Valg til INATSISARTUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg til INATSISARTUT"

Transkript

1 Valg til INATSISARTUT

2

3 Indhold 1 Valgets grundprincipper Udskrivelse af valg Hvem kan stille op, hvem kan stemme Valglister og valgkredse Konstituering Oversigt over valgresultater Besøg valg.gl for at få adgang til aktuelle og tidligere valgresultater. Forsidebilleder: Valgplakater på et busstoppested; det grønlandske flag foran Katuaq på valgdagen; stemmeboks i Katuaq den 12. marts Udgivet af Bureau for Inatsisartut Oktober 2014 Billeder: Bureau for Inatsisartut Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk

4 Kapitel 1 4

5 Valgets grundprincipper Styreformen i Grønland er et repræsentativt demokrati, blandt andet kendetegnet ved at der afholdes valg med faste mellemrum. Der vælges 31 medlemmer til landets demokratiske forsamling; Inatsisartut. Medlemmerne af Inatsisartut vælges ved almindelige, direkte, frie, lige og hemmelige valg. Almindelige betyder, at enhver borger der opfylder valglovens krav kan afgive sin stemme og stilles op som kandidat til valg. Direkte betyder, at der direkte på stemmesedlen afgives stemme på det parti eller den kandidat vælgeren ønsker at stemme på. Frie betyder, at vælgerne frit kan bestemme, hvilket parti eller hvilken kandidat de ønsker at stemme på. Lige betyder, at alle vælgere har samme indflydelse på resultatet. Hemmelige betyder, at ingen kan kontrollere, hvordan andre har stemt. 5

6 Kapitel 2 6

7 Udskrivelse af valg VALGETS LOVGRUNDLAG Valg til Inatsisartut er reguleret ved Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting som er ændret ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december HVORNÅR AFHOLDES VALG? Inatsisartuts medlemmer vælges for en periode på fire år. Valgperioden regnes fra valgdagen. Ordinært valg udskrives i henhold til Valglovens 6, stk. 3 og 26 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut af Formanden for Naalakkersuisut, som også fastsætter valgdatoen, der skal ligge forud for valgperiodens udløb. Lovgivningen angiver ikke en fast frist for, hvornår ordinært valg tidligst kan afholdes, men det antages at kunne afholdes i hvert fald tre måneder forud for valgperiodens udløb. Formanden for Naalakkersuisut har i henhold til 28 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut også mulighed for at udskrive valg i utide, hvis Inatsisartut har vedtaget et mistillidsvotum til Naalakkersuisut eller et medlem heraf. Formanden for Naalakkersuisut har ikke mulighed for at udskrive valg i utide i andre situationer, end efter vedtagelse af en mistillidsdagsorden. Det er ikke tilstrækkeligt, at et lov- eller beslutningsforslag fra Naalakkersuisut er blevet forkastet, at Inatsisartut har udtrykt kritik af Naalakkersuisut, eller at en Naalakkersuisut-koalition bryder sammen. 7

8 Hvis Inatsisartut vedtager en mistillidserklæring rettet mod Formanden for Naalakkersuisut eller det samlede Naalakkersuisut, og Formanden for Naalakkersuisut vælger at afstå fra at udskrive nyvalg, skal Inatsisartut foretage valg af et nyt Naalakkersuisut efter samme principper som efter et nyvalg til Inatsisartut. Kan der ikke dannes et nyt Naalakkersuisut, kan Inatsisartut være nødsaget til at udskrive ekstraordinært nyvalg ved særlig Inatsisartutlov. Valget kan rent praktisk tidligst afholdes 6 uger efter det er udskrevet. I princippet er der intet til hinder for en længere periode mellem valgudskrivelsen og valgets afholdelse. EFTER UDSKRIVELSE AF VALG Med udskrivelsen af valg ophører Inatsisartut med at fungere på sædvanlig vis. Alle ikke-færdigbehandlede lov- og beslutningsforslag samt forespørgselsdebatter bortfalder med udskrivelse af valg. Det samme gælder arbejdet i udvalgene. Der gennemføres som udgangspunkt således ikke udvalgsarbejde i perioden frem til valget. For Finansudvalgets vedkommende gør der sig særlige forhold gældende, idet udvalget vil kunne behandle bevillingssager med et ikke-politisk indhold, såfremt disse sager fremstår uafviselige af hensyn til samfundets fortsatte drift, og såfremt der er fuld enighed i udvalget herom. Samtidigt bliver Naalakkersuisut ved med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt af Inatsisartut. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. Nærmere bestemmelser om nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut fremgår af kapitel seks i loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 8

9 Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut med de ændringer, som er en følge af Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 Kapitel 6 Nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut 26. Formanden for Naalakkersuisut udskriver nyvalg til Inatsisartut forud for valgperiodens udløb. 27. Inatsisartut kan fritage Naalakkersuisut, formanden for Naalak kersuisut eller enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, hvis de ikke længere nyder tillid i Inatsisartut. Stk. 2. Såfremt formanden for Naalakkersuisut fritages, fritages Naalak kersuisut som helhed. 28. Formanden for Naalakkersuisut kan, hvis Inatsisartut har fritaget et medlem eller hele Naalakkersuisut i henhold til 27, på stedet udskrive nyvalg til Inatsisartut. 29. Når Naalakkersuisut er blevet fritaget eller har begæret sin afsked, eller når der er udskrevet nyvalg, vedbliver det med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. 9

10 Kapitel 3 10

11 Hvem kan stille op, hvem kan stemme HVEM KAN STILLE OP TIL VALG? Berettigede til at opstille til valg er følgende: De partier, der ved sidste valg opnåede repræsentation i Inatsisartut og fortsat er repræsenteret i dette. Nye partier, der senest fem uger før valgets afholdelse har samlet vælgerunderskrifter svarende til 1/31 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved seneste valg. Ved valget i marts 2013 blev der afgivet gyldige stemmer, hvormed minimumskravet for at stille op som nyt parti til valget den 28. november 2014 er 964 underskrifter. De indsamlede underskrifter må ikke være ældre end et år. Personer udenfor partierne ( enkeltkandidater ), der har samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat. Personer udenfor partierne, som har sluttet sig sammen ( kandidatforbund ) og samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50 pr. opstillet kandidat. Ingen kan indgå i mere end et kandidatforbund. Kandidatforbund indgås typisk mellem enkeltkandidater, der står hinanden politisk nær, og betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får flere mandater, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i forbund kan deltagerne i nogle situationer således minimere stemmespild og maksimere antallet af mandater, der tilfalder kandidaterne i kandidatforbundet. 11

12 Et parti kan opstille flere kandidater, dog højst 62. En kandidat, der opstiller for et parti, kan ikke indgå i et kandidatforbund med andre kandidater. Kandidater, der opstiller på en partiliste, skal godkendes af det organ i partiet (eksempelvis hovedbestyrelsen), som ifølge partiets vedtægter godkender opstilling af kandidater til valg til Inatsisartut. Den samlede partianmeldelse skal være indleveret til valgbestyrelsen i kommunen, senest kl , tre uger før valget. I praksis betyder dette, at der ofte ikke er langt tid mellem udskrivelse af valg og sidste fristdato for at anmelde kandidater eller et nyt parti. I forbindelse med udskrivelse af valg nedsættes et valgnævn til at lede valget bestående af Selvstyrets administrerende direktør (formand), direktøren for kommunernes landsforening KANUKO- KA samt biskoppen. Dette indebærer bl.a. godkendelse- og offentliggørelse af de anmeldte kandidater. Efter valget udarbejder Valgnævnet en opgørelse af valget. Valget forberedes og ledes i hver af landets fire kommuner af en valgbestyrelse bestående af kommunens borgmester og mindst to kommunalbestyrelsesmedlemmer. DE SÅKALDTE VALGBARHEDSKRAV Ikke alle kan vælges til Inatsisartut. Følgende betingelser skal være opfyldt (de såkaldte valgbarhedskrav ): For at kunne opstille skal kandidaten selv have valgret (d.v.s. stemmeret). Kandidaten må ikke ved endelig dom eller bødevedtagelse være pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Inatsisartut (det såkaldte værdighedskrav ). 12

13 Om værdighedskravet er opfyldt, afgøres af Inatsisartut efter indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse, efter at valget er afholdt. Det forhold, at en kandidat ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning, afskærer således ikke den pågældende fra at stille op som kandidat ved et valg, men det kan betyde, at kandidaten, uanset udfaldet af valget, ikke kan godkendes til at indtræde som medlem af Inatsisartut. HVEM KAN STEMME? For at deltage i valget til Inatsisartut, skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er: Vælgeren skal have dansk indfødsret, Vælgeren skal være fyldt 18 år senest på valgdagen, Vælgeren skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og Vælgeren må ikke være umyndiggjort. PERSONER PÅ MIDLERTIDIGT OPHOLD I UDLANDET Også personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og de med disse personer samlevende ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold har valgret til Inatsisartut, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene til valgret: Personer der opholder sig uden for Grønland for at uddanne sig. Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland. Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre. 13

14 Personer der opholder sig uden for Grønland men har en tilsvarende tilknytning til Grønland må sidestilles med de ovennævnte personer. De nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland mindst to år. Optagelsen på valglisten sker efter anmodning til den kommune, hvor vælgeren sidst har haft sin folkeregisteradresse i Grønland. AFGIVELSE AF STEMME Ens stemme kan afgives enten ved personlig fremmøde på det lokale valgsted hvor vælgeren er opført på valglisten eller ved afgivelse af brevstemme. Valg pr. brev kan normalt ske fra kort efter at valget er udskrevet. Brevstemme kan afgives på et folkeregister. Der afgives stemme til den kommune hvor vælgeren er opført på valglisten. I bygder kan der afgives brevstemme til folkeregisterførerens medhjælper. Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, kan afgive brevstemme hos en af Valgbestyrelsen udpeget person. På sygehuse og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminalforsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme. Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget. På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person. Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller i Repræsentationen i København. Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er 14

15 opført på valglisten. Brevstemmen skal være modtaget på det afstemningssted hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid. 15

16 Kapitel 4 16

17 Valglister og valgkredse VALGLISTER Når der er udskrevet valg, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste. For at man som vælger kan afgive sin stemme skal man være optaget på valglisten, og følgende betingelser skal være opfyldt: Vælgeren skal senest seks uger før valgdagen være flyttet til kommunen, og senest denne dag have anmeldt flytning til kommunens folkeregister, De vælgere, der senest seks uger før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl, De vælgere der senere end seks uger før valgdagen er flyttet til en anden kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under hidtidige bopæl, De vælgere der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder de ovenfor nævnte betingelserne, skal optages på valglisten, såfremt der af valgbestyrelsen er truffet afgørelse herom senest seks uger før valgdagen. HELE LANDET ER ÉN VALGKREDS Siden 1998 er Grønland ikke længere inddelt i valgkredse. Hele landet udgør dermed kun én valgkreds, hvilket er i harmoni med princippet om at valgretten er lige for alle. Med denne konstruktion har man ønsket at fremme overordnede landspolitiske aspekter i Inatsisartuts arbejde. Medlemmerne af Inatsisartut skal således ikke føre lokalpolitik og ikke fremhæve eller repræsentere regionale særinteresser, men arbejde for hele Grønlands bedste. 17

18 HVORNÅR ER EN OPSTILLET KANDIDAT VALGT IND? Optællingen af stemmerne starter kl på valgdagen, og det foreløbige afstemningsresultat foreligger som regel ved midnat. Først efter fintællingen af stemmesedlerne kan det med sikkerhed fastslås, hvilke kandidater der er valgt. Valget skal endelig godkendes i Valgnævnet. Dette sker så snart Valgnævnet har gennemgået det fra de enkelte valgbestyrelser fremsendte valgmateriale. Fristen for indsigelser mod gyldigheden af valget er syv dage efter valgets afholdelse. Når valgets samlede resultat skal opgøres, foretages en sammentælling af stemmetallene for alle de opstillede partier og kandidater. Mandaterne fordeles efter forholdstalsvalgsmetoden ved, at det fremkomne samlede stemmetal, som hvert parti, hvert kandidatforbund og hver enkeltkandidat har opnået divideres med divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater, der skal vælges. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den næsthøjeste kvotient, indtil alle mandater er fordelt. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, andet mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer, indtil alle mandater, som tilkommer det pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt. 18

19 Eksempel på stemmeseddel 19

20 VALGRESULTATER I 2013 Parti Stemmer % Mandater Atassut ,1% 2 Demokraterne ,2% 2 Inuit Ataqatigiit ,4% 11 Kattusseqatigiit Partiiat 326 1,1% 0 Partii Inuit ,4% 2 Siumut ,8% 14 Andre 9 0,0 % 0 42,8 % 34,4 % Stemmefordeling i % 8,1 % 6,2 % 6,4 % 1,1 % 0,0 % Atassut Kattusseqatigiit Partiiat Demokraterne Inuit Ataqatigiit Partii Inuit Siumut Andre Siumut 14 Inuit Ataqatigiit 11 Atassut 2 A 2 D 2 PI 2 Demokraterne 2 S 14 Partii Inuit 2 Kattusseqatigiit Partiiat 0 IA 11 Andre 0 20

21 SAMMENLIGNING AF VALGRESULTATER I 2013 OG 2009 Nøgletal Valg 2013 Valg 2009 Ændring Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2% 71,3% + 2,9 Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2 % 71,

22 MANDATFORDELING 2013 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 293 Lynge, Steen (Nuuk) 331 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 272 Frederiksen, Jens Blidorf (Nuuk) 513 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Egede, Aqqaluaq B. (Nuuk) 560 Fontain, Agathe (Sisimiut) 121 Hansen, Ane (Aasiaat) 286 Henningsen, Juliane (Nuuk) 207 Karlsen, Mimi (Nuuk) 113 Kleist, Kuupik Vandersee (Nuuk) Lund, Kalistat (Narsaq) 168 Nathanielsen, Naaja H. (Nuuk) 155 Olsvig, Sara (Nuuk) Partii Inuit Broberg, Randi (Nuuk) 211 Olsen, Nikku (Nuuk) Siumut Enoksen, Hans (Kullorsuaq) 623 Frederiksen, Evelyn (Sisimiut) 139 Hammond, Aleqa (Nuuk) Imanuelsen, Jens (Upernavik) 174 Jakobsen, Doris (Nuuk) 234 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 206 Jeremiassen, Nikolaj (Niaqornaarsuk) 176 Johansen, Lars-Emil (Nuuk) 400 Karlsen, Finn (Nuuk) 175 Kielsen, Kim (Paamiut) 393 Kirkegaard, Jens-Erik (Nuuk) 156 Kruse, Karl-Kristian (Niaqornat) 216 Lyberth, Karl (Maniitsoq) 264 Qujaukitsoq, Vittus (Nuuk)

23 MANDATFORDELING 2009 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 215 Karlsen, Finn (Nuuk) 684 Kristiansen, Knud (Upernavik) 169 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 396 Frederiksen, Jens B. (Nuuk) Rex, Astrid Fleischer (Nuuk) 114 Thomsen, Niels 762 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Berthelsen, Olga P. (Nuuk) 126 Bianco, Harald (Tasiilaq) 184 Egede, Aqqaluaq B. Nuuk) 325 Fontain, Agathe 200 Hansen, Ane (Aasiaat) 388 Henningsen, Juliane (Nuuk) Karlsen, Mimi (Nuuk) 129 Kleist, Kuupik (Nuuk) Ludvigsen, Storm (Nuuk) 111 Motzfeldt, Josef 155 Nathanielsen, Naaja (Nuuk) 176 Olsen, Akitsinnguaq 112 Kandidatforbundet Frederiksen, Anthon (Ilulissat) 707 Siumut Berthelsen, Malik 225 Berthelsen, Per (Nuuk) 160 Enoksen, Hans (Kullorsuaq) Hammond, Aleqa (Nuuk) Heilmann, Ruth (Maniitsoq) 142 Jakobsen, Doris (Nuuk) 370 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 154 Kielsen, Kim (Paamiut) 300 Lyberth, Karl (Maniitsoq)

24 Kapitel 5 24

25 Konstituering INDKALDELSE Det nye Inatsisartut skal træde sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg til en konstituerende samling, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 1. Indkaldelsen foretages af det medlem, der længst har været medlem af Inatsisartut, eller hvis flere har været medlem af Inatsisartut lige længe, af den ældste (aldersformanden). En konstituerende samling er som regel kort, dvs. den ikke varer mere end to til fire dage. De vigtigste punkter på dagsordenen er valg af formand og formandskabet for Inatsisartut, valg af Naalakkersuisut, nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af dato for den næste samling. UDVALG TIL VALGS PRØVELSE Efter valget og forud for den konstituerende samling nedsættes et foreløbigt Udvalg til Valgs Prøvelse bestående af aldersformanden samt fire andre medlemmer udpeget af formanden. Udvalget træder kun sammen for at afgive indstilling til Inatsisartut om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 3, og 6, stk. 2. Det midlertidige Udvalg til Valgs Prøvelse afløses af et permanent Udvalg til Valgs Prøvelse, når alle medlemmers valgbarhed er godkendt. 25

26 VALG AF FORMANDEN OG FORMANDSKABET På den konstituerende samling efter nyvalg samt ved begyndelsen af inatsisartutåret i september måned vælger Inatsisartut uden forhandling blandt sine medlemmer en formand for Inatsisartut og 4 næstformænd, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 3, stk. 1. De valgte udgør formandskabet for Inatsisartut. Valget af næstformænd foregår ud fra den D Hondske forholdstalsvalgmetode jf. forretningsordenens 27. VALG AF NAALAKKERSUISUT DEN UDØVENDE MAGT Den udøvende magt varetagelsen af Selvstyrets anliggender ligger hos Naalakkersuisut. Ifm. den konstituerende samling vælger Inatsisartut først en formand for Naalakkersuisut, som derefter indstiller at Inatsisartut vælger et antal navngivne medlemmer til Naalakkersuisut. Et medlem af Naalakkersuisut behøver ikke være medlem af Inatsisartut, men skal i så fald opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til Inatsisartut. Traditionelt vælges formanden for Naalakkersuisut typisk blandt medlemmerne af det parti, der har fået flest stemmer. Det er Formanden for Naalakkersuisut, der fordeler anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. Formanden kan endvidere fritage et medlem af Naalakkersuisut med den virkning, at medlemmets hverv ophører. Hvis et medlem selv ønsker at udtræde af Naalakkersuisut, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Formanden for Naalakkersuisut kan også udskifte et eller flere medlemmer af Naalakkersuisut. Dette skal ligeledes godkendes af Inatsisartut. 26

27 SUPPLEANTER OG ORLOV Hvis et medlem af Inatsisartut anmoder om at udtræde af Inatsisartut, afgør Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. I perioderne udenfor samlingerne afgøres dette dog af Formandskabet for Inatsisartut. Ønsker et medlem af Inatsisartut orlov fra Inatsisartut som følge af sin helbredstilstand, barsel, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør Formandskabet for Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Formandskabet kan ligeledes godkende orlov for medlemmer af Inatsisartut, som ønsker at varetage hvervet som medlem af Naalakkersuisut. Ønsker et medlem af Naalakkersuisut orlov som følge af helbredstilstand eller anden væsentlig årsag, afgør formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Hvis formanden for Naalakkersuisut selv ønsker orlov vil dette forudsætte godkendelse fra Inatsisartut. Udtræder et medlem af Inatsisartut, bliver umyndiggjort, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt forfald af en vis varighed, indkaldes en stedfortræder til at deltage i forhandlingerne i Inatsisartut. Det samme er tilfældet, hvis Inatsisartut træffer afgørelse om, at et medlem af Inatsisartut har mistet sin valgbarhed. Når et medlem efter orlov eller midlertidigt forfald genoptager sit hverv som medlem af Inatsisartut, udtræder stedfortræderen. Stedfortræderen er den person på valglisten, som har fået flest stemmer i forhold til den sidste person, som kom ind i Inatsisartut. 27

28 HVIS ET MEDLEM SKIFTER PARTI Når man har opnået valg til Inatsisartut, er mandatet personligt, også selv om det helt eller delvist er opnået via partistemmer. Vælger et medlem i løbet af valgperioden at skifte parti eller blive løsgænger, bevares den pågældendes mandat, og vedkommende forbliver medlem af Inatsisartut. Hvis en kandidat, der har skiftet parti, i en periode er fraværende, er det kandidatens oprindelige parti der må indkalde en stedfortræder fra kandidatlisten. NEDSÆTTELSE AF UDVALG Ifm. den konstituerende samling efter valget nedsættes en række udvalg. Medlemmer til de enkelte udvalg vælges efter D Hondts metode. På sin konstituerende samling og efterfølgende ved hver begyndelse af et nyt inatsisartutår i september måned nedsætter Inatsisartut følgende udvalg: Udvalg til Valgs Prøvelse Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg Lovudvalget Øvrige stående udvalg efter indstilling fra Formandskabet Inatsisartut nedsætter endvidere på den konstituerende samling og på hver forårssamling følgende udvalg: Finans- og Skatteudvalget Revisionsudvalget Fordelingen af medlemmer til de enkelte udvalg sker i henhold til D Hondts metode. Det er det enkelte udvalg, der konstituerer sig med formand og næstformand. 28

29 VALG AF OMBUDSMAND Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut en Ombudsmand. Nyder Ombudsmanden ikke længere Inatsisartuts tillid, kan Inatsisartut afskedige Ombudsmanden. Ombudsmanden er i udførelsen af sit hverv uafhængig af Inatsisartut. 29

30 Kapitel 6 30

31 Oversigt over valgresultater Valg den 4. april 1979, 1. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) Valg den 12. april 1983, 2. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 75,1% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (6) (med støtte fra Inuit Ataqatigiit) Valg den 6. juni 1984, 3. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 66,8% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 26. maj 1987, 4. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil 1988), Lars Chemnitz, A (siden 1989) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil marts 1988); Siumut (5) (med støtte fra Atassut) (siden marts 1988) 31

32 Valg den 5. marts 1991, 5. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 67,1% Landstingsformand: Bendt Frederiksen, S Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 4. marts 1995, 6. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Knud Sørensen, A (indtil 1997); Anders Andreasen, S (siden 1997) Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Atassut (2) Valg den 16. februar 1999, 7. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 76% Landstingsformand: Johan Lund Olsen, IA (marts november 1999); Ole Lynge, IA (november 1999 december 2000); Anders Andreassen, S (januar maj 2001); Daniel Skifte, A (maj 2001 november 2002) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil 2001); Siumut (5) og Atassut (2) (siden 2001) Valg den 3. december 2002, 8. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landstyreformand: Hans Enoksen, S Landsstyre: Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (3) (indtil januar 2003); Siumut (4) og Atassut (3) (januar september 2003); Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (4) (siden september 2003) 32

33 Valg den 15. november 2005, 9. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,9% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil januar 2008); Ruth Heilmann, S (siden januar 2008) Landsstyreformand: Hans Enoksen Landsstyre: Siumut (4), Inuit Ataqatigiit (2) og Atassut (2) Valg den 2. juni 2009, 10. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 71,3% Formand for Inatsisartut: Josef Motzfeldt, IA Formand for Naalakkersuisut: Kuupik Kleist, IA Naalakkersuisut: Inuit Ataqatigiit (6), Demokraterne (2) og Kattusseqatigiit Partiiat (1) Valg den 12. marts 2013, 11. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,2% Formand for Inatsisartut: Lars-Emil Johansen, S Formand for Naalakkersuisut: Aleqa Hammond, S Naalakkersuisut: Siumut (6), Atassut (1), Partii Inuit (1) (indtil november 2013); Siumut (7) og Atassut (2) (siden november 2013) 33

34 VALGDELTAGELSE IGENNEM ÅRENE Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. april 1979 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 12. april 1983 Stemmeprocent: 75,1% Valg den 6. juni 1984 Stemmeprocent: 66,8% Valg den 26. maj 1987 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 5. marts 1991 Stemmeprocent: 67,1%

35 Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. marts 1995 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 16. februar 1999 Stemmeprocent: 76% Valg den 3. december 2002 Stemmeprocent: 74,6% Valg den 15. november 2005 Stemmeprocent: 74,9% Valg den 2. juni 2009 Stemmeprocent: 71,3% Valg den 12. marts 2013 Stemmeprocent: 74,2%

36 ina.gl/valg Inatsisartut Postboks Nuuk Telefon Oktober 2014

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

2013 Vedtægter - 1 -

2013 Vedtægter - 1 - 2013 Vedtægter - 1 - Foreningens navn og formål 1. Foreningens navn er Landsforeningen af Menighedsråd. 2. Foreningens formål er: at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Årsberetning for Inatsisartut 2012

Årsberetning for Inatsisartut 2012 Årsberetning for Inatsisartut 2012 Forsidebillede: Inatsisartut fotograferet i august 2011. Udgivet af Bureau for Inatsisartut Juni 2013 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut undtagen billedet på side

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Inatsisartut... 7 2. Sådan bliver en lov til... 8 2.1 Nu må Inatsisartut gribe ind!... 8 2.2 For at kunne fremsætte et overbevisende

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Gennemførelse af valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening Bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges på den første ordinære generalforsamling efter afholdt

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere