Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F

2 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang... Hold. gang...8 Danske og internationale...67 Internationale hold... Kommentarer... Det fysiske miljø... Uddybende kommentarer...

3 Indledning I efteret blev der foretaget trivselsevalueringer på alle videregående uddannelser på erhvervsakademier og profionshøjskoler. Fra politisk hold har man vedtaget det såkaldte rourceregnskab, der er en ny måde, hvorpå uddannelsesinstitutionerne på Undervisningsministeriets område (dvs. erhvervsskoler, almene gymnasier, VUC er, erhvervsakademier og profionshøjskoler) hvert skal opgøre og præsentere deres resultater inden for de fire væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet i uddannelserne Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift. Rourceregnskabet har til formål at belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater gennem en række indikatorer. Rourceregnskabsmodellen indeholder indikatorer, der tilsammen belyser uddannelsesinstitutionens resultater i forhold til overordnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatorer er trivselsmåling hos de studerende. Der er derfor nu udarbejdet et fælles spørgeskema, der skal anvendes på alle uddannelser på samme niveau. For KEA betyder dette, at der er et fælles skema for alle erhvervsakademiuddannelser og et skema for alle voksne videregående uddannelser. Metode Trivselsevalueringen foretaget på KEA er gennemført af i alt 65 studerende. Der har været en meget stor variation i svarprocenten fra uddannelse til uddannelse, som det fremg af nedenstående skema. En konsekvens af rourceregnskabet har desværre været en manglende fleksibilitet i forhold til afvikling af undersøgelsen, idet erhvervsakademierne kun kunne gennemføre uddannelsen i bestemte uger. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelser. På nogle uddannelser var en stor gruppe studerende i praktik og andre var i gang med at skrive speciale og var derfor ikke lette at kontakte og motivere til at deltage i undersøgelsen. Dette er meget beklageligt, da en høj svarprocent er afgørende for undersøgelsens validitet. Jo mindre population der deltager, jo større svarprocent kræves for at sikre validiteten. For at opnå validitet i en population på. kræves 5 svar. Ud fra dette kan det heldigvis konkluderes, at for hele KEA og de fleste uddannelser er antallet af besvarelser tilfredsstillende.

4 Evalueringen blev gennemført som en anonym undersøgelse, hvilket de studerende blev informeret om inden de påbegyndte deres besvarelser. Det er vigtigt at pointere, at trivselsevalueringerne giver et øjebliksbillede af temperaturen på de forskellige uddannelser. De studerende giver udtryk for deres subjektive vurderinger, hvilket man skal tage med i analysen af resultaterne. Man kan aflæse tendenser af en trivselsmåling og udpege eventuelle indsatsområder, men resultaterne er ikke udtryk for en objektiv sandhed. Derfor kan der være behov for yderligere uddybning af resultaterne i form af andre kvantitative og kvalitative målinger. En almindeligt brugt fremgangsmåde i tvivlstilfælde kan være fokusgruppeinterviews blandt bestemte grupper af studerende. Det er vigtigt, at man primært opfatter en trivselsevaluering, som en temperaturmåling og et godt diaværktøj. Evalueringen skal ses som et værktøj til at reflektere systematisk over arbejdet med de studerende og en mulighed for dia på tværs af akademiet ikke mindst i forhold til vore brugere, de studerende. Det er et vigtigt signal at sende de studerende, at akademiet intererer sig for deres mening og har en oprigtig vilje til at skabe udvikling og forbedringer. De studerende tog stilling til spørgsmål, under følgende hovedtemaer: generel tilfredshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen organisering af uddannelse

5 undervisningen udstyr og materialer fysisk miljø socialt miljø praktikdelen eksaminer & prøver egen indsats I de overordnede spørgsmål skulle de studerende besvare spørgsmålene ud fra en skalainddeling fra -, hvor ville vise en stor uenighed med det respektive udsagn og ville vise en stor enighed med det respektive udsagn. Der var også mulighed for at kunne svare ved ikke på spørgsmålet. De øvrige spørgsmål var primært formuleret som udsagn, som de studerende skulle forholde sig til i forhold til, hvor enige de var med udsagnet. Udover disse lukkede spørgsmål, har spørgeskemaet også inkluderet enkelte åbne kvalitative spørgsmål, hvor den studerende har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Besvarelserne af spørgeskemaet er trukket ud i uredigeret form, og er herefter nøje blevet analyseret ud fra forskellige gennemsigtige måleparametre. En bærende værdi i analysen er, at der ikke lægges skjulte parametre ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efter tema og helheden vurderes herfra. Årsagssammenhænge søges afklaret, der hvor det giver mening. Hvis der ikke umiddelbart kan afklares sammenhænge i et tydeligt indsatsområde anbefales yderligere uddybning. Besvarelser på 7 og derover rates som gennemsnitlig eller positiv besvarelse. De udsagn der besvares efter enighedskriteriet vurderes en enighed på 75 og derover også som værende positiv. Besvarelser på mellem 6-7 karakteriseres som en jævn eller middelmådig besvarelse, og en besvarelse på 6, eller derunder vurderes som et potentielt indsatsområde afhængig af tema og sammenhæng. Det er vigtigt at være opmærksom på korrelationen på spørgsmålene. Den har afgørende betydning for at nogle emneområder er vigtigere end andre. Man kan eksempelvis godt forestille sig, at direkte spørgsmål til emners relevans, vil give en skæv fordeling af vigtighed af et emne, idet alle respondenter vil være tilbøjelige til at mene, at samtlige emner er vigtige. Korrelationen mellem de studerendes overordnede tilfredshed med studiet viser sig stort set i alle undersøgelser at korrelere med vurderinger af undervisningen, som vigtigste faktor og organisering af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktorer. Tilsammen udgør disse emner kernen i de studerendes studieglæde. En konsekvens af denne korrelationsanalyse er at det letter muligheden for at vurdere effekten af et potentielt indsatsområde. 5

6 Korrelationsanalyse 9 Organisering af uddannelsen 6 Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Udstyr & materialer 5 Praktik Som det fremg af ovenstående diagram vil en indsats i forhold til undervisning, organisering og socialt miljø have en god effekt, hvorimod en indsats på de ydre rammer ikke umiddelbart vil have den store effekt på de studerendes generelle tilfredshed med studiet. Heldigvis er det vigtigste for vore studerende undervisningen. 6

7 Trivselsanalyse for design Dokumentet er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hvor studerende har deltaget. Heraf 8 fra den danske linje og fra den internationale linje. Desuden vil der blive inddraget forskelle på. s studerende og. s studerendes tilkendegivelser og i mindre grad forskellene på de enkelte hold. Generelt - Overordnet ligger de studerendes tilfredshed med designuddannelsen under målet på 7. Henholdsvis gennemsnitligt for den danske linje og 6, for den internationale. - Der er stor forskel i gangenes bedømmelse af uddannelsen. Første gangs vurdering ligger på 7, og anden gang vurderer uddannelse til 5,7. Årsagen til denne forskel bør undersøges nærmere. - Bedømmelserne varierer også meget holdene imellem: o På første gang varierer den overordnede bedømmelse mellem meget positiv og under målet (8, og 6,). To hold skiller sig positivt ud: dtc og dtd, og to hold markerer sig negativt: dtv a og dtv b. o På andet varierer den overordnede bedømmelse mellem 6, og,. To hold skiller sig positivt ud: dt9a og dt9v, mens et hold skiller sig markant negativt ud: dt9v. o Dette billede g igen på de to internationale hold: Første gang, dtg, giver generelt lige under 7, hvor anden gang, dt9g generelt udviser utilfredshed (ofte nede på,). Antal respondenter er dog meget lav hos anden gang. - Det faglige udbytte og undervisningsformerne bedømmes på samme niveau som uddannelsen generelt. - Det faglige niveau vurderes som lavt. - De studerende føler sig mere motiverede og engagerede end deres bedømmelse af uddannelsen giver udtryk for. - Mange studerende vil anbefale uddannelsen til andre og føler at de har valgt den rigtige uddannelse. - Næsten alle studerende forventer at fuldende uddannelsen. Ledelse: - Kravene der stilles for at kunne fuldføre uddannelsen og muligheden for at den studerende kan blive hørt, vurderes under det opstillede mål. - Struktur- kommunikations og informationsniveauet vurderes lavt. Dette indbefatter skemaplanlægning, relevante informationer om uddannelsen og forventninger til den studerende. Studievejledning: - Ca. en tredjedel har modtaget vejledning før studiet, denne vurderes lidt under 7. - Endnu færre har fået vejledning under studiet, 7. Denne vejledning vurderes positivt af første gang (7,), hvor anden gang vurderer lavt (5,9). Sidstnævnte gang anvender studievejledningen mest. De internationale studerende vurderer studievejledningen endnu lavere: 5,7. 7

8 Studiemiljø: - 6 procent har deltaget i fælles faglige arrangementer under uddannelsen herunder to tredjedele på den danske linje og knap en femtedel af de internationale. - Kvaliteten af fælles arrangementer vurderes lavt af de danske (5,7) og lidt højere af de internationale (6,). Undervisning: - Der er en udbredt opfattelse af at underviserne er engagerede og også at de er gode til at hjælpe studerende der har brug for det. - Uddannelsen inddrager IT tilstrækkeligt, mens der er mindre tiltro til at de studerende bliver godt klædt på til arbejdsmarkedets IT-behov. - De studerendes tilfredshed med variation i undervisnings- og studieformer ligger under målet (). Første gang er generelt tilfredse, hvor kun holdet dtv a skiller sig negativt ud. Anden gang er mindre tilfredse, hvor dt9v a er udpræget utilfredse. - Undervisernes evner til at se og skabe sammenhæng til andre fag indenfor uddannelsen vurderes under målet. Her er de internationale studerende mest utilfredse. Det samme gælder for det faglige niveau. - Underviserne er ikke gode til at give feedback og inddrage de studerendes evalueringer i undervisningen. - De studerende vurderer at undervisningen er bygget på den nyeste viden god. Det samme gælder for koblingen af teori og praksis. Fysisk miljø: - Generelt gives der udtryk for at undervisningsmaterialer er tidssvarende og at der er adgang til relevant udstyr og at der er et velfungerende bibliotek på KEA. - Dog er der mindre tilfredshed med hvorvidt udstyret fungerer, men at der er den nødvendige support samt hvorvidt undervisningsmaterialer er tilgængelige i god tid. - Der er tilfredshed med indeklimaet og de fysiske rammer på KEA. - Stort set alle bruger egen bærbare computer på uddannelsen. De faciliteter der tilbydes til disse, er for de danske studerende utilfredsstillende, men tilfredsstillende for de internationale. - Der er væsentlig utilfredshed med fællesarealer og megen utilfredshed med kantineforhold. Socialt miljø: - Der udvises generelt høj tilfredshed med stemningen på KEA og de studerendes velbefindende i klassen. - De studerende vurderer muligheden for at engagere sig i sociale arrangementer, fællkabet og medansvaret for andre studerende som tæt på tilfredsstillende. - Der er utilfredshed med mængden af sociale arrangementer. - Der er til gengæld, generelt tilfredshed med uddannelsens image og relevans for senere at kunne skaffe et ønskeligt job samt mulighederne for videreuddannelse. 8

9 Styrker og indsatsområder Styrker Det sociale miljø Langt størstedelen af de studerende forventer at fuldføre deres uddannelse De studerende vurderer undervisernes engagement som værende høj Koblingen mellem teori og praksis i undervisningen vurderes generelt som god Langt størstedelen af de studerende ser gode muligheder for videreuddannelse og job Indsatsområder Undervisningens faglige niveau skal styrkes Uddannelsens struktur bør forbedres - kommunikationsniveau og informationsniveau. Antallet af sociale arrangementer kan forhøjes For få studerende benytter sig af studievejledningen 9

10 Hold. gang Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? , 7, 8 7, 8, 7,8 8 7, 8 6, Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? 6, 77 6, 79 6, 76 6, 75 7,9 98 8, 6, 76 6, 8 5,7 7 6, 75

11 Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dta dtb dtc dtd dte dtf dtv a dtv b Base Jeg føler mig motiveret i min uddannelse 8 7, 8 7, 88 7, 88 7, 7,8 8, 7, 8 8 7, Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend) 7, 9 7, 88 7, 9 7,7 7, 7, 9 7,9 7,9 7, 9 6, 78 6, 8 Tabel : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Det faglige udbytte af uddannelsen 6, 8 9 6, 7, 7, 9 6, 6, 6, Det faglige niveau på uddannelsen 8 6, 8 5, , 8 7,8 6, 8 5, 69

12 Tabel 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring 6, 8 9 7, 9 7, 9 7,6 7, 9 7, 9 7, 6, 79 6, 8 Tabel 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) 6, 9 6, 6, 98 6, 9 6, 5,9 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7, 8 7, 8 7, 78 7,6 8, 9 7,8 88 8,9 8,6 7, 8 7, 8 7 5,7 6 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 7,7 7, 8 8, 88 7,9 88 8, 9 9, 9, 7,6 8 7, 8 7, Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9, 9 9,5 9, 9,5 9,5 9,5 9, 9,8 98 9,, 8,5 9,6

13 Tabel 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Uddannelsen er velstruktureret 5, 77 5,5 8 5, 7 5,7 8 6, 9 6, 9 6, 9 5,9 5,6 8, 58,7 5 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 9 5, 7 7,5 7, 7, 6, 8 6, 8 6, 8 6, 8 Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 88 6, 88 5,5 8 6, 88 5, , 77,6 68 5,5 8 5, 8 Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 8 6, 5,9 8 6, 6, , 9 6, 9 5, 7 5,7 77 Jeg f rettidig information om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5, 68 6, 76 5,6 7 6, 8 7,9 7,9 6, 8 6, 78 7, 9 5,5 7,7 7 Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse 6, 79 7, 98 7, 7, 6, 8 7,6 5,5 7,9 6 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 8 7, , 8, 8, 99 7,7 9 7, 8 5, 6, 5

14 Tabel 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja Nej Tabel 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god , , 88 7,6 7, 8 8,5 5, 59 7, 8,7 55 Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6, 9 5,9 8 5,5 78 5,6 79 5, 7 6, 7, 7, 6, 5, 7, 6, 6

15 Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja Nej Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god 68 5,7 57 6, 6 7, 7,, 6, 6,,, 8, 8, 5

16 Tabel : Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener)(ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja 8 5 Nej Tabel : Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base De vejledende fællesarrangem enter i løbet af min uddannelse, har været gode 6, 78 6, 76 5,7 7 5,8 7 7,5 6, 79 8, 7,8 6, 78, 5, 6,7 58 6

17 Tabel : Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre) 6, 9 6, 9 7, 7, 6, 8 7,5 6, 8 6, 8 Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 7, 9 7, 9 7,7 7,6 98 7,5 98 6, ,7 7 5,6 7 Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesret ning 8 7, 7, 8 7,6 9 8, 7,6 9 7,9 8, 7, 7, 5,8 69 7, Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 8 8 6, 7 8 7, 8 8 8, 7, 7, 8 5,8 7 6, 7 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 7, , 7, 7,8 7,8 7,5 7, 7, 7, 9 7

18 Tabel : Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen 7,7 8, 9 8, 88 8,5 9 8,9 98 8,8 98 9, 99 9, 8,6 7,8 7, 79 7, 8 Tabel 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Der er en passende variation i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervis ning, gruppearbejde, forelæsn) 7, 9 7, 9 7, 9 7,8 98 7,6 7,9 7, 9 7, 9 5,9 75 Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen 7, 8 7, 8 7, 8 7,9 8, 9 7,9 8,6 98 8,8 7, 8 8, 7, 8 6, 7 Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den 7, , 7,8 9 7, 7,9 8, 7, 8, 7,,8 57 8

19 profion, du på sigt skal varetage Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen , 8 8,7 7,5 8, 7,8 9 7, ,6 65,6 Jeg f tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine 6, 8 6, 79 6, 78 6, 8 5, 67 7,6 98 7,8 7, 9 6, 79 6, 77 5, 67,9 6 Tabel 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det 7,6 7,9 9 7,5 7,7 7,5 8,8 8, 8, 7,5 77 6,

20 Tabel 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Undervisnings materialet er tidssvarende 7, 7, , , 8, 7, 7,5 9 6, 7 6, 75 Uddannelste dets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 77 6, 8 6, 8 6, 8 5,6 7 6, 79 7,6 7,5 99 5, 7 5,5 7 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter, , 8 7,9 7, 8 7,6 8,8 8, 8, 8, 9 7, 8 77 Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisnings materiale i god tid før jeg skal bruge det 6, 78 6, 79 6, 78 6, 8 5, 69 6, 8 7,8 7,5 6, 79 5, 68,8 6 Der er god support til uddannelste dets tekniske udstyr 6, 79 6, 8 6, 8 9 7,6 7, 7, 9 7,,8 5 Biblioteket opfylder de studierelatered e behov, jeg har 5, , 78 7,7 7, 8 7, 79 8, 9 8,9 8,8 98, 7, 8 6, 69

21 Tabel 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? Ikke indekseret. n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja 6 Nej Tabel 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Hvor tilfreds er du med de itfaciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strøm) 5, 7 6, 8 5,9 79 6, 8 5, 7 5,7 77 7, 7, 7, 5, 7,9 66, 57

22 Tabel 9.: Udstyr og materialer Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Slet ikke I høj grad Ved ikke?

23 Tabel : Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitution? (NB: ikke praktikstedet) (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base minutter minutter minutter minutter timer Mere end timer 7 6

24 Tabel : Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelste d 5, , 7, 7,6 6, 8 7,6 6, 8 5, 67 5,9 78 De fysiske rammer på uddannelste det understøtter alle relevante undervisningsf ormer 5, , 7,6 7,6 7,9 99 7, 88 8, 6, 78 5, 6 5, 6 Fællesarealern e er inspirerende at opholde sig i,6 7 5, 77 5, 8 5, 8 5, 8 5,7 88 6, 9 5,7 88 6, 98, 5, 65 Kantineforhold ene er tilfredsstillende,6 79,8 65,6 6,5 6,6 8 5,8, 7, 56, 7,5 78, 9,5

25 Tabel : Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Jeg føler mig som en del af et fællkab på min uddannelse 7, 9 6, , 8 7, 9 7,6 7,6 5, 7 5,7 75 På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 88 6, 8 6, , ,6 7,8 8 5, 67 5,6 7 Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 7,8 7, 8 7,8 7, 8 7,7 7, 8 8,6 9, 7, 8 7 7, 8 Der er en god stemning på mit uddannelste d 7,8 88 7,5 8 7, 8 7,7 7, 79 7,9 88 7,6 8,6 8,9 7, Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelste det 5,5 79 5,6 8 5,9 8 5, 76 5,7 8 6, 5,7 8 7, 5,8 8 5,6 79 5,6 8 Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer 7, 7, 7, 9 7,5 7,8 7, 9 7,5 5, 68 5

26 Tabel : Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse 7, 8 7, ,7 7, 8 7,5 8 8,5 9, 7, 8 8, 88 6, 67 7 Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 8 7, 78 7, 79 7,9 7, 8 7,8 8 8, 9, 7,8 8 7, 75 7, 78 7, 76 Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 7, 8 7, 8 7,9 9 8, 9 7,7 8,6 8,9 7,6 8, 7 7, 8 Tabel : Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja Nej

27 Tabel 5: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dta dtb dtc dtd dte dtf dtv a dtv b Base Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode 5,9 5,7 9 5, 5, 8,9 79,6 75 5,5 9 6,,7 6, 65 5,,5 7 Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8, 99 8, 8,,,,,,,,,, Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8, 8, 98 8,,,,,,,,,, Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 7,7 99 7,7 98,,,,,,,,, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7,,,,,,,,,, Tabel 6: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja Nej

28 Tabel 7: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold 7, ,9 7 7, 88 5,7 7 7, 8, 8 Tabel 8: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Ja Nej

29 Tabel 9: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Bedømmelsesk riterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikered e 8 8 6, , 6, 77,,,, 8 8 Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 9 7, 6, 8 9, 7,5,,,, 9 Tabel : Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? 7,6 9 8, 98 7,6 9 7,9 8, 7,,,,, 8, 7,9 9

30 Tabel : Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? 7, 7,5 7, 7, 7, 9 7,5 7, 9 7,8 7,5 7,6 98 7,7 99 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende)(ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Op til timer timer timer Mere end timer

31 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende) (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Op til timer timer timer Mere end timer 7 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt)(ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Op til timer 9 - timer timer Mere end timer 6

32 Tabel 5: Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde)(ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Op til timer 7 - timer timer Mere end timer 5 Tabel 6: Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde (Ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Op til timer timer timer Mere end timer 5 5

33 Tabel 7: Baggrundsoplysninger Sprog (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Dansk English 5 6 Tabel 8: Baggrundsoplysninger Køn (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Mand Kvinde

34 Tabel 9: Baggrundsoplysninger Alder (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Yngre end Ældre end Tabel : Baggrundsoplysninger Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Semestre Moduler

35 Tabel : Baggrundsoplysninger Hvilket semester/modul g du på? (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base semester/.-. modul. semester/.-. modul semester/ modul semester/ modul semester/9.-. modul semester/.-. modul 7. semester/.-. modul semester/ modul 5

36 Tabel : Baggrundsoplysninger Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base prioritet 8. prioritet prioritet 6 6. prioritet eller lavere 7 5 Tabel : Baggrundsoplysninger Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base STX HF HHX HTX Erhvervsuddan nelse Andet

37 Tabel 5: Baggrundsoplysninger Civile stand (ikke indekseret). n -. gang dt a dt b dtc dt d dte dtf dtv a dtv b Base Bor hos forældre/foræl der Bor alene uden børn Bor alene med børn Samlevende uden børn Samlevende med børn

38 Hold. gang Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? 99 5,7 8 6, 9 5,8 8 5, 77 5, 79, 6 6, 9 Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? 6, 6, 6, 5, 6, 5, 8 5, 8 5,6 88,8 6 5, 79 8

39 Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Jeg føler mig motiveret i min uddannelse 7, 9 6, 8 7, , 7 6,,7 5 7, Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend) 7, 9 7, 9 7, 7,8 6, 79, 5 5, 6 Tabel : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Det faglige udbytte af uddannelsen 6, 5, 8 6, 5,6,9 75 5, 79, 6 5,7 Det faglige niveau på uddannelsen 6, 5,8 9 5, 77 5,9 9 5, 78,9 75,8 7,5 8 5,7 9

40 Tabel 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring 6, 9 6, 8 6, 8 6, 8 9, 55 7, Tabel 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) , 76 6, , 7 5,9 7 5,9 7 5,5 66 8, Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7, 99 7, 7, 6, 7, 99 6, 5,8 79 9, 57 9 Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 8 7,7 8 7, , 5,9 6 6, 65 7, 75,8 5 9, Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9, 9 9,5 9, 9,7 9,6 9,8 98 9,6 9,6,,

41 Tabel 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Uddannelsen er velstruktureret 5, 5,5 5, 9, 8 5, 9,9 7,6 8, 79,5 5,7 8 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse 9 7,5 6, 79 6, 8 6, 8 7,7 Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 6, 5,5 9 5, 5,9 98, 7 5, 5,6 9, 5 5, Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 6, 5,9 9 5, 8 6,,9 76 5, 78 5,8 9,7 5,7 Jeg f rettidig information om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5, 79 6, 88 5,6 8 5, 7,5 67, 59,8 7 5, 7, Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse 6, 5,5 8 6, 9 5, 76 5,5 8 5,9,7 5,7 5 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 7, 9 6, , 8 5,6 79, 6, 56

42 Tabel 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej Tabel 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god 8 7,5 9 7, 9 5,8 7 6, 75, 8, Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6, 5,9 9 5,5 5,5 6, 99 5,9 9,9 75 5,6,8,7 7

43 Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god 5,7 8 6, 5,9 5, 77 5,8 8, 6, 88

44 Tabel : Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Jeg har deltaget i vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse (fx om praktik, studieteknik, valgfag og eksamener)(ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej Tabel : Organisering af uddannelsen - fællesarrangementer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base De vejledende fællesarrangem enter i løbet af min uddannelse, har været gode 6, 6, 9 5,7 5,6 8,9 7 5,7 5,6 8, 8 6, 9

45 Tabel : Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse (fx fællesforløb, perspektivering til andre) 6, 6, 6, ,9 6, 9 6, 9,8 57 6, Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse 9 7, 6, 9 7, 6, 6,,8 5 7, 99 Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesret ning 9 7, 7, 6, 9 6, 8 88, 57 6, Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau 98 6, 9 5, 76 5,9 5, 7,9 7 5,5 8, 5 5, 79 Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 9 7, , 8 5,8 8 6, 8, 7, 5

46 Tabel : Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen 7,7 9 8, 8, 7,5 9 8, 99 8, , 99 5,7 68 7,7 9 6

47 Tabel 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Der er en passende variation i formen af den undervisning jeg deltager i (fx klasseundervis ning, gruppearbejde, forelæsn) 7, 9 6, 79 7,5 9 6, 76 5, 67,8 8 8, Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen 7, 7, 7, 8 7,6 9 7, 88 78,8 58 5,5 66 8, Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profion, du på sigt skal varetage 7, 9 6, 8 7, 9 5,6 76, 6,5 6 7, Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen 5,8 8 6, 9 5,6 8 5, 78,7 5,7 68 Jeg f tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer, min aktivitet i timerne, mv.) fra mine 6, 9 6, 6, 5,5 79 7, 6, 5, 75,9 7,, 58 7

48 Tabel 5: Undervisningen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv eller en medstuderende har behov for det 7,6 9 7,9 7,5 9 7, 8, 7, 79 7,5 9 6, 7 8, 8

49 Tabel 6: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Undervisnings materialet er tidssvarende 7, 9 7, , 78 7,, 57 7,7 Uddannelste dets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 5,9 6, 6, 9 5, 8 5,9,8 7 5,8,, 66 Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse (fx computere, div. maskiner, øvefaciliteter) 9 7, 6, 6, 9 6, 6, 88,5 9 6, Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisnings materiale i god tid før jeg skal bruge det 6, 6, 98 6, 5,7 9 6, 5, 8 5,6 5,9, 5 6, Der er god support til uddannelste dets tekniske udstyr 6, 6, 98 6, 5,7 6, 5,7 5,7 5,8 9, 5 5,7 Biblioteket opfylder de studierelatered e behov, jeg har 5,7 8 7, 9 6, 9 6, 9 9 5,8 8 6, 9 9

50 Tabel 7: Udstyr og materialer Anvender du egen bærbare pc på uddannelsen? (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej Tabel 8: Udstyr og materialer Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Hvor tilfreds er du med de itfaciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr (trådløst netværk, strøm) 5, 6, 5,9 5, 6,,8 78 5, 5,9, 8,7 75 5

51 Tabel 9.: Udstyr og materialer Har du brug for, at du kan få adgang til relevante elektroniske materialer uden for skolens normale åbningstid? (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Slet ikke I høj grad Ved ikke? 5

52 Tabel : Fysisk miljø Hvor lang tid om dagen bruger du på transport til og fra din uddannelsesinstitution? (NB: ikke praktikstedet)(ikke indekseret) n & e ss n - l og n - l og. n -. gang dt9a dt9b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base minutter minutter minutter minutter timer Mere end timer 7 5

53 Tabel : Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") n & e ss n - l og n - l og. n -. gang dt9a dt9b dt9e dt9f dt9va dt9vb Base Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsted 5, , 9 7, 9 6, 8,7 66 5,5 78 De fysiske rammer på uddannelstedet understøtter alle relevante undervisningsform er 5, , 7, 6, 8 5,9 8 7,, 55 6, Fællesarealerne er inspirerende at opholde sig i,6 8 5, 5, 9 5, 5,7 5, 9,8 8,9,5, 76 Kantineforholdene er tilfredsstillende,6,8 8,6 79, 7,9 8, 66, 7,8 8, 9, 88 5

54 Tabel : Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Jeg føler mig som en del af et fællkab på min uddannelse 7, 9 6, 9 5, ,7 8,8 68,5 9 5, 7 På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende 6, 9 6, 9 5, 78 5,9 5, 79 5,5 8,6 67,8 56 Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 7,8 7, 9 7, 88 7, , 8 5, 67 7,7 Der er en god stemning på mit uddannelste d 7,8 7,5 7, 9 7,8 6, 8 7, 9,5 5 5,7 7 Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelste det 5,5 8 5,6 5, 78 6, 9 5, 77,8 7 5, 77,8,7 7 Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer 7, 9 7, , 9 7, 5,8 7 5, 66 7,8 8, 5

55 Tabel : Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") l og l og. n -. gang dt9a dt9b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse 7, 7, 98 6, 8 7, 5,7 78 5,9 8 6, 8,5 8,7 6 Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig 7,7 7, 7, 7,7 7, 9 6, 8 6, 8,5 58 5, 69 Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig 7,7 7, 9 7, 9 5,9 77 7, 5, 7 5,5 7, 5, 7 Tabel : Praktikdelen Har du været i praktik på din igangværende uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej

56 Tabel 5: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode 5,9 5,7 8 5, 79 5,6 8 5,5 8 5, 77 5,5 8,7 9 5, 78 Praktikopholdet er relevant i forhold til uddannelsen 8, 88 8, 8, 8, 9,5 8, 8, 8, , 88 Praktikopholdet giver mig en øget faglighed 8, 8, 8, 8, 9,5 7,9 8 7,9 8 7,5 79 5, 5 8, 88 Praktikopholdet sætter mine tidligere fag i perspektiv 7,8 88 7,7 7,7 7,7 8,9 7,6 7, 8 7, 79 6, 69 8, Min uddannelse inddrager mine erfaringer fra praktikken 7, ,7 7, 8 6, 7 6, 7,8 7,7 88 Tabel 6: Praktikdelen Mangler du at komme i et praktikforløb, inden du afslutter din uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej

57 Tabel 7: Praktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base 98 Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold 77 7, ,5 9, 8,,,,, Tabel 8: Eksaminer & Prøver Har du været til eksamener eller prøver på din nuværende uddannelse? (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Ja Nej

58 Tabel 9: Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Bedømmelsesk riterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikered e 8 8 6, 77 5,7 7 6, 79,6 58 5, 6 5, , Der er god sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav 7, 98 6, 6, 8 7, 5,8 8 5, 7 6, 88, 56 7, Tabel : Eksaminer & Prøver Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener? 7,6 88 8, 7,6 88 7,5 7,5 75 7,5 7,8 9 8, 9 8,7 58

59 Tabel : Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds"). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen? 7, 7,5 7, 8 7, 8 7, , 8 7, 8 7, 8 8,7 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på undervisning (fx forelæsninger, holdtimer, øvelsestimer, gruppearbejde og lignende) (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Op til timer timer timer Mere end timer

60 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende)(ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Op til timer timer timer Mere end timer 7 Tabel : Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på studenterforeningsarbejde (både fagligt og socialt)(ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Op til timer 9 - timer timer 5 8 Mere end timer 6 6

61 Tabel 5: Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på studierelevant arbejde (både lønnet og frivilligt arbejde) (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Op til timer timer timer Mere end timer 5 8 Tabel 6: Egen indsats Gennemsnitligt tidsforbrug om ugen på ikke studierelevant arbejde (Ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Op til timer timer timer Mere end timer 5 5 6

62 Tabel 7: Baggrundsoplysninger Sprog (ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Dansk English 5 6 Tabel 8: Baggrundsoplysninger Køn (ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Mand Kvinde

63 Tabel 9: Baggrundsoplysninger Alder ikke indekseret. n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Yngre end Ældre end Tabel : Baggrundsoplysninger Uddannelsens opbygning i semestre eller moduler (ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Semestre Moduler

64 Tabel : Baggrundsoplysninger Hvilket semester/modul g du på? ikke indekseret. n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base semester/.-. modul semester/.-. modul semester/ modul. semester/ modul semester/9.-. modul 7 6. semester/.-. modul 7. semester/.-. modul semester/ modul 6

65 Tabel : Baggrundsoplysninger Hvilken prioritet den nuværende uddannelse var, da man ansøgte om optagelse (ikke indekseret) e ss l og l og. n -. gang dt9a dt9b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base prioritet prioritet prioritet 6. prioritet eller lavere 7 5 Tabel : Baggrundsoplysninger Adgangsgivende eksamen til den nuværende uddannelse (ikke indekseret) n & e ss n - l og n - l og. n -. gang dt9a dt9b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base STX HF HHX HTX Erhvervsuddannel se Andet

66 Tabel : Baggrundsoplysninger Civile stand (ikke indekseret). n -. gang dt9 a dt9 b dt9e dt9f dt9v a dt9v b Base Bor hos forældre/foræl der Bor alene uden børn Bor alene med børn 5 Samlevende uden børn Samlevende med børn

67 Danske og internationale Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") nl og Total Total Total DK INT Base Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse? 99 6, 9 Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "kunne ikke være længere fra" og er "kunne ikke være tættere på") nl og Total Total Total DK INT Base Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse? 6, 6, 6, 6, 5,7 67

68 Tabel : Tilfredshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") nl og Total Total Total DK INT Base Jeg føler mig motiveret i min uddannelse 99 7, 6, Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver (undervisning, opgaver, gruppearbejde og lignend) 7, 7, 98 7, 98 9 Tabel : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "meget utilfreds" og er "meget tilfreds") nl og Total Total Total DK INT Base Det faglige udbytte af uddannelsen 6, 6, 6, Det faglige niveau på uddannelsen 6, 5,8 9 5,9 9 5,5 8 68

69 Tabel 5: Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") nl og Total Total Total DK INT Base De valgte undervisningsf ormer er generelt gode for min læring 6, 9 6, 88 Tabel 6: Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") n & es s nlo g n Total Total Total DK INT Base Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) 6, 6, 6, Jeg vil anbefale uddannelsen til andre 7, 99 7, 7, 7, Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse 7,7 7,7 7, 7,5 7, 9 Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse 9, 9,5 99 9, 98 9,6 8, 69

70 Tabel 7: Organisering af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") nl og Total Total Total DK INT Base Uddannelsen er velstruktureret 5, 5,5 5, 9 5, 9,9 88 Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende 6, 6, 5,5 9 5,6 5, Arbejdsmængd en er godt fordelt på min uddannelse 6, 6, 5,9 9 5,9 9 6, Jeg f rettidig information om skemaændring er (fx aflysning af timer) 5, 6, 5,6 5,7, 7 Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse 6, 6, 9 5, 76 På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt 7,

71 Tabel 8: Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget vejledning om min uddannelse, før jeg påbegyndte studiet (Ikke indekseret) nl og Total Total Total DK INT Base Ja Nej Tabel 9: Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") nl og Total Total Total DK INT Base Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god , Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse 6, 5,9 9 5,5 5,5 5,7 7

72 Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Jeg har modtaget personlig studievejledning i løbet af min uddannelse (Ikke indekseret) nl og Total Total Total DK INT Base Ja Nej Tabel : Organisering af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvor er "helt uenig" og er "helt enig") nl og Total Total Total DK INT Base Den personlige studievejlednin g jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god 5,7 8 6, 6, 9 5,7 8 7

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N T: 4646 0300 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder... 9...10 Kommentarer...36

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 69% (115/1) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 38% (98/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 46% (1.782 besvarelser ud af 3.91 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 43% (4/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 24% (352/1495) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 31% (448/1435) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse Produktions Bygningskonstruktør, byggetekniker, kort-og landmålingsekniker, produktions og bygningskonstruktør (International) Prinsesse Charlottes Gade 38 København N T: 4646 3 Indhold

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (113/2562) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Svarprocent: 32% (154/488) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 3% (837/2751) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: % (7/678) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (2629/4129) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 28% (17/5798) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (21/355) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Professionshøjskoler samlet Maj 213 - Svarprocent: 48% (394/818) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (/8258) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 63% (25/481) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 November 15 Svarprocent: 53% (284/538) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 56% (3783/99) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (2534/3812) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (2925/4434) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 Metropol - December 14 Metropol Svarprocent: 31% (2915/9452) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Lillebælt Svarprocent: % (27/3) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 76% (3131/4115) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: % (21/3616) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 57% (1991/34) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 51% (21/15747) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 Lillebælt - December 215 Lillebælt Svarprocent: 62% (251/3316) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Læreruddannelsen i Århus

Læreruddannelsen i Århus Undervisningsmiljøvurdering 2010 Undersøgelse gennemført i studieåret 2009/2010 VIA University College Læreruddannelsen i Århus gennemførte en tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende i efteråret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Tilfredshedsundersøgelse 20 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier og Professionshøjskoler 1 December 1 Svarprocent: 73% (2.56 besvarelser ud af 2.832 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere