Strategi for samarbejde med virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for samarbejde med virksomheder"

Transkript

1 Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

2 Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Copyright 2013 Aarhus Kommune Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade Aarhus C Tlf.: Forsidefoto: Aarhus Kommune Øvrige fotos: colourbox.com

3 Et stærkt partnerskab samarbejde til fordel for alle parter Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle i rammesætningen af et godt erhvervsklima i byen. Et erhvervsklima, som kan skabe vækst i antallet af arbejdspladser og høj beskæftigelsesgrad. En væsentlig del af rammesætningen handler om et godt og givtigt samspil mellem byens arbejdspladser og kommunen om: Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Opkvalificering af medarbejdere og ledige Konjunkturerne og de mange reformer på beskæftigelsesområdet har medført et behov for, at flere virksomheder ser muligheder i at åbne dørene for flere borgere, og at virksomhederne får mere gavn af og bliver endnu bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Mange virksomheder bruger Jobcentret i kommunen i forbindelse med rekruttering af ny arbejdskraft og fastholdelse af sygemeldte. Og mange virksomheder er med til at tage et ansvar for at opkvalificere ledige borgere, som har brug for det for at kunne komme i job eller uddannelse på kortere eller længere sigt. Med denne strategi vil vi invitere til et styrket samarbejde med de samarbejdspartnere, vi allerede har, og til et nyt samarbejde med endnu flere. Beskæftigelseslovgivningen med alle dens muligheder for virksomhedsrettede aktiviteter, tilskudsordninger mv. kan være svær at finde rundt i. Med indsatserne i denne strategi vil vi gøre det mere overskueligt og nemmere at samarbejde med os. Vi vil tættere på virksomhederne via en styrket professionel dialog og vejledning. Og vi vil lancere brugervenlige digitale selvbetjeningsløsninger der, hvor det giver bedst mening. Et godt og professionelt samarbejde mellem byens virksomheder og Beskæftigelsesforvaltningen er en forudsætning for, at flere ledige borgere kommer i arbejde. Samtidigt kan det være til gavn for virksomhedernes bundlinje både i det økonomiske og det sociale regnskab. Derfor er Beskæftigelsesforvaltningens vision for samarbejdet med virksomhederne, at: Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. Beskæftigelsesforvaltningens opgave er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed og høj tilfredshed hos virksomhederne. Vores mission er derfor: At yde en kvalificeret service overfor borgere og virksomheder, så ledige hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse. FAKTA Jobcentret er årligt i kontakt med ca virksomheder. Hvert år etableres ca praktikforløb eller job med løntilskud på byens arbejdspladser. Forløbene er ligeligt fordelt mellem offentlige og private arbejdspladser. 3

4 Strategiske fokusområder Tre strategiske fokusområder skal medvirke til at indfri visionen og sikre et stærkt partnerskab. Fokusområderne er omsat i konkrete aktiviteter, og der er opstillet strategiske mål for virksomhedssamarbejdet. For alle tre fokusområder gælder det, at et tæt samarbejde med andre aktører er helt afgørende. Det gælder selvfølgelig primært med byens virksomheder, men også med uddannelsesinstitutioner, A-kasser, faglige organisationer, erhvervsorganisationer og kommunens erhvervsafdeling, som alle er aktive i det virksomhedsopsøgende arbejde. De strategiske fokusområder er: 1. Tættere på virksomhederne Beskæftigelsesforvaltningen skal tættere på virksomhederne og på de forskellige brancher. For at kunne imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og optimere samarbejdet skal vi kende dem godt. Virksomheder, af forskellig størrelse og type, efterspørger noget forskelligt, ligesom brancherne kan have specifikke udfordringer, der kræver en specifik indsats. Den opsøgende virksomhedskontakt til både nye og etablerede virksomheder skal derfor styrkes. Vores viden om virksomhederne skal øges, systematiseres og være udgangspunkt for en differentieret service med afsæt i den enkelte virksomheds profil. Indsatserne handler om: At styrke den opsøgende virksomhedskontakt At styrke rollen som rekrutteringspartner At have fokus på de forhold, der gælder for forskellige brancher At arbejde med differentierede mål og aftaler baseret på virksomhedsstørrelse og virksomhedstype At indføre en udvidet kontaktpersonordning til nøglekunder (key account managers) At give kompetent vejledning om iværksætteri til virksomheder og ledige At øge anvendelse af netværk og udvide kontaktflader. FAKTA Der er arbejdssteder med mere end én ansat i Aarhus. 4

5 2. Tilgængelighed og service Beskæftigelsesforvaltningen vil styrke sin rolle som servicepartner for virksomhederne. Virksomhederne skal let kunne komme i kontakt med os, når de har behov, og de skal opleve os som både servicemindede og fagligt stærke. Kontakten mellem virksomhederne og Beskæftigelsesforvaltningen foregår gennem virksomhedskonsulenter, andre medarbejdere eller ledere, som er på virksomhedsbesøg. Kontakten foregår også, når vores medarbejdere tager telefonen eller besvarer en mail, og når virksomheden bruger vores hjemmeside. Kommunikationen er vigtig for, at virksomhederne føler sig godt modtaget og er en forudsætning for, at vi lykkes med vores mission. Vi lægger vægt på, at kontakten mellem virksomhederne og Beskæftigelsesforvaltningen skal være enkel og ubureaukratisk. 3. Den virksomhedsorienterede og kompetente medarbejder Virksomhederne skal opleve Beskæftigelsesforvaltningen som en kompetent samarbejdspartner, der forstår deres situation. Vores medarbejdere skal kunne sætte sig ind i virksomhedernes behov og muligheder og kunne agere på baggrund heraf. Vores medarbejdere skal kunne agere på et arbejdsmarked i stadig udvikling. Indsatserne handler om: At Beskæftigelsesforvaltningens medarbejdere løbende opkvalificeres ift. viden om erhvervsudvikling, virksomhedskontakt og branchespecifikke forhold. Indsatserne handler om: At udvikle vores kommunikationsplatforme, så det bliver nemmere for virksomhederne at få kontakt med os eller betjene sig selv At udvikle en servicekultur via bl.a. kompetenceudvikling blandt ansatte At fastlægge et fælles serviceniveau og gøre det mere enkelt for virksomheder at få overblik over tilbud og muligheder. FAKTA Beskæftigelsesforvaltningen har knap medarbejdere og er årligt i kontakt med ca borgere. Omkring modtager forskellige forsørgelsesydelser fx arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og tilskud til fleksjob. 5

6 Strategiske mål I Beskæftigelsesforvaltningen har vi formuleret seks overordnede mål for vores samarbejde med byens virksomheder, som vi sigter mod at nå i Opfølgning på målene skal sikre, at vi er på rette vej i forhold til at indfri vores vision om at virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste partnerskab, når det gælder socialt ansvar, job og vækst. I forbindelse med den første måling, som forventes gennemført i januar 2014, vil vi opstille delmål for årene frem mod Opdatering på målene vil løbende blive fremlagt i vores organisation og på vores hjemmeside. Frem mod 2016 er de overordnede strategiske mål for vores samarbejde med virksomhederne: 1. Høj tilfredshed hos virksomhederne målt på: Andelen af virksomheder, som vurderer jobcentrets samlede indsats i forhold til deres virksomhed som værende god eller meget god Virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrenes faglige og servicemæssige indsats. 2. Kontakt med mange virksomheder målt på: Andelen af virksomheder, der har samarbejdet med Jobcenteret om hhv. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, langtidssyge medarbejdere og rekruttering Antallet af virksomheder, som Beskæftigelsesforvaltningen årligt er i kontakt med. 3. Høj tilgængelighed og højt informationsniveau målt på: Brugen af hjemmesidens erhvervsindgange Reduceret ventetid på telefon og færre mistede opkald Andelen af virksomheder, som vurderer, at jobcenteret har ydet bistand, når virksomheden har haft brug for det. 4. Stærk jobeffekt målt på: Andelen af ledige, som efter virksomhedspraktik eller job med løntilskud kommer i job eller uddannelse. 5. Virksomhedernes rekrutteringspartner målt på: Andelen af virksomheder, som vurderer jobcenterets indsats i forbindelse med rekruttering af ansatte som god eller meget god. 6. Virksomhedernes partner til fastholdelse af sygemeldte ansatte målt på: Andelen af virksomheder, som vurderer, at jobcenteret har ydet bistand ift. langtidssyge medarbejdere, når virksomheden har haft brug for det. De enkelte mål er kvantificeret i oversigten, som er vedlagt som bilag til strategien. 6

7 Implementering og opfølgning Fra efteråret 2013 er vi i Beskæftigelsesforvaltningen gået i gang med at føre strategien ud i livet på alle niveauer i vores organisation og i samarbejde med relevante interessenter. For at sikre strategiens succesfulde implementering er det vigtigt, at alle tager ansvar og: At det sker i et tæt samarbejde med øvrige interssenter At der er stor ledelsesmæssig opbakning til processen på alle niveauer At ledelse og medarbejdere i hele organisationen er engagerede At der sikres udveksling af relevant viden og erfaringer At vi lærer og justerer vores indsats undervejs, når behovet viser sig. Frem mod 2016 vil vi følge udviklingen og løbende vurdere, om det er nødvendigt at justere vores indsats, så vi når vores mål senest i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) fungerer som Advisory Board på strategien og vil følge udviklingen tæt samt rådgive Beskæftigelsesforvaltningen om behovet for yderligere tiltag. LBR vil i sin funktion som Advisory Board blive suppleret af repræsentanter fra lokale virksomheder. FAKTA Mange virksomheder kender jobcentret. Beskæftigelsesforvaltningen består desuden af Ydelsescentret og Udførerafdelingen. Denne tredeling er lovbestemt og findes i alle kommuner. Jobcentret hjælper både med rekruttering til ordinære job og job på særlige vilkår. Ydelsescentret udbetaler bl.a. pensioner og kontanthjælp til borgere og sygedagpengerefusion til virksomheder. Udførerafdelingen består bl.a. af Arbejdsmarkedscentrene, der står for opkvalificering af ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet samt forskellige sundhedstilbud. Virksomhederne samarbejder med Beskæftigelsesforvaltningen om bl.a. rekruttering, opkvalificering af ansatte, jobrotation, praktikforløb for ledige, job med løntilskud, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, korte praktikophold for ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet, udbetaling af ydelser og meget mere. 7

8 BILAG: Oversigt over strategiske mål for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Mål 1: Høj tilfredshed hos virksomhederne Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Andelen af virksomheder, som vurderer jobcentrets samlede indsats i forhold til deres virksomhed som værende god eller meget god. *) *) Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey (spørgsmål 3) Halvårlig Virksomhedernes tilfredshed med den faglige og servicemæssige del af Jobcentrets indsats mht. jobformidling. Maj 2013: Faglige del: 3,5 Servicemæssige del: 3,5 Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds) Gennemsnittet skal stige til mindst 4. Aarhus Kommunes erhvervsklimamåling (Epinion) Årlig (maj måned) Mål 2: Kontakt med mange virksomheder Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Andelen af virksomheder der har samarbejdet med Jobcenteret om hhv. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, langtidssyge medarbejdere og rekruttering. *) *) Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey (spørgsmål 1) Halvårlig Antallet af virksomheder, som Beskæftigelsesforvaltningen årligt er i kontakt med. I de første otte måneder af 2013 er der registret kontakt med unikke virksomheder. På årsbasis giver dette en forventning om ca Virksomhedskontakten skal øges, så Beskæftigelsesforvaltningen er i kontakt med mindst unikke virksomheder om året. Virksomhedsmodulet i Workbase (Jobcenteret) Kan trækkes løbende Mål 3: Høj tilgængelighed og højt informationsniveau Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Brug af hjemmesidens erhvervsindgange. Reduceret ventetid på telefon og færre mistede opkald. Andelen af virksomheder, som vurderer, at jobcenteret har ydet bistand, når virksomheden har haft brug for det. Opgøres Skal kvantificeres i forbindelse med implementering af nyt telefonsystem. Mål om fordobling af antal hits på relevante erhvervssider. Skal kvantificeres i forbindelse med implementering af nyt telefonsystem. Statistik fra Sitecore og Siteimprove Statistik tilgængelig i forbindelse med etablering af call center. *) *) Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey (spørgsmål 2) 8 Kan trækkes løbende Kan trækkes løbende Halvårlig

9 Mål 4: Stærk jobeffekt Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Andelen af ledige, som er i beskæftigelse eller SU-berettiget uddannelse seks måneder efter endt aktivering i virksomhed (virksomhedspraktik eller løntilskud). Forsikrede ledige: - i job efter løntilskud: 49,6 % - i job efter virksomhedspraktik: 43,4 % Kontanthjælpsmodtagere: - i job efter løntilskud: 33,5 % - i job efter virksomhedspraktik: 17,8 % Effekten skal øges med ti procentpoint Jobindsats Kan trækkes løbende Mål 5: Virksomhedernes rekrutteringspartner Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Andelen af virksomheder, som vurderer jobcenterets indsats i forbindelse med rekruttering af ansatte som god eller meget god. *) *) Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey (spørgsmål 4) Halvårlig Mål 6: Virksomhederns partner til fastholdelse af sygemeldte ansatte Indikator Udgangspunkt Mål 2016 Måling Frekvens Andelen af virksomheder, som vurderer, at jobcenteret har ydet bistand ift. langtidssyge medarbejdere, når virksomheden har haft brug for det. *) *) Arbejdsmarkedsstyrelsens virksomhedssurvey (spørgsmål 2) Halvårlig * Arbejdsmarkedsstyrelsens måling af Jobcentrenes virksomhedssamarbejde gennemføres første gang med tal fra 3. og 4. kvartal 2013 (og herefter to gange årligt). Kvantificeringen af mål på disse indikatorer (i skemaet markeret med *) foretages i forbindelse med den første måling. 9

10

11

12 Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade Aarhus C

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere