Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om. Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om. Dimensionering af speciallægeuddannelsen"

Transkript

1 Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om Dimensionering af speciallægeuddannelsen I den senest udsendte Lægeprognose for forventes flere læger. Den peger på, at stigningen i antallet af speciallæger i gynækologi-obstetrik forventes at være steget med 26% i 2040, og stigningen er dermed en af de laveste for alle specialer. Rapporten giver anledning til nogle generelle bemærkninger, der i særlig grad kan have indflydelse på den ønskede dimensionering i specialet gynækologi-obstetrik. Som grundlag for høringssvaret har selskabet indhentet oplysninger fra alle de danske gynækologiskobstetriske afdelinger angående lægebemandingen i juni Her indgår antal speciallæger, kønsfordeling, antal uddannelsessøgende, deltidsstillinger, sygemeldte samt fordeling i subspecialer. Skemaet er udsendt til afdelingernes ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger. Derudover indgår en opgørelse fra årsskiftet for gynækologisk speciallægepraksis. Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger, fraset Nykøbing Falster og Bornholm returnerede opgørelsen. Nykøbing Falster og Bornholm dækker 5-6 speciallæger i alt. I opgørelsen indgår ikke speciallæger, der udelukkende arbejder på privathospital. Nedenfor besvares først de i høringsmaterialet stillede spørgsmål inklusive en mindre indledning. Herefter anføres andre punkter, der kan antages af have indflydelse på dimensioneringen og lægeprognosen. Indledende kommentarer Afdelingerne er landet over meget forskellige, særligt hvad angår fødestedets størrelse. De meget store fødeafdelinger (> 4500 fødsler årligt; Hvidovre, Rigshospitalet, Herlev, Odense og Skejby) har mulighed for vagtdækning på speciallægeniveau i både gynækologi og obstetrik. De mellemstore og mindre fødesteder (< 2000 fødsler) er meget afhængige af vagtberedskab i form af speciallæger med bred kompetence indenfor både gynækologi og obstetrik, ligesom vagthyppigheden på de afdelinger kan være større, men belastningen som regel vil være mindre, end de store steder. Da der nationalt er en del mindre fødesteder, medfører det et fortsat behov for at fastholde gynækologi og obstetrik som et samlet speciale. Da vagtbelastningen på speciallægeniveau er stor i vores speciale, medfører det en betydelig følsomhed overfor aldersfordeling. De ældste speciallæger (overlæger > 60 år) har krav på 2 ugers ekstra frihed årligt, såfremt de fortsætter i vagt, hvilket kan være en nødvendighed men presser afdelingerne, hvis der er flere på samme afdeling. Omvendt har de seniorer overlæger mulighed for at frasige sig vagt, hvilket på mindre afdelinger med en skæv aldersfordeling vil være - og er - en udfordring. For tiden er særligt fødeområdet hårdt presset af en generel jordemodermangel, der lægger pres på obstetrikerne. Samtidig peger seneste befolkningsprognose på en markant stigning i antal fødsler de næste 10 år på knapt 20% (Figur 5). Om jordemodermanglen fortsat er til stede om 10 år vides ikke, men vi gør opmærksom på, at det i betydelig grad påvirker obstetrikernes arbejdsforhold. Udover flere fødsler viser befolkningsprognosen også, at der kommer flere ældre. Urogynækologiske komplikationer og cancertilfælde stiger med alderen. hvorfor denne del af befolkningsudviklingen også får indflydelse på aktivitetsmængden for vores speciale med flere grad kirurgiske indgreb. Besvarelse af spørgsmål fra høringsmateriale vedrørende udbud og efterspørgsel 1. Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger? Er der forskel på regionsniveau?

2 Der redegøres for regionale forskelle under punkt 2. a. Der forventes en ændret aldersprofil med en større gruppe yngre speciallæger som følge af hurtigere forløb igennem uddannelsessystemet begrundet i fireårsreglen/femårsfristen. Tendensen med senere reproduktion og barsel samt et liv med mindre børn, vil i kvindedominerede specialer som gynækologi og obstetrik formentlig øge efterspørgslen efter en reduceret arbejdsuge. Der er en større bevidsthed om work-life-balance, og fra de ledende overlæger rapporteres allerede nu oftere ønske om nedsat tid under hoveduddannelsesforløb. b. Der opleves blandt speciallæger ligeledes et stigende ønske om orlov af forskellige årsager, blandt andet barsel og forskning, hvilket som ovenfor beskrevet allerede er blevet synligt i hoveduddannelsesforløbet. Dette øger efterspørgslen på speciallæger. c. Den i lægeprognosen estimerede stigning på 26 % i andelen af speciallæger inden for vores speciale anfægtes, idet der med den nuværende dimensionering af hoveduddannelsesforløb ikke kommer flere speciallæger, da der er ubesatte speciallægestillinger og afgangen fra specialet vurderes større end tilgangen. Dette understøttes af, at der allerede nu er rekrutteringsproblemer til speciallægeansættelser. Rekrutteringsproblemer har muligvis været en medvirkende faktor til en stigende andel af overlæger i forhold til afdelingslæger. Således er speciallægefordelingen: 21% overlæger uden vagt; 58% af overlæger med vagt og 21% afdelingslæger. d. Med indførelse af fireårsreglen/femårsfristen er prækursisttiden blevet kortere, hvilket potentielt kan medføre færre færdigheder som speciallæge. Det betyder, at en nyuddannet speciallæge i dag må forventes at skulle superviseres i en kortere eller længere periode efter speciallægeanerkendelsen af mere erfarne kolleger. Således har den nyuddannede speciallæge tiltagende behov for oplæring, da de opnåede kompetencer under speciallægeuddannelsen ikke er på niveau med tidligere. Speciallægers arbejdsopgaver af ikke-patientrelateret karakter, både i det daglige arbejde og i den uddannelsesmæssige sammenhæng, er stigende og forventes at stige yderligere. Generelt er frafaldet under hoveduddannelse inden for vores speciale dog minimalt, men det bør haves in mente ved en særlig stram dimensionering, som kun lige kan imødegå behovet. e. Udviklingen med krav om døgndækkende bemanding samt stigende krav i befolkningen om, at man straks tilses af speciallæge, også ved akutte henvendelser, øger efterspørgsel på speciallæger til vagtbemanding, hvilket påvirker fremmøde af speciallæger i dagtid til varetagelse af elektiv patientbehandling. Samtidig vil det ændrede sygdomsmønster i befolkningen, men sund aldring og nye behandlingstiltag øge efterspørgsel på flere gynækologisk-obstetriske speciallæger. f. De stigende krav om at skulle foretage systematisk oplæring, supervision og kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen giver ligeledes behov for at bemandingen af speciallæger øges. 2. Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for?

3 a. Regionale forskelle: I Videreuddannelsesregion (VUR) Øst har en høj andel af de der søger hoveduddannelsesforløb en ph.d. Det er i modsætning til den øvrige del af landet, hvor der derimod er flere som søger et ph.d.-forløb under hoveduddannelsen eller lige efter endt speciallægeanerkendelse. Det afspejler sig i en meget lav andel af speciallæger under 40 år og en lidt højere andel over 60 år i øst. Med den høje andel af kvinder, der vælger specialet, forventes at flere i VUR Syd og Nord får børn under hoveduddannelsesforløb med deraf afledte længere forløb. Det har på kortere sigt indflydelse på ratioen af tilgangen af speciallæger i forhold til afgangen, som vil være lavest på Fyn og i Jylland. Samtidig vil de opbrudte forløb resultere i en uensartet bemanding med perioder med øget belastning for speciallægerne pga. udækkede hoveduddannelsesforløb, og andre perioder med uddannelsesmæssige udfordringer pga. mange læger i hoveduddannelsesforløb samme sted. b. Specifikt for Videreuddannelsesregion Nord: Det opleves, at en del introduktionslæger i specialet ikke fortsætter i hoveduddannelsesforløb. Der er således brug for flere introduktionslæger for at sikre fødekæden ind i speciallægeuddannelsen, og derved sikre, at produktionen af speciallæger kan opretholdes. Der arbejdes derfor på en stigning i antal introduktionsuddannelser fra en ratio på 1,5:1 for introduktionsuddannelsesforløb i forhold til hoveduddannelsesforløb til en ration på 2-2,5:1. c. Specifikt for Videreuddannelsesregion Syd: Ifølge lægeprognosen får læger ofte job, hvor de er uddannede. Der er dog en tendens til at flytte væk fra Region Syd på grund af den centrale geografiske beliggenhed. Den geografiske placering og afstanden mellem regionens uddannelsessteder vurderes at være medvirkende årsag til færre ansøgninger til regionens hoveduddannelsesforløb. Ydermere er der sammenhæng mellem sidste del af uddannelsens geografiske placering og efterfølgende ansættelse som nyuddannet speciallæge samme sted, hvilket medfører en relativ mangel på nyuddannede speciallæger på VUR Syds universitetshospital, da sidste fase i hoveduddannelsen er på en af de perifere sygehuse. Trods stor øgning i antal beskæftigede læger i VUR Syd, er der stadig vakante stillinger i gynækologi og obstetrik, både på universitetsafdeling og på de perifere sygehuse. Specifikt for Videreuddannelsesregion Øst: Aktuelt er det vanskeligt at rekruttere til speciallægestillinger på de fleste afdelinger i VUR Øst. Dette illustreres af at nyuddannede speciallæger fastansættes 3-6 måneder før de har gennemført hele hoveduddannelsesforløbet, også på de større og højt specialiserede afdelinger. I Region Sjælland er alderssammensætningen af speciallægerne højere end i de øvrige regioner, og i Region Hovedstaden er den næsthøjest. Det vil således på kort sigt give et yderligere behov for flere speciallæger i VUR Øst. Der er ikke forventning om fusioner eller nedlæggelse af flere gynækologisk-obstetriske afdelinger i VUR Øst, hvorfor der ikke af den vej kan forventes anden udnyttelse af de eksisterende speciallæger. Der er kapacitet til flere uddannelsesstillinger i VUR Øst. Den kirurgisk operative oplæring er dog begrænset i forhold til tidligere. Det er et faktum at ny viden gør, at behandlinger ændres fra kirurgiske til medicinske tiltag. Det er en forudsætning at kunne opnå dele af kompetencerne på anden vis for i tilstrækkelig grad at imødekomme den kirurgiske oplæring. En involvering af speciallægepraksis i nogle hoveduddannelsesforløb vil i VUR Øst kunne give et bidrag til at øge uddannelseskapaciteten. Der forventes ikke væsentlige ændringer i specialeplanen i forhold til funktionsniveau, som kan få markant betydning for efterspørgslen af speciallæger. Generelt forventes øget efterspørgsel på flere gynækologisk-obstetriske speciallæger i VUR Øst. Der ses i tiltagende grad at speciallæger i Øst at ønsker nedsat tid, mulighed for at være vagtfri eller ophør med at arbejde

4 som 65-årige eller før. Det forhold at specialet efterhånden består af overvejende kvinder vil øge dette forhold og medføre behov for flere speciallæger. d. Specifikt for Speciallægepraksis: Trods lange ventetider ved henvisning til speciallægepraksis i Region Nord og antallet af speciallægepraksis i forhold til befolkningsgrundladet er lavest i Nord forventes ikke ændringer i antallet af gynækologisk speciallægepraksis. 3. Vurderes udviklingen i efterspørgslen af speciallæger de kommende år at være større eller mindre end det forventede udbud, jf. hovedscenariet Figur 10? Med hvilken begrundelse? I vurderingen af efterspørgslen bedes foretaget en opdeling på funktionsniveau, således at det belyses, hvor stor en andel af speciallægerne, der fremadrettet forventes at være beskæftiget på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt højt specialiseret funktionsniveau. a. Andelen af speciallæger over 60 år udgør 16% (Figur 2). Denne andel af seniorer speciallæger forventes at gå på pension inden for relativt få år. Høj alder, øget vagtbelastning og flere kvindelige speciallæger med forventet lavere pensionsalder (ref. Lægeprognosen ) kan endvidere øge efterspørgsel på seniorordninger. Det er uvist, om den af regeringen øgede pensionsalder medfører, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, eller om der bliver sparet op til tidligere pension. b. Specialet dækker 6 subspecialer: 27% af speciallægefuldtidsstillinger er i obstetrik, 26% i benign gynækologi, 10% i føtalmedicin, 13% i urogynækologi, 10% i gynækologisk onkologi, 11% i fertilitet/reproduktion, 3% andet. Det mest vagtbelastede område er obstetrik, selv om akut gynækologi i vagterne særligt i Hovedstadsområdet på de store akuthospitaler inkluderer mange tilsyn og akutte patienter generelt i specialet. Det kan have betydning for valg af subspeciale, hvilken vagtbelastning der er. Andre områder af specialet har i dagtiden mindre grad af akutarbejde, fx det onkogynækologiske og det føtalmedicinske. Dette kan på sigt øge kravet til stillinger uden vagtfunktion. Da vagtbelastningen allerede er høj, vil det fordre et øget behov for speciallæger inden på det almengynækologiske og obstetriske områder, mhp. udtynding af vagtbelastning. Denne problemstilling synes allerede nu at være til stede, idet flere større afdelinger rapporterer om rekrutteringsbesvær ikke mindst til det obstetriske fagområde. c. Det store behov for at få beskrevet og systematiseret ekspertuddannelserne, der ligger i forlængelse af speciallægeuddannelsen, indebærer et yderligere pres på alle afdelinger, men især de højt specialiserede afdelingers udbud af uddannelse, og et faktum der igen rejser behovet for flere speciallæger. d. For speciallægepraksis: Der forventes ikke oprettet nye ydernumre I de forskellige regioner for nuværende. 4. Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet for speciallæger? I vurderingen bør der tages højde for den demografiske udvikling, ændrede sygdomsmønstre, ændrede behandlingsmønstre/metoder, teknologisk udvikling, sundhedsplanlægning, øget specialisering, fokusog indsatsområder, strukturændringer mv a. Lægeprognosen tager ikke højde for, at vores speciale har mange kvinder med deraf følgende ændret erhvervsprofil. Ifølge lægeprognosen har kvinder 2 år lavere pensionsalder og er arbejdsaktive 5 år mindre end mænd pga. graviditet/barsel/orlov. Kvinder udgør aktuelt 76% af

5 de arbejdende læger i specialet og andelen er stigende. Således udgør kvinder 45% af speciallæger over 60 år, mens andelen blandt yngre speciallæger nu er 83%. b. Vores speciale er som nævnt et vagttungt, meget akut speciale med stor arbejdsbelastning døgnet rundt. Endvidere er speciallægerne i tilstedeværelsesvagt, hvilket tærer på fremmødet i dagtid. Vagtbelastningen er især stor inden for det obstetriske og benignt gynækologiske område. c. Sundhedsstyrelsen har givet udtryk for, at en højere grad af subspecialisering kunne være fremtiden i Danmark, som det er i andre lande. SST har i den anledning været i kontakt med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, da selskabet i forvejen er langt fremme på det felt. Subspecialisering kræver uddannelsestid, enten til ophold på andre afdelinger, fx i udlandet, eller til udvidet supervision. Dette sammenlagt med langt mindre erfaring ved færdig speciallægeuddannelse, øger efterspørgslen og belaster de mere seniorer overlæger meget. d. De seneste 10 år har man markant ændret behandlingsstrategi til flere accelererede og ambulante forløb. Da fødselstallet samtidig forventes at stige markant over de næste 10 år, kræver det flere læger i både dagtid og vagter. Især det obstetriske og føtalmedicinske område, har allerede nu rekrutteringsvanskeligheder. Med udsigt til øget arbejdsbelastning på allerede belastede fødeafdelinger, kan man forvente, at rekrutteringen bliver yderligere vanskeliggjort, hvis der ikke sker en udtynding af vagter for speciallæger i alle aldre parallelt med en øget jordemoderbemanding. e. Der er i alt 85 speciallæger i gynækologisk speciallægepraksis. Heraf er 71 i fuldtidspraksis og 13 i deltidspraksis, 1 delepraksis delt mellem 2 speciallæger (data fra moderniseringsrapport 2015) se endvidere (Tabel 1: Antal speciallægepraksis fordelt på type pr ). Der er stor forskel på antallet af praktiserende gynækologer i de fem regioner. Det har indflydelse på fordelingen af opgaver mellem speciallægepraksis og sygehusene i regionerne. Der er stort set lige mange kvindelige og mandlige gynækologiske speciallæger i speciallægepraksis. Der ses en tendens til, at de kvindelige gynækologer generelt er yngre end de mandlige gynækologer. Aldersfordelingen viser endvidere, at godt 10% af de praktiserende speciallæger er under 50 år, mens ca. 16% er over 65 år (Tabel 2. Alder fordelt på køn pr. 31. december 2014). Praktiserende speciallæger har højere pensionsalder end hospitalsansatte. 5. Er der nogle generelle bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger i specialet? Alder og køn DSOGs egen opgørelse viser for kønsfordelingen for hospitalsansatte speciallæger, at 67% af fuldtidsstillingerne dækkes af kvinder, 29% af mænd og 4% er udækkede. Det er i kontrast til seneste opgørelse fra overlægeforeningen, hvor fordelingen er 69% mænd og 31% kvinder. Der er i specialet 425 fuldtidsstillinger i juni 2016, og der er ingen markante regionale forskelle på køns og aldersfordelingen i de tre regioner. Der er hoveduddannelsesforløb svarende til 97 fuldtidsstillinger. Heraf er 77% besat af kvinder. 50% af forløbene er i VUR Øst, og i overensstemmelse med befolkningsgrundlaget (VUR Øst har et befolkningsgrundlag der svarer til ca. 50% af den danske befolkning). Høringsmaterialets figur 5 viser alders- og kønsfordelingen for speciallægestyrken år Til sammenligning fremgår af DSOG s opgørelse, Figur 1, at kønssammensætningen anno 2016 er markant anderledes med betydeligt flere kvinder i det gynækologiske-obstetriske speciale. Den procentuelle aldersfordeling for gynækologiske-obstetriske speciallæger ansat på hospital juni 2016 matcher den

6 samlede speciallægestyrkes procentuelle aldersfordeling anno 2012 (Figur 2 (DSOG), Figur 6 høringsmateriale). Tilgang/afgang Der er læger over 60 år sv.t. 107 fuldtidsstillinger, hvor flertallet må forventes af gå på pension inden for de næste 5 år. Der er 97 speciallæger på vej. Der er 16 ledige fuldtidsstillinger, det vil sige at der ikke er speciallæger nok på vej, til at kunne dække afgang og der vil komme yderligere lægemangel inden for få år med den nuværende dimensionering af stillinger. Der er ikke inkluderet forskerstillinger. I speciallægepraksis er 28 af 86 (33%) over 60 år. Læger i speciallægepraksis går ofte senere på pension. Det estimeres at ca. 1/3 vil pensioneres inden for 4 år. Arbejdsmiljø Generelt kræver specialet en del både psykisk og fysisk robusthed, som kan gøre rekruttering til specialet svært. Den kirurgiske del af specialet er belastet fysisk ved de laparoskopiske operationer og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det vil muligvis blive afhjulpet ved et stigende antal robotoperationer på de store steder. I Føtalmedicin er der ligeledes belastning ved de gentagne ensformige bevægelser ved skanninger. Også arbejdet på fødegangen udfordrer dagligt den gode arbejdsstilling. Danmark har betydeligt flere læger pr. indbygger end så mange andre lande. Dette forhold skyldes som bekendt, at læger har en kortere arbejdsuge end de fleste andre lande. Samtidig har der de seneste år været en stigende tendens til at læger får ikke-patientrelaterede opgaver, særligt i form af administrative opgaver med registreringer, samt IT systemer der fordrer, at læger selv skal skrive alt. Der er endvidere stigende krav til speciallægeuddannelsen af yngre og mere uerfarne kollegaer, hvorfor det er nødvendigt at de uddannelsesansvarlige i højere grad end tidligere får afsat tid til håndtering af opgaver relateret til de uddannelsessøgende. 6. Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og det af selskabet udpegede udvalg 1 til evaluering af dimensioneringen inden for specialet gynækologi/obstetrik anbefaler en øgning i antallet af hoveduddannelsesforløb med 1-2 forløb i videreuddannelsesregion øst, med 1 i videreuddannelsesregion syd og uforandret i videreuddannelsesregion nord. I den tidligere lægeprognose for var der som i seneste lægeprognose en forventet stigning i andelen af speciallæger, også for det gynækologiskobstetriske område (på 21%). På trods ad denne stigning og de sammenlægninger af afdelinger, der har fundet sted inden for de seneste 10 år i hele landet, har det ikke kunnet dække efterspørgslen på gynækologisk-obstetriske speciallæger. Der er ingen ledighed blandt gynækologiske speciallæger og for nuværende er kun få speciallæger på deltid eller sygemeldt, hvilket er markant lavere end baggrundsbefolkningens inklusiv andre akademikeres langtidssygemeldinger. Samtidig er der en høj andel 1 Dimensioneringsudvalget: Inge Marie Møller, postgraduat klinisk lektor for Nord; Dorthe Kolster, postgraduat klinisk lektor for syd; Jette Led Sørensen, postgraduat klinisk lektor for øst, Helle Ejdrup Bredkjær, ledende overlæge Herlev Hospital, Maria Cathrine Schmidt, repræsentant for Foreningen af Yngre Gynækologer og obstetrikere, Jeannet Lauenborg, formand for DSOG undervisningsudvalg.

7 af ældre speciallæger, som i nærmeste fremtid enten forventes at blive fritaget for vagt eller gå på pension. De store afdelinger, der er resultat af sammenlægninger, har ført til et af de mest vagtbelastede speciale, med store udfordringer i dagtiden pga. det deraf afledte mindre fremmøde i dagtid. Trods flere speciallægestillinger står vi i dag med udækkede speciallægestillinger i hele landet, i juni 2016 sv.t. mindst 17 fuldtidsspeciallægestillinger. 7. Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere til h-forløbene og dels at sikre, at læger introduceres til specialet? I videreuddannelsesregion Nord anbefales en øgning i ratioen for introduktionsforløb i forhold til hoveduddannelsesforløb, mens den ønskes uændret i de øvrige videreuddannelsesregioner. H-forløbene i nord har få ansøgere, og med en øgning i ratioen af introduktionsforløb forventes flere mulige kandidater til h-forløbene. Konklusion Vores anbefaling for antal introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes at kunne imødegå både nationale og regionale udfordringer. Anbefalingen er både baseret på en forventet stigning i antal fødsler over de kommende 10 år og på den nuværende lægemangel, samt at andelen af kommende speciallæger inden for de næste 4 år ikke synes at dække den forventede afgang. Samtidig er der en forventning om, at læger i hoveduddannelsesforløb er længere tid under hoveduddannelse pga. afbrudte forløb som følge af særligt barsel, pga. lavere kandidatalder ved start på hoveduddannelsesforløb som følge af kortere basisuddannelse og femårsfristen. Desuden ses en tendens i retning af ønske om deltid, og/eller overholdelse af en normal arbejdsuge uden mange overarbejdstimer.

8 Figurer og tabeller Figurforklaring til. 1. < 40 år; , 3: 50-60, 4. >60 Figur 1: Aldersfordeling for gynækologiske/obstetriske speciallæger ansat på hospital juni mænd kvinder Figur 2: Procentuel aldersfordeling for speciallæger mænd kvinder Figur 3: Aldersfordeling blandt speciallæger fordelt på region.

9 Region Nord Region Syd Region Øst Figur 4: Procentuel aldersfordeling fordelt på region Region Nord Region Syd Region Øst Figur 5: Prognose for antallet af fødsler frem til 2025

10 Tabel 1: Antal speciallægepraksis fordelt på type pr. 31. december 2014 Region Fuldtid Deltid Samlet antal kapaciteter Hovedstaden ,64 Midtjylland Nordjylland Sjælland 8 3 8,99 Syddanmark ,66 I alt ,29 Fuldtidskapacitet tæller 1 og deltidskapacitet 0,33. Kilde: CSC Tabel 2. Alder fordelt på køn pr. 31. december 2014 Køn I alt Kvinde Mand I alt Kilde: CSC

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Danish Society of Obstetrics and Gynaecology

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Danish Society of Obstetrics and Gynaecology København d. 26. november 2006 Til Eva Hammershøj, kontorchef, overlæge Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Høringssvar i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2008-2012

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi?

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi? Til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab. 31.oktober 2016. Dansk Radiologisk Selskabs svar på Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 i specialet

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen De specialevidenskabelige selskaber Danske Regioner De Regionale videreuddannelsessekretariater Lægeforeningen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 28-212 Hermed fremsendes

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

København, den 28. oktober 2016

København, den 28. oktober 2016 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge 67 2300 København S Att: Fuldmægtig, cand.scient.san.publ. Stine Schou Mikkelsen HØRINGSSVAR: SPECIALE: OFTALMOLOGI Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dimensioneringsplan

Dimensioneringsplan Dimensioneringsplan 2018-2022 Høringssvar fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse: Høringssvar:... 3 Oversigt over anbefalinger

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI Dansk Patologiselskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Side 1 Rapport Arbejdsgruppen Uddannelsesplanlægning Gynækologi & Obstetrik i region Midtjylland Specialerådet i Gynækologi og Obstetrik 4. juni 2008 Deltagere; Gitte Eriksen, Uddannelsesansvarlig overlæge,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

UDDANNELSESPOLITISK NOTAT

UDDANNELSESPOLITISK NOTAT Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere UDDANNELSESPOLITISK NOTAT Juli 2003 Indledning; FYGO s primære formål er at arbejde for at forbedre den gynækologisk-obstetriske speciallægeuddannelse i

Læs mere

Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner

Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner Version DFN/10.08.2011 Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner - i forbindelse med Dimensioneringsplan

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 1 Svar fra Dansk Karkirurgisk Selskab Spørgsmål 1: I oktober var der nedenstående alders- og kønsfordeling inden for dansk karkirurgi (Figur

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors 1.Indledning Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger - yngre såvel som mere seniore har igennem mange år

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet

Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Meddelelse - Kapacitetsudfordringer på fødeområdet Det har fremgået af pressen i uge 7, at "fødende sendes på langfart" i Region Hovedstaden, og at gravide i København bliver sendt til at føde på. Det

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001112 Afdelingsnavn Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Slagelse Afdeling Kirurgisk Dato for besøg 29.04.2010 Score

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002069 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Svendborg Sygehus, OUH Besøgsdato

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Skive Medicinsk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere