Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet"

Transkript

1 Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret

2 Indholdsoversigt Bilagsoversigt Indledning Rammeordningens overordnede formål Generelle krav til rammeorganisationerne Rammeaftale Finansiering Planer og rapportering til udenrigsministeriet Udenrigsministeriets monitorering og tilsyn med rammeorganisationerne Rammebudget: Principper for forvaltningen Udbetaling af beløb under rammeaftalen Rammeorganisationens interne administration Samarbejde med partnere S i d e

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Format for rammeaftale Bilag 2: RAM-modellen Bilag 3: Standard Terms of Reference for Reviews Bilag 4: Vejledning til resultatrapportering Bilag 5: Skemaer vedr. folkelig forankring Bilag 6a: Model for opstilling af rammebudget og tværgående hensyn Bilag 6b: Vejledning til tværgående hensyn Bilag 7a: Model for opstilling af rammeregnskab Bilag 7b: Anciennitetsbaserede maksimumsatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand (2015 satser) Bilag 7c: Anciennitetsbaserede maksimumsatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand (2014 satser) Bilag 8a: Formular til udbetalingsanmodning Bilag 8b: Vejledning til udbetalinger Bilag 9: Revisionsinstruks Bilag 10: Terms of Reference for tilsynsbesøg Bilag 11a: Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder Bilag 11b: Form for reporting of irregularities Bilag 12: Administrative tjeklister Bilag 13: Oversigt over terminer i årets løb 3 S i d e

4 1. Indledning Disse retningslinjer beskriver de forvaltningsmæssige og faglige krav, som Udenrigsministeriet stiller til organisationer med rammeaftale (rammeorganisationerne) for at kunne leve op til det overordnede bevillingsmæssige ansvar og for at skabe et præcist grundlag for Udenrigsministeriets tilsyn. Retningslinjerne beskæftiger sig med processerne omkring rammesamarbejdet og præciserer rammeorganisationens ansvar og pligter i forbindelse hermed. Retningslinjerne er bilagt en model for rammeaftale og revisionsinstruks samt en række formater, der skal anvendes som led i rammeorganisationens løbende samarbejde med Udenrigsministeriet. De administrative retningslinjer indgår som del af Udenrigsministeriets overordnede retningslinjer for dansk bilateral bistand Aid Management Guidelines, og er et levende dokument, der løbende vil blive revideret af Udenrigsministeriet. Det påhviler rammeorganisationerne at holde sig orienterede om ændringer i retningslinjerne, der offentliggøres på linket CSO-nyheder under Danida og Dem samarbejder vi med på Udenrigsministeriets hjemmeside. 2. Rammeordningens overordnede formål Formålet med rammeordningen er, at organisationer, der over længere tid har demonstreret den nødvendige faglige og administrative kapacitet, sættes i stand til over en længere periode og på fleksibel vis at planlægge og gennemføre udviklingsaktiviteter i overensstemmelse med politikken for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande. (Civilsamfundspolitikken). Grundtanken er, at organisationerne selv identificerer, planlægger, iværksætter, gennemfører, monitorerer og evaluerer sine udviklingsaktiviteter inden for de givne rammer. 3. Generelle krav til rammeorganisationerne Rammeorganisationerne skal til enhver tid opfylde følgende grundlæggende betingelser: Rammeorganisationen skal kunne dokumentere længerevarende engagement og kontinuitet i planlægningen af sine indsatser og kunne beskrive sine kernekompetencer og fokusområder. Rammeorganisationen skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 20 pct. af det samlede danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter under rammebevillingen. Egenfinansieringskravet skal med virkning fra 2013 opfyldes indenfor en treårs periode både for organisationer, der tidligere har haft rammeaftaler, hvor egenfinansieringskravet var på 10 pct., og for organisationer, der indgår en rammeaftale for første gang. 4 S i d e

5 Mindst en fjerdedel af egenfinansieringen skal udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark og anvendes inden for rammebevillingens program- og projektaktiviteter. Den resterende egenfinansiering kan bestå af flere elementer: - Samfinansiering (fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere) af aktiviteter, der ligger inden for Civilsamfundspolitikkens rammer, f.eks. ved kapacitetsudvikling, faglig støtte eller deltagelse i styregruppe. Hvor der er tale om samfinansiering af et fælles program hos en partner i et partnerland, vil finansiering fra andre donorer også kunne medregnes. - Midler rejst i Danmark udover den krævede fjerdedel: Der kan medregnes private midler rejst i Danmark (eksempelvis støttebidrag eller medlemskontingenter) kanaliseret direkte til samarbejdspartnere i partnerlande til støtte for disses langsigtede udviklingsarbejde og/eller til internationale netværk, der arbejder inden for Civilsamfundspolitikkens målsætninger. Indsamlede midler, som anvendes til humanitære aktiviteter eller andre formål (f.eks. strejkefonde) kan ikke medregnes. - Andre bidrag (fra f.eks. EU/ECHO) til langsigtede indsatser i skrøbelige stater/situationer inden for Civilsamfundspolitikkens målsætninger vil også kunne medregnes i opgørelsen af samfinansiering, men ikke akut nødhjælp. Med akut nødhjælp forstås i denne forbindelse de første 18 måneders indsats. Organisationerne vil kunne anvende midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU-samfinansiering. Her gælder det, at aktiviteterne skal relatere sig til rammeaktiviteternes formål og dermed Civilsamfundspolitikkens. Midler fra rammen anvendt til EU-samfinansiering skal oplyses til Udenrigsministeriet i den årlige afrapportering. Rammeorganisationens udviklingsvirksomhed finansieret over rammen, herunder valg af samarbejdslande, -partnere, målgrupper, specifikke indsatsområder og aktivitetstyper, skal med udgangspunkt i Civilsamfundspolitikken til enhver tid bidrage til opfyldelsen af danske udviklingspolitiske målsætninger, jf. Danmarks strategi for udviklingssamarbejde, Retten til et bedre liv, og regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt følge de Generelle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer. Herudover kan der være tale om særlige retningslinjer og strategier som følge af konkrete justeringer af den danske udviklingspolitik. Det påhviler rammeorganisationerne selv at holde sig orienterede om ændringer i politikker og strategier. Rammeorganisationen skal koncentrere indsatser finansieret over rammen i et begrænset antal lande og udvikle landestrategier med henblik på en strategisk styring af indsatserne. Aktiviteter finansieret over rammen skal relatere sig til samarbejdslandets strategier for fattigdomsbekæmpelse. 5 S i d e

6 Aktiviteter finansieret over rammen skal formuleres som led i større sammenhængende udviklingsprogrammer inden for afgrænsede temaer og sektorer, og der skal udarbejdes strategier herfor. Rammeorganisationen skal samarbejde eller koordinere tæt med relevante aktører og støtte lokale samarbejdspartneres kapacitet til effektivt at gennemføre sine aktiviteter, jf. målsætningerne i Paris-erklæringen fra 2005, Accra-handlingsplanen fra 2008 og Busan- Erklæringen fra Rammeorganisationen skal sørge for, at der internt i organisationen opretholdes og videreudvikles et tilfredsstillende niveau for administrativ og faglig kapacitet til aktiviteternes gennemførelse og kvalitetssikring, herunder en professionel forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af aktiviteterne. Rammeorganisationen skal dokumentere resultater af sine indsatser. Rammeorganisationen skal dokumentere en stærk og vedvarende folkelig forankring. Rammeorganisationen skal sikre, at partnerorganisationer og andre, der får del i rammetilskuddet, ikke står opført på EU-Kommissionens sanktionsoversigt. Rammeorganisationen skal iagttage god forvaltningsskik og udvise omkostningsbevidsthed i administrationen af rammemidlerne. Rammeorganisationen skal have udarbejdet en antikorruptions politik og et etisk kodeks for sit arbejde og for forvaltningen af midler. 4. Rammeaftale Rammeorganisationerne og Udenrigsministeriet indgår en stående rammeaftale, der sammen med rammeorganisationens løbende beskrivelse af aktiviteter inden for samarbejdet og det på Finansloven opførte årlige tilsagn, udgør grundlaget for rammesamarbejdet. Som bilag 1 findes det anvendte format for en rammeaftale. 5. Finansiering Finansloven giver Udenrigsministeriet direkte hjemmel til at afgive tilsagn til rammeorganisationerne. Niveauet for rammen fastsættes for fire år ad gangen på baggrund af vurderinger baseret på Ressourceallokeringsmodellen (RAM), som gennemføres hvert fjerde år, første gang i 2014 (se bilag 2). 6. Planer og rapportering til Udenrigsministeriet Som nævnt ovenfor gennemføres hvert fjerde år en vurdering af rammeorganisationerne baseret på RAM-modellen. Rammeorganisationernes planer og resultatrapportering udgør informationsgrundlaget for denne vurdering. Kravene, til hvad der skal indsendes, afhænger derfor af, om indberetningen sker i et år med RAM-vurdering eller i et mellemliggende år. 6 S i d e

7 Materialet (dækkende pkt. I-III herunder) kan skrives på dansk eller engelsk og skal indsendes senest 15. september i tre papirkopier samt elektronisk til med kopi til sagsbehandler. Tidsfrister for rapportering, regnskabsaflæggelse m.v., der er indeholdt i rammeaftalen og i disse retningslinjer, fremgår desuden af bilag 13. I. Strategisk plan Den strategiske plan skal beskrive den planlagte udvikling i rammeorganisationens strategiske og organisatoriske arbejde af relevans for organisationens udviklingsaktiviteter i dens strategiperiode. Planen forventes at præsentere et overblik over organisationens samlede udviklingsrelaterede portefølje og finansiering. A. År med RAM-vurdering I år med RAM-vurdering dækker den strategiske plan på maksimum 40 sider en flerårig periode i overensstemmelse med rammeorganisationens egen strategiske planlægningscyklus. Planen bør foruden et resumé på maksimum 1 side indeholde følgende punkter, hvoraf punkterne a-f svarer til de samme punkter, der skal rapporteres på i resultatberetningen: a) Oversigt over fremadrettede aktiviteter i programarbejdet. En gerne skematisk oversigt over udvalgte mål/aktiviteter på overordnet niveau, der for planperioden indeholder indikatorer af geografisk eller tematisk karakter, og som der forventes redegjort for i resultatberetningen i år med RAM-vurdering. b) Opstilling/justering af konkrete udviklingsmål for strategi og organisationsudvikling for den kommende planperiode. Dette skema skal ikke nødvendigvis opsummere hele den narrative del i pkt. c og d, men udvælge enkelte konkrete udviklingsmål, som der vil kunne rapporteres på (eks. afholdelse af kurser vedr. etisk adfærdskodeks for ansatte/partnerorganisationer, udvikling af strategi for børn og unge). c) En narrativ beskrivelse af planlagt udvikling og revision af overordnede strategier. d) En narrativ beskrivelse af planlagte organisationsændringer og tværgående initiativer, herunder tiltag indenfor kapacitetsudvikling, kvalitetssikring, korruptionsforebyggelse, administrativ forvaltning, finansiering og omkostningseffektivitet, monitorering, læring og innovation, partnerskabsrelationer, tillægsværdi, kontaktflader, netværk og alliancer. e) Overordnet strategi og plan for oplysning, policyarbejde i Danmark og globalt engagement. f) Overordnet strategi og plan for rammeorganisationens udvikling af sin folkelige forankring i planperioden. 7 S i d e

8 B. Mellemliggende år I de mellemliggende år skal der indsendes en opdatering af den strategiske plan. Opdateringen af planen på maksimum 10 sider bør som minimum indeholde følgende punkter: a) Opdateret oversigt over fremadrettede aktiviteter i programarbejdet. En gerne skematisk oversigt over udvalgte mål/aktiviteter på overordnet niveau, der for planperioden fortrinsvis indeholder procesindikatorer af geografisk eller tematisk karakter, og som der forventes redegjort for i den efterfølgende resultatberetning. b) Redegørelse for væsentlige ændringer i risici og forudsætninger, der påvirker programgennemførelsen fremadrettet. II. Resultatberetning Resultatberetningen udgøres af rammeorganisationens egen redegørelse for årlige fremskridt i forhold til organisationens egne opstillede mål. Informationsgrundlaget for resultatberetningen genereres fra organisationens egne monitoreringssystemer og følger ikke noget fast format defineret af Udenrigsministeriet. Organisationerne har således frihed i valg af metode og kan eksempelvis basere resultatrapporten helt eller delvist på en samlet rapportering fra eventuelle internationale samarbejder eller på organisationens globale resultatrapport (som kan omfatte anden finansiering end rammefinansiering), blot skal sammenhængen mellem gennemførte aktiviteter og rammefinansieringen være klar. A. År med RAM-vurdering Resultatberetningen på maksimum 75 sider dækker en flerårig forudgående periode (efter organisationens eget valg, men minimum tre år). Resultatberetningen bør foruden et resumé på maksimum 1 side indeholde følgende punkter, som svarer til punkterne a-f (i samme rækkefølge), der skal indgå i den strategiske plan: a) Opfyldelse af overordnede mål, dvs. resultater og effekter, der fortrinsvis baserer sig på udvalgte indikatorer/mål, for den valgte flerårige periode. Resultaterne bør overvejende være baseret på evidens (fra forskning, evalueringer, reviews, monitorering o.l.), og der bør sandsynliggøres en sammenhæng mellem organisationens bidrag og resultater. b) Skematisk oversigt over opfyldelse af udvalgte opstillede udviklingsmål for strategi og organisationsudvikling. c) Strategiudvikling. En narrativ beskrivelse af foretaget udvikling eller revision af overordnede strategier, herunder oplysninger om geografiske og tematiske (re)fokuseringer, større nye initiativer etc. Evt. nye eller reviderede strategier vedlægges som bilag. 8 S i d e

9 d) Organisationsudvikling. En narrativ beskrivelse af foretagne organisationsændringer og tværgående initiativer, herunder tiltag indenfor kapacitetsudvikling, kvalitetssikring, korruptionsforebyggelse, administrativ forvaltning, finansiering og omkostningseffektivitet, monitorering, læring og innovation, partnerskabsrelationer, tillægsværdi, kontaktflader, netværk og alliancer. e) Opfyldelse af mål for oplysning, policyarbejde i Danmark og globalt engagement siden sidste rapportering f) Opfyldelse af mål for rammeorganisationens udvikling af sin folkelige forankring (folkeligt regnskab) afvigelser mellem planer og resultater samt konsekvenserne heraf. g) Udviklingen i væsentlige forudsætninger og risici, herunder beskrivelse af, hvorledes udviklingen eventuelt påvirker programgennemførelsen. h) Opfølgning på anbefalinger fra Danida gennemførte reviews, interne reviews og evalueringer, seneste rammekonsultationer samt fra seneste forvaltningsmæssige tilsyn, hvis ikke dækket af ovennævnte punkter. i) Udviklingen i organisationens arbejde for omkostningseffektivitet. Vejledning til ovenstående findes som bilag 4. B. Mellemliggende år I de mellemliggende år dækker resultatberetningen på maksimum 30 sider en etårs periode og skal som minimum indeholde en beskrivelse af: a) Opfyldelse af udvalgte umiddelbare mål, der fortrinsvis baseres på proces eller outputindikatorer. b) Afvigelser mellem planer og resultater samt konsekvenserne heraf. c) Udviklingen i væsentlige forudsætninger og risici, herunder beskrivelse af, hvorledes udviklingen eventuelt påvirker programgennemførelsen. d) Opfølgning på anbefalinger fra Danida gennemførte reviews, interne reviews og evalueringer, seneste rammekonsultationer samt fra seneste forvaltningsmæssige tilsyn, hvis ikke dækket af ovennævnte punkter. III. Finansiel rapportering A. Budget Rammeorganisationen skal hvert år senest den 15. september indsende et budget, der dækker den kommende fireårs periode. Rammebudgettet, der tager udgangspunkt i budgetniveauet fastsat på baggrund af RAM-vurderingen, angives i DKK og udarbejdes efter modellen i budgetskemaet i bilag 6a. 9 S i d e

10 Budgettet præsenteres i følgende hovedposter: a) budget til program- og projektstøtte, b) egenfinansiering på minimum 5 (fem) pct. af budgetposten program- og projektstøtte. Disse to poster udgør herefter organisationens program- og projektaktiviteter under rammesamarbejdet, c) budget til oplysningsarbejde i Danmark, der højst må udgøre 2 (to) pct. (med virkning fra 2015: 3 (tre) pct.) af budgetposten program- og projektstøtte herunder udgifter til interne faglige konsulenter, d) budget til øvrige aktiviteter, herunder budget til 1) forundersøgelser, 2) tilsyn og reviews (inkl. udgifter til interne faglige konsulenter, 3) eksterne evalueringer (skal følge kravene i de Generelle principper ), og 4) budget for særligt aftalte rammeaktiviteter (skal specificeres i henhold til aftalen i forbindelse med seneste årsforhandlinger), e) budget for revisionsudgifter i Danmark og eventuelt i udlandet, f) administrationsvederlag (maksimum 7 (syv) pct. af det samlede budget, dog eksklusiv egenfinansieringen og administrationsvederlaget). Udgifterne til program- og projektaktiviteter skal specificeres efter regioner, lande og sektorer. Valget heraf skal reflektere organisationens strategier. I rammebudgettet registreres ligeledes vægtningen af tværgående hensyn. Registreringen foretages i henhold til vejledningen i bilag 6b. I tilknytning til budgettet udarbejdes et notat, der kort redegør for budgettets forudsætninger, herunder hvorledes egenfinansieringskravet opfyldes, samt for væsentlige ændringer i fordelingen i forhold til det senest godkendte budget. Organisationer, der endnu ikke opfylder egenfinansieringskravet, skal til budgettet udarbejde en redegørelse for, hvorledes egenfinansieringskravet planlægges opfyldt. Redegørelsen vil blive lagt til grund for en indfasningsaftale med Udenrigsministeriet. Endvidere skal organisationens samlede budget for udviklingsindsatser oplyses, herunder; hvorledes rammemidler anvendes i forhold til øvrige finansieringskilder; om der i de planlagte indsatser under rammeaftalen indgår andre finansieringskilder i form af samfinansiering eller parallelfinansiering; og om der uden for rammebevillingen planlægges aktiviteter under andre samarbejdsformer finansieret af Udenrigsministeriet. Rammebudgettet godkendes i forbindelse med de årlige konsultationer eller ved skriftlig procedure. 10 S i d e

11 B. Regnskab Rammeorganisationen skal udarbejde og indsende følgende regnskaber til Udenrigsministeriet: a) et revideret regnskab for rammetilskuddet for det foregående kalenderår med tilhørende revisionsprotokollat og regnskabsberetning b) et revideret årsregnskab for rammeorganisationen med tilhørende revisionsprotokollat I pkt. c beskrives kravene til revision af regnskaberne. a) Rammeregnskab Hvert år senest 15. september skal rammeorganisationen aflægge et revideret rammeregnskab til Udenrigsministeriet påtegnet af ledelse og revisor og ledsaget af et revisionsprotokollat. Regnskabet skal udarbejdes efter modellen i bilag 7a og indeholde en sammenholdelse af forbrug og budget samt tal fra tidligere år til sammenligning. Det skal som indtægt vise de modtagne statstilskud. Optjente renter (både i Danmark og i udlandet) kan anvendes til finansiering af aktiviteterne. Optjente renter betragtes som en del af rammebevillingen og skal vises som en renteindtægt. Der skal således redegøres for anvendelsen af optjente renter på lige fod med øvrige midler. Kursgevinster og -tab betragtes som en del af rammebevillingen. Der skal ikke redegøres for anvendelsen af disse. Udgifterne under den enkelte aktivitet skal ikke specificeres i rammeregnskabet, men der skal i rammeorganisationens interne regnskab forefindes specifikationer og dokumentation både for igangværende aktiviteter og for aktiviteter, der er afsluttet i årets løb. Afsluttede program- og projektregnskaber skal omfatte alle udgifter i både udlandet og i Danmark og være revideret således, at udgifterne i udlandet er revideret af den lokale revisor og udgifterne i Danmark er revideret af den danske revisor. Dette kan ske ved stikprøvekontrol. Som led i sit tilsyn med tilskudsmidlernes anvendelse skal Udenrigsministeriet kunne rekvirere regnskabsmateriale for enkeltaktiviteter til gennemsyn. Rammeorganisationen skal påse, at ubrugte midler vedrørende afsluttede aktiviteter i udlandet tilbagebetales til rammeorganisationen af samarbejdspartnere. Rammeorganisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. Regnskabsmaterialet skal opbevares i fem år efter afslutningen af en rammefinansieret aktivitet. 11 S i d e

12 I rammeregnskabet skal redegøres for rammeorganisationens egenfinansiering som defineret i kapitel 3. Rammeregnskabet skal være revideret som angivet i afsnit 6.III.B.c og være ledsaget af et revisionsprotokollat. Det skal indeholde en fortegnelse over eventuelle udestående enkeltregnskaber eller regnskaber med forbehold fra revisor i Danmark. Rammeregnskabet skal desuden være ledsaget af en regnskabsberetning. Beretningen skal med udgangspunkt i regnskabet beskrive større budgetmæssige omallokeringer og regnskabsmæssige forklaringer på afvigelser. Der skal endvidere kommenteres på eventuelle revisionsforbehold, dels i rammeregnskab, dels i enkeltregnskaber samt på udestående enkeltregnskaber, herunder redegørelse for planlagte tiltag for løsning af eventuelle problemer og udeståender. Regnskabsprincipper for rammeregnskabet fastlægges af rammeorganisationen i samråd med revisor. b) Årsregnskab for rammeorganisationen Så snart rammeorganisationens almindelige organisationsregnskab er revideret og godkendt af rammeorganisationens forretningsudvalg eller kompetente forsamling og senest 15. september skal det sammen med tilhørende revisionsprotokollat indsendes til Udenrigsministeriet, således at ministeriet kan danne sig et indtryk af rammeorganisationens generelle virksomhed og økonomiske status. Ved udarbejdelse af organisationsregnskabet skal der udover oplysninger om rammebevillingen også medtages oplysninger om eventuelle udviklingsaktiviteter, humanitære indsatser m.v., der finansieres fra andre statslige tilskudsområder, eller fra internationale organisationer (EU, Verdensbanken, FN-systemet m.fl.). c) Revision Rammeregnskabet og rammeorganisationens almindelige organisationsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Rammeorganisationens revisor har også det overordnede tilsyn med den lokale revision af udgifter i udlandet. Revisorskift skal meddeles Udenrigsministeriet med angivelse af årsag hertil. Som led i sit tilsyn med rammeorganisationernes forvaltning stiller Udenrigsministeriet særlige krav til omfanget og karakteren af den revision, der skal finde sted af de statslige rammemidler. Disse krav er indeholdt i revisionsinstruksen i bilag 9. Det påhviler rammeorganisationen at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville følge instruksens anvisninger, og 12 S i d e

13 at revisor ved sin påtegning på regnskabet attesterer, at revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Rammeorganisationens udgifter til revision i Danmark og på eventuelle landekontorer budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. Hvis revisionen af aktiviteterne i udlandet udføres lokalt i modtagerlandet, skal den udføres af et anerkendt revisionsfirma, og efter internationalt anerkendte standarder, jf. 1 og 2 i revisionsinstruksen. Som led i sit overordnede tilsyn med revisionen i udlandet skal den danske revisor vurdere omfanget og kvaliteten af den revision, der er udført af de udenlandske revisorer. Rigsrevisionen og Udenrigsministeriet har som led i revision og tilsyn ret til at få adgang til alle dokumenter, rapporter, evalueringer, budget- og regnskabsmateriale m.v., der vedrører forvaltningen af rammemidlerne. IV. Rapportering til OpenAid Efter lancering af websitet OpenAid.dk skal der ikke som tidligere leveres rapportering til den årlige projekt- og programorientering (PPO), men Udenrigsministeriet vil i stedet på sitet oploade puljeorganisationernes resultatrapportering, der indsendes hvert år pr. 15. september. V. Statistiske oplysninger Rammeorganisationen skal på anmodning fra Udenrigsministeriet på et hvilket som helst tidspunkt kunne levere statistiske oplysninger om forbrug på igangværende og afsluttede aktiviteter fordelt på lande, sektorer og år. VI. Ad hoc rapportering Rapportering til Udenrigsministeriet skal i øvrigt finde sted, hvis der sker væsentlige strategiske eller geografiske afvigelser i forhold til det senest godkendte rammeoplæg, eller hvis der opstår alvorlige problemer med implementering af aktiviteterne eller væsentlige vanskeligheder i forhold til myndighederne i modtagerlandet. Udenrigsministeriet er forpligtet til at underrette Rigsrevisionen, når der opstår mistanke om uregelmæssigheder i forvaltningen af tilskudsmidler. Rammeorganisationerne er derfor forpligtede til at underrette Udenrigsministeriet, såfremt organisationerne i forbindelse med forvaltningen af de statslige tilskudsmidler får begrundet mistanke om eller konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, støtte til terrorvirksomhed, økonomiske tab eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af midlerne. Igangsættes en ekstraordinær revision af en aktivitet eller en partners administration af tilskudsmidler, skal Udenrigsministeriet underrettes. 13 S i d e

14 I sin underretning skal rammeorganisationen så vidt muligt redegøre for omstændighederne og for årsagerne til, at organisationens tilsyn og kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forhindre de opståede forhold. Udenrigsministeriet underretter herefter Rigsrevisionen. Underretningen til Udenrigsministeriet skal ske i Skema til indrapportering af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption som findes i bilag 11a og 11b i hhv. en dansk og engelsk og udgave. 7. Udenrigsministeriets monitorering og tilsyn med rammeorganisationerne I. RAM-vurdering Hvert fjerde år vil rammeorganisationerne blive vurderet i forhold til præsterede resultater som grundlag for en justering af finansieringsniveauet for hver enkelt organisation. Vurderingen vil ske på 24 standarder inden for fire områder: Strategisk plan Opnåede resultater Strategisk finansiering Rollen som dansk civilsamfundsorganisation. De fire områder er vægtede, således at de standarder, som vedrører rammeorganisationernes resultater, vejer tungest. Samtidig er organisationernes læring i udviklingsarbejdet i fokus på tværs af standarderne. RAM-modellen er baseret på en forholdstalsfordeling (med udgangspunkt i den til enhver tid gældende finanslovsallokering til rammeaftaler), således at stigende bevillinger til nogle organisationer afstedkommer faldende bevillinger til andre. Modellen har desuden indbygget et loft over, hvor mange procent rammebevillingerne kan op- eller nedjusteres fra år til år (hhv. +20 pct./-10 pct.), og sikrer, at justeringer ikke vil blive foretaget hvert år, men med en kadence på fire år, der muliggør forudsigelighed i programmering og implementering. Bilag 2 indeholder en nærmere beskrivelse af RAM-modellen. 14 S i d e

15 II. Reviews Rammeorganisationerne vil blive underkastet et review hvert fjerde år. Reviewet vil blive gennemført under ledelse af Udenrigsministeriet. Reviewet vil omfatte følgende områder: Organisatorisk kapacitetsvurdering dækkende en institutionel analyse og ledelse/administration, inkl. personaleledelse og finansiel styring Udviklingsfaglig vurdering med særligt fokus på den menneskerettighedsbaserede tilgang (inkl. de fire principper fra strategien Retten til et bedre liv : Deltagelse, Ansvarlighed, Åbenhed og Ikke-diskrimination), fortalervirksomhed og partnerskab Kapacitet til at arbejde i skrøbelige situationer/lande, hvor relevant Reviewet vil vurdere organisationens opnåede resultater og validere rapporterede resultater gennem stikprøvekontrol i udvalgte partnerlande. Standard Terms of Reference for et review kan findes i bilag 3. Reviewet samt organisationens plan for opfølgning herpå vil indgå i RAM-vurderingen. Hvis der på baggrund af et review opstår tvivl om, hvorvidt organisationens kapacitet og evne til at opnå resultater er acceptabel, kan Udenrigsministeriet iværksætte tiltag som dialog, handlingsplaner, yderligere undersøgelser, og i værste fald udfasning som rammeorganisation. III. Tilsynsbesøg Udenrigsministeriets løbende tilsyn med rammeorganisationernes opfyldelse af de generelle krav (jf. kapitel 3) og med forvaltningen af tilskudsmidlerne sker gennem vurderingen af rammeorganisationens årlige rapportering og regnskabsaflæggelse samt gennem forvaltningsmæssige tilsynsbesøg, hvor organisationens økonomi og relaterede forhold drøftes, og hvor specifikke dele af program- og projektadministrationen gøres til genstand for grundigere gennemgang, bl.a. gennem stikprøvevis kontrol. Tilsynet kan endvidere ske gennem stikprøvevis besigtigelse af rammeorganisationens forvaltningspraksis i samarbejdslande, enten ved besøg fra København eller ved ambassadens foranstaltning, samt ad hoc samtaler med rammeorganisationens ledelse og rammeorganisationens revisor efter aftale med organisationen. Terms of Reference for tilsynsbesøg findes i bilag S i d e

16 IV. Konsultationer Udenrigsministeriet afholder årlige konsultationer med rammeorganisationerne som følger: a) I år med RAM-vurdering vil konsultationerne basere sig på RAM-vurderingens informationsgrundlag samt det af Udenrigsministeriet udarbejdede vurderingsnotat. b) I år med et review vil konsultationerne basere sig på reviewrapporten samt en handlingsplan til opfølgning af reviewets anbefalinger samt seneste opdaterede plan og resultatrapport. c) I år med tilsynsbesøg vil konsultationerne behandle seneste opdaterede plan og resultatrapport, udkommet af tilsynsbesøget samt en handlingsplan til opfølgning af tilsynets anbefalinger. d) I øvrige år vil konsultationerne forholde sig til den senest opdaterede plan og resultatrapport samt eventuelle handlingsplaner til opfølgning af review og tilsynsbesøg. 8. Rammebudget: Principper for forvaltningen Rammeorganisationens igangsættelse af aktiviteter, der falder indenfor den aftalte ramme, kræver ikke yderligere forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet. Det forudsættes, at der i organisationen udarbejdes og forefindes behørig dokumentation for iværksatte aktiviteter og interne bevillinger/budgetter, som efter behov kan rekvireres af Udenrigsministeriet. Rammeorganisationen kan uden forudgående godkendelse af Udenrigsministeriet foretage omallokeringer af rammebudgettets hovedposter og fordeling efter følgende regler: budgetfordelingen inden for øvrige aktiviteter (forundersøgelser, tilsyn, reviews og evalueringer) kan, på nær udgifterne til oplysningsaktiviteter, omdisponeres med op til 10 pct. af budgettet for de underkonti, hvorfra og hvortil midlerne flyttes, der kan højst omdisponeres midler mellem budgetposten øvrige aktiviteter og budgetposten program- og projektstøtte med op til 10 pct. af posten øvrige aktiviteter, ikke udbetalt tilsagn kan ikke videreføres, op til 10 pct. af udbetalte midler kan videreføres til næstkommende finansår, o mindreforbrug, der overstiger 10 pct. af udbetalte midler, tilbagebetales til Udenrigsministeriet o merforbrug, der overstiger 10 pct. af udbetalte midler, kan ikke finansieres af rammemidler. 16 S i d e

17 Videreførelsesretten illustreres i følgende model: Tilbageført Eksempler - enkelt år Tilsagn Udbetaling Forbrug Videreførelse Annulleret tilsagn UM Eks Eks Eks Eks til Eksempel - flere år Primo beholdning Tilsagn Udbetaling Samlet beholdning Forbrug Videreførelse Tilbageført til UM År År År År Udbetaling defineres som overførsel fra Udenrigsministeriet til organisationen. Forbrug defineres som overførsel fra organisationen til partner plus øvrigt forbrug som afholdt under rammen. Stedfundne omdisponeringer, herunder i budgetfordelingen mellem regioner, skal forklares og begrundes i regnskabsberetningen. I aktivitetsbudgetterne for de enkelte indsatser (budgetlinje a) i afsnit 6.III.A) kan der opereres med en budgetreserve på op til 10 pct., der skal kunne anvendes til uforudsete udgifter og til merudgifter som følge af ændret implementeringsforløb samt til indtrufne kurs-, pris- og lønændringer. Sådanne merudgifter skal afholdes inden for rammen og kan således ikke danne grundlag for forhøjelser af rammebevillingen. I de enkelte aktivitetsbudgetter kan medtages udgifter til implementering i form af f.eks. tilknyttede rådgivere. Herudover kan budgetteres med aktivitetsspecifik faglig bistand fra rammeorganisationens faste medarbejdere, jf. nedenfor. Budgettet herfor skal baseres på skønnet tidsanvendelse og skal efterfølgende dokumenteres gennem tidsregistrering. I budgetlinje c) oplysningsvirksomhed og budgetlinje d) til øvrige aktiviteter, herunder forundersøgelser, tilsyn, og reviews, i afsnit 6.III.A kan også indarbejdes lønudgifter m.v. for interne konsulenter, hvorimod evalueringsvirksomhed kræver uvildig ekstern konsulentbistand i henhold til DAC s evalueringskriterier (jf. de generelle principper). For særligt aftalte rammeaktiviteter (d) gælder det, at det skal være aktiviteter af fælles interesse, som kan have 17 S i d e

18 relevans for en bredere kreds, eller aktiviteter, som er direkte pålagt organisationen af Udenrigsministeriet. Sådanne aktiviteter aftales nærmere i forbindelse med konsultationerne. Ved indgåelse af aftaler og kontrakter med leverandører skal rammeorganisationen i aftaledokumentet anvende Udenrigsministeriets korruptionsklausul: No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. Administrationsvederlaget på 7 pct. (budgetlinje f) i afsnit 6.III.A) skal ikke specificeres eller dokumenteres af rammeorganisationen, hverken i budget- eller regnskabsfasen. I budgetfasen beregnes administrationsvederlaget som 7 pct. af det samlede budget (eksklusiv administration og egenfinansiering). I regnskabsfasen ydes vederlaget med 7 (syv) pct. af det faktiske forbrug (eksklusiv administration og egenfinansiering). Det uspecificerede vederlag skal dække de generelle administrative merudgifter for rammeorganisationen i forbindelse med forvaltningen af rammemidlerne, herunder hovedkontorets og eventuelle landekontorers kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter). I bilag 12, afsnit 6, findes en oversigt over hvilke typer aktiviteter, der skal dækkes af administrationsbidraget. Udgifter til faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand, der udføres af rammeorganisationernes faste medarbejderstab (på hovedkontor og eventuelle landekontorer), kan medtages under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Forudsætningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret i forhold til aktiviteter under rammen, og at organisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det faktiske tidsforbrug opgøres. Bilag 12, afsnit 6, indeholder en oversigt over hvilke typer aktiviteter, der kan udgiftsføres som aktivitetsspecifik konsulentbistand. I forbindelse med aflæggelsen af rammeorganisationens organisationsregnskab kan Udenrigsministeriet kræve specificeret, hvorledes sådanne indtægtsførte beløb har haft virkning på rammeorganisationens samlede administrationsudgifter, og i tilfælde af konsulentydelser ydet af medarbejdere på et landekontor, en specifikation af kontorets samlede omkostninger samt specifikation af de beløb, der er overført til rammeregnskabet. Derudover bør der udarbejdes en opgavebeskrivelse for den aktivitetsspecifikke konsulentbistand, hvoraf det fremgår, hvad 18 S i d e

19 rammeorganisationens medarbejdere skal bidrage med, hvordan og med hvilket formål. Maksimumssatser for sådanne ydelser er beskrevet i bilag 7b og c og reguleres hvert år. Heraf kan der beregnes et overhead på 80 pct. til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. For personale udsendt til landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 7b og c, b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger og c) den forholdsvise andel af de faktiske udgifter (ikke lønomkostninger) til udsendelsesbetingede omkostninger i henhold til Udenrigsministeriets regler for udsendte rådgivere. For lokalt personale på landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske ansættelsesomkostninger og b) 80 pct. af a) i overhead. Niveauet for timesatser under a), der kan udgiftsføres over bevillingen, må ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer i landet. Under aktivitetsregnskaberne kan i øvrigt medtages de direkte udgifter til implementering og styring, herunder udgifter i forbindelse med den lokale programstyring (programpersonale og dettes kontorleje, kontorhold, rejseudgifter, boliger, køretøjer, udstyr mv.), samt konsulentbistand og øvrige tjenesteydelser, der sigter på kvalitetssikring af aktiviteternes gennemførelse. Alle de nævnte programspecifikke udgifter tillige med forventede udgifter til tilsyn og reviews skal på forhånd være indarbejdet i organisationens budget/programdokument for de enkelte aktiviteter og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten. Revisionsudgifter vedrørende de enkelte programmer afholdes af programbudgettet. Revisionsudgifter i Danmark og eventuelt i udlandet budgetteres særskilt under budgetpost g. 9. Udbetaling af beløb under rammeaftalen Rammeorganisationen fremsender hvert halvår (januar og juli) en anmodning om udbetaling af rammemidler i henhold til vejledningen i bilag 8b. Til udbetalingsanmodningen vedhæftes formularen som vist i bilag 8a. Udbetalingsanmodningen udarbejdes på grundlag af tilsagnsrammen for det pågældende år samt det forventede forbrug. Såfremt der i første halvår sker ændringer i det oprindelige budget, skal dette reflekteres som korrektion i den efterfølgende anmodning, idet der generelt ikke må opbygges mere likviditet af statsmidler end påkrævet for aktiviteternes planlagte gennemførelse, hverken hos organisationen i Danmark, på 19 S i d e

20 landekontorerne eller hos lokale partnere. Tilsvarende skal rammeorganisationen påse, at der ikke anvises større beløb end påkrævet til lokale partnere. Udbetalingsanmodningen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest tre uger før overførselsdatoen. Det påhviler rammeorganisationen at sikre, at udbetalingsanmodninger fremsendes af personer, der er bemyndigede hertil. Anviste rammemidler skal indsættes på en separat konto i Danmark, adskilt fra organisationens øvrige midler. Det påhviler rammeorganisationen at indgå skriftlig aftale med banken om, at de på kontoen til enhver tid indestående ubrugte tilskudsmidler tilhører Udenrigsministeriet, og at banken ikke er berettiget til at modregne rammeorganisationens eventuelle gæld til banken i indeståendet eller gøre udlæg heri. Alle statslige tilskudsmidler, der anvendes til rammeaktiviteterne i udlandet, skal kunne dokumenteres overført til udlandet. 10. Rammeorganisationens interne administration Til vejledning ved rammeorganisationens tilrettelæggelse af sin interne administration af rammemidlerne findes i bilag 12 en række administrative tjeklister, der i relevant omfang bør lægges til grund for det administrative arbejde med rammemidlerne. Rammeorganisationen skal ved besættelse af stillinger i forbindelse med rammeaktiviteterne sikre, at dette sker ved anvendelse af åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led i rotation. Ved udvælgelsen af kandidater må der ikke diskrimineres mod etnicitet, handicap, køn, alder eller politisk og religiøst tilhørsforhold. Rammeorganisationen skal endvidere sikre, at udsendt personel, der arbejder i tilknytning til rammeaktiviteterne, ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overstiger vilkårene for rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet, flyrejser i tilknytning til rammeaktiviteterne foregår på økonomiklasse og på billigste rute til rådighed, bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser som led i rammesamarbejdet, må ikke anvendes privat af rammeorganisationens medarbejdere, men medgår til billiggørelse af andre tjenesterejser. Rammeorganisationens vedtægter er af betydning for Udenrigsministeriets vurdering af de overordnede formål og folkelige forankring. Det påhviler derfor rammeorganisationen at underrette Udenrigsministeriet om påtænkte vedtægtsændringer. 20 S i d e

21 11. Samarbejde med partnere Rammeorganisationens samarbejde med partnere i udviklingslandene bør altid hvile på skriftlige aftaler. Rammeorganisationen skal i den forbindelse underrette samarbejdspartnere om bestemmelserne i rammeaftalen og i disse retningslinjer. I aftaledokumentet skal endvidere indføjes Udenrigsministeriets korruptionsklausul (jf. afsnit 8). Rammeorganisationen skal sikre, at partnernes forvaltning af og kontrol med overførte tilskudsmidler sker på forsvarlig og betryggende måde. Tilsvarende gælder for udstyr og andre aktiver, der er indkøbt for tilskudsmidlerne. Det påhviler rammeorganisationen at sikre, at partnerorganisationer modtager den nødvendige træning/oplysning vedrørende rammeorganisationens antikorruptions-politik og et etisk kodeks. Ved overdragelse til partneren, senest ved aktivitetens afslutning, skal en overdragelsesforretning finde sted med partnerens kvittering for de overdragne effekter og deres værdi. Overdragelsesforretning omfatter alle effekter med en værdi over den skattemæssige sats for straks-afskrivning af småanskaffelser, jf. Afskrivningsloven. Ubrugte midler skal tilbagebetales af partneren til rammeorganisationen. 21 S i d e

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3.

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet August 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 1 S i d e Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. PARTNERSKABSORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL

Læs mere

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013)

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Revideret 9. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Januar 2016 Indholdsoversigt 0. BILAGSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. RAMMEORDNINGENS

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 PROJEKTPULJEN VEJLEDNING OM OPSTILLING AF BUDGET TIL PROJEKTPULJEN REVIDERET VERSION JANUAR 2012 INDHOLD 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2

1. Vejledningens gyldighed side Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 projektpuljen Vejledning om opstilling af budget til Projektpuljen 2. udgave, April 2010 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Generelt om budgetter for

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere