Valg til INATSISARTUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg til INATSISARTUT"

Transkript

1 Valg til INATSISARTUT

2

3 Indhold 1 Valgets grundprincipper Udskrivelse af valg Hvem kan stille op, hvem kan stemme Valglister og valgkredse Konstituering Oversigt over valgresultater Besøg valg.gl for at få adgang til aktuelle og tidligere valgresultater. Forsidebilleder: Valgplakater på et busstoppested; det grønlandske flag foran Katuaq på valgdagen; stemmeboks i Katuaq den 12. marts Udgivet af Bureau for Inatsisartut Oktober 2014 Billeder: Bureau for Inatsisartut Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk

4 Kapitel 1 4

5 Valgets grundprincipper Styreformen i Grønland er et repræsentativt demokrati, blandt andet kendetegnet ved at der afholdes valg med faste mellemrum. Der vælges 31 medlemmer til landets demokratiske forsamling; Inatsisartut. Medlemmerne af Inatsisartut vælges ved almindelige, direkte, frie, lige og hemmelige valg. Almindelige betyder, at enhver borger der opfylder valglovens krav kan afgive sin stemme og stilles op som kandidat til valg. Direkte betyder, at der direkte på stemmesedlen afgives stemme på det parti eller den kandidat vælgeren ønsker at stemme på. Frie betyder, at vælgerne frit kan bestemme, hvilket parti eller hvilken kandidat de ønsker at stemme på. Lige betyder, at alle vælgere har samme indflydelse på resultatet. Hemmelige betyder, at ingen kan kontrollere, hvordan andre har stemt. 5

6 Kapitel 2 6

7 Udskrivelse af valg VALGETS LOVGRUNDLAG Valg til Inatsisartut er reguleret ved Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting som er ændret ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december HVORNÅR AFHOLDES VALG? Inatsisartuts medlemmer vælges for en periode på fire år. Valgperioden regnes fra valgdagen. Ordinært valg udskrives i henhold til Valglovens 6, stk. 3 og 26 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut af Formanden for Naalakkersuisut, som også fastsætter valgdatoen, der skal ligge forud for valgperiodens udløb. Lovgivningen angiver ikke en fast frist for, hvornår ordinært valg tidligst kan afholdes, men det antages at kunne afholdes i hvert fald tre måneder forud for valgperiodens udløb. Formanden for Naalakkersuisut har i henhold til 28 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut også mulighed for at udskrive valg i utide, hvis Inatsisartut har vedtaget et mistillidsvotum til Naalakkersuisut eller et medlem heraf. Formanden for Naalakkersuisut har ikke mulighed for at udskrive valg i utide i andre situationer, end efter vedtagelse af en mistillidsdagsorden. Det er ikke tilstrækkeligt, at et lov- eller beslutningsforslag fra Naalakkersuisut er blevet forkastet, at Inatsisartut har udtrykt kritik af Naalakkersuisut, eller at en Naalakkersuisut-koalition bryder sammen. 7

8 Hvis Inatsisartut vedtager en mistillidserklæring rettet mod Formanden for Naalakkersuisut eller det samlede Naalakkersuisut, og Formanden for Naalakkersuisut vælger at afstå fra at udskrive nyvalg, skal Inatsisartut foretage valg af et nyt Naalakkersuisut efter samme principper som efter et nyvalg til Inatsisartut. Kan der ikke dannes et nyt Naalakkersuisut, kan Inatsisartut være nødsaget til at udskrive ekstraordinært nyvalg ved særlig Inatsisartutlov. Valget kan rent praktisk tidligst afholdes 6 uger efter det er udskrevet. I princippet er der intet til hinder for en længere periode mellem valgudskrivelsen og valgets afholdelse. EFTER UDSKRIVELSE AF VALG Med udskrivelsen af valg ophører Inatsisartut med at fungere på sædvanlig vis. Alle ikke-færdigbehandlede lov- og beslutningsforslag samt forespørgselsdebatter bortfalder med udskrivelse af valg. Det samme gælder arbejdet i udvalgene. Der gennemføres som udgangspunkt således ikke udvalgsarbejde i perioden frem til valget. For Finansudvalgets vedkommende gør der sig særlige forhold gældende, idet udvalget vil kunne behandle bevillingssager med et ikke-politisk indhold, såfremt disse sager fremstår uafviselige af hensyn til samfundets fortsatte drift, og såfremt der er fuld enighed i udvalget herom. Samtidigt bliver Naalakkersuisut ved med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt af Inatsisartut. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. Nærmere bestemmelser om nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut fremgår af kapitel seks i loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 8

9 Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut med de ændringer, som er en følge af Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 Kapitel 6 Nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut 26. Formanden for Naalakkersuisut udskriver nyvalg til Inatsisartut forud for valgperiodens udløb. 27. Inatsisartut kan fritage Naalakkersuisut, formanden for Naalak kersuisut eller enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, hvis de ikke længere nyder tillid i Inatsisartut. Stk. 2. Såfremt formanden for Naalakkersuisut fritages, fritages Naalak kersuisut som helhed. 28. Formanden for Naalakkersuisut kan, hvis Inatsisartut har fritaget et medlem eller hele Naalakkersuisut i henhold til 27, på stedet udskrive nyvalg til Inatsisartut. 29. Når Naalakkersuisut er blevet fritaget eller har begæret sin afsked, eller når der er udskrevet nyvalg, vedbliver det med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. 9

10 Kapitel 3 10

11 Hvem kan stille op, hvem kan stemme HVEM KAN STILLE OP TIL VALG? Berettigede til at opstille til valg er følgende: De partier, der ved sidste valg opnåede repræsentation i Inatsisartut og fortsat er repræsenteret i dette. Nye partier, der senest fem uger før valgets afholdelse har samlet vælgerunderskrifter svarende til 1/31 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved seneste valg. Ved valget i marts 2013 blev der afgivet gyldige stemmer, hvormed minimumskravet for at stille op som nyt parti til valget den 28. november 2014 er 964 underskrifter. De indsamlede underskrifter må ikke være ældre end et år. Personer udenfor partierne ( enkeltkandidater ), der har samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat. Personer udenfor partierne, som har sluttet sig sammen ( kandidatforbund ) og samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50 pr. opstillet kandidat. Ingen kan indgå i mere end et kandidatforbund. Kandidatforbund indgås typisk mellem enkeltkandidater, der står hinanden politisk nær, og betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får flere mandater, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i forbund kan deltagerne i nogle situationer således minimere stemmespild og maksimere antallet af mandater, der tilfalder kandidaterne i kandidatforbundet. 11

12 Et parti kan opstille flere kandidater, dog højst 62. En kandidat, der opstiller for et parti, kan ikke indgå i et kandidatforbund med andre kandidater. Kandidater, der opstiller på en partiliste, skal godkendes af det organ i partiet (eksempelvis hovedbestyrelsen), som ifølge partiets vedtægter godkender opstilling af kandidater til valg til Inatsisartut. Den samlede partianmeldelse skal være indleveret til valgbestyrelsen i kommunen, senest kl , tre uger før valget. I praksis betyder dette, at der ofte ikke er langt tid mellem udskrivelse af valg og sidste fristdato for at anmelde kandidater eller et nyt parti. I forbindelse med udskrivelse af valg nedsættes et valgnævn til at lede valget bestående af Selvstyrets administrerende direktør (formand), direktøren for kommunernes landsforening KANUKO- KA samt biskoppen. Dette indebærer bl.a. godkendelse- og offentliggørelse af de anmeldte kandidater. Efter valget udarbejder Valgnævnet en opgørelse af valget. Valget forberedes og ledes i hver af landets fire kommuner af en valgbestyrelse bestående af kommunens borgmester og mindst to kommunalbestyrelsesmedlemmer. DE SÅKALDTE VALGBARHEDSKRAV Ikke alle kan vælges til Inatsisartut. Følgende betingelser skal være opfyldt (de såkaldte valgbarhedskrav ): For at kunne opstille skal kandidaten selv have valgret (d.v.s. stemmeret). Kandidaten må ikke ved endelig dom eller bødevedtagelse være pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Inatsisartut (det såkaldte værdighedskrav ). 12

13 Om værdighedskravet er opfyldt, afgøres af Inatsisartut efter indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse, efter at valget er afholdt. Det forhold, at en kandidat ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning, afskærer således ikke den pågældende fra at stille op som kandidat ved et valg, men det kan betyde, at kandidaten, uanset udfaldet af valget, ikke kan godkendes til at indtræde som medlem af Inatsisartut. HVEM KAN STEMME? For at deltage i valget til Inatsisartut, skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er: Vælgeren skal have dansk indfødsret, Vælgeren skal være fyldt 18 år senest på valgdagen, Vælgeren skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og Vælgeren må ikke være umyndiggjort. PERSONER PÅ MIDLERTIDIGT OPHOLD I UDLANDET Også personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og de med disse personer samlevende ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold har valgret til Inatsisartut, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene til valgret: Personer der opholder sig uden for Grønland for at uddanne sig. Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland. Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre. 13

14 Personer der opholder sig uden for Grønland men har en tilsvarende tilknytning til Grønland må sidestilles med de ovennævnte personer. De nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland mindst to år. Optagelsen på valglisten sker efter anmodning til den kommune, hvor vælgeren sidst har haft sin folkeregisteradresse i Grønland. AFGIVELSE AF STEMME Ens stemme kan afgives enten ved personlig fremmøde på det lokale valgsted hvor vælgeren er opført på valglisten eller ved afgivelse af brevstemme. Valg pr. brev kan normalt ske fra kort efter at valget er udskrevet. Brevstemme kan afgives på et folkeregister. Der afgives stemme til den kommune hvor vælgeren er opført på valglisten. I bygder kan der afgives brevstemme til folkeregisterførerens medhjælper. Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, kan afgive brevstemme hos en af Valgbestyrelsen udpeget person. På sygehuse og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminalforsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme. Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget. På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person. Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller i Repræsentationen i København. Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er 14

15 opført på valglisten. Brevstemmen skal være modtaget på det afstemningssted hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid. 15

16 Kapitel 4 16

17 Valglister og valgkredse VALGLISTER Når der er udskrevet valg, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste. For at man som vælger kan afgive sin stemme skal man være optaget på valglisten, og følgende betingelser skal være opfyldt: Vælgeren skal senest seks uger før valgdagen være flyttet til kommunen, og senest denne dag have anmeldt flytning til kommunens folkeregister, De vælgere, der senest seks uger før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl, De vælgere der senere end seks uger før valgdagen er flyttet til en anden kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under hidtidige bopæl, De vælgere der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder de ovenfor nævnte betingelserne, skal optages på valglisten, såfremt der af valgbestyrelsen er truffet afgørelse herom senest seks uger før valgdagen. HELE LANDET ER ÉN VALGKREDS Siden 1998 er Grønland ikke længere inddelt i valgkredse. Hele landet udgør dermed kun én valgkreds, hvilket er i harmoni med princippet om at valgretten er lige for alle. Med denne konstruktion har man ønsket at fremme overordnede landspolitiske aspekter i Inatsisartuts arbejde. Medlemmerne af Inatsisartut skal således ikke føre lokalpolitik og ikke fremhæve eller repræsentere regionale særinteresser, men arbejde for hele Grønlands bedste. 17

18 HVORNÅR ER EN OPSTILLET KANDIDAT VALGT IND? Optællingen af stemmerne starter kl på valgdagen, og det foreløbige afstemningsresultat foreligger som regel ved midnat. Først efter fintællingen af stemmesedlerne kan det med sikkerhed fastslås, hvilke kandidater der er valgt. Valget skal endelig godkendes i Valgnævnet. Dette sker så snart Valgnævnet har gennemgået det fra de enkelte valgbestyrelser fremsendte valgmateriale. Fristen for indsigelser mod gyldigheden af valget er syv dage efter valgets afholdelse. Når valgets samlede resultat skal opgøres, foretages en sammentælling af stemmetallene for alle de opstillede partier og kandidater. Mandaterne fordeles efter forholdstalsvalgsmetoden ved, at det fremkomne samlede stemmetal, som hvert parti, hvert kandidatforbund og hver enkeltkandidat har opnået divideres med divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater, der skal vælges. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den næsthøjeste kvotient, indtil alle mandater er fordelt. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, andet mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer, indtil alle mandater, som tilkommer det pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt. 18

19 Eksempel på stemmeseddel 19

20 VALGRESULTATER I 2013 Parti Stemmer % Mandater Atassut ,1% 2 Demokraterne ,2% 2 Inuit Ataqatigiit ,4% 11 Kattusseqatigiit Partiiat 326 1,1% 0 Partii Inuit ,4% 2 Siumut ,8% 14 Andre 9 0,0 % 0 42,8 % 34,4 % Stemmefordeling i % 8,1 % 6,2 % 6,4 % 1,1 % 0,0 % Atassut Kattusseqatigiit Partiiat Demokraterne Inuit Ataqatigiit Partii Inuit Siumut Andre Siumut 14 Inuit Ataqatigiit 11 Atassut 2 A 2 D 2 PI 2 Demokraterne 2 S 14 Partii Inuit 2 Kattusseqatigiit Partiiat 0 IA 11 Andre 0 20

21 SAMMENLIGNING AF VALGRESULTATER I 2013 OG 2009 Nøgletal Valg 2013 Valg 2009 Ændring Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2% 71,3% + 2,9 Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2 % 71,

22 MANDATFORDELING 2013 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 293 Lynge, Steen (Nuuk) 331 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 272 Frederiksen, Jens Blidorf (Nuuk) 513 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Egede, Aqqaluaq B. (Nuuk) 560 Fontain, Agathe (Sisimiut) 121 Hansen, Ane (Aasiaat) 286 Henningsen, Juliane (Nuuk) 207 Karlsen, Mimi (Nuuk) 113 Kleist, Kuupik Vandersee (Nuuk) Lund, Kalistat (Narsaq) 168 Nathanielsen, Naaja H. (Nuuk) 155 Olsvig, Sara (Nuuk) Partii Inuit Broberg, Randi (Nuuk) 211 Olsen, Nikku (Nuuk) Siumut Enoksen, Hans (Kullorsuaq) 623 Frederiksen, Evelyn (Sisimiut) 139 Hammond, Aleqa (Nuuk) Imanuelsen, Jens (Upernavik) 174 Jakobsen, Doris (Nuuk) 234 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 206 Jeremiassen, Nikolaj (Niaqornaarsuk) 176 Johansen, Lars-Emil (Nuuk) 400 Karlsen, Finn (Nuuk) 175 Kielsen, Kim (Paamiut) 393 Kirkegaard, Jens-Erik (Nuuk) 156 Kruse, Karl-Kristian (Niaqornat) 216 Lyberth, Karl (Maniitsoq) 264 Qujaukitsoq, Vittus (Nuuk)

23 MANDATFORDELING 2009 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 215 Karlsen, Finn (Nuuk) 684 Kristiansen, Knud (Upernavik) 169 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 396 Frederiksen, Jens B. (Nuuk) Rex, Astrid Fleischer (Nuuk) 114 Thomsen, Niels 762 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Berthelsen, Olga P. (Nuuk) 126 Bianco, Harald (Tasiilaq) 184 Egede, Aqqaluaq B. Nuuk) 325 Fontain, Agathe 200 Hansen, Ane (Aasiaat) 388 Henningsen, Juliane (Nuuk) Karlsen, Mimi (Nuuk) 129 Kleist, Kuupik (Nuuk) Ludvigsen, Storm (Nuuk) 111 Motzfeldt, Josef 155 Nathanielsen, Naaja (Nuuk) 176 Olsen, Akitsinnguaq 112 Kandidatforbundet Frederiksen, Anthon (Ilulissat) 707 Siumut Berthelsen, Malik 225 Berthelsen, Per (Nuuk) 160 Enoksen, Hans (Kullorsuaq) Hammond, Aleqa (Nuuk) Heilmann, Ruth (Maniitsoq) 142 Jakobsen, Doris (Nuuk) 370 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 154 Kielsen, Kim (Paamiut) 300 Lyberth, Karl (Maniitsoq)

24 Kapitel 5 24

25 Konstituering INDKALDELSE Det nye Inatsisartut skal træde sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg til en konstituerende samling, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 1. Indkaldelsen foretages af det medlem, der længst har været medlem af Inatsisartut, eller hvis flere har været medlem af Inatsisartut lige længe, af den ældste (aldersformanden). En konstituerende samling er som regel kort, dvs. den ikke varer mere end to til fire dage. De vigtigste punkter på dagsordenen er valg af formand og formandskabet for Inatsisartut, valg af Naalakkersuisut, nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af dato for den næste samling. UDVALG TIL VALGS PRØVELSE Efter valget og forud for den konstituerende samling nedsættes et foreløbigt Udvalg til Valgs Prøvelse bestående af aldersformanden samt fire andre medlemmer udpeget af formanden. Udvalget træder kun sammen for at afgive indstilling til Inatsisartut om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 3, og 6, stk. 2. Det midlertidige Udvalg til Valgs Prøvelse afløses af et permanent Udvalg til Valgs Prøvelse, når alle medlemmers valgbarhed er godkendt. 25

26 VALG AF FORMANDEN OG FORMANDSKABET På den konstituerende samling efter nyvalg samt ved begyndelsen af inatsisartutåret i september måned vælger Inatsisartut uden forhandling blandt sine medlemmer en formand for Inatsisartut og 4 næstformænd, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 3, stk. 1. De valgte udgør formandskabet for Inatsisartut. Valget af næstformænd foregår ud fra den D Hondske forholdstalsvalgmetode jf. forretningsordenens 27. VALG AF NAALAKKERSUISUT DEN UDØVENDE MAGT Den udøvende magt varetagelsen af Selvstyrets anliggender ligger hos Naalakkersuisut. Ifm. den konstituerende samling vælger Inatsisartut først en formand for Naalakkersuisut, som derefter indstiller at Inatsisartut vælger et antal navngivne medlemmer til Naalakkersuisut. Et medlem af Naalakkersuisut behøver ikke være medlem af Inatsisartut, men skal i så fald opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til Inatsisartut. Traditionelt vælges formanden for Naalakkersuisut typisk blandt medlemmerne af det parti, der har fået flest stemmer. Det er Formanden for Naalakkersuisut, der fordeler anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. Formanden kan endvidere fritage et medlem af Naalakkersuisut med den virkning, at medlemmets hverv ophører. Hvis et medlem selv ønsker at udtræde af Naalakkersuisut, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Formanden for Naalakkersuisut kan også udskifte et eller flere medlemmer af Naalakkersuisut. Dette skal ligeledes godkendes af Inatsisartut. 26

27 SUPPLEANTER OG ORLOV Hvis et medlem af Inatsisartut anmoder om at udtræde af Inatsisartut, afgør Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. I perioderne udenfor samlingerne afgøres dette dog af Formandskabet for Inatsisartut. Ønsker et medlem af Inatsisartut orlov fra Inatsisartut som følge af sin helbredstilstand, barsel, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør Formandskabet for Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Formandskabet kan ligeledes godkende orlov for medlemmer af Inatsisartut, som ønsker at varetage hvervet som medlem af Naalakkersuisut. Ønsker et medlem af Naalakkersuisut orlov som følge af helbredstilstand eller anden væsentlig årsag, afgør formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Hvis formanden for Naalakkersuisut selv ønsker orlov vil dette forudsætte godkendelse fra Inatsisartut. Udtræder et medlem af Inatsisartut, bliver umyndiggjort, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt forfald af en vis varighed, indkaldes en stedfortræder til at deltage i forhandlingerne i Inatsisartut. Det samme er tilfældet, hvis Inatsisartut træffer afgørelse om, at et medlem af Inatsisartut har mistet sin valgbarhed. Når et medlem efter orlov eller midlertidigt forfald genoptager sit hverv som medlem af Inatsisartut, udtræder stedfortræderen. Stedfortræderen er den person på valglisten, som har fået flest stemmer i forhold til den sidste person, som kom ind i Inatsisartut. 27

28 HVIS ET MEDLEM SKIFTER PARTI Når man har opnået valg til Inatsisartut, er mandatet personligt, også selv om det helt eller delvist er opnået via partistemmer. Vælger et medlem i løbet af valgperioden at skifte parti eller blive løsgænger, bevares den pågældendes mandat, og vedkommende forbliver medlem af Inatsisartut. Hvis en kandidat, der har skiftet parti, i en periode er fraværende, er det kandidatens oprindelige parti der må indkalde en stedfortræder fra kandidatlisten. NEDSÆTTELSE AF UDVALG Ifm. den konstituerende samling efter valget nedsættes en række udvalg. Medlemmer til de enkelte udvalg vælges efter D Hondts metode. På sin konstituerende samling og efterfølgende ved hver begyndelse af et nyt inatsisartutår i september måned nedsætter Inatsisartut følgende udvalg: Udvalg til Valgs Prøvelse Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg Lovudvalget Øvrige stående udvalg efter indstilling fra Formandskabet Inatsisartut nedsætter endvidere på den konstituerende samling og på hver forårssamling følgende udvalg: Finans- og Skatteudvalget Revisionsudvalget Fordelingen af medlemmer til de enkelte udvalg sker i henhold til D Hondts metode. Det er det enkelte udvalg, der konstituerer sig med formand og næstformand. 28

29 VALG AF OMBUDSMAND Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut en Ombudsmand. Nyder Ombudsmanden ikke længere Inatsisartuts tillid, kan Inatsisartut afskedige Ombudsmanden. Ombudsmanden er i udførelsen af sit hverv uafhængig af Inatsisartut. 29

30 Kapitel 6 30

31 Oversigt over valgresultater Valg den 4. april 1979, 1. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) Valg den 12. april 1983, 2. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 75,1% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (6) (med støtte fra Inuit Ataqatigiit) Valg den 6. juni 1984, 3. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 66,8% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 26. maj 1987, 4. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil 1988), Lars Chemnitz, A (siden 1989) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil marts 1988); Siumut (5) (med støtte fra Atassut) (siden marts 1988) 31

32 Valg den 5. marts 1991, 5. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 67,1% Landstingsformand: Bendt Frederiksen, S Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 4. marts 1995, 6. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Knud Sørensen, A (indtil 1997); Anders Andreasen, S (siden 1997) Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Atassut (2) Valg den 16. februar 1999, 7. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 76% Landstingsformand: Johan Lund Olsen, IA (marts november 1999); Ole Lynge, IA (november 1999 december 2000); Anders Andreassen, S (januar maj 2001); Daniel Skifte, A (maj 2001 november 2002) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil 2001); Siumut (5) og Atassut (2) (siden 2001) Valg den 3. december 2002, 8. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landstyreformand: Hans Enoksen, S Landsstyre: Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (3) (indtil januar 2003); Siumut (4) og Atassut (3) (januar september 2003); Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (4) (siden september 2003) 32

33 Valg den 15. november 2005, 9. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,9% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil januar 2008); Ruth Heilmann, S (siden januar 2008) Landsstyreformand: Hans Enoksen Landsstyre: Siumut (4), Inuit Ataqatigiit (2) og Atassut (2) Valg den 2. juni 2009, 10. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 71,3% Formand for Inatsisartut: Josef Motzfeldt, IA Formand for Naalakkersuisut: Kuupik Kleist, IA Naalakkersuisut: Inuit Ataqatigiit (6), Demokraterne (2) og Kattusseqatigiit Partiiat (1) Valg den 12. marts 2013, 11. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,2% Formand for Inatsisartut: Lars-Emil Johansen, S Formand for Naalakkersuisut: Aleqa Hammond, S Naalakkersuisut: Siumut (6), Atassut (1), Partii Inuit (1) (indtil november 2013); Siumut (7) og Atassut (2) (siden november 2013) 33

34 VALGDELTAGELSE IGENNEM ÅRENE Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. april 1979 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 12. april 1983 Stemmeprocent: 75,1% Valg den 6. juni 1984 Stemmeprocent: 66,8% Valg den 26. maj 1987 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 5. marts 1991 Stemmeprocent: 67,1%

35 Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. marts 1995 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 16. februar 1999 Stemmeprocent: 76% Valg den 3. december 2002 Stemmeprocent: 74,6% Valg den 15. november 2005 Stemmeprocent: 74,9% Valg den 2. juni 2009 Stemmeprocent: 71,3% Valg den 12. marts 2013 Stemmeprocent: 74,2%

36 ina.gl/valg Inatsisartut Postboks Nuuk Telefon Oktober 2014

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut med mindre andet er anført. Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900 Nuuk

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5

Demokraatit/Demokraterne 17 Bisgaard, Nuka Blidorf, Ulrik Chemnitz, Allan Christiansen, Palle Frederiksen, Jens Blidorf 1/5 Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Atassut 25 Abelsen, Jakob Cortzen-Blytmann, Aksel Fleischer, Knud Grim,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer xx.xxxx.xxxx FM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Årsberetningen for Inatsisartut 2009

Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Årsberetningen for Inatsisartut 2009 Bureau for Inatsisartut Juni 2010 Årsberetning for Inatsisartut 1.1.2009 til 31.12.2009 Kapitel Indhold 1 Forord ved Formanden for Inatsisartut... 5 2 Aktiviteter i

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016.

Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016. Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016. Kapitel 1 Indkaldelse, valgs prøvelse, valgbarhed 1. Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Valgbog for Landstingsvalget den 3. december 2002

Valgbog for Landstingsvalget den 3. december 2002 Valgbog for Landstingsvalget den 3. december 2002 Valgnævnet Grønlands Hjemmestyre Indholdsfortegnelse 1. Valgets lovgrundlag. 3 2. Valgets udskrivelse og forberedelse 4 2.1 Udskrivelse af valget.. 4 2.2

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer.

medlemmer af DM s repræsentantskab, samt yderligere et antal medlemmer, således at bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 Sektionens navn er DM s Pensionistsektion 2 Som medlemmer af sektionen optages pensionister og efterlønsmodtagere, der i deres aktive arbejdsliv har været medlem af én af DM s sektioner, hhv. sektorer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

VED TÆGTER JUNI 2015

VED TÆGTER JUNI 2015 VED TÆGTER JUNI 2015 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd. 2. Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff 1 Formål 1. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

S I U M U T. Vedtægter

S I U M U T. Vedtægter S I U M U T Vedtægter Maniitsoq 2014 Indhold: 1 Partiet formål..... 03 2 Krav i forbindelse med indmeldelse i Partiet....04 3 Medlemmernes rettigheder. 04 4 Medlemskontingentet og partiskatten... 05 5

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

2013 Vedtægter - 1 -

2013 Vedtægter - 1 - 2013 Vedtægter - 1 - Foreningens navn og formål 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd. 2. Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte)

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte) Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2010 ff (venstre spalte). Vedtægtsforslag 2013 (højre spalte) 1 Formål 1. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A.

BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. BILAG 8.2 VALGREGULATIV VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET OG BESTYRELSEN I SE A.M.B.A. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET Hjemmel for valget, valgperiode og valgkredse: 1 Valg af repræsentantskab sker i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere