Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale"

Transkript

1 Støttemateriale

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering 7 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger... 8 Formål med redskabet 8 Organisering 9 Anvendelse i dagtilbuddet og i skolen Anvendelse i forhold til børn 11 Udvikling af dagtilbuddets/skolens praksis 12 Dialog med forældre 13 Inspiration fra andre dagtilbud eller skoler 13 Dialog med forvaltning og politikere 14 Anvendelse i forvaltningen Tilsyn og dialog med fokus på faglig udvikling 16 Opfølgning på udmøntning af politiske mål og rammer 16 Henvisning til en anden skole end distriktsskolen 17 Kommunikation til forældre og borgere 17 Anvendelse af kommunalbestyrelse og udvalg Fastlæggelse af mål og rammer 18 Opfølgning på mål og rammer 18 Offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger og opfyldelse af kvalitetskontrakter 18 Supplerende litteratur... 19

3 Indledning Som led i dagtilbudslovens krav om sprogvurdering af 3-årige og folkeskolelovens krav om obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, er der udviklet et sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsmaterialet kan anvendes til at sprogvurdere børn i alderen omkring 3 år, forud for skolestart og i starten af børnehaveklassen. Denne pjece giver inspiration til, hvordan arbejdet med resultater af sprogvurderinger kan gribes hensigtsmæssigt an i dagtilbud, skoler og kommuner. Formålet med pjecen er at give ideer til, hvordan resultaterne af sprogvurderingerne kan anvendes som dokumentation og udvikling af den sproglige indsats på dagtilbudsområdet, og til hvordan arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud og i børnehaveklassen kan tilrettelægges på baggrund af viden fra sprogvurderingen af det enkelte barn. De danske dagtilbud, skoler og kommuner har forskellige tilgange og traditioner, og det er afgørende, at arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet tilpasses den enkelte kommunes ønsker og behov. Det er derfor vigtigt at understrege, at der er tale om et vejledende materiale. Det er det enkelte dagtilbud, og den enkelte kommune, der beslutter både indhold og organisering af arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Børns sproglige udvikling har afgørende betydning for børnenes generelle trivsel, udvikling og læring, såvel i dagtilbud og skolen som senere hen i deres liv. Det er derfor vigtigt, at både dagtilbud og skoler understøtter børnenes læring og udvikling ud fra viden om, hvilken indsats der bedst bidrager til børnenes sproglige udvikling. Oplysninger om børns sprog kan bidrage til at tilrettelægge indsatsen i forhold til det enkelte barns sprog. Det pædagogiske personale eller børnehaveklasselederen kan endvidere dokumentere og kvalificere deres faglige arbejde i forhold til børnenes sproglige kompetencer. Oplysningerne kan derved understøtte det arbejde, der allerede foregår i dagtilbuddene og i børnehaveklasse. På kommunalt niveau kan resultaterne af sprogvurderingerne anvendes til at få et billede af, hvor der er behov for at styrke indsatsen i kommunen, og på den baggrund udstikke kommunale rammer for systematisk arbejde med børns sproglige udvikling. Der er udviklet en række materialer, som udgør det samlede sprogvurderingsmateriale. Materialerne skal dels anvendes til gennemførelse af sprogvurderingen, dels til det efterfølgende arbejde med at fortolke resultaterne og iværksætte en målrettet indsats. Tabellen nedenfor giver et overblik over materialet. 2

4 Tabel 1: Oversigt over materialer Fokus Materiale Indhold Målgruppe Gennemførelse af sprogvurderingen Vejledning Vejledning i hvordan sprogvurderingen gennemføres. Personale, der skal gennemføre sprogvurderingen Introduktion til fortolkning af sprogvurderingens resultater Vejledningsvideo Vejledning i hvordan sprogvurderingen gennemføres Registreringsskema (ét skema til pædagoger, der gennemfører sprogvurderingen og ét skema til forældre) Skema, der anvendes i testsituationen til registrering af barnets testresultater eller til vurdering af barnets sproglige kompetencer Materialesamling Materiale, der anvendes i testsituationen (billeder mv.) Fortolkning og iværksættelse af indsats Resultatrapporter Resultater af sprogvurderinger resultaterne kan udtrækkes af it-systemet og gøres op for: - det enkelte barn - dagtilbuddet/skolen - kommunen Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere, medarbejdere i forvaltningen, dagtilbuds- og skolechefer, øverste administrative chefer samt politikere Inspirationsmateriale Giver inspiration til, hvordan der kan iværksættes en sprogindsats på baggrund af resultaterne af sprogvurderingen Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere, samt udviklingskonsulenter i forvaltningen Støttemateriale Giver inspiration til, hvordan resultater på aggregerede niveauer (dagtilbud, distrikt, kommune) kan indgå i kvalitetsarbejde og dialog om kvalitetsudvikling Ledere og pædagogisk personale i dagtilbud, børnehaveklasseledere og skoleledere, medarbejdere i forvaltningen, dagtilbuds- og skolechefer Pjecen henvender sig til alle, der arbejder med faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet i kommunen, og retter sig dermed først og fremmest mod: Personale og ledelse i dagtilbud og børnehaveklasser Forvaltning både på chefniveau og pædagogiske konsulenter Politikere. 3

5 PÅ DE FØLGENDE SIDER ER DER BESKRIVELSER AF: Redskabets anvendelsesmuligheder Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger, herunder sprogvurdering Anvendelse af redskabet til sprogvurdering Ledere og medarbejdere i de enkelte dagtilbud og børnehaveklasser Forvaltning og udviklingskonsulenter Kommunalbestyrelse og den øverste administrative ledelse Derudover er der til sidst i pjecen en oversigt over supplerende litteratur. 4

6 Redskabets anvendelsesmuligheder Nedenstående tabel indeholder en kort karakteristik af redskabet til sprogvurdering. Aldersgruppe Hvornår indberettes? Hvor ofte registreres? Lovgrundlag Børn på 3 år, inden skolestart samt i starten af børnehaveklassen. Redskabet kan anvendes til såvel et- som tosprogede børn. Der kan foretages sprogvurderinger af: 3-årige børn (mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder) inden skolestart (alle børn fra 5 år) i starten af børnehaveklassen Der foretages én registrering pr. aldersgruppe Redskabet kan anvendes til de lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og i starten af børnehaveklassen. Obligatorisk sprogvurdering af 3-årige børn omfatter børn, der er i dagtilbud, og som det pædagogiske personale har en formodning om, kan have behov for sprogstimulering, og børn der ikke er i dagtilbud. Sprogvurdering af børn inden skolestart er ikke lovpligtig. Sprogvurdering af alle børn i starten af børnehaveklassen er lovpligtig. Individ- eller gruppetest? Fokusområde Anvendelsesniveau (sammenligning) Testen gennemføres som individuelle test for 3-årige børn og for børn forud for skolestart. I børnehaveklassen gennemføres sprogvurderingen som klasse-/gruppetest og/eller som individuel test. Læreplanstemaer i dagtilbud: Sproglig udvikling Børnehaveklassens obligatoriske trinmål: Det talte sprog, det skrevne sprog og den sproglige dimension. Oplysningerne kan anvendes på individniveau og aggregeret på gruppeniveau, og som en kombination af individ- og gruppeniveau. Resultaterne kan sammenlignes over tid for det enkelte barn, dagtilbud og skole eller kommune. Dagtilbud, skoler og kommuner kan sammenligne resultaterne med normtal for en aldersvarende sproglig udvikling. Endelig kan resultaterne sammenlignes med dagtilbuddets, skolens eller kommunens seneste resultater. 5

7 Hvem udfører sprogvurderingen? Materialet består af en række test, der gennemføres sammen med børnene. Størstedelen af sprogvurderingen udføres af det pædagogiske personale i dagtilbuddet eller af børnehaveklasselederen. Forældre udfylder en mindre del af materialet. De fleste elementer af testen kan også gennemføres af fagpersoner uden for dagtilbuddet eller skolen, som ikke kender børnene, og det vil være muligt at få et samlet resultat baseret på disse elementer. Udvalgte dele af materialet kræver dog kendskab til barnet. Ethvert valg af redskab til systematisk dokumentation indebærer et valg af fokus og dermed også en række fravalg. Der er forskellige fordele og opmærksomhedspunkter, som man skal være opmærksom på, når redskabet anvendes til sprogvurdering. Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering Når man anvender redskabet til sprogvurdering, er der en række fordele, som man kan drage nytte af. Disse er: Sprogvurderingsredskabet vurderer børnenes sprog på forskellige alderstrin. Redskabet giver således mulighed for en vurdering af børns sproglige udvikling på et givent tidspunkt, samtidig med at redskabet giver mulighed for at følge børnenes sproglige udvikling over tid. Sprogvurderingsredskabet kan benyttes til de forskellige lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og børnehaveklassen og af børn, der ikke går i dagtilbud. Sprogvurderingsredskabet kan give et nuanceret billede af barnets sproglige kompetencer og kan give det pædagogiske personale og børnehaveklasselederen et blik for sproglige forudsætninger og kompetencer hos barnet, som personalet ellers ikke vil få øje på. Resultaterne af sprogvurderingen giver mulighed for at iværksætte indsatser, der understøtter barnets sproglige udvikling. Det kan være generelle indsatser i forhold til udvikling og stimulering af barnets sprog, ligesom det kan være indsatser, der målrettes et eller flere specifikke elementer af barnets sprog. Sprogvurderingen af det enkelte barn inddrager den viden, som barnets forældre har om barnets sprog. Dette understøtter de lovpligtige krav om inddragelse og vejledning af barnets forældre i forbindelse med sprogvurderingen. Sprogvurderingsredskabet er udviklet til såvel et- som tosprogede børn og kan dermed bruges til alle børn. Resultater af sprogvurderingerne kan aggregeres og anvendes på gruppeniveau, som fx en børnegruppe i dagtilbuddet eller kommunens børnehaveklasser. En løbende dokumentation af børnenes sproglige udvikling på gruppeniveau kan give dagtilbud, børnehaveklasser og kommuner et billede af, i hvilken grad den pædagogiske praksis 6

8 bidrager til at stimulere og fremme børnenes sproglige udvikling. Samtidig kan resultaterne bidrage til at prioritere ressourcer og indsatser i dagtilbud/skole/kommune. Sprogvurderingsmaterialet er udviklet af forskere ved Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. Der er tale om et valideret redskab, som er udviklet med udgangspunkt i aktuel forskningsmæssig viden på området, og som er udviklet og afprøvet på et meget stort antal børn. Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering Når man anvender redskabet til sprogvurdering, skal man også være opmærksom på følgende: En sprogvurdering er et øjebliksbillede af barnets sproglige kompetencer. Der kan være forskellige årsager til, at sprogvurderingen ikke i alle tilfælde giver et præcist billede af barnets sprog (fx kan barnet være syg eller andet). En sprogvurdering fokuserer heller ikke på alle dele af barnets sprog. Resultaterne af en sprogvurdering kan derfor aldrig stå alene og skal altid anvendes sammen med det pædagogiske personales generelle viden om barnet. En sprogvurdering styrker ikke i sig selv børnenes sproglige kompetencer. Det er personalets efterfølgende indsats for at understøtte børnenes sproglige kompetencer, der gør en forskel. Det er derfor vigtigt, at resultatet af en sprogvurdering omsættes i praksis. og at der følges systematisk op med en indsats, hvis der er behov for dette. Redskabet fokuserer på ét tema i de pædagogiske læreplaner og én dimension af børnehaveklassens trinmål, nemlig arbejdet med børns sproglige udvikling. Redskabet er således et fokuseret og dybdegående redskab, der ikke kan afdække andre temaer, som der arbejdes med i dagtilbud eller børnehaveklasse. 7

9 Rammer for arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger kan anvendes til forskellige formål og på forskellige niveauer i den enkelte kommune. I det følgende beskrives en række overvejelser, som kan være relevante at tage højde for, inden kommunen påbegynder arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger. Formål med redskabet Redskabet til sprogvurdering kan anvendes til at imødekomme dagtilbudslovens krav om sprogvurdering i dagtilbud og folkeskolelovens krav om obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Kommunerne har pligt til at sikre, at børn i 3-årsalderen, der går i dagtilbud, modtager en sprogvurdering, hvis der er formodning om, at barnet kan have brug for hjælp i sin sproglige udvikling, eller hvis barnet ikke går i dagtilbud. Kommunerne kan herudover vælge at tilbyde alle øvrige forældre til 3-årige børn i kommunen en sprogvurdering. Der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i starten af børnehaveklassen. Endelig er der nogle kommuner, der gennemfører en sprogtest af børn i 5½-årsalderen, inden børnene starter i skole. Sprogvurderingen på de forskellige alderstrin er pædagogernes og børnehaveklasselederens redskab til at få viden om det enkelte barns og børnegruppens sproglige kompetencer og forudsætninger, som kan danne grundlag for en målrettet indsats for at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet og i skolen. I børnehaveklassen skal sprogvurderingen ud over at måle børnenes sproglige udgangspunkt ved starten af børnehaveklassen medvirke til, at undervisningen fra starten tilrettelægges, så børnene bringes sikkert videre i deres tale- og skriftsproglige udvikling. Redskabet kan også anvendes til indsamling af faglige kvalitetsoplysninger og kan dermed understøtte og dokumentere arbejdet med den pædagogiske indsats i dagtilbuddene. Dokumentation eller faglige kvalitetsoplysninger er ikke interessante i sig selv. Oplysningerne skal bruges til at skabe konstruktive forstyrrelser i den pædagogiske praksis, og skal dermed indgå i og medvirke til refleksion og læring i dagtilbud og skolerne. Det er derfor vigtigt, at dokumentationen opleves som meningsfuld. En meningsfuld dokumentation er en dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt, der kan bruges til at sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene. Og det handler om, at indsamlingen af dokumentationen har sammenhæng til det øvrige pædagogiske arbejde, og at personalet oplever, at dokumentationen bliver anvendt på en meningsfuld måde. Meningsfuldheden hænger sammen med balancen mellem viden til brug for kommunens opfølgning og prioriteringer og viden til brug for at skabe læring hos personale og ledelse. Det er på den ene side vigtigt, at forvaltningen og politikerne har viden om forholdene på dagtilbudsområdet, når kommunen skal sætte pejlemærker for udviklingen af området. Det er på den anden side også vigtigt, at der sættes fokus på at benytte viden i dagtilbuddene til at skabe refleksion, udvikling og løse udfordringer. 8

10 Organisering Sprogvurderingsmaterialet understøtter de lovmæssige krav om sprogvurderinger i dagtilbud og i starten af børnehaveklasse, og kan anvendes på baggrund af en kommunal beslutning gældende for alle dagtilbud og skoler, eller fordi enkelte dagtilbud eller skoler finder anvendelsen relevant. Uanset omfang af anvendelsen er det væsentligt, at de ansvarlige i forvaltningen, dagtilbuddet eller skolen tager initiativ til, at der formuleres et klart formål med anvendelsen af redskabet, og at dette formidles til de involverede medarbejdere. Inden dagtilbuddet, skolen eller kommunen iværksætter anvendelsen af redskabet, er det endvidere relevant at fastlægge de overordnede principper for, hvordan arbejdet skal organiseres. Hvis det er nyt for det enkelte dagtilbud eller for skolen at indsamle og formidle faglige kvalitetsoplysninger, er det vigtigt at skabe klare rammer for, hvordan dokumentationen anvendes i dagtilbuddet og skolen, i forvaltningen og evt. af politikere. Hvis arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger skal forankres i det daglige arbejde i dagtilbuddene i kommunen, er det vigtigt, at det pædagogiske personale også er med i drøftelserne af resultaterne. Dokumentationen skal opleves som meningsfuld ved at personalet oplever, at de får en indsigt, der kan bruges til at sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene. Indsamlingen af dokumentationen skal derfor have sammenhæng til det øvrige pædagogiske arbejde. Dette understøtter et medejerskab blandt ledere og medarbejdere og er afgørende for, at arbejdet med faglig kvalitet opleves som meningsfuldt. Det er på den ene side vigtigt, at forvaltningen og politikerne har viden om forholdene på dagtilbuds- og skoleområdet, når kommunen skal sætte pejlemærker for udviklingen af området og prioritere mellem de forskellige serviceområder. Det er på den anden side også vigtigt, at der sættes fokus på at inddrage den viden, der er i dagtilbuddene og skolerne til at styrke samarbejdet om børnenes overgang fra dagtilbud til skole og derigennem skabe fælles refleksion, udvikling og problemløsning. Dialogen skal derfor tænkes på tværs af alle niveauer både den øverste politiske og administrative ledelse, udviklingskonsulenter og pædagogiske konsulenter i forvaltningen samt ledere og medarbejdere i dagtilbuddene og skolerne. Dialogen mellem og på tværs af de forskellige niveauer kan ses som en feedbackproces, hvor politikerne på baggrund af dialog med det pædagogiske personale i dagtilbuddet og i skolerne opstiller nye mål og særlige indsatsområder for indsatsen. Fælles dialog om kvalitetsoplysninger sætter fokus på forskellige mønstre for børnegruppen i dagtilbud, skoler eller i kommunen som helhed, og bringer det pædagogiske personales viden om børnenes udvikling i spil på en ny måde. Dokumentationen kan således danne grundlag for en mere generel vurdering af, hvordan indsatsen samlet set bidrager til at indfri de overordnede målsætninger. Figuren nedenfor illustrerer tankegangen. Mellem og på tværs af de forskellige niveauer foregår en løbende dialog om resultaterne. Teksten ud for de enkelte niveauer illustrerer, at der typisk vil være forskellige fokusområder på de forskellige niveauer. 9

11 Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene og kommunen Kommunalbestyrelsen Forvaltning Mål, rammer og prioriteringer på børneområdet Udmøntning af mål, tilsyn og opfølgning på faglig kvalitet Viden om faglig kvalitet for dagtilbuddene og skolerne Viden om faglig kvalitet for børn og børnegruppen Dagtilbud/skole Dagtilbud/skole Børn og forældre Planlægning og gennemførelse af indsatser 10

12 Anvendelse i dagtilbuddet og i skolen De faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles med sprogvurderingerne på de forskellige alderstrin, skal bl.a. bidrage til, at dagtilbud og skoler kan sætte fokus på en systematisk kvalitetsudvikling af arbejdet med børnenes sproglige udvikling. Dokumentationen giver medarbejderne, dagtilbud og skoler en større viden om det enkelte barns og børnegruppens sproglige udvikling. Denne viden kan dagtilbuddene og skolerne anvende i pædagogiske overvejelser og drøftelser om, hvordan praksis kan videreudvikles, så miljøet omkring børnene giver de bedste rammer for sproglig udvikling. Anvendelse i forhold til børn Sprogvurderingen skal være det pædagogiske personales eller børnehaveklasselederens redskab til at få viden om det enkelte barns og børnegruppens sproglige kompetencer og forudsætninger, som kan danne grundlag for at styrke det enkelte barns sproglige udvikling i dagtilbuddet og i skolen. Gode sproglige kompetencer er afgørende for barnets trivsel, læring og udvikling. Med udgangspunkt i sprogvurderingen kan personalegruppen i det enkelte dagtilbud og i børnehaveklassen aftale, hvilke konkrete initiativer, der skal iværksættes, for fortsat at understøtte barnets sproglige udvikling. Det er et krav i lovgivningen, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have dette behov. Tosprogede børn uden for dagtilbud skal modtage 15 timers sprogstimulering om ugen. I inspirationsmaterialet uddybes, hvordan man kan arbejde med tilrettelæggelse af forskellige typer af indsatser, der understøtter børns sproglige udvikling. Resultaterne af sprogvurderingen kan anvendes til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Materialet til sprogvurdering er bygget op, så barnets udvikling kan følges fra dagtilbud til skole. Resultater af sprogvurderingen i dagtilbuddet kan sammen med sprogvurderingen i starten af børnehaveklassen give skolen kendskab til barnets sproglige kompetencer, så skolen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer fra starten af skolegangen. Videregivelse af oplysninger fra dagtilbud til skole skal naturligvis følge reglerne for dette. 11

13 Udvikling af dagtilbuddets/skolens praksis Sprogvurderingsredskabet er tænkt som et springbræt for, at dagtilbuddet/skolens ledelse og personale drøfter og kvalificerer den pædagogiske praksis i dagtilbuddet eller i børnehaveklassen. Ledelsen og personalet kan på personalemøder eller pædagogiske dage sammen udforske mønstre og tendenser i børnegruppens resultater af sprogvurderingerne. Der kan bl.a. drøftes, om resultaterne afspejler de pædagogiske mål, og om der er behov for justeringer af den pædagogiske praksis for at sikre, at dagtilbuddets læringsmiljø og børnehaveklassens tilrettelæggelse af undervisningen understøtter børnenes sproglige udvikling. Resultatrapporterne kan anvendes som grundlag for: Formulering af pædagogiske målsætninger: De samlede resultater kan danne grundlag for at drøfte de pædagogiske målsætninger i bl.a. læreplanerne i dagtilbuddene eller læringsmålene for det enkelte barn i børnehaveklassen. Det kan være, at resultaterne viser, at børnenes sproglige kompetencer ikke helt er på det forventede niveau, og at der derfor udformes en justeret eller ny målsætning for børnenes sproglige udvikling. Det kan også føre til, at det drøftes, hvorvidt de anvendte metoder for at understøtte børnenes sproglige udvikling har virket efter hensigten. Evaluering af indsats og identifikation af indsatsområder og ændret praksis: Ledelsen og personalet kan drøfte, om resultaterne giver anledning til ændringer i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis i dagtilbuddet og i skolen i form af ændringer i aktiviteter, rutiner, relationer eller faciliteter. Ændringerne af den pædagogiske praksis og indsatsområder indarbejdes i beskrivelsen af metoder og aktiviteter i den pædagogiske læreplan eller virksomhedsplan samt i undervisningens tilrettelæggelse i børnehaveklassen. Børnenes profil som udgangspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen: Sprogvurderingerne giver et billede af, hvilke sproglige kompetencer, børnene har. Børnegruppens sproglige profil kan anvendes i det videre arbejde med sprogstimulering og tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i dagtilbud og skolernes undervisning i børnehaveklassen. Eksempelvis skal børnehaveklassens undervisning fra starten tage udgangspunkt i børnegruppens sproglige kompetencer og forudsætninger frem mod det første trinmål. Tilrettelæggelse af indsatsen rettet mod børn med særlige behov: Resultaterne kan også anvendes til en refleksion over spredningen i børnegruppens sproglige kompetencer. Hvis der er en del af børnegruppen, som ikke i tilstrækkelig grad får understøttet deres sproglige udvikling, skal ledelse og personale overveje, hvad der kan gøres for at imødekomme denne gruppes behov bedst muligt, så disse børn i højere grad får udbytte af sprogstimuleringsindsatsen og opnår gode og alderssvarende sproglige kompetencer. 12

14 Dialog med forældre I dagtilbuddene og skolerne kan resultaterne anvendes til at dokumentere den faglige kvalitet og skal indgå i dialog og samarbejde med forældrene om børnenes sproglige udvikling. Forældrenes indsats i hjemmet er en vigtig kilde til at styrke børnenes sprog. Dialogen med forældrene om, hvordan man kan stimulere barnets sprog i hjemmet er derfor vigtig. Forældre har ifølge dagtilbudsloven krav på at blive involveret i vurderingen af barnets sprog samt i den opfølgende indsats. Tilsvarende fremgår det af folkeskolelovens formålsparagraf, at folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dialogen med forældrene om resultaterne af barnets sprogvurdering, og at forældrene vejledes i, hvad de kan gøre for at stimulere børnenes sprog i hjemmet. Resultaterne af sprogvurderingerne for den samlede børnegruppe kan fremlægges for forældre- eller skolebestyrelsen som led i drøftelserne af principperne for dagtilbuddenes og skolens arbejde og for anvendelsen af den fastsatte budgetramme, eller som led i opfølgningen på den pædagogiske læreplan eller børnehaveklassens trinmål. Resultaterne kan ligeledes præsenteres for den samlede forældregruppe, evt. i forbindelse med opfølgning på den pædagogiske læreplan eller særlige indsatsområder. Inspiration fra andre dagtilbud eller skoler Ledelsen kan bruge de aggregerede resultater til at søge inspiration fra andre dagtilbud eller børnehaveklasser fx via ledernetværk, sprogvejledere, læsevejledere eller lignende. Her kan resultaterne anvendes som et fælles grundlag for dialog med lederkolleger. Ledelsen kan fx opsøge erfaringer fra dagtilbud og skoler, som har gode erfaringer på områder, som man selv har udpeget som indsatsområder eller dagtilbud og skoler, som selv har ændret resultaterne efter en justering af den pædagogiske praksis. 13

15 Dialog med forvaltning og politikere Der foregår løbende dialog og dokumentation af kvaliteten mellem dagtilbuddene og skolerne og forvaltning og politikere, hvor resultaterne fra sprogvurderingen kan anvendes. Fx kan kommunalbestyrelsen vælge, at (dele af) resultaterne skal indgå i evalueringen af den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene eller i kvalitetsrapporten, som skal udarbejdes på skoleområdet, og som nogle kommune også udarbejder på dagtilbudsområdet. EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE En kommune har tilrettelagt en proces, hvor resultater af sprogvurderinger for børnegruppen synliggøres i evalueringen af den pædagogiske læreplan. Der gennemføres en proces, som beskrevet nedenfor: 1. Resultaterne drøftes i dagtilbuddene, og årsagerne til resultaterne analyseres og beskrives (skyldes de sprogindsatsen, personalets kompetencer, børnegruppens sammensætning, herunder antal tosprogede børn osv.) 2. Særlige initiativer foreslås af ledelsen i dagtilbuddene (eks. uddannelse af sprogvejleder, styrkelse af konkrete indsatser i dagtilbud, styrkelse af forældresamarbejdet). I processen udveksles viden med andre dagtilbud gerne med en lignende børneprofil, men med bedre resultater 3. Initiativer drøftes, tilpasses og godkendes af forvaltningschefen 4. Resultater og forslag til opfølgende initiativer præsenteres for kommunalbestyrelsen derved synliggøres udfordringer og indsats for det politiske niveau 5. Resultater og initiativer offentliggøres, så de er synlige for forældre. Initiativerne indeholder en beskrivelse af forventninger til forældrene. 14

16 I forbindelse med planlægning af arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger kan det være en god idé at involvere de forskellige dialogfora (internt, forældre, andre dagtilbud, andre skoler, forvaltning og politikere), så det passer ind i årsplanen. I den nedenstående figur er et eksempel på et årshjul for et dagtilbud, hvor sprogvurderings-redskabet kan indgå i flere faser. Opfølgning på pædagogiske mål Evaluering af pædagogisk læreplan Fastsættelse af pædagogiske mål Pædagogisk tilsyn Pædagogisk tilsyn og dialog med forældrebestyrelsen Udvælgelse af pædagogiske indsatsområder Præsentation for forældregruppen Udarbejdelse af pædagogisk læreplan Dialog med forældrebestyrelse 15

17 Anvendelse i forvaltningen Forvaltningen, dagtilbuddene og skolerne konkretiserer de politiske mål og tilrettelægger den pædagogiske praksis inden for de overordnede rammer på området. Forvaltningens opgave er at understøtte en løbende udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene, i overgangen mellem skoler og dagtilbud om børnenes skolestart og i tilrettelæggelsen af undervisningen i børnehaveklassen. Redskabet til sprogvurdering kan støtte forvaltningen i at koordinere og understøtte en fælles udviklingsretning gennem en sammenhængende dialog mellem kommunalbestyrelse, dagtilbud og skoler. Resultaterne kan således anvendes til at koordinere og understøtte en fælles faglig udvikling for læring i dagtilbud og skoler i kommunen. Tilsyn og dialog med fokus på faglig udvikling Sprogvurderingsredskabet kan give forvaltningen systematisk dokumentation for de enkelte dagtilbuds muligheder og udfordringer i forhold til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Dette kendskab kan danne grundlag for, at forvaltningen kan formidle viden og metoder, som kan anvendes i den videre udvikling af den pædagogiske praksis. Kommunerne kan bruge de aggregerede resultater fra sprogvurderingerne til at vurdere arbejdet med børns sproglige udvikling i kommunens dagtilbud. Resultaterne af sprogvurderingsredskabet i børnehaveklassen skal derimod kun anvendes til udvikling af og tilrettelæggelsen af undervisningen i børnehaveklassen. Resultaterne kan ligeledes danne udgangspunkt for en dialog mellem dagtilbuds- og børnehaveklasselederne om dagtilbuddenes og skolernes indsats, så overgangen mellem dagtilbud og skole styrkes i forhold til børns sproglige udvikling. Det kan ske på ledermøder og i ledernetværk, hvor forvaltningen kan facilitere drøftelser om fælles udfordringer og muligheder for indbyrdes læring. Resultaterne kan anvendes som grundlag for at igangsætte fælles udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, kurser og temadage på tværs af dagtilbudsområdet og i børnehaveklassen. Opfølgning på udmøntning af politiske mål og rammer Resultaterne af sprogvurderingsredskabet kan give den politiske og administrative ledelse information om udviklingen på dagtilbudsområdet og i starten af børnehaveklassen i forhold til børns sproglige udvikling. De faglige kvalitetsoplysninger kan udgøre rammen for kommunalbestyrelsens og udvalgenes systematiske opfølgning på, hvordan forvaltningen understøtter og udmønter de politiske målsætninger for dagtilbudsområdet. Resultaterne kan hermed indgå som del af grundlaget for identifikation af tværgående indsatsområder med fokus på børns sproglige udvikling og til udarbejdelsen af fx en sprogpolitik for de yngste børn. Resultaterne kan også give et billede af, hvor de primære udfordringer i kommunen i udvikling af børns sprog er og dermed indgå i overvejelser om ressourcetildeling til kommunens skoler og dagtilbud. 16

18 Forvaltningens årshjul Dialog om udmøntning af politiske mål Opfølgning på politiske mål Identifikation af indsatsområder Afholdelse af temadage, undervisning m.m. Udarbejdelse af handleplan Henvisning til en anden skole end distriktsskolen Hvis kommunen vurderer, at et barn med andet modersmål end dansk ved optagelse i skole har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte, og hvis det vurderes at være pædagogisk påkrævet, kan eleven henvises til en anden skole end distriktsskolen. Der vil altid være tale om en konkret individuel vurdering af dels 1) barnets behov for sprogstøtte i dansk som andetsprog og 2) hvorvidt barnets behov for sprogstøtte i dansk som andetsprog bedst imødekommes på distriktsskolen eller, om behovet bedst imødekommes på en anden skole i kommunen. Sprogvurderingsmaterialet til børn umiddelbart forud for skolestart kan anvendes som en del af vurderingen af barnets sproglige kompetencer, herunder indgå i grundlaget for vurderingen af, hvorvidt et barn har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Kommunikation til forældre og borgere Forvaltningen kan bruge resultaterne til formidling af forældre og andre borgere om kommunens kvalitet på dagtilbudsområdet og børnenes sproglige udvikling. 17

19 Anvendelse af kommunalbestyrelse og udvalg Kommunalbestyrelsen har ansvar for at fastsætte mål og rammer for dagtilbuddenes og skolernes virksomhed. Derfor skal kommunalbestyrelsen kende vilkår, muligheder og udfordringer for de enkelte dagtilbud og skoler. Resultaterne fra sprogvurderingerne i dagtilbuddene er et vigtigt redskab til at give den politiske ledelse kendskab til, om dagtilbuddene styrker børnenes trivsel, udvikling og læring. Resultaterne fra sprogvurderingen i dagtilbuddene og i starten af børnehaveklassen kan endvidere give kendskab til kvaliteten af samarbejdet om overgangen mellem dagtilbud og skoler og om børnenes skolestart. Fastlæggelse af mål og rammer Redskabet til sprogvurdering kan anvendes som grundlag for at drøfte de politiske målsætninger på området. De aggregerede resultater fra sprogvurderingerne giver kommunalbestyrelsen et statusbillede af, om dagtilbuddene understøtter børnenes sproglige udvikling. Resultaterne kan hermed danne systematisk grundlag for den politiske drøftelse af dagtilbuddenes kvalitet og i forlængelse heraf fastlæggelse af de politiske målsætninger for udvikling af børnenes sprog. Sprogvurderingsresultaterne kan endvidere understøtte fastlæggelsen af mål og rammer for overgangen mellem dagtilbud og skole samt for en politisk drøftelse af den tidlige sproglige indsats i kommunens folkeskoler. Opfølgning på mål og rammer Resultaterne af sprogvurderingsredskabet fra dagtilbuddene kan anvendes til at følge op på de politiske mål og rammer for dagtilbudsområdet. Denne opfølgning på mål og resultater er vigtig i forhold til at fastholde dagtilbuddenes motivation for at tilrettelægge en indsats, som understøtter målene. I forbindelse med den politiske drøftelse af mål og rammer for dagtilbudsområdet kan sprogvurderingsredskabets oplysninger give anledning til en dialog om, hvilke fremtidige konkrete kommunale indsatsområder, der skal prioriteres med henblik på at styrke dagtilbuddenes kvalitet. Offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger og opfyldelse af kvalitetskontrakter Kommunen kan anvende alle eller udvalgte dele af oplysningerne som led i offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet, som alle kommuner er forpligtet til at offentliggøre hvert andet år fra 2011 (jf. aftalen om kommunernes økonomi 2010). Derudover kan oplysningerne anvendes, når kommunerne skal udarbejde dokumentation som led i deres kvalitetskontrakter (mål for større serviceområder). Faglige kvalitetsop- 18

20 lysninger, som led i kommuneaftalen, omfatter alene 0-6-års-området. Regler om kvalitetsrapporter for kommunens folkeskoler fremgår af folkeskoleloven. Supplerende litteratur Rapporter Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater. ISBN: Indhold: Rapporten belyser forskellige aspekter af arbejdet med sprogvurderinger og sprogstimulerende indsatser i kommunerne og de treårige børns resultater af sprogvurderingerne. Rapporten bygger på to selvstændige undersøgelser. Danmarks Evalueringsinstitut (2010). Fokus på sprog daginstitutioners indsatser for treårige. ISBN: Indhold: Denne rapport afdækker, hvordan arbejdet med de opfølgende sprogindsatser tilrettelægges og gennemføres i en række daginstitutioner, og hvordan indsatserne virker. Evalueringen er baseret på en analyse af sprogarbejdet i seks institutioner fordelt på to kommuner. Pjecer Undervisningsministeriet (2008). På vej i skole om at skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skole, SFO og fritidshjem. Silkeborg Bogtryk A/S. Indhold: Publikationen omhandler overgangen fra dagtilbud til skole og præsenterer eksempler på god overgangspraksis samt de overvejelser, der ligger bag konkrete og afprøvede samarbejdsmodeller. Der gives eksempler på, hvordan overgangen kan håndteres, både på kommune- og institutionsniveau, foruden uddybende beskrivelser af flere kommunale og lokale eksempler på samarbejde om overgange. Endvidere sættes der fokus på forældres inklination til at udskyde skolestart af frygt for manglende faglige eller sociale kompetencer hos barnet samt på udsatte børns særlige sårbarhed. Publikationen kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside: d/folke/2009/nov/091130%20paa%20vej%20i%20skole.aspx Undervisningsministeriet (2009). Fælles mål 2009 Børnehaveklassen. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 25, faghæfte nr. 23. Indhold: Faghæftet beskriver folkeskoleloven samt den nye bekendtgørelse nr. 260 om undervisning i børnehaveklassen. Dertil kommer en beskrivelse af de seks indholdstemaer; Sprog og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, det praktiske/musiske, bevægelse og motorik, sociale færdigheder samt samvær og samarbejde, hvortil der gives en række praktiske anvisninger på arbejdet med de enkelte temaers indhold i relation til de opstillede mål. Sluttelig beskrives generelle pædagogiske emner,k der alle har betydning for tilrettelæggelsen af børnehaveklassens undervisning og børnenes læreprocesser. Publikationen kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside: %202009%20-%20Boernehaveklassen.aspx Undervisningsministeriet (2009) (Eds). Inspiration til obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen. Indhold: Dette inspirationsmateriale om sprogvurderingen indeholder dels en kort introducerende del, som beskriver baggrunden for og formålet med sprogvurde- 19

21 ringen, dels en metodisk del med ideer til gennemførelse og opfølgning af sprogvurderingen. Publikationen omhandler fokuspunkter ved materialets udvælgelse, forskellige faggruppers bidrag, vurdering af en eventuel opfølgende pædagogisk indsats, samt overlevering af viden ved overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og til 1. klasse. Sluttelig gives to eksempler på sprogvurderinger. Publikationen kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 20

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

NOTAT. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogunderstøttende pædagogiske indsats

NOTAT. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogunderstøttende pædagogiske indsats NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogunderstøttende pædagogiske indsats Køge Rådhus Torvet 1 4600

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse e Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med sprogvurderingsmaterialet...3 Sprogvurderingsmaterialet hvad er det?...6 Hvad kan sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune Plan for sprogvurdering af 3-årige i Struer kommune Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber imellem mennesker. Sproget giver barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper med at forstå

Læs mere

Børn og unge i Frederikssund Kommune. Målsætninger

Børn og unge i Frederikssund Kommune. Målsætninger Børn og unge i Frederikssund Kommune Målsætninger 2014-2017 BAGGRUND I august 2013 vedtog Frederikssund Kommune en ny Børne- og ungepolitik: http://www.frederikssund.dk/generelle-kommuneoplysninger/om-kommunen/politikker/boerne-

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Tosprogede børn og unge

Tosprogede børn og unge FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDE Tosprogede børn og unge Definition og afgrænsning af indsatsområdet I Partnerskab om Folkeskolen har 34 kommuner og KL sat sig som mål at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2017-2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning af kvalitetsrapporten... 3 3. Kvalitet i pædagogisk praksis... 4 3.1. Politik i bevægelse... 4 3.2.

Læs mere

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter Projektbeskrivelse for redskabsprojekter 11. oktober 2009 Fagområde: Dagtilbud faglige kvalitetsoplysninger Titel på redskab: Metafortællinger om børns sproglige udvikling Beskrivelse af redskabet Redskabets

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT Rambøll Sprog

SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT Rambøll Sprog SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT 217-4-27 Rambøll Sprog INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 SAMLEDE RESULTATER FOR KLASSEN 5 3 RESULTATER FOR DE ENKELTE ELEVER

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere