Pressemøde. Årsregnskab februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005"

Transkript

1 Pressemøde Årsregnskab februar 2005

2 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet for 2004, som også kan følges live via vores hjemmeside på internettet. Når jeg i dag skal fortælle lidt om 2004 er der efter min opfattelse en del positivt at berette om. Vi fremlægger i dag et godt regnskab, ja faktisk det bedste i koncernens historie. Og det kommer såvel aktionærer som medarbejdere til gode. Aktieudbyttet stiger med 14 procent til i alt 5 mia. kr. og medarbejderne får tildelt gratisaktier for i alt 110 mio. kr. Det gode resultat skal ses i lyset af et historisk lavt renteniveau som trækker vores indtjening ned. Til forskel fra de foregående år har udviklingen især i Danmark været præget af en kraftig stigning i privatforbruget og forbrugertilliden. Det har medført en endog betydelig vækst i forretningsaktiviteterne. I vore svenske og norske aktiviteter fortsætter de høje vækstrater. Vi har i 2004 gjort flere tiltag til at sikre koncernens fremtidige position. Der er i første omgang tale om vores køb af to banker i Irland og Nordirland og reduktionen af vores internationale engrosbankforretninger i London og New York. Jeg vil først give et kort resume af regnskabet for Dernæst vil jeg give en status på købet af de to banker i Irland og Nordirland, kort omtale status på neddroslingen i UK og US. Afslutningsvis vil jeg nævne lidt om vores forventninger til Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål efter mit indlæg. 2

3 Resume af 2004 Lad mig begynde med at en kort sammenfatning af 2004: Danske Bank koncernens resultat efter skat blev på 10,6 mia. kroner, og det en stigning på 14 procent i forhold til sidste år. Resultatet inkluderer nogle indtægter af engangskarakter, herunder salg af ejendomme. Også bortset herfra kan resultatet betragtes som tilfredsstillende. I den forbindelse er det værd at erindre, at i 1. halvår viste resultatet en tilbagegang på 8 procent. Der er altså tale om en ikke ubetydelig forbedring i 2. halvår. Basisindtægterne viste en fremgang på 1 procent, mens omkostningerne igen faldt, og begge dele bidrog således positivt til resultatet. Den vigtigste enkeltårsag til det forbedrede resultat er dog lavere tab og hensættelser, og som noget af et særsyn var der tale om indtægter på denne konto, hvilket er første gang i koncernens historie. Baggrunden er primært en god udvikling i den generelle økonomi og en fornuftig kreditbog. Beholdningsindtjeningen viste en tilbagegang på 27 procent sammenlignet med 2003, men niveauet er fortsat tilfredsstillende, når man tænker på den relativt lave risiko vi haft i løbet af hele Udlån Med en vækst på 15 procent på bankudlån og 4 procent på realkreditudlån har aktivitetsniveauet været højt. Væksten er primært drevet af privatkundeområdet og relateret til boligfinansieringsprodukter. På erhvervsområdet var udviklingen kendetegnet ved en behersket efterspørgsel fra de helt store virksomheder, mens lånelysten hos de små og mellemstore erhvervskunder var større, især i den sidste halvdel af året. Og effekten af den højere indtjening og væksten i balanceposterne kan også aflæse i vore nøgletal. Nøgletal Der er nemlig uden undtagelse fremgang i alle de vigtige nøgletal. Forrentningen af egenkapitalen steg fra 15,2 til 17,4 procent baseret på årets resultat og fra 17,1 til 20,9 procent baseret på basisindtjeningen. Omkostningsprocenten som viser omkostningerne i procent af de samlede basisindtægter forbedres fra 55 procent i 2003 til 53,5 procent i Fremgangen er både et resultat af lidt højere indtægter og af at det er lykkedes endnu engang at trimme omkostningerne. Glædeligt er det at resultatet målt per aktie er steget med hele 21 pct. Det skyldes først og fremmest den gode indtjeningsvækst, men også et reduceret antal udestående aktier som følge af at vi har købt aktier tilbage for i alt 5 mia. kroner. Jeg vil nu gennemgå et par af de vigtigste dele af resultatopgørelsen. Først er der nettorenteindtægterne, som stadig udgør langt den vigtigste del af bankens indtægter. Nettorenteindtægter Samlet set faldt de med 2 procent, på trods af den førnævnte høje udlånsvækst. Men reelt er der en del at glæde sig over alligevel, selvom det lave renteniveau er udfordrende. og konkurrencen ikke er blevet mindre intens. Den korte rente i 2004 har været stabil, men målt gennemsnitligt i forhold til hele 2003 er den lavere. Det har skønsmæssigt betydet et indtægtstab på cirka 400 mio. kroner. Det er derfor positivt, at nettorenteindtægterne nyder glæde af den meget betydelige vækst i udlånene som jeg netop har omtalt. Godt nok er væksten sket indenfor produkter med en relativ lav marginal fordi de er kreditsikre boliglån - men det er produkter, som kunderne efterspørger i stor stil og oftest følger der merforretninger med for koncernen. 3

4 Dertil kommer, at den strukturelle ændring af låneporteføljen hen imod flere boliglån gør, at vi nu nedjusterer forventningerne til de fremtidige tab og hensættelser. Og hvad der er sparet er som bekendt tjent. Og dette princip gælder også for den næste resultatpost, som er omkostningerne. Tab og Hensættelser Tab og hensættelser har vist en faldende tendens gennem 2004 og endte for hele året med en lille indtægt på 18 mio. kroner. Målt i forhold de samlede udlån blev årets tabsprocent derfor nul. Underliggende er kreditkvaliteten fortsat høj i bankforretningen såvel som i realkreditforretningen. Omkostninger De samlede omkostninger viser et fald på 2 procent til 14,6 mia. kroner, og dermed er de samlede omkostninger faldet for fjerde år i træk. I tallene er inkluderet 350 mio. kr. til neddroslingen af vore aktiviteter i New York og London. Medarbejderantallet er gennem året reduceret med 4 procent. Vores opfattelse er, at der ikke skal skæres mere i det danske filialnet og vi ansatte således i 2004 både nye bankelever og finansøkonomer til vor danske filialnet. Dansk økonomi er i god stand, huspriserne er stadig for opadgående og det samme gør sig gældende i Sverige og Norge. En anden vigtig årsag til den lille indtægt er tilbageførsler af hensættelser i den internationale engrosbankforretning. Reduktionen af engrosforretningen kombineret med den stadigt stigende andel af sikre boliglån er medvirkende til at koncernens forventede tab over en cyklus nu kan nedjusteres fra 19 til 14 basispunkter. Banken vil fortsat udvise husholderisk adfærd, når det gælder omkostningerne og trimme der, hvor det er muligt. Men der kan næppe fremover forventes faldende omkostninger. Dels har vi jo netop investeret i to irske banker, dels planlægger vi fortsat at ekspandere i såvel Norge som Sverige. Men betingelsen for enhver ekspansion er naturligvis, at den ikke blot giver vækst, men også lønsomhed. Det betyder, at udviklingen i afkastet af egenkapitalen og O/I-nøglen i fremtiden bliver mere centrale nøgletal end blot de absolutte omkostninger. Nu til en regnskabspost, der normalt i et regnskab er en omkostning, men som i 2004 regnskabet blev til en lille indtægt, nemlig tab og hensættelser. Kapitalstruktur Vi har som bekendt en målsætning om en solvensprocent på 9,5 og en kernekapitalprocent på 7. Ved udgangen af 2004 var solvensen på 10,2 procent og kernekapitalen på 7,7. Begge nøgletal var noget over vores målsætning, på trods af at vi igen udlodder næsten hele overskuddet til aktionærerne i form af udbytte på 5 mia. kroner og de gennemførte aktietilbagekøb på 5 mia. kroner. Det betyder dog ikke at vi for øjeblikket har for meget kapital. De to banker i Nordirland og Irland som vi har indgået aftale om at købe, skal nemlig først fuldt ud indregnes, når myndighedsgodkendelserne foreligger. I forbindelse med købet af de to banker, var det glædeligt at alle de tre toneangivende ratingbureauer fastholdt deres i forvejen høje rating af banken. Fra koncerntallene vil jeg nu gå til resultaterne i vor største enheder og vi starter med Danske Bank brandet. 4

5 Bankaktiviteter, Danske Bank Danske Bank brandet står for 28 procent af koncernens indtjening. Der er mange ting at glæde sig over i vort Danske Bank-brand. Forretningsområdets basisindtjening viser en fremgang på 22 procent. Fremgangen skyldes primært et lavere behov for hensættelser til tab. Udlånsvæksten har været høj især på privatkundesiden hvor boligfinansieringsproduktet Danske Prioritet har været en stor succes gennem hele året. Danske Prioritet udlånet er steget fra 5 mia. ultimo 2003 til nu ca. 22 mia. kroner. Det er også den primære årsag til at markedsandelen på private stiger og nu er på 26 procent mod 21 procent for et år siden. Udlånsvækst til erhvervskunderne har været mere moderat. Især de store danske erhvervskunder har fortsat vist en beskeden efterspørgsel på grund af en vis tilbageholdenhed med investeringer samt en god likviditet. Især i 2. halvår er udlån til små og mellemstore erhvervskunder vokset noget og der er grund til at forvente at denne udvikling fortsætter i den kommende periode. Markedsandelen for erhvervskunder har været nogenlunde uforandret. Både for private og erhvervskunder er der grund til at være tilfreds med et godt salg af bankens kundepakker, som har medvirket til at øge gebyrindtægterne. Og hvis nogen skulle være i tvivl, er gebyrindtægterne altså ikke steget på grund af Dankortgebyrer. Bankaktiviteter, BG Bank I BG Bank er basisindtjeningen steget med 25 procent. Mange af de udviklingstendenser jeg omtalte for Danske Bank-brandet gælder også for BG Bank. Det gælder således de lave tab og hensættelser og salget af BG Bolig Plus som er BG Banks svar på Danske Prioritet. Tilfredshedsundersøgelser Lad mig i øvrigt her kort omtale de årlige tilfredshedsundersøgelser. Både for BG Bank og Danske Bank er andelen af tilfredse kunder steget med ca. 2 point. Samtidig er der sket en endnu større stigning i medarbejdernes tilfredshed. Jeg tror der er en vis sammenhæng mellem resultaterne af de to undersøgelser, og jeg vil gerne understrege at begge dele er noget vi lægger meget vægt på. Vi tager det som et tegn på, at vores strategi om at være en lokal universalbank, der kommer tættere på kunderne med et bredt produktudbud er rigtig både overfor vores privatkunder og vores små og mellemstore erhvervskunder. Bankaktiviteter, Norge Udviklingen i Fokus Bank i Norge har været karakteriseret af høj aktivitetsvækst med øgede markedsandele som resultat, men samtidig også et betydeligt pres på indtægterne på grund af det markante rentefald som skete frem til begyndelsen af Trods det steg basisindtjeningen med 46 procent. Udlån til private steg med 24 procent og til erhvervsvirksomheder med 15 procent, hvilket er en del over markedsvæksten. Denne vækst er et resultat af den målrettede satsning der er gennemført i Norge med etablering af nye filialer på attraktive steder og med en forøgelse af produktudbuddet. Herudover vil vi i de kommende år etablere yderligere filialer, således at bankens vækst i Norge fortsat forventes være højere end markedsgennemsnittet. Tilsvarende ekspansionsbillede ses i Sverige. Udviklingen inden for udlån til små og mellemstore erhvervskunder var mere afdæmpet, ligesom skærpet konkurrence førte til et vist marginalpres. 5

6 Bankaktiviteter, Sverige Basisindtjeningen i Sverige steg med hele 42 procent og ligesom i Norge var året præget af en høj ekspansion på både ud- og indlån, som steg henholdsvis 21 og 17 procent. Pæne tilbageførsler af hensættelser er den vigtigste årsag til den stigende indtjening. På privatkundesiden har udviklingen været speciel stærk. Introduktionen af en svensk udgave af Danske Prioritet, som svenskerne kalder DuoFlex, har på blot 7 måneder resulteret i nyudlån på dette produkt på knapt 2 mia. svenske kroner. De samlede indtægter er steget med 8 procent, dels på grund let stigende nettorenteindtægter, dels på grund en stigning på hele 37 procent i gebyrindtægterne som skyldes øget aktiehandel, stigende forretningsomfang og introduktion af et nyt privat-kundekoncept. I lighed med Danske Bank i Danmark er den svenske organisation nu opdelt i regioner med hver sit finanscenter. Endvidere er det besluttet at øge antallet af filialer med ca. 20 i de kommende år. I 2004 blev Danske Bank Sverige udnævnt til Årets Bank af den svenske avis Privata Affärer. I begrundelsen for at vælge Danske Bank frem for en af de fire store svenske banker blev det blandt anført at banken forener storbankens udbud med den lokale nærhed. Endvidere blev DuoFlexkonceptet fremhævet som et nyt attraktivt produkt. Der er ingen tvivl om, at boligfinansieringsområdet er et af de mest konkurrenceprægede i finanssektoren. Og det har Realkredit Danmark nydt godt af i Realkredit Realkreditområdet udviklede sig positivt i årets sidste kvartal. Basisindtjeningen for hele året steg 8 procent til 2,3 mia. kroner. Indtjeningsfremgangen skyldes i første række lavere omkostninger. Men introduktionen af FlexGaranti bidrog i årets sidste to måneder væsentligt til at de samlede udlån for året steg med 19 mia. kroner, og at markedsandelen var stigende. Ved årets udgang var der på dette produkt alene udbetalt i alt 12 mia. kroner, hvilket er mere end alle de andre konkurrenter tilsammen. Eller 4 gange mere end nummer 2 om man vil. Realkredit Danmarks samlede markedsandel har været vigende i nogle år, ikke mindst fordi der er sket en substitution af bankbaserede boligfinansieringsprodukter. Samlet set skønnes koncernens andel af boligfinansieringslån hvad enten de er etableret i banken eller i realkreditten - at være steget marginalt gennem Det er stadig afdragsfrie lån som er mest populære blandt danskerne ligesom andelen af FlexLån også stiger. Afdragsfrie lån udgør 13 procent af de samlede udlån. En stor del af disse er også FlexLån, som i alt udgør 49 procent af den samlede portefølje ved årets udgang. Danske Markets Som forventet fik Danske Markets et lavere resultat. Efter det rekordhøje aktivitetsniveau i 2003 faldt det til det mere normale. Trods det er resultatet tilfredsstilende. Specielt er det glædeligt at positionen og indtjeningen inden for aktiehandel og corporate finance er blevet yderligere styrket. Det viser at den fokusering på investmentbankområdet, som vi gennemførte i 2002 var rigtig. I Danmark har vi fastholdt positionen som den største handler på Københavns Fondsbørs, mens markedsandelen i Sverige er fastholdt. Det er også glædeligt at Danske Markets har fastholdt sin førende position inden for obligationer, derivater og valuta 6

7 både i Danmark og Sverige og er styrket i Norge efter en målrettet indsats. Danica Pension Basisindtjeningen i Danica Pension steg med 18 procent, hvilket er tilfredsstilende. Det var positivt, at vores førende position inden for området blev fastholdt. De løbende præmier steg med 13 procent, hvilket forventes at være over markedsvæksten. Det er især firmapensionsordninger og de udenlandske enheder, der har haft fremgang. Årets investeringsafkast blev på 10,3 procent mod 6,4 procent i 2003, og med over 80 procent af midlerne placeret i obligationer er afkastet tilfredsstillende. Medarbejderaktier Banken har i flere år haft en optjeningsmodel for tildeling af medarbejderaktier. I dag bygger ikke kun på hårde økonomiske mål, men også på såkaldt bløde mål som kundetilfredshed, kundeloyalitet og markedsandele. I 2004 optjentes 82 mio. kr. til medarbejderaktier. Fra tidligere år henstod et mindre beløb, således at det samlede beløb til medarbejderaktier for 2004 er på 110 mio. kr. Det er blevet besluttet at prisen for aktierne skal være nul i stedet for den 50 procent rabat som oprindeligt var hensigten. Det betyder, at med ca ansatte vil hver medarbejder få tildelt 42 såkaldte gratis-aktier til en værdi omkring kroner. For en god ordens skyld skal jeg tilføje at udgiften hertil er inkluderet i resultatet for Danske Capital Danske Capitals basisindtjening steg med 29 procent til 364 mio. kroner. Fremgangen er primært båret af lavere omkostninger, mens indtægterne stort set var uændrede. Den samlede kapital under forvaltning steg med 8 procent, hvoraf ca. 5 procentpoint skyldes nettotilgang, mens resten skyldes værdistigninger. Når indtægterne forblev uforandrede trods denne stigning, skyldes det primært at fremgangen er sket inden for institutionelle kunder, hvor marginalen er lavere end på detailområdet. Endvidere er den største vækst sket inden for obligationer, som har lavere marginaler end aktier. Som det er fremgået har det været et godt år for banken, og mange har arbejdet hårdt for at opnå disse resultater. Det bliver de nu også belønnet for. Banken vil også fremover diskretionært overveje tildeling af medarbejderaktier. Status på opkøbet af NB & NIB Kort før jul blev det offentliggjort at vi havde indgået en aftale med National Australia Bank om at købe Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland. De to banker blev købt for en samlet pris på 967 mio. pund, svarende til 10,4 mia. kroner. Selv om jeg var i kontakt med de fleste af jer, holdt vi ikke en egentlig pressepræsentation i den anledning. Derfor har vi på denne planche vist nogle hovedtal for de to banker. På bankens IR-hjemmeside kan I stadig finde uddybende informationer, hvis I har brug herfor. Lad mig i dag blot kort opsummere, at købet skal ses som en naturlig forlængelse af den tidligere udmeldte strategi om at ekspandere vores detailbank-model til andre lande i den nordlige del af Europa. Det er faktisk noget vi brugte en del tid på at analysere i løbet af sommeren

8 Vi stillede os selv spørgsmål som for eksempel: Hvilke bankmarkeder er mest attraktive på detailområdet? Hvad er konkurrenceparametrene og hvordan harmonerer det med Danske Bank kompetencer? Vil og hvordan kan en ekspansion skabe værdi for aktionærerne? Konklusionen af analysen var entydig; Irland er det mest attraktive vækstmarked i Europa og med en produktsammensætning, der matcher Danske Banks koncernen ganske godt. Hertil kommer selvfølgelig at det netop var her at der var to banker til salg. mener at der er grund til at forvente at konkurrencen skærpes yderligere med indtjeningsfald som resultat. Der er ikke tale om at vi har direkte tab, men det er tydeligt at rentabiliteten er på vej nedad og på nogle områder er blevet for lav. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale om salg af udlån for knap 25 mia. kroner af vores engelske portefølje, der er solgt til minimum par value eller lidt mere. Afviklingen af de amerikanske aktiviteter sker planmæssigt, og vi forventer at filialen vil være lukket ved udgangen af tredje kvartal og sammenfattende kan det siges, at neddroslingen går lidt bedre end forventet. På nuværende tidspunkt afventer vi myndighedsgodkendelserne, således at handlen kan blive effektueret. Vi er allerede optaget af EU på det man kalder fast track og det betyder, at tilbagemeldingen fra EU forventes senest medio februar. Øvrige resterende godkendelser fra UK og Irland forventer jeg vil ske inden udgangen af første kvartal. Forventninger til 2005 Til slut vil jeg se lidt på udsigterne for Inden da vil jeg kort nævne at fra og med i år skal Danske Bank ligesom alle andre børsnoterede selskaber ændre regnskabsprincipper. For Danske Bank betyder det at vi fremover vil aflægge regnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder, kaldet IFRS. Allerede nu er vi i København gået i gang med planlægningen af den ikke ukomplicerede integration der forestår. Det er forventningen denne proces vil strække sig ind i 2006, og med en forventet IT-konvertering i 2. kvartal som den centrale milepæl. Men I vil komme til at høre mere om vore irske investeringer. Selv om der kun er udsigt til en moderat vækst i Europa, så forventer vi fortsat høj aktivitet i alle tre skandinaviske lande. Vi har forudsat at både renteniveauet og inflationen forbliver lavt i De samlede rente- og gebyrindtægter forventes at stige. Vi forventer at stigningen i de nordiske aktiviteter vil opveje nedgangen fra engrosaktiviteterne i London og New York, hvortil kommer konsolideringen af de nyerhvervede banker i Irland og Nordirland fra forventelig 1. april. Bankaktiviteter UK & US Som et led i koncernens øgede fokus mod detailbankvirksomhed annoncerede vi i november måned en lukning af vores filial i New York og en betydelig reduktion af vores filial i London, som begge beskæftiger sig med international engrosbankvirksomhed. Baggrunden for denne beslutning var, at indtjeningen på en række områder har været faldende i de senere år, og jeg På omkostningssiden vil den stramme styring fortsætte. Herudover vil bl.a. lavere IT omkostninger og reduceret behov for fratrædelsesgodtgørelser opveje den almindelige inflation og udbygningen i Sverige og Norge. Omkostningerne i de to erhvervede banker vil dog mere end opveje nedgangen fra de internationale engrosbankaktiviteter. Hertil kommer restruktureringsomkostninger, der forventes at blive godt 500 mio. kroner i Det betyder samlet en forøgelse af omkostningerne og også en forhøjet omkostningsprocent. 8

9 Vores mål om en omkostningsprocent på 50 er dog ikke ændret. Årets tab og hensættelser er det altid vanskeligt at forudse, men givet de gode konjunkturer fortsætter, er der grund til at forvente at niveauet vil blive lavt og under gennemsnittet. Samlet forventer vi et resultat før skat på nogenlunde samme niveau som i 2004 opgjort efter de nye regnskabsregler. Det skyldes at 2004 indeholdt betydelige indtægter af engangskarakter. Hertil skal så lægges at resultatet vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ved udgangen af året. Spørgsmål Sammenfattende vil jeg gerne sige, at 2004 har været et godt år for Danske Bank koncernen. Vi har set en pæn stigning i aktivitetsniveauet efter et par år med mere moderate vækstrater. Med afsæt i resultaterne fra 2004 samt bankens nye internationale rækkevidde og større grad af retailbankfokusering, er det min overbevisning, at også 2005 bliver et godt år for koncernen. Fundamentet for at skabe fremtidig vækst er større end det nogensinde tidligere har været. Og det skal det også være, for vor forretningsmæssige målsætning er ambitiøs. Og så vil jeg give ordet til jer jeg er sikker på at I som altid har en række indsigtsfulde spørgsmål. Jeg vil gerne bede jer benytte de mikrofoner, der er placeret i stolene mellem jer. Til jeres orientering slukker vi nu for internet-forbindelsen. 9

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank.

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 134 årige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskab for første halvår 2007

Regnskab for første halvår 2007 Pressemøde Regnskab for første halvår 2007 9. august 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen

Tale pressemøde. Danske Banks køb af Sampo Bank. 9. november Presseafdelingen Tale pressemøde Danske Banks køb af Sampo Bank 9. november 2006 Presseafdelingen TALE Peter Straarup- Danske Bank - CEO Forside Velkommen til vores pressemøde om købet af Sampo Bank, Finlands tredjestørste

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 10. februar 2005 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004 1/37 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Årets resultat 4 Kapital og solvens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere