Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser"

Transkript

1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved 2 i lov nr af 28. december 2011, lov nr. 210 af 5. marts 2012 og 7 i lov nr. 418 af 12. maj 2012 foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 3, ændres»lærerkvalifikationer«til:»lærer- og lederkvalifikationer«. 2. I 35, stk. 1, indsættes som nr. 25:»25) Godkendelse af skoler til at varetage opgaver som praktikcenter og om regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre, jf. 66 b, stk. 1.«3. I 66 a, stk. 1, ændres»2 måneder«til:»umiddelbart«og efter 1. pkt. indsættes:»tilbuddet gives i umiddelbar forbindelse med elevens afslutning af grundforløbet og elever, som tager imod tilbuddet, skal påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter grundforløbets afslutning, med mindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale.«4. 66 b, stk. 1 og 2, affattes således:» 66 b. Skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Børne- og undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra skoler og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Ministeren kan efter indstilling fra rådet fastsætte nærmere regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som afslutter et grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik i et praktikcenter.«5. 71 a ophæves. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af denne lovs 1, nr. 2 og 4. Stk a, stk. 1, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse for elever, der opnår eller har opnået rettigheder efter bestemmelsens hidtidige affattelse, og som ved lovens ikrafttræden har opretholdt denne rettighed.

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Lederkvalifikationer Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Afskaffelse af karensperioden til skolepraktik Gældende ret Den foreslåede ordning 2.3. Praktikcentre Gældende ret Den foreslåede ordning Almindelige bemærkninger 2.4. Revision af ordninger om adgang til skolepraktik, adgang til skoleundervisning og løntilskud til virksomheder Adgang til skolepraktik Gældende ret Den foreslåede ordning Adgang til skoleundervisning Gældende ret Den foreslåede ordning Løntilskud til virksomheder Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema

3 3 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter Det foreslås, at der indføres bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren til at fastsætte regler om de kvalifikationer, som ledere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, skal besidde. Det foreslås endvidere, at karensperioden til skolepraktik afskaffes, det vil sige, at elevers ret til at få tilbud til skolepraktik indtræder umiddelbart efter grundforløbets afslutning. Det foreslås herudover, at skolepraktik skal udbydes af praktikcentre på skoler, der udbyder hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne. Det foreslås endelig, at bestemmelsen om, at børne- og undervisningsministeren skal fremsætte forslag for Folketinget i folketingsåret om revision af bestemmelserne om adgang til efterfølgende trin 1 i skolepraktik, adgang til skoleundervisning for elever uden uddannelsesaftale samt om løntilskuddet til virksomheder, som indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, ophæves Lovforslagets baggrund Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har den 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som er gengivet i bilag 2, med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Aftalen bygger på følgende grundlæggende præmisser: - Erhvervsuddannelser af høj kvalitet og et tilstrækkeligt antal erhvervsuddannede er en væsentlig forudsætning for at fastholde arbejdspladser i Danmark. - Unge med erhvervsuddannelse har en høj beskæftigelsesgrad, og uddannelserne spiller en afgørende rolle for at sikre, at arbejdskraften har de rette kompetencer inden for traditionelle håndværks-, industri-, handels-, pleje- eller omsorgsfag og nye teknologier. - Andelen af elever fra 9. og 10. klasse, som påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er imidlertid faldende, og der er et højt frafald på erhvervsuddannelserne især i grundforløbet. Samtidig er der, trods flere års enkeltstående praktikpladsaftaler, fortsat mangel på praktikpladser, og praktikpladskapaciteten udnyttes ikke fuldt ud. Bl.a. udnyttes de fleksible muligheder, for at fx nye og specialiserede virksomheder kan have elever i praktik, ikke tilstrækkeligt. Forud for indgåelsen af aftalen havde regeringens erhvervsuddannelsesudvalg den 5. oktober 2012 afleveret 12 forslag til initiativer til regeringen. Disse forslag udgør en væsentlig del af grundlaget for aftalen af 8. november Lovforslaget udmønter på denne baggrund følgende elementer fra aftalen, jf. bilag 2: - Kompetenceløft af den pædagogiske ledelseskompetence på erhvervsskolerne. - Karensperioden til skolepraktik afskaffes. - Den midlertidige adgang til øvrige trin i skolepraktik for elever, der har gennemført trin 1 med skolepraktik, gøres permanent. - De to nuværende midlertidige ordninger for elever, der uforskyldt har mistet en aftale, hvorved eleverne får adgang til skoleundervisning uden uddannelsesaftale og kan udløse et tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med dem, gøres permanente. - Etablering af praktikcentre. Aftalens øvrige elementer udmøntes administrativt. Der henvises til aftaleteksten, jf. bilag 2.

4 4 2. Lovforslagets indhold 2.1. Lederkvalifikationer Gældende ret Lovgivningen indeholder ikke bestemmelser om erhvervsskoleledernes kvalifikationer Den foreslåede ordning Det foreslås, at der indføres bemyndigelse til, at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalifikationskrav til ledere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. Ændringen har til formål at sikre den pædagogiske ledelseskompetence på erhvervsskolerne, og bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at erhvervsskolerne skal sikre, at lederne har de pædagogiske ledelseskompetencer, som er nødvendige for, at institutionen kan levere undervisning af god kvalitet. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil Afskaffelse af karensperioden til skolepraktik Gældende ret En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Som udgangspunkt er der frit optag til grundforløbet, mens optagelse til hovedforløbet som udgangspunkt forudsætter, at eleven har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, jf. 5, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Dette skyldes, at hovedforløbet indeholder praktikuddannelse, som skal foregå på en virksomhed. Som et alternativ til elever, der ikke har en uddannelsesaftale, er der inden for en række uddannelser oprettet skolepraktik. Skolepraktik er praktikuddannelse på en erhvervsskole i stedet for i en virksomhed. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som to måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb i en erhvervsuddannelse, der udbydes med skolepraktik, jf. 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. 66 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsuddannelser. Det er denne to-måneders periode i 66 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsuddannelser, som kaldes karensperioden. Bestemmelsen indebærer dels, at elever ikke kan tilbydes skolepraktik, hvis det er mere end to måneder siden, at de har afsluttet grundforløbet, dels at elever ikke kan optages til skolepraktik før udløbet af de to måneder. Karensperioden har til formål at sikre, at alle praktikpladsmuligheder er udtømt, før optagelse til skolepraktik kan komme på tale. Hvorfor eleverne i denne periode skal overholde de såkaldte EMMA-kriterier, hvorved forstås, at eleven er egnet til at kunne gennemføre den ønskede uddannelse og efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, at eleven er geografisk og faglig mobil, samt at eleven er aktivt praktikpladssøgende, jf i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som er fastsat i henhold til 66 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Når eleverne har udstået karensperioden, kan de optages til skolepraktik, hvis de har opfyldt optagelsesbetingelserne. Eleverne skal herefter påbegynde skolepraktik på erhvervsskolen inden for en måned efter optagelsen, jf. 113, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som sker ved karensperiodens udløb Den foreslåede ordning Det foreslås, at karensperioden afskaffes. Egnede praktikpladssøgende elever, som ved afslutningen af et grundforløb i en erhvervsuddannelse ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, vil herefter i forlængelse af afslutningen af grundforløbet få tilbudt optagelse til skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik. Eleverne skal påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter endt grundforløb, med mindre de forinden har indgået en uddannelsesaftale.

5 5 Eleverne skal fortsat være egnede, mobile og aktivt praktikpladssøgende for at kunne blive tilbud optagelse til skolepraktik (de såkaldte EMMA-kriterier). Kriterierne vil dog blive tilpasset i forhold til den foreslåede ordning. Når eleverne påbegynder undervisning i skolepraktik, vil de være berettiget til skolepraktikydelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil Praktikcentre Gældende ret Optagelse til et hovedforløb i en erhvervsuddannelse forudsætter som udgangspunkt, at eleven har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, jf. 5, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Dette skyldes, at hovedforløbet i almindelighed indeholder praktikuddannelse, som i udgangspunktet skal foregå på en virksomhed. Som et alternativ for elever, der ikke har en uddannelsesaftale, udbydes en række uddannelser med skolepraktik. Skolepraktik er praktikuddannelse på en erhvervsskole i stedet for i en virksomhed. Den nuværende lovgivning indeholder ikke regulering af de organisatoriske rammer for skolepraktik, idet skolepraktik udbydes af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb, jf. 66 b, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Den foreslåede ordning Det foreslås, at skolepraktik udbydes i praktikcentre på skoler, som udbyder hovedforløb inden for erhvervsuddannelserne. Forslaget har til formål at fremme anvendelsen af praktikpladskapaciteten og øge kvaliteten i skolepraktik. Med forslaget vil ministeren blive bemyndiget til at fastsætte regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Ministeren vil endvidere blive bemyndiget til at godkende skoler til at udføre opgaver som praktikcentre efter ansøgning fra disse. Forud for ministerens udstedelse af regler og godkendelse af ansøgninger skal Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser efter forslaget afgive indstilling herom. Udgangspunktet for etableringen af praktikcentrene vil være en indfasning af praktikcentre, der bygger på de igangværende forsøg og øvrige erfaringer med skolernes gennemførelse af skolepraktik og anvendelse af mere fleksible aftaleformer. Praktikcentrene skal således udgøre en ny, samlet model for afholdelse af praktikuddannelse i et praktikcenter (skolepraktik) i samspil med delaftaler, korte aftaler og restuddannelsesaftaler. Praktikcentrene skal bidrage til en fleksibel anvendelse af praktikpladskapaciteten i virksomhederne og på skolerne gennem anvendelse af de forskellige uddannelsesaftaleformer, praktik i udlandet, skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter) og andre nyskabelser, jf. bilag 2. Det er en forudsætning for etableringen af praktikcentrene, at skolernes tilskyndelse til at få elever i virksomhedspraktik ikke mindskes. Det skal således sikres, at praktikcentrene tilskyndes til i videst mulig omfang at få eleverne i virksomhedspraktik. I forbindelse med praktikcentrenes etablering vil de administrativt fastsatte regler om skolernes forklarende oplysninger til omverdenen om skolepraktikkens indhold og om aktiv medvirken fra arbejdsmarkedets parter blive opfrisket gennem erfaringsudveksling og forventningsafstemning mellem skoler, faglige udvalg og ministeriet i forbindelse med praktikcentrenes etablering. Det samme gælder bestemmelserne i den gældende lovs 66 f, stk. 1, om, at der skal foreligge en lønnet uddannelsesaftale, hvis en elevs praktikuddannelse i virksomheden tilfører merværdi til virksomheden, også ved virksomhedsforlagt skolepraktik for at undgå misbrug. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4, og bemærkningerne hertil.

6 Revision af ordninger om adgang til skolepraktik, adgang til skoleundervisning og løntilskud til virksomheder Adgang til skolepraktik Gældende ret Fra den 25. juni 2009 har elever, der er påbegyndt eller påbegynder trin 1 af en uddannelse i skolepraktik og gennemfører dette trin med skolepraktik, haft adgang til optagelse til skolepraktik i efterfølgende trin, jf. 66 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Optagelse i efterfølgende trin forudsætter, at eleven har gennemført det forudgående trin med uddannelsesbevis og lever op til de generelle betingelser for at være optaget til skolepraktik, hvorved forstås, at eleven skal opfylde EMMA-kriterierne, jf i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, som er fastsat i henhold til 66 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Ved EMMA-kriterierne forstås, at eleven er egnet til at kunne gennemføre den ønskede uddannelse og efter gennemført uddannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, at eleven er geografisk og faglig mobil, samt at eleven er aktivt praktikpladssøgende. Børne- og undervisningsministeren skal efter 71 a i lov om erhvervsuddannelser fremsætte forslag for Folketinget til revision af ordningen i folketingsåret Den foreslåede ordning Det foreslås, at revisionsbestemmelsen i 71 a i lov om erhvervsuddannelser ophæves for så vidt angår revision af 66 a, stk. 4, idet den gældende ordning ønskes opretholdt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, samt bemærkningerne hertil Adgang til skoleundervisning Gældende ret Fra den 15. december 2009 har elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, kunnet optages til skoleundervisning uden at have indgået en ny uddannelsesaftale, jf. 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Skolen kan i samråd med det lokale uddannelsesudvalg tilrettelægge uddannelsen for den enkelte elev, der bliver optaget til skoleundervisning efter 66 e, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, sådan at eleven skal gennemføre uddannelsens skoleundervisning, bortset fra undervisning der indeholder afsluttende prøver, før gennemførelse af den tilhørende praktikuddannelse, jf. 66 g, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Børne- og undervisningsministeren skal efter 71 a i lov om erhvervsuddannelser fremsætte forslag for Folketinget til revision af ordningen i folketingsåret Den foreslåede ordning Det foreslås, at revisionsbestemmelsen i 71 a i lov om erhvervsuddannelser ophæves for så vidt angår revision af 66 e, stk. 2, idet den gældende ordning ønskes opretholdt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, samt bemærkningerne hertil Tilskud til praktikvirksomheder Gældende ret Fra den 5. november 2009 har arbejdsgivere, der har indgået en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, været berettiget til tilskud i praktiktiden, jf. 66 k, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Tilskuddets størrelse udgør 60 pct. af de relevante AER-lønrefusionstakster. Retten til tilskud indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har opnået ret til den tredje bonusrate, som angivet i 17, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af

7 7 22. december 2010 om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. AER administrerer udbetalingen af tilskuddet, jf. 66 k, stk. 3, sidste pkt., i lov om erhvervsuddannelser. Børne- og undervisningsministeren skal efter 71 a i lov om erhvervsuddannelser fremsætte forslag for Folketinget til revision af ordningen i folketingsåret Den foreslåede ordning Det foreslås, at revisionsbestemmelsen i 71 a i lov om erhvervsuddannelser ophæves for så vidt angår revision af 66 k, stk. 3, idet den gældende ordning ønskes opretholdt. De nærmere regler om udbetaling af tilskud afhænger af den fremtidige ordning med hensyn til præmie- og bonusordningen til virksomheder, som indgår uddannelsesaftaler, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, samt bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Forslaget forventes samlet set at give statslige merudgifter som vist i nedenstående tabel. Mio. kr priser Karensperiode til skolepraktik afskaffes 37,0 37,0 37,0 37,0 Adgang fra trin 1 til efterfølgende trin i skolepraktik 13,0 13,0 13,0 13,0 Ordninger for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale 5,1 5,1 5,1 5,1 Etablering af praktikcentre 10, I alt 65,1 55,1 55,1 55,1 Merudgiften til ordningerne, for elever der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, udgøres af en merudgift i løntilskud til virksomhederne og øgede administrationsudgifter samt en besparelse i udgiften til skolepraktiktaxameter. Det fremgår heraf, at forslaget vil medføre statslige merudgifter på 65,1 mio. kr. i 2013, og 55,1 mio. kr. pr. år i perioden , som der i aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti er afsat finansiering til. Stat, regioner og kommuner vil som offentlige arbejdsgivere blive berørt af forslaget på samme måde som private arbejdsgivere, idet de vil kunne modtage tilskud for indgåelse af en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Desuden vil forslaget samlet set medføre merudgifter til skolepraktikydelse på ca. 45 mio. kr., hvilket stat, regioner og kommuner som arbejdsgivere skal bidrage til finansieringen af. De offentliges arbejdsgiveres andel af udgiften udgør ca. 14 mio. kr. Der er lagt til grund, at det offentliges finansieringsandel udgør ca. 32 %. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Erhvervslivet berøres som arbejdsgivere på samme måde som offentlige arbejdsgivere. Private arbejdsgivere vil kunne modtage tilskud for indgåelse af en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Desuden vil forslaget samlet set medføre merudgifter til skolepraktikydelse på 45 mio. kr., hvilket de private arbejdsgivere skal bidrage til finansieringen af. De private arbejdsgiveres andel af udgiften udgør ca. 31 mio. kr. Der er lagt til grund, at erhvervslivets finansieringsandel udgør ca. 68 %. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet.

8 8 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er sendt til høring hos: Arbejdsgivernes Elevrefusion, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Regioner, Datatilsynet, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det Centrale Handicapråd, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningsfællesskabet Ligeværd, FSR danske revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Handelsskolernes Lærerforening, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landboungdom, Landbrug & Fødevarer, Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederne, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, SOSU-lederforeningen, Uddannelsesforbundet og UU49/Lederforsamlingen. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Offentlige arbejdsgivere vil kunne modtage tilskud for indgåelse af en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Ingen Private arbejdsgivere vil kunne modtage tilskud for indgåelse af en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Administrative konsekvenser for Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget vil medføre statslige merudgifter på 65,1 mio. kr. i 2013, og 55,1 mio. kr. pr. år i perioden De offentlige arbejdsgivere skal medfinansiere merudgifter til skolepraktikydelse som følge af forslaget. De offentliges arbejdsgiveres andel af udgiften udgør ca. 14 mio. kr. Ingen De private arbejdsgivere skal medfinansiere merudgifterne til skolepraktikydelse som følge af forslaget. De privates arbejdsgiveres andel af udgiften udgør ca. 31 mio. kr. Ingen

9 9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 4, stk. 3) Det foreslås, at der indføres bemyndigelse til børne- og undervisningsministeren i 4, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser til at fastsætte krav til lederkvalifikationerne på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse. Bemyndigelsen vil blive anvendt til at fastsætte, at institutionerne skal sikre, at ledelsen samlet har de nødvendige pædagogiske ledelseskompetencer. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.1. Til nr. 2 ( 35, stk. 1, nr. 25) 35, stk. 1, indeholder en udtømmende liste over, hvad Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling til børne- og undervisningsministeren om. Det foreslås, at listen udvides i overensstemmelse med 1, nr. 4, hvori det foreslås, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal afgive indstilling om godkendelse af skoler til at varetage opgaver som praktikcentre og om regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Forslaget er således en konsekvens af forslaget i 1, nr. 4. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3. Til nr. 3 ( 66 a, stk. 1) Det foreslås, at karensperioden til skolepraktik afskaffes. Forslaget betyder, at erhvervsuddannelseselever, der ved afslutningen af grundforløbet ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, direkte efter afslutning af det adgangsgivende grundforløb, vil få tilbud om at blive optaget til skolepraktik. Eleverne skal påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter endt grundforløb, med mindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale. Forslaget ændrer ikke på optagelsesbetingelserne i øvrigt. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.2. Til nr. 4 ( 66 b, stk. 1 og 2) Efter forslaget skal skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Det foreslås, at børne- og undervisningsministeren bliver bemyndiget til at fastsætte regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Ministeren vil endvidere blive bemyndiget til at godkende praktikcentrerne efter ansøgning fra skoler, der udbyder hovedforløb til erhvervsuddannelser. Forud for ministerens udstedelse af regler og godkendelse af ansøgninger skal Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser efter forslaget afgive indstilling herom. Bemyndigelsen forventes navnlig anvendt til følgende: - Praktikuddannelse i praktikcentre skal sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven opfylder de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. Praktikcentret skal således tilrettelægge et samlet forløb for elever med anvendelse af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning og typisk i kombination med fremrykket skoleundervisning (jf. nedenfor) og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret. Som grundlag bruges erfaringerne fra de evaluerede forsøg med praktikcentre til omstilling af skolepraktikordningen. Godkendelse af virksomheder til at bidrage med de enkelte praktikdele sker efter de gældende regler, og der forudsættes ydet en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder, som ikke hidtil har været godkendt, ligesom skolerne og de faglige udvalg forudsættes at tage deres godkendelsespraksis op til overvejelse i forbindelse med de nye muligheder. Centrene forventes på baggrund af erfaringer fra forsøgene også at kunne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten på de be-

10 10 skæftigelsesområder, hvor der er eller opstår ledige praktikpladser i forbindelse med anvendelse af sociale klausuler ved udbud eller af partnerskaber m.v. mellem den offentlige og den private sektor. - Optagelse af en elev på praktikcenter forudsættes at skulle ske ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, både for elever uden uddannelsesaftale og for elever med aftaler, som kun omfatter dele af en kompetencegivende uddannelse, jf. ovenfor. Ved aftalen får eleven og skolen nogle rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsens gennemførelse. Skoleaftalen skal blandt andet indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning, herunder aftaler om, hvordan egnethedskravene til eleverne opfyldes og om, hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og om hvordan der følges op på planen. Skoleaftalen forudsættes indgået i forbindelse med elevens optagelse til skolepraktik på praktikcentret. Skoleaftalen skal også bruges som redskab i forhold til dialogen mellem eleven og skolen om perioden efter grundforløbets afslutning og før undervisningens begyndelse, jf. forslag om afskaffelsen af karensperioden, herunder understøtte elevens praktikpladssøgning. Aftalen skal ikke være en ansættelsesaftale i arbejdsretlig forstand, og derfor skal gældende regler om elevernes retsstilling i forbindelse med konstatering af mangelfuld uddannelse eller tvistigheder i øvrigt analyseres med henblik på at sikre og klargøre elevernes, virksomhedernes og skolernes retlige forhold. - Alle faglige udvalg skal i forbindelse med deres udviklingsredegørelse opfordres til at vurdere behovet og mulighederne for at indføre fleksible uddannelsestider (max. og min.) således, at praktikuddannelsens varighed, struktur og indhold kan tilpasses de konkrete uddannelsesforhold, som de fremgår af uddannelsesaftalen med virksomheden og af den eventuelle skoleaftale. Dette skal bl.a. sikre, at eleverne kan afslutte deres uddannelse i praktikcentret, når den afsluttende prøve er aflagt. De faglige udvalg skal også analysere praktikmålene med henblik på at skabe øget klarhed om, hvad der skal opnås ved skolepraktik (praktikuddannelse i praktikcenter) henholdsvis praktikuddannelsen i virksomheder. Der kan derved fx ske en afkortning af praktikuddannelse, som ligger efter den afsluttende prøve (svendeprøve mv.). Praktikreglerne, som fastsættes af de faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelsesloven, bør i relevant omfang tage højde for, at praktikuddannelsens mål kan nås på en anden måde i et praktikcenter end i en virksomhed. Der skal tages hensyn til forudsat progression i uddannelsesforløbene, og den samlede uddannelses valør må ikke kunne bestrides. - Når reglerne om fremrykket skoleundervisning anvendes, jf. den gældende lovs 66 e, skal det fremgå af skoleaftalen. Aftalen kan revideres, hvis behov herfor opstår undervejs i elevens uddannelse. - Et praktikcenter er en del af en godkendt institution for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskole) med evt. tilhørende faciliteter til skolepraktikaktiviteter, som udfører de ovenstående opgaver inden for et eller flere hovedforløb eventuelt på vegne af, eller med leverancer fra, en eller flere andre erhvervsskoler. Centret forudsættes at være organiseret med en leder, som referer til skolens øverste ledelse, og et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg, som kan tegne de lokale uddannelsesudvalg for de relevante hovedforløb, som centret udbyder med skolepraktik. Centerudvalget referer til skolens bestyrelse. Alternativt til et praktikcenterudvalg kan det fastlægges, at centret refererer til skolens bestyrelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.3. Til nr. 5 ( 71 a) Det foreslås, at bestemmelsen om revision af 66 a, stk. 4, 66 e, stk. 2, og 66 k, stk. 3, i folketingsåret ophæves. Forslaget skyldes, at de gældende ordninger om adgang til skolepraktik på efterfølgende trin for elever, der har gennemført et forudgående trin med skolepraktik, om adgang til skoleundervisning for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, og som ikke har indgået en ny uddannelsesaftale, samt om løntilskuddet til virksomheder, som indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, ønskes opretholdt. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.4. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013, dog foreslås det, at børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af reglerne om praktikcentre. Baggrunden herfor er, at der på nuværende tidspunkt afholdes forsøg med praktikcentre på en række skoler. Disse forsøg, som skal danne

11 11 grundlag for reglerne om praktikcentre, afsluttes i løbet af foråret På denne måde kan udmøntningen af de dele, at aftale om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som forudsætter ændring af lov om erhvervsuddannelser, ses i et samlet hele i lovforslaget. Det foreslås, at afskaffelsen af karensperioden også omfatter elever, der er i karensperioden på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse, så 66 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 2, får tilsvarende virkning for elever, der har afsluttet et adgangsgivende grundforløb den 1. november 2012 og senere. Det betyder, at disse elever skal påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter afslutning af grundforløbet, hvis de opfylder betingelserne for optagelse og ikke har indgået uddannelsesaftale. Såfremt eleverne har afsluttet grundforløbet mere end en måned før lovens ikrafttrædelse, skal de påbegynde undervisning i skolepraktik snarest muligt efter lovens ikrafttræden. Dette kan ikke begrunde, at eleverne bliver berettiget til skolepraktikydelse forud for påbegyndelse af undervisning i skolepraktik.

12 12 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved 2 i lov nr af 28. december 2011, lov nr. 210 af 5. marts 2012 og 7 i lov nr. 418 af 12. maj 2012 foretages følgende ændringer: 4. ( ) Stk. 2. ( ) Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol, herunder om skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse, og om lærerkvalifikationer. Stk. 4. ( ) 1. I 4, stk. 3, ændres»lærerkvalifikationer«til:»lærer- og lederkvalifikationer«. 35. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver på overordnet niveau undervisningsministeren om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens område. På erhvervsuddannelsesområdet afgiver rådet indstilling til undervisningsministeren om: 1-24) ( ) Stk ( ) 2. I 35, stk. 1, indsættes som nr. 25:»25) Godkendelse af skoler til at varetage opgaver som praktikcenter og om regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre, jf. 66 b, stk. 1.«66 a. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som 2 måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb, jf. 5, stk. 3, ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. dog stk. 2. I trindelte uddannelser, jf. 15, stk. 2, skal skolepraktik dog tillige tilbydes elever, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Stk ( ) 3. I 66 a, stk. 1, ændres»2 måneder«til:»umiddelbart«og efter 1. pkt. indsættes:»tilbuddet gives i umiddelbar forbindelse med elevens afslutning af grundforløbet og elever, som tager imod tilbuddet, skal påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter grundforløbets afslutning, med mindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale.«66 b. Skolepraktik udbydes af de skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses b, stk. 1 og 2, affattes således:

13 13 hovedforløb. Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som har afsluttet grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik. Hvis skolen afslår at optage en elev til skolepraktik på grund af pladsmangel eller for få tilmeldinger, skal skolen drage omsorg for, at eleven tilbydes optagelse på en anden skole. Stk ( )» 66 b. Skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Børne- og undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra skoler og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Ministeren kan efter indstilling fra rådet fastsætte nærmere regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som afslutter et grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter 66 a, stk. 1, modtager tilbud om skolepraktik i et praktikcenter.«71 a. Undervisningsministeren fremsætter for Folketinget forslag om revision af 66 a, stk. 4, 66 e, stk. 2, og 66 k, stk. 3, i folketingsåret a ophæves. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af denne lovs 1, nr. 2 og 4. Stk a, stk. 1, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse for elever, der opnår eller har opnået rettigheder efter bestemmelsens hidtidige affattelse, og som ved lovens ikrafttræden har opretholdt denne rettighed.

14 14 Bilag 2 Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Erhvervsuddannelser af høj kvalitet og et tilstrækkeligt antal erhvervsuddannede er en væsentlig forudsætning for at fastholde arbejdspladser i Danmark. Unge med erhvervsuddannelse har en høj beskæftigelsesgrad, og uddannelserne spiller en afgørende rolle for at sikre, at arbejdskraften har de rette kompetencer inden for traditionelle håndværks-, industri-, handels-, pleje- eller omsorgsfag og nye teknologier. Andelen af elever fra 9. og 10. klasse, som påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er imidlertid faldende, og der er et højt frafald på erhvervsuddannelserne især i grundforløbet. Samtidig er der, trods flere års enkeltstående praktikpladsaftaler, fortsat mangel på praktikpladser, og praktikpladskapaciteten udnyttes ikke fuldt ud. Bl.a. udnyttes de fleksible muligheder, for at f.eks. nye og specialiserede virksomheder kan have elever i praktik, ikke tilstrækkeligt. Nærværende aftale er første skridt i indsatsen for en bedre og mere reel uddannelsesgaranti i retning af en grundlæggende og langsigtet løsning for bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Næste skridt forhandles mellem aftaleparterne i 2013, når Erhvervsuddannelsesudvalget har afsluttet fase II. Fase II af Erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger omfatter bl.a. adgangen til erhvervsuddannelserne, uddannelsernes indhold, struktur og kvalitet samt målretningen af erhvervsuddannelserne og i særlig grad praktikpladserne mod unge, samtidig med at der sikres bedre tilbud til voksne. Aftaleparterne er enige om i forlængelse erhvervsuddannelsesudvalgets fase II at drøfte den udskudte omlægning af finansieringen af VEU-godtgørelsen. Omlægningen er en forudsætning for en fleksibel styring af området, herunder sikring af en langsigtet og stabil løsning for AER s likviditet. Aftaleparterne er enige om, at VEU-godtgørelse kun er for beskæftigede. Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at der er behov for en indsats for at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne og styrke uddannelsesgarantien, så unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, får bedre mulighed for at gennemføre uddannelsen. Aftaleparterne lægger vægt på, at unge, der påbegynder erhvervsuddannelserne, skal være motiverede og have de rette faglige kompetencer. Aftalen skal bidrage til at realisere målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i Aftaleparterne lægger vægt på, at ikke motiverede unge

15 15 og unge uden tilstrækkelige faglige, personlige eller sociale kompetencer fremover sikres de rette tilbud. Konkret er aftaleparterne enige om følgende: 12 initiativer skal sikre eleverne en styrket uddannelsesgaranti med praktik og skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. Initiativerne tager udgangspunkt i de anbefalinger, som arbejdsmarkedets parter gennem Erhvervsuddannelsesvalget har afgivet til regeringen om en styrket uddannelsesgaranti. Kvaliteten i erhvervsuddannelserne skal øges gennem en målrettet videreførelse af de midlertidige takstforhøjelser samt en reserve afsat til bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne. De afsatte midler kan bl.a. sikre et kompetenceløft for lærere og ledere og en videreførelse af mentorordning, kontaktlærerordning, praksisnære grundforløb mv. I 2013 fastholdes den kommunale pligt til at sikre og følge op på, at alle årige enten er i uddannelse eller job (Ungepakke II). For at understøtte dette videreføres i 2013 en række statslige og kommunale tiltag, herunder bl.a. den kommunale vejledningsindsats i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. VEU-centrene videreføres i for fortsat at sikre målrettede og effektive uddannelsestilbud på det grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelsesområde. I de følgende bilag 1-4 beskrives de enkelte initiativer inden for indsatsområderne: 1. Styrket uddannelsesgaranti og styrket praktikpladsindsats (bilag 1). 2. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne i 2013 (bilag 2). 3. Etårig videreførelse af Aftale om flere unge i job og uddannelse (Ungepakke II) (bilag 3). 4. Videreførelse af VEU-centre i (bilag 4). Der er enighed om, at initiativerne på erhvervsuddannelsesområdet fremover fortsat skal bygge på vekseluddannelsesprincippet i en videreudviklet form, og at løsninger på skolepraktikområdet primært skal bidrage til at udjævne bl.a. konjunkturbestemt mangel på praktikpladser og derigennem sikre eleverne en styrket uddannelsesgaranti. I forbindelse med etableringen af praktikcentre skal det sikres, at skoler og praktikcentre har incitament til, at elever gennemfører en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale. Formålet er, at der skabes flere ordinære praktikpladser og ikke at erstatte praktik i virksomheder med skolepraktik. Aftaleparterne lægger i den sammenhæng vægt på, at korte aftaler ikke afløser lange, og at mulighederne for optagelse på erhvervsuddannelserne generelt ikke forringes i forhold til i dag. Endvidere skal kvaliteten i skolepraktikken styrkes, herunder gennem praktikcentre. Endelig lægger aftaleparterne vægt på, at der fortsat er et incitament for arbejdsgivere, elever og skoler til at indgå uddannelsesaftaler med virksomheder. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at følge aktivitetsudviklingen løbende. Det gælder følgende: 1. Udviklingen i antal indgåede uddannelsesaftaler. 2. Udviklingen i skolepraktikaktiviteten. 3. Udviklingen i antallet af korte og lange aftaler. 4. Udviklingen i kvotestørrelser i forhold til optag og gennemførelse.

16 16 5. Årlige opgørelser af resultaterne af skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. 6. Udviklingen i de økonomiske konsekvenser af aftalen. Opfølgningen skal sikre, at der ikke sker store forskydninger i skolers, praktikcentres og virksomheders brug af skolepraktik i forhold til antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Det gælder både forskydninger mellem indgåede uddannelsesaftaler og aktivitetsudviklingen på enkelte skoler, praktikcentre og i enkelte brancher. Endvidere følges udviklingen i forholdet mellem korte og lange aftaler tæt. Tilsvarende følges udviklingen i kvoter, optag og gennemførelse på de 10 uddannelser, som er omfattet af initiativet. Opfølgningen sker med henblik på at identificere problemer tidligt, hvilket kan danne grundlag for evt. indgreb. Aftalepartierne forelægges hvert kvartal, første gang efter 1. kvartal 2013, opgørelse af udviklingen, jf. ovenfor, med henblik på drøftelse i aftalekredsen. Aftalepartierne lægger vægt på, at kapacitetsstyringen i erhvervsuddannelserne tilrettelægges under hensyntagen til regionale behov, f.eks. i forhold til større offentlige anlægsarbejder og erhvervsudviklingen i øvrigt. Politiske udspil og aftaler, der indebærer betydelige ændringer i forudsætningerne, der har ligget til grund for drøftelserne bag nærværende aftale, jf. også punkt 1-6 ovenfor, vil medføre, at konsekvenser for finansieringsomlægningen i nærværende aftale igen skal drøftes i aftalekredsen. Tilsvarende vil ændringer i kommunernes adfærd, som indebærer betydelige ændringer i forudsætningerne bag finansieringsomlægningen, skulle drøftes i aftalekredsen. Regeringen tilkendegiver endvidere, at den ikke har til hensigt at hæve skolepraktikydelsen. De samlede statslige udgifter ved Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti udgør i alt mio. kr. i perioden Heraf afsættes en reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv. på i alt 694 mio. kr. i perioden med henblik på senere udmøntning, jf. tabel 1. Tabel 1 Udgifter til Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti Udgifter i mio. kr., 2013-pl En styrket uddannelsesgaranti 131,6 184,6 199,6 204,6 2. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne 433, Et-årig videreførelse af Ungepakke II 210, Videreførelse af VEU-centre 47,1 47,1 47,1 47,1 Reserve til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv.* I alt 822,4 765,7 750,7 749,7 * Her af er i alt 286,0 mio. kr. i 2014, 280,8 mio. kr. i 2015 og 274,8 mio. kr. i 2016 allerede udmøntet som videreførelse af midlertidige takstforhøjelser til erhvervsuddannelserne på FFL13. Den finansiering af de statslige merudgifter, som aftaleparterne er enige om, fremgår af tabel 2. Tabel 2 Finansiering af Aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti Udgifter i mio. kr., 2013-pl Generelle omprioriteringer på tværs af finanslovsforslaget for ,0 500,0 500,0 500,0

17 17 Finansieringsomlægning af AER til AUB 253,9 210,0 179,9 173,9 Omprioriteringer inden for Ministeriet for Børn og Undervisnings 68,5 57,9 70,8 73,6 område Finansiering i alt 822,4 767,9 750,7 747,5 Note: I 2014 er der en periodisk forskydning mellem finansieringen og udgifterne til aftalen, som udlignes i Finansieringen af i alt 500 mio. kr. årligt i sker inden for rammen af den samlede finanslov. Finansiering af i alt 270,8 mio. kr. i perioden findes via omprioriteringer af udisponerede midler på børne- og undervisningsområdet. Endelig finansieres 254 mio. kr. i 2013 faldende til 174 mio. kr. i 2016 ved en omlægning af AERbidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) pr. 1. januar 2013, som indeholder følgende elementer: 1. AER-bidraget omlægges til et bredere uddannelsesbidrag AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 2. Den nuværende præmie- og bonusordning for uddannelsesaftaler afvikles pr. 31. december Der etableres en ny midlertidig præmie- og bonusordning i 2013 for uddannelsesaftaler, som målrettes unge under 25 år, således at der i 2013 kan modtages et beløb på kr. 4. Arbejdsgiverne overtager statens finansieringsansvar for skolepraktikydelse pr. 1. januar Bidraget til AUB vil fortsat bygge på et hvile i sig selv-princip og fastlægges på de årlige finanslove på baggrund af behovet for midler til refusion, godtgørelse og ydelse mv. Bidraget pr. lønmodtager forventes på baggrund af forudsætningerne bag nærværende aftale at kunne videreføres på et uændret niveau (2.973 kr.) i 2013 og 2014 og reduceres til ca kr. i 2015 og ca kr Finansieringsomlægningen forventes på baggrund af forudsætningerne bag nærværende aftale at medføre en øget erhvervsbelastning på ca. 170 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 188 mio. kr. i Aftaleparterne er opmærksomme på, at aftalen indebærer en midlertidig forringelse af AER s likviditet. Der tilvejebringes derfor en forøget statsgaranti til AER. Bilag 1 En styrket uddannelsesgaranti Aftaleparterne er enige om 12 nye initiativer, der skal sikre eleverne en styrket uddannelsesgaranti, og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. Initiativerne svarer til anbefalingerne fra det af regeringen nedsatte erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. De samlede statslige udgifter til initiativerne udgør 131,6 mio. kr. i 2013 stigende til 204,6 mio. kr. i 2016, jf. tabel 3. Tabel 3 Indsatsområde 1 En styrket uddannelsesgaranti Udgifter i mio. kr., 2013-pl Ændring af adgangsbegrænsning til skolepraktik 58,0 101,0 114,0 118,0

18 Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde 1) 76, Kampagne for flere praktikpladser 0,6 0, Indkvartering på kostafdeling for elever under praktikuddannelsen 5,0 5,0 5,0 5,0 på skolen 1.5. Karensperiode til skolepraktik afskaffes 37,0 37,0 37,0 37,0 1.6 Adgang til øvrige trin i skolepraktik for elever, der har gennemført 13,0 13,0 13,0 13,0 trin 1 med skolepraktik, gøres permanent 1.7 Permanentgørelse af ordninger for elever, der uforskyldt mister 5,1 5,1 5,1 5,1 uddannelsesaftalen 1.8 Etablering af praktikcentre 1) 10, Udbud af flere uddannelser med skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter 2) 1.10 Retvisende praktikpladsstatistik Justering af EMMA-kriterierne 3) Praktikpladser i de offentlige Afledte udgifter til meraktivitet (1.000 ekstra praktikpladser) 12,9 22,9 25,5 26,5 Udgifter i alt (Initiativ 1.1 til 1.12 ekskl. initiativ 1.2 og 1.8) 131,6 184,6 199,6 204,6 1) Initiativet finansieres af midler under Indsatsområde 2. Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. 2) De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, om og hvilke uddannelser der eventuelt tages af negativlisten. Såfremt forslaget medfører en konkret indstilling fra REU om justering af negativlisten, vil der i forbindelse hermed skulle foretages et konkret udgiftsskøn med henblik på en særskilt stillingtagen til finansieringen af eventuelle merudgifter. 3) En eventuel justering af EMMA-kriterierne skal være udgiftsneutral for både staten og arbejdsgiverne. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte initiativer. 1.1 Ændring af adgangsbegrænsning til skolepraktik Der gennemføres en styringsmæssig omlægning af de erhvervsuddannelser, der i dag udbydes med adgangsbegrænsning til skolepraktik, og som erstatter de seneste års styring med 1-årige kvoter. Omlægningen omfatter, at adgangsbegrænsning til skolepraktik på de kvotebelagte uddannelser (bortset fra uddannelsen til dyrepasser) ophæves, og at der i stedet indføres en styring af kapaciteten til de pågældende uddannelsers grundforløb, hvorved eleverne ikke unødigt gennemfører et grundforløb uden en reel mulighed for at komme i praktik eller skolepraktik. Aftalen indebærer, at: - kvotestyringen på skolepraktikområdet afskaffes (bortset fra uddannelsen til dyrepasser). Antallet af uddannelser, hvor kapacitetsstyringen sker gennem adgangsbegrænsning, udvides fra i dag 12 til 22 uddannelser ud af de i alt 109 uddannelser. - uddannelserne indgår i den faste årlige vurdering af behovet for adgangsbegrænsning med tilhørende fastsættelse af kvotestørrelser inden for de afsatte økonomiske rammer og de gældende regler herom. - de fastsatte kvoter skal have en størrelse, så et passende antal elever i forhold til arbejdsmarkedets behov kan optages i skolepraktik, hvis de ikke har fået en uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning. - ansøgere om optagelse til et grundforløb, som med en praktikvirksomhed har en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet, har fri adgang.

19 19 - hvis en skole har flere ansøgere end pladser til elever uden uddannelsesaftale, skal skolen optage de elever, som skolen finder bedst egnede til uddannelsen. - skolens afgørelse skal træffes på grundlag af regler om uddannelsen, fastsat efter de faglige udvalgs bestemmelse. Hvis der ikke er fastsat særlige regler for uddannelsen, træffer skolen afgørelse efter et skøn ud fra kriterier fastsat i skolens undervisningsplan der udarbejdes i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Skolen afgørelser skal være saglige og begrundede. Omlægningen har ikke til hensigt at begrænse antallet af elever, der bliver uddannet inden for de omfattede uddannelser i forhold til i dag. 1.2 Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde skal bidrage til, at praktikpladskapaciteten i virksomhederne udnyttes i videst mulige omfang. En styrket indsats skal sikre, at det praktikpladsopsøgende arbejde prioriteres, koordineres og tilrettelægges mere systematisk gennem følgende initiativer: - Erhvervsskolerne forpligtes til at udarbejde lokale handlingsplaner for tilvejebringelse af praktikpladser med måltal for det praktikpladsopsøgende arbejde med henblik på mål- og resultatstyring samt opfølgning. - Udvikling af nøgletalsindikatorer skal belyse resultaterne af det praktikpladsopsøgende arbejde og skal kunne anvendes til skolernes interne målstyring og som grundlag for opfølgning. - En tilskudsmodel, som tilskynder erhvervsskolerne til at fremkalde flere uddannelsesaftaler og øge antallet af virksomheder, der ansætter elever. 1.3 Kampagne for flere praktikpladser Den igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og En fortsættelse af kampagnen skal bruges aktivt til at understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet. 1.4 Indkvartering på kostafdeling for elever under praktikuddannelsen på skolen Elever, der under skoleundervisningen er optaget på en kostafdeling med tilskud, skal fremadrettet kunne få tilskud til opholdet på kostafdelingen under praktikuddannelsen i praktikcentret på skolen. Derudover skal elever, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, der ligger mere end 5 kvarters transporttid med offentlige transportmidler fra elevens bopæl, også kunne optages på en kostafdeling under praktikuddannelsen, dog uden tilskud. Det skal modvirke, at elever fravælger en uddannelsesaftale med en virksomhed alene pga. geografisk afstand og manglende indkvarteringsmulighed. 1.5 Karensperiode til skolepraktik afskaffes Karensperioden afskaffes, og eleverne optages direkte på hovedforløbet på grundlag af enten en uddannelsesaftale med en virksomhed eller en skoleaftale med et praktikcenter. Elever med en skoleaftale påbegynder i stedet skoleundervisningen eller praktikuddannelsen i et praktikcenter en måned efter endt grundforløb, såfremt eleven ikke forinden har indgået en uddannelsesaftale. Denne løsning betyder, at eleverne kan blive optaget til skolepraktik to måneder hurtigere efter afslutningen af grundforløbet, og at deres uklare situation under karensperioden fjernes. Samtidig sikres eleverne tid til at søge en praktikplads efter endt grundforløb, og skolerne sikres tid til at tilrettelægge hovedforløbene og tilpasse kapaciteten til optaget.

20 Adgang til øvrige trin i skolepraktik for elever, der har gennemført trin 1 med skolepraktik, gøres permanent Den nuværende midlertidige ordning gøres permanent. Dermed kan elever, der har gennemført en uddannelses trin 1 med skolepraktik, fortsætte i skolepraktik på trin 2 og eventuelt efterfølgende trin. Ordningen fjerner usikkerheden for eleverne om, hvorvidt de kan gennemføre den samlede erhvervsuddannelse. Dermed kan ordningen bidrage til at mindske frafaldet fra erhvervsuddannelserne og sikre en bedre og mere reel uddannelsesgaranti. 1.7 Permanentgørelse af ordninger for elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftalen De nuværende midlertidige ordninger for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, gøres permanente. Det sker for at sikre en bedre og mere reel uddannelsesgaranti, øge uddannelsernes attraktivitet og mindske frafaldet. Elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale, har stor risiko for tabt uddannelsestid og for at falde fra uddannelsen. Ordningerne omfatter en løntilskudsordning og en mulighed for at lade skoleundervisningen gennemføre før praktikuddannelsen. 1.8 Etablering af praktikcentre Der oprettes praktikcentre, som skal øge kvaliteten i skolepraktik, og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal tilrettelægge et samlet forløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen. Forslaget forventes at medføre en stigning i antallet af andre aftaler sammenlignet med i dag, og skal bidrage til en stigning i den samlede volumen af praktikpladser. Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i foråret Praktikcentre oprettes inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb. 1.9 Udbud af flere uddannelser med skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) anmodes om at gennemgå listen over uddannelser uden skolepraktik (negativlisten) med henblik på beslutning om, hvorvidt flere uddannelser kan udbydes med skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter), herunder om en uddannelse i givet fald skal udbydes med eller uden adgangsbegrænsning til uddannelsens grundforløb Retvisende praktikpladsstatistik Der sker en omlægning af praktikpladsstatistikken, så den giver et mere retvisende billede af elevernes status og uddannelsesgarantien inden for erhvervsuddannelserne, idet den nuværende praktikpladsstatistik giver anledning til uklarheder om elevernes status Justering af EMMA-kriterierne Kravene til elever, der optages i skolepraktik - EMMA-kriterierne - kan være medvirkende til frafald efter afsluttet grundforløb. Dette gælder særligt kravet om geografisk mobilitet. En eventuel tilpasning af selve EMMA-kriterierne samt deres håndhævelse skal afvente erfaringerne fra det igangværende forsøgsprogram. Dog skal det nærmere indhold i kravene om faglig og geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning konkretiseres for den enkelte elev i den skoleaftale, som indgås mellem skole/praktikcenter og elev ved optagelse til skolepraktik (praktikuddannelse

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

2010/1 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september Forslag. til

2010/1 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september Forslag. til 2010/1 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 093.78G.251 Fremsat den 17. november 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde... 10 Forslagspapir: Fleksibel

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: 004.872.351 Høringsnotat til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ændring

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere