Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret"

Transkript

1 Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte Kræftplanen På baggrund af en offentlig debat om kræftbehandlingens kvalitet og resultater i Danmark nedsatte Sundhedsstyrelsen i maj en national kræftstyregruppe. Kræftstyregruppen fik til opgave at belyse mulighederne for at forbedre kræftbehandlingen i Danmark. Kræftstyregruppen afgav sin første delrapport i juni, hvori der blev lagt særlig vægt på anbefalinger om udbygning af strålebehandlingskapaciteten. I februar udkom National kræftplan, Status og forslag til initiativer i relation til Kræftbehandlingen. Planen peger på en række indsatsområder og indeholder såvel konkrete anbefalinger som områder, der skal belyses yderligere. Kræftstatistikken I forbindelse med gennemførelsen af Kræftplanen vil Sundhedsstyrelsen løbende producere statistik til dokumentation af udviklingen på kræftområdet med henblik på at bidrage til evaluering af handlingsplanens gennemførelse. Dette giver alle interesserede parter, herunder de afdelinger, der behandler patienterne og som står for den løbende indberetning til Landspatientregisteret, en nemmere mulighed for at få indblik i aktivitetsdata, som de foreligger centralt. Til at belyse aktivitetsudviklingen har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsministeriet, H:S og Amtsrådsforeningen udarbejdet denne første aktivitetsstatistik for kræftområdet på baggrund af registreringerne i Landspatientregisteret. Denne statistik omfatter årene, og og planlægges opdateret hvert halve år. Det skal pointeres, at denne statistik ikke erstatter Cancerregisteret, som repræsenterer en valid adgang til oplysninger om kræftsygelighed herhjemme. Cancerregisteret indsamler oplysninger om nydiagnosticerede kræftsygdomme i året, og den seneste publikation fra Cancerregisteret omhandler året I Tabel 3-12 er opgjort aktivitetstal på kræftområdet for hele landet. Tabellerne omfatter aktiviteten ved offentlige sygehuse målt ved antal udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer. Desuden vises opgørelse af antal personer behandlet og opereret. Kræftstatistikken offentliggøres samtidig på internetadressen Her findes opgørelser for henholdsvis den samlede behandlingsaktivitet på de enkelte amters og Hoved-

2 2 stadens Sygehusfællesskabs sygehuse, og opgørelser for den samlede behandlingsaktivitet fordelt efter patienternes bopæl, uanset om behandling har fundet sted på egne eller andre sygehuskommuners sygehuse. Oplysninger om strålebehandlinger indgår ikke obligatorisk i Landspatientregisteret i perioden -. Som supplement til opgørelserne fra Landspatientregisteret er indhentet oplysninger fra strålebehandlingscentrene om antallet af strålebehandlinger, jf. Tabel 1. Fra 1. januar 2001 er det obligatorisk at registrere stråle- og kemoterapi i LPR. Høringssvar fra amterne og HS Udvælgelseskriterier for gruppering I forbindelse med udarbejdelsen af kræftstatistikken har talmaterialet været sendt til høring i amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Høringssvarene offentliggøres ligeledes sammen med den samlede statistik på internetadressen Grupperingen som benyttes i denne opgørelse (Tabel 2) er fastlagt på baggrund af den nationale kræftplans omtale af hyppige alvorlige kræftformer som kræft i tarm, lunger bryst, blærehalskirtel og urinveje samt kræft i bloddannende- og lymfatisk. Hertil er føjet andre sjældnere kræftformer, grupperet for overskueligt at dække alle former for kræft. Antalsmæssigt mindre kræftformer er specificeret fordi: 1) der er iværksat særlige foranstaltninger imod dem på forebyggelses- eller behandlingsområdet, 2) de rammer en særlig gruppe personer, 3) de er særligt ressourcekrævende eller 4) de har på anden måde tiltrukket sig opmærksomhed. Anden hudkræft end modermærkekræft er udskilt, da denne kræftform kun sjældent er livstruende og hyppigt behandles i speciallægepraksis og derfor ikke registreres i Landspatientregisteret. Kræftformen er heller ikke omfattet af reglerne om maksimal ventetid. Kodepraksis Opgørelsen er yderligere suppleret med svære forstadier i form af carcinoma in situ, med er af usikker eller og med godartede er, da disse kan give anledning til omfattende ressourceforbrug i forbindelse med diagnostisk udredning og operativ behandling. De samme forhold gør sig i nogen grad gældende for observation på mistanke, som også omfatter afkræftet mistanke. Endelig er kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet medtaget, da disse undersøgelser også lægger beslag på ressourcer, selv om patienten nu er formodet helbredt. Det er et kendt forhold, at kodepraksis varierer fra afdeling til afdeling. Sundhedsstyrelsen bestræber sig på at udmelde klare retningslinjer, men det kan være svært at ændre indgroet praksis. Det skal specielt bemærkes, at de egentlige kræftkoder fra diagnosekapitel C

3 3 i varierende omfang også har været - og nok også stadig bruges - i stedet for observations- og kontrolkoderne fra diagnosekapitel Z. Omlægning af kodepraksis kan således være en grund til den generelle stigning i registreringerne på observations- og kontrolområdet. Registrering af patienttype Færre udskrivninger, men flere ambulante besøg Kortere liggetid Registreringen af patienttypen som heldøgnspatient, deldøgnspatient eller ambulant i Landspatientregisteret synes også for de to sidstnævnte typer at være underlagt betydelige forskelle sygehusene imellem. Det er derfor besluttet fra 1. januar 2002 at afskaffe patienttypen deldøgn i registreringen i Landspatientregisteret. Det forudses, at disse patienter fremover især vil blive registreret som ambulante. Gennem en årrække er der sket en ændring i sygehusenes patientkontakt, som er flyttet fra heldøgnsindlæggelser til ambulante besøg. Denne ændring fremgår også af Tabel 3-6. Der er et fortsat fald i antallet af heldøgnsudskrivelser under et, men med en svingende tendens for enkelte diagnosegrupper og en stigning for uspecificeret kræft i lymfeknuder foruden for observation og kontrol. For de sidstnævnte grupper kan den ovennævnte kodepraksisændring gøre sig gældende. Ændringer i det registrerede antal deldøgnspatienter kan være påvirket af, at flere sygehuse er gået over til at registrere deldøgnspatienter som heldøgns eller ambulante patienter. Helt parallelt hermed falder sengedagsforbruget samtidig med at antallet af ambulante besøg stiger. Den gennemsnitlige liggetid beregnet som sengedage pr. udskrivning er ligeledes generelt faldende dog med modsat rettet tendens for især gruppen af kræft i lymfatisk, for er af usikker eller og især for kontrolundersøgelser, jf. Tabel 14. Et stigende antal kræfttilfælde synes således et kunne udredes og behandles under kortere indlæggelser for herefter at blive fulgt ambulant. Det gennemsnitlige antal udskrivninger pr. person er samlet betragtet svagt faldende, og antal ambulante besøg pr. person er stigende med enkelte modsatrettede tendenser, jf. Tabel 13. Dette kan afspejle, at en kræftpatient i højere grad udredes, behandles og kontrolleres på een afdeling og ikke i så høj grad henvises fra en sygehusafdeling til en anden. Tendensen er helt på linje med udmeldingen fra de centrale sundhedsmyndigheder om, at patienter primært bør henvises til en afdeling, som kan varetage såvel udredning som behandling. Behandlede personer I Tabel 7 er opgjort det antal personer, som i det pågældende år har haft kontakt med sygehusvæsenet med en kræftdiagnose. Den samme person kan optræde i flere diagnosegrupper, hvis personen er mistænkt for kræft, har eller har haft flere forskellige kræftformer, eller er helbredt og går til kontrol. Diagnosen er ikke nødven-

4 4 digvis stillet i det pågældende år, men kan være stillet i et tidligere og personen følges nu som indlagt eller ambulant. Tabellen repræsenterer således en blanding af incidens og prævalens. Kræftsygdomme med en lang overlevelse efter diagnose vil således være overrepræsenteret i forhold til kræftsygdomme med kort overlevelse. Som eksempler kan nævnes brystkræft, hvor der er ca nydiagnosticerede om året, men hvor ca har kontakt med sygehusvæsenet i løbet af et år. Omvendt er overlevelsen dårlig for lungekræft, hvor der er ca nye tilfælde om året og blot ca personer, som er i kontakt med sygehusvæsenet. Set under et for alle er, mistanke og kontrol efter behandling er et stigende antal personer kommet i kontakt med sygehusvæsenet i løbet af de tre opgjorte år. For de egentlige kræftsygdomme i C-diagnosegrupperne er der modsatrettede tendenser, hvorimod antallet af personer mistænkt for kræft og i kontrol efter kræft er stigende. Dette forhold kan bl.a. være affødt af ændret registreringspraksis. Operationer Det totale antal af operationer for alle de opgjorte grupper tilsammen er stigende, men for de egentlige kræftsygdomme samlet betragtet faldende, jf. Tabel 12. Der ses dog betydelige variationer i tendensen mellem de enkelte grupper, og en ændret kode praksis kan også her gøre sig gældende med større anvendelse af observation- og kontroldiagnoser. Yderligere er kontrolundersøgelse efter godartet ikke medtaget, hvilket især skønnes at berøre urinvejsoperationer. Antal operationer pr. opereret person er samlet set svagt stigende i perioden. Der er stigning i grupperne kræft i tyk- og endetarm, brystkræft, hudkræft, er af usikker og og kontrol efter ondartet. Især er der en relativ stor stigning for modermærkekræft. For lungekræft, kræft i blærehalsen og anden kræft er antallet faldende, jf. Tabel 13. Operationsklassifikationens opbygning tillader ikke at vurdere operationers omfang på basis af en kapitelgruppering. Der er f.eks. i kapitlerne vedrørende egentlige operationer medtaget mindre, diagnostiske- og endoskopiske operationer, selv om der er særlige kapitler, som er forbeholdt sådanne indgreb. Omfanget af det enkelte operative indgreb kunne i nogen grad skønnes ud fra indgrebets varighed, men tidsforbruget på den enkelte operation er imidlertid i dag ukendt, da der i Landspatientregisteret kun registreres starttidspunkt og ikke afslutningstidspunkt for operative indgreb. Denne opgørelse kan derfor ikke afsløre, om der foretages større og mere komplicerede operative indgreb, som involverer flere personaleressourcer.

5 5 Højvoltsstrålebehandling Som nævnt indgår oplysninger om strålebehandlinger i Landspatientregisteret fra 2001 men ikke obligatorisk i perioden -, som denne opgørelse omfatter. Der er derfor supplerende indhentet oplysninger fra strålebehandlingscentrene om antallet af behandlinger. Disse fremgår af Tabel 1 og viser en betydelig øget aktivitet, men der foreligger ikke oplysninger om antallet af personer, som er behandlet. Tabel 1: Antal højvoltsstrålebehandlinger 1997 Rigshospitalet KAS Herlev Odense OUH Vejle Århus KH Aalborg ) I alt Kilde: Strålebehandlingscentrene 1) Nordjyllands Amt skønner aktiviteten i til den samme som i Udtrækskriterier og opgørelsesdefinitioner Opgørelsen er foretaget på grundlag af oplysningerne i Landspatientregisteret, som dette var opdateret pr. 10. november Opgørelsen omfatter alle offentlige, danske sygehuse. Der er fra registeret udtrukket efter de diagnosekoder, som er anført i Tabel 2, hvoraf grupperingen også fremgår. Der er trukket ud efter den såkaldte aktionsdiagnose, der er den diagnose, som er den væsentligste årsag til undersøgelser og behandlinger. Der er opgjort følgende: Udskrivninger af heldøgnspatienter: Antal udskrivninger af indlagte patienter. Sengedage: Antal sengedage henhørende til udskrivninger i perioden. Udskrivninger af deldøgnspatienter: For deldøgnspatienter findes der i Landspatientregisteret oplysning om antal behandlingsdage, men registeret indeholder ikke datoerne for besøgene. Derfor er det ikke muligt at tælle aktiviteten for deldøgnspatienterne sammen med ambulante besøg i perioden. Ambulante besøg i perioden: Der er talt alle ambulante besøg i perioden, uanset om disse henhører til afsluttede eller uafsluttede ambulante forløb. Behandlede personer: Antallet af forskellige cpr-numre blandt patienter med heldøgnsudskrivning i perioden, deldøgnsudskrivning i perioden eller mindst et ambulant besøg i perioden. Opererede personer: Antallet af forskellige cpr-numre blandt pati-

6 6 enter (heldøgn, deldøgn og ambulante) registreret med operation i perioden. Operationer, i alt: Alle kodede operationer er talt. Operationer, klassifikationskapitel A-Q + Y, egentlige operationer Operationer, klassifikationskapitel T, punkturer, punktionsbiopsier m.m. Operationer, klassifikationskapitel U, endoskopier gennem naturlige åbninger I opgørelserne af operationer er der talt antal operationer for heldøgns-, deldøgns- og ambulante patienter, herunder uafsluttede ambulante patienter. Der er talt efter operationsdatoen, hvilket vil sige, at der er talt operationer i perioden. Alle registrerede operationer fra Klassifikation af operationer er medtaget dog ekskl. kapitel Z (tillægskoder), som det ikke er obligatorisk at indberette til Landspatientregisteret og som derfor indberettes uensartet. Operationsopgørelsen er underopdelt på kapitlerne A-Q + Y (egentlige operationer), kapitel T (biopsier m.m.) og kapitel U (endoskopier), jf. Klassifikation af operationer. Bemærk at antal behandlede personer hhv. opererede personer for f.eks. året ikke er en sum over kolonnerne for de to halvår af, men derimod en optælling af forskellige cpr-numre i hele. Ligeledes er rækkerne for Al kræft og I alt ikke en summation af tallene i de enkelte rækker, idet den samme person kan have haft kontakt til sygehuse som følge af flere forskellige kræftsygdomme. Det er derfor ikke meningsfuldt at summere over de enkelte tidsperioder eller de enkelte kræftgrupper m.m.

7 7 Tabel 2: Gruppering og diagnoser. Gruppe Diagnoser Kræft i hoved og hals C00-C14 + C30-C32 (ekskl. canalis analis) C18-C20 Kræft i bronkie og lunge C34 Modermærkekræft i hud C43 Anden kræft i hud C44 Kræft i bryst C50 Livmoderhalskræft C53 C54-C56 Kræft i blærehalskirtel C61 Kræft i testikel C62 Kræft i urinveje C64-C68 C77-C79 Kræft i lymfatisk C81-C90 C91-C96 Anden kræft Øvrige C* Al kræft C* D00-D09 Godartede er D10-D36 D37-D48 Z031 Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet Z08

8 8 Tabel 3: Udskrivninger af heldøgnspatienter fra offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

9 9 Tabel 4: Sengedage for heldøgnspatienter udskrevet fra offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

10 10 Tabel 5: Udskrivninger af deldøgnspatienter fra offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

11 11 Tabel 6: Ambulante besøg i perioden ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

12 12 Tabel 7: Antal personer behandlet ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt Anm.: Antal personer er opgjort som antal forskellige cpr-numre indenfor hver enkelt år hhv. halvår. Således er tallene for et helt år ikke en summation af tallene for de to halvår, idet samme person kan være behandlet både i 1. og 2. halvår. Ligeledes er tallene i rækkerne Al kræft og I alt ikke en summation af tallene i de enkelte rækker, idet samme person f.eks. kan have haft kontakt til sygehuse som følge af flere forskellige kræfttyper m.m. indenfor samme tidsperiode. Det er ikke meningsfuldt at summere over de enkelte tidsperioder eller de enkelte kræftgrupper m.m.

13 13 Tabel 8: Antal personer opereret ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt Anm.: Antal personer er opgjort som antal forskellige cpr-numre indenfor hver enkelt år hhv. halvår. Således er tallene for et helt år ikke en summation af tallene for de to halvår, idet samme person kan være behandlet både i 1. og 2. halvår. Ligeledes er tallene i rækkerne Al kræft og I alt ikke en summation af tallene i de enkelte rækker, idet samme person f.eks. kan være behandlet for flere forskellige kræfttyper m.m. indenfor samme tidsperiode. Det er ikke meningsfuldt at summere over de enkelte tidsperioder eller de enkelte kræftgrupper m.m.

14 14 Opgørelse af operationer I Tabel er opgjort antal operationer udført i den enkelte periode. Udover en opgørelse af det samlede antal udførte operationer i Tabel 2.10, er der i tabellerne Tabel opgjort antal operationer i henholdsvis klassifikationskapitlerne A-Q+Y, egentlige operationer, klassifikationskapitel T, punkturer, punktionsbiopsier m.m., og klassifikationskapitel U, endoskopier gennem naturlige åbninger. Tabel 9: Operationer, klassifikationskapitlerne A-Q og Y (egentlige operationer), foretaget ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

15 Tabel 10: Operationer, klassifikationskapitel T (punkturer, punktionsbiopsier m.m.), foretaget ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

16 Tabel 11: Operationer, klassifikationskapitel U (endoskopier gennem naturlige åbninger), foretaget ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

17 17 Tabel 12: Operationer, i alt, foretaget ved offentlige, danske sygehuse år år år år år Kræft i hoved og hals (ekskl. canalis analis) Kræft i bronkie og lunge Modermærkekræft i hud Anden kræft i hud Kræft i bryst Livmoderhalskræft Kræft i livmoder og æggestok Kræft i blærehalskirtel Kræft i testikel Kræft i urinveje Kræft i lymfatisk Anden kræft Al kræft Godartede er Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet I alt

18 Tabel 13: 18 Udskrivninger pr. person, ambulante besøg pr. person og operationer pr. opereret person Udskrivninger pr. person 1 Ambulante besøg Operationer pr. person 2 pr. opereret person 3 Kræft i hoved og hals 0,8 0,7 0,8 6,2 7,1 7,8 2,7 2,7 2,7 (ekskl. canalis 1,3 1,3 1,3 3,3 3,5 3,8 2,5 2,6 2,7 analis) Kræft i bronkie og lunge 2,0 1,9 1,9 2,7 3,3 3,6 2,3 2,2 2,1 Modermærkekræft i hud 0,3 0,3 0,3 2,7 2,8 2,9 1,7 1,7 2,0 Anden kræft i hud 0,2 0,2 0,3 3,7 3,7 3,6 1,7 1,8 2,0 Kræft i bryst 0,6 0,6 0,6 4,4 4,9 5,6 2,0 2,1 2,2 Livmoderhalskræft 1,1 1,0 1,4 3,3 3,9 4,1 3,0 2,9 2,9 Kræft i livmoder og æggestok 1,6 1,6 1,6 3,2 3,4 3,8 3,0 3,0 2,9 Kræft i blærehalskirtel 1,1 1,0 0,9 3,1 3,1 3,2 2,1 2,1 2,0 Kræft i testikel 0,7 0,6 0,6 3,5 3,4 3,8 2,1 2,2 2,0 Kræft i urinveje 1,5 1,6 1,5 2,5 2,8 2,9 2,7 2,7 2,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 2,1 2,0 1,9 2,1 Kræft i lymfatisk 1,3 1,2 1,1 5,4 5,9 5,7 1,9 2,0 2,0 1,6 1,5 1,5 4,8 4,9 4,9 2,5 2,3 2,4 Anden kræft 1,6 1,5 1,5 2,7 3,0 3,3 2,8 2,8 2,7 Al kræft 1,2 1,1 1,1 3,9 4,2 4,6 2,4 2,4 2,5 0,4 0,4 0,4 1,8 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 Godartede er 0,5 0,5 0,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 0,6 0,6 0,5 2,8 3,5 3,7 1,6 1,6 1,8 0,3 0,3 0,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 Kontrolundersøgelse efter behandling af 0,1 0,1 0,1 1,8 2,1 2,1 1,7 1,8 1,8 ondartet I alt 0,9 0,9 0,8 3,2 3,4 3,5 2,2 2,2 2,2 1 Beregnet som tal fra Tabel 3 divideret med tal fra Tabel 7 2 Beregnet som tal fra Tabel 6 divideret med tal fra Tabel 7 3 Beregnet som tal fra Tabel 12 divideret med tal fra Tabel 8

19 19 Tabel 14: Gennemsnitlig liggetid beregnet som sengedage pr. udskrivning Kræft i hoved og hals 7,7 7,0 7,4 (ekskl. canalis analis) 10,5 10,7 10,4 Kræft i bronkie og lunge 7,6 7,3 7,1 Modermærkekræft i hud 7,7 7,5 6,6 Anden kræft i hud 5,8 5,4 4,8 Kræft i bryst 6,6 6,0 5,8 Livmoderhalskræft 6,1 6,2 5,0 5,6 5,6 5,6 Kræft i blærehalskirtel 7,7 7,1 6,9 Kræft i testikel 4,5 4,0 3,9 Kræft i urinveje 6,3 6,2 6,1 9,8 9,8 9,4 Kræft i lymfatisk 6,6 6,9 7,3 6,6 7,0 6,5 Anden kræft 8,5 8,3 8,2 Al kræft 7,5 7,4 7,2 3,8 4,1 3,8 Godartede er 4,0 3,8 3,7 6,2 6,5 6,6 4,9 4,7 4,4 Kontrolundersøgelse efter behandling af ondartet 1,9 2,7 2,7 I alt 6,8 6,6 6,4

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV

Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Kræftplan IV Heidi Amalie Rosendahl Jensen Anne Vinggaard Christensen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kræftplan IV Notat vedrørende analyse til beskrivelse af sundhedsvæsenets aktivitet og resultater på

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 EndETaRmsKRÆFT 2009 KRÆFTPROFIL Endetarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Endetarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT

KRÆFTPROFIL 9 LIvmOdeRhaLsKRÆFT KRÆFTPROFIL Livmoderhalskræft 2000-2007 2009 Kræftprofil: Livmoderhalskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Livmoderhals; Cervix;

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006

Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Notat om initiativer på strålebehandlingsområdet af 27. november 2006 Ændret version d. 28. november 2006 ny tabel vedr. antal strålebehandlede kræftpatienter, s. 3 Initiativer vedr. kapacitet på kræftbehandlingsområdet,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om ventetider i sygehussektoren (beretning nr. 1/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Januar 2012 BERETNING OM MÅL, RESULTATER OG OPFØLGNING PÅ KRÆFTBEHANDLINGEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 PROsTaTaKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Prostatakræft 2000-2007 Kræftprofil: Prostatakræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Kræft;

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland Kort- og langtidsoverlevelse efter hospitalsbehandlet kræft i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1997-2008 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere