fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS"

Transkript

1 De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse CASIOs UDDANNELSESFORUM

2 Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger... 2 Initialisering af lommeregneren... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Korrekt behandling... 2 Aftagning af etuiet... 3 Tænd og sluk... 3 Justering af displayets kontrast... 3 Tastemarkeringer... 3 Sådan læses displayet... 4 Brug af menuer... 5 Specifikation af udregningstilstand... 5 Konfigurering af lommeregnerens opsætning... 5 Indtastning af udtryk og værdier... 7 Skift mellem udregningsfacitter... 9 Grundlæggende udregninger Udregning af primfaktorer Funktionsudregninger Statistiske udregninger (STAT) Oprettelse af en taltabel fra en funktion (TABLE) Udregningsområder, antal cifre og nøjagtighed Fejl Inden du antager at lommeregneren har en fejlfunktion Udskiftning af batteriet Specifikationer Ofte stillede spørgsmål De-1

3 Vigtig information Visninger og illustrationer (som f.eks. tastemarkeringer) vist i denne brugsvejledning, er udelukkende til illustrationsformål, og kan afvige noget fra de faktiske genstande de står for. Indholdet i denne brugsvejledning kan ændres uden forudgående advarsel. CASIO Computer Co., Ltd. hæfter på ingen måde for specielle skader, tilfældige skader, eller følgeskader i forbindelse med, eller som opstår ud af købet af, eller brugen af dette produkt og varer der leveres sammen med det. Desuden hæfter CASIO Computer Co., Ltd. ikke for noget krav af nogen som helst art, fra hvilken som helst der opstår fra brugen af dette produkt og de varer der leveres sammen med det. Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation. Prøveudregninger Prøveudregninger i denne vejledning vises med ikonet. Medmindre det angives specifikt, formodes det ved alle prøveudregninger, at lommeregneren er i dens oprindelige standardopsætning. Anvend proceduren i afsnittet Initialisering af lommeregneren, for at sætte lommeregneren tilbage til dens oprindelige opsætning. Se afsnittet Konfigurering af lommeregnerens opsætning for yderligere information om markeringerne,,, og som vises i prøveudregningerne. Initialisering af lommeregneren Udfør følgende procedure når du vil initialisere lommeregneren og sætte udregningstilstand og opsætning tilbage til deres oprindelige standardindstillinger. Bemærk, at denne handling også sletter alle aktuelle data i lommeregnerens hukommelse. (CLR) (All) (Yes) Sikkerhedsforskrifter Batteri Opbevar batterierne utilgængeligt for små børn. Brug kun den type batteri der er angivet for denne lommeregner i denne brugsvejledning. Korrekt behandling Selvom lommeregneren fungerer normalt, skal batteriet udskiftes mindst én gang hvert 3. år (LR44 (GPA76)), hvert 2. år (R03 (UM-4)), eller hvert år (LR03 (AM4)). Et tomt batteri kan lække og beskadige lommeregneren samt medføre funktionsfejl. Efterlad aldrig et tomt batteri i lommeregneren. Forsøg ikke at bruge lommeregneren når batteriet er fuldstændig tomt (fx-85es PLUS). Det batteri, der leveres sammen med lommeregneren, aflader en smule under transport og opbevaring. Derfor skal det måske udskiftes før den normale, forventede batterilevetid. De-2

4 Anvend ikke et oxyride-batteri* eller andre typer nikkelbaserede, primærbatterier sammen med dette produkt. Manglende kompatibilitet mellem sådanne batterier og produktspecifikationer kan resultere i, at batteriet har en kortere levetid og funktionsfejl. Undgå brug og opbevaring af lommeregneren i områder med ekstreme temperaturer, meget høj luftfugtighed og støv. Udsæt ikke lommeregneren for kraftige stød, tryk, eller bøjninger. Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad. Brug en blød, tør klud til rengøring af lommeregnerens udvendige del. Lommeregneren eller batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne i dit område. * Firma- og produktnavne, der anvendes i denne vejledning, kan være registrerede varemærker eller varemærker som tilhører de respektive indehavere. Aftagning af etuiet Før lommeregneren tages i brug, skubbes dens etui nedad for at fjerne det. Derefter fastgøres etuiet på bagsiden af lommeregneren, som vist i illustrationen til højre. Tænd og sluk Tryk på for at tænde lommeregneren. Tryk på (OFF) for at slukke lommeregneren. Automatisk slukning Din lommeregner slukker automatisk hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 10 minutter. Tryk på tasten hvis dette sker, for at tænde lommeregneren igen. Justering af displayets kontrast Få vist CONTRAST-skærmbilledet ved at trykke på følgende taster: (SETUP) ( CONT ). Tryk derefter på og for at justere kontrasten. Tryk på når indstillingen er som du vil have den. Vigtigt: Hvis justeringen af displayets kontrast ikke forbedrer displayets læsbarhed, er dette muligvis ensbetydende med, at batteriniveauet er lavt. Udskift batteriet. Tastemarkeringer Ved at trykke på tasten eller, efterfulgt af en anden tast, udføres den anden tasts alternative funktion. Den alternative funktion indikeres af teksten oven over tasten. Følgende oversigt viser, hvad de forskellige farver på teksten på den alternative funktionstast betyder. Alternativ funktion sin 1 D s Normal funktion De-3

5 Hvis tastemarkeringens tekst har denne farve: Gul Rød Betyder dette: Tryk på efterfulgt af tasten for at få adgang til den relevante funktion. Tryk på efterfulgt af tasten for at indtaste den relevante variabel, konstant eller et symbol. Sådan læses displayet I lommeregnerens display vises indtryk som du indtaster, udregningsfacitter og forskellige indikatorer. Indtastet udtryk Indikatorer Math Math Udregningsfacit Hvis en -indikator vises til højre for udregningsfacittet, betyder dette at det viste udregningsfacit fortsættes til højre. Brug og for at rulle til visning af udregningsfacit. Hvis en -indikator vises til højre for det indtastede udtryk, betyder dette at den viste udregning fortsættes til højre. Brug og for at rulle til visning af indtastet udtryk. Bemærk, at hvis du vil rulle det indtastede indtryk, samtidig med at både og -indikatorerne vises, skal du først trykke på og derefter bruge og til at rulle med. Displayets indikatorer Denne indikator: Betyder dette: Tastaturet er skiftet ved et tryk på -tasten. Tastaturet S vil ophæve skiftet og denne indikator vil forsvinde, når du trykker på en tast. Den alfabetiske indtastningstilstand er indtastet ved et tryk A på -tasten. Den alfabetiske indtastningstilstand afsluttes og denne indikator vil forsvinde når du trykker på en tast. M Der er gemt en værdi i den uafhængige hukommelse. Lommeregneren er i standby til indtastning af et STO variabelnavn for at tildele variablen en værdi. Denne indikator vises, når du trykker på (STO). Lommeregneren er i standby til indtastning af et RCL variabelnavn for at genkalde variablens værdi. Denne indikator vises, når du trykker på. STAT Lommeregneren er i STAT-tilstand. 7 Standardvinkelargumentet er grader. 8 Standardvinkelargumentet er radianer. 9 Standardvinkelargumentet er gradienter. FIX Et fastsat antal decimalpladser er i effekt. De-4

6 SCI Math Disp Et fastsat antal betydende cifre er i effekt. Naturligt display er valgt som displayformat. Hukommelsesdata for udregningshistorik er tilgængelige og kan genafspilles, eller der er flere data over/under den aktuelle skærm. Displayet viser aktuelt et mellemfacit af en multiudsagnsudregning. Vigtigt: I forbindelse med nogle typer udregninger, der tager lang til at udføre, viser displayet måske kun de ovenstående indikatorer (uden nogen værdi), mens udregningen udføres internt. Brug af menuer Nogle af lommeregnerens handlinger udføres ved hjælp af menuer. Ved for eksempel at trykke på eller vises en menu med anvendelige funktioner. Nedenfor vises de handlinger du bør udføre, for at navigere mellem menuerne. Du kan vælge et menupunkt ved at trykke på den numeriske tast der svarer til nummeret til venstre for tasten på menuskærmen. Indikatoren i øverste højre hjørne af en menu betyder, at der er en anden menu under den aktuelle menu. Indikatoren betyder, at der er en anden menu ovenfor. Brug og til at skifte mellem menuerne. Tryk på for at lukke en menu, uden at vælge noget. Specifikation af udregningstilstand Når du vil udføre denne type handling: Generelle udregninger Statistiske udregninger og regressionsudregninger regression Generering af en taltabel baseret på et udtryk Vælg denne tastefunktion: (COMP) (STAT) (TABLE) Bemærk: Den oprindelige standardudregningstilstand er COMP. Konfigurering af lommeregnerens opsætning Tryk først på følgende taster for at få vist opsætningsmenuen: (SETUP). Tryk derefter på og og de numeriske taster, for at konfigurere de indstillinger du ønsker. Understregede ( ) indstillinger er oprindelige standarder. MthIO LineIO Specificerer displayformatet. Naturligt Display (MthIO) bevirker, at brøker, irrationelle tal og andre udtryk vises som de er skrevet på papir. MthIO: Vælger MathO eller LineO. MathO viser indtastede data og beregningsresultater, ved at bruge samme format som hvis de var skrevet på papir. LineO viser indtastede data på samme måde som MathO, men beregningsresultaterne vises i lineært format. De-5

7 Lineært display (LineIO) bevirker, at brøker og andre udtryk vises på en enkelt linje. Bemærk: Lommeregneren skifter automatisk til lineært display, når du aktiverer STAT-tilstand. I denne vejledning, indikerer -symbolet ved siden af en prøveudregning naturligt display (MathO), mens -symbolet indikerer lineært display. Deg Rad Gra Specificerer grader, radianer eller gradienter som vinkelargument for værdiindtastning og visning af udregningsfacit. Bemærk: I denne vejledning indikerer -symbolet ved siden af en prøveudregning grader, mens -symbolet indikerer radianer. Fix Sci Norm Specificerer antal cifre til visning af et udregningsfacit. Fix: Den værdi du angiver (fra 0 til 9), styrer antallet af decimalpladser for viste udregningsfacitter. Udregningsfacitter afrundes til det specificerede ciffer, før de vises. Eksempel: = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Den værdi du specificerer (fra 1 til 10), styrer antallet af betydende cifre for viste udregningsfacitter. Udregningsfacitter afrundes til det specificerede ciffer, før de vises. Eksempel: 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Valg af en af de to tilgængelige indstillinger (Norm 1, Norm 2) bestemmer det område, i hvilket facitterne vil blive vist i ikke-eksponentielt format. Uden for det specificerede område vises facitter i eksponentielt format. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Eksempel: = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) ab/c d/c Specificerer enten en blandet brøk (ab/c) eller en uægte brøk (d/c) til visning af brøker i udregningsfacitter. STAT ON ; OFF Specificerer om en FREQ (hyppighed)- kolonne skal vises i STAT-tilstanden i Stat Editor eller ej. Disp Dot ; Comma Specificerer om et punktum eller et komma skal vises som decimaltegn i udregningsfacittet. Der vises altid et punktum under indtastningen. Bemærk: Når punktum er valgt som decimaltegn, er separatoren for flere facitter et komma (,). Når komma er valgt, er separatoren et semikolon (;). CONT Justerer displayets kontrast. Se afsnittet Justering af displayets kontrast for detaljerede oplysninger. Initialisering af lommeregnerens indstillinger Udfør følgende procedure for at initialisere lommeregneren, som skifter udregningstilstand til COMP og sætter alle andre indstillinger, herunder menuindstillinger, tilbage til deres oprindelige standarder. (CLR) (Setup) (Yes) De-6

8 Indtastning af udtryk og værdier Grundlæggende regler for indtastning Udregninger kan indtastes på samme måde som de er skrevet. Når du trykker på bliver den indtastede udregnings prioritetsrækkefølge evalueret automatisk og facittet vises i displayet. 4 sin30 ( ) = * 1 * 2 * 3 * 1 Indtastning af en lukkende parentes kræves for sin, sinh, og andre funktioner der omfatter parenteser. * 2 Disse multiplikationstegn ( ) kan udelades. Et multiplikationstegn kan udelades når det står lige foran en åbnende parentes, lige før sin eller andre funktioner, der omfatter parenteser, lige før funktionen Ran# (tilfældigt tal), eller lige før en variabel (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), eller e. * 3 Den lukkende parentes lige før funktionen kan udelades. Eksempel på indtastning med udeladelse af handlingerne * 2 og * 3 i eksemplet ovenfor Bemærk: Hvis udregningen bliver længere end skærmens bredde under indtastningen, ruller skærmen automatisk til højre og -indikatoren vises i displayet. Når dette sker, kan du rulle til venstre igen ved at bruge og til at flytte markøren med. Når lineært display er valgt, vil et tryk på bevirke, at markøren hopper til starten af udregningen, mens bevirker at markøren hopper til enden. Når naturligt display er valgt, vil et tryk på mens markøren er ved enden af den indtastede udregning, bevirke at den hopper til starten, mens et tryk på mens markøren er ved starten, vil bevirke at den hopper til enden. Du kan indtaste op til 99 bytes for en udregning. Hvert tal, tegn, eller hver funktion, bruger normalt én byte. Nogle funktioner kræver tre til 13 bytes. Markøren skifter form til når der er 10 bytes eller mindre tilbage af den tilladte indtastning. Hvis dette sker, så stop indtastningen af udregningen og tryk på. Prioritetsrækkefølge for udregninger De indtastede beregningers prioritetsrækkefølge evalueres i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Når to udtryk har samme prioritet, udføres beregningen fra venstre mod højre. 1. Udtryk i parentes 2. Funktioner der kræver et argument til højre og en lukkende parentes ) der efterfølger argumentet 3. Funktioner der kommer efter den indtastede værdi (x 2, x 3, x 1, x!,,, r, g, %), potenser (x ), rødder ( ) 4. Brøker De-7

9 5. Negativt tegn ( ) Bemærk: Ved kvadrering af en negativ værdi (som f.eks. 2), skal den værdi der kvadreres indsættes i parentesen ( 2 ). Da x 2 har højere prioritet end det negative tegn, vil en indtastning af 2 resultere i kvadrering af 2 med efterfølgende påsætning af et negativt tegn til facittet. Hav altid prioritetsrækkefølgen for øje og indsæt negative værdier i parentes når det kræves. 6. Anslåede værdier i STAT-tilstand (,, 1, 2) 7. Multiplikation hvor multiplikationstegnet er udeladt 8. Permutation (npr), kombination (ncr) 9. Multiplikation, division (, ) 10. Addition, subtraktion (+, ) Indtastning med naturligt display Valg af naturligt display gør det muligt at indtaste og vise brøker og visse funktioner (log, x 2, x 3, x,,,, x 1, 10, e, Abs) som de skrives i din tekstbog. 2 + '2 1 + ' Vigtigt: Visse typer udtryk kan bevirke, at højden af en udregningsformel er større end én displaylinje. En udregningsformels makisimalt tilladte højde er to displayskærme (31 punkter 2). Yderligere indtastning vil blive umulig, hvis højden af den udregning du indtaster, overstiger den tilladte grænse. Nesting af funktioner og parenteser er tilladt. Yderligere indtastning vil blive umulig, hvis du indlejrer for mange funktioner og/eller parenteser. Hvis dette sker, skal du dele udregningen i flere dele og udregne hver del for sig. Bemærk: Når du trykker på og opnår et udregningsfacit ved hjælp af naturligt display, kan en del af det udtryk, du indtaster, skæres fra. Hvis du har behov for at se hele det indtastede udtryk igen, skal du trykke på og derefter trykke på og for at rulle det indtastede udtryk. Brug af værdier og udtryk som argumenter (kun naturligt display) En værdi eller et udtryk, du allerede har indtastet, kan bruges som en funktions argument. Når du f.eks. har indtastet 7, kan du lave det til argument 6 for, med et facit på 7 ' 6. At indtaste og derefter ændre det til ' (INS) De-8

10 Som vist ovenfor bliver den værdi eller det udtryk til højre for markøren, efter at der er trykket på (INS), argument for den funktion, der specificeres som den næste. Det område, der omfattes som argument, er alt op til den første åbne parentes til højre hvis der er en, eller alt op til den første funktion til højre (sin(30), log2(4), osv.) Denne egenskab kan bruges sammen med følgende funktioner:,, ( ), ( ), ( ),,, ( ),. Indtastningstilstanden Overskriv (kun lineært display) Du kan vælge enten indsæt eller overskriv som indtastningstilstand, men kun mens lineært display er valgt. I tilstanden overskriv erstatter den tekst, du indtaster, den tekst der er ved markørens aktuelle placering. Du kan skifte mellem tilstandene indsæt og overskriv på følgende måde: (INS). Markøren vises som I i tilstanden indsæt og som i tilstanden overskriv. Bemærk: I naturligt display bruges altid tilstanden indsæt, så hvis displayet skiftes fra lineært display til naturligt display, skiftes automatisk til tilstanden indsæt. At korrigere og slette udtryk Sådan slettes et enkelt tegn eller en funktion: Flyt markøren så den er nøjagtig til højre for det tegn eller den funktion du vil slette, og tryk derefter på. I overskrivningstilstand flyttes markøren så den er nøjagtig under det tegn eller den funktion du vil slette, og tryk derefter på. Sådan indsættes et tegn eller en funktion i en udregning: Brug og til at flytte markøren til det sted hvor du vil indsætte tegnet eller funktionen, og indsæt det/den derefter. Husk altid at bruge indsætningstilstand, hvis lineært display er valgt. Sådan slettes hele den udregning du indtaster: Tryk på. Skift mellem udregningsfacitter Hvis naturligt display er valgt, vil hvert tryk på skifte det aktuelt viste udregningsfacit mellem dets brøkformat og dets decimalformat, dets - format og decimalformat, eller dets -format og decimalformat. 6 = 1 6 = 0, ( ) f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, '6 + 2'3 f Når lineært display er valgt, vil hvert tryk på skifte det aktuelt viste udregningsfacit mellem dets decimalformat og brøkformat. 1 5 = 0,2 = f 1 5 De-9

11 1 4 5 = 1 5 = 0, f 0.2 Vigtigt: Alt afhængig af den type udregningsfacit, der vises på displayet når du trykker på -tasten, kan omregningsprocessen tage en del tid at udføre. For nogle udregningsfacitter vil den viste værdi ikke blive omregnet ved at trykke på -tasten. Det er ikke muligt at skifte fra decimalformat til blandet brøkformat, hvis det samlede antal cifre, som anvendes i den blandede brøk (inklusive heltal, tæller, nævner og skilletegn) er større end 10. Bemærk: Med naturligt display (MathO) vil et tryk på i stedet for efter indtastning af en udregning vise udregningsfacittet i decimalformat. Ved et tryk på efter dette skiftes der til brøkformat eller -format af udregningsfacittet. Facittets -format vises ikke i dette tilfælde. Grundlæggende udregninger Udregninger med brøker Bemærk, at indtastningsmetoden for brøker er forskellig, afhængig af om du bruger naturligt eller lineært display = eller = ( ) Bemærk: Facit af en udregning, som indeholder både brøk- og decimalværdier, vises i decimalformat. Brøker i udregningsfacitter vises efter de er reduceret til deres laveste led. Sådan skiftes et udregningsfacit mellem et format for uægte brøk og blandet brøk: Tryk på følgende taster: ( ) Sådan skiftes et udregningsfacit mellem brøk og decimalformat: Tryk på. Udregninger med procenter Indtastning af en værdi og tryk på (%) bevirker, at den indtastede værdi bliver en procentværdi % = (%) 30 Udregn hvilken procentdel 660 er af 880. (75%) (%) 75 Øg 2500 med 15%. (2875) (%) 2875 Reducer 3500 med 25%. (2625) (%) 2625 De-10

12 Udregninger med grad, minut, sekund (seksagesimal) Udføres en addition eller subtraktion mellem seksagesimale værdier, eller en multiplikation eller division mellem en seksagesimal værdi og en decimalværdi, vil facittet vises som en seksagesimal værdi. Du kan også omregne mellem seksagesimal og decimal. Indtastningsformat for en seksagesimal værdi: {grader} {minutter} {sekunder}. Bemærk: Du skal altid indtaste en værdi for grader og minutter, selvom den er nul = Omregn til den tilsvarende decimalværdi (Omregner seksagesimal til decimal.) (Omregner decimal til seksagesimal.) Multi-udsagn Du kan bruge kolontegnet (:) til at forbinde to eller flere udtryk og udføre dem i en rækkefølge fra venstre mod højre når du trykker på : (:) Anvendelse af teknisk notation En simpel tastebetjening transformerer en vist værdi til teknisk notation. Transformer værdien 1234 til teknisk notation, idet decimaltegnet flyttes til højre De Transformer værdien 123 til teknisk notation, idet decimaltegnet flyttes til venstre ( ) ( ) Udregningshistorik I COMP-tilstand husker lommeregneren op til ca. 200 databytes af den seneste udregning. Du kan rulle gennem udregningshistorikkens indhold med og = = =

13 (Ruller tilbage.) 4 (Ruller tilbage igen.) 2 Bemærk: Alle udregningernes historikdata slettes når du trykker på, når du skifter til en anden udregningstilstand, når du skifter displayformat, eller når du udfører en hvilken som helst nulstilling. Gentagelse Mens et udregningsfacit vises i displayet, kan du trykke på eller for at redigere det udtryk du brugte til den forrige udregning ,5 = 14, ,1 = 4,9 (Fortsætter) Bemærk: Hvis du vil redigere en udregning når -indikatoren er til højre for et vist udregningsfacit (se afsnittet Sådan læses displayet ), skal du trykke på efterfulgt af og for at rulle til udregningen. Facithukommelse (Ans) Det sidst opnåede udregningsfacit gemmes i Ans (facit)-hukommelsen. Indholdet i facithukommelsen opdateres når et nyt udregningsfacit vises. Division af facittet 3 4 med (Fortsætter) = = 210 (Fortsætter) 789 Variable (A, B, C, D, E, F, X, Y) Din lommeregner har otte forudindstillede variabler der hedder A, B, C, D, E, F, X, og Y. Du kan tildele værdier til variabler og også bruge variablerne i udregninger. Sådan tildeles et facit på til variabel A 3 5 (STO) (A) 8 Sådan multipliceres indholdet af variabel A med 10 (Fortsætter) (A) Sådan genkaldes indholdet af variabel A (Fortsætter) (A) 8 Sådan slettes indholdet af variabel A 0 (STO) (A) 0 De-12

14 Uafhængig hukommelse (M) Du kan føje udregningsfacitter til eller trække facitter fra den uafhængige hukommelse. M vises i displayet, når en anden værdi end nul er gemt i den uafhængige hukommelse. Sådan slettes indholdet i M 0 (STO) (M) 0 Sådan tilføjes et facit på 10 5 til M (Fortsætter) Sådan subtraheres et facit på fra M (Fortsætter) 10 5 (M ) 15 Sådan genkaldes indholdet i M (Fortsætter) (M) 35 Bemærk: Til uafhængig hukommelse bruges variablen M. Sådan slettes indholdet i alle hukommelser Facithukommelsen, den uafhængige hukommelse og variablernes indhold bevares, selvom du trykker på, skifter udregningstilstand, eller slukker for lommeregneren. Gå frem efter følgende procedure, når du vil slette indholdet i alle hukommelser. (CLR) (Memory) (Yes) Udregning af primfaktorer I COMP-tilstand kan du opløse et positivt heltal op til 10 cifre i primfaktorer op til tre cifre. Sådan udregnes en primfaktor af (FACT) Når du udregner en primfaktor af en værdi, der indeholder en faktor der er et primtal med mere end tre cifre, vil den del, der ikke kan opløses i faktorer, blive indsat i parenteser i displayet. Sådan udregnes en primfaktor af (= ) (FACT) Alle handlinger nedenfor afslutter facitvisning for udregning af primfaktorer. Ved at trykke på (FACT) eller. Ved at trykke på én af følgende taster: eller. Ved brug af opsætningsmenuen til ændring af vinkelargumentets indstilling (Deg, Rad, Gra) eller displayets cifferindstilling (Fix, Sci, Norm). Bemærk: Du vil ikke kunne udregne en primfaktor mens en udregning af en decimalværdi, brøk, eller en negativ værdi vises. Et forsøg på dette vil forårsage en matematisk fejl (Math ERROR). Du vil ikke være i stand til at udregne primfaktorer mens et facit af en udregning der bruger Pol, Rec vises. De-13

15 Funktionsudregninger For faktiske handlinger, hvor hver funktion anvendes, se afsnittet Eksempler efter listen nedenfor. : vises som 3, , men = 3, bruges til interne udregninger. e : e vises som 2, , men e = 2, bruges til interne udregninger. sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriske funktioner. Specificer vinkelargumentet før udregningerne udføres. Se 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperbolske funktioner. Indsætter en funktion fra den menu der vises når du trykker på. Vinkelargumentindstillingen påvirker ikke udregningerne. Se 2., r, g : Disse funktioner specificerer vinkelargumentet. specificerer grader, r radianer, og g gradienter. Indsætter en funktion fra den menu der vises når du trykker på følgende taster: (DRG ). Se 3., : Eksponentielle funktioner. Bemærk, at indtastningsmetoden er forskellig, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 4. log : Logaritmisk funktion. Tryk på -tasten for at indsætte log a b som log (a, b). Basis 10 er standardindstillingen, hvis du ikke indtaster noget for a. -tasten kan også bruges til indtastning, men kun når naturligt display er valgt. I dette tilfælde, skal du indtaste en værdi for den pågældende basis. Se 5. ln : Naturlig logaritme til basis e. Se 6. x 2, x 3, x,,,, x 1 : Potenser, potensrødder og reciprokværdier. Bemærk, at indtastningsmetoderne for x,,, og er forskellige, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 7. Bemærk: De følgende funktioner kan ikke indsættes i en fortløbende rækkefølge: x 2, x 3, x, x 1. Hvis du, for eksempel, indtaster 2, vil det sidste blive ignoreret. For at indsætte 2 22, indsæt 2, tryk på -tasten, og tryk derefter på ( ). Pol, Rec : Pol omregner rektangulære koordinater til polære koordinater, mens Rec omregner polære koordinater til rektangulære koordinater. Se 8. Pol(x, y) = (r, θ) Rec(r, θ) = (x, y) Specificer vinkelargumentet før Rektangulære Polære koordinater udregningerne udføres. Udregningsfacit for r og θ og for x og y er hver især henholdsvis tildelt variablerne X og Y. Udregningsfacittet vises i området koordinater (Rec) (Pol) x!: Fakultet-funktion. Se 9. Abs : Funktion for absolut værdi. Bemærk, at indtastningsmetoden er forskellig, afhængig af, om du bruger naturligt eller lineært display. Se 10. Ran# : Genererer et 3-cifret pseudotilfældigt tal mindre end 1. Facit vises som en brøk når naturligt display er valgt. Se 11. De-14

16 RanInt# : Til indtastning af funktionen for formatet RanInt#(a, b), som genererer et tilfældigt heltal inden for området a til b. Se 12. npr, ncr : Funktionerne permutation (npr) og kombination (ncr). Se 13. Rnd : Argumentet for denne funktion er gjort til en decimalværdi og derefter afrundet i overensstemmelse med den aktuelle indstilling af antallet af displaycifre (Norm, Fix eller Sci). Med Norm 1 eller Norm 2 afrundes argumentet til 10 cifre. Med Fix og Sci afrundes argumentet til det specificerede ciffer. Når f.eks. Fix 3 er indstillingen for displaycifre, vises facit af 10 3 som 3,333 mens lommeregneren bibeholder en værdi på 3, (15 cifre) internt til udregning. I tilfælde af Rnd(10 3) = 3,333 (med Fix 3) bliver både den viste værdi og lommeregnerens interne værdi 3,333. Derfor vil en serie udregninger frembringe forskellige facitter, afhængig af om Rnd bruges (Rnd(10 3) 3 = 9,999) eller ikke bruges ( = 10,000). Se 14. Bemærk: Brug af funktioner kan gøre en udregning langsommere, hvilket kan forsinke visningen af facittet. Udfør ikke en efterfølgende handling mens du venter på at udregningsfacittet bliver vist. Tryk på for at afbryde en igangværende udregning før facit vises. Eksempler sin 30 = 0, sin 1 0,5 = 30 (sin 1 ) sinh 1 = 1, (sinh) cosh 1 1 = 0 (cosh 1 )1 0 /2 radianer = 90, 50 gradienter = 45 ( ) 2 (DRG ) ( r ) (DRG ) ( g ) 45 4 For at udregne e 5 2 til tre betydende cifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) ( ) ( ) log = log 1000 = log 2 16 = 4 2 (,) For at udregne ln 90 (= loge 90) til tre betydende cifre (Sci 3) (SETUP) (Sci) , = (1+1) 2+2 = (5 2 ) 3 = = 2 ( ) ( )32 2 De-15

17 For at udregne '2 3(= 3'2 = 4, ) til tre decimalpladser (Fix 3) (SETUP) (Fix) 2 3 3' For at omregne rektangulære koordinater ('2, '2 ) til polære koordinater (Pol) 2 (,) 2 r=2,θ=45 (Pol) 2 (,) 2 r= 2 θ= 45 For at omregne polære koordinater ('2, 45 ) til rektangulære koordinater (Rec) 2 (,)45 X=1, Y=1 (5 + 3)! = (x!) = For at opnå tre tilfældige, trecifrede heltal 1000 (Ran#) (De facitter, der vises her, er udelukkende beregnet til illustrationsformål. Faktiske facitter vil afvige.) For at generere tilfældige heltal inden for området 1 til 6 (RanInt)1 (,) (De facitter, der vises her, er udelukkende beregnet til illustrationsformål. Faktiske facitter vil afvige.) 13 For at bestemme antallet af mulige permutationer og kombinationer når der vælges fire personer fra en gruppe på 10 Permutationer: 10 (npr) Kombinationer: 10 (ncr) For at udføre følgende udregninger når Fix 3 er valgt for antallet af displaycifrene: og Rnd(10 3) 3 (SETUP) (Fix) (Rnd) De-16

18 Statistiske udregninger (STAT) For at påbegynde en statistisk udregning, skal du trykke på tasterne (STAT) for at aktivere STAT-tilstand og derefter bruge skærmbilledet der vises, til at vælge den type udregning du vil udføre. Sådan vælges de statistiske udregningstyper nedenfor: (Regressionsformel vist i parentes) Enkelt-variabel (X) Tryk på denne tast: (1-VAR) Parvise variabler (X, Y), lineær regression ( y = A + Bx) (A+BX) Parvise variabler (X, Y), kvadratisk regression ( y = A + Bx + Cx 2 ) Parvise variabler (X, Y), logaritmisk regression ( y = A + Blnx) Parvise variabler (X, Y), e eksponentiel regression ( y = Ae B x ) Parvise variabler (X, Y), ab eksponentiel regression ( y = AB x ) (_+CX 2 ) (ln X) (e^x) (A B^X) Parvise variabler (X, Y), potensregression ( y = Ax B ) (A X^B) Parvise variabler (X, Y), omvendt regression (1/X) ( y = A + B/x) Ved at trykke på en af tasterne ( til ) ovenfor vises Stat Editor. Bemærk: Hvis du vil ændre udregningstypen efter du har aktiveret STATtilstand skal du trykke på tasterne (STAT) (Type) for at få vist skærmbilledet til valg af udregningstype. Indtastning af data Brug Stat Editor til indtastning af data. Tryk på følgende taster for at få vist Stat Editor: (STAT) (Data). I Stat Editor findes 80 rækker til dataindtastning når der kun er en X-kolonne, 40 rækker når der er X- og FREQ-kolonner eller X- og Y-kolonner, eller 26 rækker når der er X-, Y-, og FREQ-kolonner. Bemærk: Brug FREQ (hyppighed)-kolonnen til at indtaste størrelsen (hyppigheden) af identiske dataelementer. Visning af FREQ-kolonnen kan aktiveres (vises) eller deaktiveres (ikke vises) ved hjælp af indstillingen Stat Format i opsætningsmenuen. 1 For at vælge lineær regression og indtaste følgende data: (170, 66), (173, 68), (179, 75) (STAT) (A+BX) STAT STAT STAT De-17

19 Vigtigt: Alle data, der på det aktuelle tidspunkt er indtastet i Stat Editor, slettes når du afslutter STAT-tilstand, skifter mellem de statistiske udregningstyper enkelt-variabel og parvise variabler, eller ændrer Stat Format-indstillingen på opsætningsmenuen. De følgende handlinger understøttes ikke af Stat Editor:, (M ), (STO). Pol, Rec, og multi-udsagn kan heller ikke indtastes med Stat Editor. Sådan ændres data i en celle: I Stat Editor flyttes markøren til den celle, der indeholder de data du vil ændre. Indtast de nye data og tryk derefter på. Sådan slettes en linje: I Stat Editor flyttes markøren til den linje du vil slette. Tryk derefter på. Sådan indsættes en linje: I Stat Editor flyttes markøren til det sted hvor du vil indsætte linjen. Tryk derefter på følgende taster: (STAT) (Edit) (Ins). Sådan slettes alt indhold i Stat Editor: Tryk på følgende taster i Stat Editor: (STAT) (Edit) (Del-A). Sådan opnås statiske værdier fra indtastede data Tryk på i Stat Editor for at opnå statistiske værdier og genkald derefter den statistiske variabel ( x, x 2, osv.) du vil have. Understøttede statistiske variabler og de taster, du skal trykke på for at genkalde dem, er vist nedenfor. For statistiske udregninger med en enkelt-variabel er de variable værdier der er markeret med en stjerne (*) tilgængelige. Sum: x 2 *, x*, y 2, y, xy, x 3, x 2 y, x 4 (STAT) (Sum) til Antal elementer: n*, Middelværdi: *,, Befolkningsstandardafvigelse: x*, y, Stikprøvestandardafvigelse: sx*, sy (STAT) (Var) til Minimumsværdi: minx*, miny, Maksimumsværdi: maxx*, maxy (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske udregning med en enkelt-variabel er valgt) (STAT) (MinMax) til (Når den statistiske udregning med parvise variabler er valgt) Regressionskoefficienter: A, B, Korrelationskoefficient: r, Anslåede værdier:, (STAT) (Reg) til Regressionskoefficienter til kvadratisk regression: A, B, C, Anslåede værdier: 1, 2, (STAT) (Reg) til Se tabellen i starten af dette afsnit af brugsvejledningen, for regressionsformler., 1, 2 og er ikke variable værdier. De er kommandoer af den type der tager et argument lige før dem. Se afsnittet Udregning af anslåede værdier for yderligere information. 2 Sådan indtastes data med en enkelt variabel x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, ved hjælp af FREQ-kolonnen, til at specificere antallet af gentagelser for hvert element ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), og beregne middelværdien og befolkningsstandardafvigelsen. De-18

20 (SETUP) (STAT) (ON) (STAT) (1-VAR) STAT (STAT) (Var) ( ) (STAT) (Var) ( x) Facitter: Middelværdi: 3 Befolkningsstandardafvigelse: 1, For at udregne korrelationskoefficienterne for den lineære regression og den logaritmiske regression for følgende parvise variable data og bestemme regressionsformlen for den stærkeste korrelation: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Specificer Fix 3 (tre decimalpladser) for facitter. (SETUP) (STAT) (OFF) (SETUP) (Fix) (STAT) (A + BX) STAT FIX (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Type) (In X) (STAT) (Reg) (r) (STAT) (Reg) (A) (STAT) (Reg) (B) Facitter: Korrelationskoefficient for lineær regression: 0,923 Korrelationskoefficient for logaritmisk regression: 0,998 Logaritmisk regressionsformel: y = 3857, ,532lnx Udregning af anslåede værdier Baseret på den regressionsformel, der opnås ved en statistisk udregning med parvise variabler, kan den anslåede værdi af y udregnes for en given x-værdi. Den tilsvarende x-værdi (to værdier, x1 og x2, i tilfælde af en kvadratisk regression) kan også udregnes for en værdi på y i regressionsformlen. 4 For at bestemme den anslåede værdi for y når x = 160 i den regressionsformel der frembringes af logaritmisk regression af dataene i 3. Specificer Fix 3 for facittet. (Udfør følgende handling når handlingerne er afsluttet i 3.) 160 (STAT) (Reg) ( ) Facit: 8106,898 Vigtigt: Udregninger af regressionskoefficient, korrelationskoefficient, og anslåede værdier, kan vare meget længe når der er et stort antal dataelementer. De-19

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kenneth Hansen 1. Basis Jorden elektron Hvor mange elektroner svarer Jordens masse til? 1. Basis 1.0 Indledning 1.1 Tal 1. Brøker 1. Reduktioner 11

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere