Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune"

Transkript

1 Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

2 2

3 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening i For varmeforbrug, trafik og procesemissioner er der kun foretaget en opgørelse af emissionen af drivhusgassen CO 2. Opgørelse af andre drivhusgasser som methan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O) er vanskelige at foretage for disse sektorer og betyder ganske lidt i den samlede opgørelse. Bidraget fra affaldsdeponering er opgjort som ren CH 4 -emission fra lossepladsgas og omregnet til den ækvivalente mængde CO 2. Bidraget fra spildevand, der omfatter emission af CH 4 og N 2 O, er opgjort og omregnet til CO 2 -ækvivalenter. Samlet CO 2 -udledning Den samlede CO 2 -udledning fra Århus Kommune som geografisk enhed i 2007, fordelt på sektorer, er vist i tabel 1. Aktivitet CO 2 -emission, tons/år %-del CO 2 -emission Elforbrug Fjernvarmeforbrug Individuel opvarmning, handel og service samt husholdninger Individuel opvarmning og procesvarme, industri Individuel opvarmning, landbrug og gartnerier 0 Vejtrafik Togtrafik Flytrafik Skibstrafik Fiskeri Non-road industri Non-road landbrug og skovbrug Non-road have/hushold Procesemissioner, industri Opløsningsmidler Landbrug Arealanvendelse ) Affaldsdeponering Spildevand I alt % Tabel 1. Den samlede CO 2 -udledning fra Århus Kommune som geografisk enhed i 2007, fordelt på sektorer. 1) optag af CO 2

4 4 Elforbrug Den samlede udledning fra elforbrug var ca tons CO 2 med en fordeling på sektorer som angivet i tabel 2. Sektorer Forbrug, MWh, 2007 CO 2 -emission, tons/år % fordeling Private 1) % Offentlige institutioner % Handelsvirksomheder og servicevirksomheder % Industri % Landbrug og gartneri % Hotel og restaurant % Bygge og anlæg % I alt % Tabel 2. Elforbrug og CO 2 -udledning her fra i Århus Kommune, ) eksklusiv elopvarmning på MWh/år, som er medregnet under opvarmning. Fjernevarmeforbrug Den samlede udledning fra fjernevarmeforbrug var ca tons CO 2 og med en fordeling på sektorer som angivet i tabel 3. Sektorer Forbrug, MWh CO 2 -emission, tons/år % fordeling Private husholdninger % Landbrug og gartneri % Industri % Bygge- og anlægsvirksomhed % Handel og servicevirksomheder % Kommunale og andre offentlige institutioner % I alt % Tabel 3. Fjernvarmeforbrug og CO 2 -udledning her fra fjernvarmeforbrug i Århus Kommune, 2007

5 5 Individuel opvarmning og procesvarme, industri Den samlede udledning fra individuel opvarmning til husholdninger var ca tons CO 2 med en fordeling som angivet i tabel 4. På grund af forskellige emissionsfaktorer er der ikke direkte procentmæssig overensstemmelse mellem forbrug og CO 2 -udledningen for de forskellige opvarmningsformer angivet i tabel 4. Opvarmningsform Forbrug MWh/år CO 2 -emission, tons/år Fjernvarme 1) Olie Elovn/elvarme Andre ovne (brændeovne mv.) I alt Tabel 4. Individuel opvarmning og CO 2 -udledning her fra i Århus Kommune, ) Forbrug og CO 2 -udledning fra fjernvarme til private boliger er kun medtaget her for at vise fjernvarmens andel af den samlede opvarmning. Bidraget fra opvarmning og procesvarme i industrien er ca tons CO 2 i 2007, hvor størstedelen af CO 2 -udlednigen stammer fra fyring med fyringsolie, stenkul og naturgas, der tilsammen udgør ca tons CO 2. Individuel opvarmning af gartnerier i Århus Kommune er antaget i al væsentlighed at være dækket af fjernvarme. Trafik Den samlede udledning fra trafik, herunder vej og togtrafik, fly- og skibstrafik, fiskeri og ikke-vejgående køretøjer er ca tons CO 2 med en fordeling som angivet i tabel 5. Trafikform CO 2 -emission, tons/år Biler, busser, lastbiler Passagertog Godstog 239 Flytrafik Skibstrafik (rutetrafik) Fiskeri Ikke-vejgående køretøjer I alt Tabel 5. CO2-udledning fra trafik i Århus Kommune, Procesemissioner Den samlede udledning fra procesemissioner er ca tons CO 2. Udledningen sker i forbindelse med Affaldscenter Århus, der anvender kalk i røggasrensningen, hvorved CO 2 afspaltes i denne proces. Derudover er der et bidrag fra opløsningsmidler, der også er klimagasser.

6 6 Århus Kommune som virksomhed Landbrug Den samlede udledning fra landbruget er ca tons CO 2. Heraf stammer ca tons CO 2 fra husdyrs fordøjelsesprocesser (især methan) og ca tons CO 2 fra gødningsopbevaring samt fra markdrift, herunder udbringning af gødning. Arealanvendelse Den samlede udledning og optag af CO 2 -udledning er ca tons CO 2. I tabel 6 ses, hvor meget der er hhv. udledt og optaget fra de forskellige arealanvendelser. Kilde CO 2 -emission, tons/år Optag i Egå Engsø og Årslev Engsø Optag i skove Forbrug af gødning 473 I alt Tabel 6. CO 2 -udledning og optag fra arealanvendelse i Århus Kommune, Affald og spildevand Den samlede udledning af fra affald og spildevand er omregnet til CO 2 -ækvivalenter ca tons hvoraf ca tons stammer fra forbrænding af affald og ca tons fra spildevand og slam.

7 7 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som COWI og Danmarks Miljø Undersøgelser har udviklet for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening i Samlet set er kortlægningen for en række områder baseret på pålidelige og detaljerede data for CO 2 -emissionen, og der er sket en række forbedringer i opgørelsen sammenlignet med opgørelsen for 2006, der stort set kun omfattede det kommunale el- og varmeforbrug. For varmeforbrug og trafik og procesemissioner er der kun foretaget en opgørelse af emissionen af drivhusgassen CO 2. Opgørelse af andre drivhusgasser som metan (CH 4 ) og lattergas (N 2 O) er vanskelige at foretage for disse sektorer og betyder ganske lidt i den samlede opgørelse. Samlet CO 2 -udledning Den samlede CO 2 -udledning fra Århus Kommune som virksomhed i 2007, fordelt på magistratsafdelinger og forvaltninger, er vist i tabel 7. Magistratsafdeling Forvaltning CO 2 -emission, tons/år % af total Borgmesterens Afdeling 34 0 Børn og Unge Kultur- og Borgerservice Sociale Forhold- og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg Teknik og Miljø Samlet sum do delsum af Magistraten AffaldVarme Århus (22.113) (21) do delsum af Magistraten Ejendomsforvaltningen (4.594) (4) do delsum af Magistraten Natur og Miljø ( ) (-11) do delsum af Magistraten Planlægning og Byggeri (1) (0) do delsum af Magistraten Trafik og Veje (0) (0) do delsum af Magistraten Natur og Vej service (473) (0) do delsum af Magistraten Vand og Spildevand (16.512) (15) do delsum af Magistraten Århus Brandvæsen (304) (0) Århus Sporveje (19.737) (18) Århus Havn do delsum af Magistraten Ikke registreret på Forvaltningsniveau (177) (0) Ikke registreret på magistratsniveau Århus Kommunes virksomhed i 2007 i alt Tabel 7. Fordeling af den samlede CO 2 -emission fra Århus Kommune som virksomhed i 2007, fordelt på magistratsafdelinger, Århus Sporveje og Århus Havn. Tal i parentes viser delbidrag til udledning fra de enkelte forvaltninger i Teknik og Miljø's samlede udledning og procentsats af kommunens samlede udledning. Det skal bemærkes, at administrationsbygningers energiforbrug er registreret i ejendomsforvaltningen under Teknik og Miljø. Det betyder, at f.eks. Rådhusets energiforbrug er placeret under Teknik og Miljø. Bemærk desuden, at Forvaltningen Natur og Miljø har negativ udledning, idet CO 2 -optaget fra vådområder og skovrejsning under forvaltningen overstiger forvaltningens CO 2 -udledning.

8 8 Varmeforbrug Den samlede udledning fra kommunens varmeforbrug var ca tons CO 2 med en fordeling på magistratsafdelinger og forvaltninger som angivet i tabel 8. Magistratsafdeling Forvaltning Område kwh/år CO 2 tons/år Borgmesterens Afdeling Bygninger 1) 5) 0 Børn og Unge Bygninger 1) Kultur- og Borgerservice Bygninger 1) Sociale Forhold og Beskæftigelse Bygninger 1) Sundhed og Omsorg Bygninger 1) Teknik og Miljø Ejendomsforvaltningen Bygninger 1) Teknik og Miljø Fællesadministrationen Bygninger 1) 5) 0 Teknik og Miljø Natur og Miljø Bygninger 1) Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Bygninger 1) 5) 0 Teknik og Miljø Trafik og Veje Bygninger 1) 5) 0 Teknik og Miljø Vand og Spildevand Bygninger 1) Teknik og Miljø AffaldVarme Århus Bygninger 1) 5) 0 Teknik og Miljø Århus Brandvæsen Bygninger 1) Teknik og Miljø Århus Sporveje Bygninger 1) 4) 0 Århus Havn 2) Fjernvarme total Ikke oplyst Bygninger 3) Fyringsolie (liter) Bygningsopvarmning total Tabel 8. Fordeling af varmeforbrug og dertilhørende CO 2 -udledning fra Århus Kommune som virksomhed i 2007, fordelt på magistratsafdelinger, forvaltninger, Århus Sporveje og Århus Havn. 1) Oplyst af Ejendomsforvaltningen. 2) Omfatter ikke lejeres forbrug. 3) Fyringsolie registreret i fællesindkøbsaftale med Statoil. Der er ikke registreret, hvor i organisationen olien er anvendt formodentlig i Natur og Miljø men dette er ikke dokumenteret. 4) Sporvejene er i Ejendomsforvaltningens opgørelse i 2007 medtaget i opgørelsen af el men ikke for fjernvarme fjernvarmen burde være medtaget. 5) Oplysninger er ikke tilstrækkelige til at fastlægge, hvor varmeforbruget er registreret. Fastlægges ved næste CO 2 -kortlægning.

9 9 Elforbrug Den samlede udledning fra elforbrug var ca tons CO 2, og med en fordeling på magistratsafdelinger og forvaltninger som angivet i tabel 9. Magistratsafdeling Forvaltning Område kwh/år CO 2 (tons/år) Borgmesterens Afdeling Bygninger 1) 0 0 Børn og Unge Bygninger Kultur- og Borgerservice Bygninger Sociale Forhold og Beskæftigelse Bygninger Sundhed og Omsorg Bygninger Teknik og Miljø Ejendomsforvaltningen Bygninger Teknik og Miljø Fællesadministrationen Bygninger 1) 0 0 Teknik og Miljø Natur og Miljø Bygninger Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Bygninger 1) 0 0 Teknik og Miljø Trafik og Veje Bygninger 1) 0 0 Teknik og Miljø Vand og Spildevand Bygninger Teknik og Miljø Vand og Spildevand Vandforsyning 2) Teknik og Miljø Vand og Spildevand Spildevand 2) Teknik og Miljø AffaldVarme Århus Bygninger 1) Teknik og Miljø AffaldVarme Århus Fjernvarme, transmission 2) Teknik og Miljø AffaldVarme Århus Fjernvarme, distribution 2) Teknik og Miljø AffaldVarme Århus Forbrænding 2) Teknik og Miljø Århus Brandvæsen Bygninger Århus Sporveje Bygninger Århus Havn 3) I alt Tabel 9. Fordeling af elforbrug i Århus Kommune som virksomhed i 2007, fordelt på Magistratsafdelinger, Århus Sporveje og Århus Havn (uden korrektion for VE elproduktion). 1): Data fra Ejendomsforvaltningen omfatter ikke disse enheder. Antages bogført under drift (se note 2) eller under andre magistratsafdelinger/forvaltninger 2): Omfatter både belysning (dvs. Bygninger/udendørsarealer) samt pumper, ventilation, røggasanlæg m.v. 3): Omfatter ikke elforbrug hos lejere Der mangler data fra flere magistratsafdelinger/forvaltninger (vist med 0 i tabel 9). Disse magistratsafdelinger har naturligvis haft et elforbrug, der for nogles vedkommende kan konstateres at være registreret andetsteds i systemet. Der er ikke dokumentation for, hvor Bygningernes elforbrug i Borgmesterens afd., Fællesadministrationen, Planlægning og Byggeri samt Trafik og Veje er registreret forbruget formodes at være registreret under Ejendomsforvaltningen. Elforbruget for bygninger og udearealer i AffaldVarme Århus er registreret under området "Forbrænding". Opgørelsen for Århus Havn er, for nogle posters vedkommende, baseret på mindre end et år, og er ekstrapoleret op til 12 måneder. Elforbrug hos Århus Havns lejere er ikke medtaget i havnens elforbrug.

10 10 Trafik Den samlede udledning fra kommunens transport, der omfatter vejtrafik samt fly- og togtrafik, herunder Århus Sporveje, Århus Brandvæsen og Århus Havn, var ca tons CO 2, med en fordeling på magistratsafdelinger og forvaltninger som angivet i tabel 10. Magistratsafdeling Forvaltning CO 2 (tons/år) % af total Borgmesterens Afdeling 34 0 Børn og Unge Kultur- og Borgerservice Sociale og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg Aarhus Havn 13 0 Mag. ikke oplyst Teknik og Miljø do delsum af Magistraten AffaldVarme Århus (0) (0) do delsum af Magistraten Ejendomsforvaltningen (0) (0) do delsum af Magistraten Natur og Miljø (0) (0) do delsum af Magistraten Planlægning og Byggeri (1) (0) do delsum af Magistraten Trafik og Veje (0) (0) do delsum af Magistraten Natur og Vej Service (0) (0) do delsum af Magistraten Vand og Spildevand (0) (0) do delsum af Magistraten Århus Brandvæsen (0) (0) do delsum af Magistraten Århus Sporveje (18.683) (76) do delsum af Magistraten Forvaltning ikke oplyst (177) (1) Sum, transport Tabel 10. Fordeling af transport i Århus Kommune som virksomhed i 2007, fordelt på magistratsafdelinger, Århus Sporveje og Århus Havn. Opgørelsen for den samlede udledning fra kommunens transport omfatter vejtrafik samt fly- og togtrafik. Vejtrafik omfatter medarbejderkørsel, taxakørsel for kommunen, Århus Sporvejes kørsel, Hjemmeplejens kørsel samt forbrug ved Århus Havn til ikke-vejgående trafik. Århus Sporveje udgør over 75 %. En væsentlig del er derover blot registreret og kan ikke fordeles på magistratsafdeling. Forbruget af diesel/benzin fra fællesindkøb er ikke registreret på magistratsafdeling/forvaltning men formodes at høre hjemme i Teknik og Miljø som både transport og non-road. Brændstofforbruget på Århus Havn anvendes til lods-/bugserbåde, vejtrafik og non-road og kan også kun delvist udspecificeres.

11 11 Procesemissioner Procesemissioner omfatter de CO 2 -emissioner, der fremkommer ved industrielle processer, og som ikke skyldes et brændsels-/energiforbrug. I Århus Kommune har der kun kunnet findes én relevant virksomhed med procesemission, nemlig Affaldscenter Århus, som bruger kalk (CaCO3) i røggasrensningen. Kalk afspalter CO 2 under processen. Affaldscenter Århus bruger desuden brændt kalk (CaO), hvor CO 2 er afspaltet hos eksterne leverandører uden for kommunen, og derfor ikke medregnet her. Emissionen fra brug af kalk i røggasrensningen ses i tabel 11. Kalkforbrug 2007, tons/år Emissionsfaktor, tons CO 2 /tons kalk 886,5 0, Emission, tons CO 2 /år Tabel 11. CO 2 -emission fra brug af kalk i røggasrensningen på Affaldscenter Århus. Arealanvendelse Det samlede bidrag fra kommunale arealanvendelse omfatter etablering af vådområder, brug af kunstgødning på kommunale arealer og kommunal skovrejsning. Bidraget fremgår af tabel 12 fordelt på de to relevante forvaltninger. Område Magistratsafdeling Forvaltning CO 2 (tons/år) Vådområder Teknik og Miljø Natur og Miljø Kunstgødning (NPK) Teknik og Miljø Natur & Vej Service 473 Skovrejsning Teknik og Miljø Natur og Miljø Sum Tabel 12. Registreret kunstgødningsforbrug og beregnet reduktion i CO 2 -emission fra vådområder og skovrejsning i Århus Kommune som virksomhed i 2007.

12 ENERGIBY Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Tel

Århus Kommune. August 2009

Århus Kommune. August 2009 Århus Kommune August 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Århus Kommune August 2009 Dokumentnr 001 Version 004 Udgivelsesdato 24082009 Udarbejdet

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE ISHØJ KOMMUNE MARTS 2013 CO 2 -UDLEDNINGEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRENE 2008 OG 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Furesø Kommune CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Furesø Kommune CO

Læs mere

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune CO2 beregning for 212 Gribskov Kommune Gribskov Kommune CO2 beregning 212 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Københavns Kommune. CO2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2010

Københavns Kommune. CO2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2010 Københavns Kommune CO2 regnskab 2009 Kortlægning som geografisk område April 2010 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Københavns Kommune CO2 regnskab

Læs mere

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune CO2 beregning for Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4 2.2 Individuel opvarmning...8 2.3 Transport

Læs mere

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE

CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE VORDINGBORG KOMMUNE AUGUST 2012 CO 2 -EMISSIONEN FOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDE KORTLÆGNING FOR ÅRET 2011 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015

NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 NÆSTVED KOMMUNE NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 CO 2 -KORTLÆGNING FOR 2015 3 NOVEMBER 2016 CO 2 -KORTLÆGNING FOR GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

AARHUS KOMMUNE JUNI Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område

AARHUS KOMMUNE JUNI Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område AARHUS KOMMUNE JUNI 2014 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2013 for det geografiske område ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

CO 2 -REGNSKAB FOR 2015

CO 2 -REGNSKAB FOR 2015 APRIL 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE CO 2 -REGNSKAB FOR 2015 KORTLÆGNING FOR KOMMUNEN SOM SAMFUND CO 2-REGNSKAB 2015 3 INDHOLD 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med kortlægningen 5 1.2 Afgrænsninger 6 1.3 Datanøjagtighed

Læs mere

Københavns Kommune. CO 2 regnskab April 2009

Københavns Kommune. CO 2 regnskab April 2009 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2008 April 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 regnskab 2008 April 2009 Dokumentnr

Læs mere

AARHUS KOMMUNE OKTOBER Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område

AARHUS KOMMUNE OKTOBER Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område AARHUS KOMMUNE OKTOBER 2016 Kortlægning af CO2-emissionen for 2015 for det geografiske område ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AARHUS

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Københavns Kommune. CO 2 regnskab November 2008

Københavns Kommune. CO 2 regnskab November 2008 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2005 November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 regnskab 2005 November 2008 Dokumentnr

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING

AABENRAA KOMMUNE CO2 KORTLÆGNING Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Rapport - Kortlægning af drivhusgasudslippet i Aabenraa Kommune som geografisk område, 2010 samt muligheder for reduktion af drivhusgasudslippet Dato 30. august 2011 AABENRAA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015

CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 AUGUST 2016 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CO -KORTLÆGNING I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 KORTLÆGNING FOR 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Københavns Kommune. CO 2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2011

Københavns Kommune. CO 2 regnskab Kortlægning som geografisk område. April 2011 Københavns Kommune CO 2 regnskab 2010 Kortlægning som geografisk område April 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Københavns Kommune CO 2 -regnskab

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Juli 2010 COWI A/S Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 Parallelvej

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Sorø Kommune Juli 2010 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2013 KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO2-UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI

Læs mere

SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE

SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE SEPTEMBER 2015 REGION HOVEDSTADEN KLIMAREGNSKAB 2014 REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER, VIRKSOMHEDER OG KONCERNCENTRE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST

KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST KORTLÆGNING AF CO 2 -EMISSIONEN I SVENDBORG KOMMUNE 1. UDKAST 1. Indledning Svendborg Byråd vedtog i maj 29 en klimapolitik hvorefter kommunen har forpligtet sig til snarest at opstille mål for reduktionen

Læs mere

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Formål: Formålet med denne procedure er at fastlægge de generelle styringsmæssige forhold, som gør sig gældende for Odder Spildevand A/S kvalificering

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere