fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS"

Transkript

1 De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM

2 Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger... 2 Initialisering af lommeregneren... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Korrekt behandling... 2 Aftagning af etuiet... 3 Tænd og sluk... 3 Justering af displayets kontrast... 3 Tastemarkeringer... 3 Sådan læses displayet... 4 Brug af menuer... 5 Specifikation af udregningstilstand... 5 Konfigurering af lommeregnerens opsætning... 5 Indtastning af udtryk og værdier... 7 Skift mellem udregningsfacitter... 9 Grundlæggende udregninger Udregning af primfaktorer Funktionsudregninger Statistiske udregninger (STAT) Oprettelse af en taltabel fra en funktion (TABLE) Udregningsområder, antal cifre og nøjagtighed Fejl Inden du antager at lommeregneren har en fejlfunktion Udskiftning af batteriet Specifikationer Ofte stillede spørgsmål De-1

3 Vigtig information Visninger og illustrationer (som f.eks. tastemarkeringer) vist i denne brugsvejledning, er udelukkende til illustrationsformål, og kan afvige noget fra de faktiske genstande de står for. Indholdet i denne brugsvejledning kan ændres uden forudgående advarsel. CASIO Computer Co., Ltd. hæfter på ingen måde for specielle skader, tilfældige skader, eller følgeskader i forbindelse med, eller som opstår ud af købet af, eller brugen af dette produkt og varer der leveres sammen med det. Desuden hæfter CASIO Computer Co., Ltd. ikke for noget krav af nogen som helst art, fra hvilken som helst der opstår fra brugen af dette produkt og de varer der leveres sammen med det. Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation. Prøveudregninger Prøveudregninger i denne vejledning vises med ikonet. Medmindre det angives specifikt, formodes det ved alle prøveudregninger, at lommeregneren er i dens oprindelige standardopsætning. Anvend proceduren i afsnittet Initialisering af lommeregneren, for at sætte lommeregneren tilbage til dens oprindelige opsætning. Se afsnittet Konfigurering af lommeregnerens opsætning for yderligere information om markeringerne,,, og som vises i prøveudregningerne. Initialisering af lommeregneren Udfør følgende procedure når du vil initialisere lommeregneren og sætte udregningstilstand og opsætning tilbage til deres oprindelige standardindstillinger. Bemærk, at denne handling også sletter alle aktuelle data i lommeregnerens hukommelse. (CLR) (All) (Yes) Sikkerhedsforskrifter Batteri Opbevar batterierne utilgængeligt for små børn. Brug kun den type batteri der er angivet for denne lommeregner i denne brugsvejledning. Korrekt behandling Selvom lommeregneren fungerer normalt, skal batteriet udskiftes mindst én gang hvert 3. år (LR44 (GPA76)), hvert 2. år (R03 (UM-4)), eller hvert år (LR03 (AM4)). Et tomt batteri kan lække og beskadige lommeregneren samt medføre funktionsfejl. Efterlad aldrig et tomt batteri i lommeregneren. Forsøg ikke at bruge lommeregneren når batteriet er fuldstændig tomt (fx-85es PLUS). Det batteri, der leveres sammen med lommeregneren, aflader en smule under transport og opbevaring. Derfor skal det måske udskiftes før den normale, forventede batterilevetid. De-2

4 Anvend ikke et oxyride-batteri* eller andre typer nikkelbaserede, primærbatterier sammen med dette produkt. Manglende kompatibilitet mellem sådanne batterier og produktspecifikationer kan resultere i, at batteriet har en kortere levetid og funktionsfejl. Undgå brug og opbevaring af lommeregneren i områder med ekstreme temperaturer, meget høj luftfugtighed og støv. Udsæt ikke lommeregneren for kraftige stød, tryk, eller bøjninger. Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad. Brug en blød, tør klud til rengøring af lommeregnerens udvendige del. Lommeregneren eller batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne i dit område. * Firma- og produktnavne, der anvendes i denne vejledning, kan være registrerede varemærker eller varemærker som tilhører de respektive indehavere. Aftagning af etuiet Før lommeregneren tages i brug, skubbes dens etui nedad for at fjerne det. Derefter fastgøres etuiet på bagsiden af lommeregneren, som vist i illustrationen til højre. Tænd og sluk Tryk på for at tænde lommeregneren. Tryk på (OFF) for at slukke lommeregneren. Automatisk slukning Din lommeregner slukker automatisk hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 10 minutter. Tryk på tasten hvis dette sker, for at tænde lommeregneren igen. Justering af displayets kontrast Få vist CONTRAST-skærmbilledet ved at trykke på følgende taster: (SETUP) ( CONT ). Tryk derefter på og for at justere kontrasten. Tryk på når indstillingen er som du vil have den. Vigtigt: Hvis justeringen af displayets kontrast ikke forbedrer displayets læsbarhed, er dette muligvis ensbetydende med, at batteriniveauet er lavt. Udskift batteriet. Tastemarkeringer Ved at trykke på tasten eller, efterfulgt af en anden tast, udføres den anden tasts alternative funktion. Den alternative funktion indikeres af teksten oven over tasten. Følgende oversigt viser, hvad de forskellige farver på teksten på den alternative funktionstast betyder. Alternativ funktion sin 1 D s Normal funktion De-3

5 Hvis tastemarkeringens tekst har denne farve: Gul Rød Betyder dette: Tryk på efterfulgt af tasten for at få adgang til den relevante funktion. Tryk på efterfulgt af tasten for at indtaste den relevante variabel, konstant eller et symbol. Sådan læses displayet I lommeregnerens display vises indtryk som du indtaster, udregningsfacitter og forskellige indikatorer. Indtastet udtryk Indikatorer Math Math Udregningsfacit Hvis en -indikator vises til højre for udregningsfacittet, betyder dette at det viste udregningsfacit fortsættes til højre. Brug og for at rulle til visning af udregningsfacit. Hvis en -indikator vises til højre for det indtastede udtryk, betyder dette at den viste udregning fortsættes til højre. Brug og for at rulle til visning af indtastet udtryk. Bemærk, at hvis du vil rulle det indtastede indtryk, samtidig med at både og -indikatorerne vises, skal du først trykke på og derefter bruge og til at rulle med. Displayets indikatorer Denne indikator: Betyder dette: Tastaturet er skiftet ved et tryk på -tasten. Tastaturet S vil ophæve skiftet og denne indikator vil forsvinde, når du trykker på en tast. Den alfabetiske indtastningstilstand er indtastet ved et tryk A på -tasten. Den alfabetiske indtastningstilstand afsluttes og denne indikator vil forsvinde når du trykker på en tast. M Der er gemt en værdi i den uafhængige hukommelse. Lommeregneren er i standby til indtastning af et STO variabelnavn for at tildele variablen en værdi. Denne indikator vises, når du trykker på (STO). Lommeregneren er i standby til indtastning af et RCL variabelnavn for at genkalde variablens værdi. Denne indikator vises, når du trykker på. STAT Lommeregneren er i STAT-tilstand. 7 Standardvinkelargumentet er grader. 8 Standardvinkelargumentet er radianer. 9 Standardvinkelargumentet er gradienter. FIX Et fastsat antal decimalpladser er i effekt. De-4

6 SCI Math Disp Et fastsat antal betydende cifre er i effekt. Naturligt display er valgt som displayformat. Hukommelsesdata for udregningshistorik er tilgængelige og kan genafspilles, eller der er flere data over/under den aktuelle skærm. Displayet viser aktuelt et mellemfacit af en multiudsagnsudregning. Vigtigt: I forbindelse med nogle typer udregninger, der tager lang til at udføre, viser displayet måske kun de ovenstående indikatorer (uden nogen værdi), mens udregningen udføres internt. Brug af menuer Nogle af lommeregnerens handlinger udføres ved hjælp af menuer. Ved for eksempel at trykke på eller vises en menu med anvendelige funktioner. Nedenfor vises de handlinger du bør udføre, for at navigere mellem menuerne. Du kan vælge et menupunkt ved at trykke på den numeriske tast der svarer til nummeret til venstre for tasten på menuskærmen. Indikatoren i øverste højre hjørne af en menu betyder, at der er en anden menu under den aktuelle menu. Indikatoren betyder, at der er en anden menu ovenfor. Brug og til at skifte mellem menuerne. Tryk på for at lukke en menu, uden at vælge noget. Specifikation af udregningstilstand Når du vil udføre denne type handling: Generelle udregninger Statistiske udregninger og regressionsudregninger regression Generering af en taltabel baseret på et udtryk Vælg denne tastefunktion: (COMP) (STAT) (TABLE) Bemærk: Den oprindelige standardudregningstilstand er COMP. Konfigurering af lommeregnerens opsætning Tryk først på følgende taster for at få vist opsætningsmenuen: (SETUP). Tryk derefter på og og de numeriske taster, for at konfigurere de indstillinger du ønsker. Understregede ( ) indstillinger er oprindelige standarder. MthIO LineIO Specificerer displayformatet. Naturligt Display (MthIO) bevirker, at brøker, irrationelle tal og andre udtryk vises som de er skrevet på papir. MthIO: Vælger MathO eller LineO. MathO viser indtastede data og beregningsresultater, ved at bruge samme format som hvis de var skrevet på papir. LineO viser indtastede data på samme måde som MathO, men beregningsresultaterne vises i lineært format. De-5

7 Lineært display (LineIO) bevirker, at brøker og andre udtryk vises på en enkelt linje. Bemærk: Lommeregneren skifter automatisk til lineært display, når du aktiverer STAT-tilstand. I denne vejledning, indikerer -symbolet ved siden af en prøveudregning naturligt display (MathO), mens -symbolet indikerer lineært display. Deg Rad Gra Specificerer grader, radianer eller gradienter som vinkelargument for værdiindtastning og visning af udregningsfacit. Bemærk: I denne vejledning indikerer -symbolet ved siden af en prøveudregning grader, mens -symbolet indikerer radianer. Fix Sci Norm Specificerer antal cifre til visning af et udregningsfacit. Fix: Den værdi du angiver (fra 0 til 9), styrer antallet af decimalpladser for viste udregningsfacitter. Udregningsfacitter afrundes til det specificerede ciffer, før de vises. Eksempel: = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Den værdi du specificerer (fra 1 til 10), styrer antallet af betydende cifre for viste udregningsfacitter. Udregningsfacitter afrundes til det specificerede ciffer, før de vises. Eksempel: 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Valg af en af de to tilgængelige indstillinger (Norm 1, Norm 2) bestemmer det område, i hvilket facitterne vil blive vist i ikke-eksponentielt format. Uden for det specificerede område vises facitter i eksponentielt format. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Eksempel: = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) ab/c d/c Specificerer enten en blandet brøk (ab/c) eller en uægte brøk (d/c) til visning af brøker i udregningsfacitter. STAT ON ; OFF Specificerer om en FREQ (hyppighed)- kolonne skal vises i STAT-tilstanden i Stat Editor eller ej. Disp Dot ; Comma Specificerer om et punktum eller et komma skal vises som decimaltegn i udregningsfacittet. Der vises altid et punktum under indtastningen. Bemærk: Når punktum er valgt som decimaltegn, er separatoren for flere facitter et komma (,). Når komma er valgt, er separatoren et semikolon (;). CONT Justerer displayets kontrast. Se afsnittet Justering af displayets kontrast for detaljerede oplysninger. Initialisering af lommeregnerens indstillinger Udfør følgende procedure for at initialisere lommeregneren, som skifter udregningstilstand til COMP og sætter alle andre indstillinger, herunder menuindstillinger, tilbage til deres oprindelige standarder. (CLR) (Setup) (Yes) De-6

8 Indtastning af udtryk og værdier Grundlæggende regler for indtastning Udregninger kan indtastes på samme måde som de er skrevet. Når du trykker på bliver den indtastede udregnings prioritetsrækkefølge evalueret automatisk og facittet vises i displayet. 4 sin30 ( ) = * 1 * 2 * 3 * 1 Indtastning af en lukkende parentes kræves for sin, sinh, og andre funktioner der omfatter parenteser. * 2 Disse multiplikationstegn ( ) kan udelades. Et multiplikationstegn kan udelades når det står lige foran en åbnende parentes, lige før sin eller andre funktioner, der omfatter parenteser, lige før funktionen Ran# (tilfældigt tal), eller lige før en variabel (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), eller e. * 3 Den lukkende parentes lige før funktionen kan udelades. Eksempel på indtastning med udeladelse af handlingerne * 2 og * 3 i eksemplet ovenfor Bemærk: Hvis udregningen bliver længere end skærmens bredde under indtastningen, ruller skærmen automatisk til højre og -indikatoren vises i displayet. Når dette sker, kan du rulle til venstre igen ved at bruge og til at flytte markøren med. Når lineært display er valgt, vil et tryk på bevirke, at markøren hopper til starten af udregningen, mens bevirker at markøren hopper til enden. Når naturligt display er valgt, vil et tryk på mens markøren er ved enden af den indtastede udregning, bevirke at den hopper til starten, mens et tryk på mens markøren er ved starten, vil bevirke at den hopper til enden. Du kan indtaste op til 99 bytes for en udregning. Hvert tal, tegn, eller hver funktion, bruger normalt én byte. Nogle funktioner kræver tre til 13 bytes. Markøren skifter form til når der er 10 bytes eller mindre tilbage af den tilladte indtastning. Hvis dette sker, så stop indtastningen af udregningen og tryk på. Prioritetsrækkefølge for udregninger De indtastede beregningers prioritetsrækkefølge evalueres i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Når to udtryk har samme prioritet, udføres beregningen fra venstre mod højre. 1. Udtryk i parentes 2. Funktioner der kræver et argument til højre og en lukkende parentes ) der efterfølger argumentet 3. Funktioner der kommer efter den indtastede værdi (x 2, x 3, x 1, x!,,, r, g, %), potenser (x ), rødder ( ) 4. Brøker De-7

9 5. Negativt tegn ( ) Bemærk: Ved kvadrering af en negativ værdi (som f.eks. 2), skal den værdi der kvadreres indsættes i parentesen ( 2 ). Da x 2 har højere prioritet end det negative tegn, vil en indtastning af 2 resultere i kvadrering af 2 med efterfølgende påsætning af et negativt tegn til facittet. Hav altid prioritetsrækkefølgen for øje og indsæt negative værdier i parentes når det kræves. 6. Anslåede værdier i STAT-tilstand (,, 1, 2) 7. Multiplikation hvor multiplikationstegnet er udeladt 8. Permutation (npr), kombination (ncr) 9. Multiplikation, division (, ) 10. Addition, subtraktion (+, ) Indtastning med naturligt display Valg af naturligt display gør det muligt at indtaste og vise brøker og visse funktioner (log, x 2, x 3, x,,,, x 1, 10, e, Abs) som de skrives i din tekstbog. 2 + '2 1 + ' Vigtigt: Visse typer udtryk kan bevirke, at højden af en udregningsformel er større end én displaylinje. En udregningsformels makisimalt tilladte højde er to displayskærme (31 punkter 2). Yderligere indtastning vil blive umulig, hvis højden af den udregning du indtaster, overstiger den tilladte grænse. Nesting af funktioner og parenteser er tilladt. Yderligere indtastning vil blive umulig, hvis du indlejrer for mange funktioner og/eller parenteser. Hvis dette sker, skal du dele udregningen i flere dele og udregne hver del for sig. Bemærk: Når du trykker på og opnår et udregningsfacit ved hjælp af naturligt display, kan en del af det udtryk, du indtaster, skæres fra. Hvis du har behov for at se hele det indtastede udtryk igen, skal du trykke på og derefter trykke på og for at rulle det indtastede udtryk. Brug af værdier og udtryk som argumenter (kun naturligt display) En værdi eller et udtryk, du allerede har indtastet, kan bruges som en funktions argument. Når du f.eks. har indtastet 7, kan du lave det til argument 6 for, med et facit på 7 ' 6. At indtaste og derefter ændre det til ' (INS) De-8

10 Som vist ovenfor bliver den værdi eller det udtryk til højre for markøren, efter at der er trykket på (INS), argument for den funktion, der specificeres som den næste. Det område, der omfattes som argument, er alt op til den første åbne parentes til højre hvis der er en, eller alt op til den første funktion til højre (sin(30), log2(4), osv.) Denne egenskab kan bruges sammen med følgende funktioner:,, ( ), ( ), ( ),,, ( ),. Indtastningstilstanden Overskriv (kun lineært display) Du kan vælge enten indsæt eller overskriv som indtastningstilstand, men kun mens lineært display er valgt. I tilstanden overskriv erstatter den tekst, du indtaster, den tekst der er ved markørens aktuelle placering. Du kan skifte mellem tilstandene indsæt og overskriv på følgende måde: (INS). Markøren vises som I i tilstanden indsæt og som i tilstanden overskriv. Bemærk: I naturligt display bruges altid tilstanden indsæt, så hvis displayet skiftes fra lineært display til naturligt display, skiftes automatisk til tilstanden indsæt. At korrigere og slette udtryk Sådan slettes et enkelt tegn eller en funktion: Flyt markøren så den er nøjagtig til højre for det tegn eller den funktion du vil slette, og tryk derefter på. I overskrivningstilstand flyttes markøren så den er nøjagtig under det tegn eller den funktion du vil slette, og tryk derefter på. Sådan indsættes et tegn eller en funktion i en udregning: Brug og til at flytte markøren til det sted hvor du vil indsætte tegnet eller funktionen, og indsæt det/den derefter. Husk altid at bruge indsætningstilstand, hvis lineært display er valgt. Sådan slettes hele den udregning du indtaster: Tryk på. Skift mellem udregningsfacitter Hvis naturligt display er valgt, vil hvert tryk på skifte det aktuelt viste udregningsfacit mellem dets brøkformat og dets decimalformat, dets - format og decimalformat, eller dets -format og decimalformat. 6 = 1 6 = 0, ( ) f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, '6 + 2'3 f Når lineært display er valgt, vil hvert tryk på skifte det aktuelt viste udregningsfacit mellem dets decimalformat og brøkformat. 1 5 = 0,2 = f 1 5 De-9

11 1 4 5 = 1 5 = 0, f 0.2 Vigtigt: Alt afhængig af den type udregningsfacit, der vises på displayet når du trykker på -tasten, kan omregningsprocessen tage en del tid at udføre. For nogle udregningsfacitter vil den viste værdi ikke blive omregnet ved at trykke på -tasten. Det er ikke muligt at skifte fra decimalformat til blandet brøkformat, hvis det samlede antal cifre, som anvendes i den blandede brøk (inklusive heltal, tæller, nævner og skilletegn) er større end 10. Bemærk: Med naturligt display (MathO) vil et tryk på i stedet for efter indtastning af en udregning vise udregningsfacittet i decimalformat. Ved et tryk på efter dette skiftes der til brøkformat eller -format af udregningsfacittet. Facittets -format vises ikke i dette tilfælde. Grundlæggende udregninger Udregninger med brøker Bemærk, at indtastningsmetoden for brøker er forskellig, afhængig af om du bruger naturligt eller lineært display = eller = ( ) Bemærk: Facit af en udregning, som indeholder både brøk- og decimalværdier, vises i decimalformat. Brøker i udregningsfacitter vises efter de er reduceret til deres laveste led. Sådan skiftes et udregningsfacit mellem et format for uægte brøk og blandet brøk: Tryk på følgende taster: ( ) Sådan skiftes et udregningsfacit mellem brøk og decimalformat: Tryk på. Udregninger med procenter Indtastning af en værdi og tryk på (%) bevirker, at den indtastede værdi bliver en procentværdi % = (%) 30 Udregn hvilken procentdel 660 er af 880. (75%) (%) 75 Øg 2500 med 15%. (2875) (%) 2875 Reducer 3500 med 25%. (2625) (%) 2625 De-10

12 Udregninger med grad, minut, sekund (seksagesimal) Udføres en addition eller subtraktion mellem seksagesimale værdier, eller en multiplikation eller division mellem en seksagesimal værdi og en decimalværdi, vil facittet vises som en seksagesimal værdi. Du kan også omregne mellem seksagesimal og decimal. Indtastningsformat for en seksagesimal værdi: {grader} {minutter} {sekunder}. Bemærk: Du skal altid indtaste en værdi for grader og minutter, selvom den er nul = Omregn til den tilsvarende decimalværdi (Omregner seksagesimal til decimal.) (Omregner decimal til seksagesimal.) Multi-udsagn Du kan bruge kolontegnet (:) til at forbinde to eller flere udtryk og udføre dem i en rækkefølge fra venstre mod højre når du trykker på : (:) Anvendelse af teknisk notation En simpel tastebetjening transformerer en vist værdi til teknisk notation. Transformer værdien 1234 til teknisk notation, idet decimaltegnet flyttes til højre De Transformer værdien 123 til teknisk notation, idet decimaltegnet flyttes til venstre ( ) ( ) Udregningshistorik I COMP-tilstand husker lommeregneren op til ca. 200 databytes af den seneste udregning. Du kan rulle gennem udregningshistorikkens indhold med og = = =

13 (Ruller tilbage.) 4 (Ruller tilbage igen.) 2 Bemærk: Alle udregningernes historikdata slettes når du trykker på, når du skifter til en anden udregningstilstand, når du skifter displayformat, eller når du udfører en hvilken som helst nulstilling. Gentagelse Mens et udregningsfacit vises i displayet, kan du trykke på eller for at redigere det udtryk du brugte til den forrige udregning ,5 = 14, ,1 = 4,9 (Fortsætter) Bemærk: Hvis du vil redigere en udregning når -indikatoren er til højre for et vist udregningsfacit (se afsnittet Sådan læses displayet ), skal du trykke på efterfulgt af og for at rulle til udregningen. Facithukommelse (Ans) Det sidst opnåede udregningsfacit gemmes i Ans (facit)-hukommelsen. Indholdet i facithukommelsen opdateres når et nyt udregningsfacit vises. Division af facittet 3 4 med (Fortsætter) = = 210 (Fortsætter) 789 Variable (A, B, C, D, E, F, X, Y) Din lommeregner har otte forudindstillede variabler der hedder A, B, C, D, E, F, X, og Y. Du kan tildele værdier til variabler og også bruge variablerne i udregninger. Sådan tildeles et facit på til variabel A 3 5 (STO) (A) 8 Sådan multipliceres indholdet af variabel A med 10 (Fortsætter) (A) Sådan genkaldes indholdet af variabel A (Fortsætter) (A) 8 Sådan slettes indholdet af variabel A 0 (STO) (A) 0 De-12

14 Uafhængig hukommelse (M) Du kan føje udregningsfacitter til eller trække facitter fra den uafhængige hukommelse. M vises i displayet, når en anden værdi end nul er gemt i den uafhængige hukommelse. Sådan slettes indholdet i M 0 (STO) (M) 0 Sådan tilføjes et facit på 10 5 til M (Fortsætter) Sådan subtraheres et facit på fra M (Fortsætter) 10 5 (M ) 15 Sådan genkaldes indholdet i M (Fortsætter) (M) 35 Bemærk: Til uafhængig hukommelse bruges variablen M. Sådan slettes indholdet i alle hukommelser Facithukommelsen, den uafhængige hukommelse og variablernes indhold bevares, selvom du trykker på, skifter udregningstilstand, eller slukker for lommeregneren. Gå frem efter følgende procedure, når du vil slette indholdet i alle hukommelser. (CLR) (Memory) (Yes) Udregning af primfaktorer I COMP-tilstand kan du opløse et positivt heltal op til 10 cifre i primfaktorer op til tre cifre. Sådan udregnes en primfaktor af (FACT) Når du udregner en primfaktor af en værdi, der indeholder en faktor der er et primtal med mere end tre cifre, vil den del, der ikke kan opløses i faktorer, blive indsat i parenteser i displayet. Sådan udregnes en primfaktor af (= ) (FACT) Alle handlinger nedenfor afslutter facitvisning for udregning af primfaktorer. Ved at trykke på (FACT) eller. Ved at trykke på én af følgende taster: eller. Ved brug af opsætningsmenuen til ændring af vinkelargumentets indstilling (Deg, Rad, Gra) eller displayets cifferindstilling (Fix, Sci, Norm). Bemærk: Du vil ikke kunne udregne en primfaktor mens en udregning af en decimalværdi, brøk, eller en negativ værdi vises. Et forsøg på dette vil forårsage en matematisk fejl (Math ERROR). Du vil ikke være i stand til at udregne primfaktorer mens et facit af en udregning der bruger Pol, Rec vises. De-13

15 Funktionsudregninger For faktiske handlinger, hvor hver funktion anvendes, se afsnittet Eksempler efter listen nedenfor. : vises som 3, , men = 3, bruges til interne udregninger. e : e vises som 2, , men e = 2, bruges til interne udregninger. sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriske funktioner. Specificer vinkelargumentet før udregningerne udføres. Se 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperbolske funktioner. Indsætter en funktion fra den menu der vises når du trykker på. Vinkelargumentindstillingen påvirker ikke udregningerne. Se 2., r, g : Disse funktioner specificerer vinkelargumentet. specificerer grader, r radianer, og g gradienter. Indsætter en funktion fra den menu der vises når du trykker på følgende taster: (DRG ). Se 3., : Eksponentielle funktioner. Bemærk, at indtastningsmetoden er forskellig, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 4. log : Logaritmisk funktion. Tryk på -tasten for at indsætte log a b som log (a, b). Basis 10 er standardindstillingen, hvis du ikke indtaster noget for a. -tasten kan også bruges til indtastning, men kun når naturligt display er valgt. I dette tilfælde, skal du indtaste en værdi for den pågældende basis. Se 5. ln : Naturlig logaritme til basis e. Se 6. x 2, x 3, x,,,, x 1 : Potenser, potensrødder og reciprokværdier. Bemærk, at indtastningsmetoderne for x,,, og er forskellige, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 7. Bemærk: De følgende funktioner kan ikke indsættes i en fortløbende rækkefølge: x 2, x 3, x, x 1. Hvis du, for eksempel, indtaster 2, vil det sidste blive ignoreret. For at indsætte 2 22, indsæt 2, tryk på -tasten, og tryk derefter på ( ). Pol, Rec : Pol omregner rektangulære koordinater til polære koordinater, mens Rec omregner polære koordinater til rektangulære koordinater. Se 8. Pol(x, y) = (r, θ) Rec(r, θ) = (x, y) Specificer vinkelargumentet før Rektangulære Polære koordinater udregningerne udføres. Udregningsfacit for r og θ og for x og y er hver især henholdsvis tildelt variablerne X og Y. Udregningsfacittet vises i området koordinater (Rec) (Pol) x!: Fakultet-funktion. Se 9. Abs : Funktion for absolut værdi. Bemærk, at indtastningsmetoden er forskellig, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 10. Ran# : Genererer et 3-cifret pseudotilfældigt tal mindre end 1. Facit vises som en brøk når naturligt display er valgt. Se 11. De-14

16 RanInt# : Til indtastning af funktionen for formatet RanInt#(a, b), som genererer et tilfældigt heltal inden for området a til b. Se 12. npr, ncr : Funktionerne permutation (npr) og kombination (ncr). Se 13. Rnd : Argumentet for denne funktion er gjort til en decimalværdi og derefter afrundet i overensstemmelse med den aktuelle indstilling af antallet af displaycifre (Norm, Fix eller Sci). Med Norm 1 eller Norm 2 afrundes argumentet til 10 cifre. Med Fix og Sci afrundes argumentet til det specificerede ciffer. Når f.eks. Fix 3 er indstillingen for displaycifre, vises facit af 10 3 som 3,333 mens lommeregneren bibeholder en værdi på 3, (15 cifre) internt til udregning. I tilfælde af Rnd(10 3) = 3,333 (med Fix 3) bliver både den viste værdi og lommeregnerens interne værdi 3,333. Derfor vil en serie udregninger frembringe forskellige facitter, afhængig af om Rnd bruges (Rnd(10 3) 3 = 9,999) eller ikke bruges ( = 10,000). Se 14. Bemærk: Brug af funktioner kan gøre en udregning langsommere, hvilket kan forsinke visningen af facittet. Udfør ikke en efterfølgende handling mens du venter på at udregningsfacittet bliver vist. Tryk på for at afbryde en igangværende udregning før facit vises. Eksempler sin 30 = 0, sin 1 0,5 = 30 (sin 1 ) sinh 1 = 1, (sinh) cosh 1 1 = 0 (cosh 1 )1 0 /2 radianer = 90, 50 gradienter = 45 ( ) 2 (DRG ) ( r ) (DRG ) ( g ) 45 4 For at udregne e 5 2 til tre betydende cifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) ( ) ( ) log = log 1000 = log 2 16 = 4 2 (,) For at udregne ln 90 (= loge 90) til tre betydende cifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) , = (1+1) 2+2 = (5 2 ) 3 = = 2 ( ) ( )32 2 De-15

17 For at udregne '2 3(= 3'2 = 4, ) til tre decimalpladser (Fix 3) (SETUP) (Fix) 2 3 3' For at omregne rektangulære koordinater ('2, '2 ) til polære koordinater (Pol) 2 (,) 2 r=2,θ=45 (Pol) 2 (,) 2 r= 2 θ= 45 For at omregne polære koordinater ('2, 45 ) til rektangulære koordinater (Rec) 2 (,)45 X=1, Y=1 (5 + 3)! = (x!) = For at opnå tre tilfældige, trecifrede heltal 1000 (Ran#) (De facitter, der vises her, er udelukkende beregnet til illustrationsformål. Faktiske facitter vil afvige.) For at generere tilfældige heltal inden for området 1 til 6 (RanInt)1 (,) (De facitter, der vises her, er udelukkende beregnet til illustrationsformål. Faktiske facitter vil afvige.) 13 For at bestemme antallet af mulige permutationer og kombinationer når der vælges fire personer fra en gruppe på 10 Permutationer: 10 (npr) Kombinationer: 10 (ncr) For at udføre følgende udregninger når Fix 3 er valgt for antallet af displaycifrene: og Rnd(10 3) 3 (SETUP) (Fix) (Rnd) De-16

18 Statistiske udregninger (STAT) For at påbegynde en statistisk udregning, skal du trykke på tasterne (STAT) for at aktivere STAT-tilstand og derefter bruge skærmbilledet der vises, til at vælge den type udregning du vil udføre. Sådan vælges de statistiske udregningstyper nedenfor: (Regressionsformel vist i parentes) Enkelt-variabel (X) Tryk på denne tast: (1-VAR) Parvise variabler (X, Y), lineær regression ( y = A + Bx) (A+BX) Parvise variabler (X, Y), kvadratisk regression ( y = A + Bx + Cx 2 ) Parvise variabler (X, Y), logaritmisk regression ( y = A + Blnx) Parvise variabler (X, Y), e eksponentiel regression ( y = Ae B x ) Parvise variabler (X, Y), ab eksponentiel regression ( y = AB x ) (_+CX 2 ) (ln X) (e^x) (A B^X) Parvise variabler (X, Y), potensregression ( y = Ax B ) (A X^B) Parvise variabler (X, Y), omvendt regression (1/X) ( y = A + B/x) Ved at trykke på en af tasterne ( til ) ovenfor vises Stat Editor. Bemærk: Hvis du vil ændre udregningstypen efter du har aktiveret STATtilstand skal du trykke på tasterne (STAT) (Type) for at få vist skærmbilledet til valg af udregningstype. Indtastning af data Brug Stat Editor til indtastning af data. Tryk på følgende taster for at få vist Stat Editor: (STAT) (Data). I Stat Editor findes 80 rækker til dataindtastning når der kun er en X-kolonne, 40 rækker når der er X- og FREQ-kolonner eller X- og Y-kolonner, eller 26 rækker når der er X-, Y-, og FREQ-kolonner. Bemærk: Brug FREQ (hyppighed)-kolonnen til at indtaste størrelsen (hyppigheden) af identiske dataelementer. Visning af FREQ-kolonnen kan aktiveres (vises) eller deaktiveres (ikke vises) ved hjælp af indstillingen Stat Format i opsætningsmenuen. 1 For at vælge lineær regression og indtaste følgende data: (170, 66), (173, 68), (179, 75) (STAT) (A+BX) STAT STAT STAT De-17

19 Vigtigt: Alle data, der på det aktuelle tidspunkt er indtastet i Stat Editor, slettes når du afslutter STAT-tilstand, skifter mellem de statistiske udregningstyper enkelt-variabel og parvise variabler, eller ændrer Stat Format-indstillingen på opsætningsmenuen. De følgende handlinger understøttes ikke af Stat Editor:, (M ), (STO). Pol, Rec, og multi-udsagn kan heller ikke indtastes med Stat Editor. Sådan ændres data i en celle: I Stat Editor flyttes markøren til den celle, der indeholder de data du vil ændre. Indtast de nye data og tryk derefter på. Sådan slettes en linje: I Stat Editor flyttes markøren til den linje du vil slette. Tryk derefter på. Sådan indsættes en linje: I Stat Editor flyttes markøren til det sted hvor du vil indsætte linjen. Tryk derefter på følgende taster: (STAT) (Edit) (Ins). Sådan slettes alt indhold i Stat Editor: Tryk på følgende taster i Stat Editor: (STAT) (Edit) (Del-A). Sådan opnås statiske værdier fra indtastede data Tryk på i Stat Editor for at opnå statistiske værdier og genkald derefter den statistiske variabel ( x, x 2, osv.) du vil have. Understøttede statistiske variabler og de taster, du skal trykke på for at genkalde dem, er vist nedenfor. For statistiske udregninger med en enkelt-variabel er de variable værdier der er markeret med en stjerne (*) tilgængelige. Sum: x 2 *, x*, y 2, y, xy, x 3, x 2 y, x 4 (STAT) (Sum) til Antal elementer: n*, Middelværdi: *,, Befolkningsstandardafvigelse: x*, y, Stikprøvestandardafvigelse: sx*, sy (STAT) (Var) til Minimumsværdi: minx*, miny, Maksimumsværdi: maxx*, maxy (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske udregning med en enkelt-variabel er valgt) (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske udregning med parvise variabler er valgt) Regressionskoefficienter: A, B, Korrelationskoefficient: r, Anslåede værdier:, (STAT) (Reg) til Regressionskoefficienter til kvadratisk regression: A, B, C, Anslåede værdier: 1, 2, (STAT) (Reg) til Se tabellen i starten af dette afsnit af brugsvejledningen, for regressionsformler., 1, 2 og er ikke variable værdier. De er kommandoer af den type der tager et argument lige før dem. Se afsnittet Udregning af anslåede værdier for yderligere information. 2 Sådan indtastes data med en enkelt variabel x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, ved hjælp af FREQ-kolonnen, til at specificere antallet af gentagelser for hvert element ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), og beregne middelværdien og befolkningsstandardafvigelsen. De-18

20 (SETUP) (STAT) (ON) (STAT) (1-VAR) STAT (STAT) (Var) ( ) (STAT) (Var) ( x) Facitter: Middelværdi: 3 Befolkningsstandardafvigelse: 1, For at udregne korrelationskoefficienterne for den lineære regression og den logaritmiske regression for følgende parvise variable data og bestemme regressionsformlen for den stærkeste korrelation: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Specificer Fix 3 (tre decimalpladser) for facitter. (SETUP) (STAT) (OFF) (SETUP) (Fix) (STAT) (A + BX) STAT FIX (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Type) (In X) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Reg) (A) (STAT) (Reg) (B) Facitter: Korrelationskoefficient for lineær regression: 0,923 Korrelationskoefficient for logaritmisk regression: 0,998 Logaritmisk regressionsformel: y = 3857, ,532lnx Udregning af anslåede værdier Baseret på den regressionsformel, der opnås ved en statistisk udregning med parvise variabler, kan den anslåede værdi af y udregnes for en given x-værdi. Den tilsvarende x-værdi (to værdier, x1 og x2, i tilfælde af en kvadratisk regression) kan også udregnes for en værdi på y i regressionsformlen. 4 For at bestemme den anslåede værdi for y når x = 160 i den regressionsformel der frembringes af logaritmisk regression af dataene i 3. Specificer Fix 3 for facittet. (Udfør følgende handling når handlingerne er afsluttet i 3.) 160 (STAT) (Reg) ( ) Facit: 8106,898 Vigtigt: Udregninger af regressionskoefficient, korrelationskoefficient, og anslåede værdier, kan vare meget længe når der er et stort antal dataelementer. De-19

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere