Klimabarometeret. Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabarometeret. Juni 2011"

Transkript

1 Klimabarometeret Juni

2 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden har undersøgelsen været udgivet hver 4. måned med henblik på at følge udviklingen i danskernes holdning til klimaet over tid. Denne rapport sammenfatter resultaterne af målingen gennemført i juni 2011 og sammenligner med den tidligere måling fra februar Selve målingen foretages blandt cirka 1200 repræsentativt udvalgte danskere af et professionelt analysebureau, mens afrapportering foretages af CONCITO i Klimabarometeret. Klimabarometeret tager løbende temperaturen på tre områder: 1. Hvor stor er bevidstheden om den globale opvarmning i den danske befolkning? 2. Hvilke forventninger og ønsker har den danske befolkning til politikerne i forhold til klimaet? 3. Hvordan og hvor meget er den enkelte borger selv parat til at gå for at forebygge den globale opvarmning? Der stilles hver gang de samme spørgsmål inden for disse tre områder, så man løbende kan følge eventuelle ændringer i holdningen hos befolkningen over tid. Dermed er Klimabarometeret den eneste danske analyse, der over flere år vil afdække befolkningens holdning ud fra identiske baggrundsvariable. Som udgangspunkt bør der naturligvis tages det generelle forbehold ved enhver form for repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, at den netop kun er repræsentativ og derfor vil der altid være en usikkerhed knyttet til besvarelserne. Det er ikke desto mindre håbet, at Klimabarometeret kan være med til at øge bevidstheden hos både politikere, erhvervsliv og befolkningen selv om vores holdninger og viden på klimaområdet og dermed også inspirere til yderligere handling. Metode Analyseinstituttet Interresearch a s har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Dataindsamlingen er foregået via Interresearch Panelet. Panelet er repræsentativt for befolkningen i Danmark. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 6/6 10/ Det elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net er blevet anvendt til indsamlingen af data. Efter endt dataindsamling er der renset ud for de besvarelser, som ej er fuldendte. I alt har deltagere afgivet en fuld besvarelse. Hvor der har været små skævheder i data i forhold til den danske befolkning, er data blevet vejet på variablene køn, alder og postnummer i forhold til tal fra Danmarks Statistik ( Samtidig er der blevet vejet på valgresultatet fra 2007 ( Svarmulighederne Andet parti, Stemte ikke, Stemte blankt, Havde ikke stemmeret og Vil ikke svare har dog vægten 1. Data er repræsentativ på disse variable. Afrapportering af data er sammenfattet af CONCITO s sekretariat ved projektleder Michael Minter. 2

3 Siden sidst Danskernes ser fortsat med stor alvor på klimaforandringerne, og ønsker i stigende grad mere handling på området fra de politiske partier. Det gælder især den yngre del af befolkningen, hvoraf mange skal stemme for første gang til folketingsvalget i efteråret. Denne version af Klimabarometeret viser en lille stigning i danskernes opfattelse af klimaforandringernes alvor. 78 % af danskerne anerkender i dag realiteten i klimaforandringerne, hvilket er en stigning med 10 % siden februar-målingen. Samtidig mener 61 % i dag, at den globale opvarmning er menneskeskabt mod 58 % i februar. Finanskrisen og arbejdsløsheden overgår dog fortsat klimaforandringer som de emner, der bekymrer flest danskere allermest. I denne version af Klimabarometeret har vi set nærmere på danskernes forventninger til de politiske partier og herunder, hvordan de åriges forventninger til de politiske partier ser ud i sammenligning med den samlede befolkning. En stor del af disse respondenter vil være førstegangsvælgere ved folketingsvalget i efteråret, og undersøgelsen bekræfter tendensen til, at disse vælgere vægter klimaudfordringen højere end den samlede vælgerskare, når krydset skal sættes i stemmeboksen. 3

4 1. Hvad ved danskerne om klimaet? Konklusion: Mange danskere er fortsat opmærksomme på klimaforandringernes alvor, og efter et lille fald i februar-målingen er der nu betydeligt flere, der tror på realiteten i klimaforandringerne. 78 % af danskerne tror i dag på realiteten i klimaforandringerne, hvilket er en betydelig stigning i forhold til CONCITO s klimabarometer fra februar 2011, hvor 68 % erklærede sig enige i udsagnet om, at Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende. Andelen af danskere, der mener at klimaforandringerne er menneskeskabte, er også steget en smule. 61 % mener således, at den globale opvarmning er menneskeskabt mod 58 % i septembermålingen. Mange danskere ser fortsat klimaforandringerne som det mest bekymrende emne i vores tid, men der er fortsat flere som mener, at finanskrisen og arbejdsløsheden er mere bekymrende. Det gælder imidlertid ikke de årige, hvoraf flest betragter klimaforandringerne som det mest bekymrende emne. For alle spørgsmål er der fortsat en betydelig variation mellem kvinder og mænd, alder og uddannelse. Generelt er der således større bevidsthed og bekymring om klimaet hos kvinder, unge, vælgere på rød blok samt veluddannede. Et markant flertal på i alt 78 % af danskerne er helt enige eller enige i, at klimaforandringerne er reelle, mens 19 % er i tvivl og kun 3 % samlet set er decideret uenige eller helt uenige i, at den globale opvarmning er en realitet (Figur 1). Sammenlignet med februar-målingen, er der tale om en markant stigning på 10 % i andelen af enige. Et flertal af danskerne på i alt 61 % er helt enige eller enige i at klimaforandringerne er menneskeskabte, mens 29 % er i tvivl og 10 % uenige eller helt uenige (Figur 2). Det er en lille stigning af andelen af enige med 3 % sammenlignet med februar-målingen. Der er fortsat en klar tendens til, at den yngre del af befolkningen er mest overbevist om menneskets betydning for klimaet, mens de ældre borgere er betydeligt mere skeptiske. 67,9 % af de årige er således enige eller helt enige i at den globale opvarmning er menneskeskabt, mens kun 48,5 % af danskerne over 60 år deler denne opfattelse. Andelen af danskere, som mener, at klimaforandringerne kan forebygges gennem konkrete handlinger er steget en smule i forhold til sidste måling. 67 % af danskerne mener, at klimaforandringer kan forebygges gennem konkrete handlinger, mens 25 % er i tvivl, og i alt 8 % er uenige eller helt uenige (Figur 3). Finanskrisen og arbejdsløsheden er fortsat det, der bekymrer danskerne mest, men andelen af danskere, der bekymrer sig mest over klimaforandringerne er steget fra 16 % i februar-målingen til 18,2 % i denne måling (Figur 4). Det er metodisk værd at bemærke, at CONCITO beder deltagerne angive dét tema, der bekymrer dem mest, mens andre undersøgelser ofte beder om at angive alle de områder, der bekymrer folk. 4

5 Det betyder således ikke, at kun 18,2 % er bekymrede for klimaforandringerne, men at flere er mere bekymrede for finanskrisen og arbejdsløsheden. Den yngre del af befolkningen er væsentligt mere bekymrede over klimaforandringerne end den ældre. Hele 22,7 % af de årige peger således på klimaforandringerne som det mest bekymrende, hvilket gør emnet til det mest bekymrende i denne aldersgruppe, efterfulgt af arbejdsløshed og finanskrisen (Figur 4b). Figur 1: Er klimaforandringerne reelle? 2% 1% 4% 15% 26% 52% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende. Figur 2: Er klimaforandringerne menneskeskabte? 3% 7% 5% 18% 24% 43% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Den globale opvarmning er menneskeskabt 5

6 Figur 3: Kan vi gøre noget? 3% 5% 5% 21% 20% 46% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn?: Klimaforandringer kan forebygges gennem konkrete handlinger, både individuelt og fælles. Figur 4: Hvad bekymrer danskerne mest? Finanskrisen Arbejdsløshed Klimaforandringer Indvandring og integration Kriminalitet Terrorisme Ingen af ovenstående Min egen økonomi 4,3 % 6,8 % 8,7 % 10,3 % 11,3 % 18,7 % 18,2 % 21,8 % Figur 4b: Hvad bekymrer danskerne mest (18-24-årige) Klimaforandringer Arbejdsløshed Finanskrisen Invandring og integration Min egen økonomi Kriminalitet Terrorisme Ingen af ovenstående 5,3% 6,1% 6,8% 9,8% 13,6% 15,9% 19,7% 22,7% På spørgsmålet: Hvilket af nedenstående emner mener du er det mest bekymrende i vores tid? 6

7 2. Hvad forventer danskerne af politikerne? Konklusion: Danskerne mener fortsat, at ansvaret for at løse klimaforandringerne går på tværs af erhverv, politik og civilsamfund, og at alle tre sektorer har en høj grad af ansvar. Der er blandt danskerne et udpræget ønske om, at politikerne går i front, og en aktiv klimapolitik er et vigtigt tema for knap 4 ud af 10 vælgere, når de går til valg næste gang. Over halvdelen af de årige opfatter klimapolitikken som et vigtigt tema, når de skal stemme. Knap halvdelen af befolkningen ville ønske, at deres eget parti gjorde mere for at imødegå klimaforandringerne. Oppositionspartierne gør ifølge danskerne generelt mere ved klimaet end regeringspartierne, men det er samtidig også oppositionspartiernes vælgere, der stiller de største krav til deres egne partier om øget handling. Mange danskere efterspørger mere viden om hvad de selv kan gøre, og der synes fortsat at være et særligt behov for klimarelateret forbrugerinformation. Næsten halvdelen af danskerne herunder godt halvdelen af de årige - er desuden positivt indstillet over for at øge grønne afgifter mod at sænke indkomstskatten. Det største ansvar for at gøre noget ved klimaforandringerne ligger ifølge danskerne hos erhvervslivet, mens lidt færre peger på politikerne og igen lidt færre mener, at de selv står med ansvaret (Figur 5). Danskerne er i overvejende grad enige om, at ansvaret går på tværs af politik, erhverv og borgerne selv. 38 % af respondenterne angiver, at klimaforandringerne er et vigtigt tema, når de går til valg næste gang (Figur 6). Dette er en lille stigning i forhold til februar-målingen, og samtidigt et udtryk for, at klimaet står højt på vælgernes dagsorden, selvom flere personligt bliver udsat for arbejdsløshed og andre mere umiddelbare effekter af finanskrisen. Også i forhold til folketingsvalget lægger den yngre del af befolkningen større vægt på klimaspørgsmålet. Hele 51 % af de årige angiver således, at klimaforandringerne er et vigtigt tema, når de går til valg næste gang mange af dem for første gang (Figur 6b). Der er også en klar tendens til, at oppositionens vælgere tillægger klimaet den største betydning. 65 % af Det Radikale Venstres vælgere har således klimaet med i overvejelserne i stemmeboksen, mens det tilsvarende er 58 % hos Enhedslisten, 56 % hos SF, 43 % hos Socialdemokraterne, 31 % hos Kristeligt Folkeparti, 33 % hos de Konservative, 29 % hos Liberal Alliance, 24 % hos Venstre og kun 21 % hos Dansk Folkeparti. Danskerne vurderer generelt, at oppositionspartierne udviser størst handlekraft på klimaområdet med SF som topscorer. Her vurderer 46 %, at partiet i nogen eller høj grad udviser handlekraft i forhold til klimaet, skarpt forfulgt af Enhedslisten med 45 %, Socialdemokraterne med 42 % og Det Radikale Venstre med 38 %. I denne måling har Enhedslisten overhalet Socialdemokraterne som et mere handlekraftigt parti i forhold til februar-målingen. 7

8 Alle de borgerlige ligger omkring 25 % eller derunder, når vælgerne generelt skal vurdere, om de udviser handlekraft i forhold til klimaet. Mest interessant er måske, at cirka en tredjedel af vælgerne ikke føler sig i stand til at vurdere partiernes indsats (Figur 8). Billedet er nogenlunde det samme, når man spørger de årige (Figur 8b). Billedet ændrer sig heller ikke markant, når man ser på, hvordan partiernes egne vælgere vurderer partiets handlekraft i forhold til klimaet. Også her ligger oppositionspartierne i front (Figur 9). Cirka to tredjedele af oppositionens egne vælgere mener, at deres eget parti i nogen eller høj grad udviser handlekraft, mens de borgerlige partiers egne vælgere betragteligt lavere. Der er fortsat en tendens til at oppositionspartiernes vælgere har de største ønsker om yderligere handling fra deres eget parti, men billedet er mere blandet end i februar-målingen. 63 % af Det Radikale Venstres vælgere ønsker således øget klimaaktion fra deres parti, mens det tilsvarende er 62 % fra Socialdemokraterne, 61 % fra Liberal Alliance, 61 % fra SF, 50 % fra Venstre, 47 % fra Konservative, 42 % fra Enhedslisten, 39 % fra Dansk Folkeparti og 23 % fra Kristendemokraterne (Figur 10). Det tyder således på, at flere af Enhedslistens vælgere end tidligere mener, at partiet har nået et godt ambitionsniveau for klimapolitikken, mens Liberal Alliances vælgere i stigende grad ønsker, at partiet bliver mere handlekraftigt på klimaområdet. Figur 5: Hvem har ansvaret? Erhvervslivet 60,6 29,7 4,01,5 Politikerne 53,3 34,0 5,5 2,3 Mig selv 46,8 40,6 5,9 2,2 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke På spørgsmålet: I hvilken grad har nedenstående ansvaret for at løse klimaproblemerne? 8

9 Figur 6: Er klimapolitik et vigtigt tema for vælgerne? 12% 38% 50% Ja Nej Ved ikke Figur 6b: Er klimapolitik et vigtigt tema for vælgerne? (18-24-årige) 8% 41% 51% Ja Nej Ved ikke På spørgsmålet: Er klimapolitik et vigtigt tema for dig, når du skal stemme ved næste folketingsvalg? 9

10 Figur 7: Ønsker vælgerne, at deres parti ville gøre mere for klimaet 28% 21% 51% Ja Nej Ved ikke På spørgsmålet: Ville du ønske, at det parti du stemte på ved sidste valg, gjorde mere for at imødegå klimaforandringerne?. Figur 8: Hvilke partier udviser mest handlekraft? Enhedslisten 22,7 22,0 12,7 3,33,9 35,3 SF 15,4 30,6 14,9 6,0 2,7 30,4 Radikale 7,0 30,7 21,1 5,42,5 33,3 Socialdemokraterne 5,9 35,8 17,0 8,3 2,9 30,1 Venstre 2,5 24,1 18,7 14,7 10,7 29,3 Kristendemokraterne 1,6 13,3 23,4 9,0 4,7 48,1 Konservative 1,4 20,4 23,6 14,6 8,3 31,6 Dansk Folkeparti 1,2 12,2 21,4 16,8 15,9 32,4 Liberal Alliance,7 11,0 20,3 11,2 13,1 43,7 I høj grad I nogen grad Hverken / eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke 10

11 Figur 8b: Hvilke partier udviser mest handlekraft? (18-24-årige) Enhedslisten 32,1% 13,7% 4,6%,8% 48,9% SF 14,4% 31,8% 5,3% 6,8% 41,7% Radikale 7,6% 28,2% 10,7% 3,8% 49,6% Socialdemokraterne 2,3% 37,4% 9,9% 8,4% 1,5% 40,5% Venstre 2,3% 25,2% 14,5% 12,2% 6,9% 38,9% Konservative,8% 14,5% 14,5% 14,5% 8,4% 47,3% Liberal Alliance,8% 11,5% 11,5% 7,6% 7,6% 61,1% Kristendemokraterne 7,6% 14,5% 7,6% 2,3% 67,9% Dansk Folkeparti 6,9% 10,7% 17,6% 13,7% 51,1% I høj grad I nogen grad Hverken / eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke På spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? Figur 9: Partiernes handlekraft ifølge egne vælgere Enhedslisten 56,0% 28,0% 4,0% 12,0% SF 31,7% 37,2% 11,0%,7% 19,3% Radikale 29,5% 39,3% 6,6% 1,6% 1,6% 21,3% Socialdemokraterne 16,2% 49,6% 12,0% 3,2% 1,8% 17,3% Dansk Folkeparti 6,4% 14,6% 22,3% 15,3% 6,4% 35,0% Konservative 5,2% 46,1% 20,0% 1,7% 4,3% 22,6% Venstre 4,1% 38,2% 21,5% 8,5% 2,7% 24,9% Kristendemokraterne 30,8% 30,8% 7,7% 30,8% Liberal Alliance 16,1% 25,8% 12,9% 19,4% 25,8% I høj grad I nogen grad Hverken/eller I lav grad I meget lav grad Ved ikke På spørgsmålet: I hvilken grad udviser partierne handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? 11

12 Figur 10: Ønske om mere handling fra partiernes egne vælgere Radikale 63,3% 11,7% 25,0% Socialdemokratiet 62,3% 20,1% 17,6% Liberal Alliance 61,3% 9,7% 29,0% SF 61,1% 20,1% 18,8% Venstre 49,8% 24,6% 25,6% Konservative 47,0% 20,9% 32,2% Enhedslisten 42,3% 26,9% 30,8% Dansk Folkeparti 39,4% 25,2% 35,5% Kristendemokraterne 23,1% 15,4% 61,5% Ja Nej Ved ikke På spørgsmålet: Ville du ønske, at det parti, du stemte på ved sidste valg, gjorde mere for at imødegå klimaforandringerne? Spørger man til danskernes eget vidensgrundlag, mener samlet set 46 % af danskerne, at de har tilstrækkelig viden om, hvordan de selv kan medvirke til at nedbringe klimagasudledningerne, hvilket er en lille stigning siden februar-målingen (Figur 11). Samtidigt ønsker en lidt større andel af danskerne, nemlig 51 %, yderligere information på området (Figur 12). Der synes at være særlige udfordringer inden for forbrug, hvor danskerne føler sig dårligt klædt på i forhold til at købe klimavenlige produkter. I alt 63 % af danskerne er således helt enige eller enige i, at det er svært at vide hvilke produkter, der er klimavenlige, når de handler ind (Figur 13). Danskerne er overvejende positivt indstillede over for at indføre flere grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning i indkomstskatten. 48 % går således ind for at øge de grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning i indkomstskatte, mens 34 % er imod og 18 % er tvivlende (Figur 14). Det er udtryk for en lille stigning i opbakningen til grønne skatter i forhold til februar-målingen. Hele 53 % af de årige går ind for en grøn skattereform (Figur 14b) 12

13 Figur 11: Har danskerne tilstrækkelig viden? 3% 4% 9% 18% 37% 29% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig viden om, hvordan jeg kan medvirke til at nedbringe klimagasudledningen Figur 12: Ønsker danskerne mere information? 4% 5% 10% 14% 26% 41% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg ønsker yderligere information om, hvordan jeg kan medvirke til at nedbringe klimagasudledningen 13

14 Figur 13: Er det svært at købe klimavenligt ind? 3% 4% 10% 18% 20% 45% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke På spørgsmålet: Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er svært at vide, hvilke produkter der er klimavenlige når jeg handler ind. Figur 14: Flere grønne afgifter mod sænkning af indkomstskatten? 18% 48% 34% Ja Nej Ved ikke Figur 14b: Flere grønne afgifter mod sænkning af indkomstskatten? (18-24-årige) 18% 29% 53% Ja Nej Ved ikke På spørgsmålet: Går du ind for at øge de grønne afgifter mod en tilsvarende sænkning i indkomstskatten? 14

15 3. Hvor langt er danskerne klar til selv at gå? Konklusion: Danskerne er overvejende villige til selv at tage konsekvenserne af den globale opvarmning, og næsten 6 ud af 10 er villige til aktivt at ændre livsstil for at nedbringe deres personlige klimabelastning. Igen er denne andel noget større for de årige. Kun de færreste danskere foretager sig imidlertid noget konkret udelukkende ud fra miljømæssige hensyn. Økonomien er en noget større motivationsfaktor, men de fleste peger på, at det er kombinationen af miljø og økonomi, der udløser handling. Måske derfor prioriterer danskerne især elsparepærer, A+ mærkede hårde hvidevarer og mindre madspild, der har en tydelig både økonomisk og miljømæssig bundlinjeeffekt, mens der fortsat synes at være lang vej igen før danskerne for alvor prioriterer en række af de andre tiltag, som den enkelte kan gøre for klimaet. Danskerne er i stor udstrækning villige til selv at handle for at imødegå klimaforandringerne, og 59 % er således ifølge eget udsagn villige til aktivt at ændre livsstil for at nedbringe deres egen klimagasudledning (Figur 15). Igen prioriterer de unge klimaet højere end gennemsnittet. Blandt de årige er der således 62 %, der er villige til at ændre livsstil (Figur 15b). Tendensen bekræftes når man ser nærmere på de konkrete tiltag, som danskerne har gjort. Topscorerne er indkøb af energibesparende produkter, og 73 % af danskerne har således udskiftet traditionelle pærer med elsparepærer, mens 57 % har købt A+ mærkede hårde hvidevarer. Mange har også ændret deres adfærd, og 53 % forsøger således at smide mindre mad ud, mens 47 % forsøger at minimere deres stand-by strømforbrug og 45 % tager kortere bade. Kun 9 % har valgt at tage kollektiv trafik for at nedbringe deres egen klimagasudledning, 13 % køber færre varige forbrugsgoder og 14 % går efter genbrugsvarer (Figur 16). Ser man på hvad danskerne forventer at gøre i fremtiden, er det ligeledes elsparepærer og A+ mærkede hårde hvidevarer der har højeste prioritet, begge med 60 % eller derover (Figur 16). Det er de færreste, nemlig 10 %, der tager konkrete initiativer ud fra udelukkende miljømæssige hensyn. 35 %, eller mere end fire gange så mange, tager initiativer af økonomiske hensyn, mens en kombination af miljø- og økonomiske hensyn synes at være mest motiverende for danskerne når det handler om selv at gøre noget (Figur 17). 15

16 Figur 15: Er danskerne villige til at ændre livsstil? 20% 21% 59% Ja Nej Ved ikke Figur 15b: Er danskerne villige til at ændre livsstil? (18-24-årige) 12% 26% 62% Ja Nej Ved ikke På spørgsmålet: Vil du gerne aktivt ændre din livsstil for at udlede mindre klimagas? 16

17 Figur 16: Hvad gør danskerne, og hvad vil danskerne gøre i fremtiden? Skiftet til sparepærer Køber A+ eller A++ mærkede hvidevarer 54,1% 56,9% 61,8% 72,8% Undgå madspild Slukker for standby 33,6% 47,1% 44,0% 52,6% Kortere bade 19,6% 44,7% Klimavenlige indkøb Tager cyklen fremfor bilen 34,4% 34,6% 29,4% 32,0% Udskifte vinduer Mindre fly ifm. Ferier 12,3% 20,6% 19,4% 20,2% Efterisolere bolig Mindre forbrug af kød Køber flere genbrugsvarer Køber færre varige forbrugsgoder Kollektiv trafik fremfor bilen Gør intet 16,9% 16,1% 11,1% 13,5% 16,2% 12,6% 7,9% 8,7% 10,5% 5,2% 27,5% Har gjort Vil gøre På spørgsmålene: Har du gjort/gør du noget for at nedsætte din egen klimagasudledning? og Hvis du skal vælge minimum 1 af nedenstående tiltag til reduktion af klimagasudledning, hvad vil du så helst? Vælg maks. 5 svar 17

18 Figur 17: Hvad motiverer befolkningen? 11% 10% 44% 35% Miljøhensyn Økonomiske hensyn Begge dele Ingen af delene På spørgsmålet: Hvis du har efterisoleret din bolig, købt lavenergi hvidvarer, undgået brug af standby strøm mv., hvad er da den primære årsag? 18

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Klimabarometeret December 2012

Klimabarometeret December 2012 Klimabarometeret December 2012 14. december 2012 RAPPORT Et stort flertal af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne og anerkender, at den globale opvarmning er reel, at den er menneskeskabt, og

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

Klimabarometeret 2015

Klimabarometeret 2015 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Klimabarometeret 2016

Klimabarometeret 2016 Klimabarometeret 0 CONCITOs klimabarometer har siden 0 afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet en stigende bekymring for klimaforandringerne

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Der er brug for mere idealisme i dansk politik

Der er brug for mere idealisme i dansk politik 20.08.09 Idealister efterlyses Notat fra Cevea, 25. september 2009 Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk 3 ud af 4 danskere mener, der er brug for mere idealisme

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed 17.11.09 Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed Side 1 af 7 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 17/11-2009 Resumé Dette notat

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere