Valg til INATSISARTUT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg til INATSISARTUT"

Transkript

1 Valg til INATSISARTUT

2

3 Indhold 1 Valgets grundprincipper Udskrivelse af valg Hvem kan stille op, hvem kan stemme Valglister og valgkredse Konstituering Oversigt over valgresultater Besøg valg.gl for at få adgang til aktuelle og tidligere valgresultater. Forsidebilleder: Valgplakater på et busstoppested; det grønlandske flag foran Katuaq på valgdagen; stemmeboks i Katuaq den 12. marts Udgivet af Bureau for Inatsisartut Oktober 2014 Billeder: Bureau for Inatsisartut Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk

4 Kapitel 1 4

5 Valgets grundprincipper Styreformen i Grønland er et repræsentativt demokrati, blandt andet kendetegnet ved at der afholdes valg med faste mellemrum. Der vælges 31 medlemmer til landets demokratiske forsamling; Inatsisartut. Medlemmerne af Inatsisartut vælges ved almindelige, direkte, frie, lige og hemmelige valg. Almindelige betyder, at enhver borger der opfylder valglovens krav kan afgive sin stemme og stilles op som kandidat til valg. Direkte betyder, at der direkte på stemmesedlen afgives stemme på det parti eller den kandidat vælgeren ønsker at stemme på. Frie betyder, at vælgerne frit kan bestemme, hvilket parti eller hvilken kandidat de ønsker at stemme på. Lige betyder, at alle vælgere har samme indflydelse på resultatet. Hemmelige betyder, at ingen kan kontrollere, hvordan andre har stemt. 5

6 Kapitel 2 6

7 Udskrivelse af valg VALGETS LOVGRUNDLAG Valg til Inatsisartut er reguleret ved Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting som er ændret ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december HVORNÅR AFHOLDES VALG? Inatsisartuts medlemmer vælges for en periode på fire år. Valgperioden regnes fra valgdagen. Ordinært valg udskrives i henhold til Valglovens 6, stk. 3 og 26 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut af Formanden for Naalakkersuisut, som også fastsætter valgdatoen, der skal ligge forud for valgperiodens udløb. Lovgivningen angiver ikke en fast frist for, hvornår ordinært valg tidligst kan afholdes, men det antages at kunne afholdes i hvert fald tre måneder forud for valgperiodens udløb. Formanden for Naalakkersuisut har i henhold til 28 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut også mulighed for at udskrive valg i utide, hvis Inatsisartut har vedtaget et mistillidsvotum til Naalakkersuisut eller et medlem heraf. Formanden for Naalakkersuisut har ikke mulighed for at udskrive valg i utide i andre situationer, end efter vedtagelse af en mistillidsdagsorden. Det er ikke tilstrækkeligt, at et lov- eller beslutningsforslag fra Naalakkersuisut er blevet forkastet, at Inatsisartut har udtrykt kritik af Naalakkersuisut, eller at en Naalakkersuisut-koalition bryder sammen. 7

8 Hvis Inatsisartut vedtager en mistillidserklæring rettet mod Formanden for Naalakkersuisut eller det samlede Naalakkersuisut, og Formanden for Naalakkersuisut vælger at afstå fra at udskrive nyvalg, skal Inatsisartut foretage valg af et nyt Naalakkersuisut efter samme principper som efter et nyvalg til Inatsisartut. Kan der ikke dannes et nyt Naalakkersuisut, kan Inatsisartut være nødsaget til at udskrive ekstraordinært nyvalg ved særlig Inatsisartutlov. Valget kan rent praktisk tidligst afholdes 6 uger efter det er udskrevet. I princippet er der intet til hinder for en længere periode mellem valgudskrivelsen og valgets afholdelse. EFTER UDSKRIVELSE AF VALG Med udskrivelsen af valg ophører Inatsisartut med at fungere på sædvanlig vis. Alle ikke-færdigbehandlede lov- og beslutningsforslag samt forespørgselsdebatter bortfalder med udskrivelse af valg. Det samme gælder arbejdet i udvalgene. Der gennemføres som udgangspunkt således ikke udvalgsarbejde i perioden frem til valget. For Finansudvalgets vedkommende gør der sig særlige forhold gældende, idet udvalget vil kunne behandle bevillingssager med et ikke-politisk indhold, såfremt disse sager fremstår uafviselige af hensyn til samfundets fortsatte drift, og såfremt der er fuld enighed i udvalget herom. Samtidigt bliver Naalakkersuisut ved med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt af Inatsisartut. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. Nærmere bestemmelser om nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut fremgår af kapitel seks i loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 8

9 Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut med de ændringer, som er en følge af Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 Kapitel 6 Nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut 26. Formanden for Naalakkersuisut udskriver nyvalg til Inatsisartut forud for valgperiodens udløb. 27. Inatsisartut kan fritage Naalakkersuisut, formanden for Naalak kersuisut eller enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, hvis de ikke længere nyder tillid i Inatsisartut. Stk. 2. Såfremt formanden for Naalakkersuisut fritages, fritages Naalak kersuisut som helhed. 28. Formanden for Naalakkersuisut kan, hvis Inatsisartut har fritaget et medlem eller hele Naalakkersuisut i henhold til 27, på stedet udskrive nyvalg til Inatsisartut. 29. Når Naalakkersuisut er blevet fritaget eller har begæret sin afsked, eller når der er udskrevet nyvalg, vedbliver det med at fungere, indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse. 9

10 Kapitel 3 10

11 Hvem kan stille op, hvem kan stemme HVEM KAN STILLE OP TIL VALG? Berettigede til at opstille til valg er følgende: De partier, der ved sidste valg opnåede repræsentation i Inatsisartut og fortsat er repræsenteret i dette. Nye partier, der senest fem uger før valgets afholdelse har samlet vælgerunderskrifter svarende til 1/31 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved seneste valg. Ved valget i marts 2013 blev der afgivet gyldige stemmer, hvormed minimumskravet for at stille op som nyt parti til valget den 28. november 2014 er 964 underskrifter. De indsamlede underskrifter må ikke være ældre end et år. Personer udenfor partierne ( enkeltkandidater ), der har samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat. Personer udenfor partierne, som har sluttet sig sammen ( kandidatforbund ) og samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50 pr. opstillet kandidat. Ingen kan indgå i mere end et kandidatforbund. Kandidatforbund indgås typisk mellem enkeltkandidater, der står hinanden politisk nær, og betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får flere mandater, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i forbund kan deltagerne i nogle situationer således minimere stemmespild og maksimere antallet af mandater, der tilfalder kandidaterne i kandidatforbundet. 11

12 Et parti kan opstille flere kandidater, dog højst 62. En kandidat, der opstiller for et parti, kan ikke indgå i et kandidatforbund med andre kandidater. Kandidater, der opstiller på en partiliste, skal godkendes af det organ i partiet (eksempelvis hovedbestyrelsen), som ifølge partiets vedtægter godkender opstilling af kandidater til valg til Inatsisartut. Den samlede partianmeldelse skal være indleveret til valgbestyrelsen i kommunen, senest kl , tre uger før valget. I praksis betyder dette, at der ofte ikke er langt tid mellem udskrivelse af valg og sidste fristdato for at anmelde kandidater eller et nyt parti. I forbindelse med udskrivelse af valg nedsættes et valgnævn til at lede valget bestående af Selvstyrets administrerende direktør (formand), direktøren for kommunernes landsforening KANUKO- KA samt biskoppen. Dette indebærer bl.a. godkendelse- og offentliggørelse af de anmeldte kandidater. Efter valget udarbejder Valgnævnet en opgørelse af valget. Valget forberedes og ledes i hver af landets fire kommuner af en valgbestyrelse bestående af kommunens borgmester og mindst to kommunalbestyrelsesmedlemmer. DE SÅKALDTE VALGBARHEDSKRAV Ikke alle kan vælges til Inatsisartut. Følgende betingelser skal være opfyldt (de såkaldte valgbarhedskrav ): For at kunne opstille skal kandidaten selv have valgret (d.v.s. stemmeret). Kandidaten må ikke ved endelig dom eller bødevedtagelse være pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af Inatsisartut (det såkaldte værdighedskrav ). 12

13 Om værdighedskravet er opfyldt, afgøres af Inatsisartut efter indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse, efter at valget er afholdt. Det forhold, at en kandidat ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning, afskærer således ikke den pågældende fra at stille op som kandidat ved et valg, men det kan betyde, at kandidaten, uanset udfaldet af valget, ikke kan godkendes til at indtræde som medlem af Inatsisartut. HVEM KAN STEMME? For at deltage i valget til Inatsisartut, skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er: Vælgeren skal have dansk indfødsret, Vælgeren skal være fyldt 18 år senest på valgdagen, Vælgeren skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og Vælgeren må ikke være umyndiggjort. PERSONER PÅ MIDLERTIDIGT OPHOLD I UDLANDET Også personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og de med disse personer samlevende ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold har valgret til Inatsisartut, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt opfylder kravene til valgret: Personer der opholder sig uden for Grønland for at uddanne sig. Personer der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. Personer der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland. Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre. 13

14 Personer der opholder sig uden for Grønland men har en tilsvarende tilknytning til Grønland må sidestilles med de ovennævnte personer. De nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland mindst to år. Optagelsen på valglisten sker efter anmodning til den kommune, hvor vælgeren sidst har haft sin folkeregisteradresse i Grønland. AFGIVELSE AF STEMME Ens stemme kan afgives enten ved personlig fremmøde på det lokale valgsted hvor vælgeren er opført på valglisten eller ved afgivelse af brevstemme. Valg pr. brev kan normalt ske fra kort efter at valget er udskrevet. Brevstemme kan afgives på et folkeregister. Der afgives stemme til den kommune hvor vælgeren er opført på valglisten. I bygder kan der afgives brevstemme til folkeregisterførerens medhjælper. Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, kan afgive brevstemme hos en af Valgbestyrelsen udpeget person. På sygehuse og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminalforsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme. Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget. På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person. Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive stemme på et folkeregister eller i Repræsentationen i København. Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation. Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er 14

15 opført på valglisten. Brevstemmen skal være modtaget på det afstemningssted hvor vælger er opført på valglisten inden valghandlingen slutter. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid. 15

16 Kapitel 4 16

17 Valglister og valgkredse VALGLISTER Når der er udskrevet valg, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste. For at man som vælger kan afgive sin stemme skal man være optaget på valglisten, og følgende betingelser skal være opfyldt: Vælgeren skal senest seks uger før valgdagen være flyttet til kommunen, og senest denne dag have anmeldt flytning til kommunens folkeregister, De vælgere, der senest seks uger før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl, De vælgere der senere end seks uger før valgdagen er flyttet til en anden kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valglisten under hidtidige bopæl, De vælgere der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder de ovenfor nævnte betingelserne, skal optages på valglisten, såfremt der af valgbestyrelsen er truffet afgørelse herom senest seks uger før valgdagen. HELE LANDET ER ÉN VALGKREDS Siden 1998 er Grønland ikke længere inddelt i valgkredse. Hele landet udgør dermed kun én valgkreds, hvilket er i harmoni med princippet om at valgretten er lige for alle. Med denne konstruktion har man ønsket at fremme overordnede landspolitiske aspekter i Inatsisartuts arbejde. Medlemmerne af Inatsisartut skal således ikke føre lokalpolitik og ikke fremhæve eller repræsentere regionale særinteresser, men arbejde for hele Grønlands bedste. 17

18 HVORNÅR ER EN OPSTILLET KANDIDAT VALGT IND? Optællingen af stemmerne starter kl på valgdagen, og det foreløbige afstemningsresultat foreligger som regel ved midnat. Først efter fintællingen af stemmesedlerne kan det med sikkerhed fastslås, hvilke kandidater der er valgt. Valget skal endelig godkendes i Valgnævnet. Dette sker så snart Valgnævnet har gennemgået det fra de enkelte valgbestyrelser fremsendte valgmateriale. Fristen for indsigelser mod gyldigheden af valget er syv dage efter valgets afholdelse. Når valgets samlede resultat skal opgøres, foretages en sammentælling af stemmetallene for alle de opstillede partier og kandidater. Mandaterne fordeles efter forholdstalsvalgsmetoden ved, at det fremkomne samlede stemmetal, som hvert parti, hvert kandidatforbund og hver enkeltkandidat har opnået divideres med divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater, der skal vælges. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den næsthøjeste kvotient, indtil alle mandater er fordelt. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, andet mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer, indtil alle mandater, som tilkommer det pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt. 18

19 Eksempel på stemmeseddel 19

20 VALGRESULTATER I 2013 Parti Stemmer % Mandater Atassut ,1% 2 Demokraterne ,2% 2 Inuit Ataqatigiit ,4% 11 Kattusseqatigiit Partiiat 326 1,1% 0 Partii Inuit ,4% 2 Siumut ,8% 14 Andre 9 0,0 % 0 42,8 % 34,4 % Stemmefordeling i % 8,1 % 6,2 % 6,4 % 1,1 % 0,0 % Atassut Kattusseqatigiit Partiiat Demokraterne Inuit Ataqatigiit Partii Inuit Siumut Andre Siumut 14 Inuit Ataqatigiit 11 Atassut 2 A 2 D 2 PI 2 Demokraterne 2 S 14 Partii Inuit 2 Kattusseqatigiit Partiiat 0 IA 11 Andre 0 20

21 SAMMENLIGNING AF VALGRESULTATER I 2013 OG 2009 Nøgletal Valg 2013 Valg 2009 Ændring Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2% 71,3% + 2,9 Stemmeberettigede Optalte stemmer Blanke stemmer Ugyldige stemmer Gyldige stemmer i alt Stemmeprocent 74,2 % 71,

22 MANDATFORDELING 2013 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 293 Lynge, Steen (Nuuk) 331 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 272 Frederiksen, Jens Blidorf (Nuuk) 513 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Egede, Aqqaluaq B. (Nuuk) 560 Fontain, Agathe (Sisimiut) 121 Hansen, Ane (Aasiaat) 286 Henningsen, Juliane (Nuuk) 207 Karlsen, Mimi (Nuuk) 113 Kleist, Kuupik Vandersee (Nuuk) Lund, Kalistat (Narsaq) 168 Nathanielsen, Naaja H. (Nuuk) 155 Olsvig, Sara (Nuuk) Partii Inuit Broberg, Randi (Nuuk) 211 Olsen, Nikku (Nuuk) Siumut Enoksen, Hans (Kullorsuaq) 623 Frederiksen, Evelyn (Sisimiut) 139 Hammond, Aleqa (Nuuk) Imanuelsen, Jens (Upernavik) 174 Jakobsen, Doris (Nuuk) 234 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 206 Jeremiassen, Nikolaj (Niaqornaarsuk) 176 Johansen, Lars-Emil (Nuuk) 400 Karlsen, Finn (Nuuk) 175 Kielsen, Kim (Paamiut) 393 Kirkegaard, Jens-Erik (Nuuk) 156 Kruse, Karl-Kristian (Niaqornat) 216 Lyberth, Karl (Maniitsoq) 264 Qujaukitsoq, Vittus (Nuuk)

23 MANDATFORDELING 2009 Parti / kandidat Stemmer Atassut Heilmann, Siverth K. (Maniitsoq) 215 Karlsen, Finn (Nuuk) 684 Kristiansen, Knud (Upernavik) 169 Demokraterne Christiansen, Palle (Nuuk) 396 Frederiksen, Jens B. (Nuuk) Rex, Astrid Fleischer (Nuuk) 114 Thomsen, Niels 762 Inuit Ataqatigiit Abelsen, Maliina (Nuuk) Aronsen, Hans (Kangaatsiaq) 125 Berthelsen, Olga P. (Nuuk) 126 Bianco, Harald (Tasiilaq) 184 Egede, Aqqaluaq B. Nuuk) 325 Fontain, Agathe 200 Hansen, Ane (Aasiaat) 388 Henningsen, Juliane (Nuuk) Karlsen, Mimi (Nuuk) 129 Kleist, Kuupik (Nuuk) Ludvigsen, Storm (Nuuk) 111 Motzfeldt, Josef 155 Nathanielsen, Naaja (Nuuk) 176 Olsen, Akitsinnguaq 112 Kandidatforbundet Frederiksen, Anthon (Ilulissat) 707 Siumut Berthelsen, Malik 225 Berthelsen, Per (Nuuk) 160 Enoksen, Hans (Kullorsuaq) Hammond, Aleqa (Nuuk) Heilmann, Ruth (Maniitsoq) 142 Jakobsen, Doris (Nuuk) 370 Jeremiassen, Kristian (Qasigiannguit) 154 Kielsen, Kim (Paamiut) 300 Lyberth, Karl (Maniitsoq)

24 Kapitel 5 24

25 Konstituering INDKALDELSE Det nye Inatsisartut skal træde sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg til en konstituerende samling, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 1. Indkaldelsen foretages af det medlem, der længst har været medlem af Inatsisartut, eller hvis flere har været medlem af Inatsisartut lige længe, af den ældste (aldersformanden). En konstituerende samling er som regel kort, dvs. den ikke varer mere end to til fire dage. De vigtigste punkter på dagsordenen er valg af formand og formandskabet for Inatsisartut, valg af Naalakkersuisut, nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af dato for den næste samling. UDVALG TIL VALGS PRØVELSE Efter valget og forud for den konstituerende samling nedsættes et foreløbigt Udvalg til Valgs Prøvelse bestående af aldersformanden samt fire andre medlemmer udpeget af formanden. Udvalget træder kun sammen for at afgive indstilling til Inatsisartut om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 3, og 6, stk. 2. Det midlertidige Udvalg til Valgs Prøvelse afløses af et permanent Udvalg til Valgs Prøvelse, når alle medlemmers valgbarhed er godkendt. 25

26 VALG AF FORMANDEN OG FORMANDSKABET På den konstituerende samling efter nyvalg samt ved begyndelsen af inatsisartutåret i september måned vælger Inatsisartut uden forhandling blandt sine medlemmer en formand for Inatsisartut og 4 næstformænd, jfr. forretningsorden for Inatsisartut 3, stk. 1. De valgte udgør formandskabet for Inatsisartut. Valget af næstformænd foregår ud fra den D Hondske forholdstalsvalgmetode jf. forretningsordenens 27. VALG AF NAALAKKERSUISUT DEN UDØVENDE MAGT Den udøvende magt varetagelsen af Selvstyrets anliggender ligger hos Naalakkersuisut. Ifm. den konstituerende samling vælger Inatsisartut først en formand for Naalakkersuisut, som derefter indstiller at Inatsisartut vælger et antal navngivne medlemmer til Naalakkersuisut. Et medlem af Naalakkersuisut behøver ikke være medlem af Inatsisartut, men skal i så fald opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til Inatsisartut. Traditionelt vælges formanden for Naalakkersuisut typisk blandt medlemmerne af det parti, der har fået flest stemmer. Det er Formanden for Naalakkersuisut, der fordeler anliggender mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. Formanden kan endvidere fritage et medlem af Naalakkersuisut med den virkning, at medlemmets hverv ophører. Hvis et medlem selv ønsker at udtræde af Naalakkersuisut, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Formanden for Naalakkersuisut kan også udskifte et eller flere medlemmer af Naalakkersuisut. Dette skal ligeledes godkendes af Inatsisartut. 26

27 SUPPLEANTER OG ORLOV Hvis et medlem af Inatsisartut anmoder om at udtræde af Inatsisartut, afgør Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. I perioderne udenfor samlingerne afgøres dette dog af Formandskabet for Inatsisartut. Ønsker et medlem af Inatsisartut orlov fra Inatsisartut som følge af sin helbredstilstand, barsel, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør Formandskabet for Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Formandskabet kan ligeledes godkende orlov for medlemmer af Inatsisartut, som ønsker at varetage hvervet som medlem af Naalakkersuisut. Ønsker et medlem af Naalakkersuisut orlov som følge af helbredstilstand eller anden væsentlig årsag, afgør formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen kan imødekommes. Hvis formanden for Naalakkersuisut selv ønsker orlov vil dette forudsætte godkendelse fra Inatsisartut. Udtræder et medlem af Inatsisartut, bliver umyndiggjort, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt forfald af en vis varighed, indkaldes en stedfortræder til at deltage i forhandlingerne i Inatsisartut. Det samme er tilfældet, hvis Inatsisartut træffer afgørelse om, at et medlem af Inatsisartut har mistet sin valgbarhed. Når et medlem efter orlov eller midlertidigt forfald genoptager sit hverv som medlem af Inatsisartut, udtræder stedfortræderen. Stedfortræderen er den person på valglisten, som har fået flest stemmer i forhold til den sidste person, som kom ind i Inatsisartut. 27

28 HVIS ET MEDLEM SKIFTER PARTI Når man har opnået valg til Inatsisartut, er mandatet personligt, også selv om det helt eller delvist er opnået via partistemmer. Vælger et medlem i løbet af valgperioden at skifte parti eller blive løsgænger, bevares den pågældendes mandat, og vedkommende forbliver medlem af Inatsisartut. Hvis en kandidat, der har skiftet parti, i en periode er fraværende, er det kandidatens oprindelige parti der må indkalde en stedfortræder fra kandidatlisten. NEDSÆTTELSE AF UDVALG Ifm. den konstituerende samling efter valget nedsættes en række udvalg. Medlemmer til de enkelte udvalg vælges efter D Hondts metode. På sin konstituerende samling og efterfølgende ved hver begyndelse af et nyt inatsisartutår i september måned nedsætter Inatsisartut følgende udvalg: Udvalg til Valgs Prøvelse Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg Lovudvalget Øvrige stående udvalg efter indstilling fra Formandskabet Inatsisartut nedsætter endvidere på den konstituerende samling og på hver forårssamling følgende udvalg: Finans- og Skatteudvalget Revisionsudvalget Fordelingen af medlemmer til de enkelte udvalg sker i henhold til D Hondts metode. Det er det enkelte udvalg, der konstituerer sig med formand og næstformand. 28

29 VALG AF OMBUDSMAND Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut en Ombudsmand. Nyder Ombudsmanden ikke længere Inatsisartuts tillid, kan Inatsisartut afskedige Ombudsmanden. Ombudsmanden er i udførelsen af sit hverv uafhængig af Inatsisartut. 29

30 Kapitel 6 30

31 Oversigt over valgresultater Valg den 4. april 1979, 1. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) Valg den 12. april 1983, 2. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 75,1% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (6) (med støtte fra Inuit Ataqatigiit) Valg den 6. juni 1984, 3. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 66,8% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 26. maj 1987, 4. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil 1988), Lars Chemnitz, A (siden 1989) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil marts 1988); Siumut (5) (med støtte fra Atassut) (siden marts 1988) 31

32 Valg den 5. marts 1991, 5. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 67,1% Landstingsformand: Bendt Frederiksen, S Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) Valg den 4. marts 1995, 6. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 69,6% Landstingsformand: Knud Sørensen, A (indtil 1997); Anders Andreasen, S (siden 1997) Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S Landsstyre: Siumut (5) og Atassut (2) Valg den 16. februar 1999, 7. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 76% Landstingsformand: Johan Lund Olsen, IA (marts november 1999); Ole Lynge, IA (november 1999 december 2000); Anders Andreassen, S (januar maj 2001); Daniel Skifte, A (maj 2001 november 2002) Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S Landsstyre: Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil 2001); Siumut (5) og Atassut (2) (siden 2001) Valg den 3. december 2002, 8. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,6% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S Landstyreformand: Hans Enoksen, S Landsstyre: Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (3) (indtil januar 2003); Siumut (4) og Atassut (3) (januar september 2003); Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (4) (siden september 2003) 32

33 Valg den 15. november 2005, 9. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,9% Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil januar 2008); Ruth Heilmann, S (siden januar 2008) Landsstyreformand: Hans Enoksen Landsstyre: Siumut (4), Inuit Ataqatigiit (2) og Atassut (2) Valg den 2. juni 2009, 10. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 71,3% Formand for Inatsisartut: Josef Motzfeldt, IA Formand for Naalakkersuisut: Kuupik Kleist, IA Naalakkersuisut: Inuit Ataqatigiit (6), Demokraterne (2) og Kattusseqatigiit Partiiat (1) Valg den 12. marts 2013, 11. valgperiode Stemmer i alt: af stemmeberettigede Stemmeprocent: 74,2% Formand for Inatsisartut: Lars-Emil Johansen, S Formand for Naalakkersuisut: Aleqa Hammond, S Naalakkersuisut: Siumut (6), Atassut (1), Partii Inuit (1) (indtil november 2013); Siumut (7) og Atassut (2) (siden november 2013) 33

34 VALGDELTAGELSE IGENNEM ÅRENE Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. april 1979 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 12. april 1983 Stemmeprocent: 75,1% Valg den 6. juni 1984 Stemmeprocent: 66,8% Valg den 26. maj 1987 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 5. marts 1991 Stemmeprocent: 67,1%

35 Optalte stemmer Stemmeberettigede Valg den 4. marts 1995 Stemmeprocent: 69,6% Valg den 16. februar 1999 Stemmeprocent: 76% Valg den 3. december 2002 Stemmeprocent: 74,6% Valg den 15. november 2005 Stemmeprocent: 74,9% Valg den 2. juni 2009 Stemmeprocent: 71,3% Valg den 12. marts 2013 Stemmeprocent: 74,2%

36 ina.gl/valg Inatsisartut Postboks Nuuk Telefon Oktober 2014

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber. af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet

Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber. af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber af Jørgen Elklit Institut for Statskundskab Aarhus Universitet 9. udgave, august 2005 ISBN 87-91610-00-1 Forord Dette notat har til

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere