Sammenfattende redegørelse vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfattende redegørelse vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Juni 2016"

Transkript

1 Sammenfattende redegørelse vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn Juni 2016

2 Titel: Redaktion: Sammenfattende redegørelse vandområdeplan for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn Vandplanlægning Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold Indledning... 4 Integration af miljøhensyn i planen, herunder kommentering af høringssvar om miljørapporten... 5 Ændringer til vandområdeplanerne... 9 Valg af vandområdeplanen frem for rimelige alternativer Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger

4 1. Indledning Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Redegørelsen er udarbejdet med afsæt i miljørapporterne til vandområdeplanerne, og den er anvendt som beslutningsgrundlag i forbindelse med vandområdeplanens vedtagelse. Redegørelsen offentliggøres samtidig med endelige vandområdeplaner for anden planperiode ( ), således at behandlingen af resultaterne fra de offentlige høringer og deres betydning for udformningen af de endelige planer bliver synlig for offentligheden. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, herunder hvordan vurderingerne i miljørapporten er taget i betragtning i vandområdeplanen, samt en sammenfatning af høringssvar indgivet til miljørapporten. Heri indgår også Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) stillingtagen til høringssvarene. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af alternativer til vandområdeplanen, en beskrivelse af politiske beslutninger, der har medført justeringer i vandområdeplanerne samt en overordnet beskrivelse af den besluttede overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af vandområdeplanerne. 4

5 2. Integration af miljøhensyn i planen, herunder kommentering af høringssvar om miljørapporten Vandområdeplanerne har til formål at forbedre tilstanden i søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand. Til dette formål opstilles miljømålsætninger, som skal opfyldes ved planperiodens afslutning. De i vandområdeplanerne opstillede miljømål skal nås ved gennemførelse af indsatsprogrammet, hvoraf det fremgår, hvilke tiltag der skal foretages i det enkelte vandområde for at forbedre tilstanden. I indsatsprogrammerne beskrives det konkret, at planerne bl.a. vil opnå de opstillede miljømål ved at pålægge myndigheder og borgere at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, forbedre spildevandsrensning, restaurere søer samt forbedre fysiske forhold i vandløb. Dermed bidrager vandområdeplanerne til at forbedre miljøtilstanden, øge biodiversiteten og til at forbedre leveforholdene for bunddyr og fisk. Det er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) vurdering, at planen også vil have gunstig påvirkning på andre miljøforhold, da der med planerne f.eks. iværksættes foranstaltninger, der indirekte vil bidrage til forbedringer af forhold for dyre- og plantearter. Desuden vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen), at denne kombination af indsatser i forskellige typer vandområder vil virke efter hensigten, hvorfor vandområdeplanerne på landsplan vil have en gunstig påvirkning af miljøtilstanden. Integration af miljøhensyn Vandområdeplanen vil overordnet set bidrage til at forbedre vandmiljøet, og derfor vurderes dens indsatsprogram at have en positiv indvirkning på vandmiljøet. Som det fremgår af miljørapportens afsnit 1.2, vil vandområdeplanen overordnet set have en betydelig positiv indvirkning på den biologiske mangfoldighed. Indsatsen for at forbedre vandløbskvaliteten vil have positiv betydning i de vandløb i vandområdedistriktet, hvor der fjernes spærringer, foretages restaureringer, genåbnes rørlægninger og/eller foretages regulering af spildevandsudledninger. Indsatsen i forhold til at reducere kvælstoftilledningen vil have positiv betydning for de marine områder, som arealer i oplandet udleder til. Reduktion af næringssalt-udledninger vil skabe grundlag for at forbedre levesteder i de marine naturtyper og levesteder for fx vandfugle, der er udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Der er ikke i vandområdeplanerne indsatser, der antages at skade integriteten i Natura 2000-områder. I forbindelse med udmøntningen af indsatsprogrammet vil der blive foretaget en supplerende vurdering af eventuelle indvirkninger på Natura 2000-områder eller arter beskyttet af habitatdirektivet, hvor dette er nødvendigt. Det er også vigtigt i gennemførelsen af indsatsprogrammet at være opmærksom på, hvorvidt indsatsen kan påvirke den biologiske mangfoldighed negativt. Dette skal tages i betragtning ved den endelige udformning af indsatsen. Genskabelse af vådområder eller lignende vil som udgangspunkt være positivt for arter og naturtyper, men vandstandshævning kan give anledning til negativ påvirkning, eksempelvis hvis der føres næringsrigt vand til næringsfattige naturtyper. Der skal i den sammenhæng bl.a. tages hensyn til beskyttede naturtyper langs vandløb. Vandområdeplanen kan betyde begrænsninger i forbindelse med etablering eller ændringer af erhvervsaktiviteter. Det gælder især anlæg eller aktiviteter som er afhængige af vandløbene eller vil kunne påvirke disse. Vandområdeplanen kan også betyde risiko for mere fugtige landbrugsarealer og derved påvirke muligheden for dyrkning af traditionelle afgrøder på berørte landbrugsarealer. Skærpede krav til påvirkningen af vandmiljøet kan betyde, at der skal anvendes arealer til regnvandsbassiner og genskabelse af naturlig hydrologi i vandløb og i ådale. 5

6 Til gengæld vil regnvandsbassiner nedsætte risikoen for oversvømmelse ved kraftig nedbør. Menneskers sundhed kan påvirkes, meget begrænset, men dog i gunstig retning, idet virkemidlerne har sigte på at skabe et renere vandmiljø. Flere ekstensivt dyrkede arealer omkring vådområder kan give flere økologiske forbindelser og naturkvaliteter, sidstnævnte især hvis der udføres naturpleje. I modsat fald er der risiko for tilgroning, som forhindrer de visuelle oplevelsesmuligheder og derved forringer de landskabelige værdier. Vandområdeplanens gennemførelse vil i nogle tilfælde medføre et øget forbrug af energi til forbedret spildevandsrensning, nye rørføringer, pumpning m.m. og i andre tilfælde medføre et reduceret forbrug af energi. Gennemførelsen af indsatsprogrammet kan påvirke dele af kulturarven, men det er kommunerne, der i deres udmøntning af indsatsprogrammet, skal foretage en konkret afvejning mellem hensyn til miljø og kulturarv. Fjernelsen af spærringer kan give anledning til en sænkning af vandstanden, der kan påvirke såvel tilstødende marker som bygninger, hvorved der evt. kan forekomme sætningsskader. Den højere vandstand i forbindelse med etablering af nye vådområder eller genopretning kan ændre eller sløre historiske og arkæologiske værdier og medføre sløjfning af diger, kanaler, pumpestationer og stemmeværker. Omvendt kan genskabelse af en mere naturlig hydrologi på drænede arealer medvirke til at bevare arkæologiske værdier. Hvordan miljørapporten er taget i betragtning Sideløbende med udarbejdelsen af vandområdeplanerne har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) foretaget vurderinger af planernes sandsynlige, væsentlige effekter på miljøet. Af miljørapporterne for vandområdeplanerne fremgår det, at der er foretaget vurderinger af indvirkningen på en række miljøforhold som bl.a. biologisk mangfoldighed, materielle goder, kulturarv og landskaber, der er særegne for hvert vandområdedistrikt. Miljørapporterne er tilgængelige på De miljøpåvirkninger og -risici, der blev påpeget i miljøvurderingerne i forhold til vandområdeplanen, vil blive håndteret ud fra gældende miljølovgivning ved den senere udmøntning af indsatsprogrammet i konkrete tiltag. Miljøvurderingen og habitatvurderingen har afdækket de tilfælde, hvor indsatsprogrammets virkemidler på konkrete lokaliteter kan have risiko for at skade udpegningsgrundlaget for beskyttet natur, Natura 2000-områder eller arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV. Dette vil blive klarlagt og håndteret gennem den videre udmøntning af indsatsprogrammet, dvs. ved den kommunale myndighedsbehandling af konkrete projekter. Risikoen vil således blive afhjulpet gennem tilpasning af de konkrete tiltag, eventuelt ved fravalg af lokaliteter, idet projekter kun kan iværksættes, hvis man har sikret sig, at projektet ikke skader Natura 2000-området eller beskyttede arter. De fleste konkrete påvirkninger og dermed behov for foranstaltninger m.v. afhænger meget af lokale forhold, der således vil blive afklaret gennem den videre udmøntning i konkrete tiltag. De eventuelle negative påvirkninger vil således blive håndteret og afbødet på basis af gældende lovgivning og miljøfaglig praksis. Vurderingen af planernes sandsynlige, væsentlige effekter på miljøet har således indgået i udformningen af de endelige indsatsprogrammer, da der ikke er planlagt indsatser på lokaliteter, hvor det vil give stor miljøskade og/eller være uforholdsmæssigt dyrt. Miljørapporterne har også samtidig vist, hvor vandmiljø og omgivende arter vil blive positivt påvirket af vandområdeplanerne. Høring af vandområdeplanerne Forslag til vandområdeplaner for anden planperiode ( ) var i offentlig høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni Der indkom i alt ca høringssvar fra statslige 6

7 myndigheder, regioner, kommuner, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer og private lodsejere. Høringssvarene handlede primært om vandløbsområdet samt om kvælstofindsatsen. På baggrund af behandlingen af høringssvar er der foretaget justeringer af vandområdeplanerne i forhold til de forslag, der var i høring, herunder mindre ændringer i antallet af vandløbsstrækninger og søer samt vandløbs-, sø- og spildevandsindsatser som følge af modtagelse af nye faktiske oplysninger i høringssvar. Endvidere er der foretaget mindre justeringer i datagrundlaget for grundvandsforekomsterne. Vandområdeplanerne indeholder dog fortsat ingen grundvandsindsatser. På baggrund af den offentlige høring har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) udarbejdet endelige vandområdeplaner. Der er desuden udarbejdet et overordnet høringsnotat, hvori indkomne høringssvar, der er af generel karakter, refereres og kommenteres mere uddybende. Der er desuden udarbejdet 4 lokale høringsnotater et for hvert vandområdedistrikt der refererer og kommenterer særlige, stedspecifikke problemstillinger fremkommet i høringen. Det vil fremgå mere specifikt af høringsnotaterne, hvilke høringssvar der har ført til ændringer i vandområdeplanerne. Høringsnotaterne er offentliggjort samtidig med vandområdeplanerne og er tilgængelige på Høringssvar til miljørapporten I løbet af den offentlige 6-måneders høring af forslag til vandområdeplaner for anden planperiode ( ) indkom 6 høringssvar til miljørapporterne. Idet der i alt kun er indkommet 6 høringssvar til miljørapporterne, er de alle resumeret nedenfor, uanset hvilket vandområdedistrikt de specifikt er rettet mod. Ligeledes fremgår Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) stillingtagen hertil. Der henvises til høringsnotaterne for yderligere beskrivelser af, hvilke indsigelser, der har ført til ændringer i planen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) generelle behandling af høringssvar. Høringssvar fra Region Sjælland Region Sjælland påpeger, at det i miljøvurderingen nævnes, at kommunerne skal træffe afgørelser om, at vandindvinding ikke må forhindre, at miljømålene nås. Region Sjælland vil i den forbindelse gerne udtrykke bekymring for, at indvindingen af drikkevand af hensyn til den kvantitative tilstand af overfladevand ikke længere i så høj grad kan foregå i det åbne land. Dette kan betyde, at nye indvindinger placeres mere bynært, hvor der er flere forurenede grunde, som kan true drikkevandsindvindingen. Region Sjælland henstiller til, at styrelsen afklarer den samfundsøkonomiske betydning ved at flytte vandindvindingen til mere bynær beliggenhed. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) bemærkninger I forhold til Region Sjællands bekymring vedr. indvinding af drikkevand bemærker Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen), at styrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger, der indikerer, at indvindingen af drikkevand af hensyn til den kvantitative tilstand af overfladevand kun i mindre grad fremover kan foregå i det åbne land. Det skal endvidere bemærkes, at det påhviler kommunerne at sikre, at miljømålene overholdes. Høringssvar fra Region Nordjylland Region Nordjylland bemærker, at styrelsen som led i miljøvurderingen af vandområdeplanerne i afsnittet om etablering af vådområder har anført en række faktorer, der har betydning. I den forbindelse bemærker Region Nordjylland, at miljøvurderingen ved udpegning af vådområder i områder, hvor der findes eventuelle jordforureninger (f.eks. fyld- og lossepladser) også bør omfatte en vurdering af risikoen for en evt. forureningsspredning fra jordforureninger til vådområdet. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) bemærkninger Styrelsen bemærker, at der i vandområdeplanerne ikke er fastlagt placering af konkrete vådområdeprojekter. Der er i bekendtgørelse om indsatsprogrammer fastsat et reduktionsmål for vådområder på hovedvandoplandsniveau, og det er kommunerne, der i tæt samarbejde med staten gennemfører projekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne i et område. Vådområdeprojekter er omfattet af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), og der skal derfor enten udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis projektet er direkte omfattet af VVM-pligt, eller foretages en screening på baggrund af en række kriterier for at afgøre, om projektet kan have så 7

8 væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Projektets beliggenhed i områder med jordforurening indgår i vurderingen af, om projektet kan have væsentlige miljøpåvirkninger og indgår også som punkt i selve VVM-redegørelsen, hvis projektet vurderes at være VVM-pligtigt. Høringssvar fra Allerød Kommune Allerød Kommune har følgende konkrete bemærkninger til miljørapporten: Miljøvurdering, forbedring af fysiske forhold: s. 30: Allerød Kommune formoder, at forslåede tiltag i Buresørenden ikke fremgår af skemaet jf. bemærkninger til bekendtgørelse om indsatsprogrammer bilag 2 side 2. Kommunen håber, at skemaet bliver opdateret med indsatser i Buresørenden. Grundvand: s. 51, Afsnit 9.9: Baggrunden er, at der ikke er grundvandsforekomster i ringe kvantitativ tilstand. Dette stemmer ikke overens med MiljøGIS, hvor der er flere og store områder, hvor grundvandsforekomsterne er beskrevet ved netop ringe kvantitativ tilstand. s. 52, Afsnit : I den sidste sætning, skal der formodentlig stå: De nye regler vurderes dog ikke at ville have indvirkning på befolkningens samlede mulighed for forsyning med drikkevand. Punkkilder: s. 56, Afsnit mest hensigtsmæssige ofte at stoppe forureningen ved kilden. Kommunen er enig, men der findes eksempler på, at en forureningsfane har forladt kilden, inden den bliver opdaget. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) bemærkninger Styrelsen er enig i Allerød Kommunes bemærkninger til grundvandsteksten på side 51 og 52. Miljøvurderingen med tilhørende bilag bliver dog ikke konsekvensrettet som følge af høringssvar til vandområdeplanerne, idet en miljørapport iht. lov om miljøvurdering omhandler det planforslag, der er i offentlig høring, og som miljørapporten er bilag til. Dette gælder også i forhold til justerede indsatser, jf. Allerød Kommunes bemærkning til Buresørenden. De endelige vandområdeplaner konsekvensrettes dog efter behov, og eventuelle justerede indsatser fremgår således af bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt MiljøGIS for vandområdeplanerne. Endvidere er der iht. lov om miljøvurdering udarbejdet sammenfattende redegørelser for miljørapporterne til vandområdeplanerne, hvori der bl.a. redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporterne og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Høringssvar fra Hillerød og Vordingborg kommuner Hillerød og Vordingborg kommuner bemærker, at kommunerne ikke fremgår i listen over kommuner på side 13 i miljøvurderingen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) bemærkninger Styrelsen har opdateret listen over kommuner på side 13 i miljøvurderingen. Høringssvar fra en privatperson En privatperson siger nej til miljørapporten for vandområdeplanen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) bemærkninger Styrelsen har noteret sig synspunktet. 8

9 3. Ændringer til vandområdeplanerne Sideløbende med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) behandling af de indkomne høringssvar til den offentlige 6-måneders høring er der truffet politiske beslutninger, der har ført til enkelte justeringer i planerne. Desuden har konkrete henvendelser fra offentligheden ført til justeringer, og endelig er der på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) eget initiativ foretaget enkelte justeringer i planerne. Det er fortsat vurderingen, at de justerede vandområdeplaner bidrager til at forbedre tilstanden i vandmiljøet i Væsentlige ændringer som følge af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 22. december 2015 aftale om en Fødevare- og landbrugspakke, hvilket har medført en yderligere justering af vandområdeplanerne i forhold til de forslag, der var i høring. Aftalen indeholdt bl.a. lempelser af kvælstofreguleringen i form af ophævelse af randzoner, annullering af de planlagte yderligere ha efterafgrøder, udfasning af reducerede gødningsnormer, justering af forbud mod jordbearbejdning samt en kommende vækstplan for akvakultur, hvilket medførte behov for at genberegne kvælstofindsatsbehovet i vandområdeplanerne. Aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, herunder konsolideringen af kvælstofberegningerne, har ført til en justering af indsatsbehovet og indsatsprogrammet for kystvandområderne, samt anvendelsen af undtagelser. Endvidere er det besluttet at indføre målrettet regulering fra dyrkningsåret 2018/19. Samlet set medfører konsolideringen, at nettoindsatsbehovet for kvælstof i 2021 er opgjort til ca tons, hvoraf der udskydes tons til tredje planperiode, som ligeledes var forudsat i udkastene til vandområdeplaner. Konsolideringen af kvælstofberegningerne er baseret på arbejdet i det tværministerielle Kvælstofudvalg nedsat af den tidligere regering. Konsolideringen er nærmere beskrevet i teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner, der forefindes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. For så vidt angår de ændrede gødskningsnormer, henvises til miljørapport og sammenfattende redegørelse for plan for ændrede gødskningsnormer. Aftalen medførte endvidere, at der skal foretages en kvalificering af afgrænsningen og udpegningen af vandløb i Sluttelig indebærer aftalen som indirekte konsekvens, at midler fra Landdistriktsprogrammet omprioriteres fra vandløbsområdet til kvælstofindsatsen, så vandløbsindsatser i ca. 300 km. vandløb må udgå, mens kvælstofindsatsen forøges med ca tons. Væsentlige ændringer som følge af konkrete henvendelser fra offentligheden Som følge af henvendelser fra et antal kommuner vedrørende vurdering af målopfyldelse i vandløb, hvor der i planforslagene var spildevandsindsatser, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) reberegnet tilstanden i de pågældende vandløb. Reberegningerne viste, at et mindre antal vandløbsstrækninger i dag har målopfyldelse, og spildevandsindsatserne til de pågældende vandløb udtages dermed af vandområdeplanerne. Væsentlige ændringer på baggrund af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings (tidligere Naturstyrelsen) initiativ Da gennemførsel af indsatsprogrammet i vandplanerne for første planperiode ( ) er en forudsætning for indsatsprogrammerne i vandområdeplanerne, er det nødvendigt at overføre ikkegennemførte indsatser fra første planperiode til vandområdeplanerne. Ikke-gennemførte indsatser fra første planperiode videreføres til anden planperiode under hensyntagen til indsatsbehovet i de pågældende områder og de økonomiske rammer. For de vandforekomster, hvor indsatsen ikke videreføres, og der ikke forventes målopfyldelse i 2021, udskydes fristen for målopfyldelse til efter 2021 indenfor vandrammedirektivets bestemmelser. Med henblik på at opretholde den juridiske forpligtelse til at gennemføre indsatser fra første planperiode, der aktuelt er under gennemførelse, men endnu ikke er afsluttede, videreføres de pågældende indsatser formelt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer. 9

10 Derudover er vandområdeplanerne justeret på baggrund af ny viden eller nye faktiske oplysninger, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) har modtaget, efter forslag til vandområdeplaner blev sendt i offentlig høring. Nærmere beskrivelse af disse ændringer fremgår af vandområdeplanerne. 10

11 4. Valg af vandområdeplanen frem for rimelige alternativer Alternativer, der har indgået i miljøvurderingen Vandområdeplanen med dens miljømål, retningslinjer og indsatsprogram udgør hovedforslaget i miljøvurderingerne. En række virkemidler er i vandområdeplanernes virkemiddelkatalog nævnt som alternativer til de anvendte, mere generelle og målrettede konventionelle virkemidler til reduktion af kvælstof som efterafgrøder, vådområder mv. Fælles for en række af disse virkemidler er imidlertid, at deres effekt og omkostningseffektivitet kun er underbygget teoretisk eller gennem mindre pilotforsøg. Virkemiddelkataloget kan findes på For flere af disse alternative virkemidler er der dog igangsat en række forskningsprojekter og forsøg med henblik på at afdække deres potentiale og omkostningseffektivitet. Miljø- og Fødevareministeriet indgår aktivt i flere af disse projekter. Det gælder fx projekter vedrørende stenrev og minivådområder samt reetablering, udplantning og såning af ålegræs. Det planlagte indsatsprogram i vandområdeplanen er således resultatet af en udvælgelse af virkemidler fra et virkemiddelkatalog, hvor principperne om effekt og omkostningseffektivitet har været bærende for valget af de enkelte virkemidler, der tilsammen udgør indsatsprogrammet. Der har ikke været opstillet et egentligt alternativt indsatsprogram. 0-alternativet Samlet set vurderes vandområdeplanen at bidrage til at forbedre tilstanden i vandmiljøet. 0- alternativet, som er udtryk for miljøstatus, hvis vandområdeplanen ikke gennemføres, er identisk med vandplanens baseline 2021, som indebærer miljøeffekter af allerede planlagte og besluttede tiltag i vandplaner for første planperiode , energiaftaler samt internationale aftaler om reduktion af atmosfærisk deposition af kvælstof. De væsentlige miljøeffekter af 0-alternativet i vandområdedistrikt Jylland-Fyn vil være: Reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet, særligt kystvandene. Reduktion i udledningen af organisk stof og næringssalte særligt til vandløb og søer som følge af spildevandsindsatsen i vandplaner for første planperiode over for den spredte bebyggelse, regnbetingede udløb og mindre renseanlæg samt gennemførelse af kommunernes spildevandsplaner. Denne reduktion vil imidlertid være betydelig mindre, end hvis vandområdeplanerne gennemføres. 0-alternativet er beskrevet mere udførligt i miljørapportens kapitel 6. Der er jf. miljørapportens kap. 4 om miljøbeskyttelsesmål samt basisanalysens risikovurdering, behov for indsatserne i vandområdeplaner til forbedringer af tilstanden, da fx størstedelen af de marine områder og et stort antal vandløb ikke har god tilstand, og desuden er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i

12 5. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger Vandområdeplanens miljøpåvirkninger vil være en direkte følge af vandområdeplanens indsatsprogram. De væsentligste miljøpåvirkninger, som vandområdeplanernes indsatsprogram medfører, vil primært være i vandløb, søer og kystvande. Disse miljøpåvirkninger vil løbende blive dokumenteret via overvågningen i medfør af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA). Overvågningsprogrammet kan ses på NOVANA har konkret til formål at tilvejebringe viden om natur- og miljøtilstanden i Danmark. Denne viden er en del af forvaltningsgrundlaget for den danske natur- og miljøpolitik og beslutningsgrundlaget for miljøpolitiske initiativer. Data fra programmerne indgår også i dokumentationen af forvaltningsmæssige initiativer på natur- og miljøområdet. Endelig skal Danmark bruge denne viden i afrapportering i henhold til direktiver og konventioner. NOVANA udmønter bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder. Overvågningsprogrammet er målrettet efter både at skabe et nationalt overblik over natur- og miljøtilstanden samt at kunne frembringe viden om konkrete områder og lokaliteter til brug for udarbejdelsen af de næste vand- og Natura 2000-planer, herunder at vurdere effekterne af de første vand- og Natura 2000-planer, som følger af implementering af Vandramme- og Natura direktiverne (dvs. Habitat og Fuglebeskyttelsesdirektiverne). Endvidere er programmerne tilrettelagt efter at overvåge luftforurening med henblik på bestemmelse af belastningen af naturen med kvælstofforbindelser samt human eksponering. Denne kombination af nationalt overblik og konkret viden om specifikke områder opnås ved, at flere af delprogrammerne i NOVANA er tilrettelagt efter vandrammedirektivets principper ved en kombination af såkaldt kontrolovervågning og operationel overvågning. Kontrolovervågningen beskriver den generelle tilstand og udvikling i miljøet og naturen på nationalt niveau. Operationel overvågning er til gengæld tilrettelagt til at beskrive tilstanden i konkrete områder og lokaliteter, som er i risiko for ikke at opfylde miljømålene i 2021 i vand- og Natura 2000-planerne. NOVANA er opdelt i følgende 8 delprogrammer: Søer Vandløb Grundvand Hav og fjorde Arter og terrestrisk natur Luft Punktkilder Belastning/Landovervågning Delprogrammerne for søer, vandløb, grundvand samt hav og fjorde har fokus på tilstand og udvikling i vandmiljøet og grundvandet. Tilstand og udvikling i søer og marine områder afhænger af mængden af næringsstoffer (kvælstof og fosfor), som tilføres områderne. Delprogrammet for Belastning har derfor til opgave at opgøre mængden af næringsstoffer, som kommer til de enkelte søer og marine områder, de såkaldte belastningsopgørelser. Tilsvarende har mængden og den kemiske tilstand af grundvandet betydning for tilstanden af søer, vandløb og terrestrisk natur. Grundvandsovervågningen omfatter derfor både pejlinger af grundvandsstanden og målinger af grundvandets kemiske tilstand for næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. De målinger og undersøgelser, der indgår i overvågningen af søer, vandløb samt hav og fjorde, har alle særligt fokus på de interkalibrerede kvalitetselementer og tilhørende støtteparametre i 12

13 vandrammedirektivet. For hav og fjorde er overvågningen desuden tilrettelagt efter habitatdirektivet med henblik på størst mulig synergi mellem de to direktiver. Delprogrammet for vandløb fokuserer på målinger af biologisk tilstand baseret på forekomst af vandlevende smådyr, vandplanter og fisk. Men også måling af miljøfremmede stoffer og tungmetaller indgår. I delprogrammet for søer er koncentrationen af klorofyl som udtryk for mængden af planteplankton, vandplanter og fisk samt koncentration af kvælstof og fosfor centrale parametre i overvågningen. Men også planteplankton, miljøfremmede stoffer og tungmetaller indgår. I delprogrammet for hav og fjord er planteplankton (herunder klorofyl), undervandsvegetation (ålegræs og makroalger), bunddyr, ilt- og næringsstofforhold centrale elementer. Desuden overvåges miljøfremmede stoffer samt tungmetaller og særligt i forbindelse med Habitatdirektivet, sæler og marsvin. Hertil kommer modellering af åbne havområder og større fjorde, som dels supplerer datagrundlaget mht. ovennævnte måleparametre, dels bidrager med øget viden om økologiske sammenhænge. Delprogrammet for grundvand har fokus på grundvandets interaktion med det øvrige vandmiljø (søer, vandløb, våde terrestriske naturtyper). Delprogrammet overvåger ikke drikkevandets kvalitet, men bidrager med data til revurdering af stofmåleprogrammerne i drikkevandskontrollen på vandværkerne. Delprogrammet omhandler både kvantitativ overvågning (pejlinger af grundvandsstanden, modellering) og kemisk overvågning af naturligt forekomne stoffer, næringsstoffer, herunder nitrat, og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Delprogrammet for arter og terrestrisk natur har fokus på arter og naturtyper på land. Overvågningen af arter fokuserer på tilstand og udvikling for danske plante- og dyrearter på habitatdirektivets bilag II og bilag IV, ynglefugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt tilbagevendende trækfugle. Naturtypeovervågningen omfatter de naturtyper, der er opført på habitatdirektivets bilag I. Luftprogrammet har som formål at overvåge luftkvaliteten i byer i forhold til menneskers sundhed samt belastningsopgørelser over kvælstofforbindelser til natur og miljø. Delprogrammerne for Punktkilder og Belastning/Landovervågning er delprogrammer, hvis væsentligste formål er at belyse belastningen fra spildevand og landbrug. Ud over de 8 delprogrammer er der udarbejdet tværgående strategier for miljøfremmede stoffer og modeller. Disse strategier er indarbejdet i de relevante delprogrammer og modelarbejde. 13

14 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 DK København Ø

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Miljørapport for vandplan. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Miljørapport for vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 611 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 611 1.2 Alternativer... 611 1.3 Indvirkning på miljøet...

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( )

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( ) NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4201-00579 Ref. kfh/aspet Den 30. juni 2014 Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015) 1. Indledning Dette notat indeholder en

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021

Høringssvar til forslag til De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Fax 9931 2009 www.limfjordsraadet.dk limfjordsraadet@aalborg.dk

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 2.4 Køge Bugt

Miljørapport for vandplan. 2.4 Køge Bugt Miljørapport for vandplan 2.4 Køge Bugt INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 106 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 106 1.2 Alternativer... 106 1.3 Indvirkning på miljøet... 117 1.4

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Agri Nord, Landboforeningen Kronjylland, nf plus og repræsenterer 322 medlemmer direkte bosat i Hovedvandopland 1.3 Mariager

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose Udkast til Natura

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb.

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb. NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01029 Ref. elchv Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb. Forslag

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00979 Ref. mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N143, Vestamager og havet syd for Forslag til Natura

Læs mere