Clash of What? Bragt i Politologiske Studier, 5. årgang, nr. 3, september 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clash of What? Bragt i Politologiske Studier, 5. årgang, nr. 3, september 2002."

Transkript

1 Clash of What? AF OLE WÆVER Forfatteren diskuterer Huntingtons tese om clash of civilizations og konkluderer, at den nuværende situation ikke kan karakteriseres ved brug af disse termer. Til gengæld er det et åbent spørgsmål om det bliver det. I denne diskussion kommer Ole Wæver samtidigt med sit eget bud på, hvordan man kan forstå 11. september. Bragt i Politologiske Studier, 5. årgang, nr. 3, september Reporter to Mahatma Gandhi: "Mr. Gandhi, what do you think of Western Civilization?" Gandhi: "I think it would be a good idea." I debatten efter terrorangrebene på USA den 11. September sidste år opnåede Samuel P. Huntingtons tese/slogan om»the Clash of Civilizations«straks en central placering. I forvejen var det et af det foregående årtis absolut mest indflydelsesrige bud på en samlet tolkning af verdenspolitikken efter den kolde krig. Hvor analytikere af amerikansk udenrigstænkning ofte fokuserer på enten officielle erklæringer eller den mere sofistikerede akademiske debat, er der et tredje niveau, der bør respekteres for sin selvstændige betydning: Kampen om særligt det store Washingtonske policymiljøs verdensopfattelse. Huntington var blandt de»tre store«i denne genre i 1990erne - Francis Fukuyama:»The end of history«(1989), Huntington:»The clash of civilizations«(1993), Robert Kaplan:»The coming anarchy«(1994). 1 Det er en særlig genre af fraktalt forfatterskab, hvor den samme pointe kan fås som bog, som længere artikel i et policy-tidsskrift (The National Interest, Foreign Affairs, The Atlantic Monthly), som avisartikel og som overskrift. Dvs. man behøver ikke læse nogen af udgaverne, for man kender pointen, når man har hørt titlen. I sin første runde på denne arena opnåede Clash of Civilizations en paradoksal status. Den slog effektivt igennem i den offentlige debat og blev indflydelsesrig på alle niveauer i det amerikanske samfund. Alligevel var tesen alt andet end velset i officiel politik, og på trods af den letkøbte tilbøjelighed hos USA's kritikere til at se amerikansk politik som udtryk for Huntingtonlogik, så var hans status snarere kritikerens. 11. september betød en ny intensiveret runde af debat om Huntingtons sammenstødstese. Utallige kommentatorer udlagde angrebene som»bevis«for tesens rigtighed, der hermed blev ophøjet til sandheden om vores epoke. Huntington selv var mere tilbageholdende, og hans eget primære indlæg,»the Age of Muslim Wars«(Newsweek 2002) talte kun om, at»the makings of a possible 'clash of civilizations'«nu var tilstede, og at de mange instanser af muslimsk vold kan samle sig til ét stort clash of civilizations, men det er ikke uundgåeligt, og det er mere sandsynligt, at den megen vold, der involverer muslimer, vil forblive spredt om end udbredt. Meget afhænger ifølge Huntington af USA's svar på angrebet. USA reagerede langs civilisations-linjer, siger han, så:»september 11 produced Western unity; a prolonged response to September 11 could produce Muslim unity«.»alligevel var tesen alt andet end velset i officiel politik, og på trods af den letkøbte tilbøjelighed hos USA's kritikere til at se amerikansk politik som udtryk for Huntingtonlogik, så var hans status snarere kritikerens.«problemer ved»clash of Civilizations«-tesen Når det klassiske Gandhi-citat om "Western Civilization" indleder denne artikel, er det fordi, det rammer to af de centrale analytiske debatter

2 omkring Huntington s tese om "Clash of Civilizations". For det første, har det meste af diskussionen i mere filosofiske kredse fokuseret på, hvordan Huntington ændrede civilisation fra at være ental til flertal, fra standard eller proces til en flerhed af kulturer. Det førte til mange interessante historiske refleksioner om civilisationsbegrebets historie. 2 Gandhi taler tydeligvis i betydninger at være civiliseret, noget man kan være eller ej eller mere og mindre - samtidig med at»western civilization«får et tvist, hvor det ikke er den universelle fornuft. For det andet er vestens status i teorien tricky, fordi Huntington jo oplagt skriver til Vesten/USA, og da Vesten/USA således er i subjektet, opstår en ambivalens mellem på den ene side hans erklærede pluralisme og symmetri med en morale om gensidig respekt og undgå universalistisk tvang og på den anden side et uundgåeligt hierarki, hvor det er den vestlige civilisation, der iagttager de andre og lægger strategi i forhold til dem. Den specifikke debat om Huntington blev omfattende, og skal ikke refereres i detaljer her. Udover diverse empiriske problemer (ikke mindst omkring Islamdelen, placeringen af Tyrkiet, etc.), kan følgende stikord fange en god del af debatten. Kulturessentialistisk er tesen i den forstand, at disse civilisationer er det, de er i kraft af deres historie og ikke mindst religionshistorie. De behandles således alene som årsag og aldrig virkning - geopolitiske mønstre retter ind efter identitet. Magtpolitiske mønstre kan afvige fra dybdeidentiteten, men kan ikke ændre den. Civilisationerne kan ikke forskyde sig som resultat af politik. En problematisk mikroteori om forholdet mellem identitet og konflikt. Antager reelt, at det normale er at have konflikter med dem, man er mest forskellig fra - en udbredt common sense antagelse, der ikke desto mindre er forkert. Ofte drives konflikter snarere af Freuds»narcissism of minor differences«. Man er psykologisk mere truet af nogen, der kun er lidt anderledes, men netop ved den kompleksitet stiller spørgsmålstegn ved ens egen identitet, hvorimod den totale forskel (skulle den findes) er velegnet til at spejle sig komfortabelt i. På paradoksal vis har Huntingtons teori bidraget til en accept af, at en konfliktteori må have identitet som en central komponent - men hans egen teori mangler en reel forankring i seriøs mikroteori på det punkt. En problematisk makro teori om konflikt og geopolitik placerer de primære konfliktdynamikker på globalt plan. Når man ser verden fra USA, er det ganske naturligt at kigge oppefra og ned efter nye konfliktmønstre i verden. Men for de fleste andre betragtes verden nedefra og op - konflikter udgår ikke fra et spørgsmål om verdens orden eller polaritet, de opstår i konkrete sammenstød. Amerikanere kan her anbefales at konsultere deres egen politisk-teoretiske bibel, The Federalist Papers, hvor Madison & Co. manende mindede om, at stater oftest kom i konflikt med deres naboer, ikke med stater langt væk. 3 Huntingtons teori er faktisk bygget fornuftigt op med et eksplicit samspil mellem lokale gnidninger (»fault line wars«) og disses kondensering i konflikter mellem de ledende stater fra de forskellige civilisationer (»core states«). Men der er stadig en antagelse om, at verden må have et eller andet plot på det globale plan, sandsynligvis en fordom foranlediget af den kolde krig, USA's aktuelle position og behovet for fængende overskrifter. Endelig gik meget af kritikken på, at tesen om»civilisationernes sammenstød«meget vel kunne blive en selvopfyldende profeti - og således var farlig, måske endda uansvarlig. 4 Præsident Bush følger ikke Huntington Amerikansk officiel politik efter 11. september har bestemt ikke været formuleret i termer af»clash of civilizations«- tværtimod. Bortset fra en enkelt smutter, hvor præsident Bush kom til at tale

3 om det korstog, man skulle i gang med 5, har man gjort sig store anstrengelser for at sige, at dette ikke er en religionskrig. Som Chris Brown lettere sarkastisk bemærker, har islamiske ledere været i usædvanligt stor efterspørgsel i USA og England siden 11. september.' 1 Bush og Blair skal meget gerne have en sådan ved sin side, når de taler om disse emner, egen henvisning til Koranen er næsten blevet mere almindelig end til Biblen for de (personligt) kristne ledere Bush og Blair. Det er let at se de taktiske grunde til, at krigen mod terror ikke lanceres som et sammenstød mellem civilisationer eller religioner, for man har naturligvis brug for at få flest muligt muslimske stater med på sin side. Men forklaringen på denne linje stikker langt dybere end det taktiske hensyn. Alle fremtrædende udenrigspolitiske diskurser i USA er i dag universalistiske. Indadtil diskuterer man ikke udenrigspolitik som et sted, hvor forskellige sandheder støder sammen, men som en udfordring, hvor den amerikanske fornuft i sidste ende vil sætte sig igennem. Og nok så væsentligt: Udadtil forsøger man også at håndtere problemer og skabe orden ved at åbne for tilmelding til en USA-ledet verdensorden, ikke ved at pege på valget mellem jævnbyrdige konkurrenter. Man vil ikke trække grænser, ikke udelukke nogen, men søger at få flest mulige ombord. (I den forstand er det The End of History stadig den af de»tre store«policyartikler, der er tættest på grundantagelserne i officiel politik. Én model har vundet, og der er reelt ingen alternativer.) Ola Tunander har meget rigtigt gjort opmærksom på de vidtgående og gennemtrængende konsekvenser af, om man tænker (stor)politik i termer af Ven/Fjende eller Kosmos/Kaos - altså om man opbygger sin egen identitet i forbindelse med en spejling/ anerkendelsesrelation til en Anden, eller man fremstiller verden i et centerperiferi billede, hvor verdens forskelligheder ikke tilskrives sammenstødet mellem, os og dem, men skyldes at ordenen (som vi repræsenterer) endnu ikke er nået ud over alt, og der således er et»udenfor«, hvor man kan møde ubehageligheder. 7 Bushes taler efter 11. september har været formuleret i»civilisationens«navn og med henvisning til»civiliserede lande«.»this is civilization's fight«8. Brugen af»civilisation«er påfaldende, og det kan bestemt ikke udelukkes, at en af bidragyderne til talen har ønsket at blokere civilisationsordets brug i Huntingtonsk forstand. Chris Brown siger delvist det samme, når han gør opmærksom på, at de to parter ikke selv taler i termer af»clash of Civilizations«simpelthen fordi de ikke kan acceptere den symmetri, det ville indebære. De mener ganske enkelt ikke, at modparten er civiliseret - jf. Gandhi! Mere specifikt i situationen efter 11. september kan det - overraskende nok vil nogen nok mene - betale sig at se nærmere på Præsident Bushs taler. For kort at opsummere en større analyse, kan man stille to spørgsmål: Hvem var offeret den 11. September, og hvem blev angrebet? Kun i en umiddelbar forstand USA, men i virkeligheden frihed og demokrati, alle frihedselskende folk. Hvad der videre siges om USA i denne serie af taler er interessant. Tabet omtolkes, offerrollen undgås - USA er stærkere end nogensinde i kraft af angrebet og dets reaktion herpå. Denne styrkelse er en nyfunden enhed og vilje. Med en metafor, der på lidt løjerlig maner kombinerer individ og nation:»it was as if our entire country looked into a mirror and saw our better selves We began to think... more about the good we can do...we want to be a nation that serves goals larger than self.«9 USA er således først og fremmest styrket som enhed og som aktør. Samtidig er kampen defineret som»the world's fight«. Resultatet af de to siders samspil er, at USA er aktøren, der kan repræsentere verden og handle på dens vegne. Begivenheden 11. september konstituerede et verdenssamfund som offer og et genfødt USA, som dets repræsentant. Derfor kan Bush tale om, hvad USA»forventer«af andre stater, for USA taler ikke som én stat til en anden - USA taler som helhedens repræsentant. Ganske overraskende er Bush således endt med at styrke universalismen i amerikansk udenrigspolitik, Bush gik til valg på en udenrigspolitisk doktrin, der forsøgte at stække Clinton-æraens form for universalisme ved at tilsætte nogen doser klassisk realistisk»ydmyghed«10, og nu har han skabt noget nær den ultimative USA- universalisme. Nuvel, det er så USA's (og for den sags skyld Osama bin Ladens) selvpræsentation, at der ikke er et Clash of Civilizations. Og det har de gode grunde til. Men vi må stadig erkende den udbredte

4 brug af sloganet i medier og politisk debat. Blandt andet derfor må vi stadig stille to spørgsmål (til os selv og ikke til politikerne): 1: Er det et Clash of Civilizations? 2: Kan det blive det?»dynamikken bag konflikten passer således hverken på Huntingtons mikroproces (fault line wars) eller hans makrokonflikter (mellem kernestater), for den kan kun forstås, hvis man tager højde for, at USA og Islam/bin Laden ikke skal placeres på samme niveau i det globale landkort. USA er en global aktør, som deltager i det Mellemøstlige regionale system, mens bin Laden er et produkt af processer i Mellemøsten.«Er der tale om et Clash of Civilizations? Nej, i mange henseender er det ikke et civilisationssammenstød, vi har oplevet. Det er på ingen måde»islam«, der agerer, eller blot»den islamiske verden". Nej, det er ikke en brudfladekrig mellem naboer fra forskellige civilisationer, og det er ikke en kernestatskonflikt, hvor lederne fra de forskellige civilisationer agerer i forhold til hinanden som globale aktører. (Bl.a. fordi al-qaeda ikke er en stat og vel - endnu? - ikke kernen i den islamiske eller blot den arabiske verden.) Terrorangrebene 11. september og den efterfølgende»krig mod terrorisme«er ikke en konflikt mellem Vesten og Islam som kombattanter på en global arena. Det er i meget høj grad noget, der foregår i og om Mellemøsten. Man er således nødt til at have en ret præcis forståelse af det globale niveau, det regionale og de tos samspil (og for nu at bruge terminologien fra regional sikkerheds kompleks teori, som jeg alligevel sigter til: også en forståelse af regionernes mellemrum:»insulators«, der kan forklare eksistensen af en mærkværdighed som Afghanistan, der tilbød en territoriel forankring til en ikke-statslig aktør). 11 Såvel USA's generelle globale rolle som den interne dynamik i Mellemøsten er nødvendige baggrunde for konflikten, men det specifikke link er USA's rolle i Mellemøsten. Fordi USA er en global aktør, kan de være til stede i andre regioner end deres egen, og Mellemøstens fragmenterede struktur åbner for ekstern indtræden. Hvis man læser bin Ladens appeller fra før 11. september er det da også tydeligt, at han hverken handler på Palæstinensernes vegne (som han til tider har foregivet efter 11. September), eller reagerer på USA's globale, kulturelle trussel (hvad der egentlig kunne være logisk i forhold til hans idegrundlag), men fokuserer sin argumentation om den amerikanske militære tilstedeværelse i Saudi Arabien. 12 Dynamikken bag konflikten passer således hverken på Huntingtons mikroproces (fault line wars) eller hans makrokonflikter {mellem kernestater), for den kan kun forstås, hvis man tager højde for, at USA og lslam/bin Laden ikke skal placeres på samme niveau i det globale landkort. USA er en global aktør, som deltager i det Mellemøstlige regionale system, mens bin Laden er et produkt af processer i Mellemøsten. Huntingtons civilisationer udspringer af verdensreligionerne, og de væsentligste civilisations grænser følger det religiøse landkort. 13 Er dette så en konflikt mellem Kristendom og islam? Nej, det er ikke en konflikt religion mod religion. Vi synes at have en tilbøjelighed til, når vi hører om konflikter med religiøst indhold, at definere dem som»religionskrige«, dvs. den ene religion mod den anden. Men som Mark Juergensmeyer meget rigtigt gjorde opmærksom på for snart en del år siden, så er det nye konfliktmønster snarere»religiøs nationalisme mod den sekulære stat" (undertitlen på hans bog med den noget mere problematiske overtitel:»the new Cold war«) 14. Mange konflikter verden over kan ses som udtryk for en stigende utilfredshed med moderniseringens statsmodel, der søgte at overføre en neutral, sekulær national-stat (som nye eliter med vestlig opbakning brugte til at udkonkurrere eksisterende magtstrukturer forankret i religion og tradition). Særligt i dele af verden, hvor udviklingen generelt ikke har indfundet sig, er det nærliggende at tænke i alternativer, men selv i lande som USA, er det jo en udbredt opfattelse, at den liberale, neutrale stat har vist sig at være amoralsk, tom og værdiløs, og derfor lyder kravet fra»fundamentalister«i alle religioner om en stat, der igen forankres i religiøsitet. Derfor Juergensmeyers begreb

5 »religiøs nationalisme«- fundamentalisme er ikke en særlig teologisk doktrin, men et krav om en ændret relation mellem religion og politik, et alternativ udviklingsvej for staten. Når religion kommer på spil i sikkerhedsdynamikker er det i de færreste tilfælde den ene religions konflikt med den anden (Israel-Palæstina er vore dages væsentligste eksempler på en konflikt, der passer på denne model), men oftere to andre situationer: At fundamentalister ser troen truet af sekularismen, eller at sekularister ser fundamentalisme som en trussel, for de to grupper er næsten automatisk eksistentielle trusler mod hinanden. 15 Dagens fundamentalistiske Islam er netop rettet mod den sekulære stat - ens egen plus dennes opbakning fra superstaten USA. Og USA reagerer netop ikke som Kristendommens forsvarer men (på trods af anti-sekulære kræfters store betydning i præsident Bushs eget bagland) som forsvareren for sekularisme. (Som antydet ovenfor: Selvom USA og UK har usædvanligt kristne ledere netop nu, optræder de mindre kristent end nogensinde). Så ej heller ad denne vej lader konflikten sig umiddelbart tolke som et sammenstød mellem (religiøst funderede) civilisationer - konflikten ligger langs andre snitflader. Kan alt dette så ende med at blive til civilisationernes sammenstad? En vigtig forudsætning er opfyldt: Krigen mod terror er et langvarigt struktureringsforsøg fra USA's side så hvis den er ved at producere dette clash, vil den få god tid til at gøre det. Mange mener ikke, man skal tage krigen mod terror alvorligt som en langvarig udenrigspolitisk doktrin for USA - bl.a. ud fra det rationelle argument, at terrorisme ikke er en så stor trussel mod USA. Men det fungerer alt for godt til, at det er sandsynligt, USA skifter til en anden udenrigspolitisk kurs, Krigen mod terrorisme har givet USA en ny formel, og man fornemmer nærmest en lettelse i de udenrigspolitiske miljøer i USA over, at man igen som under den kolde krig kan sammenfatte sin politik i en overordnet ide. 1990erne var en vanskelig tid, hvor man ikke kunne få tingene til at hænge sammen, hvor der manglede en rettesnor. Nu har man en. Ud over de interne fordele herved er det jo også yderst magtfuldt udadtil, et fantastisk instrument i forhold til andre lande, der nu kan søges placeret ind i et amerikansk koncept. Det kommer man ikke til at opgive let, så vi har krigen mod terrorisme som et vedvarende fænomen en årrække frem. Det er ofte bemærket, at det netop er Osama bin Ladens mål at skabe en konfrontation mellem Islam og Vesten. Så det er naturligvis ironisk, hvis Vestens ledere ender med at bistå ham hermed (om end det langt fra vil være første gang, at terrorister og andre provokatører lykkes med et forehavende, som i sidste ende kun kan fuldføres af deres ofre 16 ). Det er da heller ikke det, der er USA's tilsigtede effekt af krigen mod terror. Målet er (udover at bekæmpe terrorisme) en organisering af verden udfra logikken»usa/civilisationen versus terroristerne«, med den særlige fordel, at det er USA, der udstikker de nærmere retningslinier for arbejdsdelingen indenfor anti-terror koalitionen.»mange mener ikke, man skat tage krigen mod terror alvorligt som en langvarig udenrigspolitisk doktrin for USA - bl.a. ud fra det rationelle argument, at terrorisme ikke er en så stor trussel mod USA. Men det fungerer alt for godt til, at det er sandsynligt, USA skifter til en anden udenrigspolitisk kurs«den første sandsynlige effekt er imidlertid en (for USA) negativ effekt på et andet niveau end forholdet til Islam: Det mest sandsynlige storpolitiske mønster de næste mange år er en orden i gradvis opløsning. Det har fra starten været mit bud på»betydningen af 11. September«17 - ikke»clash of Civilizations«, ikke»business as usual, ikke globalt samarbejde, men et ordensforsøg og dets forfald. Hvis det bliver mønsteret i 10 år, så er det jo også en slags orden i sig selv. At et så grandiøst forsøg på gennemsættelse af en universalistisk orden må fejle, kan såvel klassiske realister som post-strukturalister redegøre for i søvne. Hvis det bliver den globale kontekst, hvad vil så blive den specifikke relation mellem USA/Vesten og den islamiske verden? Der vil blive stadig

6 mere udbredt modstand mod USA's unipolaritet fra Rusland, Kina, Indien, Brasilien, Frankrig/EU. Så er det ikke helt nok, at Danmark, Polen og et par mere nyder det. Men det bliver trods alt blot til»udmelding«eller i mest vidtgående fald opbygning at en venligtsindet balance, en politisk modvægt til USA. Ikke franske terrorangreb på USA. Hvor vil det munde ud i voldelig modstand? Her er den islamiske - og særligt den arabiske - verden et særligt godt bud. Ikke pga. materielle forklaringer a la, at de største omkostninger ved den orden falder i Mellemøsten, Det spørgsmål kan man give mange svar på, og vi skulle så indstille os på terror enten fra argentinsk eller congolesisk side. Man er nødt til at med tænke det ide- og identitetsmæssige grundlag, som har stor udbredelse i området, altså inddrage historie, teologi og politik.»dét mest sandsynlige storpolitiske monster de næste mange år er en orden i gradvis opløsning. Det har fra starten været mit bud på»betydningen af 11. September«18 - ikke»clash of Civilizations«, ikke»business as usual«, ikke globalt samarbejde, men et ordensforsøg og dets forfald.«et centralt punkt er her, hvordan man tolker forholdet mellem bin Laden og hans omgivende samfund. Meget taler her for en mellemposition: På den ene side er bin Laden langt fra et isoleret fænomen (således at man kunne tro, at terroren var slut, når bin Laden er slut). På den anden side er det bestemt heller ikke hele den islamiske eller blot hele den arabiske verden, der bakker ham op. Der er et relativt bredt grundlag for tolkninger i den arabiske verden 19, der fører om ikke lineært frem til bin Ladens position, så dog frem til en række parallelle argumenter for ekstreme handlinger, Mange deler opfattelsen, at Vestens modernisme og sekularisme er en dødelig trussel mod Islam (og den arabiske verden), konspirationsteorier er udbredte, og i princippet udgør hele den almene tolkning næsten sikkerhedsliggørelse nok til at begrunde terror umiddelbart og direkte på amerikanere / vesten / dollars. Men i praksis synes det nødvendig at hænge handling op på en mere konkret anstødssten, som i bin Ladens tilfælde blev amerikanernes tilstedeværelse i»landet med de to hellige steder«. Men det kan blive noget lidt andet næste gang, samtidig med at det i høj grad trækker på de samme grundlæggende figurer. 20 Det er derfor sandsynligt, at vi vil opleve nye bin Ladener i fremtiden - med ujævne mellemrum og ikke med helt samme dagsorden, men dog fra nogenlunde samme hjørne, hvilket betyder, at de kan komme til at indgå i et aktions-reaktionsmønster. Et delvist tilsvarende argument har Francis Fukuyama fremført: Om end der ikke er noget indbygget i Islam som sådan, der gør den fremmed for moderniteten - den er ligeså kompleks og modsætningsfyldt og tolkningsåben som alt muligt andet - så er det reelt kun den islamiske verden i dag, der producerer betydelige radikale bevægelser, der modsætter sig modernitetens mest fundamentale træk, her særligt religiøs tolerance og sekularisme. Det er der en række forklaringer på, herunder de hastige forandringer den arabiske verden har gennemgået (parallelt til, hvad der producerede den europæiske fascisme) kombineret med den rigdom olien gav. Disse oliepenge gjorde det, som Fukuyama skriver, muligt for Osama bin Laden og hans folk»at købe sig et land, Afghanistan, som de kunne bruge som træningsbase for arabiske fanatikere. 21 Den væsentlige pointe er her, at islamisk fundamentalisme er et internt moment i moderniseringen, ikke uden for den. Dens årsager skal findes i den samme proces, som bærer dens modparter - ikke i helt uafhængige og isolerede kræfter. Og selve terroren gør brug af den moderne verdens hjælpemidler.»bin Laden without modern media would have been an unknown desert rat. Terrorism without its reliance an credit cards, global financial systems, modern technology and the internet would have been reduced to throwing s tones at local sheiks.«22 Og - for at citere Chris Brown 23 - som bin Ladens verdensberømte»samling af hjemmevideoer«viser, er han i modsætning til sin kampfælle Mullah Omar ikke bleg for at ty til moderne midler. Det er helt efter bogen. Bogen er det fembindsværk om fundamentalisme, som»american Academy of Arts and Sciences«udgav i starten af 1990erne. En af deres centrale pointer er, at fundamentalisme ikke er traditionalisme.

7 Traditionalister kan mene, man skal styrke religionen ved at søge tilbage til en mere oprindelig udgave, læse de hellige skrifter mere, efterleve dem bedre, og det vil række. Fundamentalister fnyser over dette, og opfatter sådanne traditionalister som forrædere, for truslen er så fremskreden, at den kan kun bekæmpes, hvis man overtager de mest effektive virkemidler og kæmper kampen optimalt. 24 Derfor - pga. denne sikkerhedsliggørelse, der kendetegner fundamentalismen 25 - bliver fundamentalister altid et amalgam af traditionalisme og modernisme. Således er udsigten ikke til et generelt Clash of Civilizations (på kryds og tværs) som det globale mønster, men muligvis til én specifik civilisationskonflikt. Den i sig selv vil ikke være et kulturalistisk sammenstød, der udspringer af, hvordan to af verdens civilisationer - Vesten og den islamiske - er. Det er ikke to planter, der er vokset frem af hver sin jord og derefter fremtræder i deres forskellighed - de er i afgørende forstand del af samme udvikling. Og den vil ikke være ikke kvasi-geopolitisk. Godt nok er en mulig brudlinie»islam versus Vesten«, men på tværs af samfund og stater, et langt mere komplekst snit end tandkortet fortæller. Blandt andet skal man - især for den europæiske del af konstellationen - medregne betydningen af den stigende tilstedeværelse af muslimer i Europa, som af forskellige komplekse historiske og psykologiske grunde bliver opfattet som uforholdsmæssigt truende. 26 Et sammenstød mellem Vesten og den islamiske og/eller arabiske verden kan blive en central konfliktakse i fremtiden, men det vil være en konflikt med både et andet udspring og et andet mønster end det, Huntington fremmaner. I sidste ende er spørgsmålet, om et sådant sammenstød evner at blive sin egen årsag. Hvis det skal blive et»clash of Civilizations«- måske ikke præcist i Huntingtons forstand men i den offentlige forventning om en»ny kold krig«- så er det nødvendigt, at USA/ Vesten reagerer på den næste islamistiske terrorbølge med en politik, der er (endnu) mere rettet specifikt mod Islams styrkecentre, indtil dette organiserings princip er blevet indlejret som regulerende for tilstrækkeligt mange parters praksis. Svaret afhænger af sammenstødets selvorganiserende kraft. Det må derfor være rigtigst afslutningsvis at give ordet til The Clash itself: N I like to be in USA. Pretending that the wars are done 'N like to be in Europe Saying goodbye to everyone Guns guns there's guns on the roof Guns guns they're made to shoot 27 NOTER 1 Francis Fukuyama,»The end of history«,the National Interest, vol.! 6, Summer 1989, s. 3-18; Fukuyama, The end of history and the last man, Free Press 1992; Samuel Huntington,»The Clash of Civilizations«, Foreign Affairs, vol. 72, Summer 1993,s.22-49; Huntington the Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London: Simon & Schuster 1997;RobertD.Kaplan,»The Coming Anarchy«,The Atlantic Monthly, vol. 274, Feb. 1994, s ; Kaplan, The Corning Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War. New York: Random House For to interessante og samtidig meget forskellige bidrag fra dansk side, se Jan Ifversen,»Begreber, diskurser og tekster omkring civilisation«i Bech Dyrberg, Dreyer Hansen, Torfing, Diskursteorien på arbejde, Roskilde Universitetsforlag 2000, s og Lene Hansen, Past as Preface: Civilization and the Politics of the»third«balkan War', Journal of Peace Research, vol.37, no. 3,2000, pp Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. The Federalist Papers. London and Toronto; J.M. Dent and Sons 1911, oprindelig Dette argument er udviklet i mere videnskabelig form i teorien om regionale sikkerhedskomplekser, se Barry Buzan og Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, under udgivelse, Cambridge University Press Se Seizaburo Sato, -»The Clash of Civilisations: A View from Japan,«Asia Pacific Review, October 1997; Barry Buzan,»Civilizational Realpolitik as the New World Order?«, Survival, 39(1), 1997,pp ,og måske især Pierre Hassner,«Morally Objectionable, Politically

8 Dangerous«, National Interest, no.46, winter Denne sidste førte til en forbitret debat (Huntington,»Hassner's Bad Bad Review«, National Interest, no. 47, spring 1997) og personligt fjendskab. 5 Præsidentens bemærkninger 16. september 2001: /200l html. Han brugte sandsynligvis ordet korstog uden tanke på dets religiøse og historiske»konnotationer«(for ikke at sige»betydning«) og mente det i den metaforiske form som en indædt kamp med en stærk ide som grundlag. 1 lyset af mandens generelle forhold til det amerikanske sprog, bør man her give ham the benefit of doubt, hvilket mellemøstlige debattører naturligvis ikke har gjort men i stedet udlagt dette som en Freudian slip, der fortalte, hvordan Bushadministrationen i virkeligheden tænker. (Se pressebriefing af Ari Fleischner, 18 september 2001: news/relea5es/2001/09/ htmi.) 6 Chris Brown,»Narratives of Religion, Civilization and Modernity«i Ken Booth &Tim Dunne (red.) Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order, Houndmilis: Palgrave Macmillan 2002, s '7 Ola Tunander,»Post-Cold War Europe: A Synthesis of a Bipolar Friend-Foe Structure and a Hierarchic Cosmos-Chaos Structure?«i Tunander, Baev og Einagel (red.) Geopolitics in Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity, London: Sagel President George W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, 20 september 2001, /news/releases/2001 /09/ es.html 9 President George W. Bush, State of the Union address,29 januar 2002: 2002/01/ html 10 Jf. Vibeke Schou Pedersen, In search of Monsters to Destroy: the American quest for (in)security, Speciale ved Institut for Statskundskab, KU, Buzan og Wæver, Regions and Powers. 12 De vigtigste af bin Ladens appeller ligger utallige steder på nettet, men de er også optrykt i bl.a.yonah Alexander og Michael S. Swetman, Usama bin Ladens al-qaida: Profile of aterrorist Network, Ardsley NY:Transnational Publishers »Religion is a central defining characteristic of civilization«, and, as Christopher Dawson said,'the great religions are the foundations on which the great civilizations rest'* skriver Huntington i Clash of Civilizations, s. 47, Paperbackudgaven har i øvrigt dette fremhævet på forsiden, hvor tre civilisationer er afbildet ved religiøse symboler. " 14 Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, Berkeley CA: University of California Press Carsten Bagge Laustsen og Ole Wæver,»In Defenceof Religion: Sacred Referent Objects for Securitization<>, Millennium, vol...29:3, 2000, Paul Schroeder, *The Risks of Victory,«The National Interest, Spurgt om effekten af 11. september - eller»international sikkerhed efter 11.september«- af journalister i dagene umiddelbart efter, til diverse foredrag siden (en udgave udkommer i næste nummer af Militært Tidsskrift) - indtil jeg i regi af Politologiske Studier blev foranlediget til at tænke yderligere over Clash of Civilisations-scenariet. 1S 18 Spurgt om effekten af 11. september - eller»international sikkerhed efter 11. september«- af journalister i dagene umiddelbart efter, til diverse foredrag siden (en udgave udkommer i næste nummer af Militært Tidsskrift) - indtil jeg i regi af Politologiske Studier blev foranlediget til at tænke yderligere over Clash of Civilizations-scenariet. 19 Bernard Lewls, What went wrong? Western Impact and the Middle Eastern Response, 2002; Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, l.b.tauris 2002; Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, University of California Press Se Buzan og Wæver, Regions and Powers, kap.7,tekstboks om islamistisk terror og Vesten. 21 Francis Fukuyama,»Their Target: The Modern World«, i Newsweek, Dec 2001-Jan 2002; optrykt i Booth og Dunne, Worids,s Benjamin R. Barbér,»Democracy and Terror in the Era of Jihad vs. McWorid«, i Booth og Dunne, Worlds in Collision, s (citat s. 249). 23 Brown,»Narratives«, Se mest tydeligt, Gabriel A Almond, Emmanuel Sivan og R. Scott Appleby,»Fundamentalism: Genus and Species«i Martin A. Marty og R. Scott Appleby (red.) Fundamentalisms Comprehended, Chicago University Press Lausten og Wæver,»In defence«. 26 Edward W. Said, "The Clash of Ignorance, Znet: clash.htm 27 The Clash»Guns on the Roof«, fra albummet»give 'Em EnoughRope«,1978.

Gik alle konger frem på rad. Om tro, offentlighed og afsikkerhedsliggørelse 1

Gik alle konger frem på rad. Om tro, offentlighed og afsikkerhedsliggørelse 1 politica, 43. årg. nr. 2 2011, 229-247 Vibeke Schou Tjalve Gik alle konger frem på rad. Om tro, offentlighed og afsikkerhedsliggørelse 1 I den internationale politik-disciplin bruges religionens genkomst

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006.

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. af Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Working Paper Fakultet

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Fra klassisk til ny engelsk skole: teoretiske, metodiske og empiriske bidrag

Fra klassisk til ny engelsk skole: teoretiske, metodiske og empiriske bidrag politica, 46. årg. nr. 4 2014, 406-424 Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind og Tonny Brems Knudsen Fra klassisk til ny engelsk skole: teoretiske, metodiske og empiriske bidrag Denne artikel sætter

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Når kultur betyder noget

Når kultur betyder noget I Når kultur betyder noget Kulturens betydning for civilsamfund og social kapital - af Jesper M. Rosenløv og Jens C. Cini Stærkt civilsamfund, stærk økonomi; stærkt civilsamfund, stærk stat. Robert D.

Læs mere

Hvad gør vi ved terrorisme?

Hvad gør vi ved terrorisme? Hvad gør vi ved terrorisme? Effektiv indsats mod terrorisme En kritisk analyse af EU's indsats Quaker Coucil for European Affairs 2007 Fredsforlaget Der fører ingen vej til fred på sikkerhedens rute, for

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Roskilde Universitet 2. semester, juni 2013 Hus 19.2, Gruppe 16a Anslag: 94.820, 39 normalsider Af: Katja Buch Madsen Vejleder: Tore Vincent Olsen

Roskilde Universitet  2. semester, juni 2013 Hus 19.2, Gruppe 16a Anslag: 94.820, 39 normalsider Af: Katja Buch Madsen Vejleder: Tore Vincent Olsen Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Eksternaliseringen af EU s asylpolitik The Extraterritorialization of the European Union s Asylum Policy En undersøgelse af eksternaliseringens

Læs mere

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid?

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? Tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning og tre for dets beståen og forandring Ulrik Pram Gad Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2009/01 Ulrik Pram

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL En kritisk diskussion af lifecoaching Marie Katrine Loft & Sidsel Koordt Vognsen Vejleder: Rasmus Willig Socialvidenskab, modul 1 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Problematiske tendenser i den moderne lægevidenskab. Skrevet af Cand. Mag. Ole Frehr

Problematiske tendenser i den moderne lægevidenskab. Skrevet af Cand. Mag. Ole Frehr Problematiske tendenser i den moderne lægevidenskab Skrevet af Cand. Mag. Ole Frehr 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 2 Udviklingen af et sygeunivers... 3 Fra vandringsmand til videnskabsmand...

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere