Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre"

Transkript

1 Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

2 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre 1

3 FORORD Forord Forældre spiller en vigtig rolle i deres børns personlige, sociale og faglige udvikling. Det er derfor centralt, at forældre deltager aktivt i deres børns læring fra børnene er helt små til de bliver voksne og selvstændige. Når forældre engagerer sig i deres børns udvikling og uddannelse og opbygger et positivt forhold til de voksne, der omgiver børnene i hverdagen, er de med til at stimulere børnenes læring både i og uden for institutionen eller skolen. Samtidig er de med til at bygge bro mellem børnenes to verdener til gavn for børnene, institutionen eller skolen og forældrene selv. Håndbogen indgår i en håndbogsserie bestående af tre håndbøger. Serien henvender sig til medarbejdere i henholdsvis dagtilbud, grundskoler og på erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Formålet med håndbøgerne er at inspirere og vejlede til forældresamarbejde. Håndbøgerne tager udgangspunkt i det daglige samarbejde med nydanske familier og indeholder konkrete eksempler og anbefalinger til det gode samarbejde med forældrene. Vi håber, at håndbøgerne kan bidrage til inspiration og til at skabe et vellykket samarbejde med nydanske forældre. Integrationsministeriet har igangsat en række initiativer, der sætter fokus på nydanske forældres ressourcer, og som skal medvirke til at styrke inddragelsen af nydanske forældre i deres børns udviklingsog læringsproces i dagtilbud, skole eller ungdomsuddannelse. Denne håndbog sætter fokus på skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre i grundskolen. Håndbogen om det gode skole-hjem samarbejde opsamler hovedresultaterne fra de seneste års væsentligste udviklingsprojekter og undersøgelser inden for skolehjem samarbejde og giver konkrete anbefalinger til, hvordan skoleledelse og lærere kan udvikle samarbejdet med forældrene på skolen. 3

4 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Kolofon Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog til skole-hjem samarbejde med nydanske forældre April 2010 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Telefon: ISBN: Elektronisk ISBN: oplag: 5000 stk. Grafisk produktion: EF Kommunikation Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Thomas Knoop Bidragsydere: Solveig Gaarsmand, Ingelise Andersen, Ditte Dalum Christoffersen, Niels-Christian Andersen og Jens Peter Christiansen Redaktion: Helene Hoff, Kirsten Fischer og Lis Kelså Yderligere information fås hos: Fuldmægtig Helene Hoff Telefon: Publikationen er tilgængelig på Integrationsministeriets hjemmeside Publikationen kan bestilles hos Dafolo A/S Suderbovej 22-24, 9900 Frederikshavn, Telefon: Bestillingsnummer im

5 INDHOLD Indhold Indledning...6 Det gode skole-hjem samarbejde...8 Forældrene som ressource... 8 Anbefalinger til det gode skole-hjem samarbejde... 9 Skole-hjem samarbejdets grundelementer...14 Skole-hjem samtalen Forældremødet Løbende kontakt mellem skole og hjem Netværk i forældregruppen Andre tiltag Skole-hjem samarbejdet i et udviklingsperspektiv...28 Skoleledelsen skal gå foran Refleksion over egen praksis Udgangspunkt i lærerens faglige viden Interkulturelle kompetencer Sproglige barrierer Værktøjskassen...45 De formelle regler for samarbejdet mellem skole og hjem Værktøjer Litteratur Materialer Links

6 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE 1 Indledning Forældrene er en vigtig ressource og har stor betydning for deres barns muligheder for udbytte af skolegangen. Det er veldokumenteret, at elevernes faglige resultater bliver væsentligt bedre, når forældrene støtter op om undervisningen i skolen. Det har siden 1974 indgået i folkeskolens formålsparagraf, at elevens faglige og alsidige udvikling er en fælles opgave for eleven, skolen og forældrene. Det er derfor centralt, at forældrene inddrages aktivt i barnets skolegang. Godt ti procent af eleverne i folkeskolen har forældre, som har en baggrund fra et ikke-vestligt land. Det er forældre, der kommer med meget forskellig viden om det danske samfund og med meget forskellige forudsætninger for at støtte op om deres barns skolegang. Det er afgørende, at skolen har blik for forældrenes forskellighed og tager udgangspunkt i den enkelte forælders ressource. Samarbejdet mellem skolen og hjemmet er et fælles anliggende, men det er skolens ansvar at få det gode skole-hjem samarbejde etableret. Det gode skolehjem samarbejde er karakteriseret af, at skolen og hjemmet har en fælles forståelse af barnet som elev, at der er en tydelig opgavedeling mellem skolen og hjemmet, klare forventninger og krav til forældrene og konkret formidling fra læreren til forældrene om elevens udvikling. I en travl hverdag kan skole-hjem samarbejdet ofte blive præget af rutiner og vanetænkning, og samarbejdet mellem skolen og hjemmet kan derfor få status af en kulturel selvfølgelighed. Skolens virkelighed har gennem de sidste år forandret sig markant, uden at der er sket en tilpasning af skole-hjem samarbejdet til skolens nye vilkår. Dette er blevet særlig tydeligt på skoler med mange tosprogede elever, hvor skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre har vist sig at være en stor udfordring. 6

7 1 INDLEDNING Det er afgørende, at skolen ser skole-hjem samarbejdet som en opgave, der kræver løbende udvikling. Udviklingen af samarbejdet skal føre til, at skolen stopper op og tænker over, hvad formålet med skole-hjem samarbejdet er. Hvordan kan skole-hjem samarbejdet støtte op om elevens faglige og sociale udvikling? Får forældrene det ud af samarbejdet, som vi forventer? Skolens ledelse skal gå foran i udviklingen og sætte rammerne for skole-hjem samarbejdet og sikre, at skole-hjem samarbejdet bliver en integreret del af skolens praksis. Selvom skole-hjem samarbejdet er et fælles anliggende mellem skolen og hjemmet, betyder det ikke, at samarbejdet er lige. Lærerne har som fagpersoner initiativet og forpligtelsen til at sætte dagsordenen for samarbejdet med udgangspunkt i deres professionelle viden. Det er derfor vigtigt, at lærerne reflekterer over egen praksis og tager udgangspunkt i deres faglighed i skole-hjem samarbejdet. Håndbogen om det gode skole-hjem samarbejde er en del af Integrationsministeriets initiativ om at styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen og skal bidrage til at formidle best practice om skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Håndbogen opsamler viden og hovedresultater fra de seneste års væsentligste udviklingsprojekter og undersøgelser inden for skole-hjem samarbejde og giver konkrete anbefalinger til, hvordan skoleledelse og lærere kan udvikle samarbejdet med forældrene på skolen. Indholdet af håndbogen tager udgangspunkt i skolehjem samarbejdet med alle forældre, men giver gode råd til de særlige udfordringer, som skoler kan stå over for i skole-hjem samarbejdet med de nydanske forældre. Håndbogen kan derfor læses af alle, der interesserer sig for udvikling af skole-hjem samarbejdet, men henvender sig særligt til lærere og ledere på skoler med mange tosprogede elever. 7

8 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE En myndiggørende praksis består i, at lærerne ( ) møder forældrene på en sådan måde, så forældrene får en tro på egne muligheder og forudsætninger for at opdrage børnene og støtte dem i deres skolegang. THOMAS NORDAHL 2 Det gode skolehjem samarbejde Forældrene som ressource Forældrene er en ressource i barnets læring. Når forældre taler med deres barn og viser interesse for barnets skolegang, klarer barnet sig bedre fagligt i skolen. Det handler først og fremmest om, at forældrene taler med barnet både om hverdagen i familien, om skolen og kammeraterne og om andre emner, som barnet eller forældrene selv er optaget af. Samtalen er vigtig, fordi den fremmer barnets viden, ordforråd og udvikling. Denne håndbog tager udgangspunkt i, at forældrene er en ressource, og at udviklingen af skole-hjem samarbejdet på skolen skal bygge på dette grundlag. Mange nydanske forældre giver udtryk for, at de føler sig usikre i forhold til barnets skolegang, fordi de mener, at de ikke er gode nok til dansk og ikke kan hjælpe med lektielæsning. Det er vigtigt, at forældrene får at vide, at samtalen i hjemmet har stor betydning for deres barns faglige udvikling uanset hvilket sprog den foregår på. 8

9 2 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Anbefalinger til det gode skole-hjem samarbejde Der er afgørende for et vellykket skole-hjem samarbejde, at samarbejdet tager udgangspunkt i, at forældrene er en ressource for barnets læring, og at skolen opstiller klare rammer for samarbejdet og skolens forventninger til forældrene. Der kan opstilles følgende anbefalinger til et vellykket skole-hjem samarbejde: Giv forældrene indsigt og viden om skolens virksomhed Giv forældrene indsigt og viden om skole-hjem samarbejdet Skab en fælles forståelse af barnet som elev Vær bevidst om hensigt og mål med skole-hjem samarbejdet Giv tid og rum til gensidig forventningsafstemning Anbefalingerne bygger på resultaterne fra de væsent - ligste udviklingsprojekter de seneste år på skolehjem-området. Anbefalingerne gælder skole-hjem samarbejdet med alle forældre, men er særlig relevante for samarbejdet med de nydanske forældre. Giv forældrene indsigt og viden om skolens virksomhed Det er en forudsætning for et vellykket samarbejde mellem skolen og hjemmet, at forældrene kender og forstår skolens opgaver, og at de ved, hvilke krav og forventninger skolen har til dem. Skolen i Danmark har forandret sig markant gennem de sidste år. For nydanske forældre kan der desuden være meget stor forskel på den skole, de kender fra deres oprindelsesland, og den skole, de møder i Danmark. 9

10 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Velkommen til den danske folkeskole Undervisningsministeriet har i 2010 udgivet filmen Velkommen til den danske folkeskole. Filmen er en introduktion til forældre om den danske folkeskole og giver svar på bl.a. skolens formål, fag og tilrettelæggelse af undervisningen, hvad en elevplan er, og hvilke forventninger skolen har til forældrene. Målgruppen for filmen er alle forældre, dog er filmen særlig velegnet til nydanske forældre. Filmen er oversat til engelsk, tyrkisk, afghansk (dari), arabisk og somalisk. Filmen kan ses via Undervisningsministeriets web-tv-portal på Skolen må fortælle forældrene om: Skolens fagrække Fagenes betydning At undervisningen differentieres At børnene skal samarbejde At børnene skal arbejde med projekter At børnene skal tage medansvar for egen læring At disciplin kan opfattes på mange forskellige måder At skolen bygger på elevdemokrati og medbestemmelse At elever forventes at give deres mening til kende Skolen må også fortælle forældrene om de praktiske forhold. Giv forældrene indsigt og viden om skole-hjem samarbejdet I Danmark er der tradition for et tæt samarbejde mellem skolen og hjemmet i hele grundskoleforløbet. For mange nydanske forældre er fænomenet skole-hjem samarbejde et ukendt begreb. Det er derfor nødvendigt, at skolen giver grundig information om, at folkeskoleloven forpligter både skole og forældre til at medvirke i skole-hjem samarbejdet. Skolen skal oplyse forældrene om, at skole-hjem samarbejdet er en vigtig del af skolens liv, og redegøre for betydningen af et velfungerende skole-hjem samarbejde. Uanset kulturel baggrund kan det være vanskeligt for forældrene at gennemskue formålet med de enkelte aktiviteter i skole-hjem samarbejdet. Ofte formidles skolens traditioner for skole-hjem samarbejdet ikke klart til forældrene. Det kan gøre det svært for forældrene at finde ud af, hvornår skolen 10

11 2 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Den værdsættende samtale Denne metode er en særlig form for udforskende samtale, hvor der lægges vægt på at tale om det, der virker frem for det, der ikke virker. I den værdsættende samtale vælger man, at: Tale om det, der virker godt Fortælle om, hvad eleven gør, og ikke hvordan eleven er Tale om den fremtid, der ønskes Tale i ressourcesprog: Vi kan Anerkende forskelle i holdninger og synsvinkler Se forandring som noget, der sker i selve samtalen Du kan læse mere om, hvordan du styrker dialogen med forældrene i Den værdsættende forældredialog. Hæftet er gratis og kan bestilles eller downloades på forventer, at de deltager, og hvornår det er op til forældrene selv, om de vil deltage. Skolen har derfor en vigtig opgave som formidler af spillereglerne for skole-hjem samarbejdet, så forældrene forstår formålet med skole-hjem samarbejdet, og hvilke krav skolen stiller til forældrene. Skab en fælles forståelse af barnet som elev Lærere og forældre har en fælles interesse i, at barnets skolegang bliver en succes. Skole-hjem samarbejdet går ud på at forene skolens og hjemmets syn på barnet og opnå en fælles forståelse for barnet som elev. Forældre og lærere har forskellige roller og ser barnet fra hver deres synsvinkel. Gensidig respekt er en afgørende forudsætning for et godt samarbejde. Forældrene vil gerne respekteres for de værdier, de giver deres barn, og for deres indsats for at opdrage deres barn til at kunne klare sig som voksen. Forældrene er følelsesmæssigt knyttet til deres barn og anskuer barnet ud fra oplevelser og sammenhænge, der omfatter meget andet end barnets skoleliv. Lærerne vil gerne respekteres for deres kompetencer som undervisere. Læreren er den professionelle, der ser barnet som elev og som en del af en større gruppe elever. Skolen kan arbejde med at møde forældrene med respekt og ressourcesyn bl.a. ved at benytte metoden den værdsættende samtale. Vær bevidst om hensigt og mål med skole-hjem samarbejdet Skole-hjem samarbejdet er et område præget af tradition og sædvane. Forældremøder og skole-hjem 11

12 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Tjekliste Ph.d. i forældresamarbejde Hanne Knudsen har lavet en tjekliste til forberedelse af forældremøder. Her er spørgsmål, som kan hjælpe skolens personale med refleksioner: Er der en eksplicit dagsorden for mødet? Er det tydeligt, hvad de forskellige deltageres rolle er? Kender du svaret på de spørgsmål, du stiller? Forpligter aftaler også skolens ansatte, eller kun forældre/elev? Er det muligt for forældre/elev at være uenig med dig og sætte en alternativ dagsorden? Forbigår du tavst indvendinger? samtaler foregår ofte på ganske bestemte måder og følger bestemte ritualer og mønstre, som har udviklet sig gennem en lang proces. Vanens magt kan betyde, at det kan være vanskeligt at forestille sig, at det kunne være anderledes. Udvikling af skole-hjem samarbejdet må betragtes som en opgave, der berører hele skolen. Dvs. at alle medarbejdere på skolen i fællesskab skal reflektere over, hvad formålet med skole-hjem samarbejdet er, og hvordan den nuværende praksis udspiller sig. Giv tid og rum til gensidig forventningsafstemning Afstemte forventninger er afgørende for at skabe et vellykket samarbejdet mellem skolen og forældrene. Vær tydelig over for forældrene og fortæl, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad skolen forventer sig af dem. Det er vigtigt, at skolen fra første klassetrin informerer forældrene om skolens værdier og forklarer forældrene, at der er en gensidig pligt til at have en dialog mellem skolen og hjemmet også selvom der ikke er problemer. Som forælder kan man blive usikker på, hvad det er passende at spørge om, og om det er acceptabelt at give udtryk for uenighed med læreren. Dette kan være en særlig udfordring for de nydanske forældre, der har begrænset kendskab til skole-hjem samarbejdet. Den professionelle lærer må derfor være meget opmærksom på, hvilke signaler han eller hun udsender i en samtale og gøre sig umage for at afklare, hvilke forventninger forældrene har til samtalen og samarbejdet generelt. Skolen er lærerens hjemmebane, og samarbejdet mellem skolen og forældrene er ikke jævnbyrdigt. Skolens ansatte står i en magtposition selv om de måske ikke altid føler det sådan. Det skal tages i betragtning, når man tilrettelægger skole-hjem samarbejdet. De følgende kapitler i håndbogen vil komme nærmere ind på, hvordan skolen og lærerne i praksis kan udvikle og indarbejde principperne for skole-hjem samarbejdet i skolens hverdag. 12

13 2 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Filmen Fra Hamids mor vender skole-hjem samarbejdet på hovedet og spørger nydanske forældre om, hvilke forventninger de har til skolen. Filmen varer 28 minutter og kan bruges til at skabe debat om skole-hjem samarbejdet blandt skolens pædagogiske personale. Filmen er støttet af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet og kan ses på eller lånes på biblioteket. Filmen kan desuden købes hos Nordstjernen Film og TV. Tosprogs-Taskforcen er oprettet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet og giver gode råd og vejledning om indsatsen for tosprogede elever. Taskforcen har nogle bud på, hvordan en skole kan afstemme forventningerne til forældrene. Hvad skolen tilbyder forældrene: Skolen giver jeres barn en faglig solid undervisning Skolen informerer jer, hvis der opstår faglige eller sociale problemer med jeres barn Skolen arbejder for, at barnet trives bedst muligt både fagligt og socialt Hvad skolen forventer af forældrene: At børnene møder til tiden udsovede og mætte, så de er klar til at lære At børnene har de nødvendige ting med i skole bøger, lineal, gymnastiktøj osv. At forældrene engagerer sig i barnets hverdag ved at spørge til og vise interesse for skolen At forældrene deltager i forældremøder og skole-hjem samtaler At forældrene kontakter skolen, hvis de har spørgsmål, eller hvis der er begivenheder i hjemmet, der påvirker barnets skolegang Afklar ansvarsdelingen mellem skole og hjem Forældrenes opdragelsesopgave og lærernes undervisningsopgave overlapper hinanden. Der kan derfor være behov for at drøfte ansvarsfordelingen mellem skole og hjem: Hvad skal skolen tage sig af? Hvad skal hjemmet tage sig af? Hvad er fælles opgaver? Hvordan medvirker forældrene til barnets læring og trivsel i skolen? Hvordan medvirker lærerne til elevens læring og trivsel i skolen? KILDE: 13

14 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE 3 Skole-hjem samarbejdets grundelementer Skole-hjem samarbejdet består traditionelt af skole-hjem samtaler, forældremøder og eventuelt sociale arrangementer. Derudover er der et løbende samarbejde mellem skolen og hjemmet gennem elevplanerne og Forældreintra, forældrenetværk og andre tiltag. Det er skolens ansvar, at der sikres et vellykket skole-hjem samarbejde, der støtter op omkring barnets læring. I samarbejdet har skolen pligt til at informere forældrene om elevens faglige standpunkt gennem f.eks. elevplaner og årsplaner for klassen. Men skolen skal også orientere om elevens alsidige udvikling og trivsel. Forældre er forskellige og har forskellige muligheder for at støtte deres barn. Det er derfor afgørende, at skole-hjem samarbejdet differentieres på baggrund af forældrenes behov og muligheder, så alle forældrene inddrages aktivt i deres barns skolegang. Det er centralt, at skolen og lærerne planlægger skole-hjem samarbejdet nøje med henblik på, at formålet med møderne er klart, og forældrene kommer til orde. Derudover må skolen i tilrettelæggelsen af skole-hjem samarbejdet reflektere over elevens deltagelse. Formålet med skole-hjem samarbejdet er at skabe en fælles forståelse af barnet og skolens opgave mellem skolen og hjemmet. Samarbejdet bør derfor tage udgangspunkt i konkret formidling som f.eks. elevprodukter eller undervisningseksempler til forældremøder og skole-hjem samtaler. 14

15 3 SKOLE-HJEM SAMARBEJDETS GRUNDELEMENTER Værktøjskasser til skole-hjem samarbejde Der er udviklet fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever skolen har. Værktøjskasserne indeholder konkrete metoder til at planlægge og gennemføre forældremøder, skolehjem samtaler, hjemmebesøg, teammøder, forældreinddragelse og sætte overordnet fokus på skole-hjem samarbejdet på skolen. Serien af værktøjskasser består af: - Værktøjskassen Skoleledelsen - Værktøjskassen Teammødet - Værktøjskassen Forældremødet - Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget - Værktøjskassen Forældredidaktik Værktøjskasserne er udviklet af konsulentfirmaerne Amondo og AZENA med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet. Værktøjskasserne er udviklet i samarbejde med 10 skoler i 7 kommuner. Værktøjskasserne kan bestilles hos Dafolo. Skole-hjem samarbejdets grundelementer er: Skole-hjem samtalen Forældremødet Løbende kontakt mellem skole og hjem Netværk i forældregruppen Andre tiltag Skole-hjem samtalen Mange skoler har tradition for, at der afholdes to årlige skole-hjem samtaler. Her bliver forældrene orienteret om barnets faglige standpunkt og trivsel, og der aftales nye mål for barnets læring. Det er vigtigt at inddrage elevplanen i skole-hjem samarbejdet. Forberedelse af samtalen I planlægningen af skole-hjem samtalen bør klassens lærere drøfte: Hvordan man kan sikre dialog om elevplanen Om alle elevers forældre skal have samme tid til skole-hjem samtalen Om samtalerne tidsmæssigt skal være fleksible eller fastlægges lang tid i forvejen Når samtalen med forældre tilrettelægges, skal lærerne afklare: Hvad er formålet med samtalen Hvor skal den helst føre os hen Hvordan informeres forældre om samtalens formål og indhold Hvordan informeres forældre om, hvem der forventes at deltage i samtalen Målet kunne eksempelvis være: At læreren ønsker at drøfte konkrete spørgsmål og emner, der særligt vedrører elevens skolegang At læreren gerne vil have en bedre indsigt i, hvordan elev og forældre ser på skolen At lærere, forældre og elev sammen skal opstille mål for den videre uddannelse af eleven At læreren ønsker at drøfte problemer af faglig eller social karakter 15

16 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Fleksibelt skole-hjem samarbejde På nogle skoler har man erstattet de to årlige skole-hjem samtaler med en ordning, hvor lærerne har en fast træffetid en gang om måneden. Så kan forældrene booke tid, hvis de vil tale med lærerne om et bestemt emne. Og lærerne kan bede forældrene komme til stede, hvis der er noget, de gerne vil tale med forældrene om. På den måde bliver der måske afholdt flere samtaler om året med nogle forældre, mens andre kan nøjes med en enkelt. Der kan være mange andre mål for samtalen. Det afgørende er, at samtalen tilrettelægges sådan, at målet med den står klart for alle og er synliggjort for forældrene inden samtalen. På den måde er der ikke tvivl om dagsordenen, og det er klart for forældrene, hvorfor de skal komme, og om de skal tage deres barn med til samtalen eller ej. Elevdeltagelse Hvis elever deltager i skole-hjem samarbejde skal de tages alvorligt som samtalepartnere, og deres udsagn og synspunkter skal respekteres. Når en elev føler sig lyttet til, anerkendt og har indflydelse på dialogen, giver det mulighed for, at eleven tager større personligt ejerskab over egen læring og udvikling. Hvis formålet med samtalen er at tale om eleven, skal det derfor ske mellem de voksne alene. Både læreren og forældre er autoriteter med mulighed for at kunne trække noget ned over hovedet på eleven, selvom det ikke er hensigten. Samtalen med flere betydningsfulde voksne kan derfor opleves som voldsom for eleven. Der kan være situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at eleven er til stede under et møde mellem skole og forældre. Det gør sig bl.a. gældende i forbindelse med svære samtaler om hjemmets forhold eller uoverensstemmelser mellem skolen og hjemmet. Det afhænger således af en vurdering af den konkrete situation, om eleven skal deltage eller ej. Det er også en mulighed, at eleven deltager i første del af mødet, og at det i sidste del af mødet kun er de voksne, der deltager. Hvis en elev skal deltage i en skole-hjem samtale, bør lærerne derfor tilrettelægge den sådan, at den ikke kommer til at foregå mellem forældre og lærere hen over hovedet på eleven. At voksne taler om eleven, gavner ikke samarbejdet med eleven. 16

17 3 SKOLE-HJEM SAMARBEJDETS GRUNDELEMENTER Principper for elevens deltagelse En skole har formuleret klare principper for elevens deltagelse i skole-hjem samtalen: I de mindste klasser er det de voksne, der taler sammen, fra femte klasse skal barnet være med. Beslutningen begrunder de sådan: - Det er principielt problematisk for børnene at deltage i en samtale, der primært er et anliggende for de voksne. - Mindre børn har ikke udviklet den refleksivtabstrakte evne til at kunne se sig selv udefra og skal i øvrigt heller ikke belastes med at skulle forsøge sig. - Børnene skal ikke konfronteres med den mulighed, at forældrene og lærerne, der alle er betydningsfulde voksne, er uenige om noget, som børnene måske ikke helt forstår. Eksempler på svækkelse af budskaber Hvis eleven er kommet for sent 11 gange i den senere tid, vil et udsagn som Det er lidt noget sjusk svække budskabet om, at det er uacceptabelt at komme for sent igen og igen. Lærerne nævner kritiske forhold i sammenhæng med andre, positive forhold, ofte forbundet med et men : Men han er en god dreng vi er glade for at have ham i klassen. Forældre og elev får gennem det meste af samtalen at vide, at det går godt, og der er fremgang, hvorefter lærerne i slutningen af samtalen meddeler, at det vil være godt med støtteundervisning. Klare budskaber Det er vigtigt, at lærerne er opmærksomme på den præcise kommunikation i skole-hjem samtalerne. Det er lærerens ansvar og opgave at gøre formidlingen til forældrene så utvetydig og konkret som muligt. Det er særlig vigtigt med klar og tydelig kommunikation over for nydanske forældre, hvis de ikke er fortrolige med det danske sprog og danske skolenormer. En af måderne at gøre dialogen konkret på er ved at inddrage børnenes opgaver og undervisningsmaterialer i samtalen. Når lærerne formoder, at der er emner, som forældrene vil være uenige i eller blive vrede over eller kede af, er der en tendens til at gå uden om den varme grød. Et kritisk budskab, som lærerne ønsker at formidle, kan forsvinde i bestræbelsen på at have en positiv tilgang. Eksempelvis svækkes budskabet ofte ved tilføjelse af lidt eller på en måde. Vær bevidst om at være klar i budskabet. Konfliktfyldte emner kan desuden ofte blive udskudt til allersidst i samtalen, hvor der ikke er tid nok til at tale sagen igennem og komme frem til en fælles løsning. Det kan føre til gensidige frustrationer. Lærerne må derfor i deres planlægning af samtalen give væsentlige problemstillinger en placering i samtalen, der gør det muligt at få tid til en grundig drøftelse. Det gode råd: Læg en plan og fokusér: Hvad er det væsentligste? Man kan ikke nå alt! 17

18 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Hjemmebesøg Mange skoler betragter især hjemmebesøg hos nydanske familier som et vigtigt redskab til at opbygge en tæt forældrekontakt og et tillidsforhold mellem skole og hjem. Det første hjemmebesøg kan ligge, inden barnet starter i skolen. Skolen bør afsætte ½ til ¾ time til et besøg. Hjemmebesøg KILDE: DETTE VIRKER PÅ VORES SKOLE På nogen skoler går lærerne på hjemmebesøg på bestemte klassetrin eller i særlige situationer. De hjemlige rammer giver et andet udgangspunkt for samtalen, fordi den foregår på forældrenes hjemmebane, hvor lærerne er gæster. De lærere, der har erfaring med hjemmebesøg, vurderer generelt udbyttet ved hjemmebesøg positivt. Hjemmebesøg er tidkrævende, og det er vigtigt at være bevidst om hensigten med at vælge denne samarbejdsform. Forældre skal naturligvis spørges, om de ønsker besøg eller ej. Når det drejer sig om nydanske familier, ser langt de fleste forældre hjemmebesøg som udtryk for interesse og imødekommenhed fra skolens side og vil gerne have besøg af lærerne. Tips til skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Skab et billede af eleven sammen med forældrene: Fortæl, hvad eleven gør (ikke hvordan han/hun er) og spørg forældrene om, hvordan de oplever eleven Fokuser på at skabe en god dialog i stedet for at fortælle forældrene en hel masse stil spørgsmål til forældrene Tal konkret i stedet for abstrakt. Brug mange eksempler og gerne fotos, illustrationer, undervisningsmaterialer osv. til at vise det, du taler om Vær bevidst om dine egne selvfølgeligheder og husk, at begreber som f.eks. trivsel og standpunkt kan opfattes forskelligt Tal inkluderende. Sig aldrig Her i Danmark gør vi Vær tålmodig, giv forældrene tid til at svare og formuler eventuelt dit spørgsmål på en anden måde Vis, at du hører, anerkender og respekterer forældrenes holdninger og meninger Brug tolk, når der er behov for det Gør det tydeligt for forældrene, at de og deres egne erfaringer er værdifulde for deres barns læring Forklar forældrene, at det er vigtigt, at de hjælper deres barn med at knytte hverdagssprog og skolesprog tættere sammen ved lektielæsning, f.eks. ved at eleven læser en tekst og taler med en forælder om den (skaber mening sammen). Giv konkrete opgaver Vis på hjemmebesøget billeder og filmklip af de faglige aktiviteter fra en lejrskole, der gør det klart, at lejrskolen har et fagligt formål og indhold Lav konkrete aftaler med forældrene tag små skridt KILDE: VÆRKTØJSKASSE SKOLE-HJEM SAMTALEN OG HJEMMEBESØGET 18

19 3 SKOLE-HJEM SAMARBEJDETS GRUNDELEMENTER Forældremødet Der er tradition for, at den enkelte klasse afholder et til to årlige forældremøder. Ofte foregår mødet i klasselokalet og består overvejende af orientering fra lærerne til forældrene om klassen. En væsentlig forudsætning for, at forældrene møder op, er, at de føler, at de får noget ud af forældremøderne. Det er nødvendigt, at forældrene forstår meningen med det, der foregår, og at skolens hensigt med det enkelte arrangement fremstår klart. Nogle skoler har gode erfaringer med at sende en tilmeldingsblanket ud til forældre sammen med invitationen til forældremøderne. På tilmeldingsblanketten skal forældrene give en skriftlig tilbagemelding på, om de deltager eller ej. Se et eksempel på en tilmeldingsblanket i Værktøjskassen. På en del skoler med mange tosprogede elever opleves det som et problem, at mange nydanske forældre ikke møder op til forældremøder. Det kan være en god ide at overveje, om forældremødernes form og indhold er hensigtsmæssig, og om skolen når ud til alle forældre, når de indkalder til mødet. 19

20 DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE HÅNDBOG I SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED NYDANSKE FORÆLDRE Husk forældreforslag Klasselæreren spørger forældrene til skolehjem samtalen, om der er emner, de gerne vil have drøftet eller belyst på det næste forældremøde. Klasselæreren kan også tilrettelægge forældremødet sammen med klassens kontaktforældre. Planlæg mødet, så forældrene får ordet Når du planlægger mødet, så sørg for, at alle forældre: 1. får ordet og får talt med hinanden på kryds og tværs. Mange nydanske forældre oplever, at det kan være svært at komme i kontakt med de øvrige forældre 2. kan drøfte og få indflydelse på emner og sager, der tages op. KILDE: VÆRKTØJSKASSE FORÆLDREMØDET Forberedelsen af mødet Under forberedelsen af forældremødet må læreren sætte sig i forældrenes sted og perspektiv og overveje: Hvad har forældre brug for at vide, for at de kan være med til at støtte børnenes læring og udvikling? Nyttige emner på forældremødet er emner, der har fælles interesse, f.eks.: Fagenes indhold Sammenhæng mellem læring og trivsel Forebyggelse af mobning Hvordan fællesskabet kan skabe trygge rammer for barnet Skolens dannelses- og opdragelsesopgave Fælles aftaler for opførsel Det er vigtigt, at forældremøderne planlægges, så forældrene har mulighed for at komme til orde. Tag ansvaret og skab tryghed Når forældremødet går i gang, er det læreren, der har ansvaret for, at alle forældre føler sig godt tilpas. Her er fire typiske udfordringer og ideer til, hvordan de kan håndteres: 1. Skab tryghed: Du skal give forældrene oplevelse af, at de er i trygge hænder. Signalér at du har styr på rammerne omkring mødet 2. Deltagermangfoldighed: Du skal som mødeleder kunne rumme og håndtere mange forskellige typer forældre. Sørg for at alle forældre bliver hørt, og at alle forældres holdninger respekteres 3. Følg dagsordenen og improvisér med overbevisning! Et forældremøde, der er godt planlagt, går som regel godt. Men vær parat til at tilpasse dagsorden og aktiviteter, så de ikke spænder ben for mødet. Husk at orientere om ændringer i dagsordenen 4. Den dyrebare tid. Vær konsekvent. I løbet af mødet er tidsstyring vigtigt. Husk, at det kan være nødvendigt at tage mere hensyn til de forældre, der ikke taler, end til dem, der taler meget. Slut altid til tiden gerne før. KILDE: VÆRKTØJSKASSE FORÆLDREMØDET 20

Værktøjskassen Teammødet. Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde

Værktøjskassen Teammødet. Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde Værktøjskassen Teammødet Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole

Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Skole-hjemsamarbejde på Blågård Skole Det skal være sjovt at gå i skole! Blågård Skole Hans Tavsens Gade 4 2200 København N Tlf. 38 77 34 34 mail@blg.kk.dk www.blg.kk.dk Forældrenetværket Brug Folkeskolen

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA

AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA AKTIV DELTAGELSE AF TOSPROGEDE FORÆLDRE GENNEM UNDERVISNING I FORÆLDREINTRA Christiane Bech, Udviklingskonsulent og projektleder Lene Mose Nielsen, Underviser RAMMERNE Projekt under Social- og Integrationsministeriet:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

3 værktøjskasser til skole-hjem

3 værktøjskasser til skole-hjem 3 værktøjskasser til skole-hjem samarbejde Udviklingen af værktøjskasserne Amondo og AZENA har med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet udviklet 3 værktøjskasser til skole-hjem samarbejde med tosprogede

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Håndbog til skolebestyrelsen. Håndbogen er resultatet af en målrettet indsats i skolebestyrelsen på Vigersted Skole siden 2003 omkring Forældreindsats

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

To sprog én udfordring

To sprog én udfordring To sprog én udfordring 1 Uddrag af spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Tosprogs-Taskforcen og DRs kampagne To sprog én udfordring Det siger lærerne *** Indblik i svarene fra over 2.000 lærere om

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Værktøjskassen Forældremødet. Engager nydanske forældre aktivt på forældremøderne

Værktøjskassen Forældremødet. Engager nydanske forældre aktivt på forældremøderne Værktøjskassen Forældremødet Engager nydanske forældre aktivt på forældremøderne Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere, pædagoger

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere