Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014"

Transkript

1 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014

2 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet, menneskers sundhed og miljøet mod skadelig påvirkning fra jordforurening. Vi har besluttet, at indsatsen overfor grundvand, der indvindes til drikkevand og er værdifuldt, skal have højeste prioritet. Derfor har regionsrådet i foråret 2013 vedtaget en 4-årig strategi for grundvandsindsatsen. Formålet med strategien er at yde en målrettet indsats for at opnå en bedre sikring af den samlede grundvandsressource i Syddanmark så vi fortsat trygt kan have adgang til rigeligt og uforurenet drikkevand. Denne arbejdsplan med forslag til forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 er en del af udmøntningen af grundvandsstrategien. Et rent nærmiljø for både børn og voksne er fortsat en del af vores prioritering. Vi har derfor også fortsat fokus på jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger eller udgør en meget alvorlig risiko ved kontakt med jorden. Du kan i det følgende læse et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger, regionen vil starte i Forslaget er i offentlig høring frem til 7. februar 2014, og de kommentarer vi modtager, vil indgå i vores arbejde med at færdiggøre den endelige plan for indsatsen i Ud over forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger, er der en kort beskrivelse af andre dele af regionens indsats i 2014, der er besluttet tidligere, eksempelvis de fortsatte undersøgelser omkring Grindsted by og indsatsen i Kærgård Plantage. God læselyst Carl Holst Regionsrådsformand Forsidefoto: I 2013 startede regionen forberedelse af det kommende arbejde med forureningspåvirkning af overfladevand og natur. Lilleskovvej Losseplads er blevet benyttet i et udviklingsprojekt, hvor regionen har undersøgt lossepladsers mulige forureningspåvirkning af overfladevand. På Lilleskovvej Losseplads er det risikoen for forureningspåvirkning af Brændholtafløbet, der er blevet undersøgt.

3 Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger Hvad er i høring? Når Region Syddanmark undersøger et areal, hvor der er mistanke om en jordforurening, sker det i to omgange: Vi starter med en indledende forureningsundersøgelse, der skal fastlægge, om arealet er forurenet eller ej. Hvis der bliver fundet en forurening, der kan udgøre en risiko, er næste skridt en mere omfattende forureningsundersøgelse, kaldet videregående undersøgelse, der skal fastlægge omfanget af jordforureningen og behovet for en oprensning. Det er de nye videregående forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014, der er i offentlig høring nu. Prioritering De videregående forureningsundersøgelser og oprensninger er dyre, og vi er derfor nødt til at prioritere, hvor vi gennemfører dem først. På side 5 kan du læse om vores principper for prioritering af undersøgelserne. Vi kan være nødt til at ændre prioriteringen, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at planen hverken medfører pligter eller rettigheder for grundejerne. Du kan se forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i tabellerne på side 4. Høringsperiode Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring frem til d. 7. februar Når høringsperioden er slut, tager regionsrådet stilling til høringssvarene og beslutter en endelig plan for, hvor der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i Økonomi De nye forureningsundersøgelser og oprensninger sættes i gang for ca. 4 mio. kr. Andre aktiviteter Forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger er kun en mindre del af det, vi i 2014 gør for at sikre vores drikkevand og vores sundhed over for skadelig jordforurening. Størstedelen af vores aktiviteter er fastlagt i strategien Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening. Strategien er vedtaget af regionsrådet i 2008 og revideret i Vi har også aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere. Du kan læse mere om vores fastlagte aktiviteter på de følgende sider og på hvor du også kan finde oplysninger om vores strategier og arbejdsplaner for tidligere år. Ud over de aktiviteter, der er beskrevet her, udfører vi et stort antal myndighedsopgaver inden for jordforurening. Jordforurening kan spredes til mennesker via jorden, luften og drikkevandet. 3

4 Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 Nye forureningsundersøgelser 2014 Nye forureningsundersøgelser 2014 Indsats Lokalitetsnr. Branche Adresse Autoværksted m.m. Tornvadshavevej 114, Børkop r Oplag af olie Vellingvej 10, Børkop r Benzinsalg m.m. Tiufkærvej 135, Fredericia r Maskinstation Gulleshøj 11, Søndersø r Fremstilling af elektriske måleinstrumenter Industrivej 8, Søndersø r Vognmand Rostrupvej 94, Søndersø r Autoværksted Stensbyvej 30, Søndersø r Maskinstation Strammelse Gade 4, Svendborg r Servicestation Sundbrovej 10, 12, Svendborg r r Autoværksted Bjernemarksvej 59, Svendborg r Servicestation Brogårdsvej 35, Odense r Servicestation Mågebakken 2, Odense r Servicestation Piledamsvej 3, Nordborg r Servicestation Ømosevej 4, Bogense r r Renseri Dejrupvej 16, 18, Outrup r Renseri Søndergade 1, 4, 8, Vejen r Renseri Klynstoft 10, 12, Nordborg r Grundvand Indeklima Kontakt Nye oprensninger 2014 Nye oprensninger 2014 Indsats Lokalitetsnr. Branche Adresse Renseri Møllegade 69 A, B, Sønderborg r Autoværksted Kelstrupvej 26, Vissenbjerg r Autolakering Vestre Stationsvej 49, Gesten r Møbelsnedkeri Museumsgade 7, Christiansfeld r Grundvand Indeklima Kontakt 4

5 Hvordan er de nye forureningsundersøgelser og oprensninger udvalgt? Principper for prioritering Principperne for regionens indsats over for jordforurening er beskrevet i regionens overordnede strategi. Heri er der fastlagt følgende prioritering af indsatsen overfor de risici, der opstår på baggrund af jordforurening: 1. Prioritet: Grundvandsrisiko 2. Prioritet: Indeklimarisiko 3. Prioritet: Kontaktrisiko Den høje prioritering af indsatsen overfor grundvandstruende forureninger er nærmere beskrevet i regionens nyligt vedtagne Grundvandsstrategi Grundvandstrategien blev vedtaget af regionsrådet i maj Publikationen kan du finde på vores hjemmeside. Grundvandsstrategi Store dele af regionens arealer er udpeget som værdifulde grundvandsområder, der er vigtige for drikkevandsforsyningen nu og fremover. Grundvandsområderne er prioriteret i en rækkefølge, som er bestemt af fremdriften i Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner. Den prioriterede rækkefølge af områderne er illustreret på figuren på side 7. Det konkrete mål med Grundvandsstrategi 2016 er, at Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af Det betyder, at vi ud fra en årsopdelt plan arbejder efter at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede områder inden udgangen af I 2013 påbegyndte vi denne indsats i de 3 højest prioriterede områder. I 2014 fortsætter vi arbejdet i de 3 områder og påbegynder arbejdet i de næste 3 områder. Svendborg-området udgør en særlig udfordring og følger derfor en anden takt end fastlagt i regionens strategirevision fra Svendborg-området er speciel, idet der findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter indenfor grundvandsindsatsområdet, som omfatter en stor del af Svendborg by. Det store antal lokaliteter og usikkerhed omkring de geologiske forhold giver en særlig udfordring. Derfor er der valgt en særlig strategi, hvor de geologiske forhold undersøges nærmere, før det vurderes, hvilken risiko de enkelte lokaliteter udgør, og hvilke lokaliteter der skal undersøges. Fremgangsmåden forventes at reducere antallet af nødvendige grundvandsrettede undersøgelser, og skabe et bedre og mere omkostningseffektivt grundlag for risikovurdering af de mange lokaliteter. Det har den konsekvens, at den videregående indsats i Svendborg-området først indledes i Opgravning af kraftig jordforurening med klorerede opløsningsmidler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forureningen stammer fra et tidligere renseri på ejendommen. Der blev gravet til 12,5 meter under jordoverfladen. Oprensningen skal sikre betydningsfuldt drikkevand. 5

6 Indeklima-og kontaktrisiko Den tre-delte prioritering af forureningsrisici betyder, at vi også sætter nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang, når vi får kendskab til jordforureninger, der giver anledning til alvorlige indeklimaproblemer i boliger. I særlige tilfælde gennemfører vi også en indsats over for jordforureninger, der udgør en meget alvorlig risiko ved kontakt med jorden. De øvrige sager har vi måttet nedprioritere. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 Grundvandsindsats Den beskrevne prioritering samt grundvandsstrategien er bestemmende for, hvordan vi udvælger de konkrete steder, hvor der skal sættes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i gang i Det betyder, at vi i 2014 vil fortsætte indsatsen i de 6 højest prioriterede grundvandsområder, der ligger ved Børkop, Kongsted, Middelfart, Follerup, Tåsinge og Søndersø. Indsats overfor indeklima-og kontaktrisiko Udover indsatsen på grundvandstruende forureninger vil regionen i 2014 endvidere udføre videregående undersøgelser steder, hvor der er alvorlig risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet i boliger samt alvorlig risiko for kontakt med forurenet jord. Den konkrete indsats i 2014 Ud fra den nuværende status på fremdriften i de prioriterede grundvandsindsatsområder samt aktuel viden om akutte grundvands-, indeklima- og kontaktsager, foreslår vi derfor, at regionen i 2014 starter: Grundvand: 10 nye videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i de prioriterede grundvandsindsatsområder Børkop, Follerup, Tåsinge og Søndersø. Heraf udgør 1 lokalitet også en mindre risiko for kontakt med forurenet jord. Derudover starter vi oprensning i 2014 i de 3 højest prioriterede grundvandsindsatsområder Børkop, Kongsted og Middelfart på de grunde, hvor de igangværende videregående undersøgelser viser, det er nødvendigt. Indeklima: 3 nye undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger. 1 ny oprensning af akut prioriteret forurening, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boligen. Kontakt: 3 nye oprensninger af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening truer anvendelsen af boligens have. I tabellerne på side 4 kan du se en oversigt over de foreslåede nye forureningsundersøgelser og oprensninger, og du kan se, hvorfor vi prioriterer at gøre en indsats. På kortet side 7 kan du se den geografiske fordeling af lokaliteterne med nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 i forhold til den prioriterede rækkefølge af grundvandsindsatsområderne. Hvis vi får mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang, gør vi det i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen nu og fremover samt steder, hvor en forurening udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Derudover - såfremt regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse. 4 nye videregående undersøgelser af akut prioriterede grundvandstruende forureninger. Heraf udgør 1 lokalitet også en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklimaet i en bolig. Ved årsskiftet afsluttes de sidste indledende undersøgelser udført i områderne Børkop, Follerup, Kongsted og Søndersø. Såfremt der viser sig behov for en videregående undersøgelse startes disse også i

7 Forureningsundersøgelser i 2014 Kort & Matrikelstyrelsen 7

8 Fastlagte aktiviteter I 2014 viderefører eller afslutter vi 21 forureningsundersøgelser (2,6 mio. kr.), 18 oprensninger (15,5 mio. kr.) og flere udviklingsopgaver, som blev sat i gang i 2013 eller tidligere. Hertil kommer afslutningen af en række indledende forureningsundersøgelser, der blev startet i 2013 samt igangsætning af nye indledende undersøgelser, varetagelse af myndighedsopgaver som f.eks. frivillige undersøgelser og oprensninger, rådgivning af grundejere, kortlægning af muligt forurenede arealer, overvågning af grundvandsforurening, drift af oprensningsanlæg, m.m. En stor del af aktiviteterne i 2014 er således fastlagt på forhånd. Kortlægning af forurenede arealer Antallet af forurenede og muligt forurenede arealer i regionen er stort. I dag har vi kendskab til ca forurenede og muligt forurenede arealer. Vi er i gang med at behandle og vurdere historisk materiale, som er indsamlet tidligere samtidig med, at vi indsamler materiale om mulige forureninger i nye områder. Fremadrettet forventer vi at finde og vurdere yderligere muligt forurenede arealer. Lovbundne indledende forureningsundersøgelser Når der er mistanke om en forurening på en boliggrund, har grundejeren mulighed for at bede regionen om at gennemføre en indledende forureningsundersøgelse, så det bliver afklaret, om der er en forurening eller ej. Regionen har pligt til at gennemføre forureningsundersøgelsen inden for et år. Vi regner med, at omkring 130 grundejere vil bruge denne mulighed i løbet af Kærgård Plantage Region Syddanmark og Miljøministeriet har siden 2007 arbejdet med oprensning af den kraftige forurening i Kærgård Plantage. Arbejdet har betydet, at der i dag er foretaget en total oprensning af grube 1 og 2 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Herudover er der gennemført et teknologiudviklingsprojekt, som klart peger på de metoder, som er mest velegnede til en oprensning af forureningen under grundvandsspejlet. Regionen arbejder på at gennemføre en afgravning af grube 3 og 4 ned til en halv meter under grundvandsspejlet. Afgravningen af grube 3 og 4 har til formål at fjerne ca kg klorerede opløsningsmidler, ca kg kulbrinter samt en række andre stoffer som blandt andet kviksølv og cyanid. Ved denne indsats vil den væsentligste forurening over grundvandsspejlet i hele området blive fjernet. Det vurderes ikke miljømæssigt relevant at grave forurening væk fra grube 5 og 6. Afgravningen af grube 3 og 4 forventes at starte i efteråret 2014, og arbejdet vil fortsætte ind i Overfladevand og natur Med virkning fra januar 2014 er formålet og indsatsområderne i jordforureningsloven blevet tilpasset vandrammedirektivet samt habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Det betyder, at regionerne som noget nyt også skal prioritere en indsats overfor jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Særligt vil vandløb, søer og hav være i fokus. Lovændringen bevirker, at regionerne skal foretage kildeopsporing og risikovurdering af de jordforureninger, som er kortlagt i dag, og som vil blive kortlagt de kommende år. Det skal bemærkes, at det ikke er hensigten, at regionerne skal fremskynde den hidtidige kortlægning på grund af indsatsen overfor overfladevand. På baggrund af risikovurderingen skal regionerne udpege de forurenede grunde, som potentielt udgør en risiko for overfladevand og natur. Desuden skal regionen sætte ind over for de forureninger, der akut udgør en risiko for overfladevand samt efterfølgende udføre en prioriteret oprensningsindsats. Der er fastlagt en tidsramme for opgaven. Kildeopsporing og risikovurdering skal foregå i perioden De akutte foranstaltninger skal foregå i perioden I 2018 skal regionerne aflevere en liste med de forurenede grunde, der vurderes at udgøre en potentiel risiko sammen med estimat for de skønnede omkostninger til den prioriterede oprensningsindsat. Oplysningerne skal indgå i de kommende vandplaners basisanalyse. Den egentlige oprensningsindsats over for de jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, forudsættes at skulle ske i perioden og årene derefter. I henhold til aftale mellem Danske Regioner og Miljøministeriet skal indsatsen frem til 2020 ske inden for regionernes nuværende økonomiske ramme. De forventede udgifter til den prioriterede oprensningsindsats i vil som nævnt blive belyst i forbindelse med kildeopsporingen og risikovurderingen. Finansieringen af den prioriterede oprensningsindsatsen vil blive forhandlet i Forberedelserne af den nye opgave er startet i Miljøstyrelsen har i tæt dialog med regionerne udviklet et nyt IT-screeningsværktøj, og en vejledning vil være klar medio Begge dele skal være med til at målrette og præcisere opgaven. Region Syddanmark vil i 2014 fortsat deltage i udviklingsarbejder, der skal udvikle nye metoder 8

9 Grindsted Å. og fremgangsmåder for at understøtte en effektiv opgaveløsning. I budgettet for 2014 er der afsat 0,8 mio. kr. til kildeopsporing, risikovurdering og udviklingsarbejde i forhold til overfladevand og natur. Grindsted By Grindstedværkets produktion har givet anledning til fire større forureninger i og omkring Grindsted By. Det drejer sig om selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted Kommunes gamle losseplads. Regionsrådet besluttede i september 2011 handleplan 2 for indsatsen over for disse fire jordforureninger. Handleplanen kan læses på regionens hjemmeside På baggrund af resultaterne fra de gennemførte undersøgelser nord for åen og ved den gamle losseplads syd for byen udføres en revision af grundvandsmodellen for Grindsted, som afsluttes i Formålet er at få opdateret og forbedret billedet af spredningen fra de mange kilder. Desuden vil der fortsat blive arbejdet med et langsigtet projekt, der har til formål at undersøge og udvikle nye rensnings- og/eller fixeringsteknikker, der på længere sigt kan anvendes i banegravsdepotet. Miljøvurdering Det er vurderet, at nærværende forslag ikke er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer, idet forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. 9

10 Region Syddanmark Miljø og Råstoffer Damhaven Vejle Tlf www. regionsyddanmark.dk//miljo-raastoffer Grafisk Service - Region Syddanmark

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Januar 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 27. april 2009 Forord I Region Syddanmark arbejder vi for at skabe rammerne for det gode liv for alle

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 21. december 2009 Forord Kampen mod jordforurening er en vigtig opgave,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 2. maj 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand. Det bliver i disse år stadig tydeligere.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Regionens indsats over for jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter de forureninger, hvor loven ikke giver mulighed

Læs mere

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019

Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2019 Regionens indsats over for jordforurening Regionens indsats overfor jordforurening omfatter de forureninger, hvor loven ikke giver mulighed for at påbyde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Maj 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet, menneskers

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Redegørelse november 2006

Redegørelse november 2006 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtager den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2018 Februar 2018 Forord Hvad er mere naturligt end at tage sig et glas dejligt koldt vand fra vandhanen?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 December 2016 Forord Det Gode Liv i Syddanmark er visionen for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforureningsstrategi 2017 November 2016 2 Jordforureningsstrategi 2017 Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 3 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

25. oktober Udvalgsmøde. Udkast til Strategiplan mod jordforurening

25. oktober Udvalgsmøde. Udkast til Strategiplan mod jordforurening 25. oktober 2007 - Udvalgsmøde Udkast til Strategiplan mod jordforurening Proces 7. maj: 1. behandling i Regionsrådet okt-dec. Behandling af udkast til strategi dec.-jan Ekstern høring af strategiudkast

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Forhandlingen i 2019 om den fremtidige jordforureningsindsats

Forhandlingen i 2019 om den fremtidige jordforureningsindsats Forhandlingen i 2019 om den fremtidige jordforureningsindsats ATV, Schæffergården, Gentofte 25. april 2017 Helle Okholm Hvorfor skal der forhandles? Hvad skal der forhandles om? Rammen for forhandlingerne?

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

GrundRisk. Hvad vil Miljøstyrelsen? v/ vicedirektør Michel Schilling, Miljøstyrelsen. Møde i ATV Jord og Grundvand om GrundRisk, 29/

GrundRisk. Hvad vil Miljøstyrelsen? v/ vicedirektør Michel Schilling, Miljøstyrelsen. Møde i ATV Jord og Grundvand om GrundRisk, 29/ GrundRisk Hvad vil Miljøstyrelsen? v/ vicedirektør Michel Schilling, Miljøstyrelsen Møde i ATV Jord og Grundvand om GrundRisk, 29/11 2016 Jordforureningsindsatsen Forureninger under regionerne Frivillige

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet

Er din boliggrund forurenet Er din boliggrund forurenet Kortlægning af jordforurening Regionerne i Danmark har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde for at

Læs mere

Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger:

Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger: Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk Miljøstyrelsen: www.mst.dk Videncenter for Jordforurening:

Læs mere

Bilag 1: Region Hovedstadens strategi for jordforurening opfølgning i forhold til aktiviteterne

Bilag 1: Region Hovedstadens strategi for jordforurening opfølgning i forhold til aktiviteterne Koncern Miljø Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Møde i Miljø- og grøn vækstudvalget den 4. december 2012 Telefon 38665000 Direkte 38665608 Mail miljoe@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2004

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2004 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2004 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2004 Titel: - Forslag 1 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2005

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2005 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2005 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2005 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Telefon: 9635 1000 Telefax:

Læs mere

Informationsmøde om Grindsted-forureningerne

Informationsmøde om Grindsted-forureningerne Informationsmøde om Grindsted-forureningerne Program Ordstyrer: Jørgen Bjelskou, Direktør for Regional Udvikling, Region Syddanmark Velkomst v/mads Skau (Venstre), medlem af Miljøudvalget, Region Syddanmark

Læs mere

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato: 9. august 2011 Forslag

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jord Miljøstyrelsens arbejde

Jord Miljøstyrelsens arbejde Jord Miljøstyrelsens arbejde Enhed for Cirkulær Økonomi og Affald. Jens Aabling, Helle Okholm Vingsted 7. marts 2018. Miljøstyrelsen og departementet Indsatsområderne Jordforureningsopgaven den offentlige

Læs mere

Notat vedr. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket

Notat vedr. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ida Holm Olesen Afdeling: Vand og Jord E-mail: Journal nr.: 07/7173 Telefon: Dato: 20. maj 2019 Notat vedr. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2011

Redegørelse om Jordforurening 2011 Redegørelse om Jordforurening 2011 1 Redegørelse om jordforurening 2011 Titel: Redegørelse om Jordforurening 2011 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 1, 2014 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Depotrådet Foto:

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Regionernes indsats overfor punktkilder. Hanne Møller Jensen

Regionernes indsats overfor punktkilder. Hanne Møller Jensen Regionernes indsats overfor punktkilder Hanne Møller Jensen Regionernes indsats Håndterer risiko fra punktkilder efter princippet: Mest miljø for pengene Samlet budget 2017: 434 mio. kr. heraf anvendes

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER

PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER PRIORITERING AF INDSATS MOD GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER Er den hydrogeologiske kortlægning fra statens miljøcentre god nok? Civilingeniør Hans Skou Civilingeniør Jørn K. Pedersen Geolog Jørgen F. Christensen

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ).

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ). Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2018 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog

Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog Grindstedværkets forureninger Indledning Variationer i poreluftens forureningsindhold - projektkatalog Jørgen Fjeldsøfor det videre arbejde Jørn K. Pedersen, Lone Dissing, geolog Christensen, geolog ingeniør

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet den 17. maj 2016

NOTAT. Til: Regionsrådet den 17. maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet den 17. maj 2016 Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.:

Læs mere

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2015 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2015 til Miljøstyrelsen Maj 2016 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet

Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet Afgørelse Vesterskovvej 9, 4793 Bogø By er kortlagt som forurenet Matr.nr.: 132b Bogø By, Bogø Lokalitetsnr.: 390-20959 Sagsnr.: 15/00285 Dato: 22/9-2019 Sagsbehandler: Nanette L. Schouw Region Sjælland

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gyldenså. Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161

Natura 2000-handleplan Gyldenså. Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gyldenså Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161 Titel: Natura 2000-handleplan for Gyldenså Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort: Miljøstyrelsen og Bornholms

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage 15. marts 2012 Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage Baggrund Daværende Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe, bestående

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2014 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2014 til Miljøstyrelsen Maj 2015 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen/Jakob Sønderskov Weber Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato:

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Indberetning 2017 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2017 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Indberetning 2017 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2017 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Indberetning 217 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 217 til Miljøstyrelsen Maj 218 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ressourceforbrug, udfordringer og ny

Læs mere

Vi har ikke modtaget yderligere oplysninger til sagen indenfor denne høringsfrist.

Vi har ikke modtaget yderligere oplysninger til sagen indenfor denne høringsfrist. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Grundejerforeningen Christiansdalparken C/O Frank Bjørnholdt Sørensen Engvænget 22 2650 Hvidovre Telefon Direkte Mail Web

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger i Region Sjælland

Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger i Region Sjælland Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger i Region Sjælland Agenda 1. Vandindvindingen i Region Sjælland 2. Principper for prioritering 3. Hvad gør vi? 4. Hvor langt er vi? 5. Hvilke

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Indberetning 2016 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2016 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Indberetning 2016 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2016 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Indberetning 2016 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2016 til Miljøstyrelsen Maj 2017 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ressourceforbrug i 2016 og udfordringer...

Læs mere

Indsatser til grundvandsbeskyttelse i Frederiksberg Forsynings indvindingsopland

Indsatser til grundvandsbeskyttelse i Frederiksberg Forsynings indvindingsopland Notat 29. juni 2018 Sagsbeh.:JJ J.nr.: 09.08.00-G00-222-17 Vej Park og Miljø Indsatser til grundvandsbeskyttelse i Frederiksberg Forsynings indvindingsopland Baggrund Ved kommunalreformen i 2007 blev den

Læs mere

Region Sjælland Alléen Sorø. Høringssvar til Indsatsplan for jordforurening 2018

Region Sjælland Alléen Sorø. Høringssvar til Indsatsplan for jordforurening 2018 Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Naturmiljo@regionsjaelland.dk CTM Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Sanne Boeskov Christensen Natur og Miljø D 4646 4947 E sabc@lejre.dk

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere