Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden"

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed 21. januar 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B 4

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg i Midtklyngen 1 2 Temadrøftelse om uddannelse 2 3 Godkendelse af udkast til differentieringsmodel og videre proces 3 4 National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden : Oplæg til organisering af implementeringsprocessen i Region Midtjylland og tilhørende kommuner. 5 5 Status for genoptræningsområdet i Region Midtjylland 7 6 Fælles redskab til vurdering af funktionsevne for apopleksipatienter 10 7 Drøftelse vedr. opfølgende hjemmebesøg 12 8 Eventuelt 13

3 Besøg i Midtklyngen Det er tidligere aftalt på Sundhedsstyregruppen, at møderne i 2016 indledes med et besøg i en klynge. Klyngen vil få lejlighed til at dele ud af erfaringer med det lokale klyngesamarbejde, og dermed bidrage til at øge videndelingen på tværs af klynger og Sundhedsstyregruppen. Sundhedsstyregruppens møde indledes denne gang med et besøg i Midtklyngen. Midtklyngen har fået følgende arbejdsspørgsmål: Hvad er jeres største succes lige nu? Hvilke projekter/initiativer vil I helst dele ud af? Når I lykkes godt - hvad er det, der gør, at I så lykkes? Hvad er jeres største udfordring? Hvor er samarbejdet svært? Hvad har klyngen af ønsker til Sundhedsstyregruppen? I dette punkt deltager repræsentanter fra Silkeborg, Viborg og Skive kommuner samt Hospitalsenhed Midt.

4 Temadrøftelse om uddannelse Administrationen indstiller, Sundhedsstyregruppen udpeger to-tre fælles pejlemærker for, hvad de to sektorer bør arbejde sammen om på uddannelsesområdet, og som kan indgå i samarbejdet med uddannelsessektoren. Hvilke udfordringer har det midtjyske sundhedsvæsen i forhold til uddannelse? Og hvordan håndteres de? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som vil være dagsordensættende for temadrøftelsen om uddannelse på sundhedsområdet. Formålet med drøftelsen er: at få fælles indsigt og ståsted, i forhold til hvilke udfordringer sundhedsvæsenet i det midtjyske har i forhold til uddannelse, og hvordan de håndteres at kommuner og region efter drøftelsen har udviklet to-tre fælles pejlemærker for, hvad de to sektorer bør arbejde sammen om på uddannelsesområdet, og som kan indgå i samarbejdet med uddannelsessektoren. Resultatet af drøftelsen vil blive videreformidlet til relevante administrative fora på uddannelsesområdet. I drøftelsen deltager således også repræsentanter fra Styregruppen på Uddannelsesområdet i regi af KKR Midtjylland. Temadrøftelsen faciliteres af afdelingschef Ditte Hughes, Koncern HR, Region Midtjylland og vil være en blanding af oplæg og drøftelser i mindre grupper og plenum. Drøftelsen indledes med en række korte oplæg, hvor forskellige perspektiver på udviklingen i sundhedsvæsenet og behovet for uddannelse præsenteres. Forberedelse Alle i Sundhedsstyregruppen opfordres til før drøftelsen at undersøge i egen organisation, hvilke bud på strategiske pejlemærker, som kommuner og Region Midtjylland kan sætte i fællesskab for uddannelsesområdet.

5 Godkendelse af udkast til differentieringsmodel og videre proces Administrationen indstiller, at at Sundhedsstyregruppen godkender forslag til videre proces på baggrund af udkast til differentieringsmodel Sundhedsstyregruppen forankrer det videre arbejde med differentieringsmodel under Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering I Sundhedsaftalen indgår, at der skal udvikles et differentieringsredskab til vurdering af niveau for samarbejde omkring konkrete borgere. Sundhedsaftalens vision om mere lighed i sundhed betyder, at hvis borgerne skal have samme udbytte af sundhedsvæsenets ydelser, er det nødvendigt at behandle borgerne forskelligt. Det skal ske ud fra en tænkning om, at de der kan selv - skal selv og at de, der er mest sårbare/socialt udsatte, skal have mere hjælp" for at sikre, at de får de sundhedstilbud og kommunale indsatser, der er relevante for dem. Desuden skal modellen medvirke til at sikre en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Til udarbejdelse af modellen er der nedsat en arbejdsgruppe med faglige ledere fra alle tre sektorer. Arbejdsgruppens første udkast til en model blev drøftet på Sundhedsstyregruppens møde den 17. august. Tilbagemeldingen fra Sundhedsstyregruppen var, at udkastet var for omfangsrigt i form og ambitionsniveau. Som opfølgning herpå har arbejdsgruppen afholdt et forventningsafklarende møde med repræsentanter fra Sundhedsstyregruppen. På baggrund heraf fik arbejdsgruppen til opgave at udarbejde udkast til differentieringsmodel (se bilag) samt forslag til videre proces til godkendelse i Sundhedsstyregruppen. Arbejdet har hidtil været forankret direkte under Sundhedsstyregruppen, men det foreslås, at det videre arbejde forankres under Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering. Differentieringsmodellen Vedlagte udkast til differentieringsmodel bygger på en vurdering af borgerens belastningsbalance, hvor en helhedsbetragtning af borgerens udfordringer og ressourcer til at håndtere disse afvejes. Det skal ske pba. en faglig vægtning af en række faktorer som sværhedsgrad af sygdom(me), sociale problematikker, grad af støttende netværk, samarbejde om egen sygdom, funktionsniveau samt sygdomserkendelse og forståelse. Ud fra disse faktorer vurderes borgerens mulighed for mestring af egen sundhed og på baggrund heraf vurderes grad af samarbejde mellem parterne. Uanset på hvilket niveau

6 4 borgeren har brug for hjælp, er det vigtigt altid at inddrage borgeren i samarbejdet i det omfang, som det er muligt. Modellen kan ikke stå alene, men den er et supplement til andre gældende aftaler omkring det tværsektorielle samarbejde (fx samarbejdsaftaler). Modellen er et dialogredskab med anbefalinger til samarbejde, og det konkrete samarbejdsniveau aftales videre mellem parterne. Modellen kan ikke anvendes til at angive konkrete ydelser hos andre parter. Arbejdsgruppen vurderer, at modellen med fordel kan suppleres af: en liste med udfoldning af de faktorer, som ligger til grund for den faglige vurdering af borgerens belastningsbalance en række cases som støtte for den konkrete anvendelse af modellen (fx karakteristika for en borger med KOL på niveau 3). Dette tænkes udfoldet ifm. en workshop medio marts. Den videre proces Arbejdsgruppen anbefaler: at udkast til differentieringsmodel kvalificeres i en workshop medio marts med fagfolk, der afprøver modellen på baggrund af workshoppen laver arbejdsgruppen evt. tilretninger og udvælger forslag til områder for prøvehandling tilrettet udkast til differentieringsmodel samt forslag til områder for prøvehandling forelægges Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering til godkendelse i maj 2016 iværksættelse af prøvehandling på 1-2 områder (fx KOL-patienter, geriatriske patienter) 3. kvartal Bilag Differentieringsmodel udkast til SSG

7 National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden : Oplæg til organisering af implementeringsprocessen i Region Midtjylland og tilhørende kommuner. Administrationen indstiller, at Sundhedsstyregruppen godkender nedsættelse af en regional/kommunal programstyregruppe for landelsprogrammet for KOL med start 1. marts Regeringen, Danske Regioner og KL har i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016 besluttet at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af Udbredelsen forankres lokalt i fem landsdelsprogrammer med deltagelse af henholdsvis region og kommuner, der med ophæng i sundhedsaftalerne har ansvaret for at sikre fremdrift i den lokale implementering af telemedicin til borgere med KOL. Almen praksis ønskes inddraget som partner i udvikling og udbredelse af landsdelsprogrammet allerede fra begyndelsen. Herudover etableres en national tværoffentlig porteføljestyregruppe, som blandt andet følger fremdriften i landsdelsprogrammerne. Porteføljestyregruppen er bemandet med repræsentanter fra Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen samt to repræsentanter fra hvert landsdelsprogram (én regional og én kommunal repræsentant). Region Midtjylland repræsenteres ved koncerndirektør Christian Boel og direktør Anders Kjærulff, Holstebro kommune. Det første møde i porteføljestyregruppen afholdes den 12. februar Det forventes, at porteføljestyregruppen mødes 4-6 gange årligt. For at sikre kontinuitet og sammenhæng anbefales det fra Danske Regioner og KL, at de regionale og kommunale repræsentanter i porteføljestyregruppen, samtidig udgør formandskabet for de lokale landsdelsprogrammer. På den baggrund anmodes Sundhedsstyregruppen om at godkende, at der nedsættes en fælles regional/kommunal programstyregruppe for udarbejdelse og implementering af landsdelsprogrammet i den midtjyske region. Regional/kommunal programstyregruppe Det foreslås, at den regionale/kommunale programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen, sammensættes af følgende repræsentanter:

8 6 Koncerndirektør Christian Boel og direktør Anders Kjærulff, Holstebro kommune, der varetager et delt formandskab for programstyregruppen 2 medlemmer, som repræsenterer hospitaler 2 medlemmer, som repræsenterer kommunerne 1 medlem som repræsentant for almen praksis udpeget af PLO 1 medlem fra hhv. den regionale og kommunale administration 1 medlem udpeget af Danmarks Lungeforening, som repræsentant for patientforeningen. Opgaver og ansvar Den fælles regionale/kommunale styregruppe får det overordnede ansvar for udarbejdelse og implementering af landsdelsprogrammet i den midtjyske region. Hertil hører, at telemedicinsk hjemmemonitorering forankres i organisationerne i form af nye samarbejdsaftaler, processer, instrukser og arbejdsgange. Styregruppen primære opgaver vil være at: Sikre udarbejdelse og godkendelse af landsdelsprogrammet og den følgende implementeringsproces i Region Midtjylland (hospitaler, kommuner og almen praksis) Sikre at projektet gennemføres i henhold til den godkendte nationale business case og at de økonomiske rammer i landsdelsprogrammet overholdes Behandle principielle spørgsmål vedr. sundhedsfagligt indhold, økonomi, IT og implementering Behandle/godkende større afvigelser i projektet Godkende evaluerings- og forskningsdesign Sikre opbakning og deltagelse på alle niveauer hos de involverede aktører I afklaringsfasen vil der være brug for, at Styregruppen eksplicit forholder sig til: Udarbejdelse af fordelingsnøgle mellem Sundhedsaftalens parter på baggrund af omkostningsniveau og gevinstpotentiale. Desuden skal der fremsættes forslag forslag til budget og finasiering for landelsprogrammet. Fastlæggelse af inklusionskriterier i forhold til målgruppen: borgere med KOL Kortlægning af igangværende telemedicinske indsatser i behandlingen af KOL i Region Midtjylland og kommuner, samt opsamling af erfaringer (igangværende) Fastlæggelse af endelig tidsplan for implementering af landsdelsprogrammet. Desuden skal det fastlægges hvordan programstyregruppens arbejde konkret skal understøttes i perioden. Forventet mødeaktivitet Programstyregruppen forventes at mødes kvartalsvist i hele perioden Der fastlægges en mødeplan for styregruppen, når denne er nedsat.

9 Status for genoptræningsområdet i Region Midtjylland Administrationen indstiller, at "Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus og milepælsplan for indsatserne på området i sundhedsaftalen" godkendes Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2015, at udvalget forelægges: En status for implementeringen af den nye bekendtgørelse på kommune- /hospitalsniveau Implementeringsplan for indsatserne på området i sundhedsaftalen herunder for den nye bekendtgørelse Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (herefter bekendtgørelsen ) trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelsen indeholder en række nye elementer. De væsentligste nye elementer er: Nyt element Myndighed Finansiering Nye specialiseringsniveauer indenfor ambulant genoptræning (almen genoptræning på basalt og avanceret niveau, genoptræning på specialiseret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau) Kommunerne er ansvarlige for at udføre almen ambulant genoptræning på basalt og avanceret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau Hospitalerne er ansvarlige for at udføre genoptræning på specialiseret niveau Kommunerne finansierer almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau, genoptræning på specialiseret niveau og rehabilitering på specialiseret niveau 100 % Det er ikke længere et krav, at hospitalet skal beskrive patientens funktionsniveau ved indlæggelse i genoptræningsplanen Krav om at beskrive det samlede rehabiliteringsbehov for de patienter, som får en genoptræningsplan til Hospitalerne er ansvarlige for at udarbejde genoptræningsplanerne Hospitalerne er ansvarlige for at udarbejde genoptræningsplanerne Ingen udgifter forbundet hermed Ingen udgifter forbundet hermed

10 8 specialiseret rehabilitering Krav om at genoptræningsplanen angiver en tidsfrist for opstart af genoptræningen, hvis der er en sundhedsfaglig begrundelse herfor Krav om at kommunen tilrettelægger genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven og anden lovgivning Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder specialiseringsniveau for indsatsen Kommunen skal vurdere på baggrund af genoptræningsplan til almen genoptræning, om borgeren skal have genoptræning på basalt eller avanceret niveau Hospitalerne beskriver tidsfristen i genoptræningsplanen Kommunerne er ansvarlige for at overholde tidsfristen Kommunerne er ansvarlige for at tilrettelægge indsatsen Kommunerne er ansvarlige for dette element Kommunerne er ansvarlige for at stratificere borgerne Udgifterne hertil er ikke afdækket Udgifterne hertil er ikke afdækket Kommunerne finansierer træningen 100 % Kommunerne finansierer træningen 100 % Kommunerne og hospitalerne arbejder på at implementere bekendtgørelsen, og der er iværksat forskellige tiltag. Hovedvægten er ind til videre lagt på at implementere genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau og kommunernes stratificering af den almene genoptræning på basalt og avanceret niveau. En udfordring i forbindelse med implementeringen er, at der mangler it understøttelse. MedCom er ved at udarbejde en ny elektronisk standard, som understøtter kravene i bekendtgørelsen. Den nye standard forventes klar til brug i Region Midtjylland i efteråret Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering har arbejdet med følgende nye milepæle for træningsområdet: Hvornår har hospitalerne implementeret udarbejdelsen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau? 1. oktober Det vil primært være neurorehabiliteringsenhederne i Hospitalsenheden Midt og Hospitalsenheden Vest, som skal udarbejde genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har siden sommeren 2015 udarbejdet genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Hospitalsenheden Vest begynder at udarbejde genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau primo 2016.

11 9 Hvornår har kommunerne og hospitalerne implementeret den nye MedCom Standard, som skal bruges til genoptræningsplaner? Hospitalerne: 1. oktober Kommunerne: 1. oktober Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering er ansvarlig for den organisatoriske implementering af MedCom Standarden. Den vil i første halvår 2016 udarbejde en retningslinje, som beskriver, hvordan hospitalerne og kommunerne skal anvende MedCom Standarden. Hvornår har kommunerne og Region Midtjylland implementeret de nye arbejdsgange vedr. rehabilitering på specialiseret niveau? 31. december Kommunerne oplyser, at de har myndighedsansvaret for rehabilitering på specialiseret niveau og er ved at implementere indsatsen. Opgaven ligger i at implementere Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje "Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade - en faglige retningslinje" og Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse, som forventes at udkomme i marts De borgere, som skal have rehabilitering på specialiseret niveau, fik også tilbud før den nye bekendtgørelse trådte i kraft. Det nye er, at borgerne nu får tilbuddet via en genoptræningsplan og, at der stilles særlige krav til tilbuddene, herunder til kompetencerne. Det er en indsats, som følges tæt i Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering. Genoptræningsgruppen, som er nedsat under temagruppen, vil i samarbejde med repræsentanter fra voksen-hjerneskadesamrådet og børne-hjerneskadesamrådet følge implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau tæt og præsentere en status for Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering, Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget ultimo Hvornår har kommunerne implementeret stratificeringen mellem almen genoptræning på basalt niveau og almen genoptræning på avanceret niveau? 1. januar Kommunerne har udarbejdet et fælles værdidokument, som beskriver de overordnede kriterier, der lægges til grund for stratificeringen. Milepælsplanen er vedlagt. Bilag Notat om genoptræning Milepælsplan - træning

12 Fælles redskab til vurdering af funktionsevne for apopleksipatienter Det indstilles, at Sundhedsstyregruppen godkender Hjerneskadesamrådets anbefaling om implementering af fælles testredskaber til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi I 2012 blev behandlingen af patienter med apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) omlagt. I den forbindelse blev der etableret en tværsektoriel implementeringsgruppe, der har anbefalet, at der som et led i omlægning af apopleksiforløb udvælges få valide redskaber til at vurdere patientens funktionsvene, og som kan anvendes både på hospitalerne og i kommunerne. Brugen af fælles redskaber skal bidrage til, at patienter med apopleksi får en sammenhængende indsats på tværs af hospital og kommune. Anbefalingen om fælles redskaber skal ses i lyset af, at et igangværende forskningsprojekt ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har påvist, at der i Region Midtjylland langt fra er konsensus omkring hvilke redskaber, der anvendes hverken blandt de regionale enheder eller i kommunerne. På denne baggrund er der i et samarbejdet mellem Region Midtjylland og KOSU nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalinger til testredskaber inden for områderne kognition, gang og synkebesvær (dysfagi). Arbejdet er begrænset til diagnosen apopleksi, men anbefales til alle diagnoser i forløbsprogrammerne for erhvervet hjerneskade. Arbejdsgruppen er sammensat af fagpersoner fra hospitaler og kommuner med ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Merete Stubkjær Christensen som ledelsesansvarlig. Arbejdsgruppens anbefalinger af testredskaber blev behandlet på Hjerneskadesamrådet for Voksenområdet 27. oktober Hjerneskadesamrådet for voksenområdet anbefaler, at testredskaberne nu implementeres i kommunerne og regionen. Anbefalingerne indebærer, at sektorerne forpligter sig til at bruge de samme redskaber på tværs af patientforløb. Det er derfor tidligere besluttet, at anbefalingerne også skal behandles i både DASSOS og i Sundhedsstyregruppen med det formål, at beslutte om testredskaberne skal implementeres i kommunerne og regionen. DASSOS behandler anbefalingerne på møde 25. januar Arbejdsgruppens anbefalinger af testredskaber er beskrevet i vedlagte bilag.

13 11 Bilag Bilag til Fælles redskab til vurdering af funktionsevne hos patienter med apopleksi

14 Drøftelse vedr. opfølgende hjemmebesøg Administrationen indstiller, at sagen drøftes. PLO-M har ønsket en drøftelse af, hvorfor nogle kommuner ønsker at nedprioritere indsatsen i forhold til opfølgende hjemmebesøg. Baggrunden er, at der i Midtklyngen har været en drøftelse af, om ressourcerne til at implementere opfølgende hjemmebesøg ikke står mål med resultaterne. Samtidig er der gennem de seneste år igangsat en række nye initiativer med henblik på at forebygge genindlæggelser. Spørgsmålet har været drøftet på et fælles møde blandt kommunerne (møde i Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe 24. november 2015), hvor der blandt andet blev peget på, at erfaringerne med opfølgende hjemmebesøg er forskellige i de enkelte klynger. Kommunerne ønsker i forlængelse heraf, at der i den kommende evaluering af erfaringerne med nye tiltag/organiseringsformer i forbindelse med opfølgende hjemmebesøg i Vest-klyngen også inddrages perspektiver i forhold til de muligheder og barrierer, der kan være for succesfuld implementering af de opfølgende hjemmebesøg, samt hvordan arbejdet med at forebygge genindlæggelser generelt har udviklet sig siden ordningen med de opfølgende hjemmebesøg blev sat i værk.

15 Eventuelt

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering

Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 3: Sundhedsfagligt indhold og organisering Version 02 Godkendt i programstyregruppen 17. juni

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med apopleksi Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8200 Århus N www.rm.dk Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fastlæggelse af et fælles redskab til vurdering af funktionsevnen hos patienter med

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Version 01 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 29. august Kære alle. Hermed fremsendes referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 29. august 2013. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 29. august 2013 Kære alle Hermed fremsendes

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af samarbejdsaftale 1 3

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer Genoptræningsplanen - Dens muligheder og udfordringer Hvad har jeg planlagt at sige noget om? Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud ved udskrivning fra sygehus.

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Juni 2016, version 02 Kommissorium

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet den 15. november 2018

Læs mere

Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura

Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 1: Økonomi og jura Version 03 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016 Revideret 31. oktober

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

I Sundhedsaftalen indgår, at der skal udvikles et differentieringsredskab til vurdering af samarbejdsniveau.

I Sundhedsaftalen indgår, at der skal udvikles et differentieringsredskab til vurdering af samarbejdsniveau. Differentieringsmodellen for det tværsektorielle samarbejde (UDKAST 130116) I Sundhedsaftalen 2015-2018 indgår, at der skal udvikles et differentieringsredskab til vurdering af samarbejdsniveau. Sundhedsaftalens

Læs mere

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe

Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium og styregruppeaftale for den fælles regionale/kommunale programstyregruppe September 2017, version 03

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016 / marts 2017 1 Genoptræningsplaner anno 2016 Oplægget: Baggrund for ændring fra

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Høringssvar fra Genoptræningsgruppen, Hjerneskadesamrådet for børne- ungeområdet og Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Genoptræningsgruppen, børne- ungeområdet og voksenområdet Anbefaling 9.1. Anbefaling vedr. krav til kvalitet i tilbuddene: kommunerne arbejder sammen om at undersøge, hvordan alle kommuner kan levere en

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Nære Sundhedstilbud rategi og planlægning Orientering om national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Som en del af den nationale handlingsplan for udbredelse

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 21. november 2013 i Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer

Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Regional arbejdsgruppe i v. Marianne Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016. Revideret ift. kildehenvisninger af Karin

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sommernyt fra KOL-projektet

Sommernyt fra KOL-projektet Nyhedsbrev #3 Juni 2018 om Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Sommernyt fra KOL-projektet I dette nyhedsbrev får du en kort status på fremdriften i Midtjylland. Så kan du gå på sommerferie

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering 21.03.2018 Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering Titel Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hjerterehabilitering Dato og version D. 21. marts 2018 version 1.2

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 26. september 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Region Midtjylland Referat til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Viborg Rådhus, Lokale M5, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Region Midtjylland  Referat til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Viborg Rådhus, Lokale M5, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Region Midtjylland Sundhed 14. april 2016 /SANLAG Referat til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Viborg Rådhus, Lokale M5, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018 Indstilling: At referatet fra mødet den 15. november 2018 godkendes. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 26. marts 2019 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Deltagere:

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra mødet

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere