Justitsministeriet Lovafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Lovafdelingen"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) L 7 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. februar 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: CHA21373 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel mv.) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel mv.) bygger på betænkning nr om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden fra Udvalget om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel mv. (Waage-udvalget). Betænkningen har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for Retten i Odense, Præsidenten for Retten i Århus, Præsidenten for Retten i Ålborg, Præsidenten for Retten i Roskilde, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Landsforeningen af beskikkede advokater, Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Danmarks Transportforskning, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Forenede Danske Motorejere (FDM), Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Motorcykelbranchens Landsforbund, MC-Touring Club Danmark, Dansk Vejforening, Dansk Transport og Logostik (DTL), Dansk Cyklist Forbund, Danske sælgere, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), Chaufførernes Fagforening, NOAH-Trafik, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Danske Kørelæreres Landsforbund, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Dansk Taxi Forbund, Sund & Bælt, Foreningen Liv og Trafik, Foreningen for Trafikofre, Borgernes Havarikommission, Mobil uden bil, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Rådet for Bæredygtig trafik. Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

2 Justitsministeriets kommentarer til høringssvarene er anført i kursiv. 2. Generelt Domstolsstyrelsen, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigspolitichefen, Institut for Menneskerettigheder, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har ingen bemærkninger til betænkningen. Præsidenten for Østre Landsret og Den Danske Dommerforening kan tilslutte sig de foreslåede forenklinger vedrørende sanktionsfastsættelsen. Præsidenten for Vestre Landsret og Præsidenten for Københavns Byret kan tilslutte sig høringssvaret fra Præsidenten for Østre Landsret. Præsidenterne for retterne i Aalborg, Århus og Odense kan tilslutte sig høringssvarene fra Præsidenten for Østre Landsret og Dommerforeningen. Rigsadvokaten, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politiforbundet og Danmarks Transportforskning, Forenede Danske Motorejere (FDM) Danske Sælgere, Chaufførernes Fagforening, Dansk Køreskole Forening, Liv og Trafik og Borgernes Havarikommission kan generelt tilslutte sig udvalgets anbefalinger. Landsforeningen af beskikkede advokater kan generelt tilslutte sig udvalgets forslag om forenklinger, men beklager, at udvalget undervejs blev pålagt at foreslå skærpelser af sanktionssystemet. 3. Sanktionssystemet vedrørende spiritus- og promillekørsel 3.1. Generelt Advokatrådet kan tilslutte sig, at der indføres et mere enkelt sanktionssystem. Advokatrådet har endvidere ingen bemærkninger til ønsket om at skærpe praksis, men finder det lovteknisk betænkeligt, at der i bemærkningerne fastsættes så detaljerede regler. Advokatrådet finder, at hvis der gennemføres takstmæssige sanktioner på området, bør dette klart fremgå af lovteksten. Der har på færdselslovens område, navnlig for så vidt angår spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden, med tiden udviklet sig et meget fast og detaljeret sanktionsmønster i domstolenes praksis. Det er derfor vanskeligt at foretage en reel forenkling af sanktionssystemet uden at angive strafpositioner forholdsvis præcist i bemærkningerne. Denne fremgangsmåde er også blevet brugt ved tidligere sanktionsændringer på færdselslovens område. Den detaljerede angivelse af - 2 -

3 strafpositioner har principielt karakter af udgangspunkter for domstolenes strafudmåling i de enkelte sager og er efter Justitsministeriets opfattelse ikke egnet til at fremgå direkte af lovteksten. De tilsigtede skærpelser på området for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden er afspejlet i den foreslåede lovtekst i det fremsatte lovforslag gennem en forhøjelse af de relevante strafbestemmelsers strafferamme fra fængsel indtil 1 år til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Advokatrådet anfører i relation til kørsel i spirituspåvirket tilstand, hvor promillen ikke er kendt, at forslaget om, at sådanne kørsler strafmæssigt sidestilles med kørsel med en promille i intervallet 0,51-1,20 og ikke som efter den nuværende praksis med kørsel med en promille over 1,20 bør komme direkte til udtryk i lovteksten og ikke kun fremgå af bemærkningerne. Der henvises til bemærkningerne ovenfor. Landsforeningen af beskikkede advokater anfører i relation til spirituskørsel med promille i intervallet 0,50-0,80, at området gennem de seneste år har undergået en række forandringer fra helt straffrit, til bøde, til inddragelse i klippekortordningen, der endnu ikke er trådt i kraft, og nu med et forslag om en forhøjelse af bøden og en betinget frakendelse, men at der ikke er foretaget en nærmere analyse af, hvorvidt skærpelserne har en præventiv effekt. Landsforeningen finder det yderst tvivlsomt, om den foreslåede strafskærpelse vil betyde et mærkbart fald i kørsler i lavpromilleområdet. Efter Justitsministeriets opfattelse vil forslaget om skærpelser af sanktionerne i det laveste promilleområde mellem 0,51-0,80 kunne øge den præventive effekt, navnlig i lyset af, at førerretten efter forslaget vil skulle frakendes betinget allerede ved en førstegangskørsel, og at spritbilisten herefter vil skulle aflægge en kontrollerende køreprøve og deltage i et kursus om alkohol og trafik (A/T-kursus). Landsforeningen af beskikkede advokater anfører endvidere, at foreningen forudsætter, at de fastsatte sanktioner vil kunne fraviges, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, jf. de almindelige regler om strafudmåling i straffelovens 82. Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 4.2., at de foreslåede strafpositioner kan fraviges, men at det forudsættes kun at ske i undtagelsessituationer. Dansk Vejforening anfører, at det er vigtigt, at sanktionerne generelt ikke forøges, men at der i stedet lægges mere vægt på sanktioner over for udvalgte tilfælde og grupper, herunder gentagelsestilfælde og kørsel i frakendelsestiden m.v. Endvidere anfører foreningen, at det er betænkeligt at forøge sanktionerne i det laveste interval 0,51-0,80 promille, da det i praksis vil være vanske

4 ligt for den enkelte bilist på forhånd at kontrollere eller beregne sin promille helt præcist. Samlet set kan foreningen ikke umiddelbart se behovet for at skærpe sanktionerne i førstegangstilfælde. Som der er redegjort for i lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 1.1., har der inden for færdselslovens område udviklet sig et meget kompliceret sanktionssystem vedrørende spiritus- og promillekørsel og kørsel i frakendelsestiden. Et hovedformål med lovforslaget er på den baggrund at forenkle de gældende regler og praksis. Derudover ønsker regeringen, at der sættes betydelig hårdere ind over for de bilister, der kører i spirituspåvirket tilstand, og bilister, som fortsætter med at køre, selv om de har fået frakendt førerretten. Et andet hovedformål med lovforslaget er på den baggrund at skærpe straffen for spiritus- og promillekørsel og kørsel i frakendelsestiden. Der henvises endvidere til bemærkningerne ovenfor til Landsforeningen for beskikkede advokaters høringssvar vedrørende sanktionerne for kørsel med en promille mellem 0,51-0, Bødeberegningen Rigsadvokaten kan støtte udvalgets forslag vedrørende bødestørrelsen i sager om spirituskørsel, hvorefter bøden for spirituskørsel i førstegangstilfælde med en promille mellem 0,51-2,00 gradueres, således at den udmåles med udgangspunkt i sigtedes månedlige nettoløn og alkoholpromillens størrelse. Rigsadvokaten kan endvidere tilslutte sig forslaget fra de af udvalgets medlemmer, der foreslår, at tillægsbøden fastsættes til en måneds nettoløn, jf. betænkningens side 59. Politidirektøren i København og Politimesterforeningen kan tilslutte sig forslaget om, at tillægsbøden både ved betinget dom med vilkår om samfundstjeneste og ved betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling fastsættes til en måneds nettoløn. Politiforbundet anfører, at forbundet kan tilslutte sig forslaget om, at straffen for førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille i intervallet 0,51-2,00 i alle tilfælde skal være en bøde, der svarer til den pågældendes månedlige nettoløn ganget medalkoholpromillen. Landsforeningen af beskikkede advokater anfører, at det stillede forslag, hvorefter bøden skal fastsættes til en måneds nettoløn ganget med promillens størrelse, ikke kan anses som en forenkling, og man i stedet bør operere med standardbøder, f.eks. en måneds nettoløn. Dansk Transport og Logistik (DTL) anfører, at forslaget om, at bøden fastsættes til en nettomånedsløn ganget med den aktuelle promille, vil medføre meget store forskelle på bødestørrelserne, fordi borgerne har stor variation i deres nettolønninger. Således vil den selvstændige erhvervsdrivende, der måske har en høj bruttoindtjening, men en lille nettoudbetaling på grund af - 4 -

5 udnyttelse af skattesystemet, slippe billigere for samme forseelse end en almindelig lønmodtager, der har en lav bruttoløn, men som på grund af manglende skattefordele har en højere nettoudbetaling. DTL anfører, at bøderne bør være beløbsmæssigt ens for forseelser af samme grovhed og for samme gentagelser. Waage-udvalget har i betænkningen foreslået, at bøderne ved førstegangs spirituskørsel beregnes med udgangspunkt i sigtedes månedlige nettoløn og alkoholpromillens størrelse. Udvalgets forslag indebærer, at bødestørrelsen for spirituskørsel ligesom i langt de fleste tilfælde i dag er afhængig af den pågældendes indtægtsforhold, og at bødestørrelsen som noget nyt også gradueres efter alkoholpromillens størrelse, således at bøden bliver større, jo højere promillen har været. Justitsministeriet finder, at den af udvalget foreslåede metode for bødeberegningen udgør et enkelt og pædagogisk sanktionssystem, der øger bødesystemets præventive virkning generelt og samtidig indebærer en væsentlig skærpelse for de groveste tilfælde af spirituskørsel. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse med udvalgets forslag Mindstebøder Rigsadvokaten anfører, at det bør afklares, om den nuværende praksis, hvorefter mindstebøden er kr., hvis den pågældende er uden indtægt, og hvorefter bøden for ægtefæller uden væsentlig egen indkomst er kr., bør opretholdes. I den forbindelse bør bødestørrelsen i disse sager overvejes. Politimesterforeningen anfører, at der bør fastsættes mindstebøder for personer uden indtægt. Politiforbundet anfører, at det nærmere bør afklares, om der er mulighed for anvendelse af mindstebøder for personer med meget lav indkomst (kontantmodtagere, studerende mv.). Justitsministeriet er enig i, at der som i dag bør være et mindstebeløb for bøder til personer uden indtægt. De gældende mindstebøder er ikke reguleret siden I lyset af den almindelige prisudvikling i samfundet og under hensyntagen til den generelle revision af bødetaksterne, som Rigsadvokaten for tiden foretager, finder Justitsministeriet, at der bør ske en regulering af minimumsbøderne på dette område. På den baggrund foreslås det i lovforslaget, at mindstebøderne fremover bør være kr., hvis den pågældende er uden indtægt, mens mindstebøden for en ægtefælle uden væsentlig egen indtægt bør være kr. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Det bemærkes, at bøden for spirituskørsel også beregnes efter den nye beregningsregel (promillen ganget med nettoindkomsten) for personer med meget lav indkomst og ikke kan nedsættes

6 Dette svarer i øvrigt til, hvad der er i dag gælder for bøder for spirituskørsel med en promille på mere end 0, Kørsel i frakendelsestiden og frakendelse af førerretten Landsforeningen af beskikkede advokater anfører, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af at forhøje den ubetingede frakendelse ved promiller over 1,20 til 3 år mod 1-2½ år efter de gældende regler. Foreningen anfører således, at længere frakendelsesperioder med sikkerhed vil medføre en større social deroute for den domfældte, og at ændringen formentlig vil sætte lovmedholdeligheden under større pres, således at risikoen for kørsler i frakendelsestiden øges med deraf større social deroute til følge. Udvalget har i betænkningens kapitel 6.1. nærmere redegjort for gældende ret vedrørende frakendelsestiderne. Som det fremgår heraf, er det tale om et forholdsvis kompliceret sanktionssystem. Med henblik på en forenkling og skærpelse af de gældende regler og praksis vedrørende frakendelse af førerretten har udvalget foreslået et system, hvorefter førerretten kan frakendes i henholdsvis 3, 5 og 10 år, hvorimod adgangen til at frakende førerretten for bestandigt kun helt undtagelsesvis skal kunne benyttes. Regeringen ønsker, at der skal sættes betydeligt hårdere ind over for bilister, der kører i spirituspåvirket tilstand. Samtidig indebærer udvalgets forslag en betydelig forenkling af sanktionssystemet, som bliver lettere at forstå, hvilket i sig selv kunne øge den præventive effekt yderligere. Lovforslaget er på den baggrund udformet i overensstemmelse med udvalgets forslag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 18 ( 126). Chaufførernes Fagforening anfører, at sanktionerne for kørsel i frakendelsestiden bør skærpes yderligere og bl.a. suppleres med muligheden for konfiskation. Foreningen foreslår således, at andengangstilfælde af kørsel i frakendelsestiden bør straffes med 20 dages ubetinget fængsel, tredjegangstilfælde med 30 dages ubetinget fængsel, fjerdegangstilfælde med 40 dages ubetinget fængsel osv. Endvidere bør køretøjet konfiskeres ved tredjegangskørslen. Hvis en person ikke er i besiddelse af et køretøj, men anskaffer sig et i perioden mellem dommen for tredjegangskørsel og frem til generhvervelsen af førerretten, skal myndighederne have mulighed for på baggrund af dommen at konfiskere køretøjet på et hvilket som helst tidspunkt i frakendelsesperioden. For at bringe overensstemmelse mellem sanktionerne for spirituskørsel og for kørsel i frakendelsestiden har udvalget foreslået, at straffen for gentagen kørsel i frakendelsestiden skal svare til straffen for spirituskørsel i gentagelsestilfælde med en promille i intervallet 0,51-2,00. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse med udvalgets forslag til skærpelser af sanktionerne for - 6 -

7 kørsel i frakendelsestiden. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt og bilag 3 samt lovforslagets 1, nr. 12 ( 117 a) og bemærkningerne hertil). I relation til bemærkningerne om adgangen til konfiskation henvises til pkt. 8 nedenfor. Foreningen Liv & Trafik anfører, at det bør overvejes at udvide området for frakendelse af førerretten, således at førerretten også kan frakendes ved mindre forseelser og i tilfælde, hvor bøder ikke kan inddrives. Liv & Trafik anfører endvidere, at overtrædelser af færdselsloven, som sker i spirituspåvirket tilstand, og som medfører skade bør på andre, bør medføre frakendelse af førerretten i en periode, også i førstegangstilfælde og ved lave promiller. Som nævnt ovenfor, har Justitsministeriet i lovforslaget fulgt udvalgets forslag til nye bestemmelser om frakendelse af førerretten. Lovforslagets 1, nr. 18, indeholder forslag til nye bestemmelser om betinget frakendelse ( 125), ubetinget frakendelse ( 126), kørselsforbud ( 127) og frakendelsestiden ( 128). Efter forslaget til 125, stk. 1, nr. 5, vil førerretten skulle frakendes betinget ved en førstegangs spirituskørsel med en promille i intervallet 0,51-1,20. Forslaget indebærer således i modsætning til de gældende regler, at også spirituskørsel med en promille i det laveste område fra 0,51-0,80 medfører en betinget frakendelse. Med forslaget er området for en betinget frakendelse således udvidet. Derudover skal førerretten som i dag - frakendes betinget efter forslaget til 125, stk. 1, nr. 1, hvis føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har forvoldt skade på person eller ting, eller fremkaldt fare herfor. Endelig skal førerretten frakendes ubetinget efter forslaget til 126, stk. 1, nr. 1, hvis føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20. Justitsministeriet finder ikke, at det vil være velbegrundet at skabe adgang til at frakende førerretten i tilfælde, hvor en pålagt bøde ikke kan inddrives hos den pågældende. Spørgsmålet om betalingsevne mv. ses ikke at have nogen sammenhæng med vurderingen af, om en person bør frakendes førerretten eller ej. 5. Generhvervelse af førerretten Rigsadvokaten anfører, at bestemmelsen i færdselslovens 132, stk. 2, om tidlig generhvervelse af førerretten for personer, der har gennemført behandling mod alkoholmisbrug, i praksis har givet anledning til betydelige vanskeligheder. Det har således ført til en uensartet praksis, at der er tvivl om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at der kan ske gengivelse af førerretten

8 Endvidere har det i praksis bl.a. givet anledning til vanskeligheder at vurdere, om den pågældende reelt har haft behov for behandling for alkoholmisbrug. På den baggrund og da Rigsadvokaten heller ikke finder, at der er grundlag for at behandle personer, der har gennemført en alkoholbehandling, mere lempeligt end andre personer, der har fået frakendt førerretten, kan Rigsadvokaten fuldt ud tilslutte sig udvalgets forslag om, at bestemmelsen i færdselslovens 132, stk. 2, ophæves. Politiforbundet anfører, at forbundet er skeptisk over for udvalgets forslag om en ophævelse af færdselslovens 132, stk. 2, idet det kan medvirke til, at personer med et eventuelt alkoholmisbrug ikke indgår aftale om behandling. Advokatrådet anfører, at rådet er betænkelig ved, at det ikke længere vil være muligt at generhverve kørekortet tidligere ved at gennemføre en alkoholistbehandling. I den forbindelse pointerer Advokatrådet, at muligheden for hurtigere at kunne generhverve kørekortet formodentlig vil kunne være en væsentlig motivation for at gennemgå en alkoholistbehandling, hvorved fremtidige spirituskørsler kan undgås. Landsforeningen af beskikkede advokater finder det skuffende, at man i forenklingens navn, og fordi det strider mod visse retfærdighedsforestillinger, vil afskaffe den gulerod, der ligger i generhvervelse efter alkoholistbehandling efter færdselslovens 132, stk. 2. Forslaget vil efter landsforeningens opfattelse motivere færre til at gå i behandling. Rådet for Større Færdselssikkerhed anfører, at udvalgets forslag om ophævelse af færdselslovens 132, stk. 2, ikke tilskynder personer med et alkoholproblem til at gå i behandling. Som det er anført i lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 7.3., har Justitsministeriet i lyset af de indkomne høringssvar nøje overvejet udvalgets forslag om at ophæve den særlige regel i færdselslovens 132, stk. 2, hvorefter personer, der har gennemført alkoholistbehandling, kan generhverve førerretten væsentlig hurtigere end andre. Justitsministeriet finder efter en samlet vurdering, at ønsket om at tilskynde personer med et alkoholproblem til at søge behandling i stedet bør fremmes ved at motivere den pågældende i forbindelse med afsoning af frihedsstraffen. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af det samtidig fremsatte lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol m.v.), at der i forbindelse med en afsoning med elektronisk fodlænke vil kunne fastsættes vilkår om alkoholistbehandling mv. Justitsministeriet har på den baggrund udformet lovforslaget i overensstemmelse med udvalgets forslag, således at færdselslovens 132, stk. 2, ophæves

9 Politimesterforeningen finder, at det bør overvejes at gøre adgangen til generhvervelse af førerret betinget af, at ansøgeren har betalt sagsomkostninger og eventuel bøde på frakendelsessagen. Efter færdselslovens 132, stk. 1, kan førerretten generhverves inden frakendelsestidens udløb, hvis førerretten er frakendt for længere tid end 3 år og der foreligger ganske særlige omstændigheder. Praksis efter bestemmelsen har hidtil været restriktiv. Med de foreslåede ændringer af reglerne om frakendelse og generhvervelse af førerretten vil betingelserne for generhvervelse i praksis sjældent være opfyldt. I de tilfælde, hvor en generhvervelse af førerretten imidlertid kan komme på tale, bør afgørelsen af, om en sådan anmodning skal imødekommes, efter Justitsministeriets opfattelse ske efter en samlet vurdering af den pågældendes personlige og erhvervsmæssige forhold mv. Hvis ansøgeren ikke har betalt sagsomkostninger og en eventuel bøde, vil årsagen som oftest være manglende betalingsevne. Justitsministeriet finder ikke, at skyldnerens betalingsevne bør have betydning for vurderingen af, om førerretten kan generhverves før udløbet af frakendelsestiden. 6. Kumulation Præsidenten for Østre Landsret anfører, at udvalgets forslag til ændring af færdselslovens 118 a (absolut kumulation af frihedsstraffe) og den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 129, stk. 1 (absolut kumulation af frakendelsesperioderne), må antages at have sin baggrund i de særlige forhold, der gør sig gældende vedrørende straffesager på færdselslovsområdet, og at sådanne forhold ikke gør sig gældende inden for den øvrige særlovgivning. Dommerforeningen anfører vedrørende forslaget om absolut kumulation af frihedsstraffe, at straffastsættelse er et kerneområde for domstolenes virksomhed, og at regler om absolut kumulation, der strider imod de efter straffelovens 88 anvendte principper, må forventes at modarbejde bestræbelserne på at bevare og udbygge et retfærdigt, forståeligt og sammenhængende straffesystem. Dommerforeningen er derfor imod anvendelsen af absolut kumulation af frihedsstraffe. De særlige forhold vedrørende færdselsstrafferetten kan retfærdiggøre betænkningens forslag, men Dommerforeningen vil advare kraftigt imod yderligere tilsvarende tiltag, der begrænser domstolenes muligheder for at afpasse de strafferetlige sanktioner i forhold til sagernes individuelle beskaffenhed. Justitsministeriet har ikke i lovforslaget medtaget den del af udvalgets forslag, som vedrører absolut kumulation af frihedsstraf og frakendelsestid. Justitsministeriet har anmodet Straffelovrådet om en udtalelse om denne del af udvalgets forslag, som i givet fald vil være en væsentlig strafferetlig nydannelse. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt

10 7. Gentagelsesvirkning Landsforeningen af beskikkede advokater anfører, at de nuværende regler om gentagelsesvirkning fremstår som komplicerede. Foreningen finder dog, at forslaget om en gentagelsesvirkning på 10 år er uhensigtsmæssig, ligesom foreningen ikke finder, at der er behov for en gentagelsesvirkning på 10 år med hensyn til kørsel i frakendelsestiden. Gentagelsesvirkningen med hensyn til straffen for kørsel i frakendelsestiden bør ikke være afhængig af frakendelsestidens udløb (eventuelt tillagt en yderligere periode). Udvalget foreslår derfor, at gentagelsesvirkningens tidsmæssige udstrækning for så vidt angår straffen for kørsel i frakendelsestiden skal ophøre 10 år efter endelig dom. Det svarer til den generelle 10-års frist, som gælder efter straffelovens 84. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Der henvises til lovforslagets 1, nr Konfiskation Rigsadvokaten kan tilslutte sig forslagene i betænkningen om en generel lempelse af betingelserne for konfiskation i medfør af færdselslovens 133 a samt forslaget om en ny regel i 133 a, stk. 2, om obligatorisk konfiskation i de tilfælde, hvor en fører for tredje gang inden for en periode på tre år gør sig skyldig i spirituskørsel af en sådan grovhed, at det medfører ubetinget frakendelse af førerretten. Rigsadvokaten anfører dog, at det bør overvejes at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse, således at der i tredjegangstilfælde skal ske konfiskation af den spirituspåvirkede førers eget køretøj, selv om spirituskørslen har fundet sted i en bil, der ejes af en anden. Efter Rigsadvokatens opfattelse vil en sådan ordning medføre en mere lige behandling af personer, der for tredje gang begår spirituskørsel, der medfører ubetinget frakendelse, ligesom det kan modvirke omgåelse af reglen, f.eks. ved, at personer, der tidligere to gange er dømt for spirituskørsel, bytter bil med ægtefællen. Justitsministeriet finder, at en øget anvendelse af muligheden for konfiskation udover at ville mindske risikoen for, at den pågældende atter begår grove eller gentagne færdselslovsovertrædelser vil styrke den præventive effekt af reglen. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten i, at der ud over den skærpelse af konfiskationsreglerne, som udvalget har foreslået, bør skabes hjemmel til konfiskation af gerningsmandens eget køretøj, selv om den pågældende har foretagetden aktuelle overtrædelse i et lånt/lejet køretøj. Dette gælder både konfiskation efter den almindelige regel i 133 a, stk. 1, og konfiskation efter

11 den nye foreslåede regel i 133, stk. 2, om obligatorisk konfiskation. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 22. Landsforeningen af beskikkede advokater anfører, at de af udvalget foreslåede ændringer og nye bestemmelser om konfiskation vil være vanskelige at arbejde med i praksis og vanskelige at administrere retfærdigt. Landsforeningen foreslår i stedet, at man styrker den specialpræventive indsats over for dem, der nyligt er dømt for spirituskørsel, således at opdagelsesrisikoen gøres særligt nærliggende og konkret. Der henvises til pkt. 9.2 og 9.5 nedenfor. Forenede Danske Motorejere (FDM) anfører, at reglerne om konfiskation bør omfatte alle typer motordrevne køretøjer, herunder også ikke-registreringspligtige knallerter. Færdselslovens 133 a omfatter kun konfiskation af motorkøretøjer, dvs. biler og motorcykler, og kan således ikke anvendes til konfiskation af eksempelvis knallerter. Dette ændres ikke med det fremsatte lovforslag. Derimod vil en knallert efter omstændighederne kunne konfiskeres efter straffelovens 75, stk. 1, nr. 1, hvorefter der kan ske konfiskation af genstande, der har været brugt ved en bestemt strafbar handling, såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. 9. Andre forslag 9.1. Domsmænd Præsidenten for Østre Landsret anfører, at reglerne om medvirken af domsmænd i sager om overtrædelse af færdselsloven er unødigt komplicerede, og at landsretten på den baggrund kan tiltræde udvalgets anbefaling om at overveje de gældende regler. Udvalgets anbefaling af at overveje at begrænse domsmænds medvirken i sager om overtrædelse af færdselsloven bør efter Justitsministeriets opfattelse tages op i forbindelse med en eventuel generel revision af retsplejelovens regler om domsmænds medvirken Intensiveret politiindsats m.v. Dansk Vejforening foreslår, at politiets indsats over for promille- og spirituskørsel intensiveres. Foreningen Liv & Trafik anfører, at den præventive effekt af udvalgets forslag kræver, at den politimæssige indsats styrkes, dvs. at der foretages flere politikontroller

12 Justitsministeriet kan oplyse, at det indgår i flerårsaftalen for politiet for , at politiets færdselskontrolindsats skal intensiveres i flerårsaftaleperioden, ligesom politiets fokus på trafikfarlige færdselslovsovertrædelser skal skærpes gennem en konsekvent indgriben og rapportoptagelse. Til forbedring af færdselssikkerheden er der afsat i alt 123 mio.kr. i aftaleperioden Evaluering af effekten af lovændringen Danmarks TransportForskning opfordrer Justitsministeriet til at foretage en evaluering af effekten af den kommende lovændring på antallet af overtrædelser vedrørende spirituskørsel. Justitsministeriet vil når reglerne har virket nogle år søge at vurdere effekten af lovændringerne på antallet af domme for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Alkolås m.v. Danmarks TransportForskning anfører, at det bør overvejes, om tiden er inde til at overveje indførelse af udåndingsprøver som bevismateriale i sager om spirituskørsel. Det følger af Waage-udvalgets kommissorium, at udvalget nu skal i gang med at overveje indførelse af lovbestemmelser, der muliggør anvendelse af måling af alkoholkoncentrationen i udåndingsluften som bevismateriale i sager om spirituskørsel. Eventuelle lovændringer bør derfor afvente udvalgets overvejelser. Danmarks TransportForskning og Danske Sælgere anfører, at muligheden for brug af alkolås bør overvejes. Rådet for Større Færdselssikkerhed foreslår, at det i lovforslaget gøres muligt for personer, der har fået frakendt kørekortet ubetinget og eventuelt står over for en betinget fængselsdom, at vælge alkolås som alternativ til dommen. Rådet anfører således, at der i Sverige pt. gennemføres et forsøg med alkolås i personbiler. En alkolås måler alkoholprocenten i førerens udåndingsluft og beregner på den baggrund, hvilken alkoholpromille føreren har i blodet. Hvis promillen er for høj, aktiveres startspærren, således at bilen ikke kan startes. Justitsministeriet er bekendt med, at der i Sverige, i mange stater i USA og i nogle provinser i Canada og Australien er iværksat ordninger, hvorefter personer dømt for spirituskørsel i stedet for at få frakendt førerretten kan vælge at få monteret en alkolås i deres bil. Typisk monteres alkolåsen i en perioden på 1-2 år, hvorefter den fjernes igen. Justitsministeriet har fået oplyst, at ca. 660 personer i Sverige for tiden har monteret en alkolås i deres

13 køretøj som alternativ til frakendelse af førerretten. I Sverige skal de personer, der vælger at få monteret en alkolås i stedet for en frakendelse af førerretten, selv afholde alle udgifter til montering af alkolåsen og kontrol mv. De samlede udgifter udgår ca kr. pr. person i den 2- årige periode, hvor alkolåsen skal være monteret. Erfaringer med ordninger med alkolåse i USA og Canada, hvor man har sammenlignet grupper af personer dømt for spirituskørsel, der har fået installeret alkolås i deres bil, med kontrolgrupper, der har fået frakendt førerretten, viser, at i den periode, hvor alkolåsen er monteret, er recidivet markant lavere for de personer, der har fået monteret en alkolås, end for kontrolgrupperne, der er frakendt førerretten. Erfaringerne viser også, at når alkolåsen fjernes, er der ingen nævneværdig forskel på, hvor ofte personer, der har fået monteret en alkolås i deres bil, og kontrolgruppen kører spirituskørsel. Indførelse af en ordning, hvor personer dømt for spirituskørsel vil kunne vælge at få monteret en alkolås i stedet for at få frakendt førerretten, vil være en lempelse af de eksisterende sanktioner for spirituskørsel. Hertil kommer, at der er ikke ubetydelige udgifter forbundet med montering og kontrol af alkolåse, og en ordning, hvor personer dømt for spirituskørsel selv skal afholde omkostningerne til montering og kontrol af alkolåsen, vil have den negative konsekvens, at personer, der ikke har de fornødne økonomiske midler til at afholde disse udgifter, vil blive underlagt en klart strengere sanktion end de personer, som har de fornødne økonomiske midler. Der foreligger endvidere ikke på nuværende tidspunkt dokumentation for, at personer, der har haft monteret en alkolås, på sigt vil have et lavere recidiv (tilbagefald) til ny spirituskørsel. Det kan i den forbindelse oplyses, at der for tiden pågår et projekt om anvendelse af alkolåse, der omfatter 6 europæiske lande. Projektet ventes tidligst afsluttet i Det er på denne baggrund Justitsministeriets vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte en ordning med anvendelse af alkolåse som alternativ til frakendelse af førerretten Oplysningskampagner m.v. Forenede Danske Motorejere (FDM), Dansk Transport og Logistik (DTL) og Danske Sælgere anfører, at de forslåede skærpelser bør følges op af en oplysningskampagne, så borgerne ad denne vej bliver gjort opmærksom på skærpelserne. Justitsministeriet kan oplyse, at der i tilknytning til lovændringernes foreslåede ikrafttræden den 1. september 2005 vil blive iværksat en informationskampagne vedrørende de nye regler. Denne kampagne vil blive forestået af Rådet for Større Færdselssikkerhed

14 9.6. Udvalgsarbejde m.v. Rådet for Større Færdselssikkerhed ser positivt på betænkningens forslag til et enkelt sanktionssystem. Rådet skal bemærker dog, at man gerne havde set et bredere funderet udvalgsarbejde med udgangspunkt i, hvordan man undgår spirituskørsel, frem for et udvalgsarbejde udelukkende om sanktioner for spirituskørsel. Rådet opfordrer således til, at andre parter, herunder Socialministeriet og Indenrigs- og Sundministeriet, inddrages i det videre arbejde. Rådet efterlyser endvidere oplysninger fra Justitsministeriet om, hvornår udvalgets arbejde med de næste delbetænkninger forventes afsluttet. Danmarks TransportForskning opfordrer Justitsministeriet til at give udvalget et kommissorium vedrørende medicin og narkotika i trafikken. Om udvalgets nedsættelse og kommissorier henvises til betænkningens kapitel 1. Heraf fremgår det blandt andet, at Waage-udvalget efter at have afsluttet opgaven med at forenkle og skærpe sanktionssystemet i tilfælde af spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden nu skal overveje færdselslovgivningens bestemmelser om kørsel under påvirkning af andet end alkohol og eventuel indførelse af lovbestemmelser, der muliggør anvendelse af måling af alkoholkoncentration i udåndingsluften. Justitsministeriet kan oplyse, at udvalgets sammensætning i den anledning vil blive ændret, således at Direktoratet for Kriminalforsorgens medlem vil blive afløst af en repræsentant for Københavns Universitet (Retsmedicinsk Institut). Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvornår udvalgets overvejelser herom kan være afsluttede. Justitsministeriet skal i øvrigt bemærke, at mere generelle overvejelser om, hvordan spirituskørsel kan undgås, løbende foretages af Færdselssikkerhedskommissionen Rådgivning m.v. Rådet for Større Færdselssikkerhed finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at bilister, som stoppes af politiet for spirituskørsel og i den forbindelse skal afgive en blodprøve hos en læge, samtidig får tilbudt en samtale med en rådgiver/behandler for at få kortlagt, om bilisten har et egentligt alkoholproblem. Rådet opfordrer Justitsministeriet til at overveje at medtage en sådan ordning, eventuelt på forsøgsbasis, i forbindelse med gennemførelsen af betænkningen. Dansk Vejforening foreslår, at der indføres en art visitation af alle førstegangstilfælde, således at der allerede fra starten kan gives målrettede tilbud til de personer, der har behov for alkoholistbehandling, og at der indføres forsøg med frivillig konfrontation af lovovertrædere og eventuelle tilskadekomne

15 Justitsministeriet er enig i, at det i forbindelse med en sag om spirituskørsel er vigtigt at få undersøgt, hvorvidt den pågældende har et alkoholproblem. Under hensyn til, at langt fra alle personer, der får en dom for spirituskørsel har et alkoholproblem, finder Justitsministeriet det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at indføre en obligatorisk ordning, hvorefter alle skal have tilbudt en samtale hos en rådgiver/behandler. Dette skal også ses i lyset af, at alle personer ved egen læge har mulighed for en samtale om et eventuelt problem. Derudover vil der i de sager, hvor der kan blive tale om en betinget fængselsstraf, skulle indhentes en personundersøgelse bl.a. med henblik på en vurdering af, hvorvidt den pågældende har et alkoholproblem. Justitsministeriet kan oplyse, at sager om færdselslovsovertrædelser, herunder sager om spirituskørsel, er omfattet af konfliktrådsordningen, der eksisterer i politikredsene i Ringsted, Roskilde og Glostrup, og i flere tilfælde har sådanne sager også været behandlet i konfliktråd. Resultatet af forhandlingerne om flerårsaftalen for politiet for perioden blev, at konfliktrådsordningen alene blev videreført i de nævnte politikredse A/T-kurser Rådet for Større Færdselssikkerhed anfører, at der er behov for at se nærmere på indholdet og den ønskede effekt af de eksisterende A/T kurser. Det bør ligeledes overvejes, om alle typer af spiritusbilister skal gennem det samme kursusforløb. Rådet opfordrer derfor Justitsministeriet til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere A/T kurserne og komme med forslag til forbedringer. Det bør i sær overvejes, hvem der skal afholde A/T kurserne i fremtiden efter kommunalreformen i Med den politiske aftale om strukturreformen nedlægges amterne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 1. december 2004 sendt et udkast til forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab i høring. Efter lovudkastet vil regionerne i tilknytning til det sociale område blive forpligtet til at tilbyde kurser i alkohol og trafik efter færdselsloven, jf. kørekortbekendtgørelsen. Regionerne vil således overtage denne opgave fra amtskommunerne. Kommunerne vil skulle varetage myndighedsopgaverne forbundet med kurset, herunder anvisning af borgerne til kurset, der som hidtil vil være brugerfinansieret. Udførelsen af kurset vil skulle foregå i regionerne med sundhedsfagligt uddannet personale som undervisere

16 Efter lovforslaget foreslås bestemmelserne om A/T-kursus udvidet, således at også personer, der har fået frakendt førerretten betinget på grund af spirituskørsel, skal gennemføre kurset som betingelse for at opretholde førerretten. Justitsministeriet er enig i, at der kan være grundlag for at se nærmere på indholdet af de eksisterende A/T-kurser. Justitsministeriet vil sammen med Rigspolitichefen drøfte, hvornår og hvordan evalueringen af ordningen skal finde sted, herunder om evalueringen bør afvente erfaringer i forbindelse med, at der efter en vedtagelse af lovforslaget foretages en udvidelse af den personkreds, som efter færdselsloven skal gennemføre et A/T-kursus Opkrævning af bøder m.v. Foreningen Liv & Trafik foreslår, at Justitsministeriet overvejer muligheden for, at færdselspolitiet kan udskrive bøder og/eller inddrage kørekortet på stedet, når lovovertrædelsen konstateres. Endvidere finder Liv & Trafik, at udenlandske biler i praksis bør være omfattet af den danske færdselslov, og at bøder derfor bør kunne opkræves på stedet. Justitsministeriet kan oplyse, at politiet efter de gældende regler, jf. færdselslovens 119 a, har mulighed for på stedet at udskrive bøder mv., hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen, og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde samt vedtager kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten i et i tilkendegivelsen nærmere angivet tidspunkt. Alle motordrevne køretøjer er uanset om de er danske eller udenlandske omfattet af færdselsloven, så længe køretøjet befinder sig i Danmark. Det følger af færdselslovens 120, at hvis såvel føreren som det motordrevne køretøj, med hvilket overtrædelsen er begået, er hjemmehørende i udlandet, kan køretøjet tilbageholdes af politiet, indtil forskyldte bøder mv. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen. 10. Lovforslaget Justitsministeriet har foretaget visse ændringer i det fremsatte lovforslag i forhold til det lovudkast, som er indeholdt i Waage-udvalgets betænkning. Det fremsatte lovforslag adskiller sig fra høringsudkastet på følgende punkter: Strafmaksimum i 117, stk. 2, og 117 a, stk. 2, er ændret fra 1 til 1½ år, således at de foreslåede strafskærpelser afspejles gennem en ændring af bestemmelsens strafferamme. Forhøjelsen af strafmaksimum medfører, at reglerne om varetægtsfængsling i retsplejelovens kapitel 70 kan finde anvendelse. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt

17 Udvalgets forslag om absolut kumulation af frihedsstraf og frakendelsestid, jf. udvalgets udkast 118 a, stk. 5, og 129, er ikke medtaget. I 133 a om konfiskation er tilføjet en mulighed for konfiskation af førerens køretøj, selv om det pågældende køretøj ikke er anvendt ved lovovertrædelsen. I 133 a, stk. 2, om obligatorisk konfiskation er det præciseret, at der skal være tale om 3 tilfælde af spirituskørsel med en promille over 1,

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden Side KAPITEL 1. Indledning 13 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium 13 1.2. Udvalgets sammensætning.. 14 KAPITEL 2. Indledende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. august 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-701-0005 Sanktionspåstande mv. i færdselssager Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Lov

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV.

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING OM ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING NR. 1486 KØBENHAVN 2007 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2004/2 LSF 161 Offentliggørelsesdato: 27-04-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 43 Sagsforløb 2004/2 LF 161 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. april 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: 01-04-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2016 Sag 238/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gert Dyrn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Randers den 1. september

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere