Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer"

Transkript

1 Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med dette forslag til beskrivelse af kompetenceniveauer udbygges strategien med et forslag til taksonomi for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer på forskellige niveauer i forskellige funktionsområder. Det er hensigten, at beskrivelsesarbejdet siden skal udvides til at omfatte øvrige personalegruppers arbejdsfunktioner. Forslaget er udarbejdet indenfor rammen og i direkte forlængelse af HSUs Kompetencestrategi og politik. Forslaget er desuden forankret i Kvalifikationsrammens i taksonomi, som er den danske taksonomi for uddannelsesniveauet, der spiller sammen med tilsvarende internationale beskrivelser og således bidrager til fremme af livslang læring. For at knytte kompetencebeskrivelser til medarbejderkompetencer i en professionshøjskole har University College Lillebælt inddraget elementer fra strategioplæg for professionsmaster, fordi denne tegner konturerne af nødvendige kompetencer, som knytter sig til netop professionsudvikling og professionsuddannelse. Kvalifikationsrammen opererer med niveaubeskrivelser, som hver især definerer læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer. Med dette forslag anlægges tre definitioner af niveauer (novice-, lektor- og ekspertniveau) for medarbejderkompetencer i relation til viden, færdigheder og kompetencer. Beskrivelserne for uddannelsesfaglige medarbejdere er delt i de perspektiver af uddannelsesfaglig arbejde, som University College Lillebælts lokalaftale 2009 har kortlagt: Studenterrelaterede, konsulent, videnproduktion og formidling samt pædagogisk-administrative. Hvorfor denne tilgang? Kompetencebeskrivelser kan fungere som en systematisk og niveaudelt beskrivelse af kvalifikationer, som kan være erhvervet inden for et uddannelsesforløb eller ad anden vej, og de kan bidrage til at Anerkende opnåede kompetencer uanset uddannelsesveje (eller andre veje) dertil ved at etablere en fælles referenceramme for viden, færdigheder og kompetencer Understøtte differentieret kompetenceudvikling for University College Lillebælts medarbejdere, fordi kompetenceudvikling kan baseres på et differentieret billede af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer på forskellige områder og for at kortlægge organisationens kompetencebehov Understøtte differentierede kompetenceudviklingsformer som formel uddannelse, praksisnær læring samt uformel læring gennem deltagelse i udviklingsarbejde og forskning Tydeliggøre sammenhæng mellem medarbejderkompetencer og organisationens kompetencebehov og -regnskab Følgende funktionsområder er beskrevet: Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 19.

2 Studenterrelaterede Konsulent Videnproduktion og formidling Pædagogisk-administrative Niveauer Ekspert: Varetager specialiserede med udvidet ansvar og fagligt og metodisk niveau på baggrund af formel uddannelse (ph.d. /master) knyttet til professionsuddannelse og -udvikling ( master2 niveau) eller tilsvarende kvalifition erhvervet ad anden vej Rutineret ii : Varetager selvstændigt i et generaliseret perspektiv knyttet til professionsuddannelse og udvikling Novice: Varetager selvstændigt relateret til professionsuddannelse og indgår i relateret til professionsudvikling (master- /kandidatniveau + lektorkvalificering) Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 20.

3 Ekspert VIDEN Vidensfeltet Forståelses- og refleksionsniveauet FÆRDIGHEDER Typen af færdigheder Studenterrelaterede Skal have viden på højeste internationale niveau inden for (undervisning, foredrag, vejledning, åben rådgivning, eksamen). (ph.d) Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over professionsuddannelsernes praksis inden for og skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for på baggrund af videnskabelige undersøgelse (ph.d) Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber der er knyttet Konsulent Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have forskningsbaseret viden om professionel og organisatorisk praksis og forståelse af professionens og fagområdets praksis og anvendte teori og metode Skal kunne analysere praksis og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/fagområdernes og professioners viden samt kunne identificere professionsbaserede og organisatoriske problemstillinger inden for og på tværs af fag, professioner og sektorer Skal kunne initiere og forestå professionsrelaterede udviklingsprocesser i Vidensproduktion og formidling Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på fagligt/flerfagligt område have viden om og forståelse af professionel praksis, anvendt teori og metode på højeste internationale niveau inden for forskningsområdet. (ph.d og pm) Skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for professionen/faget eller på tværs af professioner/fagområder på baggrund af videnskabelige undersøgelser samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger inden for og på tværs af fag og professioner (ph.d, kg og pm) Skal mestre de videnskabelige metoder og redskaber samt mestre øvrige færdigheder, Pædagogisk-administrative Skal have viden på højeste internationale niveau inden for pædagogisk-administrative, herunder curriculumudvikling, evaluering, professionsdidaktik, pædagogisk forskning og uddannelsesudvikling. (ph.d) Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over professionsuddannelsernes praksis inden for pædagogiskadministrativ praksis og skal have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for fx curriculumudvikling, professionsdidaktik, pædagogisk forskning og evaluering på baggrund af videnskabelige undersøgelse. (ph.d) Skal kunne anvende de videnskabelige metoder og redskaber der er knyttet til Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 21.

4 Vurdering og beslutning komplekse og uforudsigelige sammenhænge Skal kunne vurdere professionens/professionernes teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille og bidrage til implementering af nye analyse- og løsningsmodeller der knytter sig til anvendt forsknings- og udviklings inden for eller på tværs af fag/profession (ph.d) Skal kunne analysere, evaluere og udvikle nye ideer og metoder herunder designe og udvikle nye teknikker og færdigheder inden for fagområdet og i samarbejde med professionsfeltet (ph.d) curriculumudvikling, professionsdidaktik, pædagogisk forskning og evaluering samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til ne, Skal kunne initiere og lede faglige processer ift kolleger mhp uddannelsesudvikling baseret på specialiserede metodiske kompetencer og et videngrundlag baseret på anvendt forskning og udvikling. Skal kunne vurdere pædagogiskadministrative aspekter i professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille og bidrage til implementering af nye analyse- og løsningsmodeller til professionsuddannelsesudvikling. Formidling til samt mestre generelle færdigheder, der er knyttet til ne. Skal kunne initiere og lede faglige processer ift kolleger mhp udvikling af baseret på specialiserede metodiske kompetencer og et videngrundlag baseret på anvendt forskning og udvikling. Skal kunne vurdere professionsuddannelsernes undervisningsrelaterede teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag opstille og bidrage til implementering af nye analyse- og løsningsmodeller ift. Skal kunne formidle og diskutere praksisnære problemstillinger inden for. Skal kunne formidle videnskabelige resultater til et bredt Skal kunne formidle og diskutere praksisnære professionsbaserede, faglige og organisatoriske problemstillinger og løsninger sammen med samarbejdspartnere og Skal kunne formidle og diskutere praksisnære faglige problemstillinger og ny professionsviden inden for og på tværs af profession(er) samt til en bred offentlighed (ph.d og pm Skal kunne formidle og diskutere praksisnære problemstillinger inden for det pædagogisk-administrative område. Skal kunne formidle videnskabelige resultater til et bredt publikum (ph.d ) og skal Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 22.

5 KOMPETENCER Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring publikum (ph.d ) og skal kunne relatere formidlingen til professionens praksisfelt Skal kunne tilrettelægge og gennemfører forskningsog udviklings i komplekse og uforudsigelige sammenhænge (ph.d ) og skal kunne styre, udvikle og implementere udviklings rettet med igangsætte, gennemføre og indgå i professionsrettet og tværprofessionel samarbejde nationalt og internationalt og påtage sig et udvidet professionelt ansvar inden for rammerne af professionel etik (ph.d og pm) igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og frembringe ny viden og nye færdigheder som udvikler og brugere (ph.d og pm) Skal kunne styre og udvikle læreprocesser, organiseringer og arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller (ph.d) igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar inden for rammerne af en professionel etik (ph.d og pm) tage ansvar for egen faglig udvikling og for udvikling i fagområdet, professionen eller på tværs af professioner/sektorer, herunder inddragelse af dynamiske læringsprocesser Skal kunne tilrettelægge, gennemføre og lede anvendt forsknings- og udviklings i komplekse og uforudsigelige sammenhænge (ph.d) Skal på egen hånd kunne igangsætte og indgå i regionalt, nationalt og internationalt samarbejde om anvendt forskning og udvikling med videnskabelig integritet (ph.d) igangsætte anvendt forsknings- og udviklingsprojekter og herigennem frembringe ny viden og nye færdigheder, som udvikler kunne relatere formidlingen til professionens praksisfelt Skal kunne tilrettelægge og gennemfører forsknings- og udviklings i komplekse og uforudsigelige sammenhænge (ph.d ) og skal kunne styre, udvikle og implementere udviklings rettet mod uddannelsesudvikling igangsætte, gennemføre og indgå i professionsrettet og tværprofessionel samarbejde nationalt og internationalt og påtage sig et udvidet professionelt ansvar inden for rammerne af professionel etik. (ph.d og pm) igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter og frembringe ny viden og nye færdigheder, som udvikler professionsuddannelserne. (ph.d) Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 23.

6 læringstilgange. (ph.d) professionsområdet (ph.d) Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 24.

7 Rutineret (niveau som lektor 1 ) VIDEN Vidensfeltet Forståelses- og refleksionsniveauet Studenterrelaterede Skal inden for et specialiseret område og i et bredere professionsperspektiv på et fagligt/ flerfagligt område have forskningsbaseret viden om (undervisning, foredrag, vejledning, åben rådgivning, eksamen), som på udvalgte områder er baseret højeste internationale forskning og have forståelse for professionsuddannelsens og fagområdets praksis og anendte teori og metode. (pm og kand) 2 Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt Konsulent Vidensproduktion og formidling Pædagogisk-adm Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere professionsperspektiv på et fagligt/flerfagligt område have forskningsbaseret viden om professionel praksis og forståelse for professionens, organisationens og fagområdets praksis og anvendte teori og metode. Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden om anvendt forskning og udvikling samt have forståelse for professionsforskningens og - udviklingens praksis og anvendte teori og metode. (pm og kand.) Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt metodisk Skal inden for et specialiseret område og i et bredere professionsperspektiv ift. det pædagogisk-administrative område have forskningsbaseret viden), som på udvalgte områder er baseret højeste internationale forskning.. (pm og kand) 3. Skal have viden om organisatoriske og institutionelle aspekter i pædagogisk-administrative. Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt grundlag 1 En positiv lektorbedømmelse betyder, at den pågældende lektor formelt er kvalificeret til at løse alle omfattet af stillingsstrukturen. Men det betyder ikke, at lektoren umiddelbart er kompetent til at løse alle de nævnte - dette afhænger af en konkret vurdering af den enkelte lektors kompetencer set i forhold til de konkrete opgavetyper, som institutionen ønsker varetaget. 2 Baseret på Professionshøjskolernes politik for professionsmaster Baseret på Professionshøjskolernes politik for professionsmaster.2009 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 25.

8 FÆRDIGHEDER Typen af færdigheder grundlag reflektere over inden for fagområdet og professionen samt kunne identificere professionsuddannelses problemstillinger, herunder interprofessionelle sammenhænge. Skal kunne anvende professionsuddannelsens videnskabelige metode og redskaber samt anvende generelle færdigheder, der knytter sig til herunder til tværprofessionelle aspekter. Skal kunne planlægge, initiere og gennemføre. Skal kunne indgå i udvalgte faglige processer mhp udvikling af. Skal kunne vurdere professionens teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et grundlag reflektere over fagområdets, organisationens og professionens udviklingsbehov samt kunne håndtere indsatser for professionsbaserede problemstillinger, herunder også interprofesionelle sammenhænge. Skal kunne anvende det professionelle fagområdes videnskabelige metode og redskaber samt anvende generelle konsulentfærdigheder, der knytter sig til faglig eller organisatorisk udvikling inden for det valgte område og/eller mellem valgte områder. grundlag reflektere over fagområdets og professionens viden samt kunne identificere professionsbaserede problemstillinger. Skal kunne anvende det professionelle fagområdes videnskabelige metode og redskaber samt anvende generelle metoder, der knytter sig til kunne producere viden inden for det valgte område og/eller mellem valgte områder. reflektere over pædagogiskadministrative og professionsuddannelsesudvikling, herunder curriculum-udvikling, professionsdidaktik, pædagogisk forskning og evaluering. Skal kunne anvende professionsuddannelsens videnskabelige metode og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til pædagogisk-administrative. Skal kunne lede, initiere og varetage pædagogiskadministrative Skal kunne indgå i udvalgte faglige processer mhp professionsuddannelsesudvikling. Vurdering og beslutning Skal kunne vurdere professionens teoretiske og praktiske problemstillinger samt på Skal kunne vurdere professioners teoretiske og praktiske problemstillinger og på grundlag af videnskabelige Skal kunne vurdere pædagogiskadministrative aspekter i professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 26.

9 videnskabeligt grundlag bidrage til udviklingsprocesser der fører til nye analyse- og løsningsmodeller. (pm og kand) et videnskabeligt grundlag bidrage til udviklingsprocesser, der fører til nye analyse- og løsningsmodeller. metoder kunne bidrage til nye analyse- og løsningsmodeller i professionen. (kand. og pm) problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag bidrage til udviklingsprocesser der fører til nye analyse- og løsningsmodeller ift. professionsuddannelsesudvikling. (pm og kand) Skal kunne formidle og diskutere professionsrettede, praksisnære samt faglige problemstillinger og løsninger sammen med studerende, kolleger, ledelse og nationale og internationale samarbejdspartnere. Formidling KOMPETENCER Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Skal kunne formidle og diskutere professionsrettede, praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger sammen med studerende, kolleger, ledelse og nationale og internationale samarbejdspartnere. styre og udvikle i kontekster, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller. (pm og kand) igangsætte, gennemføre og indgå i professionsrettet og tværfaglig /tværprofessionelt uddannelsessamarbejde national og internationalt og påtage sig et professionelt uddannelses- Skal kunne formidle og diskutere praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger sammen med samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne forestå udviklingsprocesser og styrke refleksive løsningsmodeller i organisationer, der rummer arbejdssituationer, der er komplekse og uforudsigelige. (pm og kand) bidrage til faglige og tværfaglige udviklingsprocesser og påtage sig et professionelt ansvar indenfor rammerne af en professionel etik. Skal kunne formidle og diskutere viden om praksisnære og faglige problemstillinger samt nye metoder med samarbejdspartnere og brugere. indgå i og bidrage til forsknings- og udviklings knyttet til professioners praksis i komplekse og uforudsigelige sammenhænge deltage i og bidrage til fagligt og tværfagligt forskningsarbejde og påtage sig et professionelt ansvar indenfor rammerne af en videnskabelig etik. styre og udvikle pædagogisk-administrative i kontekster, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller. (pm og kand) igangsætte, gennemføre og indgå i professionsrettet og tværprofessionel samarbejde nationalt og internationalt og påtage sig et professionelt ansvar inden for rammerne af professionel etik. Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 27.

10 ansvar indenfor rammerne Læring af en professionel etik. tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering. (pm og kand) tage ansvar for egen faglig og fagområdets/ professionens læring og udvikling. (pm og kand) tage ansvar for egen faglig og fagområdets/ professionens vidensproduktion. (pm og kand) tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering (pm og kand) Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 28.

11 Novice (niveau som ny adjunkt) VIDEN Vidensfeltet Forståelses- og refleksionsniveauet Studenterrelaterede Skal inden for et specialiseret område have teoretisk, faglig og professionsbaseret viden om baseret på dybtgående faglig indsigt i et fag/fagområde samt besidde pædagogiske forudsætninger for at undervise heri. Skal desuden besidde teoretiske, faglige eller professionsbaserede kvalifikationer inden for fagområdet (pm og notat om forudsætning for ansættelse som adjunkt) 4 Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt grundlag reflektere over inden for fagområdet og professionen samt kunne medvirke i at identificere professionsuddannelsens problem- Konsulent Vidensproduktion og formidling Pædagogisk-adm Skal inden for et specialiseret område have teoretisk, faglig eller professionsbaseret viden om professionel praksis. Skal kunne forstå problemstillinger i professionernes praksis Skal inden for et specialiseret område have teoretisk, faglig eller professionsbaseret viden om anvendt forskning og udvikling. Skal have basalt kendskab til brug af dokumentation, evaluering og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde Skal inden for et specialiseret område have teoretisk, faglig eller professionsbaseret viden om pædagogiskadministrative i relation til organisering af professionsuddannelsesudvikling. Skal kunne forstå praksis og på et videnskabeligt kunne reflektere over pædagogiskadministrative, herunder curriculumudvikling, professionsdidaktik, pædagogisk forskning og 4 Forudsætning for ansættelse som adjunkt jvf. Notat om stillingsstruktur Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 29.

12 FÆRDIGHEDER Typen af færdigheder stillinger, herunder interprofessionelle sammenhænge. Skal kunne anvende professionsuddannelsens videnskabelige metode og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til herunder tværprofessionelle aspekter. Skal kunne planlægge, initiere og gennemføre Skal kunne indgå i udvalgte faglige processer mhp udvikling af. Skal kunne medvirke til at vurdere professionens teoretiske og praktiske problemstillinger samt på et videnskabeligt grundlag deltage i delelementer ift udvikling af nye måder at løse de på. Skal kunne anvende metoder, der knytter sig til faglig eller organisatorisk udvikling inden for det valgte område og/eller mellem valgte områder. Skal kunne observere og beskrive en problemstilling i et konkret praksisområde evaluering. Skal kunne anvende professionsuddannelsens videnskabelige metode og redskaber, der knytter sig til pædagogiskadministrative. Skal kunne varetage enkle pædagogisk-administrative Skal kunne indgå i udvalgte faglige processer mhp professionsuddannelsesudvikling. Vurdering og beslutning Skal kunne vurdere afgrænsede teoretiske og Skal kunne vurdere afgrænsede teoretiske og Skal kunne medvirke til at vurdere almene praktiske problemstillinger praktiske problemstillinger pædagogisk-administrative i et fag eller professionelt inden for fag og professioner aspekter i professionsuddannelsernes praksisfelt samt på et videnskabeligt grundlag deltage i delelementer ift udvikling af nye måder at løse de pædagogiskadministrative på Formidling Skal kunne formidle og Skal kunne formidle Skal kunne formidle og Skal kunne formidle og Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 30.

13 KOMPETENCER Handlingsrummet dialogisk reflektere afgrænsede professionsrettede, praksisnære samt faglige problemstillinger og løsninger sammen med studerende, kolleger, ledelse og udvalgte samarbejdspartnere. afgrænsede praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger Skal kunne bidrage til udviklingsprocesser i organisationer diskutere viden om praksisnære og faglige problemstillinger samt nye metoder. Skal kunne deltage i empiriske undersøgelser af eget eller andres praksisfelt dialogisk reflektere afgrænsede professionsrettede, praksisnære samt faglige problemstillinger og løsninger sammen med studerende, kolleger, ledelse og udvalgte samarbejdspartnere. forestå udvalgte pædagogisk-administrative, skal kunne styre komplekse situationer og anvende nye løsningsmodeller Skal kunne indgå i faglige og tværfaglige udviklingsprocesser og påtage sig et professionelt ansvar inden for rammerne af professionel etik Samarbejde og ansvar Skal kunne indgå i faglige og tværfaglige udviklingsprocesser Skal kunne indgå i samarbejde om enkelte faser i udviklingsarbejde og vidensproduktion mhp at udvikle og forandre praksisformer Læring forestå, skal kunne styre komplekse situationer og anvende nye løsningsmodeller Skal kunne indgå i faglige og tværfaglige udviklingsprocesser og påtage sig et professionelt ansvar inden for rammerne af professionel etik. tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering Skal kunne tage ansvar for egen faglig og udvikling, læring og specialisering tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 31.

14 i Undervisningsministeriet 2009 ii En positiv lektorbedømmelse betyder, at den pågældende lektor formelt er kvalificeret til at løse alle omfattet af stillingsstrukturen. Men det betyder ikke, at lektoren umiddelbart er kompetent til at løse alle de nævnte - dette afhænger af en konkret vurdering af den enkelte lektors kompetencer set i forhold til de konkrete opgavetyper, som institutionen ønsker varetaget. Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer 32.

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Medarbejderkompetencestrategi

Medarbejderkompetencestrategi Medarbejderkompetencestrategi For uddannelsesfaglige medarbejdere Ledelsessekretariatet/Direktionen November 2009 Version pr. april 2015 med redaktionelle rettelser Indhold 1. Strategi 2015... 3 2. Indledning...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Medarbejderkompetencestrategi for uddannelsesfaglige medarbejdere

Medarbejderkompetencestrategi for uddannelsesfaglige medarbejdere otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Ledelsessekretariatet 11-nov-2009 twhv Journalnummer: 0100-1992-2009 Dokumentnavn: 26675.kompetencestrategi endeligudgave 170210 (2).doc Medarbejderkompetencestrategi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår hvad? Den organisatoriske ramme for adjunkt-kvalificeringen i UCSJ (24/03) Formålet med dagen er at få etableret et netværk af adjunkter i UCSJ og diskutere

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M 1 Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M Indledning Sygeplejeledelsen i Endokrinologisk afdeling M har revideret kompetenceprofilen fra

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Learning by developing. Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Learning by developing. Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Learning by developing Samarbejde mellem profession og uddannelse om udvikling af professionen 25-05-2011 side 2 Best practice Problem, fænomen Anbefalinger Problem formulering Next practice Past practice

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Nationalt forskningsprogram om studieaktivitetsmodellen tværgående pointer og fremtidige perspektiver. Docent Ph.d. Preben Olund Kirkegaard

Nationalt forskningsprogram om studieaktivitetsmodellen tværgående pointer og fremtidige perspektiver. Docent Ph.d. Preben Olund Kirkegaard Nationalt forskningsprogram om studieaktivitetsmodellen tværgående pointer og fremtidige perspektiver Docent Ph.d. Preben Olund Kirkegaard Studieaktivitetsmodellen fortolket og forenklet Formidling, instruktion

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen

Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen 27-08-2009 side 1 Vidensgrundlag for Ergoterapeutuddannelsen Jette Rasmussen Studierektor 27-08-2009 side 2 Professionshøjskolernes vidensbasering Professionshøjskolen har systematisk udviklingsarbejde

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet

The missing link. Lars Uggerhøj Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet De akademiske socialrådgiveres x- x factor Mulige karriereveje Hvor og hvordan kan akademiske socialrådgivere gøre g en forskel Særlige forventninger og krav til akademiske socialrådgivere De akademiske

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere