HORSCH Terrano 3-6 FX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 3-6 FX"

Transkript

1 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano FX fra Se. Nr. 3 FX FX FX FX som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN EN Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen garantikrav! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Maskintype:... Serienummer:... Udleveringsdato:... Driftsvejledningens udgave: 03/2005 Jeg bekræfter hermed at have modtaget driftsvejledningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Ekstraudstyr: Terrano 3-6 FX dk Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH eller udleveres serviceteknikeren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 Maskinidentificering Ved overtagelse af maskinen indskrives de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype :... Konstruktionsår:... Leveringsdato:... Første indsats:... Tilbehør: Udgivelsesdato for denen driftsvejledning: 3/2005 Forhandler-adresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Fax:... Kd.nr. forhandler:... HORSCH-adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: 09431/ Fax: 09431/ Kd.nr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Maskinidentificering...1 Introduktion...3 Forord...3 Garantibestemmelser...3 Sikkerhedsinformationer...4 Sikkerhedspiktogrammer...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Driftssikkerhed...6 Følgeskader...6 Trafiksikkerhed...6 Ulykkessikkerhed...7 Tilkobling af maskinen...7 På hydraulik...7 Udskiftning af udstyr...7 Ved drift...7 Vedligeholdelse...8 Arbejdsområder...8 Tilladte operatører...8 Sikkerhedsudstyr...8 Transport / installering...9 Levering...9 Transport...9 Installation...9 Beregning af ballast...10 Indstilling / betjening...23 Tilkobling af maskinen...23 Tilslutning af hydraulik...23 Hydraulik...23 Terrano 4 og 6 FX til Terrano 5 og 6 FX til Terrano 4, 5 og 6 FX fra Dybdeindstilling...26 Dybdeindstilling støttehjul...27 Understel...27 Vedligeholdelse...28 Rengøringsarbejder...28 Konservering...28 Service...28 Vedligeholdelsesoversigt...29 Vedligeholdelsesintervaller...30 Smør maskinen...30 Hygiejne...30 Håndtering af smøremidler...30 Smøre- og hjælpemidler...30 Smøremidler...30 Reparationsvejledning...31 Tilspændingsmomenter metriske skruer...32 Tilspændingsmomenter tommeskruer...33 Tekniske data...12 Terrano 3 FX...12 Terrano 4 FX...12 Terrano 5 FX...12 Terrano 6 FX...12 Ekstraudstyr...13 Belysning...13 Opbygning og funktion...14 Beskrivelse...14 Tænder...15 MulchMix skær...16 ClipOn system...17 Afstrygernes funktionsretning...18 Skiveudjævning...20 Pakker...21 DoubleDisk pakker...22

7 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem inden maskinen tages i brug og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport For skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af driftvejledningen, hæfter HORSCH ikke. Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligehold af din maskine. Derefter sender du modtagelseskvitteringen tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden begynder med leveringsdato. Garantibestemmelser 1. Garantitiden for produktionsfejl (garanti) på vores produkter løber fra den måneder. Ved skriftlige aftaler, der afviger fra lovens bestemmelser, gælder disse aftaler. Den begynder efter udlevering af maskinen til slutbrugeren. Alle sliddele er undtaget fra garantien. 2. Garantikrav skal fremsættes skriftlig via forhandler hos HORSCH-kundeserviceafdelingen i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. 3. Ved garantikrav med tilbagelevering af gamle dele skal de gamle dele sendes tilbage til HORSCH senest 4 uger efter at skaden er opstået. 4. Ved garantikrav uden tilbagelevering af gamle dele, skal de gamle dele 4 uger efter modtagelsen af garantikravet opbevares til en videre afgørelse. 5. Reparationer i forbindelse med reklamationer der udføres af tredjemand og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal i forvejen aftales med serviceafdelingen. Ved afbildninger samt oplysninger om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning er ændringer, der tjener til forbedring af såmaskinen, forbeholdt.

8 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Ophold i svingområdet af de vipbare maskindele er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsområder, sålænge der kan bevæge sig dele! Sluk motoren inden der udføres vedligeholds- og reparationsarbejder og træk nøglen fra. Kørsel på maskinen som passager er forbudt! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i driftsvejledning! Stig ikke på roterende dele Anvend kun de eksisterende opstigningsanordninger.

9 Opholdet i fareområdet er kun tilladt ved ilagt sikkerhedsstøtte. Formålsmæssig anvendelse HORSCH Terrano er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun sættes i drift i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerhedsog farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen! I denne driftsvejledning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellig fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: for at lette arbejdet med maskinen. når der kan opstå materialeskader. når der består fare for kvæstelser. Læs alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen og alle advarselstegn på maskinen omhyggeligt. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar tilstand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Videregiv disse fare- og sikkerhedsehenvisninger også til andre brugere. Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Terrano må kun vedligeholdes, repareres og idriftsættes af personer, der er undervist maskinens brug og gjort bekendt med farerne. Original-reserevdele fra HORSCH er specielt udviklet til Terrano FX. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af mennese og maskine. For skader der opstår på grund af brug af ikke originale dele eller specielt udstyr bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er udelukkende beregnet til løsning og iblanding af plante- og høstaffald. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode.

10 De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til brug efter formålet hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her. Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere af firma HORSCH. Modtagelseskvitteringen skal sendes udfyldt tilbage til firma HORSCH. Kontroller møtrikker og skruer for fastspædning, bolte og stikforbindelser for tilstand og forhindre sikringer for deres funktion. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Få fejlene omgående udbedret. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert montering af apparatet, ikke korrekt bygning. Manglende, slidte eller brudte tænder og skær. Kontrollér derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine at dybdeindstillingen på maskinen og værktøjernes tilstand er korrekt. Et erstatningskrav for skader der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Hertil hører også følgeskader pga. betjenings- og styringsfejl. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser skal trafiklovens regler overholdes. For at undgå en tilsmudsning af offentlige veje, men også for ikke at overbelaste komponenterne, skal hele maskinen efter markarbejdet renøres fra vedhængende jord. Vær opmærksom på tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret (se beregning af ballast). Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til den store bredde og masse samt tyngdepunktet på de tilkoblede apparater. En kørsel på maskinen som passager er forbudt! I versionen med kørestel må der maks. køres 24 km på offentlige veje. Der kræves en driftstilladelse.

11 Ulykkessikkerhed Supplerende til driftvejledningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Tilkobling af maskinen Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Derfor skal følgende iagttages: Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Mellem maskine og traktor består klemningsfare. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. På hydraulik Tilslut hydraulikslangerne først på traktoren, når hydraulikken på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget og trykbeholderen står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Olie, der sprøjter ud, kan medføre kvæstelser og brande! Udskiftning af udstyr Sikr løftede rammedele, hvor du opholder dig, ved hjælp af egnede støtter! Forsigtig! Ved fremstående delel hersker fare for kvæstelser! Brug opstigningshjælp når du stiger på traktoren. Stig aldrig op på roterende dele som seksskiver eller pakker. Disse dele kan roteres. Du kan glide ned og ved fald blive alvorligt kvæstet! Ved drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn! Brug opstigningshjælp kun når maskinen holder stille. Under driften er det forbudt at køre med! Operatøren skal på offentlige veje være i besiddelse af et gyldigt kørekort, han er i driftsområdet ansvarlig over for tredjemand. Driftsherren skal: gøre driftsvejledningen tilgængelig for operatøren. sikre sig at operatøren har læst og forstået den. For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine farvemarkeres. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren ved stilstand eller i transportposition sikres eller låses.

12 Vedligeholdelse Overhold de frister for regelmæssig service/vedligeholdelse der foreskrevet eller angivet i denne driftsvejledning. Ved vedligeholdelse og reparation skal hydraulikanlægget altid gøres trykløst. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres, når maskinen står på plan og bæredygtig undergrund og sikret mod at rulle. Maskindele må ikke bruges som opstingingshjælp, medmindre de er beregnet til det og tilsvarende kendetegnet. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt udhærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. Inden rengøring af maskinen med vand eller dampstråle (højtryksrenser) skal alle åbninger hvor der af sikkerheds- eller funktionsårsager ikke må indtrænge vand, damp eller rengøringsmidler, afdækkes. Ved Terrano FX er dette f. eks. lejerne på pakkervalserne. Efter rengøringen skal afdækningerne fjernes. Efter rengøring skal alle hydraulikledningerne kontrolleres med henblik på utætheder, løse forbindelser, slidsteder og skader. Fundne mangler skal straks afhjælpes. Arbejdsområder De arbejdsområder, der skal indtages, sidder på trækanorningen, hydraulitilslutningerne, dybdeindstillingen og alle arbejdspositioner der er underlagt vedligeholdelse. Alle arbejdsområder beskrives i de efterfølgende kapitler. Overhold alle sikkerhedsregler, der er opført i kapitel sikkerhed og de efterfølgende kapitler. Tilladte operatører Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. faste arbejdshandsker (som beskyttelse mod skarpkantede maskindele) Beskyttelsesbriller (til beskyttelse mod snavs, der kan trænge ind i øjnene) Smør alle smøresteder således at indtrængt vand trykkes ud igen. Skrueforbindelserne der er løsnet under vedligeholdelsesarbejder skal spændes igen.

13 Transport / installering Levering Leveringen sker som regel med en lastbil eller en blokvogn. Maskinen kan løftes ned med en kran, en gaffeltruck eller andet løftegrej Her skal man være opmærksom på vægtene (se tekniske date), tyngdepunktet og tilkoblingspunkterne på traktoren. Tilkoblingspunkterne er alt efter løftegrej kun de egnedet og merkerde steder på rammen. Fra blokvognen kan maskinen hægtes på en traktor og køres ned. Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transproten skal overholdes. Traktoren ska være valgt stort nok, således at en tilstræklkelig styre- og bremseevne sikres. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. Installation Ved installerings- og vedligeholdsarbejder hersker øget fare for ulykker. Inden installerings- og vedligeholdsarbejder gennemføres, bliv fortrolig med maskinen og læs driftsvejledningen. Undervisning af maskinens operatør og første installering af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartner. Enhver forudgående brug af maskinen uden dette er forbudt Først gennem undervisning via vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartnere kan maskinen frigives til brug. Er der afmonteret komponentgrupper eller dele - afsikkserhedstekniske årsager - monteres disse af vores kundeservicemedarbejder eller distributionspartner inden undervisningen. Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler og led! Kontroller alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på skader. Efterfølgende Beregning af ballast kan anvendes ved trepunktstilkobling til beregning af vægtbelastning på traktoren.

14 Beregning af ballast Montering af apparater i front- og bag-trepunkttilkoblingen må ikke føre til en overskridelse af den tilladte totalvægt, de tilladte aksellaster og dækkenes bæreevne på traktoren. Traktorens foraskel må altid bære midnst 20% af traktorens tomvægt! Kontroller inden vejtransport, om den anvendte traktor ikke er overbelastet og om den er egnet til denne tilkoblingsenhed. Data for beregningen: Alle vægtangivelser i (kg) Alle målangivelser i (m) Vægtberegninger T L Traktorens tomvægt T V Last på forakselen af den tomme traktor T H Last på bagakselen af den tomme traktor G H Samlet vægt tilkoblet enhed bag G V Samlet vægt tilkoblet enhed front a Afstand fra tyngepunkt tilkoblet enhed front (frontballast) til midten af forakselen b Traktorens hjulafstand c Afstand fra midte bagaskel til midte trækstangkugle d Afstand fra midten af trækstangkugle til tyngdepunkt tilkoblingsenhed bag (bag- (bagballast) x Angivelser fra traktorproducenten for min. ballast bag. Hvis intet angivet, skriv 0,45. 10

15 1. Beregning af mindsteballast front ved tilbygningsapparat bag. Skriv resultatet i tabellen. 2. Beregning af mindste ballast bag for fronttilkoblingsenhed: Skriv resultatet i tabellen. 3. Beregning af real foraksellast Resultatet på den beregnede reale foraksellast og den tilaldte foraksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 4. Beregning af den reale samlede vægt Resultatet på den beregnede reale samlede vægt og den tilaldte samelde vægt fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 5. Bereging af den reale bagaksellast: Resultatet på den beregnede reale bagaksellast og den tilaldte bagaksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. G V min = G H min = T v real = G real = T H real = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b G V a - T H b + x T L b b + c + d G V (a + b) + T V b - G H (c + d) b G V + T L + G H G real - T V real Tabel: De beegnede værdier skal være mindre eller lige de tilladte værdier. Real værdi iflg. beregningen Tilladt værdi iht. driftsvejledningen Dobbelt tilladt bæreevne dæk Mindsteballast front / bag kg Totalvægt kg < kg Foraksellast kg < kg < kg Bagaksellast kg < kg < kg 11

16 Tekniske data Terrano 3 FX Arbejds- og transportbredde:...3,00 m Længde:...3,50 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Antal tænder:...10 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,33 m Traktorkraft fra: KW/110 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III Terrano 4 FX Arbejdsbredde:...4,00 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...2,50 m Antal tænder:...13 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorkraft fra: KW/140 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 5 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...3,00 m Højde vippet op:...3,15 m Antal tænder:...16 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/180 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 6 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...3,40 m Antal tænder:...19 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/220 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring 12

17 Ekstraudstyr Kørestel (4,5 og 6 FX) Længde med kørestel:... 6,85 m Vægt (kun kørestel): kg Længde med kørestel:... Topunkt Hydraulik kørestel:... 1 x DW Løftehøjde bag maks:...0,45 m Ved version med kørestel kræves en driftstilladelse for kørsel på offentlige veje. Driftsgodkendelse: Belysning Belysningen skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! R Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinker venstre g hvid stel 4. R grøn blinker højre R brun baglygte højre rød bremselygte L sort baglygte venstre L Belysningsudstyr 1. Stik, 12 V 7-polet 2. Fordelerdåse Maschine Zeichnung 3. Belysning tandbeskyttelse højre Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed 4. Belysning tandbeskyttelse venstre 5. Baglygte venstre 6. Baglygte højre 7. Stikdåse, 12 V 7-polet (esktraudstyr) 13

18 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano 6 FX 1. Vippecylinder 2. Topunkttilkobling 3. Tandramme med Muck-MIz-skær 4. Støttehjul 5. Skiveudjævning 6. Rollflexpakker 7. Understel 8. Belysning med advarselstavle HORSCH Terrano FX er pga. tandformen på Terra-Grip-værktøjsrammen egnet til flad samt dyb jordbearbejdning. Pga. de forskellige skærforme er skærene lige velegnet til flad stubbearbejdning, til balnding af høstaffald og dyb løsning af jorden. Anordningen på tre bjælker og den jævne opdeling af tænderne garanterer en tilstopningsfri gennemgang og sikrer en jævn bearbejding af hele arbejdsarealet. En stensikring med kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitagen på komponeterne. 14

19 Tænder TterraGrip-tænderne er robuste og enkle i konstruktionen og egner sig for alle jordarter. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede høstaffaldstyper hurtigt stige op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en stilkafviser. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspædnte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne llænge roligt i jorden. Opnås udløsnongslraften, kan der nemt og hurtigt undvige op til 30 cem opad. For de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med foskellige skærformer og -bredder. TerraGrip tænder 15

20 MulchMix skær Som standard er Terrano udstyret med MuchMix skær. Disse er velegnede for den dybere jordbehandling. De ksærer igennemjorden og blander høstafflad med de øverste jordlag. De efterlader så et muldlag i det øverste område uden at ødeløgge de akpillarførende nederste lag. 2 Skærene bstår af en skærspids, en føringspalde og skærvingerne. Disse dele kan leveres i en smal eller en bred version og kan kombineres efter ønske. Den konstruktionsmæssige sammensætning f MuchMix-systmet fremgår af reservedelslisten. Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler. MulchMix skær Skærspids smal eller bred Føringsplade eller bred Skær smal eller bred 3 16

21 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skærene skrues en klemkile på tænderne og påclipon skærene slåe med et hammerslag på eller af. Clip skæret kan levers for forskellige anvendelser fra 7,5-37 cm bredde. Ved probematisk høstaffald og til beskyttelse af skærene kan der monteres føringsplalder. OBS: Bær sikkerhedbriller! Ved på- eller afslagning kan der slås metal- eller laksplintre af, der kan såre dig. 3 Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler og løftecylindrene skal skíkres ved hjælp af afstandstykker. 1 2 ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Føringsplade Fra 2003 er klemkilene udstyret med en tabsikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj ClipOn skær med frigivelsesværktøj. 17

22 Afstrygernes funktionsretning Terrano 3 FX Maschine Terrano 3 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Terrano 4 FX Maschine Terrano 4 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 18

23 Terrano 5 FX Maschine Terrano 5 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum Terrano 6 FX Maschine Terrano 6 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 19

24 Skiveudjævning For at undgå at der dannes volde ved alle driftsbetingelser, arbejdsdybder og kørehastigheder, er der monteret skiveindlæggere bag tænderne. Skiverne fordeler jorden og jævner den foran pakkerne. Skiverne kan monteres i fast elle fjedret version. For at jævningen kan tilpasses, er skiverne indstillelige i højden. Alle skiver skal indstilles i samme højde. Skivejævner med Rollfexpakker Løft maskinen lidt i arbejdsposition, for at aflaste boltene. Sæt ringnøglen trørrese 14 ind i justeringsanordningen. Tag holdebolten ud. Drej holdebolten indtil den ønskede højde er opnået. Stik holdebolten ind og lås. Vedligeholdelse: Lejerne er fyldt med olie og derfor vedligeholdesesfrie. Skiverne skal jævnligt kontrolleres med henblik på spil, og fri balance. Informationer til rengøringen. Glideringtætningerne er modtagelige ved indtrængt vnd og derefter lange stilstandstider. Der kan dannes rust der forklber de to glideringe. På denne måde kan glideringene løbe omkring O-ringen og ødelægge denne. Olien vil løbe ud og ødelægge lejet efter kort tid. Deror må lejdestederne ikke rengøres med højtrykspuler. IInden maskinen sættes stille i længere tid skal lejestederne sprøjtes med rustbeskyttels eller lignende. Inden driften genoptages bør skiverne drejes med hånden og deres frie bevægelighed afprøves. Lejer skiveilægger 20

25 Pakker Pakkeren kan være udført som stavvalse, DoubleDisk og Rollflexpakker Under driften køere maskinen på pakkeren. Pga. maskinens vægt popnås en høj fortætning og en fin, jævn overflade. Rollflexpakkeren kan ved bløde sandjorder udstyres med brede bladfjedre og for våde jorder med smalle baldfjedre. Tilstrygeren mellem bladfjedrene holder pakkersegmenterne fri fra sten og forhindrer en sammenklæbing ved våd jord. Slispidserne på fjedrene jævner jorden og trykker den desuden fast. Ved klæbrige jorder kan pakkerne tilstoppes med jord og dermed øges dens vægt betragteligt. Derved kan komponenterne blive overbelastet léller vejen tilsmudses under transportkørsler. Rollflexpakker Pakkeren skal derfor ved ophobning af jord jævnligt rengøres - altid inden vejkørsel. Stavvalse 21

26 DoubleDisk pakker De tallerkenformede skiver er skruet sammen med mellemlagte afstandsskiver under forspænding. Forspændingen forhindrer at der trænger jord in mellem skiverne. Efter slitage ved tallekrenrandene reduceres spændingen. Derfor skal skruerne på sidelågenen jævnligt kontrolleres ogm efterspændes. Sidelåg på DoubleDisk pakker. Afstrygerne holder rummet mellem skiverne fri for høstaffald. De er fastgjort i langhuller og kan efter slitagen indstilles i forhold til valsen. Vedligeholdelse: Kontrollér om pakkeren er spændt korrekt. Kontroller pakkerakslerne for fri bevægelighed. Smør pakkerlejerne jævnligt. Afstryger på DoubleDisk pakker. Rollflexpakker: Kontroller pakkersegmenter for slitage, deformeringer og brud. DoubleDisk pakker Kontroller skivernes forspænding og efterspænd skruerne på sideskiverne. Efterjuster afstrygerern ved behov. 22

27 Indstilling / betjening Forkert betjening og usagkyndig brug kan medføre skader for maskinen og din egen helbred. Læs derfor kapitlet indstilling /betjening og sikkerhed og bliv fortroligt med indholdet. Tilkobling af maskinen Ved tilkoblingen må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Hægt Terrano FX på trepunktstilkoblingen eller i version med kørestel på topunkttilkoblingen. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket for belysningen og kontroller dens funktion. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søg straks læge! Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjeningerne kan medføre farer for mennesker og maskine. Der må ikke opholde sig personer i vippeområdet af bevægelige maskindele. Vipning Udfør kun vippebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Parkering af maskinen Pga. ståsikkerheden må terrano 4,5, og 6 FX kun parkeres i udklappet tilstand. Terrano 5 FX har en støttefod bagest til venstre. Denne beskytter den forplov der ligger foran, hvis maskinen i indkappet tilstan sænkes ned på jorden. Tilslutning af hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når hydraulikken i maskine og apparater er trykløs. For at undgå forbytninger, er stikkoblingerne markeret. Alle ledninger kal være tilsluttet. Låsning - grøn Vipning - sort Ved vejtranport skal Terrano 4,5 og 6 FX være vippet ind. Ved Terano 3 FX med brede skær overskrides transportbredden på 3 m ganske lidt. Ved behov kan skærspidserne udvendigt afkortes lidt. 23

28 Terrano 4 og 6 FX til 2004 med hydraulisk låsning Hydraulikken for vipning skal tilsluttes en dobbelt virkende styringsenhded og vippespærren til den enkeltvirkende styringsenhed. 1 3 Indvipning: Hægt terrano ind i trepunkt og løft den ud. Aktiver styreenhed Vipning og vip sidedelene langsomt ind. 2 4 Sørg for at hydraulikcylinderen for vippesikringen er kørt ind, så låsekrogene kan gå i indgreb. 5 5 Udvipning: Aktiver Styreenhed Vippesikring og åbn vippesikringen. Aktiver styreenehd Vipning og vip begge vinger ud til anslag. Aktiver Styreenhed Vippesikring og kor cylindrene på vippesikringen ind. 5 Hydraulik Terrano 4 og 6 FX 1. Styreenhed vippelåsning 2. Hydr. cylinder vippelåsning 3. Styreenhed vipning 4. Hydr. spærreventil Maschine Zeichnung 5. Hydr. cyl. vipning Zeichnungsnummer Dateiname Terrano 4 und 6 FX Klapphydr Klapphydr. 5 Vippelåsning Terrano 4 og 6 FX 24

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere