INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering Antal generelt godkendte plejefamilier Antal konkret godkendte plejefamilier Geografisk spredning af godkendte plejefamilier 6 Titel Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark Udgiver Ankestyrelsen, september 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Med Barnets Reform fra 2011 blev det i serviceloven præciseret, at kommunerne, når de skal vælge anbringelsessted til et barn eller ung i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet skal vurdere, om anbringelse i en plejefamilie vil være mest hensigtsmæssig. Det har blandt andet betydet, at andelen af børn og unge, som anbringes i plejefamilie, har været stigende de seneste år. Det stiller krav til plejefamiliernes kompetencer samt til samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner, som er vigtige forudsætninger for gode anbringelsesforløb. På baggrund af det øgede politiske fokus og prioritering samt en række konkrete sager om kommuners beslutning om at ændre anbringelsessted for børn anbragt i plejefamilie bad den daværende social- og integrationsminister Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af samarbejdsrelationen mellem plejefamilier og de kommunale myndigheder. Herunder at afdække, om der er samarbejdsvanskeligheder og eventuelle årsager hertil. Det var endvidere ønsket at få afdækket, hvordan samarbejdet påvirker beslutninger for det anbragte barn samt at fremhæve eksempler på det gode samarbejde. Det samlede undersøgelsesarbejde består af fire delundersøgelser: Delundersøgelse 1: Delundersøgelse 2: Delundersøgelse 3: Delundersøgelse 4: Kommunernes vurdering af samarbejdet med plejefamilier Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommunerne Praksisundersøgelse om anbragte børn og unge der flytter fra en plejefamilie til et nyt anbringelsessted Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark Denne undersøgelse indeholder resultaterne af delundersøgelse 4 og er dermed kortlægning af det samlede antal plejefamilier i Danmark. Alle kommuner er bedt om at indsende oplysninger om antal godkendte plejefamilier fordelt på godkendelsesform til Ankestyrelsen. Opgørelsen er gennemført i slutningen af oktober Kortlægningen indeholder også karakteristika for en stikprøve af plejefamilier, der er godkendt til at have børn og unge i døgnpleje. Lov om Socialtilsyn trådte i kraft 1. januar Det indebærer blandt andet, at de fem socialtilsyn har overtaget forpligtelsen med at godkende og føre tilsyn med alle generelt godkendte plejefamilier. Kommunerne har fortsat ansvaret for at konkret godkende anbringelsessteder herunder plejefamilier - til konkrete børn og unge. Udover at godkende nye plejefamilier skal socialtilsynene i perioden godkende alle eksisterende plejefamilier. Denne opgørelse opgør antallet af plejefamilier, inden socialtilsynene går i gang med at re- og nygodkende plejefamilier.

4 2 1 Opsummering 95 kommuner ud af 97 mulige 1 har indsendt oplysninger om plejefamilier til Ankestyrelsen. Af svarene fremgår det, at der ultimo 2013 på landsplan var i alt godkendte plejefamilier. Heraf er generelt godkendt, svarende til 77 procent, mens resten 23 procent - er godkendt til et konkret barn. Ikke alle godkendte plejefamilier havde på tidspunkt for opgørelsen en plejeopgave , svarende til 83 procent, af det samlede antal godkendte plejefamilier havde på tidspunkt for opgørelsen i slutningen af oktober 2013 et eller flere børn i døgnpleje og/eller aflastning havde et eller flere børn i døgnpleje. Som det fremgår af nedenstående opgørelse, er ikke alle plejefamilier godkendt til at have et barn i døgnpleje familier var godkendt til at have et eller flere børn i døgnpleje, mens alene var godkendt til at have et eller flere børn i aflastning. 1 Vallensbæk og Ishøj Kommuner har indgået samarbejde på børneområdet og har derfor svaret samlet

5 3 Tabel 1.1 Samlet opgørelse over antallet af plejefamilier, opgjort ultimo oktober 2013 Antal Heraf antal aktive Generelt godkendte almindelige plejefamilier - godkendt til døgn Generelt godkendt almindelige plejefamilier - godkendt alene til aflastning Generelt godkendte almindelige plejefamilier i alt Generelt godkendte kommunale plejefamilier - godkendt til døgn Generelt godkendte kommunale plejefamilier - godkendt alene til aflastning 13 8 Generelt godkendte kommunale plejefamilier i alt Samlede antal generelt godkendte plejefamilier Konkret godkendte plejefamilier (ikke netværk) - godkendt til døgn Konkret godkendte plejefamilier (ikke netværk)- godkendt alene til aflastning Konkret godkendte almindelige plejefamilier i alt Konkret godkendte kommunale plejefamilier - godkendt til døgn Konkret godkendte kommunale plejefamilier - godkendt alene til aflastning 1 1 Konkret godkendte kommunale plejefamilier i alt Konkret godkendte netværksplejefamilier - godkendt til døgn Konkret godkendte netværksplejefamilier - godkendt alene til aflastning Konkret godkendte netværksplejefamilier i alt Samlede antal konkret godkendte plejefamilier Samlede antal plejefamilier i alt heraf godkendt til døgnpleje Antal generelt godkendte plejefamilier Tabel 1.1 viser fordelingen af generelt godkendte plejefamilier, som i slutningen af 2013 var godkendt af kommunerne. I undersøgelsen er kommunerne bedt om at angive det samlede antal generelt godkendte plejefamilier. Dette er både plejefamilier, der er godkendt uden at de aktuelt havde børn anbragt i pleje eller i aflastning, og plejefamilier, som på tidspunkt for opgørelsen, havde børn i pleje eller aflastning.

6 4 Endvidere er der spurgt til det samlede antal aktive generelt godkendte plejefamilier, hvor kommunen selv har børn anbragt eller i aflastning, eller hvor andre kommuner har børn i pleje eller aflastning. Tabel 1.2 Generelt godkendte plejefamilier Samlede antal generelt godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Døgn Antal Samlede antal generelt godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Aflastning Generelt godkendte plejefamilier i alt Heraf samlede antal aktive generelt godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Døgn Heraf samlede antal aktive generelt godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Aflastning Note: Svarkategorien døgn omfatter plejefamilier, som er godkendt til at have et eller flere børn anbragt i fuldtidspleje samt plejefamilier, som både er godkendt til fuldtidspleje og aflastning. Svarkategorien Aflastning dækker over plejefamilier, der alene er godkendt til at have et eller flere børn i aflastning Undersøgelsen viser, at der ultimo oktober 2013 var generelt godkendte plejefamilier til døgnpleje samt plejefamilier, der alene var generelt godkendt til at modtage børn i aflastning. Samlet var der generelt godkendte plejefamilier. Tallene er behæftet med en mindre usikkerhed. Dels har enkelte kommuner ikke svaret på spørgeskemaet, og dels angiver nogle af kommunerne, at der er tale om et skønsmæssigt svar. I spørgeskemaundersøgelsen er der skelnet mellem antallet af plejefamilier godkendt til døgnanbringelser og antallet af plejefamilier godkendt alene til aflastning. Hvis en plejefamilie er godkendt til både døgnpleje og aflastning er kommunerne bedt om at registrere plejefamilien under døgn. Af kommunernes bemærkninger til registreringerne fremgår det, at en stor del af de generelt godkendte plejefamilier til døgnanbringelser også er godkendt til aflastning Generelt godkendte kommunale plejefamilier Tabellen nedenfor viser fordelingen af generelt godkendte kommunale plejefamilier. Tabel 1.3 Generelt godkendte kommunale plejefamilier

7 5 Samlede antal generelt godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Døgn 76 Antal Samlede antal generelt godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Aflastning 13 Heraf samlede antal aktive generelt godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Døgn 73 Heraf samlede antal aktive generelt godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Aflastning 8 Note: Begrebet Kommunale plejefamilier dækker over familier, hvor det er muligt at anbringe børn, der har større udfordringer end børn, der normalt anbringes i plejefamilier. Tallene viser, at der ultimo oktober 2013 var 76 kommunale plejefamilier, der var generelt godkendt til døgnpleje, og 13 kommunale plejefamilier der var godkendt til aflastning. Af de kommunale plejefamilier godkendt til døgnpleje er de 73 familier aktive hvorimod der er 8 aktive kommunale plejefamilier godkendt til aflastning. Som det ses, er der tale om et forholdsmæssigt lavt antal kommunale plejefamilier. Endvidere er det kun et fåtal af landets kommuner, der benytter sig af de kommunale plejefamilier. Der er således i alt 17 kommuner, der benytter sig af kommunalt godkendte plejefamilier. Det samme ses i forhold til kommunale plejefamilier godkendt til aflastning. Her benytter 3 kommuner sig af tilbuddet. At så få kommuner benytter kommunale plejefamilier kan skyldes, at ordningen stadig er forholdsvis ny. Samtidig peger nogle kommuner på, at de anvender specialiserede plejefamilier, der ligner de kommunale plejefamilier, men som ikke er godkendt som kommunale plejefamilier. 1.2 Antal konkret godkendte plejefamilier I spørgeskemaet blev kommunerne bedt om at angive det samlede antal plejefamilier, som kommunen har konkret godkendt uanset om familien bor inden for eller uden for kommunen. Tabellen nedenfor viser, hvordan de konkret godkendte plejefamilier fordeler sig efter godkendelsesform. Tabel 1.4 Konkret godkendte plejefamilier

8 6 Antal Konkret godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Døgn 735 Konkret godkendte plejefamilier ( 66, nr.1) - Aflastning 704 Konkret godkendte plejefamilier i alt Konkret godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Døgn 15 Konkret godkendte kommunale plejefamilier ( 66, nr.2) - Aflastning 1 Konkret godkendte netværksplejefamilier ( 66, nr.3) - Døgn 673 Konkret godkendte netværksplejefamilier ( 66, nr.3) - Aflastning 256 Note: Kategorien Døgn dækker over plejefamilier, som er godkendt til både fuldtidspleje og aflastning, hvorimod kategorien Aflastning alene omfatter plejefamilier, der er konkret godkendte til at have børn i aflastning. En mindre del af kommunerne har endvidere angivet, at der som ved de generelt godkendte plejefamilier er tale om et skønsmæssigt tal. Af tabellen ses det, at der er 735 plejefamilier, der er konkret godkendte til fuldtidspleje, og 704 plejefamilier, der er konkret godkendte til aflastning. Som det var tilfældet med de generelt godkendte plejefamilier, er der stadig kun få konkret godkendte kommunale plejefamilier. Der er således 14 familier, som er godkendt til fuldtidspleje og 1 familie, som alene er godkendt til aflastning. I alt 7 kommuner benytter sig af konkret godkendte kommunale plejefamilier. Endelig viser tabellen, at der er 667 konkret godkendte netværksplejefamilier, som er godkendt til døgnpleje, mens der er 256 netværksfamilier, som er godkendt til aflastning. 1.3 Geografisk spredning af godkendte plejefamilier Nedenstående kort viser fordelingen af de plejefamilier, som i slutningen af oktober 2013 var godkendt til at have anbragte børn i pleje enten i fuldtidspleje og/eller i aflastning. Kommunerne har i gennemsnit godkendt ca. 100 plejefamilier. Det dækker over, at 27 kommuner har færre end 50 godkendte plejefamilier, mens 10 kommuner har flere end 200, se figur 1.1. Figur 1.1 Samlede antal godkendte plejefamilier (både døgn og aflastning)

9 7 Note: Fordelingen viser antal plejefamilier, som de enkelte kommuner har godkendt. Det er ikke nødvendigvis plejefamiliens bopælskommune. De kommuner, som har godkendt flest plejefamilier, er primært de største kommuner, som også træffer de fleste afgørelser om anbringelse uden for hjemmet, se tabel 1.5. Tabel 1.5 Top fem kommuner med flest og færrest godkendte plejefamilier

10 8 Top 5: Kommuner med flest godkendte plejefamilier Antal godkendte plejefamilier Top 5:Kommuner med færrest godkendte plejefamilier Antal godkendte plejefamilier Københavns Kommune 641 Fanø Kommune 0 Brønderslev Kommune 362 Læsø Kommune 2 Aalborg Kommune 283 Glostrup Kommune 8 Esbjerg Kommune 249 Allerød Kommune 8 Hjørring Kommune 247 Hørsholm Kommune 10 I alt Plejefamiliernes karakteristika Der er i tilknytning til denne kortlægning af antallet af plejefamilier gennemført en delundersøgelse af plejefamiliers oplevelse af samarbejde med de kommunale myndigheder. Undersøgelsen bygger på besvarelse fra 374 plejefamilier, som svarer til en stikprøve på 6,2 procent af de plejefamilier, som i slutningen af 2013 havde et eller flere børn anbragt i fuldtidspleje. Plejefamilierne har blandt andet givet en række grundoplysninger om uddannelse, beskæftigelsesgrad, anciennitet mv. Der henvises til rapporten Plejefamiliers vurdering af samarbejdet med kommuner, Ankestyrelsen, juni 2014 for en gennemgang af resultaterne. Nedenfor er en opsummering af de væsentligste resultater, som giver et overblik over plejefamiliernes karakteristika. Anciennitet Plejefamiliernes anciennitet varierer og de forskellige anciennitetsgrader er nogenlunde ligeligt repræsenteret. 28 procent har været plejefamilie i 1-5 år, 20 procent i 6-10 år, 23 procent i år og 26 procent har samlet set været plejefamilie i mere end 15 år. Kun 3 procent har været plejefamilie i under et år Antal børn i pleje Halvdelen, 51 procent, af de 374 plejefamilier har ét barn anbragt i pleje hos dem. Godt en tredjedel, 35 procent, har to børn anbragt. 11 procent har tre plejebørn og 2 procent har flere end 3 plejebørn anbragt. Beskæftigelse og uddannelse I 60 procent af de 374 plejefamilier har den primære plejeforælder ingen anden beskæftigelse ved siden af plejeerhvervet, mens ægtefællen eller samleveren i 65 % af plejefamilierne er i fuldtidsbeskæftigelse.

11 9 I 20 procent af familierne er den primære plejeforælder i deltidsbeskæftigelse ved siden af plejeerhvervet og i 18 procent er den primære plejeforælder fultidsbeskæftiget. Samleveren eller ægtefællen har i 18 procent af familierne ingen anden beskæftigelse end plejeerhvervet og er i 11 procent i deltidsbeskæftigelse. Hovedparten af plejefamilierne har inden plejeerhvervet været i fuldtidsbeskæftigelse, henholdsvis 76 procent for den primære plejeforælder og 84 procent for ægtefællen eller samleveren. En stor del af de 374 plejefamilier har en anden uddannelsesmæssig baggrund end pædagogisk. Dette gælder for 44 procent hos den primære plejeforælder og for 71 procent hos samleveren eller ægtefællen. Hos den primære plejeforælder er 30 procent pædagogisk uddannet og 19 procent har pædagogisk erfaring uden uddannelse. Hos ægtefællen eller samleveren er 9 procent pædagogisk uddannet, og 10 procent har pædagogisk erfaring.

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere