Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE"

Transkript

1 Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½ time pr. uge... Selvstændig virksomhed med op til 962 timer pr. år... Tilladelse til selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i 400 timer pr. år... Tilladelse til en enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed... Dine pligter over for afdelingen... Nærmere oplysninger Lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag i efterlønnen. De timer, du bruger på din virksomhed, fradrages time for time. 2

3 Denne pjece fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at begynde eller fortsætte en selvstændig virksomhed, samtidig med at du får efterløn. Har du konkrete spørgsmål, kan du spørge din afdeling. Når du modtager efterløn, må du arbejde som lønmodtager i ubegrænset omfang. Det gælder også, selv om du har fået tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Arbejdet medfører fradrag i efterlønnen. De timer, du bruger på din virksomhed, fradrages time for time. Både lønarbejdet og de timer, du bruger på din selvstændige virksomhed, kan bruges til at optjene den skattefri præmie. Du kan læse mere om præmien i pjecen Om at få fleksibel efterløn. Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Har du haft virksomhed som hovedbeskæftigelse eller har været kombinationsforsikret, kan du fortsætte med din virksomhed på nedsat tid i efterlønsperioden. Du skal have tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Det gælder både, hvis du ønsker at fortsætte den virksomhed, du havde, før du gik på efterløn, og hvis du vil begynde en ny, selvstændig virksomhed. Du har mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed efter én af de følgende fire ordninger: 18½ time pr. uge 962 timer pr. år 400 timer pr. år Udførelse af en (enkelstående) arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed. 3

4 De 4 ordninger er nærmere beskrevet her i pjecen. Spørg din afdeling, hvis du ønsker flere oplysninger, og husk at søge i god tid, hvis du er interesseret. Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½ time pr. uge Har du selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de sidste 3 hele regnskabsår, inden du går på efterløn, kan du fortsætte med virksomheden i efterlønsperioden. Er du kombinationsforsikret, skal du have været det de sidste 3 hele regnskabsår og have drevet virksomheden i samme tidsrum. Det er din afdeling, der afgør, om du opfylder betingelserne i ordningen. Driver du din virksomhed efter denne ordning i efterlønsperioden, kan du have ansatte i virksomheden, og din ægtefælle kan også deltage i driften. Det er en betingelse, at du kan sandsynliggøre, at du har nedsat arbejdstiden varigt til præcis 18½ time pr. uge indenfor de seneste 6 måneder, inden du går på efterløn. Du kan fx gøre det ved at dokumentere, at du enten har ansat arbejdskraft til at overtage dele af dine arbejdsopgaver, eller at nogle af dine arbejdsopgaver er bortfaldet. Du kan også sandsynliggøre, at din arbejdstid er nedsat, hvis du fx kommer med dokumentation for, at du har solgt eller bortforpagtet en del af din virksomhed, har indskrænket åbningstiden el. lign. 4

5 På efterlønskortene til afdelingen skal du oplyse det antal timer, du bruger på virksomheden. Arbejdet medfører fradrag med 18½ time pr. uge. Arbejder du mere end 18½ time pr. uge, standser afdelingen udbetalingen af din efterløn. Du kan så først få efterløn igen fra den 1. januar i det følgende år. I særlige tilfælde kan afdelingen dog give tilladelse til, at du arbejder mere end 18½ time pr. uge i en periode på højst 13 uger. Det kan fx være relevant, hvis din medarbejder bliver syg og ikke straks erstattes af en vikar. Du får ikke efterløn i den periode, hvor du har fået tilladelse til at overskride de 18½ time pr. uge. Det gælder, selv om du kun har overskredet de 18½ time med få timer. Selvstændig virksomhed med op til 962 timer pr. år Har du haft selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i de sidste 3 hele regnskabsår, inden du går på efterløn, kan du fortsætte med virksomheden i efterlønsperioden. Er du kombinationsforsikret, skal du have været det i de sidste 3 hele regnskabsår og have drevet virksomheden i den samme periode. Det er din afdeling, der afgør, om du opfylder betingelserne i ordningen. Det er en betingelse, at du varigt nedsætter din arbejdstid i virksomheden til højst 962 timer pr. kalenderår. Du skal nedsætte arbejdstiden indenfor de seneste 6 måneder, inden du går på efterløn. Du skal også halvere den skattepligtige indkomst fra virksomheden. Du kan sandsynliggøre, at din arbejdstid er nedsat, hvis du fremlægger 5

6 dokumentation for, at du har solgt eller bortforpagtet en del af din virksomhed, har indskrænket åbningstiden el. lign. Virksomheden skal være baseret på din egen arbejdskraft. Din ægtefælle kan fortsat arbejde i virksomheden, men kun hvis din ægtefælle også har arbejdet i væsentligt omfang i virksomheden i de sidste 3 hele regnskabsår. I særlige tilfælde kan du få tilladelse til at have én person ansat i virksomheden. Via din afdeling skal du søge om tilladelse fra Pensionsstyrelsen. Det er en betingelse for at få tilladelsen, at du kan sandsynliggøre, at den ansattes og dit eget tidsforbrug i virksomheden tilsammen højst er på 962 timer om året. Når du går på efterløn, skal du sammen med din revisor udfylde et skema til afdelingen med en række oplysninger om virksomhedens indkomstforhold. Mens du er på efterløn, skal du efter hvert regnskabsår udfylde et tilsvarende skema til afdelingen sammen med din revisor. Afdelingen skal bruge oplysningerne til at sammenholde din indkomst i virksomheden i perioden med efterløn, med den indkomst du havde i virksomheden, inden du gik på efterløn. På efterlønskortene til afdelingen skal du oplyse det antal timer, du bruger på virksomheden. For hver time, du bruger på virksomheden, sker der fradrag i din efterløn. Du vil dog altid få et fradrag på mindst 12 timer pr. uge, selv om du har arbejdet mindre i virksomheden. Du kan højst få efterløn for 962 timer pr. år. Overstiger dit tidsforbrug i virksomheden de 962 timer i et kalenderår, standser afdelingen udbetalingen af din efterløn. Du kan så først få efterløn igen fra den 1. januar det følgende år. Overstiger din indkomst det tilladte i et regnskabsår, skal du tilbagebetale efterløn svarende til overskridelsen. 6

7 Tillade bibesk 400 timer pr. år 7

8 Tilladelse til selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i 400 timer pr. år Du skal have en tilladelse, hvis du ønsker at begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterlønnen. Det gælder alle typer af virksomheder - altså også jordbrug, vindmøller og udlejningsejendomme. Du har også mulighed for at nedbringe en selvstændig virksomhed, som du hidtil har drevet som hovedbeskæftigelse eller en bibeskæftigelse. Det er din afdeling, der afgør, om du opfylder betingelserne i ordningen. Når du søger, skal du oplyse virksomhedens omfang inden overgangen til efterlønnen, og om hvordan du forventer, driften af virksomheden vil være i perioden med efterløn. For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at alt arbejdet i virksomheden kan holdes indenfor 400 timer om året, og at virksomhedens dækningsbidrag 1 højst er på kr. pr. regnskabsår (2015). Driver du et interessentskab, skal du sandsynliggøre, at dit personlige arbejde i virksomheden kan holdes indenfor 400 timer om året, og at din andel af virksomhedens dækningsbidrag 1 højst er på kr. pr. regnskabsår (2015). Dækningsbidrag 1 er defineret som virksomhedens nettoomsætning minus vareforbrug. Vareforbruget består alene af udgifter, der varierer i forhold til din omsætning. Har du tidligere drevet virksomheden som din bibeskæftigelse, skal en statsautoriseret eller registreret revisor attestere virksomhedens dækningsbidrag 1. 8

9 Har du haft samlet arbejdstid i virksomheden på mere end 400 timer pr. år, før du gik på efterløn, skal du sandsynliggøre din nedsatte arbejdstid. Det kan du gøre ved at fremlægge dokumentation for, at der er sket en varig indskrænkning fx i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstiden eller bortforpagtning. Det samme gælder, hvis du tidligere har haft et dækningsbidrag 1 over det tilladte pr. regnskabsår. Ønsker du at gå på efterløn midt i et regnskabsår, og din virksomhed ikke kan overholde grænsen for dækningsbidrag 1 i overgangsåret, kan du søge om forhøjet dækningsbidrag 1. Du kan kun søge om forhøjet dækningsbidrag 1, før du går på efterløn. Efter hvert regnskabsår skal du og din revisor udfylde et årsskema til afdelingen. Afdelingen skal bruge skemaet til at kontrollere, om betingelserne om virksomhedens indtægt er opfyldt. På efterlønskortene til afdelingen skal du oplyse det antal timer, du bruger på virksomheden. Du skal oplyse det antal timer, andre har arbejdet i virksomheden. For hver time, du selv bruger på virksomheden, fratrækkes der en times efterløn. Udgør arbejdet i virksomheden mere end 400 timer i et kalenderår, standser afdelingen udbetalingen af din efterløn. Du kan så først få efterløn igen fra den 1. januar det følgende år. Overstiger du grænsen for dækningsbidrag 1 i et regnskabsår, standser afdelingen udbetalingen af din efterløn. Det er en betingelse for at genoptage udbetalingen, at du har tilbagebetalt den efterløn, der svarer til overskridelsen. Det er også en betingelse for at genoptage udbetalingen, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid og dækningsbidrag 1 ikke på ny vil overskride det tilladte. 9

10 Tilladelse til en enkeltstående arbejdsopgave, der har karakter af selvstændig virksomhed Udfører du en enkeltstående opgave, hvor du fx bliver lønnet efter regning eller afregner moms, vil du som udgangspunkt blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Det er din afdeling, der afgør, om du opfylder betingelserne i ordningen. Opgaven kan ikke godkendes som enkeltstående, hvis du fx annoncere, køber driftsmidler, indretter lokaler eller foretager dig andet, der kan anses for at være etablering af en vedvarende virksomhed. HUSK... Du skal kunne udføre opgaven indenfor 400 timer, og den må ikke være længere end 6 måneder. På efterlønskortene til afdelingen skal du oplyse det antal timer, du bruger på opgaven. For hver time, du bruger på opgaven, fratrækkes en times efterløn. Arbejder du mere end 400 timer på opgaven, eller hvis opgaven strækker sig ud over 6 måneder, standser afdelingen udbetalingen af din efterløn. Du kan ikke få efterløn igen, før opgaven er afsluttet. 10

11 Dine pligter over for afdelingen Du har pligt til at oplyse din afdeling om alt, der kan have betydning for din ret til efterløn. Du skal derfor bl.a. oplyse, hvis der sker ændringer i din virksomhed. Det kan fx være, at indkomsten i virksomheden stiger, at du bliver nødt til at ansætte en vikar, eller at du bliver nødt til at bruge flere timer end først antaget. Det kan også være, at du ønsker at udvide eller ændre virksomheden i forhold til det, der fremgår af tilladelsen. Det kan eksempelvis være, at du ønsker at udvide kundekredsen, udvide besætningen osv. eller ændre dine arbejdsopgaver i virksomheden. Du skal søge afdelingen om tilladelse inden ændringer og udvidelser af virksomheden og straks oplyse afdelingen om andre ændringer. Nærmere oplysninger I din afdeling kan du få nærmere oplysninger om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed, samtidig med du får efterløn. HUSK... Ved alle tvivlsspørgsmål er det vigtig at kontakte afdelingen. n 11

12 Varenummer januar reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3FA

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere