Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen"

Transkript

1 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Projektnavn / Arbejdstilsynet har efter et besøg på Mølleskolen givet et påbud om at sikre tilfredsstillende akustiske forhold samt sikre, at medarbejdere ikke arbejder i kulde og træk. Dertil kommer, at der sikres frisk luft og passende temperaturer. Det indebærer et behov for renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på skolen for samlet 7,25 mio. kr. Ovenstående er beskrevet i en sagsfremstilling til det politiske niveau i februar 2016, hvor der er sket frigivelse af anlægsmidler for 3,75 mio. kr. Anlægsprojektet vedrører således det resterende behov. Byrådet har i februar 2016 godkendt en indstilling om frigivelse af anlægsmidler i 2016 på 3,75 mio. kr. og samtidig godkendt, at den resterende udgift til anlægget på 3,5 mio. kr. søges indarbejdet i budget Ønsket er højt prioriteret. Funktion: /

2 Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på Bakkeskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på Bakkeskolen Projektnavn / Til brug for det videre arbejde med at afdække det konkrete behov for renovering/nybygning af Bakkeskolen for at løse kapacitetsproblemerne, skal der afsættes midler til forprojekt. Funktion: /

3 Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler Projektnavn / Der er behov for at afsætte en løbende ramme til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Der er tale om et administrativt ønske baseret på et konstateret behov på indtil videre et par af kommunens skoler, som det fremgår af ændringsforslag til investeringsoversigten. Funktion: /

4 Etablering af SFO på Niels Ebbesen Skolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Etablering af SFO på Niels Ebbesen Skolen Projektnavn / Med budgetaftalen for 2016 blev samtidig besluttet, at arbejde videre med et effektiviseringsforslag gående på at flytte Niels Ebbesen Skolens SFO. Skolens SFO er beliggende på Mallinggård dvs. geografisk udenfor selve skolen. Såfremt det politisk besluttes at flytte skolens SFO, er der et udgiftsbehov i forhold til tilpasning af skolens lokaler. Forslaget er afhængig af den politiske stillingtagen til effektiviseringsforslaget i løbet af Funktion: / Det fremgår af effektiviseringsforslaget nævnt ovenfor i beskrivelsen at der er en helårlig besparelse på forbrugsudgifter ved flytning af SFO en på kr.

5 Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / dvidelse af kapaciteten i Ry Alternativ 2 Reetablering af Bakkely som børnehus, udvidelse af Birkehuset samt udvidelse af Lynghoved Projektnavn / Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Ry jf. såvel befolkningsprognose 2016 som de aktuelle folkeregisteroplysninger. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til pasningsgarantien at udvide kapaciteten i Ry. Nedenstående forslag tilgodeser såvel det aktuelle behov for udvidelse af kapaciteten samt behovet på længere sigt jf. prognose 2016 Budget 2017 Reetablering af Bakkely som børnehus: Bakkely rummer i dag legestuefaciliteter for dagplejen, gæstedagpleje samt en vuggestuegruppe (16 pl.) tilknyttet Birkehuset/dagtilbud Ry. Ved reetablering vil Bakkely får følgende kapacitet: vuggestuepladser (eksisterende pladser) børnehavepladser Overslagspris for reetablering Ca. 1 mio. kr. Flytning af Dagplejens legestuefaciliteter i Bakkely til andre kommunale lokaler som konsekvens af reetablering af Bakkely som Børnehus. Legestuefaciliteterne kan forblive i Bakkely frem til august Det giver, rent tidsmæssigt, mulighed for at finde andre egnede lokaler. Overslagspris 0,5 mio. kr. Reetableringen af Bakkely som børnehus har desuden den konsekvens at gæstedagplejepladserne i Bakkely nedlægges.

6 dvidelse af Lynghoved 13 vuggestuepladser Overslagspris/byggeri Ca. 3 mio. kr. Budget 2019 dvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser. Overslagspris/byggeri Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry Kapacitetsmæssig behov for udvidelse høj prioritet Funktion: / Afd. takst, ejendomsudgifter (el, varme, vand, rengøring m.m.)

7 dvidelse af udearealet ved Bakkehuset i Virring Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud/skole dvidelse af udearealet ved Bakkehuset, Virring samt ændrede udkørselsforhold fra p-plads ved Virring Skole og Bakkehuset Projektnavn / forbindelse med flytning af vuggestuepladser fra pavillon til Bakkehuset blev der i 2015 udarbejdet et samlet anlægsprojekt der dels omfatter bygning af krybberum, udvidelse af Bakkehusets udeareal og i den forbindelse ændrede udkørselsforhold fra p-pladsen ved Virring Skole. Den samlede udgift til anlægsprojektet er 2,5 mio. Byrådet gav i juni 2015 anlægsbevilling til første del af projektet - bygning af krybberum og mindre bygningsmæssige ændringer - på kr. Andel del af projekter omfatter udvidelse af udearealet ved Bakkehuset hvilket forudsætter ændrede udkørselsforhold fra p- plads ved Virring Skole. Byrådet besluttede at dette skal indgå i prioriteringen i forbindelse med anlægsrammen for budget dearealerne ved Bakkehuset er meget små set i forhold til antal børn i Bakkehuset, og en udvidelse er derfor meget tiltrængt. De ændrede udkørselsforhold fra skolens p-plads (der er nødvendig for at udvide udearealerne) vil samtidigt sikre en mere smidig og sikker afvikling af trafikken ved såvel Bakkehuset som skolen. Anlægsudgiften til denne del af projektet udgør 1,5 mio. kr. Funktion: /

8 Nyt børnehus i Hørning Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / Nyt børnehus i Hørning (inkl. grund) Projektnavn / Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Hørning jf. såvel de aktuelle folkeregisteroplysninger som befolkningsprognose Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til den lovpligtige pasningsgaranti at udvide kapaciteten i Hørning Nyt børnehus i Hørning: 26 vuggestuepladser 66 børnehavepladser Grundareal: m2 Bygningsmæssigt areal Ca. 900 m2 Overslagspris/byggeri 900m2 x kr. = ca. 16 mio. Overslagspris/grund Ca Placering Elmely (nord for Blegindvej)

9 Kapacitetsmæssig behov for udvidelse høj prioritet. Funktion: / Afd. takst, forbrugsudgifter (el, vand, varme, rengøring, vedligehold m.m.)

10 Nyt børnehus i Skanderborg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / Nyt Børnehus i Skanderborg by (forudsat der bygges på kommunalt areal) Salg af Asylgades Børnehave og evt. Skovhuset business case Projektnavn / Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området. Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af &B-udvalget Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor udenfor distriktet hovedsaligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Nyt Børnehus i Skanderborg Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: m2 x kr. = 23,5 25mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering.

11 forhold til kapacitet middelhøj prioritet forhold til effektiviseringspotentiale høj prioritering Funktion: / Effektiviseringspotentiale

12 Sammenlægning af tandklinikker i Galten (fase 4) dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Projektnavn / Sammenlægning af tandklinikker i Galten (fase 4) Projektnavn / Sammenlægning af de nuværende tandklinikker på henholdsvis Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen således, de fremadrettet samles på Gyvelhøjskolen. Gyvelhøjskolens tandklinik er i set udgangspunkt velindrettet og udgør 218 m2. Ved at udvide med 50 m2, vil der kunne etableres en sammenlægningsklinik med 5 behandlingsrum. Anlægsbudgettet på? mio. kr. dækker både tilbygning af 50 m2 samt diverse indkøb af udstyr (herunder montering). Såfremt anlægsprojektet gennemføres vil der samtidig frigøres m2 på Skovbyskolen. Det vil betyde, at det er muligt at flytte Columbusskolen (selvstændig bygning) ind på selve skolen. Columbusskolens bygning er nedslidt og vil på kort sigt skulle renoveres for et større mio.-beløb. Ved flytning af Columbusskolen vil bygningen i stedet kunne nedrives. Forslaget er fase 4 af en tidligere udarbejdet plan for centralisering af tandklinikker i kommunen. Funktion: / Budgetrammen for Tandplejen (kontraktholder) nder forudsætning af, at anlægsprojektet besluttes og gennemføres er der en afledt effektivisering på Tandplejens driftsbudget i form af sparede personaleressourcer

13 Renovering/fysiske tilpasninger/ventilation dagtilbud og skoler Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneområdet Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Renovering/fysiske tilpasninger/ventilation dagtilbud og skoler Projektnavn / For årene 2017 og 2018 nulstilles rammebeløbet i forhold til konkret udmøntning på anlægsprojekter. For året 2019 er rammebeløbet nedskrevet med 25 mio. kr., hvorefter der resterer et beløb på 25 mio. kr. For året 2020 er afsat et rammebeløb på 60 mio. kr. nden for budgetperioden forestår fortsat større opgaver omkring nybygning/ombygning/renovering af både skoler og daginstitutioner. Dertil kommer opgaver omkring renovering af ventilationsanlæg på skolerne (hvor der for 2017 og 2018 er foreslået afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. hvert af de to år). Funktion: /

14 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud for 0 6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / Ramme dagtilbuds- og skoleområdet Projektnavn / Der er pt. På investeringsoversigten budgetlagt en anlægsramme på dagtilbuds- og skoleområdet på 4 mio. kr. i henholdsvis 2017 og Der er fortsat behov for at have en tilsvarende ramme i årene 2019 og Rammen skal anvendes til finansiering af anlægsprojekter, som følge af: Påbud fra Arbejdstilsynet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Tilpasning af kapacitet Der er tale om et administrativt ønske med høj prioritering. Funktion: /

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima 4/10-17 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg 1 - Stjær - Skabelon 3 Anlæg-skabelon til enkeltanlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Investeringsoversigt med bemærkninger

Investeringsoversigt med bemærkninger nr. Bevillingsdato 5/10 2016 I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 2 x Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. U 924

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Investeringsoversigt med bemærkninger

Investeringsoversigt med bemærkninger nr. Bevillingsdato* I 1.000 kr. U/I 2017 2018 2019 2020 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 2 5/10-16 Klimaprojekter, følgeudgifter U 4.000 3 '' Klimaprojekt

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

i kr. U/I Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U

i kr. U/I Stitunnel Virringvej / Ægirsvej I Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg U Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. U/I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen U 10.459 3/10-18

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Bilag 4 b Investeringsoversigt Budget

Bilag 4 b Investeringsoversigt Budget Bevillingsdato Investeringsoversigt nr. i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Klima og beredskab 4/10-17 1 Agnetevej medfinansieringsdelen U 11.264 10.265 4/10-17 2 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Præsentation Økonomi

Præsentation Økonomi Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget deltog i Børn og Unge Topmødet 2016 d. 19. og 20. januar. Topmødet er arrangeret af KL.

Undervisnings- og Børneudvalget deltog i Børn og Unge Topmødet 2016 d. 19. og 20. januar. Topmødet er arrangeret af KL. Dagsorden Dato: 04-02-2016 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg 14 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Bilag 4 a Investeringsoversigt Budget

Bilag 4 a Investeringsoversigt Budget Flyttes til drift/finans Bevillingsdato Investeringsoversigt i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi -6.000 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 4/10-17

Læs mere

Bilag 4 Investeringsoversigt Budget

Bilag 4 Investeringsoversigt Budget Flyttes til drift/finans Bevillingsdato Investeringsoversigt i 1.000 kr. U/I 2018 2019 2020 2021 Overordnet økonomi -6.000 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 Klima og beredskab 4/10-17

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg dvalg: Socialudvalg Projektnavn: Plejeboligplan Galten / 2018 2019 2020 2021 Samlet set, grundkapitalindskud, servicearealer, fællesskabsarealer 1.000 2.000 27.600 27.600 Projektnavn: Plejeboligplan Galten

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015

Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Skabelon 2: Overblik over forandringer til Budget 2015 Udvalg: Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde: Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget 2015. Det forudsættes som

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64% Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2018 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% 2012 2013 2014neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% #Mølleskolens Fritidsklub 14,15% 9,72% 28,15% 27,25%

Læs mere

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette

Læs mere

i kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Torvet i Hørning U 1.646

i kr. U/I Grundkapitalindskud i nye almene boliger U Torvet i Hørning U 1.646 Flyttes til drift/finans Investeringsoversigt Bev. Dato* i 1.000 kr. /I 2019 2020 2021 2022 Overordnet økonomi 1 Grundkapitalindskud i nye almene boliger 0 10.000 Klima 3/10-18 2 Agnetevej medfinansieringsdelen

Læs mere

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31% Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering

Læs mere

Revideret udmøntning af Masterplan 2015 og 2016

Revideret udmøntning af Masterplan 2015 og 2016 Revideret udmøntning af Masterplan 2015 og 2016 Børneområdet Børneområdet administration Masterplanen Kommunalbestyrelsen vedtog 28.05.2008 en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24% Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13 Dagsorden Dato: 06-11-2014 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 109 Dialogmøde Skovbo 110 Godkendelse

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%

Fravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17% Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere