Støjhandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan"

Transkript

1 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan Forslag Januar 2010

2 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan Forslag Januar 2010 Dokument nr P Version nr 11 Udgivelsesdato 29januar 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JNIR/MPN SRS JNIR

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser 2 2 Resume af støjhandlingsplanen 3 3 Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold 5 4 Omfang og grundlag 8 41 De større veje og deres trafikmængder 8 42 De støjbelastede personer og boliger 9 43 Kommunale udgifter i et samfundsøkonomisk perspektiv 10 5 Støjbekæmpelse Eksisterende foranstaltninger Perioden Den støjreducerende effekt i Strategi efter Omkostninger og cost-benefit analyse 20 7 Kommunens indsats de næste 5 år 22 8 Høring og opfølgning Noter fra den offentlige høring Opfølgning på støjhandlingsplanen 23 C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

4 2 1 Administrative bestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr 717 af 13 juni kaldet Støjbekendtgørelsen (BEK717), skal Hvidovre Kommune udarbejde en støjhandlingsplan, der omfatter de større vejstrækninger, som har en trafik på mere end køretøjer pr døgn og som blev støjkortlagt i 2007 Strækningerne er nærmere beskrevet i afsnit 4 Udkast til støjhandlingsplan skal ud i offentlig høring i 8 uger Indholdet af støjhandlingsplanen er beskrevet i 25 i BEK717 samt Miljøstyrelsens vejledning nr afsnit 10 Heraf fremgår bla at handlingsplanen skal omfatte den kommende 5-årsperiode Støjhandlingsplanen bør revideres, hvis der forekommer væsentlige ændringer, feks større trafikændringer, dog senest ved dens udløb i 2015 Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr 4 i 2006, "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" Vejledningen uddyber indholdet af støjhandlingsplanen og de økonomiske analyser i støjhandlingsplan samt sundhed og gener i forhold til støj C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

5 3 2 Resume af støjhandlingsplanen Dette tekniske notat beskriver de overvejelser om støjreducerende foranstaltninger, som vil kunne benyttes for at reducere støjbelastningen i Hvidovre Kommune Notatet er udarbejdet med bistand fra COWI For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes det såkaldte støjbelastningstal, der opgør antallet af boliger, hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj fra vejtrafikken Nedenstående tabel viser støjbelastningstallet samt de samlede årlige samfundsøkonomiske omkostninger opgjort som støjgene- og helbredsomkostninger såfremt der ikke foretages fremtidige tiltag til støjbekæmpelse Ingen ændringer Støjbelastningstal SBT 2700 Årlige samfundsmæssige omkostninger for støj millioner kr Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan og kommunens ønsker Vejdirektoratets forslag indeholder ikke meget, kun støjsvage belægninger Link til forslaget: Hvidovre Kommune ønsker afskærmning og overdækning Link til høringssvaret: Støjvold i Mågeparken Hvidovre Kommune planlægger at forhøje støjvolden i Mågeparken nord for Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej Støjsvage belægninger Hvidovre Kommune vil udlægge støjsvage asfaltbelægninger på de mest trafikerede veje som en integreret del af vejvedligeholdelsen C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

6 4 Stilleområde Kystagerparken udpeges som stilleområde Pulje til facadeisoleringer En sådan pulje er mest tiltænkt beboere ved Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej, hvor der ikke er udsigt til andre tiltag til støjbekæmpelse inden for en overskuelig årrække BaneDanmarks støjhandlingsplan BaneDanmark har siden 1986 gennemført en række foranstaltninger i form af skærme og tilbud om tilskud til forbedret facadeisolering af støjudsatte boliger Den nyeste støjhandlingsplan, dateret august 2009, indeholder ingen yderligere foranstaltninger i Hvidovre Kommune, link til handlingsplanen: C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

7 5 3 Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Miljøstyrelsen udsendte i 2007 vejledning nr 4/2007 "Støj fra veje", som dels indfører den nye støjindikator Lden og dels indeholder nye vejledende grænseværdier, der er tilpasset den nye støjindikator I vejledningen beskriver Miljøstyrelsen den nye støjindikator således: Støjindikatoren Lden benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten Når støjen beskrives som Lden, vurderes det, at støjniveauet svarer bedre til befolkningens opfattelse af støjgener end den tidligere anvendte målestørrelse, LAeq Der er også indikationer for, at støj i natperioden har særlig stor betydning for de afledte sundhedseffekter De tre tidsperioder er: Dag: kl 07 19, varighed 12 timer Aften: kl 19 22, varighed 3 timer Nat: kl 22 07, varighed 9 timer Bidraget fra vejstøjen om aftenen og natten vil uden denne vægtning kun have begrænset betydning for det gennemsnitlige niveau over døgnet, fordi der er mindre trafik i disse perioder At lægge 5 db til niveauet om aftenen betyder, at hver bilpassage om aftenen tæller lige så meget som 3,16 biler om dagen, mens tillægget på 10 db om natten betyder, at hver bilpassage om natten tæller lige så meget som 10 biler om dagen Disse grænseværdier gælder udendørs De svarer til samme støjbelastning som hidtil, men er omsat til den nye støjindikator Lden Grænseværdierne er opstillet til brug i forbindelse med planlægning Som det er nævnt i vejledningens afsnit 33 "Støjbekæmpelse ved eksisterende støjbelastede boliger" foreslår Miljøstyrelsen, at grænseværdierne også anvendes ved eksisterende støjbelastede boliger: C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

8 6 Både for nye og for eksisterende boliger benyttes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi som grundlag for at vurdere støjgener og støjens virkning på helbredet, men hverken miljø- eller planloven giver mulighed for at gribe ind over for støjproblemer i eksisterende boliger fra eksisterende veje Den nødvendige støjbekæmpelse må derfor basere sig på myndighedernes frivillige indsats, på grundejernes eget engagement eller på støjpartnerskab mellem myndigheder og grundejere Det er ofte nødvendigt med flere former for virkemidler, hvis støjen skal reduceres til et acceptabelt niveau, som er lavere end eller i nærheden ad den vejledende grænseværdi for vejstøj Især på steder, der er belastet med mere støj end L den 68 db, bør der tages særlige forholdsregler for at reducere støjen mest muligt, herunder i form af regulering af trafikken og støjreducerende belægninger mv Vejdirektoratets og Miljøstyrelsens "Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog" rapport 295, 2004 har en indgående behandling af mulighederne Der bør ikke på længere sigt forekomme boliger med udendørs støjbelastning på mere end 68 db, og det bør derfor med anvendelse af trafik- og byplanlægning, sikres at støjbelastningen nedbringes Den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 db, og kun når de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden En ændring på 3 db vil opleves som en mindre, men dog som en hørbar ændring, Reduktion af støjen vil give færre gener for beboerne, bla i form af mindre søvnforstyrrelser Reduktion af de højere støjbelastninger over Lden = 68 db vil kunne betyde færre helbredseffekter som stress, forhøjet blodtryk og for tidlig død Litteraturstudier viser en overrisiko for hjertesygdomme som følge af vejtrafikstøj over 55 db Figuren viser, at en støjbelastning på 65 db øger risikoen for hjertesygdomme med 20 % Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer" Vejdirektoratet C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

9 7 En undersøgelse fra Berlin på 1700 personer over 18 år peger på, at det især er støjpåvirkning om natten med deraf afledt forstyrrelser af nattesøvnen, som er afgørende faktor for udvikling af forhøjet blodtryk og deraf følgende hjertesygdomme På overstående grundlag er der i Regeringens forslag til vejstøjstrategi fra november 2003 forsigtigt anslået, at størrelsesordenen mennesker i Danmark årligt indlægges på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af vejstøj Miljøstyrelsen har anslået, at 200 til 500 personer årligt dør tidligere end ellers som følge af disse sygdomme De sundhedsøkonomiske omkostninger til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus er forsigtigt anslået til mio kr årligt De samlede samfundsmæssige omkostninger inkl sygefravær fra arbejde samt tab af liv er forsigtigt opgjort til 0,6-3,5 mia kr årligt C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

10 8 4 Omfang og grundlag 41 De større veje og deres trafikmængder Hvidovre Kommune er nabo til Københavns Kommune Flere store transportkorridorer går gennem eller tæt på Hvidovre Kommune: Det er Holbækmotorvejen, Motorring 3, Amagermotorvejen, jernbanen København Roskilde og S-banen København Køge Hvidovre Kommune er ansvarlig for de offentlige kommuneveje Staten (Vejdirektoratet) er ansvarlig for motorvejene og BaneDanmark har ansvaret for jernbanerne Handlingsplanen omfatter de vejstrækninger i Hvidovre, som har en årsdøgntrafik større end 500 køretøjer De større vejstrækninger med årsdøgntrafik større end køretøjer er nævnt i BEK717 og fremgår af nedenstående tabel Gl vejbestyrelse og vejnr By Fra km til km Årsdøgntrafik Hvidovre 60,525-80, Hvidovre 90, , Hvidovre 20,412, - 30, Støjkortlægningen omfatter alene støj fra vej- og banetrafikken Støj fra andre støjkilder indgår ikke i kortlægningen, men bør tænkes med ind, når nye støjreducerende foranstaltninger vurderes og overvejes Langs væsentlige dele af de nævnte strækninger er der støjfølsom bebyggelse i form af boliger Flere af boligerne er i bygninger i flere etager C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

11 9 42 De støjbelastede personer og boliger Den udførte støjkortlægning viser hvor mange boliger og personer, der er udsat for støj over de gældende grænseværdier og er derfor benyttet til at indkredse støjproblemer og de situationer, der skal søges forbedret samt hvordan og hvornår Støjkortlægningen er udført harmoniseret med resten af EU og er derfor opgjort i 5 db intervaller over Lden = 55 db jf BEK717 og i de foreskrevne højder på 1,5 og 4 m over terræn Da kortlægningen er lavet på bygningsniveau betyder det, at antallet af boliger i nedenstående tabel alle er henført til en støjbelastning i henholdsvis i 1,5 og 4 m over terræn Det vil sige, at det er de samme boliger som optræder i de to kolonner, og de skal ikke adderes i de enkelte støjintervaller Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger udsat for støj i den angivne højde over terræn i 1,5 m's højde i 4 m's højde db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) 0 10 Antal boliger med en beregnet støjbelastning i 2007 i de angivne beregningshøjder opdelt på 5 db intervaller: Udendørs støjbelastning Lden Antal personer udsat for støj i den angivne højde over terræn i 1,5 m's højde i 4 m's højde db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) 0 0 Antal personer med en beregnet støjbelastning i 2007 i de angivne beregningshøjder opdelt på 5 db intervaller: C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

12 10 For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes ofte det såkaldte støjbelastningstal SBT Dette anvendes også ved prioritering af nye vejprojekter SBT er en opgørelse af antal støjbelastede boliger, hvor der tildeles en vægtningsfaktor afhængigt af støjniveauet ved boligen Vægtningsfaktoren udtrykker, at støjens generende virkning øges med støjniveauet, og SBT giver på den måde et samlet, overskueligt mål for støjgenen og summerer tabellen over antallet af boliger, der er belastede med forskellige støjniveauer Vi har i den videre bearbejdning anvendt støjbelastningen i 1,5 m's højde som mest repræsentativ Ud fra ovenstående tabeller er støjbelastningstallet SBT i EU-støjkortlægningen for Hvidovre Kommune som vist nedenfor Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger udsat for støj 1,5 m over terræn SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj) i 1,5 m's højde db db db db Sum Kommunale udgifter i et samfundsøkonomisk perspektiv Bekæmpelse af vejstøj kan kræve ekstra udgifter afhængig af hvordan man ønsker at støjdæmpe trafikstøjen Disse omkostninger kan vurderes i forhold til de samlede samfundsmæssige omkostninger, herunder sundhedsøkonomiske udgifter til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus grundet følgesygdomme for udsættelse af støj Til samfundsøkonomisk vurdering er anvendt nøgletalskataloget 1 I forbindelse med Regeringens vejstøjsstrategi i 2003 blev der udviklet et nyt dansk estimat Det bygger på antagelsen om, at de enkelte individer i befolkningen er villige til at betale for at undgå støjgener, og at denne betalingsvillighed kommer til 1 "Nøgletalskataloget- til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet, December 2004, revideret juni 2006" udgivet af Transport og Energiministeriet C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

13 11 udtryk i ejendomspriserne Ejendomme i mindre støjbelaste områder vil være dyrere end tilsvarende ejendomme i mere støjbelastede områder Forskellen anvendes efterfølgende som et estimat for støjomkostningen Her foruden regnes et tillæg for de indirekte samfundsøkonomiske tab i form af sygdom, tabt arbejdsfortjeneste mv Enhedsomkostninger for støj opgjort i kr pr SBT pr år (2003-prisniveau) Støjgeneomkostninger Helbredsomkostninger Omkostninger i alt Kilde: Nøgletalskataloget 2 I nøgletalskataloget er der angivet et interval på de totale omkostninger, se nedenstående tabel Lav Middel Høj Totale omkostninger Kilde: Nøgletalskataloget 2 Interval for skøn over totale omkostninger for støj opgjort i kr per SBT (2003 prisniveau) Tallene i nøgletalskataloget er i prisniveau 2003 og fremskrives den lave og den høje omkostning til 2009 prisniveau ved hjælp af nettoprisindekset fra Danmarks statistik ligger den årlige enhedsomkostning pr støjbelastede bolig i 2009 i intervallet fra: SBT pr bolig: kr Baseret på EU-støjkortlægningen 2007 er støjbelastningstallet 2700, hvilket svarer til en årlig udgift på mellem millioner kr Samfundet vil altså opleve direkte økonomiske gevinster fra reduktion af vejstøj Kommunens andel af denne gevinst er primært i form af øgede skatteindtægter som følge af øgede ejendomsværdier over tid Hertil skal lægges gevinster i form af sparede udgifter til behandling samt sparede omkostninger (og mistet skat) fra øget fravær og revalidering Det skønnes at ca 31 % af den samlede samfundsøkonomiske gevinst tilfalder kommunen Det betyder at Kommunens gevinst kan opgøres til kr/sbt ud fra det høje skøn over omkostningerne Støjbelastningstallet for Hvidovre er total set opgjort til 2700 Hvis man forestillede sig, at man fjernede alt vejstøj, ville dette således medføre en økonomisk gevinst på godt 55 mio kr om året for Hvidovre Kommune over tid C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

14 12 C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

15 13 5 Støjbekæmpelse Støjbekæmpelse kan principielt sættes ind tre forskellige steder: Ved kilden, hvor lyden opstår fra vejbelægning, køretøjet, trafikmængderne og hastigheden Under lydens udbredelse i form af forskellige typer afskærmning Bag skærmen vil støjen reduceres, mens støjen foran skærmen ikke reduceres Ved modtageren, i det her tilfælde boligen Støjen inden døre kan reduceres ved facadeisolation, støj på opholdsarealer vil dog ikke reduceres 51 Eksisterende foranstaltninger Hvidovre Kommune har ikke tidligere - på en systematisk og prioriteret måde - gennemført støjbekæmpelse Der er dog tidligere udført en række tiltag til støjbekæmpelse i kommunen 511 Støjvolde med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej, sydsiden Holbækmotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej, sydsiden Holbækmotorvejen mellem Brøndbyøstervej og Motorring 3, sydsiden Amagermotorvejen mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, nordsiden Avedøre Havnevej mellem 300 meter syd for Brostykkevej og Dybenskærvej, vestsiden Avedøre Havnevej mellem Dybenskærvej og S-banen, vestsiden C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

16 Støjskærme med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre Holbækmotorvejen mellem Sønderkær og Hvidovrevej, begge sider Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Strandholms Alle, nordsiden, dog støjvold på en del af strækningen Avedøre Havnevej mellem Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen, begge sider Gammel Køge Landevej mellem Avedøre Havnevej og 50 meter vest for Skelgårds Vænge 513 Støjsvage belægninger Sønderkær i Perioden Støjkonturplot for L den i 1,5 meters højde viser, at motorvejene, Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og visse strækninger af Hvidovrevej er de væsentligste kilder til støj i boligområder Ud fra støjkortlægningen er støjbelastningstallet SBT beregnet for de tre større vejstrækninger, hvor Hvidovre Kommune er vejmyndighed Ved denne beregning er anvendt et mere detaljeret grundlag med data pr 1 db interval for beregningshøjden 1,5 m Vejstrækning Årsdøgntrafik 2007 Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Antal boliger udsat for Lden >58 db SBT Hvidovrevej C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

17 15 Der er en række muligheder for at reducere støjen som det er beskrevet i nedenstående kilde Eksempler på effekten af forskellige støjreducerende tiltag Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer" Rapport 295, 2004 fra Vejdirektoratet Støjhandlingsplanen indeholder på denne baggrund følgende overvejelser: reduktion af trafikmængde og specielt tunge køretøjer om aften og natten reduktion af hastigheden ændret vejbelægning; reduktionspotentiale på 2-4 db forbedret lydisolation af boligfacader, som kan forbedre det indendørs niveau med 10 db eller mere 53 Den støjreducerende effekt i Reduktion af hastigheden Hvis gennemsnitshastigheden på en strækning reduceres med 10 km/h vil støjen typisk falde 1-2 db Ændringen er uafhængig af trafikmængden Nedenstående tabel viser effekten af at reducere hastigheden med 10 km/h på de større trafikerede strækninger: Vejstrækning Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Antal boliger udsat for Lden >58 db SBT Hvidovrevej C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

18 16 En reduktion af hastigheden skal ses i en lidt større sammenhæng, idet den vil kunne betyde øget trafik på det øvrige vejnet Det skal derfor medtages i overvejelserne, så det ikke forårsager støjgener eller forringer trafiksikkerheden andre steder En hastighedsændring vil kræve at vejprofilen ændres, for at man sikre at hastighedsbegrænsningen vil blive overholdt Det kan for eksempel ske ved indsnævring af kørebanen eller etablering af chikaner eller lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger 532 En reduktion af tung trafik Ved halvering af den tunge trafik kan man forvente en reduktion på ca 1 db, som vil betyde at det samlede SBT reduceres som angivet neden for Vejstrækning Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Antal boliger udsat for Lden >58 db SBT En reduktion af den i forvejen lille mængde tung trafik på Hvidovrevej vil ikke have nævneværdig effekt på mængden af støjbelastede boliger Det skal bemærkes, at ved reduktion af trafikmængden på de kortlagte strækninger, vil trafikmængden stige på andre vejstrækninger og her skabe øgede støjgener og forringe trafiksikkerheden for bla de svage trafikanter En eventuel beslutning om at flytte trafik skal tage grundlag i den fremtidige trafiksikkerhedsplan for Hvidovre Kommune Der bør tages højde for trafikmængder, fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø, herunder støjgener 533 Ændring af vejbelægning Hvidovre Kommune overvejer løbende muligheden for at udlægge støjsvag belægning på de større trafikerede veje ved vedligeholdelsen af disse strækninger Der er dog ikke vedtaget en egentlig belægningsstrategi Støjreducerende vejbelægninger anvendes i flere europæiske lande heriblandt Holland Siden begyndelsen af 1990 erne har sådanne belægninger også været udviklet og testet i Danmark 2 Disse 2 Udvikling af støjreducerende vejbelægninger til bygader >Statusrapport efter 3 års målinger, Hans Bendtsen og Lars Ellebjerg Larsen og Poul Griebe Rapport 4, 2002 Danmarks Transportforskning wwwvddk C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

19 17 belægninger har et potentiale for støjdæmpning på bygader på op til 3-4 db Der findes 3 forskellige typer støjreducerende vejbelægninger: 1 Finkornede åbne tyndlagsbelægninger, som er en belægning med en meget jævn men alligevel åben overfladestruktur og en lille maksimal stenstørrelse på 6 mm 2 1-lag drænasfalt med et stort indbygget hulrum og en lille maksimal stenstørrelse på 8 mm 2 Erfaringerne hermed har været blandede De er ikke egnede på strækninger med lavere hastigheder end 80 km/h, fordi hulrummet stoppes til efter et par år 3 2-lags drænasfalt som er videreudviklet til at bevare den støjdæmpende effekt på bygader Det øverste lag virker som et filter for det nederste lag, der har et stort indbygget hulrum Det er en dyr løsning, som kræver væsentlige ændringer i vejopbygningen Løsningen er afprøvet på Øster Søgade i København Denne løsning vurderes mindre relevant i Hvidovre 2 Af nedenstående tabel ses en sammenligning af de tre belægningstyper Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295" af Vejdirektoratet Den sikkerhedsmæssige effekt er jf samme kilde vurderet at være neutral 3 3 Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, Vejdirektoratet C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

20 18 Foruden de 3 ovenstående belægningstyper er der kommet en ny type slidlag på markedet, et støjreducerende slidlag (SRS) En tynd belægning på 2-3 cm udført i et specielt designet asfaltmateriale med en relativ lille kornstørrelse (6 eller 8 mm) Både drænasfalt og de støjreducerende slidlag holder kortere tid end standardasfalttyper Ved ændring af vejbelægningen kan det forventes en støjreduktion på 2-4 db Nedenstående tabel viser antal støjbelastede boliger samt støjbelastningstallet ved at ændre til støjsvag vejbelægning for de mest støjbelastede strækninger Vejstrækning Avedøre Havnevej Gammel Køge Landevej Antal boliger udsat for Lden >58 db SBT Hvidovrevej Lydisolation af boligfacader De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, døre samt bygningernes tag Facadeisolering er en velkendt og sikker metode til at reducere støjen ved modtageren Dette kan udføres ved at udskifte glas eller vinduerne med særlige lydruder og opsætning af støjdæmpede friskluftventiler Altaner, der vender mod støjen, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, således at den fungerer som en form for udestue Dette vil ligeledes dæmpe støjen i rummene bag altanen Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt også vil medføre energibesparelser pga bedre varmeisolering samtidig Der findes en del erfaringer fra støjpartnerskaber mellem boligejer/boligforeninger og de offentlige, hvor de offentlige dækker håndværkerudgifter fra % mens boligejere/boligforeninger betaler det resterende beløb Sådan en ordning er en mulig løsning for boliger, der ikke kan støjbeskyttes via andre tiltag Ordningen er beskrevet nærmere i feks "Støjisolering af boliger mod trafikstøj" fra Vejdirektoratet Støjdæmpning via facadeisolering vil kun reducere lyden i den enkelte bolig, det er derfor en forholdsvis dyr løsning og vil kun være relevant ved de boliger, der ikke kan støjdæmpes på anden vis Bygningsreglementet har siden 1984 indeholdt bestemmelser, som sikrer at boliger ikke opføres i støjbelastede områder, og i givet fald indrettes under C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

21 19 hensyn til det støjende naboskab Boliger opført efter 1984 vil derfor ikke skulle tilbydes tilskud til yderligere lydisolation 535 Stilleområder Kystagerparken udpeges som stilleområde Beskyttelsen af Kystagerparken som stilleområde indføjes som retningslinje i kommuneplanen 536 Støjvold mod motorvejen Hvidovre Kommune planlægger at forhøje støjvolden i Mågeparken nord for Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej 537 Fremtidig planlægning Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj skal overholdes i forbindelse med planlægningen Overskrides denne værdi skal der ifølge Planloven udarbejdes en lokalplan I henhold til planloven 15 a må støjbelastede arealer kun udlægges til støjfølsomme anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener For at forebygge miljøkonflikter udarbejdes der retningslinjer for støj, som tages i anvendelse ved udlæg af nye arealer eller ændring af arealanvendelse i landzone Det tilstræbes at eksisterende og planlagte arealer til miljøfølsom anvendelse, ikke belastes af støj fra trafikken på over Lden 58 db jf "Støj fra veje, vejledning nr 4, 2007 fra Miljøstyrelsen" 54 Strategi efter 2015 Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke supplerende foranstaltninger der kan eller bør tages i anvendelse efter udløbet af denne støjhandlingsplan Det er kommunalbestyrelsens målsætning, at boligområder og grønne områder i Hvidovre ikke belastes af mere støj end L den = 58 db(a) C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

22 20 6 Omkostninger og cost-benefit analyse I henhold til afsnit 44 er enhedsomkostningen for støjbelastningstallet herunder fald i ejendomspriser og helbredsomkostninger i intervallet fra kr pr støjbelastningstal pr år Støjkortlægningen af Hvidovre Kommune viser et støjbelastningstal på 2700, det vil medfører årlige samfundsomkostninger svarende fra millioner kr, såfremt der ikke indføres støjdæmpende tiltag Hvis Hvidovre Kommune vælger at udskifte belægningen på de større vejstrækninger Avedøre Havnevej, Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej vil støjbelastningsfaldet falde med ca 900 På denne måde vil den beregnede samfundsomkostning falde med et sted mellem 20 og 60 millioner kr, svarende til en meget markant reduktion Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre små 19 millioner kr om året Vælges ved vejvedligeholdelse at anvende støjreducerende slidlag forventes en merpris på % set i forhold til et traditionelt slidlag Det skal her nævnes at sådanne belægninger kræver et jævnt og stabilt underlag Prisniveauet afhænger af hvor stort et areal der skal udskiftes Priser på asfaltbelægninger afhænger meget af udbud og efterspørgsel samt oliepriser, og svinger fra landsdel til landsdel - afhængig af hvor langt der er fra asfaltværk til den aktuelle strækning En beregning af omkostninger vil kræve, at der indhentes et tilbud på en konkret vejstrækning En tyndlagsbelægning koster det samme som et traditionelt slidlag, men dæmper ikke så godt som en SRS-belægning Ved en generel dæmpning af hastigheden med 10 km/h på de ovennævnte strækninger vil støjbelastningstallet falde ca 700 Dermed vil den beregnede samfundsomkostning til støjgener falde med 15 til 45 millioner kr Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre ca 14,5 millioner kr om året De kommunale udgifter vil omfatte nogle skilte samt udgifter til ombygning af kørebaner, mm En reduktion af den tunge trafik på de tre støjbelastede vejstrækninger vil give et fald i støjbelastningstallet på ca 250, svarende til et fald i de samfundsmæssige omkostninger på 5 til 20 millioner kr Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre godt 5 millioner kr om året Dog vil en del af den tunge trafik blot flyttes til andre veje Denne effekt er ikke indregnet, da omfanget af trafikoverflytning ikke er beregnet C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

23 21 Det er væsentligt at bemærke, at de opgjorte estimater over gevinster for Kommunen er forbundet med nogen usikkerhed, som bla knytter sig til undersøgelsen af støjs indvirkning på huspriser Desuden skal det bemærkes, at kommunen først vil opleve gevinster over tid, når ejendomspriser som forventet er steget efter støjen er reduceret, og ejendomsskatterne som en konsekvens er højere i årene fremover Endelig skal det bemærkes, at udgifter til eksempelvis revalidering, sygedagpenge og kontanthjælp og tabte skatteindtægter ved fravær (og tilhørende produktionstab) ikke indgår i estimatet C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

24 22 Slidlag Anlægsprojekter Støjvolde 7 Kommunens indsats de næste 5 år - Ved fornyelse af slidlag på trafikveje anvendes der støjreducerende asfalt, ligesom der på veje nær støjfølsomme områder overvejes brug af støjreducerende asfalt - I anlægsprojekter indtænkes der så vidt muligt støjreducerende foranstaltninger - Jord olign genanvendes i videst muligt omfang i støjreducerende volde Samarbejde med Staten - Kommunen vil i relevant omfang gå i dialog med statslige styrelser om eventuelle mulige støjreducerende tiltag i Kommunen Puljer - Kommunen vil i muligt omfang søge statslige puljer, der åbner mulighed for støjreducerende tiltag i kommunen C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

25 23 8 Høring og opfølgning 81 Noter fra den offentlige høring Dette afsnit skrives, når den offentlige høring er afsluttet primo Opfølgning på støjhandlingsplanen Støjhandlingsplanen tages op til revision i , så en revideret støjhand- Lingsplan kan være vedtaget senest fem år efter vedtagelsen af nærværende handlingsplan C:\Users\plj\Desktop\PowershellScripts\Kommunalbestyrelsen\2010\100323\Bilag fra fagudvalg\bilagtmu_100303_pkt_0601doc

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej

BilagTMU_130812_pkt_12.01. Hvidovre Kommune. Vej- og Parkafdelingen. Støj. Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Vej- og Parkafdelingen Støj Støjskærme langs Avedøre Havnevej og Gl. Køge Landevej 4990not001, Rev. D, 10.06.2013 Udført: Sigurd Thomsen Kontrolleret: Kurt Christensen Side 1 1. Indledning

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN

STØJHANDLINGSPLAN STØJHANDLINGSPLAN 2009-2014 rødovr e KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere