Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser"

Transkript

1 2016 Ledelsesprofiler for direktion, områdeledelser og center-/sekretariatsledelser Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Organisation og Ledelse

2 INDLEDNING TIL LEDELSESPROFILER Ledelsesprofiler i BUF Alle børn og unge i København skal trives, udvikle sig og lære, så de får de bedste muligheder i deres liv. Københavns dagtilbud og skoler har stor betydning for alle børn og unges livschancer og chancelighed nu og senere i livet. God ledelse er afgørende for, at vi sammen lykkes i BUF til gavn for børn og unge, og det er ligeledes forudsætningen for, at vi udvikler stærke arbejdsfællesskaber, hvor medarbejdere og ledere trives. Vi har derfor udviklet ledelsesprofiler for hhv. klyngeledelser, skoleledelser og for ledelser i områderne, centrene/sekretariaterne og direktionen. Profilerne sætter den københavnske retning for den faglige ledelse af indhold og kvalitet i vores tilbud til alle børn og unge. Profilerne skal sætte ord på de kompetencer, ledelserne på forskellige niveauer skal rumme og beskrive de ledelsesområder, som kompetencerne skal udfolde sig inden for, f.eks. faglig ledelse af medarbejdere og strategisk arbejde med ressourcer. Profilerne giver os et fælles sprog om ledelse, og bliver udgangspunkt for en fortsat ledelsesdialog og udvikling, så vi i fællesskab arbejder med kvaliteten af ledelse i BUF. Ledere i BUF skal have forskellige kompetencer og baggrunde, og ledelsesprofilerne skal afspejle den mangfoldighed, der skal være i ledelserne på tværs af BUF. Fælles ledelse - forskellige roller Samlet beskriver ledelsesprofilerne ledelsernes roller fra politik til praksis, da vi i fællesskab skal sikre børn og unge i København en god start på livet. Ledelsesprofilerne præciserer de særlige ledelseskompetencer og dimensioner, der er centrale i forskellige ledelsesfunktioner, og hvad der er fælles for vores ledelser. Der er således både fælles dimensioner i alle profilerne som fx arbejder med tydelige mål og forventninger, arbejder strategisk med ressourcer og arbejder systematisk med kvalitet gennem brug af data, men også dimensioner som er specifikke for de enkelte ledelsesfunktioner. Klyngeledelser og skoleledelser leder den faglige udvikling i dagtilbud og på skoler. De sætter retning og fokus for det faglige arbejde med det klare formål at sikre børn og unges trivsel, udvikling og læring. Ledere, der konsekvent fokuserer på kvalitet, faglighed og børn og unges udbytte, har en stor positiv effekt på børn og unges faglige udvikling. Derfor skal al ledelse finde vej til børn og unge. Ledelserne i områderne, centrene/sekretariaterne og direktionen skal i fællesskab binde organisationen sammen, så politik og praksis går hånd i hånd. De skal sætte retning for udviklingen af vores tilbud, lede vores medarbejdere og ledere og udvikle en organisation, der giver dagtilbud og skoler de bedste rammer for at lykkes. Samtidig har de ansvaret for, at BUF får mest mulig kvalitet for de midler, vi har. Vi udvikler ledelsesprofiler sammen Udviklingen af ledelsesprofiler er sket gennem bred inddragelse af medarbejdere og ledere i BUF, da god ledelse kræver samspil mellem medarbejdere og ledere og på tværs af ledelser i forvaltningen. Side 2 af 14

3 Arbejdet med ledelsesprofiler er baseret på tre hovedtrin: Vi definerer og beskriver ledelsesprofiler Vi kortlægger ledelsernes kompetencer Vi udvikler ledelserne med afsæt i profil og kortlægninger I forlængelse af udviklingen af ledelsesprofilerne kortlægger vi ledelserne og planlægger de udviklingstiltag, der skal styrke vores ledelseskompetencer. Vi skal sikre sammenhæng mellem de forskellige ledelsesfunktioner og sammen styrke vores ledelse til gavn for børn og unge i København. Side 3 af 14

4 LEDELSESPROFILER FOR DIREKTION, OMRÅDELEDELSER OG CENTER- /SEKRETARIATSLEDELSER Med udgangspunkt i disse præmisser ser ledelsesprofilerne for direktionen, områderne og centre/sekretariaterne således ud: Organisatoriske kompetencer Helhedsfokus Politisk tæft Kompleksitetshåndtering Sociale kompetencer Tillid Dialog Handling Personlige kompetencer Nysgerrighed Beslutningskraft Mod Arbejder med tydelige mål og forventninger Binder politik og praksis sammen Arbejder strategisk med BUFs ressourcer MÅLET Alle børn og unge i København trives, udvikler sig og lærer, så de får de bedste muligheder i deres liv Arbejder for samarbejde og samskabelse i BUF Skaber faglig kvalitet gennem dialog, data og viden Udfolder systematisk medarbejderes og lederes potentiale Side 4 af 14

5 LEDELSESPROFILERNES BAGVED LIGGENDE KOMPETENCER ORGANISATORISKE KOMPETENCER Helhedsfokus, politisk tæft, og kompleksitetshåndtering Denne kompetence handler om ledelsens evne til at lede i en kompleks politisk organisation med mange interessenter. Den handler ligeledes om ledelsens evne til at udvikle en kultur, systemer og organisatorisk struktur blandt medarbejdere og ledere, der styrker kvaliteten i vores arbejde med børn og unge. Det kræver, at ledelsen er i stand til at udvikle strategier og designe processer for at nå organisationens vedtagne mål i praksis og håndtere kontinuerlige forandringskrav. Ledelsen skal sikre blikket for helheden i opgaveløsningen, og skabe en organisation der arbejder sammen og i samme retning Det betyder, at ledelsen Er kulturbærere og -skabere ved at arbejde målrettet for BUFs målsætninger. Forstår interessenters modsatrettede interesser og behov i og uden for BUF. Træffer reflekterede valg, når dilemmaer opstår. Skaber de rette organisatoriske rammer for, at medarbejdere og ledere kan skabe de ønskede resultater. Mestrer både langtidsholdbare løsninger og her og nu -løsninger alt efter, hvad den samlede organisation skal opnå. Side 5 af 14

6 SOCIALE KOMPETENCER Tillid, dialog og handling Denne kompetence handler om ledelsens evne til at opbygge tillidsfulde relationer og skabe mening og følgeskab til at realisere beslutninger gennem andre. Ledelsen skal kunne udvikle professionelle relationer og udøve aktiv personaleledelse. Det kræver, at ledelsen kan kommunikere rammer og retning og drive involverende udviklings- og forandringsprocesser, hvor vi systematisk samarbejder og samskaber. Ledelsen skal turde åbne deres ledelsesrum og evne at indgå i oprigtige og ligefremme dialoger med medarbejdere, ledere, borgere og andre interessenter. Det betyder, at ledelsen Går forrest i udviklingen af BUFs samarbejdskultur; præget af medansvar, medindflydelse og medbestemmelse. Kommunikerer og benytter dialog i sin ledelse. Er åben over for andres ideer og skaber rum til professionel uenighed. Er ærlig og retfærdig og skaber tillidsfulde relationer til medarbejdere og ledere. Fordrer, at medarbejderne gør det samme i forhold til kollegaer, borgere og samarbejdspartnere. Afklarer fælles retning og tilgang til ledelse i og mellem ledergrupper. Side 6 af 14

7 PERSONLIGE KOMPETENCER Nysgerrighed, beslutningskraft og mod Denne kompetence handler om ledernes karakter. Ledelsen skal kunne træffe beslutninger og være personligt og fagligt robuste. Ledelsen skal være imødekommende og have blik for andres perspektiver. Det kræver, at ledelsen er løsningsorienteret, vedholdende og har mod til at prioritere. Ledelsen skal ligeledes være stålsat, når situationen kræver det, og kunne balancere mellem definerende og faciliterende ledelse. Det betyder, at ledelsen Er bevidst om egen ledelsesrolle og ledelsesadfærd. Har mod og faglig forståelse til at håndtere forhold, som hæmmer eller fremmer BUF. Er nysgerrig på BUFs fagområder og andres perspektiver og tager ansvar for, at vi udvikler løsninger med afsæt i brugernes behov. Kan stå fast, når svære beslutninger er truffet, og sørge for, at de implementeres i bund. Side 7 af 14

8 LEDELSESPROFILERNES TVÆRGÅENDE DIMENSIONER ARBEJDER MED TYDELIGE MÅL OG FORVENTNINGER DIREKTIONEN Omsætter og arbejder strategisk med politiske budskaber og beslutninger. Kommunikerer og sætter tydelige rammer og retning på tværs af dagtilbud, skoler, områder, bydækkende enheder, centre og sekretariater. Skaber mening, ejerskab og udviser tillid til, at organisationen kan og vil følge strategien. Identificerer fremtidige tendenser, udfordringer og muligheder for BUF. Arbejder systematisk med strategiudvikling i samspil med ledere. Træffer beslutninger om BUFs overordnede udvikling og kvalitet og leder BUF i den ønskede retning til gavn for børn og unge i København. Prioriterer og fastlægger mål for forvaltningen og sparrer med ledere om opfyldelse af mål og forventninger. OMRÅDELEDELSER Arbejder med strategiudvikling i samspil med sideordnede, underordnede og overordnede. Faciliterer, at strategien omsættes og nedbrydes til operationelle mål for dagtilbud, skoler og området med afsæt i de lokale udfordringer og vilkår. Sparrer systematisk med medarbejdere og ledere om prioriteringer, metodik i opgaveløsningen og opfyldelse af mål. Træffer beslutninger og leder området med afsæt i strategi, mål og forventninger. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Arbejder med strategiudvikling i samspil med sideordnede, underordnede og overordnede. Omsætter og nedbryder strategien til operationelle mål, som medarbejdere og ledere kan navigere efter. Sparrer løbende med medarbejdere og ledere om prioriteringer, metodik i opgaveløsningen og opfyldelse af mål. Træffer beslutninger og leder enheden med afsæt i strategi, mål og forventninger. Side 8 af 14

9 BINDER POLITIK OG PRAKSIS SAMMEN Sørger for, at børn og unges vilkår og behov er kernen i de politiske drøftelser og beslutningsprocesser. Har kontinuerligt fokus på, at alle opgaver i BUF varetages under hensyn til, hvad der gavner børns læring, trivsel og udvikling - alt begynder og slutter med et barn. DIREKTIONEN Skaber og vedligeholder gensidig tillid mellem politikere og BUF. Formidler og oversætter løbende politiske beslutninger til organisationen. Skaber de nødvendige organisatoriske og administrative rammer, så politiske beslutninger kan realiseres og højne kvaliteten for børn og unge i København. Har kontinuerligt fokus på, at vi implementerer beslutninger i bund og realiserer de ønskede forandringer, så vi udvikler kvaliteten i dagtilbud og på skoler. OMRÅDELEDELSER Bidrager aktivt til de politiske og administrative sagsprocesser, ved at formidle praksisfeltets vilkår og behov. Sætter erfaringer fra dagtilbud og skoler om, hvad der virker, og hvad der skaber progression for børn og unge i spil. Formidler og oversætter løbende politiske beslutninger til dagtilbud, skoler og området. Har kontinuerligt fokus på, at beslutninger implementeres i bund og realiserer de ønskede forandringer, så vi udvikler kvaliteten på skoler og i dagtilbud. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Udarbejder kvalificerede beslutningsgrundlag til politikerne med udgangspunkt i de gældende rammevilkår, politiske visioner og praksisfeltets behov. Sætter forskningsmæssig og praksisbaseret viden om hvad der virker, og hvad der skaber progression for børn og unge i spil. Formidler og oversætter de politiske beslutninger og sørger for, at medarbejdere og ledere omsætter beslutningerne gennem konkrete handlinger, der binder politik og praksis sammen. Skaber praksisnære og implementerbare løsninger ved at involvere dem, der skal anvende løsningen og højne kvaliteten for børn og unge i København. Udmønter beslutninger, så dagtilbud, skoler og områderne kan implementere dem. Side 9 af 14

10 ARBEJDER STRATEGISK MED BUFS RESSOURCER Sparrer systematisk med ledere over, under og ved siden af om, hvordan ressourcerne bedst udnyttes i områder, centre, sekretariater og bydækkende enheder, så vi når vores mål. Fokuserer BUFs ressourcer og egen ledelseskraft på det, der gavner børn og unge. DIREKTIONEN Arbejder for, at BUF tildeles de nødvendige ressourcer og rammer, så vi kan skabe gode, udviklende tilbud til børn og unge i København. Prioriterer BUFs ressourcer med afsæt i lovgivningsmæssige rammer, politiske prioriteter, effektiviseringskrav og organisationens behov og strategi. Skaber rammer for, at organisationen løbende effektiviserer og optimerer systemer, strukturer, bygninger, ydelser og administrative rammer. Udvikler en organisation, der løbende optimerer processer, indsatser og tilbud, så vores ressourcer skaber den største effekt. OMRÅDELEDELSER Udvikler en kultur, hvor medarbejdere og ledere løbende optimerer processer, indsatser og tilbud, så vores ressourcer skaber den største effekt. Styrker arbejdet med områdets børn og unge ved at prioritere områdets ressourcer med afsæt i BUFs strategi og områdets behov. Samarbejder med chefgruppen om at prioritere ressourcer og sikre de rette kompetencer på tværs af organisationen, så vi udvikler og optimerer organisationen samt når vores mål. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Udvikler og optimerer systemer og rammer, så dagtilbuds, skolers, bydækkende enheders, centres og sekretariaters, ressourcer bruges på at skabe effekt for børn og unge. Analyserer og dokumenterer effekt af implementerede beslutninger, projekter og forandringer. Prioriterer enhedens ressourcer. Samarbejder med chefgruppen om at prioritere ressourcer og sikre de rette kompetencer på tværs af organisationen, så vi udvikler og optimerer organisationen samt når vores mål. Side 10 af 14

11 ARBEJDER FOR SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE I BUF Ledelsen er dynamo for samarbejde og samskabelse i BUF: Sikrer transparens og skaber tillid, koordinering og engagement hos medarbejdere og ledere. DIREKTIONEN Går forrest og signalerer vigtigheden af en stærk ledelsesstreng og et stærkt samarbejde på tværs af organisationen. Skaber organisatoriske rammer og incitamenter for samarbejde og samskabelse i hele BUF, og sørger for at ledere åbner deres ledelsesrum. Udstikker den strategiske ramme for samskabelse med og involvering af eksterne samarbejdspartnere. Indgår i samarbejds- og samskabelsesrelationer i og uden for BUF. OMRÅDELEDELSER Har kontinuerligt blik for, hvornår og hvordan forskellige perspektiver i organisationen kan styrke områdets arbejde. Faciliterer og indgår i netværk i området og bydækkende med henblik på kapacitetsopbygning og vidensdeling mellem dagtilbud, skoler og forvaltning. Faciliterer, at ledere i området åbner deres ledelsesrum op. Faciliterer samarbejde og samskabelse med lokalsamfundet, foreninger og andre samarbejdspartnere, så vi udvikler kvaliteten i BUF. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Indgår i samarbejds- og samskabelsesrelationer med blik for, hvornår forskellige perspektiver i organisationen kan styrke enhedens arbejde. Faciliterer, at ledere i enheden åbner deres ledelsesrum op. Leder tværgående og tværfaglige aktiviteter med fokus på både proces og resultat for dagtilbud, skoler, børn og forældre. Faciliterer samarbejde og samskabelse med organisationer, kommunens forvaltninger, uddannelsessteder og andre samarbejdspartnere, så vi udvikler kvaliteten i BUF. Side 11 af 14

12 SKABER FAGLIG KVALITET GENNEM DIALOG, DATA OG VIDEN Rammesætter og gennemfører en systematisk og faglig dialog i ledelsesstrengen og på tværs af organisationen, der tager afsæt i data og viden, så vi sammen udvikler kvaliteten i vores tilbud. Flytter beslutninger ud så tæt på, hvor de gør en forskel, som muligt. DIREKTIONEN Definerer en tydelig rollefordeling og retning for arbejdet med faglig udvikling af BUFs tilbud. Sikrer et vedvarende fokus på faglig kvalitet, brug af data og videndeling i BUF. Gennemfører systematisk og tæt ledelsesdialog med chefgruppen for vedvarende at sikre det rette fokus i udviklingen af BUF, drøfter konkrete problemstillinger og beslutter fremtidige indsatser og ændringer. OMRÅDELEDELSER Er nysgerrig på viden, løsninger og resultater, der kan højne fagligheden, og sætter retning for udviklingen i området. Har kontinuerligt fokus på at områdets systematiske anvendelse af data og viden skaber refleksion og fører til handling. Sikrer, i samarbejde med hele forvaltningen, at praksisfeltet har adgang til rette support og viden på rette tidspunkt. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Udfører systematisk faglig ledelse af enhedens medarbejdere og ledere, så enheden bidrager til, at skabe resultater for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel. Sørger for, at vi besidder faglig ekspertise, og at vi anvender data med henblik på at understøtte ledelsesstrengens dialog om faglig udvikling. Sikrer, i samarbejde med områderne, at praksisfeltet har adgang til rette support og viden på rette tidspunkt. Side 12 af 14

13 Udfolder systematisk medarbejderes og lederes potentiale Træner og udvikler systematisk medarbejdere og ledere, så vi styrker organisationens kompetencer og løser vores opgaver bedst muligt til gavn for børn og unge. Benytter alle ledelsesanledninger i udviklingen af medarbejdere og ledere; er nærværende og tilgængelig, giver sparring og feedback på medarbejdere og lederes opgaveløsning. Fremmer en læringskultur, hvor medarbejdere og ledere deler viden og anerkender fejl, som en del af læring. DIREKTIONEN Sætter retning for kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling med afsæt i organisationens strategi og behov. Skaber rammer for, at talenter kan folde sig ud gennem udviklingsmuligheder og karriereveje. Træner chefgruppen for at styrke deres ledelseskompetencer. OMRÅDELEDELSER Afdækker det nødvendige kompetencebehov i egen enhed - prioriterer og agerer ud fra behovet. Sparrer systematisk med chefgruppen om vores kompetencebehov på tværs af BUF. Sparrer systematisk med klyngeledere og skoleledere om kompetencebehov for deres enheder. Identificerer talenter og har blik for, hvordan talenter bedst udfoldes i eget område eller i andre funktioner i BUF. Træner medarbejdere og ledere for at styrke deres kompetencer og opgaveløsning. CENTER-/SEKRETARIATSLEDELSER Afdækker det nødvendige kompetencebehov i egen enhed - prioriterer og agerer ud fra behovet. Sparrer systematisk med chefgruppen om vores kompetencebehov på tværs af BUF. Identificerer talenter og har blik for, hvordan talenter bedst udfoldes i egen enhed eller i andre funktioner i BUF. Træner medarbejdere og ledere for at styrke deres kompetencer og opgaveløsning. Side 13 af 14

14 Teoretisk baggrund Indholdsmæssigt rummer ledelsesprofilerne først og fremmest organisationens eget svar på, hvad god ledelse er inden for de forskellige funktioner. Samtidig har vi i arbejdet med profilerne taget afsæt i forskningsbaserede teoridannelser inden for ledelse. Ledelsesprofilerne hviler således på flere ledelsesteoretiske forskningskilder. Grundlæggende er profilerne udarbejdet ud fra Offentlig Leadership Pipeline, der er en tænkning om, at ledelsesopgaven må forstås forskelligt, alt afhængig af hvilken ledelsesfunktion eller ledelsesniveau, der er tale om. Offentlig Leadership Pipeline hviler på ideen om, at der for hver ledelsesfunktion bør defineres, hvad god ledelse indebærer. Disse skal både fungere som afsæt for forventningsafstemning og for organisatorisk understøttelse i at lykkes med de krav og forventninger, der knytter sig til hvert niveau. I dansk sammenhæng har et treårigt forskningsprojekt ved Aalborg Universitet været med til at afklare, hvad offentlig ledelse kræver af færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter (af tid og energi) på hvert ledelsesniveau fra leder af medarbejdere til topchef. Indholdet i profilerne trækker ud over Offentlig Leadership Pipeline især på to ledelsesteorier: Den ene er Competing Values Framework (Cameron, Quinn, DeGraff og Thakors) i dansk sammenhæng omtalt som paradoksledelse. Denne teori peger på, at ledelse indebærer, at man navigerer dynamisk i en dilemmafyldt hverdag, hvor der både arbejdes for stærke relationer, gode resultater, stabilitet og fornyelse - på en gang. Ledere og ledergrupper skal både være visionære OG praktiske, være dirigerende OG understøttende. Forskningen bag teorien peger på, at værdi skabes, når en organisation udvikler en både-og-tænkning ved at fokusere på integration af konkurrerende værdier. På denne måde bliver tilsyneladende modstridende og modsatrettede prioriteringer kombineret på måder, der fører til skabelse af værdi. Den anden ledelsesteori vi trækker på er Grænsekrydsende Ledelse, der peger på vigtigheden af at skabe kurs, koordinering og commitment på tværs af organisatoriske grænser til understøttelse af fælles organisatoriske visioner og mål (Ernst & Chrobot-Mason, 2011). Tilsammen hviler ledelsesprofilerne således ikke alene på grundig inddragelse af medarbejdere og ledere i BUF, men også på et bredt udsnit af forskningsbaseret viden om, hvad ledelse kræver i dag. Side 14 af 14

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse,

beskrive de felter, vi prioriterer højt, f.eks. faglig ledelse, personaleledelse, KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering om ny klyngeledelsesprofil Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

For at styrke implementeringen er der ved at blive udarbejdet en inspirationsguide til arbejdet med profilen og en implementeringsplan.

For at styrke implementeringen er der ved at blive udarbejdet en inspirationsguide til arbejdet med profilen og en implementeringsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Cover 05-12-2014 Til orientering på BUU Skoleledelsesprofil På baggrund af Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal lære mere og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere