Bygninger nr FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator"

Transkript

1 Bygninger nr FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator

2 Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S

3 Titel: Gylleseparering med Vredo tromleseparator Forfatter: Konsulent Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landsbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Review: Specialkonsulent Jørgen Hinge, Miljøteknologi, AgroTech A/S Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech A/S Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2007 Oplag: 20 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

4 Forord Denne FarmTest omhandler undersøgelse af separering af mink- og svinegylle med en Vredo Tromleseparator. Dansk Landbrugsrådgivning vil gerne takke Leif Mogensen, Claus Ottosen og Vredo Danmark ved Maarten Lerink for samarbejdet. Eventuel kontakt til producent: Vredo Danmark Sønderbyvej Ulfborg Karl Jørgen Nielsen Dansk Landbrugsrådgivning Byggeri & Teknik I/S Skejby, august 2007 Gylleseparering med Vredo tromleseparator 4

5 Indhold Forord Sammendrag og vurderinger Formålet med undersøgelsen Anlægsbeskrivelse Omrøring og pumpning Resultater Kapacitet Drift af anlægget Analyseresultater Analyseresultater fra minkgylle Kvælstof Fosfor Analyseresultater fra svinegylle Kvælstof Fosfor Vurdering af resultater Kapacitet Omkostninger til energi Fordeling af mængder fra separation Konklusioner: Fordeling af næringsstoffer / opkoncentrering af næringsstoffer Gylleseparering med Vredo tromleseparator 5

6 1. Sammendrag og vurderinger Dansk Landbrugsrådgivning har i efteråret 2005 foretaget undersøgelser af gylleseparering med en Vredo tromleseparator på minkgylle hos Leif Mogensen, Harboøre og i første halvdel af 2006 på svinegylle hos Sydklittens Svineproduktion Aps ved Hemmet. Separeringen med tromleseparatoren sker rent mekanisk uden brug af hjælpestoffer. Ændringer i separeringseffektiviteten sker ved udskiftning af filterstørrelse. Tromleseparatoren kræver, at gyllen doseres i et jævnt flow, hvilket gav problemer i starten. Efter montering af en ny pumpe til svinegyllen synes dette problem løst. I minkgylle var der problemer med at få gyllen tilstrækkelig omrørt i fortanken inden indpumpning til separatoren. Gyllens indhold af tørstof varierede meget vertikalt (fra top til bund) i fortanken. For at kunne separere specielt minkgylle tilstrækkelig effektivt, kræves en meget effektiv omrøring i fortanken. Tabel 1.1 Resultater fra de to gylletyper. Andel af rågyllens kvælstof der ender i tørstoffraktionen Andel af rågyllens fosfor der ender i tørstoffraktionen Opkoncentrering Fiberfraktion udgør af mængden Minkgylle 41,0 %... >1,5 gange i N ca. 24 % Svinegylle 30,5 % 40,0 % 1,2 gange ca. 27 % I minkgylle har nogle prøver vist en høj fraseparering af fosfor. Vanskeligheder med tilstrækkelig omrøring i fortanken, har givet så store udsving i prøverne, at det ikke entydigt kan konkluderes, om anlægget kan leve op til definitionen lavteknologisk separationsanlæg, jvf. bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. Ud fra de udtagne prøver og analyser med svinegylle vurderes det, at anlægget ikke kan leve op til definitionen for lavteknologisk separationsanlæg, jf. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. Kapaciteten for anlægget har i undersøgelsen været 2-3 m 3 /time for både mink- og svinegylle. Der har ikke været problemer med igangsætning og drift af anlægget i svinegylle efter, at der er monteret ny pumpe og doseringsventil. Tromleseparatoren er en enkel og energimæssigt billig metode til separering af gylle, som især kan anvendes, hvor der ikke er behov for, at anlægget skal opfylde kravene til lavteknologisk separering. Det vurderes, at separeringseffektiviteten vil variere en del med mindre anlægget er under konstant overvågning. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 6

7 2. Formålet med undersøgelsen Formålet har været at undersøge, hvor effektiv en separering der kan opnås med en tromleseparator, og hvor effektkrævende den er. Det var på forhånd forventet, at anlægget ville få svært ved at leve op til definitionen lavteknologisk separationsanlæg, jvf. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 7

8 3. Anlægsbeskrivelse Figur 3.1 Fire meter tromleseparator prøveopstillet på container. Tromleseparatoren separerer gyllen i en tørstoffraktion og en væskefraktion (rejektet). Anlægget består af en tromle på 3 eller 4 meters længde, hvor der indeni sidder filtre. Filtrene er spændt løst op inde i tromlen og er lette at udskifte med andre filterstørrelser. Der køres typisk med filtre på 40µ eller 80µ. Længden af tromlen afhænger af, hvor effektiv en separering man ønsker. En 0,75 kw motor roterer tromlen med ca. 65 omdrejninger pr. minut, og det er rotationen og hældningen på tromlen, der bestemmer, hvor lang opholdstid gyllen har i tromlen. Rågyllen pumpes ind i et rør i bagenden af tromlen, hvorefter det langsomt løber gennem tromlen. Væsken løber gennem filteret, opsamles og ledes/pumpes til rejekttank. Tørstoffet, der tilbageholdes af filtrene, danner ved tromlens rotation en pølse (se figur 4), der falder ud for enden af tromlen og opsamles i en container. Pølsen har endvidere den funktion, at den er med til at bremse væsken op, så den ikke løber for hurtigt igennem. Anlægget fødes i et jævnt flow med en fortrængningspumpe. Hele anlægget er udført i rustfri stål, og der er monteret faste dyser, der kan vaske filtrene, hvis anlægget skal standses i længere tid. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 8

9 3.1 Omrøring og pumpning For at anlægget kan fungere optimalt kræves, at gyllen er homogen og pumpes ind i et jævnt flow. Derfor kræves en god omrøring i fortanken. Hvis flowet ikke er jævnt, er der risiko for, at tromleseparatoren overfodres. Hvis dette sker, vil den tørstofpølse, som er opbygget i filtret blive skyllet ud. Der vil så blive skyllet mere væske ud i beholderen til tørstoffraktion, indtil der er opbygget en ny i løbet af nogle minutter. Ved undersøgelsens start var anlægget monteret med en fortrængningspumpe, hvor en del af gyllen blev returneret til fortanken. Denne viste sig at være for unøjagtig, og der er senere monteret en 1,84 kw Grundfos pumpe, der henter rågyllen op fra fortanken. En ventil regulerer det ønskede flow til separatoren. I tilfælde af at der sætter sig en klump tørstof fast i ventilen, registrerer flowmåleren, at der kommer for lidt igennem, og ventilen åbner sig indtil klumpen slipper. Det betyder, at en sådan klump forstyrrer det jævne flow, når fortanken ikke er tilstrækkelig omrørt, men det standser ikke processen. Figur 3.2 Grundfos pumpe med flowmåler og doseringsventil. Figur 3.3 Rågyllen pumpes ind til bagenden af tromlen og filtreres gennem tromlens filtre. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 9

10 Figur 3.4 Tørstoffraktionen samler sig som en pølse i bunden af separatoren og glider langsomt ud af tromlen og ned i containeren. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 10

11 4. Resultater 4.1 Kapacitet I minkgylle har separatorens gennemsnitlige kapacitet været på 2-3 m 3 /time. På grund af utilstrækkelig omrøring i fortanken har kapaciteten varieret meget. I svinegylle har kapaciteten ligget meget konstant på samme niveau med 2-3 m 3 /time. 4.2 Drift af anlægget I svinegylle har anlægget kørt uden større driftsstop. Det ser dog ud til, at fortrængningspumpen enten skal justeres, eller der skal en anden type til, som kan give et mere ensartet flow. Opstart af anlægget kræver, at flowet fra pumpen sænkes, fordi der først skal opbygges en pølse af fibermateriale, som skubbes langsomt ud. Uden den langsomme opstart vil rågyllen bevæge sig for hurtigt gennem tromlen med for dårlig separering til følge. Standsning af anlægget kræver vask af filtre og tromle, hvilket kan ske med de påmonterede dyser, som kun kræver vandtilslutning. I minkgylle har der været problemer med at få gyllen rørt tilfredsstillende op, så rågyllen blev tilstrækkeligt ensartet. Det har medført et uensartet flow op til tromleseparatoren med varierende separeringseffektivitet til følge. Løsningen vil være at sikre en optimal omrøring i fortanken. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 11

12 5. Analyseresultater 5.1 Analyseresultater fra minkgylle De udtagne prøver af rågylle, tørstoffraktioner og rejekt er analyseret hos OK Laboratorium for Jordbrug eller Steins Laboratorium. Testen på minkgylle er gennemført med en 3 meter tromleseparator med 3 stk. 40µ filtre. Der er brugt en fortrængningspumpe med returløb som fødepumpe. Denne pumpe har ikke vist sig tilstrækkelig nøjagtig til at give et jævnt flow op til separatoren. Senere i testforløbet med svinegylle er anvendt anden type pumpe med doseringsventil, som har vist bedre resultater. Rågylle M inkgylle Kg pr. ton og tørstofprocent 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.1. Minkgylle; rågyllens indhold af næringsstoffer. Tørstoffraktion minkgylle Kg pr. ton og tørstofprocent. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.2. Minkgylle; tørstoffraktionens indhold af næringsstoffer. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 12

13 Rejekt minkgylle Kg pr. ton og tørstofprocent. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.3. Minkgylle; rejectets indhold af næringsstoffer. Der har været stor variation i minkgyllens indhold af tørstof og næringsstoffer, hvilket efter alt at dømme skyldes, at det ikke var muligt at opnå en tilfredsstillende omrøring i fortanken. Større partikler i rågyllen eksempelvis rester af fiskeben - bundfældede meget hurtigt og lagde sig som et lag i bunden, der ikke kunne omrøres, selv i en lille fortank. I praksis betyder det, at fortankens størrelse og udformning nøje skal afpasses efter omrøringskapaciteten. Tabel 5.1. Minkgylle; analyseresultater gennemsnit af 3 målinger. Tørstof % Total N kg/ton NH4-N kg/ton P kg/ton K kg/ton Rågylle 4,78 5,76 3,84 3,46 0,83 Tørstoffraktion 16,3 9,65 3,84 11,29 1,05 Rejektvæske 1,07 4,56 3,90 0,94 0, Kvælstof I minkgylle har der i gennemsnit været 41 % af N i fiberfraktionen. Fiberfraktionen har udgjort ca. 25 % af mængden Fosfor I minkgylle har der været for store udsving i analyserne til at foretage valide vurderinger. Tallene er dog taget med, fordi de viser en høj fraseparering af fosfor, og det forventes, at der med tilstrækkelig omrøring kan opnås gode resultater. Årsagen til de store udsving skyldes som sagt, at minkgyllen var meget vanskelig at holde omrørt, så næringsindholdet i gyllen var ens fra start til slut i fortankens forskellige lag. Det er vigtigt at pointere, at ovenstående resultater er opnået med hjemmeblandet minkfoder, som kan afvige fra foder fremstillet på minkfoderfabrik med hensyn til indhold, konsistens og homogenitet. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 13

14 Tromleseparatoren har opfyldt kravet om en opkoncentrering på mindst 1,5 gange med hensyn til kvælstof. 5.2 Analyseresultater fra svinegylle Der er kun medtaget resultater med en 4 meter tromleseparator (maskestørrelse?), hvor en Grundfos fortrængningspumpe har hentet rågyllen op fra fortanken. En ventil har sørget for at regulere, så det ønskede flow kom til separatoren. I fortanken er anvendt en almindelig langakslet spulepumpe til omrøring. Rågylle svin Kg pr. ton og tørstofprocent Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.4. Svinegylle; rågyllens indhold af næringsstoffer. Tørstoffraktion svinegylle kg pr. ton og tørstofprocent Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.5. Svinegylle; tørstoffraktionens indhold af næringsstoffer. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 14

15 Rejekt svinegylle kg pr. ton og tørstofprocent Tørstof Total N NH4-N P K Figur 5.6. Svinegylle; rejektets indhold af næringsstoffer. Tabel 5.2. Svinegylle; analyseresultater gennemsnit af 4 målinger. Tørstof % Total N kg/ton NH4-N kg/ton P kg/ton K kg/ton Rågylle 4,9 5,0 3,5 1,0 3,5 Tørstoffraktion 10,38 5,28 3,48 1,37 3,80 Rejektvæske 2,90 4,67 3,40 0,79 3, Kvælstof I svinegylle har der i gennemsnit været 30,5 % af N i fiberfraktionen, som har udgjort ca. 27 % af mængden. Opkoncentrationen af N i fiberfraktion ændrer sig dermed kun lidt i forhold til rågyllen Fosfor I svinegylle har der i gennemsnit været ca. 40 % af P i fiberfraktionen, igen hvor fiberfraktionen har udgjort ca. 27 % af mængden. Tromleseparatoren har i svinegylle givet en opkoncentrering på ca.1,2 og opfylder dermed ikke kravet til lavteknologisk separering om en opkoncentrering på mindst 1,5 gange. Tørstofprocenten i fiberfraktionen ligger på godt 10 % og er opsamlet i lukket container med låg, da den stadig har en flydende konsistens. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 15

16 6. Vurdering af resultater 6.1 Kapacitet Med en fire meter lang tromleseparator er kapaciteten ca. 2-3 m3/time for både mink- og svinegylle. Hvis doseringen hæves, vil der stadig opnås en separering i anlægget, men på grund af hurtigere gennemstrømning i tromlen vil tørstofindholdet i tørstoffraktionen blive lavere. Herved bliver opkoncentreringen lavere. FarmTesten har vist, at anlæggets kapacitet er ca. 2-3 m 3 /time for både minkog svinegylle. 6.2 Omkostninger til energi El-forbruget begrænser sig til en 0,75 kw motor til tromleseparatoren og en 1,85 kw pumpe. Energiforbruget er under 1 kwh/tons gylle. Dertil kommer energiforbrug til en effektiv omrøring i fortanken, som vil være afhængig af fortankens udformning og størrelse samt gyllens beskaffenhed. 6.3 Fordeling af mængder fra separation Med prøveopstillingen har det ikke været muligt at veje de totale mængder som er separeret, og derfor er fordelingen beregnet ud fra, hvor stor en delmængde af de to fraktioner der er separeret over en kortere tidsperiode. Tabel 6.1 Den procentvise fordeling mellem fiberfraktion og rejektvæske. Rågylle Rejektvæske Fiberfraktion Minkgylle 100 % 76 % 24 % Svinegylle 100 % % % Undersøgelsen viser, at % af rågyllen kommer ud som tørstoffraktion. Gylleseparering med Vredo tromleseparator 16

17 7. Konklusioner: Fordeling af næringsstoffer / opkoncentrering af næringsstoffer I bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv (Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 824 af 2. oktober 2002) 9, er opstillet betingelser for, hvornår et gyllesepareringsanlæg defineres som lavteknologisk. Ved et lavteknologisk anlæg forstås et anlæg, hvor: I testperioden med mink- og svinegylle har anlægget ikke levet op til de krav der stilles til et lavteknologisk gylleseparingsanlæg. Fiberfraktionen har udgjort ca % af mængden og indholdet af N deri har fulgt mængden. Det vil sige, at der er mere end 20 % af N i fiberfraktionen, men der er ikke opnået en tilstrækkelig koncentration på mindst 1,5 gange højere end koncentrationen i ubehandlet gylle For fosforens vedkommende er der i svinegylle ikke opnået en fraseparering på mere end 60 %. I minkgylle er der for stor usikkerhed i prøverne med hensyn til fosfor til at konkludere, at der er frasepareret mere end 60 %. Da fiberfraktionen udgør så stor en andel, så er det meget vanskeligt at få den gennemsnitlige koncentration op på 1,5 gang. Det kunne afhjælpes ved at lade fiberfraktionen køre gennem en presse for at få tørstofprocenten hævet, men samtidig er der risiko for at en del af N og P ledes over i væskefraktionen. Vurderingen er, at anlægget vil få vanskeligt ved at blive godkendt som lavteknologisk gyllesepareringsanlæg specielt i rågylle med lavt tørstofindhold Figur 7.1 Figuren viser de krav der stilles til lavteknologiske anlæg og om tromleseparatoren kan opfylde dem l Lavteknologisk def Opnået i minkgylle Opnået i svinegylle N-sep P-sep Gylleseparering med Vredo tromleseparator 17

Gylleseparering Kemira Miljø A/S

Gylleseparering Kemira Miljø A/S FarmTest - Bygninger nr. 20-2005 Gylleseparering Kemira Miljø A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos gårdejer Svend Clausen i samarbejde med Kemira Miljø A/S Gylleseparering Kemira Miljø A/S Orienterende

Læs mere

FarmTest. Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S. FarmTest Bygninger nr

FarmTest. Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S. FarmTest Bygninger nr FarmTest Bygninger nr. 37 2007 FarmTest Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos Bånlev Biogas i samarbejde med Kemira A/S Gylleseparering af afgasset

Læs mere

Bygninger nr. 41 2009. FarmTest. Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305

Bygninger nr. 41 2009. FarmTest. Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Bygninger nr. 41 2009 FarmTest Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Titel: Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Forfatter: Thorkild Q. Frandsen, AgroTech Review: Marie Louise

Læs mere

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Bygninger nr. 45 2010 FarmTest Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Titel: Separering af svinegylle med SepKon Forfatter: Thorkild Q. Frandsen, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Videncentret

Læs mere

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding.

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Hans Jørgen Tellerup Landsdækkende rådgiver, Biogas og gylleseparering. LRØ Horsens 70154000 Disposition Hvorfor gylleseparering Reduktion i harmoniareal

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010

Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Af Anne Mette Graumann, Martin N. Hansen og Thorkild

Læs mere

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Gödselsepareringsdag Onsdag den 8 oktober 2014 kl. 9.30 15.30 Hushållningsselskapet Kalmar Præsentation ved Thorkild Frandsen, AgroTech Indhold

Læs mere

Agrometer gylleseparation. Flere muligheder i din produktion

Agrometer gylleseparation. Flere muligheder i din produktion Agrometer gylleseparation Flere muligheder i din produktion Et separationsanlæg i din dyreproduktion giver flere muligheder og fordele Den mekaniske AGM skruepresse fra Agrometer er dokumenteret én af

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Separering af gylle med dekantercentrifuge

Separering af gylle med dekantercentrifuge Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 9 Separering af gylle med dekantercentrifuge

Læs mere

Separering af gylle med kemisk fældning

Separering af gylle med kemisk fældning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Separering af gylle med kemisk fældning

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

Separering af gylle med skruepresse

Separering af gylle med skruepresse Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 9 Separering af gylle med skruepresse Resumé

Læs mere

Program. Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab

Program. Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab Program 8.00 8.0 8.30 9.0 9.30 0.0 0.5 0.50 Indledning/velkomst v/miljøkonsulent Henrik Jørgensen, Patriotisk Selskab Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab

Læs mere

KILDESEPARERING I SVINESTALDE

KILDESEPARERING I SVINESTALDE INDLÆG PÅ TEMADAG OM OPTIMERING AF TØRSTOFINDHOLD I GYLLE TIL BIOGASPRODUKTION AGROTECH, ONSDAG DEN 4. MAJ 2011 INSTITUT FOR BIOSYSTEMTEKNOLOGI DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET FORSKNINGSCENTER FOULUM

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Markbrug nr. 286 December 23 Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Henrik B. Møller, Martin N. Hansen og Merete Maahn Afdeling for Jordbrugsteknik, Forskningscenter

Læs mere

Transport/udbringning og logistik

Transport/udbringning og logistik Transport/udbringning og logistik Claus G. Sørensen Danmarks JordbrugsForskning afd. for Jordbrugsteknik Forskningscenter Bygholm Workshop 23. November 2006 Introduktion Vurdering af miljøteknologi (separation)

Læs mere

- en god kombination. gylleseparering

- en god kombination. gylleseparering - en god kombination gylleseparering Indhold Forord Hvad er gylleseparering?................... 3 Landmandens fordele ved separering.......... 4 Udnyttelse af næringsstoffraktioner........... 6 Kombination

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

BIO t e c h n o l o g y a / s

BIO t e c h n o l o g y a / s BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi,

Læs mere

Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen.

Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen. Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen. Øget anvendelse af gylleseparation og efterafgrøder på Bornholm til bioenergi vil kunne reducere udvaskningen af næringsstoffer til

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Sand i sengebåse og biogas. 8. december Peter Mamsen

Sand i sengebåse og biogas. 8. december Peter Mamsen Sand i sengebåse og biogas 8. december 2014 Peter Mamsen Dagsorden Hvorfor egentlig sand Sandtyper Håndtering af sand Ind i stalden og ud igen Sandfang Hvorfor sand? Optimal liggekomfort -Blødt og eftergivende

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7

NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7 NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7 DATA SHEET Titel: Sammenlignende test af 3 Grundfos dykpumper til gylle

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Fjerkræ nr. 7 2009 FarmTest Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Titel: Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Der har gennem de seneste år været kraftig

Læs mere

Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet

Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet Martin Nørregaard Hansen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

EKSEMPEL PÅ GÅRDBIOGASANLÆG I TYSKLAND DYNAHEAT HPE & CO. KG

EKSEMPEL PÅ GÅRDBIOGASANLÆG I TYSKLAND DYNAHEAT HPE & CO. KG EKSEMPEL PÅ GÅRDBIOGASANLÆG I TYSKLAND DYNAHEAT HPE & CO. KG Tyskland - Dynaheat HPE GmbH & Co. KG I mange år havde anlægsejeren tænkt på at udnytte gyllen fra sin bedrift til energiproduktion i kombination

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Teknisk notat. Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi. : Susanne Soelberg Carlsen

Teknisk notat. Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi. : Susanne Soelberg Carlsen Teknisk notat Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi 14. december 2012 Projekt: 30.5403.47 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret :

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet

Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet Uddrag fra: Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, 11. juli 2013 Udarbejdet af Michael Jørgen

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion

Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion Lars Stoumann Jensen, Olga Popovic og Anita Forslund LIFE, Københavns Universitet Martin

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark?

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Faglig aften: Biogasanlæg på Djursland - hvilken betydning kan det få for din bedrift? v. Henrik Høegh viceformand, Dansk Landbrug formand, Hvorfor skal

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere Maskiner og planteavl nr. 107 2009 FarmTest Pålideligheden af gylleflowmålere Titel: Pålideligheden af gylleflowmålere Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Torkild S. Birkmose og

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Halmbaseret biogas status og perspektiver

Halmbaseret biogas status og perspektiver Halmbaseret biogas status og perspektiver Forbehandling i praksis erfaringer og sammenligninger af nye teknologier 25. aug. 2015 v./ Henrik B. Møller, AU og Karl Jørgen Nielsen, Planenergi Energistyrelsen

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Formål med behandling af husdyrgødning

Formål med behandling af husdyrgødning Formål med behandling af husdyrgødning Producere gødnings fraktioner med høj værdi til eksport ud af bedrift/amt/landsdel. - Separation. Øge udnyttelsen af kvælstof/reducere tab. - Separation/biogas. Reducere

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Reduces smell. Easy to use. Better homogeneity. Easy and secure manure handling. SeoFoss. Gør hverdagen nemmere og sikrer økonomisk vækst

Reduces smell. Easy to use. Better homogeneity. Easy and secure manure handling. SeoFoss. Gør hverdagen nemmere og sikrer økonomisk vækst Reduces smell Better homogeneity Easy to use Easy and secure manure handling SeoFoss Gør hverdagen nemmere og sikrer økonomisk vækst SeoFoss SeoFoss er et gylleadditiv, som består af en nøje udvalgt blanding

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg

j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg Slutrapport j.nr. 3663-U-10-00150 Add-on teknologi til lugtreduktion i forbindelse med forsuringsanlæg Projektperiode (efter forlængelse): 1/9-2010 31/12-2013 Projektdeltagere (efter projektændring): Infarm

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet)

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og Forskningskontoret DATO: 19. januar 2005 Statusrapport for udviklings- og forskningsprojekter under Vandmiljøplan

Læs mere

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Tankrensningssystemer Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Høj-effektiv rengøring af tanke 2 Tankrensningssystemer Anvendelse Regnvandsbassiner får stadig større betydning

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Miljørådgiver Peder Chr. Thomsen Jysk Landbrugsrådgivning Juni 2013 Levering til biogasanlæg betydning for godkendelser

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

010209 FiberMaxBiogas : Increasing the biogas yield of manure fibers by wet explosion demo-scale (01-06-2009 31-05-2012)

010209 FiberMaxBiogas : Increasing the biogas yield of manure fibers by wet explosion demo-scale (01-06-2009 31-05-2012) 010209 FiberMaxBiogas : Increasing the biogas yield of manure fibers by wet explosion demo-scale (01-06-2009 31-05-2012) Husdyrgødning Fiberfraktion Forbehandling Biogas SECTION FOR SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY

Læs mere

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Normtal for husdyrgødning i Danmark Normtal kan fastlægges efter

Læs mere

Økonomien i biogasproduktion

Økonomien i biogasproduktion Økonomien i biogasproduktion Forudsætninger for en sund driftsøkonomi Temadage om landbrug og biogas En god kombination april 2009 Kurt Hjort-Gregersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

I forbindelse med midvejsevalueringen af VMP III i 2008 er der nedsat en arbejdsgruppe med følgende

I forbindelse med midvejsevalueringen af VMP III i 2008 er der nedsat en arbejdsgruppe med følgende Notat Notat vedrørende fosforoverskud Erhverv J.nr. Ref. Den 5. november 2008 + tilføjelse i 2009 Baggrund I forbindelse med VMP III blev der fastsat en målsætning om at, at fosforoverskuddet skal være

Læs mere

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Jyllandsgade 1, 9520 Skørping Tlf. 96820400, mobil 30 604

Læs mere

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5.

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. Tilgængelige biomasser og optimal transport Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. april 2016 Agenda Hvilke biomasser skal vi satse på til biogasanlæggene? Hvordan

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere