Jerusalemskirkens Halvårsmøde oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jerusalemskirkens Halvårsmøde oktober 2012"

Transkript

1 Velkommen til Jerusalemskirkens Halvårsmøde oktober 2012 Det er et spændende og udfordrende halvårsmøde vi samles til i aften. Vi byder alle medlemmer velkomne, det er altid en opmuntring at være sammen om det vi brænder for. Velkommen også til vores distriktsforstander, Keld Munk, dit nærvær minder os om at vi ikke er alene, men del af et netværk af metodistkirker i Danmark og globalt. Der er mange ting på vores dagsorden, men 3 meget vigtige ting skiller sig ud og vil kræve vores fulde opmærksomhed. For det første har vi en spændende rapport om menighedens værdier og et forslag til ny-formulering af værdierne. Fra ledergruppen håber vi at de nye formuleringer både kan samle op på holdninger der er i vores menighed og kan inspirere til fornyet glæde over Jerusalemskirken. For det andet fremlægger ledergruppe en tydelig fremstilling af Jerusalemskirkens vision og planer for det kommende år. Der er mange spændende tiltag i gang. Vi beder om menighedens tilslutning til disse planer og til arbejdet med at implementere dem i kirkens liv. I forbindelse med dette vil vi også præsentere Jerusalemskirkens nye hjemmeside. Den er rigtig flot! For det tredje fremlægger finansudvalget de dystrer udsigter for økonomien. Det står klart at hvis vi ikke kan øge indtægterne væsentligt, kan det være umuligt med den nuværende præstelige betjening fra sommeren Dette spørgsmål har også været drøftet i menighedsrådet og i pastoraludvalget (den der arbejder med personale spørgsmål). Læs grundigt på rapporterne i dette hæfte. Det er din menighed og det er gennem vores fælles engagement i bøn, samtale og arbejde at vi søger Guds vej for vores menighed. Præsterne ved Jerusalemskirken Mai-Brit Tvilling Mark Lewis Ole Birch Side 3

2 Dagsorden 1. Inledning og bøn 2. Valg af sekretær 3. Rapport vedr. Jerusalemskirkens værdier s Ny-formulering af Jerusalemskirkens værdier s Vision og planer for s Præsentation af den nye hjemmeside 7. Vedr. Jerusalemskirkens økonomi s Budget for 2013 s Budgetforudsætninger s Kirkeværgeudvalget s Evt. Valg til råd og udvalg for 2013 s. 14 a. Information fra Metodistkirkens Sociale arbejde b. Side 4

3 Jerusalemskirkens værdier Rapport om ledergruppens undersøgelse af menighedens holdninger vedr. dens værdier. Jerusalemskirkens halvårsmøde 30. oktober Jerusalemskirken har i en årrække defineret sine grundlæggende værdier som engagement, åndelighed, fællesskab og tryghed/frihed og har fra begyndelsen formuleret dem på denne måde: Engagement Vores kirke lever kun i kraft af dig og mig! Uden engagement intet liv! Vi vil være en kirke, hvor alle medlemmer er engagerede gennem bøn, deres nærvær, deres gaver og deres tjeneste. Vi vil en kirke, hvor vi begejstres og engageres, hvor vi sammen erfarer Guds nærvær og udfordres personligt gennem prædikener, sange og konkrete opgaver. Kort sagt ; Det skal være en glæde at komme i kirke! Åndelighed Vi tror, at vores kirke skal være levende og vokse! Vi tror, at vores kirke skal være åndeligt sund og kulturelt relevant. Vores kirke skal kendetegnes ved en stærk personlig forkyndelse velfungerende små-grupper, som alle medlemmer deltager i et stærkt bønsliv, en glæde ved troen på Jesus Kristus. Uden bøn ingen vækst hverken personligt eller som kirke! Fællesskab Vi tror, vi skal være kirke på tværs af alder og kultur et åbent fællesskab, som rækker ud til ikke-kristne mennesker. Vi tror, der drages bedst omsorg for den enkelte gennem et netværk af små-grupper. Tryghed/frihed Vi tror kirken skal være et sted, hvor alle kan føle sig trygge og fri til at være sig selv. Vi tror, at enhver skal være fri til at give udtryk for sine tanker og følelser fri til at kunne lovprise, takke og tjene Gud med de nådegaver man har fået. Værdiprojektet I 2011 besluttede vi at gennemføre en undersøgelse og bearbejdning af disse formuleringer med det dobbelte formål at tale om værdierne og undersøge, om de trængte til en justering eller ny-formulering. Ledergruppen lagde op til en meget ambitiøs plan, der skulle nå alle arbejdsgrene og alle medlemmer i menigheden. Ledergruppen udarbejdede et materiale og har mødtes med en hel del af vore grupper. Det viste sig dog at være uoverkommeligt at nå alle, og den planlagte menigheds- Side 5

4 weekenden i foråret om værdierne måtte aflyses pga. ringe tilmelding. Alligevel har vi en hel del indtryk fra de afholdte samtaler, som giver os værdifulde indblik i, hvordan vi i dag tænker om vore værdier og som også har givet os anledning til et forslag om ny-formulering af Jerusalemskirkens værdier. Indtryk fra samtalerne Ledergruppen har ført samtaler med menighedsrådet, spejderlederne, lovsangsbandet Reflex, Missionsgruppen, ungdomsgruppen og børnekirkelederne. Og aflægger på den baggrund denne rapport. Da det ikke er lykkedes at inddrage smågrupperne i samtalen, mangler der nok en del om netop smågruppernes betydning. Generelle indtryk Positive udsagn Der er en udbredt glæde over Jerusalemskirkens mangfoldige aktiviteter og grupper. Det opleves som spændende og positivt, at kirken rummer mange forskellige mennesker og samværsformer. Dels fortæller det om sprudlende liv, dels styrker det menighedens mulighed for at opfylde sin mission om at forkynde evangeliet om Jesus. Jerusalemskirken er et fristed og et hjemsted for både aktiviteter og for medlemmerne i livets vigtige situationer (dåb, konfirmation, bryllup, begravelse). Udfordringer Hvor går grænsen mellem tjeneste for Gud i kirken og et engagement, der kun drives af sur pligt? Man kan have ambivalente følelser omkring sit virke i kirken, i perioder kan glæden være afløst af tomhed. Kernen i kirken, Kristus, og vores tro på ham, vores glæde over at være Guds børn og kaldet til at være et medlem på Kristis krop hvordan får vi den glæde i forgrunden? Hvordan forebygger vi, at kirken i stedet bliver en rent menneskelig organisation med krav og forventninger? Vedr. Engagement Positive udsagn Det handler om at give af sin tjeneste og sine penge. Det er interesse og glæde, der giver engagement. Engagement er glæde udtrykt i handling gennem aktivitet og næstekærlighed. Ildsjæle gør en stor forskel. Engagement er at gøre tingene med forståelse af mål og formål. At se sin rolle og opleve fællesskab i opgaven. Udfordringer Jerusalemskirken har både aktive og passive medlemmer. Hvordan kan vi forklare passive medlemmer om deres forpligtelse til at støtte kirken? Skal vi bruge tid og kræfter på det? Vi har brug for større engagement, ellers må vi tilpasse, både økonomi og aktivitetsniveau, til dem vi er og ikke slide hinanden op. Vedr. Åndelighed Positive udsagn Vores åndelighed oplever vi dels som en fælles og individuel længsel og søgen, en åbenhed for at Gud møder os. De vigtigste anledninger er dem, der regelmæssigt giver os input af åndelige art. Det er gudstjenesterne, smågrupperne og bøn og andagt i forbindelse med aktiviteterne. Åndelighed lever gennem en åndelig praksis, bøn, bibellæsning, nadver osv. Udfordringerne Side 6

5 Har vi den rette balance mellem tydelighed og indbydelse til tro på den ene side, og ønsket om ikke at presse mennesker på den anden? Er vi blufærdige omkring vores personlige tro og lader mennesker i stikken når vi ikke deler vores tro med hinanden? Det er sjældent vi hører nogen tale om deres åndelige oplevelser og erfaringer. Vedr. Fællesskab Positive udsagn Vores kirke er åben og tryg for alle mennesker at komme i. Der er bredde og tolerance. I aktiviteter, grupper og sammenhold om løsning af konkrete opgaver er fællesskabet stærkt. Vi arbejder målrettet for, at nye mennesker skal føle sig velkomne i gudstjenester og til kirkefrokost. De unge oplever kirkefællesskabet som et trygt fællesskab, et særligt netværk med venskab og mulighed for gode samtaler. Udfordringer Hjælper vi mennesker videre ind i fællesskabet, når den første velkomst er godt overstået? Opdager vi vores egen indspisthed, og hvordan den påvirker nye mennesker i fællesskabet? Nogle metodister er klar til at bruge tid på at knytte kontakt med nye, men mange holder sig tilbage. Vedr. Tryghed/Frihed Positive udsagn Anerkendelse og kærlighed er forudsætningen for at være tryg til at føle sig fri. Der er plads til tvivl, og der er ytringsfrihed i vores menighed. Jerusalemskirken skal have plads til, at vi vover noget og er forandringsparate. Udfordringer Tryghed kan blive en sovepude. Der er fare for en tandløs "feel good" kristendom uden personlige udfordringer. Der er et spændingsfelt mellem klar retning og åbne grænser. Tryghed og frihed er to forskellige værdier, og det duer ikke med dem sammen. Konklusioner Konklusion 1 Vore værdier kan formuleres på mange forskellige måder og med mange forskellige ord. Det afgørende er ikke ordene, men om vi som kristne lever det ud i vores hverdag. Samtalerne om vore værdier har vist, at der i menighedens lederskab er en høj grad af bevidsthed om vores menighed, om dens liv, mennesker, værdier og udfordringer. Det er glædeligt. Der er også mange, der drømmer om fremtiden og ser mulighederne for at skabe noget endnu mere fantastisk, end det vi allerede har. De fleste ser også klart, at vi alle sammen er kaldet til at være kirkens levende sten, der bygger en voksende oase. Hvis vore værdier har værdi, er det fordi de udspringer af vores tro og omsættes til liv gennem vores ansvarlighed og kærlighed. Konklusion 2 Vi vil have nytte af at skærpe formuleringerne af vores værdier. De nuværende værdiord er gode, men hvis vi vil være tydeligere om deres indhold og betydning, vil det kræve nogle justeringer og korte fyndig sætninger, der rammer hovedet på sømmet og skaber en klarhed om, hvad vi mener med ordene. Ordparret tryghed/frihed skaber ikke denne tydelighed. Tryghed er et vigtigt ord, men vil fungere bedre som en del af værdien fællesskab. Side 7

6 Forslag til ny-formulering af Jerusalemskirkens værdier Jerusalemskirken opfatter sig selv som en del af Guds kirke, der er kaldet til at leve i kraft af Guds ånd og virke for at synliggøre Guds kærlighed. Derfor bæres vi af nogle grundlæggende værdier, som vi forstår som naturlige konsekvenser af det kristne budskab. Disse værdier er: Åndelighed vi vil søge Gud gennem gudstjeneste, bøn og samtale. Engagement vi vil med glæde og ansvarlighed løfte opgaver sammen. Fællesskab vi vil være en menighed, der er åben, tryg og rummelig som Guds kærlighed. Frihed vi vil i tro og tvivl søge og tage chancer for Guds rige. På ledergruppens vegne Ole Birch Side 8

7 Visioner og planer Vision, mission og værdier Det er Jerusalemskirkens vision at være en voksende oase i København. Vi ser vores kirke som et sted for storbyens mennesker, hvor livet og troen næres af Guds Ånd og mennesker finder styrke i budskabet om Guds kærlighed i Kristus. Styrke til at leve som Guds elskede børn, styrke til at være noget for hinanden, styrke til at tjene i fællesskab med hinanden, styrke til at påvirke deres omgivelser med godhed, omsorg og handlekraftig tro. Derfor er vores mission, vores kerneopgave, også at nå mennesker i København med budskabet om Jesus Kristus. Det er Jesus, der er vores forbillede. Det er Jesus, der skal forkyndes. Det er Jesus der skal være i centrum for menighedens fællesskab. I arbejdet med Jerusalemskirkens værdier er det tydeligt, at værdierne for menigheden ikke kommer ud af den blå luft. De er ikke bare vores egen opfindelse. Åndelighed, engagement, fællesskab og frihed er grundlæggende byggesten for vores kirke, fordi de har rødder dybt i beretningen om Jesus Kristus. Hvis vores fællesskab skal være centreret om Jesus, hvis vi vil nå mennesker i København med budskabet, hvis vi skal være en voksende oase, så må vi bæres af værdier, så må vi have en kultur i kirken, der formes af disse værdier. Med det i baghovedet har ledergruppen udarbejdet en plan for menighedens arbejde det kommende år. Planen er struktureret omkring de 3 overordnede ting, vi tror er de vigtigste for en kirke der vil vokse, både i antal medlemmer og i dybden med den enkeltes kristne tro. At nå nye mennesker, at integrere nye mennesker i tro og kirke og at udvikle modne kristne (disciple) og aktivere dem i tjeneste. Planen fortæller ikke om alt vi gør i Jerusalemskirken. Vi nævner her de prioriterede, nye, eller forstærkede indsatser for Fokusområder og planer Vi vil nå nye mennesker Det vil vi gøre Gennem Gospelkirkens gudstjenester og events. Ved at blive stadig bedre til at bruge hjemmeside og Facebook til at skabe opmærksomhed om vores gudstjenester og events. Menighedens nye flotte hjemmeside præsenteres på halvårsmødet. Ved at skabe et nyt bredt internationalt miljø for engelsktalende fra hele verden. Ved at forstærke indsatsen for at nå flere børn og familier gennem børnekirken. Vi planlægger en dåbssøndag d. 13. januar og bedre PR for børnekirken. Ved at fortsat at udvikle menighedens gudstjenester. Side 9

8 Vi vil integrere mennesker i tro og kirke Det vil vi gøre Ved at fokusere arbejdet med gospelkirkeprojektet på at engagere gospelfolket i at tage større, også økonomisk, ansvar for deres gospelkirke. Ved at bruge kirkefrokosten målrettet til at knytte kontakter til nye mennesker. Vi opfordrer alle til at blande sig med hinanden ved bordene, ældre og unge, familier og enlige, gamle og nye medlemmer, osv. Ved at støtte udviklingen af stadigt flere uformelle aktiviteter der samler metodister og deres venner om godt samvær med mulighed for at pege på Jerusalemskirken, som et attraktivt sted. I øjeblikket findes der en løbeklub, en biografklub, en stor gruppe framnäsdyrkere og vekslende tilbud for børnefamilier, samt en strøm af hyggeaftner i Carsten Bjernos kolonihave. :-) Ved at se på muligheden for en mentorordning for nye medlemmer, der kan støtte deres integrering i menighedens fællesskab. Vi vil udvikle modne kristne og aktivere dem i tjeneste Det vil vi gøre Ved nye tilbud om smågrupper for nye medlemmer, der fokuserer på trosudvikling og discipelskab. Ved en ny synliggørelse af mulighederne for at gøre en frivillig indsats i kirken. Det nye KAT-team (Kommunikations og Administrations Team) arbejder med at lave oversigter over alle, store og små, opgaver og skabe tilhørende information om kontaktpersoner m.m. Hjemmesiden vil blive brugt som stedet, hvor denne information kan findes. Ved at udvikle er nyt bibelstudiemateriale om Jerusalemskirkens værdier. Ved at sende minimum 20 ledere og kommende ledere på School of Congregational Development (Denne konference afholdes d. 10. til 13. oktober i Jerusalemskirken) På ledergruppens vegne Ole Birch Side 10

9 Jerusalemskirkens Økonomi Økonomien i Jerusalemskirken er under pres Menighedens økonomi har igennem nogle år været anstrengt og vi har de sidste år haft underskud på over kr hvert år. Dette har været taget op i diverse udvalg og råd, og der har været flere bestræbelser på at forbedre menighedens økonomi. Vi har i år set en beskeden fremgang i indbetalingerne, men ikke nok til at etablere en sund økonomi. Vi har yderligere via kirkens årskonference - en forventning om, at kirken på landsplan i de kommende år vil være nødt til at foretage økonomiske opstramninger. Dette forventes at kræve højere bidrag (iligninger) fra de lokale menigheder til landskirken, samt flytte udgiften omkring præsternes pensionsbidrag til menighederne. Dette vil yderligere lægge pres på Jerusalemskirkens økonomi og forværre underskuddet, hvis vi ikke gør noget radikalt. Vi kan naturligvis ikke i menigheden fortsætte med underskud i en ubegrænset årrække. Målet må være at have en økonomi i balance og med muligheden for at lægge til side, så vi også har mulighed for at gå ind i større projekter. Finanskomiteen vil derfor arbejde ud fra følgende forudsætninger: Vi ønsker at reducere udgiftsbudgettet for årene 2014 og fremefter med kr , nogenlunde svarende til en præsteløn inklusiv pensionsbidrag Målet er at ændringerne træder i kraft ved kirkens årskonference sommeren 2014, fuld effekt indtræder derfor først fra år Målet er at opnå et årligt overskud på mindst kr og derved få nogle frihedsgrader, som kan benyttes til de formål menigheden ønsker. Såfremt der kommer ekstra eksterne midler til menigheden, som giver et overskud som nævnt ovenfor, vil dette kunne erstatte den planlagte udgiftsreduktion. På Finanskomiteens vegne Jens Kamp Hansen Vigtig information fra Metodistkirkens Sociale Arbejde Metodistkirkens Sociale Arbejde har i denne tid særligt fokus på mindre bemidlede familier. Det sker særligt i tiden op til jul. I november måned kan man ansøge om julehjælp på kontoret hverdage kl Den 20. dec. udleveres en fødevarepakke til en værdi på 600 kr., hvis man kommer i betragtning ud fra ansøgningen. Er man bekendt med nogle familier og specielt eneforsørgere, som har behov for en sådan julehjælp, hører vi gerne om det. I månederne november til marts er der hver tirsdag og torsdag servering af gratis mad i krypten for hjemløse og mindrebemidlede. Vi kan altid bruge en hjælpende hånd i køkkenet og til en snak med brugerne. Juleaften har vi også brug for frivillige, der kan hjælpe med mad, pyntning og program. Juleaften kommer der mellem 80 og 100 hjemløse og ensomme i kirkens krypt og fejrer deres juleaften. Gør også gerne lidt reklame for den anledning, hvis man støder på nogle, der føler det svært at sidde alene derhjemme juleaften! Side 11

10 JERUSALEMSKIRKEN Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 Linie 1 2 Menighedsbidrag Kollekter Gaver Basar Tilskud fra Landskirken Huslejeindtægter- kor m.v Cafe Bogbod Andre indtægter Renteindtægter - udbytter Indtægter i alt Løn-ATP-Kurser-Pension Kollekter og bidrag - videresendte Bidrag Landskirken Ledergruppens aktiviteter Menighedsblad Cafe Orgel drift Rejseudgifter og udlæg Diverse-Blomster-Lys m.v Årsmøde Bogbod Copenhagen Gospel - 26 Administration-kontorhold-IT Menighedsliv i alt Electricitet og gas Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Varmeudgifter Vandudgifter Vedligehold-Kirke/ejendom Rengøring Småanskaffelser Menighedsrammer i alt Udgifter i alt Resultat Side 12

11 Budgetforudsætninger 2013 Linie 1 Menighedsbidrag Der er flere medlemmer der har forhøjet deres bidrag i 2012 og som forhåbentlig fortsætter i nogle har også formindsket deres bidrag men en mindre samlet stigning forventes Linie 6 Tilskud Landskirken Består af refusion af distrikforstander tillæg - løntilskud til hjælpepræst og musikmedarbejder Linie 8 Andre Indtægter Der er ikke budgetteret med eventuelle momsrefusioner eller tipsmidler Linie 14 Løn m.v. I lønomkostninger er modregnet løntilskud fra Solrød Menighed til hjælpepræst Linie 18 Menighedsblad Dækker omkostninger til de medlemmer, der stadig skal have bladet fremsendt i papirformat i stedet for . Herudover kan der være brug for rettelser til hjemmesiden. Kirkeværgernes indberetning Det kommende år er planen at marmeladekælderen skal have en tur. Det vil sige nyt gulv og skabe samt noget maling. Vi bliver også ved med at energioptimere, både varme og el renoverer vi løbende. Desværre er vores kirkebygning gammel og temmelig slidt især udvendig. Derfor er der en skorsten der skal fjernes, og altanen ved lejligheden på 1. sal i Stokhusgade 2 er i så dårlig stand at der skal ske noget med den. Når vi kigger på vores tag samt murværk ligner det ikke noget der kan klare 100 år mere. Vi ved at der på et tidspunkt kommer en større renovering, derfor er vores plan for det kommende år, at få vurderet kirkens stand og få lavet en vedligeholdelsesplan, så har vi en ide om udgifter samt arbejdsopgaver de næste mange år. Peter Johansen, kirkeværge Side 13

12 Valgene Tjeneste Nuværende På valg Forslag Menighedsrådsformand Henning Bjerno Henning Bjerno Henning Bjerno Sekretær, Minna Kristensen Minna Kristensen menighedsrådet Kasserer Leif Andersen Leif Andersen Leif Andersen Ledergruppen (2-årigt valg) Karna Bræstrup (2010) Kirsten Hastrup (2010) Sara A. Flinck (2011) Bjarke Mørch (2011) Karna Bræstrup Kirsten Hastrup (Bjarke Mørch) Karna Bræstrup Kirsten Hastrup (Andreas Juul Mikkelsen) Kirkeværgeudvalg Peter Johansen Anders Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Pedersen Georg K. Christensen Pär Johansson Peter Johansen Anders Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Pedersen Georg K. Christensen Pär Johansson Peter Johansen Anders Lassen Gerard Hilgemann Emilie J. Pedersen Georg K. Christensen Pär Johansson Finansudvalg Jens K. Hansen (Form) Tonny Laursen Anne Rasmussen Jens K. Hansen Tonny Laursen Anne Rasmussen Jens K. Hansen Tonny Laursen Anne Rasmussen Kasserer, E. Js. fond Menighedens kasserer Revisionsudvalg Mads K. Hansen Lilli Uth Menighedens kasserer Menighedens kasserer Mads K. Hansen Mads K. Hansen Bestyrelsen for MSA (3-årigt valg) Pastoratsudvalg 3-årigt valg) Forslagsudvalg 2 personer + 2 udpeget af menighedsrådet + menighedsforstanderen. Preben Christiansen (2011) Michael W. Petersen (2010)(Form) Signe J. Pedersen (2010) Lars Hønnicke (2010) Karna Bræstrup (2010) Michael Nielsen (2011) Pernille Jørgensen (2011) Pernille Jørgensen Rebekka Steinvig Side 14

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Forslag til personvalg 2009

Forslag til personvalg 2009 Forslag til personvalg 2009 pr. 8. maj 2009 med de endelige valgresultater pr. 9. maj 2009 Kvadriennevalg: 2008-2012 - 2016-2020 Bestyrelse/udvalg/tillidspost: Konferencelægleder Maibritt Tvilling Periode:

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2

Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1. Følges ad i hverdagen. Inddrage børnene i kirkearbejde. Gruppe 2 Hvordan lykkes I i discipelskab i jeres kirke? Gruppe 1 Følges ad i hverdagen - hænger ud og deler liv Inddrage børnene i kirkearbejde - mere ansvar - Tween gruppe (TeenKatsj børnene bliver til medarbejdere)

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Kære modtagere af Jerusalemskirkens nyhedsbrev, du modtager nu vores nyhedsbrev for maj 2014. En ny begyndelse Vi er kommet forbi påskens dramatiske begivenheder, men i den bibelske historie bliver det

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Om frivillighed i DK Der er mange foreninger

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Godt Nyt. September månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. September månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt September 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Ny hjemmeside Efter lang tids forarbejde er Roskilde Frikirkes nye hjemmeside blevet næsten færdig. Hjemmesiden

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Et 12 ugers mønsterbrydningskursus. er slut nu og hvad har det betydet for mig?

Et 12 ugers mønsterbrydningskursus. er slut nu og hvad har det betydet for mig? Et 12 ugers mønsterbrydningskursus i Baptistkirken er slut nu og hvad har det betydet for mig? I efteråret fik vi en invitation fra Baptistkirken til at være med i et mønsterbrydningskursus. Vores nysgerrighed

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vores vision er, at vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere