PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr."

Transkript

1 26. juli 2011 BYS 4/ CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC og Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 17. juni KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Transaktionen Fusionen gennemføres ved, at PwC overtager Grant Thornton. Overdragelsen gennemføres som en anpartserhvervelse, hvor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som ejer PwC, erhverver samtlige anparter i Grant Thornton mod kontant betaling til sælger. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2) 2. Parterne og deres aktiviteter PwC er en ledende aktør inden for levering af følgende ydelser i Danmark: 1) Revisions- og regnskabsydelser, der omfatter revision af regnskaber for danske virksomheder samt forskellige former for tilknyttede ydelser, f.eks. risikostyring, intern- og systemrevision samt revisionserklæringer vedrørende budgetter og koncerninterne transaktioner mv. 2) Skatterådgivning og skatteservice, der ud over beregning af skyldig skat tillige omfatter mere strategisk rådgivning f.eks. generationsskifte, moms, fusioner og opkøb (M&A) samt transfer pricing-forhold. 3) Anden rådgivning, der bl.a. omfatter gennemførelsen af fusioner, corporate finance, systemimplementering, outsourcing, anden ledelsesmæssig rådgivning, bogføring og HR-tjenester. PwC er endvidere det fælles brand, som anvendes over for kunder og samarbejdspartnere. Juridisk er PwC organiseret under selskabet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I det følgende omtales selskabet som PwC.

2 2/13 Grant Thornton leverer samme ydelser som PwC med undtagelse af ledelsesrådgivning på konsulentbasis. PwC og Grant Thornton er begge medlemmer af internationale netværk af revisionsvirksomheder samlet under henholdsvis PricewaterhouseCoopers International Ltd. og Grant Thornton International Ltd, som markedsføres under hver deres fælles brands, hhv. PwC/PricewaterhouseCoopers og Grant Thornton. Netværkene varetager forskellige koordinerende opgaver (herunder videndeling, licensejerskaber og standardisering). Udover løbende at stå for videndeling gennemfører netværkene en række audits af de nationale medlemmer. Endelig henviser netværkene sager mellem medlemmerne. Henvisning af sager mellem medlemmerne sker altid efter instruks fra kunden. Som led i fusionen afvikles forbindelsen til Grant Thornton International Ltd. og de øvrige medlemmer af Grant Thornton-netværket. 3. Jurisdiktion PwC s omsætning i Danmark for det seneste regnskabsår var på DKK 1,5 mia. Grant Thornton s omsætning i Danmark for det seneste regnskabsår var på DKK 0,2 mia. Til sammen havde PwC og Grant Thornton en omsætning på DKK 1,7 mia. i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal således vurdere den anmeldte fusion mellem PwC og Grant Thornton, da parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. PwC s overtagelse af Grant Thornton i Danmark er ikke omfattet af EU fusionsreglerne, idet parternes omsætning ikke opfylder fusionsforordningens omsætningstærskler i artikel Det relevante marked For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence, er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelse af efterspørgsels- og udbudssubstitution og eventuelt den potentielle konkurrence, jf. konkurrencelovens 5 a, stk a. Det relevante produktmarked EU-praksis: EU-praksis har defineret en række markeder i forbindelse med levering af revisionsydelser. Kommissionen har i sin praksis defineret følgende produktmarkeder:

3 3/13 1) Revisions- og regnskabsydelser til børsnoterede og store virksomheder 1 (som omfatter revidering af regnskaber og levering af regnskabsrelaterede ydelser). 2) Revisions- og regnskabsydelser til små og mellemstore virksomheder 2 (som omfatter revision af regnskaber og levering af regnskabsrelaterede ydelser). 3) Skatterådgivning og skatteservice 3 (som omfatter egentlig skatteberegning, dvs. opgørelse af skyldig skat og mere strategisk skatterådgivning). 4) Ledelsesrådgivning 4. 5) Likvidations- og konkursassistance 5 mv. (som omfatter likvidation af selskaber, som er under konkursbehandling, dvs. opgaven som kurator). 6) Corporate finance-rådgivning 6. 7) Juridisk rådgivning 7 (som omfatter juridisk rådgivning evt. via et integreret advokatfirma). 1 Kommissionens beslutning af 20. maj 1998, sag IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Kommissionens beslutning af 5. september 2002 sag Comp/M.2816-Ernst & Young /Andersen France, Kommissionens beslutning af 1. juli 2002, sag Comp/M Deloitte & Touche/Andersen UK og Kommissionens beslutning af 27. august 2002, sag Comp/M.2824-Ernst & Young/Andersen Germany. 2 Kommissionens beslutning af 20. maj 1998, sag IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Kommissionens beslutning af 5. september 2002 sag Comp/M.2816-Ernst & Young /Andersen France, Kommissionens beslutning af 1. juli. 2002, sag Comp/M Deloitte & Touche/Andersen UK og Kommissionens beslutning af 27. august. 2002, sag Comp/M.2824-Ernst & Young/Andersen Germany 3 Se note 1 og 2. 4 Kommissionens beslutning af 20. maj 1998, sag IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand og Kommissionens beslutning af 1. juli 2002, sag Comp/M.2810-Deloitte & Touche/Andersen UK. 5 Kommissionens beslutning af 20. maj 1998, sag IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand. 6 Se note 1 og 2. 7 Kommissionens beslutning af 5. september 2002 sag Comp/M.2816-Ernst & Young /Andersen France og Kommissionens beslutning af 27. august. 2002, sag Comp/M Ernst & Young/Andersen Germany.

4 4/13 Dansk lovgivning: Dansk lovgivning implementerer en række EU-regler på revisions- og regnskabsområdet, men lovgivningen indeholder også bestemmelser, som adskiller sig i forhold til en række andre EU-lande. Revisor skal være uafhængig af de enkelte kunder. Det har bl.a. udmøntet sig i en bestemmelse i revisorlovens 26, hvorefter ingen revisor eller revisionsvirksomhed må generere mere end 20 pct. af sin samlede omsætning fra en enkelt kunde. Store virksomheder skal i deres regnskab offentliggøre det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, jf. årsregnskabslovens 96, stk. 2. Honoraroplysningerne skal specificeres i honorar for lovpligtig revision, for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, for skatterådgivning samt for andre ydelser. Det har endvidere indtil 2005 været et lovkrav, at børsnoterede virksomheder skulle vælge to revisorer. Bestemmelsen er ophævet nu, men der er fortsat børsnoterede selskaber, som vælger to revisorer. Dertil kommer, at revision af børsnoterede virksomheder, jf. årsregnskabslovens 135 a, stk. 2, er forbeholdt statsautoriserede revisorer, mens øvrige virksomheder også kan revideres af registrerede revisorer. Parternes afgrænsning af produktmarkedet: Parterne er indholdsmæssigt enige i Kommissionens definition af markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser og ønsker ikke at anfægte Kommissionens sondring mellem på den ene side børsnoterede/store virksomheder og på den anden side små og mellemstore virksomheder. Parterne finder dog, at det i dansk kontekst ud fra navnlig efterspørgselsmæssige grunde er mere relevant alene at sondre mellem de største virksomheder i Danmark i forhold til små og mellemstore virksomheder. Parterne foreslår en opdeling mellem de 100 største og de øvrige virksomheder i Danmark baseret på Børsens DK Top oversigt over de største danske virksomheder målt på omsætning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgrænsning af produktmarkedet: På baggrund af Kommissionens praksis og styrelsens markedsundersøgelse er det styrelsens vurdering, at der i nærværende sag kan afgrænses tre overordnede produktmarkeder bestående af: 1) Revisions- og regnskabsydelser 2) Skatterådgivning og skatteservice 3) Anden rådgivning, der bl.a. omfatter de afgrænsede produktmarkeder i pkt. 4) 7) i Kommissionens praksis, jf. ovenfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering har koncentreret sig om markedet for revisions- og regnskabsydelser. Styrelsen vil i den foreliggende sag ikke foreta-

5 5/13 ge en vurdering af fusionens virkninger på markederne for skatterådgivning og skatteservice samt anden rådgivning, idet parternes markedsstyrke på disse to markeder ikke giver anledning til betænkeligheder. Styrelsen vil derfor heller ikke foretage en afgrænsning af markedet for skatterådgivning og skatteservice eller af markedet for anden rådgivning. Med hensyn til markedet for revisions- og regnskabsydelser, så viser Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse en tydelig forskel på efterspørgselsmønstret hos de største virksomheder i Danmark sammenlignet med øvrige virksomheder. Styrelsen har undersøgt efterspørgselsforholdene hos revisionsselskabernes kunder ved at tage udgangspunkt i Børsens Business magasins liste med Guide til Toppen af dansk erhvervsliv og Børsens DK TOP 1000 fra september Denne liste rangordner de 1000 største danske virksomheder efter størrelsen af deres omsætning i 2009 (DKK mio.). Styrelsen har sendt spørgeskemaer til et bredt udsnit af disse virksomheder. Besvarelserne er opdelt i to grupper efter størrelsen af virksomhedernes årsomsætning. Besvarelser fra de 100 største virksomhederne med en årsomsætning på DKK 4 mia. og derover (i det følgende betegnet Top100- virksomhederne ) er samlet i en gruppe, mens svarene fra de øvrige virksomheder med en mindre omsætning er samlet i en anden. Top100-virksomhederne finder, at kun et fåtal af store revisionsselskaber kan leve op til de krav, de stiller til leverandører af revisions- og regnskabsydelser. Blandt disse revisionsselskaber anføres Deloitte, KPMG, PwC samt Ernest & Young. Enkelte virksomheder nævner Grant Thornton og ganske få andre selskaber. Andre revisionsselskaber end de her nævnte vil i henhold til svarene på styrelsens markedsundersøgelse ikke leve op til Top100-virksomhedernes krav og vil ikke uden videre kunne komme i betragtning ved disse virksomheders valg af revisor. Dette billede bekræftes ved gennemgang af den kreds af revisionsvirksomheder, der siden 2006 har været inviteret til at give tilbud, når de største virksomheder udbød deres revisions- og regnskabsopgaver. Som vigtige kriterier for deres valg af revisionsselskab fremhæver Top100- virksomhederne især hensyn til ydelsernes kvalitet, revisionsselskabets internationale netværk samt i et vist omfang deres branchekendskab. Prisen for udførelse af opgaven tillægges mindre vægt. Virksomhederne uden for Top100 finder, at væsentligt flere end de ovenfor nævnte virksomheder kan komme i betragtning, når de skal udpege revisor. Ved deres valg af revisor lægger disse virksomheder også i væsentlig højere grad end tilfældet var for Top100-virksomhederne vægt på prisen og på brancheerfaring. Kvaliteten af revisors ydelser er også vigtig men prioriteres ikke så højt som hos Top100- virksomhederne. Revisionsselskabets tilknytning til et internationalt netværk tillægges mindre vægt.

6 6/13 Markedsundersøgelsen viser også, at Top100 virksomhederne sjældent skifter revisionsselskab. Virksomhederne anvender samme revisionsselskab over en årrække, fra 6 år og helt op til 12 år og derover, og når de skifter sker det helt overvejende fra et af de 4 store revisionsselskaber til et andet af de 4 store revisionsselskaber. Undersøgelsen viser således en tydelig forskel i efterspørgslen hos Top100 virksomhederne og de øvrige virksomheder. De største virksomheder har stærke præferencer for en snæver kreds af udbydere ved valg af revisionsselskab. Det betyder, at det er svært for revisionsselskaber, som ikke allerede er aktive over for Top100- virksomhederne at få adgang til dette marked, fx ved at tilbyde lave priser. På baggrund af resultaterne fra markedsundersøgelsen finder styrelsen, at der kan afgrænses et produktmarked for levering af revisions- og regnskabsydelser til Danmarks største virksomheder. Styrelsen har ikke taget endelig stilling til, hvorledes Danmarks største virksomheder skal afgrænses i denne sammenhæng. Det er svært at vurdere, hvor snittet præcist skal lægges og dermed, hvorvidt det alene er de 100 største virksomheder, der indgår i dette marked, eller om yderligere et antal virksomheder skal medregnes. Det er imidlertid ikke afgørende for vurderingen i denne sag at fastlægge en helt præcis grænse for de største virksomheder, idet styrelsen vurderer, at der kan afgrænses et produktmarked for levering af revisions- og regnskabsydelser til Danmarks største virksomheder omfattende i hvert fald Top100-virksomhederne. Styrelsen vil derfor til brug for vurdering af fusionens virkninger anvende det snævreste produktmarked; levering af revisions- og regnskabsydelser til Top100- virksomheder, for at sikre, at fusionen ikke på det snævreste produktmarked kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Markedet for revisions- og regnskabsydelser kan således opdeles i to: 1) Markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til de største danske virksomheder 2) Markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til de øvrige danske virksomheder. Styrelsens undersøgelser af markederne er baseret på en sondring mellem virksomhederne i Top100, jf. Børsens DK Top 1000 oversigt, og øvrige virksomheder. 4.b. Det relevante geografiske marked Det følger af EU-praksis 8, at de fleste relevante markeder inden for revisionsområdet herunder de tre overordnede forretningsområder, jf. ovenfor, og markedet for 8 Kommissionens beslutning af 20. maj 1998, sag nr. IV/M.1016 Price WaterHouse/Coopers & Lybrand, Kommissionens beslutning af 27. august 2002, sag nr. Comp/M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany, Kommissionens beslutning af 1. juli 2002, sag nr. Comp/M.2810-Deloitte & Touche/Andersen (UK) og Kommissionens beslut-

7 7/13 levering af revisions- og regnskabsydelser til Top100-virksomheder anses for nationale. Kommissionen afgrænser således i sin praksis nationale geografiske markeder for regnskabs- og revisionsydelser, skatterådgivning og skatteservice, ledelsesrådgivning samt likvidations- og konkursassistance. Kommissionen anfører i sin praksis, at der både er nationale og internationale aspekter i forbindelse med corporate finance-rådgivning men lader afgrænsningen af det geografiske marked stå åben. Parterne anfører, at de oplever, at de fleste markeder i en dansk kontekst er bredere end Danmark men er enige i udlægningen af EU-praksis og i, at det relevante geografiske marked derfor som udgangspunkt er Danmark. Det er på baggrund af EU-praksis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at de fleste relevante markeder inden for revisionsområdet herunder de 3 overordnede forretningsområder, jf. ovenfor, geografisk kan afgrænses til Danmark For så vidt angår levering af revisions- og regnskabsydelser til Danmarks største virksomheder omfattende i hvert fald Top100 viser styrelsens markedsundersøgelse, at danske virksomheder efterspørger ydelser fra danske revisionsvirksomheder samt, at de største virksomheders efterspørgsel er ensartet for hele Danmark. Henset hertil samt til EU-praksis og til, at der gælder en række nationale lovgivningskrav som både påvirker efterspørgselssiden (lovpligtig revision) og udbudssiden (revisorers faglige kvalifikationer og regulering for etablering af revisionsfirmaer i de forskellige medlemsstater), er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at markedet for revisions- og regnskabsydelser til de største danske virksomheder er nationalt og kan afgrænses til Danmark. Den geografiske afgrænsning har ikke betydning ved vurderingen for markederne for levering af revisions- og regnskabsydelser til virksomheder uden for Top100- virksomheder, skatterådgivning og -service samt for anden rådgivning. Den geografiske afgrænsning for disse markeder kan derfor stå åben. 4.c. Konklusion på markedsafgrænsning På baggrund af EU-praksis samt markedsundersøgelsen kan det relevante produktmarked afgrænses til levering af revisions- og regnskabsydelser til Danmarks største virksomheder omfattende i hvert fald Top100-virksomhederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer endvidere, at det geografiske marked for levering af revisions- og regnskabsydelser til disse virksomheder på baggrund af styrelsens markedsundersøgelse, EU-praksis samt en række nationale lovgivningskrav kan afgrænses til Danmark. ning af 5. september 2002, sag nr. Comp/M.2816 Ernst & Young France/Andersen France.

8 8/13 Den geografiske afgrænsning har ikke betydning for vurderingen for markederne for levering af revisions- og regnskabsydelser til virksomheder uden for Top100- virksomheder, skatterådgivning og -service samt for anden rådgivning. Den geografiske afgrænsning for disse markeder kan derfor stå åben. 5. Vurdering PwC s overtagelse af Grant Thornton indebærer horisontale overlap på de tre overordnede forretningsområder revisions- og regnskabsydelser, skatterådgivning og skatteservice samt anden rådgivning med undtagelse af ledelsesrådgivning på konsulentbasis, som Grant Thornton ikke leverer. Styrelsen vil i den foreliggende sag ikke foretage en vurdering af fusionens virkninger på markederne for skatterådgivning og skatteservice samt anden rådgivning, idet parternes markedsstyrke på disse to markeder ikke giver anledning til at antage, at fusionen skulle kunne have negative virkninger på disse to markeder. Parterne er i nærværende fusion ikke til stede på markeder, der er vertikalt forbundne Parternes stilling på markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser Først vurderes fusionens virkninger på markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til Top100-virksomhederne. Dernæst vurderes virkningerne på markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til øvrige danske virksomheder. Markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til Top100-virksomheder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse viser, at markedsandelene for revisions- og regnskabsydelser til Top100-virksomhederne fordeler sig, som anført i tabel 1. Tabel 1. Virksomhedernes markedsandele (pct.) (pct.) (pct.) KPMG PwC Deloitte Grant Thornton <10 <10 <10 Ernest & Young <10 <10 <10 Øvrige <2 <2 <2 I alt PwC & GT Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse

9 9/13 Ikke-koordinerede virkninger Markedet er karakteriseret ved en relativ høj koncentration. De tre revisionsselskaber, KPMG, PwC og Deloitte, har alle markedsandele mellem 21 og 40 pct. og klart højere markedsandele end de øvrige aktører på dette marked. Grant Thornton og de øvrige udbydere på dette marked har i sammenligning hermed små andele. PwCs overtagelse af Grant Thornton vil dog kun øge PwCs markedsandel beskedent, og PwC vil ikke dermed opnå en markedsandel, der overstiger Deloittes eller KPMGs mærkbart. Virksomhederne beholder normalt samme revisor flere år, men en del af kunderne bringer med jævne mellemrum revisoropgaven i udbud, hvor konkurrenterne har adgang til at fremsætte bud på lige vilkår. Styrelsens undersøgelser viser endvidere, at overtagelsen af Grant Thornton ikke fjerner noget vigtigt konkurrencepres fra markedet. Der foreligger heller ikke oplysninger om andre forhold, det giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder som følge af ikke-koordinerede virkninger. Der er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt på dette marked som følge af ikke-koordinerede virkninger. Koordinerede virkninger De tre store revisionsselskabers markedsandele har været nogenlunde konstante i perioden , jf. tabel 1. Det gælder også, hvis man ser på forholdene over en lidt længere periode Med PwCs overtagelse af Grant Thornton forsvinder en af de aktuelle udbydere på dette marked, og dermed kommer de tre store virksomheder til at dække en endnu større andel af det samlede marked. De tre selskabers nogenlunde lige høje markedsandele over en længere periode kombineret med, at markedsandelene er klart højere end de øvrige udbyderes giver anledning til at overveje, om fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt ved at forøge sandsynligheden for, at de største revisionsselskaber kan koordinere deres adfærd. Efter EU-praksis opstilles tre kriterier (Airtours-betingelserne), der skal være opfyldt, for at koordineret adfærd kan være bæredygtig. Disse tre betingelser er følgende: 1) Høj gennemsigtighed/kontrol af afvigelser fra koordineringen: Det skal være muligt for markedets aktører at holde øje med hinanden. Gennemsigtighed i markedet er vigtig for, at virksomhederne uden at aftale det kan finde et referencepunkt for deres adfærd og for, at de hver især kan opdage afvigelser derfra. 2) Troværdig gengældelse/trusler: Der skal eksistere troværdige gengældelsesmekanismer, som kan iværksættes over for konkurrenter, der afviger fra den koordine-

10 10/13 rede adfærd. Dermed vil konkurrenterne hver især have incitament til ikke at afvige fra den koordinerede adfærd fx ved at sænke priserne. 3) Ingen modvægte/ingen reaktioner fra konkurrenter og kunder: Der må ikke eksistere modvægte i form af konkurrenter eller kunder, der kan destabilisere den koordinerede adfærd. Sådanne modvægte kan fx være nye konkurrenter, der kan træde ind på markedet med en aggressiv prispolitik og dermed bryder den koordinerede adfærd. Det kan også være ressourcestærke kunder, der kan udøve et væsentligt og generelt pres på priserne for de virksomheder, der deltager i den koordinerede adfærd. I nærværende sag er det særligt den høje koncentration på markedet, aktørernes nogenlunde lige store markedsandele over en længere periode, adgangsbarriererne, de stabile markedsforhold, hvor Top100-virksomhederne efterspørger nogenlunde samme ydelser fra deres revisor fra år til år, og kun skifter revisionsselskab med flere års mellemrum, der giver anledning til en nøjere vurdering af, hvorvidt fusionen skaber eller styrker fusionen sandsynligheden for koordinerede virkninger. Høj gennemsigtighed/kontrol af afvigelser fra koordineringen Udbuddet af revisions- og regnskabsydelser til Top100-virksomhederne er koncentreret på ganske få virksomheder, jf. tabel 1. De kan ret let orientere sig om konkurrenternes forhold, idet oplysninger om hvilke revisionsselskaber, der reviderer de store selskabers regnskaber mv. er offentligt tilgængelige. De vil ligeledes have et vist overblik over priserne, idet store virksomheder er forpligtet til i deres regnskaber at offentliggøre honoraroplysninger for revision mv. specificeret efter nærmere retningslinier. Endvidere er der blandt Danmarks største virksomheder fortsat enkelte, der anvender 2 revisionsselskaber. Anvendelse af 2 revisionsselskaber fremmer gennemsigtigheden, idet disse 2 selskaber hver for sig, vil få nøje indblik i hinandens arbejde inkl. honorarsætningen. Gennemsigtigheden fremmes yderligere ved, at ydelserne har en række fælles træk. Revisionsopgaver kræver således, at revisor gennemfører en række nogenlunde ensartede undersøgelser og opgørelser, og der er udarbejdet en række fælles standarder og vejledninger for udførelse af disse opgaver. Styrelsens markedsundersøgelse viser, som nævnt, også, at næsten samtlige adspurgte kunder betragter ydelserne fra revisionsselskaberne i tabel 1 som substituerbare. Gennemsigtigheden skal vurderes under hensyn til, at Top100-virksomhederne kun sjældent skifter revisionsselskab. Når virksomhederne beholder samme revisionsselskab i 6-12 år eller mere, bliver det relativt enkelt at få overblik over markedssituationen og ændringer i den. Dette gælder selvom en del af kunderne blandt Top100-virksomhederne med jævne mellemrum udbyder revisions- og regnskabsydelserne. For det første afholdes disse udbud ikke hvert år men med flere års mellemrum. Dernæst er det hovedsageligt kun de samme store revisionsselskaber, der inviteres til at afgive bud. Endelig viser styrelsens undersøgelse og oplysninger fra parterne, at der kun har været få skift

11 11/13 mellem revisionsselskaberne i Top100, og at de bevægelser, der har været, primært er sket mellem de 4 største revisionsselskaber. Den høje koncentration på markedet, hvor tre store revisionsselskaber over en periode på i hvert fald 5 år har opretholdt stabile og høje markedsandele, den stabile efterspørgsel og den relativt høje gennemsigtighed betyder, efter styrelsens vurdering, at det vil være muligt for markedets aktører at holde øje med hinanden, at finde et referencepunkt for deres adfærd samt muligt for dem hver især at opdage afvigelser derfra. Det er dermed styrelsens vurdering, at den første Airtours-betingelse er opfyldt. Troværdige trusler/gengældelse: Styrelsens undersøgelser viser, at det er vanskeligt at iværksætte troværdige foranstaltninger over for revisionsselskaber, der afviger fra en bestemt adfærd. Top 100- virksomhederne vælger revisor på deres generalforsamling, der som hovedregel kun afholdes en gang årligt. I praksis udskiftes revisionsselskabet kun med flere års mellemrum. Styrelsens undersøgelser viser, at virksomhederne beholder samme revisionsselskab i 6-12 år eller længere. Dette betyder, at evt. skridt til at vinde kunder fra en konkurrent først vil kunne have effekt efter nogen tid. Det gør truslen om gengældelse mindre umiddelbar og dermed også mindre afskrækkende. Top100-virksomhederne sender med mellemrum opgaverne med levering af revisions og regnskabsydelser i udbud, hvor en kreds af revisionsselskaber opfordres til at give tilbud. Revisionsselskaberne kan markedsføre sig med henblik på at komme med blandt de selskaber, der bliver indbudt til at afgive tilbud, men deltagerkredsen og udvælgelsen sker efter parametre, der suverænt bestemmes af kunden. Denne proces betyder, at det kan være vanskeligt målrettet at svare igen på evt. afvigelser fra en bestemt adfærd. Dertil kommer, at de parametre, som virksomhederne tillægger særlig vægt ved deres valg af revisor, er forhold som revisorteamets kvaliteter, revisionsselskabets netværk og branchekendskab. Pris spiller en sekundær rolle. Det er vanskeligt ud fra de primære konkurrenceparametre at udforme slagtilbud, der kan målrettes bestemte kunder med henblik på at kunne overtage dem fra konkurrenterne. Dette betyder samlet, at eventuelle disciplinerende foranstaltninger i tilfælde af afvigelser fra bestemt adfærd først kan iværksættes med væsentlig forsinkelse og med usikkert resultat. Endelig skal det tages i betragtning, at for de store revisionsselskaber kan truslen ved at risikere at miste en nøglekunde ikke antages at have nogen styrende effekt på deres adfærd. Bortset fra nogle helt få store kundeforhold, så repræsenterer langt de fleste kunder isoleret set kun mindre markedsandele. Det potentielle tab ved at miste et kundeforhold er som helhed begrænset. Derved bliver truslen om at konkurrenterne iværksætter gengældelse ved at give nøglekunder ekstra favorable tilbud ikke afskrækkende.

12 12/13 Der er heller ikke identificeret andre realistiske muligheder for at iværksætte gengældelsesskridt, der kan virke afskrækkende. Samlet set er det således styrelsens vurdering, at der ikke foreligger muligheder for troværdig gengældelse, og at fusionen ikke i væsentlig grad vil bevirke, at mulighederne herfor øges. Det er dermed styrelsens vurdering, at den 2. Airtours-betingelse ikke er opfyldt. Modvægte (potentiel konkurrence/stærke kunder): På den ene side er markedet karakteriseret af visse adgangsbarriere, der i vidt omfang bunder i Top100-virksomhedernes efterspørgsel. Kunderne lægger vægt på forhold som ydelsernes kvalitet (revisorteamets kompetencer), revisionsselskabets internationale netværk og branchekendskab. Kunderne finder, at kun et fåtal af revisionsselskaberne, nemlig i hovedsagen dem, der er anført i tabel 1, opfylder de krav, Top100-virksomhederne stiller i disse henseender. Andre revisionsselskaber vil have vanskeligt ved inden for en kortere periode at overbevise kunderne om, at de opfylder de samme krav. Det betyder, at der ikke vil være udsigt til, at en evt. koordineret adfærd sættes under pres, fordi nye udbydere let vil kunne gå ind på markedet, såfremt de etablerede udbydere sætter prisen op. På den anden side findes der flere store og ressourcestærke kunder i Top100- markedet, herunder globale virksomheder, som kan virke som modvægte til eventuelle koordinerede virkninger. Ved vurdering heraf skal man imidlertid tage i betragtning, at prisen spiller en mindre rolle for kundernes valg af revisionsselskab. Selskaberne har ressourcemæssigt grundlag for at fungere som modvægt mod evt. koordinerede virkninger i form af fx højere priser, men der kan være tvivl om, hvorvidt de i praksis vil reagere på dem. Det er dermed styrelsens vurdering, at det tvivlsomt, hvorvidt den 3. Airtoursbetingelse er opfyldt. Der er imidlertid ikke anledning til at undersøge dette yderligere, idet det er en forudsætning, at alle 3 Airtours- betingelser er opfyldt for at en koordineret adfærd kan være bæredygtig. Idet den 2. betingelse ikke er opfyldt, vil de 3 Airtoursbetingelser således ikke være opfyldt Det er på den baggrund samlet styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt på dette marked som følge af koordinerede virkninger. Markedet for levering af revisions-og regnskabsydelser til virksomheder uden for Top100-virksomhederne

13 13/13 På dette marked findes betydeligt flere udbydere af revisions- og regnskabsydelser end på Top100-markedet. PwCs og Grant Thorntons markedsandele er betydeligt lavere. Efter styrelsens vurdering er der derfor ikke grund til at antage, at fusionen på dette marked vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Markederne for skatterådgivning og skatteservice samt anden rådgivning På markederne for skatterådgivning og skatteservice samt anden rådgivning har parternes samlede position efter fusionen ikke givet anledning til at antage, at fusionen skulle kunne hæmme konkurrencen betydeligt. PwCs og Grant Thorntons markedsandele på disse markeder er begrænsede, idet der findes flere andre væsentlige aktører, herunder også nogle aktører, som ikke er revisionsvirksomheder. 7. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viser samlet set, at markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til Danmarks største virksomheder omfattende i hvert fald Top100-virksomhederne er et koncentreret marked, hvor KPMG, PwC og Deloitte før fusionen havde nogenlunde lige høje markedsandele. De øvrige aktører på dette marked inkl. Grant Thornton havde begrænsede markedsandele. Fusionen øger koncentrationen i nogen grad. Det er dog styrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen på dette marked ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. På markedet for levering af revisions- og regnskabsydelser til virksomheder uden for Top100, samt markederne for skatterådgivning og service samt anden rådgivning har PwC og Grant Thornton efter fusionen ikke en sådan stilling, at der er grundlag for at antage, at fusionen vil kunne hæmme den effektive konkurrence væsentligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1 og 2.

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

BRANCHEINDBLIK. Revisionsbranchen. april 2016

BRANCHEINDBLIK. Revisionsbranchen. april 2016 BRANCHEINDBLIK Revisionsbranchen april 2016 Med dette brancheindblik tager vi pulsen på branchen: 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning. Du får et overblik over hvor mange virksomheder, der er

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Fusion med DLA Agro a.m.b.a. - Tilsagnserklæring

Fusion med DLA Agro a.m.b.a. - Tilsagnserklæring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Søren Bo Rasmussen Advokat: Jesper Altamirano ja@bonnesen.dk Sekretær: Stine Lykkegaard-Madsen Dir. tlf.: 63 14 14 34 slm@bonnesen.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015 EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie Baggrund EY og KPMG DK s aftale om at kombinere de danske aktiviteter indgået 18. november 2013 Fusionen anmeldt endeligt 7. februar 2014 Kort

Læs mere

Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser 25. august 2014 1 Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Informationsmøde 20. august 2014 25. august 2014 2 Agenda Hvilke ydelser kan institutionerne købe på rammeaftalen? Hvordan tilslutter man sig og anvender

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Brancheglidning. - fordi viden forpligter

Brancheglidning. - fordi viden forpligter Brancheglidning - fordi viden forpligter 1. Brancheglidning Danske Advokaters indsats 2 Danske Advokater har til formål at styrke sine medlemsvirksomheders forretningsgrundlag. Det er derfor naturligt

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0561 Bilag 3 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens grønbog om Revisionspolitik: Læren af krisen - KOM(2010) 561 af 13. oktober 2010

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere