Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer"

Transkript

1 d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer

2 Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det Teologiske Fakultet

3 Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne (gældende fra 1. september 2011) Revideret august 2011 Studienævnet for Teologi ved Københavns Universitet

4 retningslinjer

5 Indhold Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet Indledning 1. Kompetenceprofil og niveau 2. Adgangsbetingelser og optagelse 3. Uddannelsesplan 4. Uddannelsens elementer 5. Betaling 6. Vedr. godskrivning af merit fra allerede afviklede uddannelseselementer 7. Vedr. ikrafttræden af reviderede retningslinjer og udløb af tidligere retningslinjer Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne 2009 retningslinjer 5

6 guidelines

7 Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet Ved fakultetsrådsbeslutning af 11. januar 2002 blev der åbnet adgang til fleksible videreuddannelsesforløb ved Det Teologiske Fakultet. Masteruddannelsen ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet er normeret til et årsværk (60 ECTS-point) og tages normalt som deltids-studium over to år efter optagelsen. Af de 60 ECTS-point skal mindst 45 ECTS-point være opnået ved fordybelse i et hovedemne, heraf 15 ECTS-point ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet. I det følgende beskrives de retningslinjer, der gælder for fleksible forløb ved Det Teologiske Fakultet. Masteruddannelsen ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet har hjemmel i LBK nr af 9. november 2009 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for Voksne, Bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne samt Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universitetet (del-tidsbekendtgørelsen). Retningslinjerne for masteruddannelsen ved Det Teologiske Fakultet er udarbejdet af Studienævnet for Teologi i 2003 og revideret i 2005, 2008 og Den seneste revision er godkendt af dekanen for Det Teologiske Fakultet den 19. august 2011 og træder i kraft den 1. september En masteruddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen Master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes. Uddannelseselementerne i et fleksibelt efteruddannelsesforløb erhverves alle i forbindelse med indskrivning efter reglerne om deltidsuddannelse (Åbent Universitet). Udførlig beskrivelse af de teologiske fag findes i studieordningen for kandidatuddannelsen i teologi ved Det Teologiske Fakultet. Ordningen findes på Vejledning om masteruddannelsen, optagelse, undervisning osv. fås hos AC-fuldmægtig Bente Guldsborg på tlf eller 2009 retningslinjer 7

8 Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2. Adgangsbetingelser, ansøgning og optagelse 1. Kompetenceprofil og niveau 1.1. Masterniveau indebærer, at uddannelsen er udbudt på kandidatniveau. Inden for det teologiske fagområde opnår den masterstuderende en viden og forståelse, der sætter den pågældende i stand til at forstå og på et videnskabeligt grundlag identificere og reflektere over fagområdets problemstillinger Den studerende opnår færdigheder i anvendelse af det teologiske fagområdes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område. Den studerende udvikler gennem uddannelsen evnen til at arbejde analytisk for derved at blive kvalificeret til at løse et bredt spektrum af opgaver i kirke, kultur og samfund. Der lægges desuden vægt på at fremme den studerendes evne til formidling Uddannelsen tilsigter at give den studerende en videnskabelig og erhvervsrelevant kompetence, der kombineret med den adgangsgivende ud-dannelse og 2 års relevant erhvervserfaring kan føre til ansættelse på det kirkelige område samt inden for områder som undervisning, kommunikation og rådgivning Adgang til en masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet er betinget af, at ansøgeren har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, som mindst skal svare til en mellemlang videregående uddannelse, en professionsbachelor-uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb Yderligere kræves der Bibelkundskab (10 ECTS-point), Hovedlinjer i Kirke- og Teologihistorien (10 ECTS-point) samt Almen Filosofi (8 ECTS-point), med mindre tilsvarende kundskaber kan dokumenteres Bibelkundskab, Hovedlinjer i Kirke- og Teologihistorien samt Almen Filosofi udbydes alle ved Det Teologiske Fakultet i henhold til Bekendtgø-relse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse. (jf. pkt. 5.2) Ved ansøgning om optagelse skal benyttes ansøgningsskema, der kan hentes på hjemmesiden Der er to årlige ansøgningsfrister, den 1. november med studiestart i forårssemesteret og den 1. maj med studiestart i efterårssemesteret retningslinjer

9 2.5. Evt. dokumentation for kundskaber i Bibelkundskab, Hovedlinjer i Kirke- og Teologihistorien samt Almen Filosofi skal vedlægges ansøgnings-skemaet. 3. Uddannelsesplan 3.1. Efter optagelsen udarbejdes en uddannelsesplan, der fastlægges individuelt for den enkelte studerende. Planen udarbejdes af den studerende i samarbejde med og efter forudgående vejledning ved en fastansat lærer med udgangspunkt i den studerendes erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse. Studielederen udpeger efter aftale med den studerende den lærer, der fungerer som vejleder. Ved udarbejdelse af planen benyttes fakultetets formular Masteruddannelse - Uddannelsesplan Den udpegede vejleder er fagligt ansvarlig for uddannelsesplanen. Samme faglærer fungerer normalt som vejleder for afgangsprojektet Uddannelsesplanen skal beskrive den studerendes samlede uddannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen angiver hovedemnet og de uddannelseselementer, som den studerende skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede uddannelse. De enkelte uddannelseselementer skal ligge inden for det fagudbud, som i forvejen findes ved fakultetet (se dog pkt. 4.4.). Planen skal således beskrive: Den studerendes adgangsgrundlag (jf. pkt og 2.2.) Uddannelsens faglige profil, herunder hovedemnet Sammensætning af de uddannelseselementer, der indgår i forløbet, med angivelse af ECTS-point, herunder uddannelseselementer, der allerede er gennemført Den institution, ved hvilken elementerne skal gennemføres eller er gennemført Den rækkefølge, i hvilken uddannelseselementerne skal gennemføres, og en vejledende tidsplan herfor Når uddannelsesplanen er udarbejdet, indgiver den studerende denne til Studienævnet med ansøgning om godkendelse. Søger den studerende om meritoverførsel til masteruddannelsen, skal meritansøgningen vedlægges uddannelsesplanen Efter Studienævnets godkendelse af uddannelsesplanen underskrives denne af studielederen og den studerende. Den studerende får kopi af planen Studienævnet kan godkende uddannelsesplan for studerende, der endnu ikke har absolveret kurser i 2009 retningslinjer 9

10 Bibelkundskab, Hovedlinjer i Kirke- og Teolo-gihistorien samt Almen Filosofi. Er disse kurser ikke absolveret senest efter ét års studier, betragtes uddannelsesplanen som fraveget Fravigelser fra uddannelsesplanen kan efter den studerendes anmodning og med vejlederens godkendelse tillades af Studienævnet Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidspunktet regnes fra uddannelsesplanens underskrivelse Hvis uddannelsesplanen er bortfaldet, kan der efter den studerendes øn-ske udarbejdes en ny uddannelsesplan, på grundlag af hvilken den studeren-de på ny kan søge optagelse. 4. Uddannelsens elementer Omfang 4.1. Uddannelseselementerne skal, inkl. afgangsprojektet, tilsammen have et omfang af 60 ECTS-point. Mindst 45 ECTS-point, herunder afgangsprojek-tets 15 ECTS-point, skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne. Faglig profil og niveau 4.2. Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre en klar faglig profil, et kompetenceniveau svarende til masterniveau, en indre sammenhæng og en faglig progression i den pågældende uddannelse. Uddannelseselementernes sammensætning 4.3. Uddannelsen vil typisk omfatte fire elementer à 15 ECTS-point. Heraf vil tre elementer kunne absolveres gennem deltagelse i undervisning (emne-kurser, semesterkurser eller andet). Disse elementer skal absolveres på kandidatuddannelsesniveau. Det fjerde element udgøres af afgangsprojektet (jf. pkt ) De enkelte uddannelseselementer gennemføres ved Det Teologiske Fakultet eller ved andre uddannelsesinstitutioner med regulerede uddannelsesudbud (jf. pkt. 5.2.). Mindst 30 ECTS-point skal gennemføres ved Det Teologiske Fakultet Den studerende skal selv søge optagelse på de enkelte kurser forud for semesterstart. Formularen Masteruddannelse - kursusregistrering skal benyttes. Der betales for de enkelte kurser ved kursusregistreringen Pensum for hvert modul à 15 ECTSpoint er ca sider. De enkelte retningslinjer

11 moduler absolveres efter de for vedkommende forløb gældende regler. Afgangsprojektet 4.7. Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens hovedemne Den studerende aftaler emne for afgangsprojektet med en fastansat lærer, der fungerer som vejleder for projektet. I reglen vil den lærer, der har vejledt den studerende om uddannelsesplanen, også være vejleder for af-gangsprojektet Når den studerende og vejlederen har aftalt afgangsprojektets emne, sender den studerende det til Studienævnet med ansøgning om godkendelse. Formularen Masteruddannelse - Afgangsprojekt skal benyttes Godkendelse af emne for afgangsprojekt sker løbende. Kan emnet ikke godkendes, kan den studerende efter aftale med vejlederen om ændring af emnet indsende en ny Afgangsprojektet, der jf. pkt hviler på ca sider studeret lit-teratur, skal have et omfang af sider. En side omfatter 2400 tegn inkl. mellemrum. Antal tegn skal oplyses på opgavens forside. Afgangsprojektet skal indeholde et resumé på et fremmedsprog. Er det skrevet på et andet sprog end dansk, bortset fra norsk og svensk, kan resumeet være danskspro-get. Dette resumé indgår i det samlede grundlag for bedømmelsen af arbejdet Afgangsprojektet kan kun gennemføres ved Det Teologiske Fakultet Afgangsprojektet afleveres i tre eksemplarer til Studie- og eksamensadministrationen. Ved aflevering skal formularen Masteruddannelse Standardforside til afgangsprojektet være vedlagt alle tre eksemplarer. Der er to årlige afleveringsfrister for afgangsprojekter: 1. maj og 1. december Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, der afholdes højst to måneder efter afleveringsfristen, juli måned indgår ikke i beregningen af de to måneder. Prøven er individuel og varer 30 minutter inkl. vurderingen og meddelelse af resultatet. Der er ikke forberedelsestid. Eksamenskontoret udpeger censor og arrangerer den mundtlige prøve Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Karakteren 12 gives, når den studerende gennem af-gangsprojektet og den mundtlige prøve demonstrerer indgående viden om emnet for afgangsprojektet, 2009 retningslinjer 11

12 dybtgående indsigt i sammenhængen mellem afgangsprojektets emne og uddannelsens hovedemne og forståelse for emnets perspektiver, sikker evne til at søge, udvælge og benytte relevant information og litteratur, sikker evne til skriftlig redegørelse for og drøftelse af det valgte emne gennem en hensigtsmæssig disposition af stoffet og en klar og sammenhængende fremstilling, herunder fremragende stave- og formuleringsevne, og sikker evne til mundtlig redegørelse for og drøftelse af det valgte emne Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en cen-sor, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser. For bedømmelsen af afgangsprojektet gælder i øv-rigt reglerne i Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser. 5. Betaling 5.1. Betaling for vejledning, udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesplan samt vejledning, godkendelse og bedømmelse af afgangsprojekt samt udstedelse af bevis for gennemført uddannelsesforløb er kr. Heraf opkræves et beløb på kr. ved optagelse på uddannelsen og et beløb på kr. ved godkendelsen af emne for afgangsprojektet Uddannelseselementerne erhverves i forbindelse med indskrivning efter reglerne om deltidsuddannelse, typisk gennem deltagelse i kurser udbudt af Det Teologiske Fakultet under Åbent Universitet. Uddannelseselementerne betales efter gældende takster for kurser udbudt under Åbent Universitet ved Det Teologiske Fakultet. Det bemærkes, at prisen for kurserne varierer efter kursernes omfang. Betaling for afgangsprojekt er indeholdt i grundgebyret Søger en studerende efter bortfald af en uddannelsesplan optagelse på ny, opkræves grundgebyr efter gældende regler for godkendelse af den nye uddannelsesplan samt for godkendelse af emne for afgangsprojekt. 6. Vedr. godskrivning af merit fra allerede afviklede uddannelseselementer 6.1. Afgangsprojektet for Master fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet kan indledes af studerende, der kan dokumentere meritter svarende til 45 ECTS-point, når niveau, relevans og sammenhæng i studierne samt emnet for afgangsprojektet er godkendt af retningslinjer

13 Studienævnet. Ansøgning om meritgodskrivning samt om godkendelse for afgangsprojekt i sammenhæng hermed finder sted efter de ovennævnte retningslinjer for Master fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. 7. Vedr. ikrafttræden af reviderede retningslinjer og udløb af tidligere retningslinjer 7.1. De reviderede retningslinjer træder i kraft den 1. september Studerende, hvis uddannelsesplan er godkendt og underskrevet inden den 1. februar 2009, følger de reviderede 2005-retningslinjer gældende fra 1. september retningslinjer 13

14 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Undervisningsministeriet, Bekendtgørelse nr af 15. december retningslinjer

15 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 4, 13, stk. 4, 14, stk. 4, 15, stk. 5 og 6, 17, stk. 5, 19, nr. 2, 30, stk. 2, og 32, nr. 2, i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter videregående voksenuddannelse (VVU), diplomuddannelse og masteruddannelse, der gennemføres som fleksible forløb. Et fleksibelt forløb sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Det fleksible forløb fastsættes i en personlig uddannelsesplan. Kapitel 2 Uddannelsesinstitutioner 2. Et fleksibelt forløb kan tilrettelægges af de uddannelsesinstitutioner inden for Undervisningministeriets og Forskningsministeriets områder, der udbyder videregående uddannelse for voksne på samme niveau som det fleksible forløb og inden for afgangsprojektets fagområde. Kapitel 3 Betegnelse 3. En VVU gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen VVU med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes. Stk. 2. En diplomuddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen Diplom med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes. Stk. 3. En masteruddannelse gennemført som fleksibelt forløb giver ret til betegnelsen Master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes. Kapitel 4 Adgangsbetingelser 4. Adgang til videregående uddannelse for voksne som fleksible forløb er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan, jf. 5, har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse på mindst følgende niveauer: 1) Til VVU: En ungdomsuddannelse eller en grunduddannelse for voksne. 2) Til diplomuddannelse: En kort videregående uddannelse, en VVU gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen retningslinjer 15

16 3) Til masteruddannelse: En mellemlang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan stille krav om, hvilke fag, herunder fagniveau, der skal indgå i en adgangsgivende uddannelse, jf. stk. 1. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan efter en konkret vurdering give adgang for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne om den adgangsgivende uddannelse i stk. 1 og 2, herunder ansøgere, der har gennemført en VVU, en diplomuddannelse eller en masteruddannelse som et fleksibelt forløb, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre det fleksible forløb. Kapitel 5 Uddannelsesplanen 5. Den personlige uddannelsesplan fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. 2. Planen udarbejdes i samarbejde med og efter forudgående vejledning af ansøgeren med udgangspunkt i ansøgerens erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse. Uddannelsesinstitutionen påser, at planen opfylder kravene i 8, stk. 2. Stk. 2. Uddannelsesplanen skal beskrive ansøgerens samlede uddannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen angiver de uddannelseselementer, som ansøgeren skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede uddannelse. Planen skal indeholde: 1) Ansøgerens adgangsgrundlag, jf. 4. 2) Uddannelsens faglige profil, herunder hovedemne, og kompetenceniveau, jf. 8, stk. 2. 3) Sammensætning af de uddannelseselementer, der indgår i forløbet, med angivelse af ECTS-point, herunder uddannelseselementer der allerede er gennemført. 4) Angivelse af ved hvilken institution elementerne skal gennemføres eller er gennemført. 5) Den rækkefølge, i hvilken uddannelseselementerne skal gennemføres, og en vejledende tidsplan herfor, jf. 8. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at ansøgeren får mulighed for at gennemføre alle uddannelseselementer i uddannelsesplanen, jf. dog 6, stk. 2. Hvis forløbet indeholder elementer, der skal gennemføres på andre institutioner, træffer uddannelsesinstitutionen de nødvendige aftaler med disse institutioner retningslinjer

17 6. Uddannelsesplanen skal underskrives af både uddannelsesinstitutionen og ansøgeren. Uddannelsesinstitutionen giver kopi af planen til ansøgeren og til eventuelle andre uddannelsesinstitutioner, hvor dele af forløbet skal gennemføres. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan efter anmodning fra den studerende tillade fravigelse af uddannelsesplanen, herunder i tilfælde, hvor et uddannelseselement er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes. 7. Hvis uddannelsen ikke er gennemført inden for 6 år, bortfalder uddannelsesplanen. Tidspunktet regnes fra uddannelsesplanens underskrivelse. Stk. 2. Hvis uddannelsesplanen er bortfaldet, fastsætter uddannelsesinstitutionen efter ansøgerens ønske en ny uddannelsesplan, som udarbejdes i overensstemmelse med de aktuelle regler for de uddannelseselementer, der indgår. Kapitel 6 Uddannelseselementer 8. Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb samt afgangsprojektet, jf. 9, skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS-point, hvoraf 1) mindst 30 ECTS-point skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne, og 2) mindst 10 ECTS-point ved VVU eller mindst 12 ECTS-point ved di-plom- og masteruddannelser skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet, jf. 5, stk. 2, nr. 2. Stk. 2. Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre en klar faglig profil, et kompetenceniveau, svarende til henholdsvis VVU-, diplomog masterniveau, en indre sammenhæng og en faglig progression i den pågældende uddannelse. Stk. 3. De enkelte uddannelseselementer kan gennemføres ved den uddannelsesinstitution, der har udarbejdet uddannelsesplanen, jf. 5, stk. 1, eller ved andre uddannelsesinstitutioner, jf. 18 i lov om erhvervsrettet grund-uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Kapitel 7 Afgangsprojektet 9. Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Stk. 2. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens hovedemne, jf. 5, stk. 2, nr. 2, og skal 2009 retningslinjer 17

18 godkendes af uddannelsesinstitutionen inden projektets påbegyndelse. Stk. 3. Afgangsprojektet gennemføres ved den uddannelsesinstitution, der har udarbejdet uddannelsesplanen. Det kan gennemføres på heltid eller deltid. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen udpeger en vejleder for den studerende i relation til afgangsprojektet. 10. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Stk. 2. Prøven er individuel og varer 30 minutter inklusive vurderingen og meddelelse af resultatet. Der er ikke forberedelsestid. Stk. 3. Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en censor, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Stk. 4. Der gives karakter efter 13-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 11. For bedømmelsen af afgangsprojektet gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Kapitel 8 Forskellige regler 12. Bevis for et gennemført fleksibelt forløb udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor afgangsprojektet er gennemført, jf. 9, stk En studerende, som under afgangsprojektet er til alvorlig gene for undervisningen, for andre studerende, lærere eller andre ansatte eller for institutionens sikre og hensigtsmæssige drift, kan bortvises fra undervisningen på en uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet eller Forskningsministeriet, eventuelt for en bestemt periode, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Bortvisning forudsætter, at der forinden er meddelt den pågældende en advarsel herom. Stk. 3. Foreløbig bortvisning med henblik på overvejelser om afgørelse om advarsel eller egentlig bortvisning kan ske uden forudgående advarsel, hvis det er nødvendigt af hensyn til undervisningen m.v., jf. stk. 1. Stk. 4. Reglerne om bortvisning i stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvor der i medfør af anden lovgivning er fastsat regler om bortvisning retningslinjer

19 14. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelser af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 4, stk. 3, og 6, stk Uddannelsesinstitutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørel-se kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen videresender klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Uddan-nelsesinstitutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist på 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til ministeriet. Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Kapitel 9 Ikrafttræden 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Undervisningsministeriet, den 15. december 2000 P.M.V. Ivan Sørensen, Styrelseschef / Hanne Baumann 2009 retningslinjer 19

20

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side 3 Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere