HORSCH Terrano 3-6 FX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 3-6 FX"

Transkript

1 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano FX fra Se. Nr. 3 FX FX FX FX som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: EN EN Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 Bekræftelse af modtagelsen Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Uden tilbagesendelse af denne bekræftelse af modtagelsen ingen garantikrav! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Maskintype:... Serienummer:... Udleveringsdato:... Driftsvejledningens udgave: 03/2005 Jeg bekræfter hermed at have modtaget driftsvejledningen og reservedelslisten for den ovennævnte maskine. I betjening af maskinen og vedrørende de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen er jeg blevet undervist og instrueret af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Ekstraudstyr: Terrano 3-6 FX dk Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf..:... Fax: Kd. nr.:... Jeg er bekendt med at garantikravet kun gælder, såfremt dette formularblad umiddelbart efter første instruktion udfyldes fuldstændigt og sendes underskrevet tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH eller udleveres serviceteknikeren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 Maskinidentificering Ved overtagelse af maskinen indskrives de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype :... Konstruktionsår:... Leveringsdato:... Første indsats:... Tilbehør: Udgivelsesdato for denen driftsvejledning: 3/2005 Forhandler-adresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Fax:... Kd.nr. forhandler:... HORSCH-adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: 09431/ Fax: 09431/ Kd.nr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Maskinidentificering...1 Introduktion...3 Forord...3 Garantibestemmelser...3 Sikkerhedsinformationer...4 Sikkerhedspiktogrammer...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Driftssikkerhed...6 Følgeskader...6 Trafiksikkerhed...6 Ulykkessikkerhed...7 Tilkobling af maskinen...7 På hydraulik...7 Udskiftning af udstyr...7 Ved drift...7 Vedligeholdelse...8 Arbejdsområder...8 Tilladte operatører...8 Sikkerhedsudstyr...8 Transport / installering...9 Levering...9 Transport...9 Installation...9 Beregning af ballast...10 Indstilling / betjening...23 Tilkobling af maskinen...23 Tilslutning af hydraulik...23 Hydraulik...23 Terrano 4 og 6 FX til Terrano 5 og 6 FX til Terrano 4, 5 og 6 FX fra Dybdeindstilling...26 Dybdeindstilling støttehjul...27 Understel...27 Vedligeholdelse...28 Rengøringsarbejder...28 Konservering...28 Service...28 Vedligeholdelsesoversigt...29 Vedligeholdelsesintervaller...30 Smør maskinen...30 Hygiejne...30 Håndtering af smøremidler...30 Smøre- og hjælpemidler...30 Smøremidler...30 Reparationsvejledning...31 Tilspændingsmomenter metriske skruer...32 Tilspændingsmomenter tommeskruer...33 Tekniske data...12 Terrano 3 FX...12 Terrano 4 FX...12 Terrano 5 FX...12 Terrano 6 FX...12 Ekstraudstyr...13 Belysning...13 Opbygning og funktion...14 Beskrivelse...14 Tænder...15 MulchMix skær...16 ClipOn system...17 Afstrygernes funktionsretning...18 Skiveudjævning...20 Pakker...21 DoubleDisk pakker...22

7 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem inden maskinen tages i brug og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse). Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport For skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af driftvejledningen, hæfter HORSCH ikke. Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligehold af din maskine. Derefter sender du modtagelseskvitteringen tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden begynder med leveringsdato. Garantibestemmelser 1. Garantitiden for produktionsfejl (garanti) på vores produkter løber fra den måneder. Ved skriftlige aftaler, der afviger fra lovens bestemmelser, gælder disse aftaler. Den begynder efter udlevering af maskinen til slutbrugeren. Alle sliddele er undtaget fra garantien. 2. Garantikrav skal fremsættes skriftlig via forhandler hos HORSCH-kundeserviceafdelingen i Schwandorf/Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. 3. Ved garantikrav med tilbagelevering af gamle dele skal de gamle dele sendes tilbage til HORSCH senest 4 uger efter at skaden er opstået. 4. Ved garantikrav uden tilbagelevering af gamle dele, skal de gamle dele 4 uger efter modtagelsen af garantikravet opbevares til en videre afgørelse. 5. Reparationer i forbindelse med reklamationer der udføres af tredjemand og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal i forvejen aftales med serviceafdelingen. Ved afbildninger samt oplysninger om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning er ændringer, der tjener til forbedring af såmaskinen, forbeholdt.

8 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne driftsvejledning. Ophold i svingområdet af de vipbare maskindele er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Grib aldrig ind i klemningsområder, sålænge der kan bevæge sig dele! Sluk motoren inden der udføres vedligeholds- og reparationsarbejder og træk nøglen fra. Kørsel på maskinen som passager er forbudt! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i driftsvejledning! Stig ikke på roterende dele Anvend kun de eksisterende opstigningsanordninger.

9 Opholdet i fareområdet er kun tilladt ved ilagt sikkerhedsstøtte. Formålsmæssig anvendelse HORSCH Terrano er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun sættes i drift i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerhedsog farebevidst under overholdelse af driftsvejledningen! I denne driftsvejledning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellig fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: for at lette arbejdet med maskinen. når der kan opstå materialeskader. når der består fare for kvæstelser. Læs alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen og alle advarselstegn på maskinen omhyggeligt. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar tilstand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Videregiv disse fare- og sikkerhedsehenvisninger også til andre brugere. Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Terrano må kun vedligeholdes, repareres og idriftsættes af personer, der er undervist maskinens brug og gjort bekendt med farerne. Original-reserevdele fra HORSCH er specielt udviklet til Terrano FX. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af mennese og maskine. For skader der opstår på grund af brug af ikke originale dele eller specielt udstyr bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er udelukkende beregnet til løsning og iblanding af plante- og høstaffald. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode.

10 De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til brug efter formålet hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her. Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere af firma HORSCH. Modtagelseskvitteringen skal sendes udfyldt tilbage til firma HORSCH. Kontroller møtrikker og skruer for fastspædning, bolte og stikforbindelser for tilstand og forhindre sikringer for deres funktion. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Få fejlene omgående udbedret. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert montering af apparatet, ikke korrekt bygning. Manglende, slidte eller brudte tænder og skær. Kontrollér derfor inden hver anvendelse og også under driften af din maskine at dybdeindstillingen på maskinen og værktøjernes tilstand er korrekt. Et erstatningskrav for skader der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Hertil hører også følgeskader pga. betjenings- og styringsfejl. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser skal trafiklovens regler overholdes. For at undgå en tilsmudsning af offentlige veje, men også for ikke at overbelaste komponenterne, skal hele maskinen efter markarbejdet renøres fra vedhængende jord. Vær opmærksom på tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret (se beregning af ballast). Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til den store bredde og masse samt tyngdepunktet på de tilkoblede apparater. En kørsel på maskinen som passager er forbudt! I versionen med kørestel må der maks. køres 24 km på offentlige veje. Der kræves en driftstilladelse.

11 Ulykkessikkerhed Supplerende til driftvejledningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Tilkobling af maskinen Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Derfor skal følgende iagttages: Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Mellem maskine og traktor består klemningsfare. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. På hydraulik Tilslut hydraulikslangerne først på traktoren, når hydraulikken på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget og trykbeholderen står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Olie, der sprøjter ud, kan medføre kvæstelser og brande! Udskiftning af udstyr Sikr løftede rammedele, hvor du opholder dig, ved hjælp af egnede støtter! Forsigtig! Ved fremstående delel hersker fare for kvæstelser! Brug opstigningshjælp når du stiger på traktoren. Stig aldrig op på roterende dele som seksskiver eller pakker. Disse dele kan roteres. Du kan glide ned og ved fald blive alvorligt kvæstet! Ved drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn! Brug opstigningshjælp kun når maskinen holder stille. Under driften er det forbudt at køre med! Operatøren skal på offentlige veje være i besiddelse af et gyldigt kørekort, han er i driftsområdet ansvarlig over for tredjemand. Driftsherren skal: gøre driftsvejledningen tilgængelig for operatøren. sikre sig at operatøren har læst og forstået den. For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser for de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine farvemarkeres. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren ved stilstand eller i transportposition sikres eller låses.

12 Vedligeholdelse Overhold de frister for regelmæssig service/vedligeholdelse der foreskrevet eller angivet i denne driftsvejledning. Ved vedligeholdelse og reparation skal hydraulikanlægget altid gøres trykløst. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres, når maskinen står på plan og bæredygtig undergrund og sikret mod at rulle. Maskindele må ikke bruges som opstingingshjælp, medmindre de er beregnet til det og tilsvarende kendetegnet. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt udhærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. Inden rengøring af maskinen med vand eller dampstråle (højtryksrenser) skal alle åbninger hvor der af sikkerheds- eller funktionsårsager ikke må indtrænge vand, damp eller rengøringsmidler, afdækkes. Ved Terrano FX er dette f. eks. lejerne på pakkervalserne. Efter rengøringen skal afdækningerne fjernes. Efter rengøring skal alle hydraulikledningerne kontrolleres med henblik på utætheder, løse forbindelser, slidsteder og skader. Fundne mangler skal straks afhjælpes. Arbejdsområder De arbejdsområder, der skal indtages, sidder på trækanorningen, hydraulitilslutningerne, dybdeindstillingen og alle arbejdspositioner der er underlagt vedligeholdelse. Alle arbejdsområder beskrives i de efterfølgende kapitler. Overhold alle sikkerhedsregler, der er opført i kapitel sikkerhed og de efterfølgende kapitler. Tilladte operatører Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. faste arbejdshandsker (som beskyttelse mod skarpkantede maskindele) Beskyttelsesbriller (til beskyttelse mod snavs, der kan trænge ind i øjnene) Smør alle smøresteder således at indtrængt vand trykkes ud igen. Skrueforbindelserne der er løsnet under vedligeholdelsesarbejder skal spændes igen.

13 Transport / installering Levering Leveringen sker som regel med en lastbil eller en blokvogn. Maskinen kan løftes ned med en kran, en gaffeltruck eller andet løftegrej Her skal man være opmærksom på vægtene (se tekniske date), tyngdepunktet og tilkoblingspunkterne på traktoren. Tilkoblingspunkterne er alt efter løftegrej kun de egnedet og merkerde steder på rammen. Fra blokvognen kan maskinen hægtes på en traktor og køres ned. Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transproten skal overholdes. Traktoren ska være valgt stort nok, således at en tilstræklkelig styre- og bremseevne sikres. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. Installation Ved installerings- og vedligeholdsarbejder hersker øget fare for ulykker. Inden installerings- og vedligeholdsarbejder gennemføres, bliv fortrolig med maskinen og læs driftsvejledningen. Undervisning af maskinens operatør og første installering af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartner. Enhver forudgående brug af maskinen uden dette er forbudt Først gennem undervisning via vores kundeservicemedarbejdere eller distributionspartnere kan maskinen frigives til brug. Er der afmonteret komponentgrupper eller dele - afsikkserhedstekniske årsager - monteres disse af vores kundeservicemedarbejder eller distributionspartner inden undervisningen. Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler og led! Kontroller alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på skader. Efterfølgende Beregning af ballast kan anvendes ved trepunktstilkobling til beregning af vægtbelastning på traktoren.

14 Beregning af ballast Montering af apparater i front- og bag-trepunkttilkoblingen må ikke føre til en overskridelse af den tilladte totalvægt, de tilladte aksellaster og dækkenes bæreevne på traktoren. Traktorens foraskel må altid bære midnst 20% af traktorens tomvægt! Kontroller inden vejtransport, om den anvendte traktor ikke er overbelastet og om den er egnet til denne tilkoblingsenhed. Data for beregningen: Alle vægtangivelser i (kg) Alle målangivelser i (m) Vægtberegninger T L Traktorens tomvægt T V Last på forakselen af den tomme traktor T H Last på bagakselen af den tomme traktor G H Samlet vægt tilkoblet enhed bag G V Samlet vægt tilkoblet enhed front a Afstand fra tyngepunkt tilkoblet enhed front (frontballast) til midten af forakselen b Traktorens hjulafstand c Afstand fra midte bagaskel til midte trækstangkugle d Afstand fra midten af trækstangkugle til tyngdepunkt tilkoblingsenhed bag (bag- (bagballast) x Angivelser fra traktorproducenten for min. ballast bag. Hvis intet angivet, skriv 0,45. 10

15 1. Beregning af mindsteballast front ved tilbygningsapparat bag. Skriv resultatet i tabellen. 2. Beregning af mindste ballast bag for fronttilkoblingsenhed: Skriv resultatet i tabellen. 3. Beregning af real foraksellast Resultatet på den beregnede reale foraksellast og den tilaldte foraksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 4. Beregning af den reale samlede vægt Resultatet på den beregnede reale samlede vægt og den tilaldte samelde vægt fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. 5. Bereging af den reale bagaksellast: Resultatet på den beregnede reale bagaksellast og den tilaldte bagaksellast fra driftsvejledning for traktoren skrives ind i tabellen. G V min = G H min = T v real = G real = T H real = G H (c + d) - T V b + 0,2 T L b a + b G V a - T H b + x T L b b + c + d G V (a + b) + T V b - G H (c + d) b G V + T L + G H G real - T V real Tabel: De beegnede værdier skal være mindre eller lige de tilladte værdier. Real værdi iflg. beregningen Tilladt værdi iht. driftsvejledningen Dobbelt tilladt bæreevne dæk Mindsteballast front / bag kg Totalvægt kg < kg Foraksellast kg < kg < kg Bagaksellast kg < kg < kg 11

16 Tekniske data Terrano 3 FX Arbejds- og transportbredde:...3,00 m Længde:...3,50 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Antal tænder:...10 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,33 m Traktorkraft fra: KW/110 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III Terrano 4 FX Arbejdsbredde:...4,00 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...2,50 m Antal tænder:...13 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorkraft fra: KW/140 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 5 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...3,00 m Højde vippet op:...3,15 m Antal tænder:...16 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/180 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring Terrano 6 FX Arbejdsbredde:...5,80 m Længde:...3,70 m Højde:...1,55 m Vægt: kg Transportbredde:...2,80 m Højde vippet op:...3,40 m Antal tænder:...19 Skærafstand i rækken:...0,70 m Skærrækker:...3 Stregafstand...0,30 m Traktorydelse: KW/220 PS Belysning: V Tilkobling:...Trepunkt kat. III 1x DW:...Vipning 1x EW:... Vippesikring 12

17 Ekstraudstyr Kørestel (4,5 og 6 FX) Længde med kørestel:... 6,85 m Vægt (kun kørestel): kg Længde med kørestel:... Topunkt Hydraulik kørestel:... 1 x DW Løftehøjde bag maks:...0,45 m Ved version med kørestel kræves en driftstilladelse for kørsel på offentlige veje. Driftsgodkendelse: Belysning Belysningen skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! R Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinker venstre g hvid stel 4. R grøn blinker højre R brun baglygte højre rød bremselygte L sort baglygte venstre L Belysningsudstyr 1. Stik, 12 V 7-polet 2. Fordelerdåse Maschine Zeichnung 3. Belysning tandbeskyttelse højre Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Alle angehängten Beleuchtung Beleucht.skf ed 4. Belysning tandbeskyttelse venstre 5. Baglygte venstre 6. Baglygte højre 7. Stikdåse, 12 V 7-polet (esktraudstyr) 13

18 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano 6 FX 1. Vippecylinder 2. Topunkttilkobling 3. Tandramme med Muck-MIz-skær 4. Støttehjul 5. Skiveudjævning 6. Rollflexpakker 7. Understel 8. Belysning med advarselstavle HORSCH Terrano FX er pga. tandformen på Terra-Grip-værktøjsrammen egnet til flad samt dyb jordbearbejdning. Pga. de forskellige skærforme er skærene lige velegnet til flad stubbearbejdning, til balnding af høstaffald og dyb løsning af jorden. Anordningen på tre bjælker og den jævne opdeling af tænderne garanterer en tilstopningsfri gennemgang og sikrer en jævn bearbejding af hele arbejdsarealet. En stensikring med kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitagen på komponeterne. 14

19 Tænder TterraGrip-tænderne er robuste og enkle i konstruktionen og egner sig for alle jordarter. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede høstaffaldstyper hurtigt stige op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en stilkafviser. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspædnte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne llænge roligt i jorden. Opnås udløsnongslraften, kan der nemt og hurtigt undvige op til 30 cem opad. For de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med foskellige skærformer og -bredder. TerraGrip tænder 15

20 MulchMix skær Som standard er Terrano udstyret med MuchMix skær. Disse er velegnede for den dybere jordbehandling. De ksærer igennemjorden og blander høstafflad med de øverste jordlag. De efterlader så et muldlag i det øverste område uden at ødeløgge de akpillarførende nederste lag. 2 Skærene bstår af en skærspids, en føringspalde og skærvingerne. Disse dele kan leveres i en smal eller en bred version og kan kombineres efter ønske. Den konstruktionsmæssige sammensætning f MuchMix-systmet fremgår af reservedelslisten. Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler. MulchMix skær Skærspids smal eller bred Føringsplade eller bred Skær smal eller bred 3 16

21 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skærene skrues en klemkile på tænderne og påclipon skærene slåe med et hammerslag på eller af. Clip skæret kan levers for forskellige anvendelser fra 7,5-37 cm bredde. Ved probematisk høstaffald og til beskyttelse af skærene kan der monteres føringsplalder. OBS: Bær sikkerhedbriller! Ved på- eller afslagning kan der slås metal- eller laksplintre af, der kan såre dig. 3 Ved alle monterings- og vedligeholdsopgaver på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler og løftecylindrene skal skíkres ved hjælp af afstandstykker. 1 2 ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Føringsplade Fra 2003 er klemkilene udstyret med en tabsikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj ClipOn skær med frigivelsesværktøj. 17

22 Afstrygernes funktionsretning Terrano 3 FX Maschine Terrano 3 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Terrano 4 FX Maschine Terrano 4 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 18

23 Terrano 5 FX Maschine Terrano 5 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung der Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum Terrano 6 FX Maschine Terrano 6 FX Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname Wirkrichtung Abstreifer ed Jan 05 Entw. Datum 19

24 Skiveudjævning For at undgå at der dannes volde ved alle driftsbetingelser, arbejdsdybder og kørehastigheder, er der monteret skiveindlæggere bag tænderne. Skiverne fordeler jorden og jævner den foran pakkerne. Skiverne kan monteres i fast elle fjedret version. For at jævningen kan tilpasses, er skiverne indstillelige i højden. Alle skiver skal indstilles i samme højde. Skivejævner med Rollfexpakker Løft maskinen lidt i arbejdsposition, for at aflaste boltene. Sæt ringnøglen trørrese 14 ind i justeringsanordningen. Tag holdebolten ud. Drej holdebolten indtil den ønskede højde er opnået. Stik holdebolten ind og lås. Vedligeholdelse: Lejerne er fyldt med olie og derfor vedligeholdesesfrie. Skiverne skal jævnligt kontrolleres med henblik på spil, og fri balance. Informationer til rengøringen. Glideringtætningerne er modtagelige ved indtrængt vnd og derefter lange stilstandstider. Der kan dannes rust der forklber de to glideringe. På denne måde kan glideringene løbe omkring O-ringen og ødelægge denne. Olien vil løbe ud og ødelægge lejet efter kort tid. Deror må lejdestederne ikke rengøres med højtrykspuler. IInden maskinen sættes stille i længere tid skal lejestederne sprøjtes med rustbeskyttels eller lignende. Inden driften genoptages bør skiverne drejes med hånden og deres frie bevægelighed afprøves. Lejer skiveilægger 20

25 Pakker Pakkeren kan være udført som stavvalse, DoubleDisk og Rollflexpakker Under driften køere maskinen på pakkeren. Pga. maskinens vægt popnås en høj fortætning og en fin, jævn overflade. Rollflexpakkeren kan ved bløde sandjorder udstyres med brede bladfjedre og for våde jorder med smalle baldfjedre. Tilstrygeren mellem bladfjedrene holder pakkersegmenterne fri fra sten og forhindrer en sammenklæbing ved våd jord. Slispidserne på fjedrene jævner jorden og trykker den desuden fast. Ved klæbrige jorder kan pakkerne tilstoppes med jord og dermed øges dens vægt betragteligt. Derved kan komponenterne blive overbelastet léller vejen tilsmudses under transportkørsler. Rollflexpakker Pakkeren skal derfor ved ophobning af jord jævnligt rengøres - altid inden vejkørsel. Stavvalse 21

26 DoubleDisk pakker De tallerkenformede skiver er skruet sammen med mellemlagte afstandsskiver under forspænding. Forspændingen forhindrer at der trænger jord in mellem skiverne. Efter slitage ved tallekrenrandene reduceres spændingen. Derfor skal skruerne på sidelågenen jævnligt kontrolleres ogm efterspændes. Sidelåg på DoubleDisk pakker. Afstrygerne holder rummet mellem skiverne fri for høstaffald. De er fastgjort i langhuller og kan efter slitagen indstilles i forhold til valsen. Vedligeholdelse: Kontrollér om pakkeren er spændt korrekt. Kontroller pakkerakslerne for fri bevægelighed. Smør pakkerlejerne jævnligt. Afstryger på DoubleDisk pakker. Rollflexpakker: Kontroller pakkersegmenter for slitage, deformeringer og brud. DoubleDisk pakker Kontroller skivernes forspænding og efterspænd skruerne på sideskiverne. Efterjuster afstrygerern ved behov. 22

27 Indstilling / betjening Forkert betjening og usagkyndig brug kan medføre skader for maskinen og din egen helbred. Læs derfor kapitlet indstilling /betjening og sikkerhed og bliv fortroligt med indholdet. Tilkobling af maskinen Ved tilkoblingen må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Hægt Terrano FX på trepunktstilkoblingen eller i version med kørestel på topunkttilkoblingen. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket for belysningen og kontroller dens funktion. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søg straks læge! Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjeningerne kan medføre farer for mennesker og maskine. Der må ikke opholde sig personer i vippeområdet af bevægelige maskindele. Vipning Udfør kun vippebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Parkering af maskinen Pga. ståsikkerheden må terrano 4,5, og 6 FX kun parkeres i udklappet tilstand. Terrano 5 FX har en støttefod bagest til venstre. Denne beskytter den forplov der ligger foran, hvis maskinen i indkappet tilstan sænkes ned på jorden. Tilslutning af hydraulik Hydraulikken må kun tilsluttes, når hydraulikken i maskine og apparater er trykløs. For at undgå forbytninger, er stikkoblingerne markeret. Alle ledninger kal være tilsluttet. Låsning - grøn Vipning - sort Ved vejtranport skal Terrano 4,5 og 6 FX være vippet ind. Ved Terano 3 FX med brede skær overskrides transportbredden på 3 m ganske lidt. Ved behov kan skærspidserne udvendigt afkortes lidt. 23

28 Terrano 4 og 6 FX til 2004 med hydraulisk låsning Hydraulikken for vipning skal tilsluttes en dobbelt virkende styringsenhded og vippespærren til den enkeltvirkende styringsenhed. 1 3 Indvipning: Hægt terrano ind i trepunkt og løft den ud. Aktiver styreenhed Vipning og vip sidedelene langsomt ind. 2 4 Sørg for at hydraulikcylinderen for vippesikringen er kørt ind, så låsekrogene kan gå i indgreb. 5 5 Udvipning: Aktiver Styreenhed Vippesikring og åbn vippesikringen. Aktiver styreenehd Vipning og vip begge vinger ud til anslag. Aktiver Styreenhed Vippesikring og kor cylindrene på vippesikringen ind. 5 Hydraulik Terrano 4 og 6 FX 1. Styreenhed vippelåsning 2. Hydr. cylinder vippelåsning 3. Styreenhed vipning 4. Hydr. spærreventil Maschine Zeichnung 5. Hydr. cyl. vipning Zeichnungsnummer Dateiname Terrano 4 und 6 FX Klapphydr Klapphydr. 5 Vippelåsning Terrano 4 og 6 FX 24

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere