Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup."

Transkript

1 April 2013 LOKALPLAN Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frejlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Sejlflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup

2 Indhold og kontaktoplysninger Oversigtskort... 3 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 6 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Servitutter Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Vejledning Hvad er en lokalplan? Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Tværsnit... Bilag 4 Bindingskort... Bilag 5 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Mail: April 2013 Side 2

3 Oversigtskort Universitetsboulevarden Selma Lagerløfs Vej Lokalplanens område Postgårdsvej Hadsund Landevej Hadsundvej Postgårdsvej Sdr. Tranders Bygade Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Mål 1: April 2013 Side 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Region Nordjylland besluttede i 2007, at der skulle arbejdes for en samling af Aalborg Sygehus på én lokalitet. På grundlag af et omfattende udredningsarbejde, herunder vurdering af alternative placeringer, besluttede Regionsrådet i december 2008 at pege på Aalborg Øst som placering for et nyt Universitetshospital. Denne placering blev i efteråret 2009 godkendt af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Første fase af hospitalet finansieres af kvalitetsfondmidler på i alt 4,1 mia. kr. - her kaldet Kvalitetsfondprojektet. Det nye Universitetshospital skal rumme de samme specialer, som Aalborg Sygehus har i dag. Herudover skal der sikres mulighed for indpasning af relaterede funktioner som psykiatri, klinikker, institutioner, undervisning, patienthotel, service mv. indpasset som en naturlig del af et tidssvarende hospitalsområde. Planlægningen af området skal sikre helhed og sammenhæng, dels i forhold til de omkringliggende områder og bydele, men også internt i området, idet udbygningen forventes at ske i etaper over en længere årrække. Til sikring af disse planlægningsmæssige intentioner blev Lokalplan "Nyt Universitetssygehus ved Selma Lagerløfs Vej" og Kommuneplantillæg nr udarbejdet i Lokalplanens formål var, at fastlægge de overordnede rammer for etableringen af det nye hospital, og skulle også udgøre et vigtigt grundlag for den efterfølgende arkitektkonkurrence, der blev afholdt i efteråret 2011/foråret Arkitektkonkurrencen blev afgjort i sommeren 2012 og vinderprojektet fra konsortiet Indigo er udmøntet i denne lokalplan, der - i forhold til Lokalplan indeholder byggeretsgivende bestemmelser og omfatter hele det kommuneplanlagte område. Der er lagt vægt på, at lokalplanens bestemmelser samtidig er "langtidsholdbare" grundet den lange tidshorisont for områdets fulde udnyttelse. Planen sikrer således fleksibilitet og robusthed bl.a. i forhold til fremtidige bygningsudvidelser og den løbende udvikling inden for sundhedsteknologi, byggeindustri mv. Konkrete formål ift. hospitalskomplekset er at sikre, at dette - både visuelt og funktionelt - bindes sammen omkring en central forbindelsesgade, samt at sikre optimale fysiske rammer for et tæt samarbejde med Universitetet (SUND). Et andet formål knytter sig til brugernes adgang til rekreation i omgivelserne - både større landskabsrum og mere intime gårdrum og -haver. Endelig er det et formål at sikre tilslutningsmuligheder dels til de omgivende veje, herunder Egnsplanvej, og dels til et højklasset tracé for kollektiv trafik samt et stinet. Det nye Universitetshospital placeres i Øst Aalborg som en del af Universitetsområdet. Konkret ligger lokalplanområdet øst for Universite- April 2013 Side 4

5 Redegørelse tet lige på kanten af det åbne land. Mod nord grænser området op til Universitetsboulevarden, mod øst til Hadsund Landevej, mod vest til Selma Lagerløfs Vej, og mod syd følger grænsen linjeføringen for den planlagte Egnsplanvej. Se luftfotoet på s. 3 samt strukturkortet på s. 5. Udbygningen af lokalplanområdet vil således betyde, at byfronten flyttes mod øst. Lokalplanområdet er på ca. 92 ha og ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Landskabet med de karakteristiske læhegn og spredte gårde. Området anvendes i dag overvejende til jordbrug og rummer spredt beliggende landbrugsejendomme, herunder Postgården, et gartneri og større landbrug med dyrehold. Postgården, hvis hovedbygning er fredet, har en markant placering på toppen af bakken og fremtræder med herregårdskarakter. For en nærmere beskrivelse af Postgårdens bygningsmæssige og kulturhistoriske karakteristika henvises til miljørapporten, der foreligger som et særskilt dokument. Alle ejendomme i området vejforsynes fra Postgårdsvej, der gennemskærer den centrale del af området. Lokalplanens område - sammenhæng med hovedstrukturen for Universitetsområdet. Lokalplanområdet ligger på kanten af en bakketunge fra Lerbjergbakken. Mod nordøst munder bakken ud i Romdrup Ådal og tilsvarende Th. Sauers Vej Egensevej Universitetsboulevarden bussluse bussluse bussluse Lokalplanens område Hadsund Landevej Sdr. Tranders Vej Egnsplanvej Boliger Butikker og service Erhverv AAU Universitetssygehus AAU, bybånd Grøn struktur, rammelagt Grøn struktur, lokalplanlagt Regnvandsbassin GISTRUP April 2013 Side 5

6 Redegørelse Fra lokalplanområdet er der udsigt over landskabskabskilen Romdrup Ådal og Indkildedalen mod syd og sydøst. i Indkildedalen mod syd. Områdets placering i denne "overgangszone" giver en helt særlig landskabskarakter. Terrænet ligger således højt i den vestlige del af området, som er et bakket morænelandskab. Det højeste punkt ligger omkring Postgården. Herfra falder terrænet jævnt, men alligevel markant, mod de tilstødende ådale - et terrænfald på ca. 19 meter fra vest mod øst. Mod nordøst flader terrænet ud i et lavtliggende plateau (ca. 4 m over havet), som er hævet havbund fra Stenalderhavet. Fra området er der fine udsigter og kig over ådalene samt til Lundby Bakker. Beplantningsmæssigt er området præget af åbne marker, der afgrænses af levende hegn. Herudover er de spredt beliggende ejendomme typisk "pakket ind" i grønt. For en mere dybdegående beskrivelse af landskabet i lokalplanområdet henvises til miljø rapportens afsnit "Landskab". Der er begrænsede naturinteresser i området. Nord for Postgården er registreret en mindre beskyttet sø og langs sydsiden af Universitetsboulevarden - i den grønne korridor - er der registeret et moseområde. Lokalplanområdet berøres endvidere af diverse beskyttelseszoner omkring naturgasledning, højspændingsledninger og olieledninger, jf. bindingskortet på Bilag 5. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet vil udgøre en del af Aalborgs bygrænse mod øst ved Hadsund Landevej. Umiddelbart øst og syd for planområdet ligger det åbne landområde mellem Aalborg og byerne Gistrup og Klarup. Arealerne anvendes overvejende til landbrugsdrift. Den åbne landskabskile syd og øst for området er - udover at være en grøn kile - også en form for forsyningskorridor med diverse ledningsan- April 2013 Side 6

7 Redegørelse Postgården 3 sø Områdets vestlige grænse ved Selma Lagerløfs Vej og Universitetsområdet. Til venstre - på højdedraget - ses Postgården med omgivende beplantning samt den 3-beskyttede sø. læg for el og gas samt godsbanen, der forløber mellem Aalborg Midtby og Østhavnen, jf. Bilag 5, Bindingskort. Den tilbageværende luftledning syd for området kabellægges på sigt, som det er sket med de øvrige ledninger i lokalplanområdet. Langs lokalplanens sydlige afgrænsning er Egnsplanvej under etablering. Egnsplanvej er en ny to-sporet landevejsforbindelse mellem Hadsund Landevej og Nordjyske motorvej, som skal sikre bedre trafikal fremkommelighed mellem den østlige bydel og det overordnede vejnet. Vejen forventes at stå færdig i Vest for lokalplanområdet ligger Universitetsområdet der, foruden en lang række offentlige funktioner, også rummer boliger og erhverv. Som et bælte vest for Hadsundvej og Selma Lagerløfs Vej ligger en række arealer udlagt til blandet bolig og erhverv. På nogle af arealerne er der overvejende opført kontorer og undervisningslokaler, mens andre endnu henligger ubebyggede. Bæltet med blandet bolig og erhverv afrundes mod nord - ud mod Universitetsboulevarden - af bydelscentret, som rummer en større dagligvarebutik (Føtex). Tilsvarende afrundes bæltet mod syd af boligområdet Broager med parcelhuse og rækkehusbebyggelser. Mod nord grænser området op til Universitetsboulevarden og de nord for beliggende bykvarterer i Aalborg Øst. Her ligger bl.a. parcelhuskvarteret Tornhøjparken samt bæltet med offentlige funktioner langs Humlebakken, bl.a. med skole, institutioner, idrætsfaciliteter mv. Længere mod nordøst ligger de store erhvervsområder i det østlige Aalborg - bl.a. industrikvarteret ved Lundeborgvej samt det kommunale forbrændingsanlæg Reno Nord. April 2013 Side 7

8 Redegørelse Hovedstrukturplan, der viser vinderprojektet for området. April 2013 Side 8

9 Redegørelse Lokalplanens indhold Etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital bør også ses i sammenhæng med de mange andre igangværende udviklingsinitiativer i den østlige del af Aalborg Kommunes vækstkorridor. Indpasningen af hospitalet på den aktuelle lokalitet giver den bedst tænkelige synergieffekt - strukturelt såvel som økonomisk og forskningsmæssigt. Resultatet af denne massive indsats forventes at blive landets højst estimerede og mest moderne område inden for forskning og udvikling. Helt konkret kan nævnes forstadskonkurrencen "City in between" og foranalysen af Aalborg Letbane. City in between, der udmøntes i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania, har til formål at fastlægge en strategi for en international og bæredygtig forstad i det østlige Aalborg. Boformer, mobilitet, mødesteder og lokale ressourcer er centrale omdrejningspunkter i konkurrencen, som skal give bud på visioner og værktøjer til en mere bæredygtig byudvikling i fremtidens forstæder. Den igangværende forundersøgelse af Aalborg Letbane foretages for bl.a. at analysere passagergrundlag, tekniske og økonomiske aspekter samt finansiering, organisering og udviklingsmuligheder for et højklasset kollektivt tracé i Aalborg, herunder det voksende pres i korridoren mellem Midtbyen og Universitetet. Undersøgelsen skal desuden belyse hvordan letbanen kan understøtte byudviklingen, herunder grundlaget for en evt. forlængelse af tracéet fra Universitetshospitalet til Gistrup/ Klarup. Forundersøgelsen forventes afsluttet i sommeren Lokalplanen har sit afsæt i de overordnede formål og krav til det nye Universitetshospital, der blev stillet i den afholdte projektkonkurrence. Rammerne for konkurrencen er - ud over plangrundlaget i form af Lokalplan med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg - bl.a. specifikke krav til funktioner, logistik, robusthed ift. fremtidige udvidelser og ændringer i struktur og drift. Herudover stilles krav til hospitalets arkitektur, landskabsmæssige og infrastrukturelle sammenhæng samt den tekniske forsyning af området. Endelig er det forudsat, at der i udformningen af hospitalet er indarbejdet bæredygtighedselementer, med udgangspunkt i den overordnede visionen for bæredygtighed, som blev defineret ifm. det indledende planarbejde. Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til hospitalsformål, herunder anlæg og offentlige funktioner samt service- og erhvervsfunktioner med funktionsmæssig tilknytning til Universitetshospitalet. Ønsket er, at skabe basis for at udvikle et fremtidssikret hospitalsmiljø. Universitetshospitalet og det tilhørende hospitalsmiljø vil bl.a. skulle rumme funktionstilknyttede aktiviteter som administration, forskning/ undervisning, laboratorier, stald til forsøgsdyr, kapel, renseanlæg og serviceby m.m. Servicebyen indeholder centralkøkken, cantraldepot, sterilcentral, sygehusapotek m.m. som er direkte driftsrelaterede funktioner for hospitalet. Desuden vil der være behov for at etablere servicefunktioner og erhverv med naturlig tilknytning til hospitalet, fx frisør, kiosk/minimarked, café, restaurant, patienthotel, børneinstitu- April 2013 Side 9

10 Redegørelse Visualisering af hovedindgangen til Nyt Aalborg Universitetshospital. tion, bibliotek mv. som er rettet mod patienter og ansatte bl.a. som et supplement til den almindelige pleje eller dagliglivet i almindelighed. God og nem adgang til den omgivende natur og interne opholdsarealer spiller en helt central rolle i moderne hospitalsdrift, da det beviseligt har en stor positiv betydning for patienternes helbredelse og rekreation. I hovedstrukturen for lokalplanområdet indgår således et klart defineret grønt netværk af park- og naturområder, gårdrum osv. Endelig indgår Universitetshospitalet i en trafikal og forsyningsmæssig sammenhæng bl.a. i forhold til veje, stier, parkeringsanlæg, særlige trafikanlæg samt teknisk forsyning ift. vand, spildevand mv.. De særlige trafikanlæg omfatter en helikopterlandingsplads samt et højklasset kollektivt tracé for bus og evt. letbane. Øvrige tekniske anlæg er overvejende til områdets lokale forsyning, herunder mindre transformerstationer, regnvandsbassiner o.l. Park/skov på bakken Forbindelsesgade/bygade på kanten Åben engkarakter på fladen Landskabskarakterne trækkes ind i bebyggelsen Princip for indpasning og sammentænkning af bebyggelsesstruktur og landskabskarakterer. A Hovedstruktur og bygningsmæssige sammenhænge Karakteristisk for hovedstrukturen i området er den nøje landskabsmæssige indpasning, hvor rygraden i hospitalsbyggeriet er lagt i overgangen mellem morænebakken og det flade åbne landskab i Indkildedalen, jf. princippet på figuren ved siden af samt hovedstrukturplanen s. 8. Samtidig er hovedstrukturen inspireret af den oprindelige landskabskarakter, idet hovedstrukturen indeholder træbevoksning med varierende tæthed i form af lunde, trægrupper og solitære træer på bakken mod vest og et åbent englandskab øst for bygningerne, men hvor de store parkeringsområder suppleres med læhegnsbeplantning. Fladen mod øst holdes åben som fugtig/tør eng med større områder, hvor planter, græsser og blomster får lov at udvikle sig frit. Forskellen mellem landskabets forskellige karakterer mod øst og vest afspejles derved også i beplantningen. Den bymæssige sammenhæng til Universitetet afspejles tydeligt i det kurvede forløb langs bakkeskråningen, April 2013 Side 10

11 Redegørelse der fortsætter på modsatte side af Selma Lagerløfs Vej langs Bertil Ohlins Vej. I løsningen er der envidere lagt vægt på at optimere udsigtskvaliteterne mest muligt fra hele bygningskomplekset. Infrastrukturen er tilrettelagt med et internt vejnet bygget op omkring en primær østlig fordelingsvej, med direkte adgang til parkeringsområderne samt stikveje til hospitalets forskellige funktioner. Akut trafik vil ske fra Selma Lagerløfs Vej mod vest direkte til den Fælles Akut Modtagelse (FAM), mens hovedindgangen for ambulante patienter mv. er orienteret mod P-områderne mod øst. Infrastrukturen omfatter også et tracé for kollektiv trafik (bus/evt. letbane), der etableres i direkte forlængelse af busgaden i Universitetsområdet. Ud over primære stiforbindelser samt anlæg for regnvandshåndtering fastlægger hovedstrukturplanen ikke konkrete anvendelser af lokalplanområdets nordligste del mod Universitetsboulevarden. Arealet kan således betragtes som perspektivområde for hospitalet på længere sigt, herunder eventuelle udvidelser af universitetet eller relaterede funktioner. Lokalplanforslaget giver mulighed for et samlet byggeri på ca m 2. Anlægsprojektet - 1. etape af det nye hospitalskompleks - udgør ca m 2 ekskl. universitetsdelen (SUND) på ca m 2. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter. Visualisering af det fuldt udbyggede lokalplanområde set fra luften med retning mod nordvest. April 2013 Side 11

12 Redegørelse Kvalitetsfondprojektet ligger strategisk velplaceret i den sydlige del af området og udgør tyngdepunktet i hovedstrukturen. Her er hospitalets hovedfunktioner og SUND disponeret i klart definerede enkelthuse omkring en central forbindelsesgade, jf. illustrationerne s. 13. De enkelte funktioner er nøje placeret i intern sammenhæng inden for byggefelt 1-3. Dette sikrer, at hospitalet kan fungere som en selvkørende enhed helt fra start og at effektive patientforløb, samarbejde og vidensdeling på tværs af hospitalet, sundhedsuddannelsen og forksningen gives så gunstige betingelser som muligt. Konkret omfatter kvalitetsfondprojektet - jf. Bilag 2 samt illustrationerne på s følgende funktioner: Fælles Akut Modtagelse (FAM), operation/billeddiagnostik, ambulatorier, intensiv, Børn & Unge/Fødegang, forskning/uddannelse samt to ovenpå liggende sengebygninger. Hertil kommer servicebyen, der etableres længere mod nord - i det lave område - hvor der sikres niveaufri ad- Princip for placeringen af de forskellige bygningsmæssige funktioner i hospitalsområdet. Kvalitetsfondprojektets bygninger er vist med gult. Kvalitetsfondsprojekt Reservebebyggelsesmulighed Onkologi Psykiatri Kapel, børnehave og vuggestue, patienthotel Ambulatorier Serviceby SUND Kvalitetsfondsprojekt Reservebebyggelsesmulighed Onkologi Psykiatri Kapel, børnehave og vuggestue, patienthotel Ambulatorier Serviceby SUND April 2013 Side 12

13 Redegørelse gang til hospitalets tunnelsystem. Tunnelsystemet giver adgang til hospitalets kælderetage, hvor der foruden personale- og patientfaciliteter indpasses patologi, dyrestald mv. SUND kan tilbygges hospitalet i den nordlige ende af forbindelsesgaden i et såkaldt integrationsområde, der også ligger i tilknytning til hospitalets hovedindgang. Jævnfør illustrationen s. 14. Selve integrationsområdet udmønter ønsket om at sikre de bedst mulige fysiske rammer for et innovativt forskningsmiljø med stor fokus på synergi mellem forskning, uddannelse og den behandlingsmæssige indsats. Hovedstrukturen omfatter endvidere forskelllige fremtidige udbygningsmuligheder. 2. etape forventes at omfatte indpasning af ambulatoriefunktioner fra Medicinerhuset og Onkologisk Afdeling på Sygehus Syd. Det samme gælder en række af Region Nordjyllands øvrige sundhedsfunktioner som patienthotel, psykiatrisk Sygehus, sygehusapotek, centraldepot mv.. Ambulatorier, patienthotel og onkologi placeres i nordlig forlængelse af forbindelsesgaden. Her vil onkologien ligge i tæt tilknyt- Operation Billeddianogstik Forskning/uddannelse FAM Hovedindgang Børn & Unge Ambulatorier Intensiv Kvalitetsfondsprojekt/Klinisk struktur De forskellige bygninger placeres så der opstår nærheder mellem de vigtigste funktioner. Særligt placeres FAM centralt med direkte adgang til Billeddiagnostik, Operation, Intensiv og Børn og Unge-bygningen. Sengebygning/Udsigt, lys og luft Ovenpå de elektive og akutte funktioner placeres sengebygninger som to åbne korsformer. I denne højde kan man se langt i alle retninger og de gode udsigtsforhold udnyttes optimalt af de retningsløse figurer der giver alle sengestuer del i det omgivende landskab. Gaden/Forbinder de enkelte huse Hospitalets funktioner placeres omkring den centrale gade som selvstændige bygningsvolumener så der opstår de mindst mulige afstande mellem funktioner med stor grad af interaktion. Over den offentlige gade forbindes de enkelte funktioner så der opnås bedst mulige transportveje og arbejdsgange. Transportcentre/Stærke forbindelser Centralt i de to sengetårne placeres hospitalets vertikale nerve, i form af to transportcentre. Disse forbinder sengebygningerne med det øvrige hospital og lander i to centrale punkter på hospitalsgaden med direkte forbindelse til hospitalets indgange. April 2013 Side 13

14 Redegørelse KVALITETSFONDSPROJEKT SUND SUND - udvidelse Hovedindgang Indgang HOSPITALSUDVIDELSER ning til en eventuel onkologisk rådgivning på Postgården. De grønne skov/park arealer her kan desuden danne ramme for nye institutioner (Byggefelt 6), fx i form af skovbørnehave. Syd for Postgården bliver der supplerende byggemuligheder for SUND, ligesom kapellet - som en slags satellit - indpasses i de træbevoksede omgivelser, der giver den nødvendige ro og intimitet. Indpasning af Psykiatrisk sygehus vil ske længst mod syd, hvor funktionen vil ligge optimalt ift. både FAM og Børn & Unge-afsnittet. Endelig omfatter hovedstrukturplanen en række byggemuligheder længst mod nord. Her kan der indpasses både hospitals- og universitetsfunktioner, som alle tænkes betjent fra en centralt beliggende bygade. Sygehusapotek, centraldepot mv. indpasses på tilsvarende vis som en udvidelse af servicebyen. Byggefelterne 6 og 7 er ikke stramt afgrænsede på samme måde, som byggefelterne til selve hospitalskomplekset. Dette er med til at gøre lokalplanen både robust og "langtidsholdbar", så også uforudsete fremtidige behov og udviklingstendenser kan håndteres inden for planens rammer. Dog indeholder planen overordnede principper for indpasning af bebyggelse, bl.a. solorientering og visuelle forbindelser til det omgivende landskab samt grøn sammenhæng ved disponering af opholdsarealer. Veje, stier og parkering Det nye Universitetshospital skal sikres en både hensigtsmæssig og god forbindelse til det omkringliggende vejnet. Den overordnede vejadgang vil ske via to kryds, dels fra Hadsund Landevej mod øst og dels fra Egnsplanvej mod syd. Herudover vil der i mindre omfang være vejadgang fra Selma Lagerløfs Vej mod vest til fx FAM, SUND, Postgården mv. Selma Lagerløfs Vej's sekundære rolle skal understøttes ved, at vejens nuværende karakter ændres til bygade. Jævnfør de overordnede principper for trafikstrukturen på figuren s. 15. Den interne vejstruktur er bygget op, så den ambulante trafik serviceres fra øst ved hovedindgangen og de primære P-områder, og akuttrafikken - som er mere begrænset - fra syd og vest med bl.a. ambulancekørsel til FAM og trafik til fødegangen mv. Den østlige og sydlige vejstruktur etableres som et lukket system, hvor trafikken fordeles til de forskellige hospitalsfunktioner og parkeringsområderne fra en primær fordelingsvej. Trafik til servicebyen og til fremtidigt byggeri omkring bygaden i den nordlige del af området vil også blive afviklet herfra. Fra vest kan etableres fire sekundære vejadgange ind i området til henholdsvis FAM, operationsafsnittet/sund, til Postgårdsområdet samt til byggefelt 7 længst mod nord. Ambulancetrafikken afvikles via den sydligste overkørsel. Stinettet udformes, så der opnås en optimal sammenbinding af hospitalet, de eksisterende byområder og Universitetet. Konkret etableres tre primære stiforbindelser til Universitetsområdet mod vest. Stitilslutning til Selma Lagerløfs Vej skal udføres som to niveaufri skæringer mod syd samt én tilslutning i niveau mod nord. Den interne placering af disse stier skal primært sikre god adgang til hospitalets hovedadgang og SUND's bygninger, men også til de øvrige funktioner, persona- April 2013 Side 14

15 Redegørelse leindgange mv. Fra nord er der stiforbindelse til området via den eksisterende stitilslutning ved Bundgårdsparken. Stinettet vil også omfatte et mere finmasket net af stier, fx rekreative stier i landskabsområderne (S og E) og stiforbindelser i og mellem de mange udendørs opholdsarealer og gårdrum. Stierne har central betydning til brug for motion og rekreation for patienter, studerende mv. I de store P-områder mod øst integreres stierne i grønne kiler med fx græsbede til opsamling/fordampning af regnvand. På den måde skabes en stemningsfuld spadseretur, når man ankommer til hospitalet. Parkering til kvalitetsfondprojektet etableres på arealerne mellem Hadsund Landevej og hospitalets hovedindgange. Første etape omfatter i alt ca p-pladser. Parkeringsarealerne udbygges løbende i takt med den etapevise udbygning. Parkeringsarealer nær indgangene etableres med befæstede flader a.h.t. kørestolsbrugere og gangbesværede. De øvrige parkeringsarealer anlægges med grønne gennemtrængelige overflader, der tilgodeser nedsivning af regnvand samt underopdelt af Principper for trafikstrukturen i lokalplanområdet. p tracé/m. stop stier, princip Selma Lagerlöfs Vej P P Hadsund Landevej P H H P P Parkering Ambulancer P Hadsundvej Patienter, besøgende og personale Varetransport Kollektivt tracé/m. stop Kommende Egnsplanvej Primære stier, princip April 2013 Side 15

16 Redegørelse læhegnsbeplantning. På denne måde indgår store dele af parkeringsområderne også som en naturlig del af landskabskarakteren mod øst med den åbne ubebyggede engflade. I tilknytning til stinettet skal der etableres gode faciliteter for cykelparkering til områdets brugere. Der etableres således klynger af overdækket cykelparkering ved hospitalets hovedindgang og ved de decentrale personaleindgange - i alt ca pladser. Kollektiv trafik For et Universitetshospital med en hel region som opland er det vigtigt, at der er en god kollektiv trafikbetjening. Betjeningen af lokalplanområdet skal således ses i tæt sammenhæng med etableringen af et kollektivt trafiktracé med bus og evt. letbane mellem Aalborg Busterminal og Universitetet. En del af tracéet er under udførelse i form af en selvstændig busvej og sti langs Universitetsboulevarden på strækningen mellem Sohngårdsholmsvej og Gigantium. I udbygningsplanerne for tracéet indgår en østlig forlængelse ind i lokalplanområdet og evt. længere mod øst til Klarup mv. I den forbindelse gennemføres også en forundersøgelse af en eventuel Aalborg Letbane. Den kollektive trafikkorridor indgår derfor som et centralt strukturerende element i hovedstrukturen for hospitalsområdet. Konkret tilkobles korridoren lokalplanområdet ved Bertil Ohlins Vej og videreføres parallelt med den centrale bygade og forbindelsesgade ned forbi servicebyen, hospitalets hovedindgang og de primære parkeringsarealer mod øst til Psykiatrien og Børn & Unge-afsnittet i syd. Ved "endestationen" gives mulighed for at indpasse velfærdsbygning o.l. til den daglige drift. Grundet korridorens placering på ydersiden af det primære bygningskompleks sikres mulighed for på sigt, at forlænge forbindelsen mod øst til Klarup og Storvorde. Den kollektive trafikkorridor vil i første omgang rumme de eksisterende busforbindelser til Universitetsområdet, Gistrup og Klarup men anlægges, så den dobbeltrettede busgade evt. senere kan overgå til letbane. Den eksisterende busdækning omfatter linjerne: Visualisering af Universitetshospitalet set fra terræn i parkeringsområderne mod øst. April 2013 Side 16

17 Redegørelse Metro 2, Linje 14, Linje 54 og Linje 918X med i alt 14 afgange i timen i spidstimerne. Selma Lagerløfs Vej betjenes desuden af Linje 12 med 4 afgange i timen. Behovet for kollektiv trafikdækning forventes at stige yderligere i takt med områdets udbygning. Eksempel på facadeudtryk i den vestvendte del af byggefelt 1 samt 5. Eksempel på facadeudtryk i den østvendte del af byggefelt 1 samt byggefelt 2. Bebyggelsens udformning Det nye Universitetshospital er et stort bygningsanlæg, men den arkitektoniske bearbejdning får mere bebyggelsen til at fremtræde som en ny bydel end som et monument. Arkitekturen er primært udviklet med afsæt i landskabet, men også med henblik på at sikre robusthed og fleksibilitet ved fremtidige udvidelser samt - ikke mindst - et udpræget hensyn til brugerne ift. at skabe udsyn og gode dagslys- og indeklimaforhold i hele bebyggelsen. Det primære sigte med planen er, at det fuldt udbyggede område - uanset det langsigtede udbygningstempo vil fremtræde som en visuel helhed. Jævnfør endvidere visualiseringer s. 16 og 17. Skalaen af hospitalskomplekset varierer fra 3 til 8 etager plus en ovenliggende tekniketage. Herudover kan der opføres eventuelle mindre bygninger - fx teknikbygninger, pavilloner, cykelparkering o.l. - som knytter sig naturligt til driften af hospitalet. De maksimale bygningshøjder er fastsat for de individuelle byggefelter varierer fra 10 m (1-2 etager) til 45 m (8+1 etage). Bebyggelsen er disponeret med de primære akutte og ambulante funktioner i de laveste bygninger, mens de højeste bygningsvoluminer er indrettet med en overliggende administration og sengebygning. Fremtidigt byggeri i byggefelt 6 og 7 skal opføres i en skala, der giver god visuel sammenhængskraft i hele lokalplanområdet, og også ind i naboområderne - bl.a. Universitetet. Bebyggelsen kan således opføres i 5 etager, men med mulighed for at bygge lavere. Eksempel på facadeudtryk på sengebygninger (byggefelt 4). Principper for design og materialevalg til hospitalsbebyggelsens facader er fastsat ud fra visuelle hensyn såvel som dagslys, indeklima, vedligehold, bæredygtighed mv. Variationer i facadeudtrykket er på denne Visualiseringen, der viser udsigten til Indkildedalen mod øst set fra hospitalets sengebygninger. Bemærk sengebygningernes transparente og lette facadeudtryk. April 2013 Side 17

18 Redegørelse måde med til at understøtte og markere forskelle i funktionsbehovet i de forskellige bygningsafsnit. Konkret opererer planen med overordnede bestemmelser for facadeudtryk i kvalitetsfondprojektet (1. etape), 2. byggeetape samt SUND's bygninger (Byggefelt 1, 2, 3, 4 og 5). Eksempler på disse facadeudtryk ses på illustrationerne s. 17. For byggeri i byggefelterne 6 og 7 gives tilsvarende vide rammer for facadeudformning og materialevalg. Dette sikrer den nødvendige robusthed ift. uforudsete fremtidige behov og udviklingstendenser inden for den offentlige sektor, byggebranchen mv. Byggeri i tæt tilknytning til Postgården er - grundet hovedbygningens fredningsstatus - omfattet af særlige bestemmelser. Det gælder både ift. byggeriet højde, omfang og udformning. Grønne områder, opholdsarealer mv. Hovedstrukturplanen for området omfatter et klart defineret landsskabskoncept til ophold og rekreation. I alt skal min. 10 % af grundarealet udlægges til udendørs ophold. Landskabskonceptet er inspireret af den eksisterende landskabskarakter med den delvist træklædte bakke (område S) og den åbne engflade (område E), hvor der er regnvandsbassiner, regnvandsrender/-grøfter, som integreres i de store parkeringsflader (område P), hvor der er læhegn. Træbevoksningens varierede tæthed fremkommer bl.a. som følge af en eventuel etablering af helikopterlandingspladsen inkl. sikkerhedsafstande samt den forholdsvis tætte bebyggelse i byggefelt 6. Herudover omfatter den grønne struktur mere intime opholdsarealer i form af forskellige typer gårdrum og -haver helt tæt på eller integreret i bebyggelsen. Gårdrummene er både nærrekreative oaser til enten fordybelse eller aktivitet, og samtidig det grønne bindeled mellem den delvist træklædte bakke og det åbne flade englandskab, jf. principskitserne på s. 37 samt de på s. 19 viste referencefotos. Gårdrummene får derfor henholdsvis karakterer, der præges af træbevoksning med varieret tæthed og åben eng. Overgangen fra gårdrum til hhv. "træbevoksning" og "engkarakter" kan ske gradvist inden for byggefelterne. Lokalplanen fastlægger således en række overordnede bestemmelser for lokalplanområdets grønne struktur og beplantningsmæssige karakter, så arealerne får den ønskede - både rekreative og landskabsmæssige - kvalitet samt en god indbyrdes funktionel og visuel sammenhæng. Planen indeholder således ikke detaljerede løsninger omkring indretning, plantevalg, belægningsmaterialer, inventar osv. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM) Nyt Aalborg Universitetshospital rummer en række funktioner og anlæg, der er opført på bilagene til bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning. April 2013 Side 18

19 Redegørelse Referencefotos - inspiration til udformning af grønne områder, gårdrum, stier, parkeringsområder mv. Bakken og Fladen/skov oppe - læhegn nede Læhegn/ Lokal afledning af regnvand/ Parkering/ Blød trafik/sammenkobling og tilgængelighed Gårdrum/ Der gives mulighed for at etablere helikopterlandingsplads på terræn umiddelbart vest for hospitalets Fælles Akut Modtagelse/FAM. På grund af nærheden til boligområdet Broagervej vest for Hadsundvej/Selma Lagerlöfs Vej vurderes det, at helikopterlandingspladsen vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 7b: Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse. Nyt Aalborg Universitetshospital er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. Aalborg Kommune har derfor vurderet, at anlægsprojektet for 1. etape af Nyt Aalborg Universitetshospital er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet og på grund af de betydelige bygge- og anlægsarbejder. VVM-redegørelsen indgår i miljørapporten. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Planen er screenet og scopet med det resultat, at der er udarbejdet en miljøvurdering, som beskriver, hvordan planens realisering forventes at April 2013 Side 19

20 Redegørelse Bæredygtighed i lokalplanen påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Scopingen og miljørapporten findes i en særskilt rapport: "Nyt Aalborg Universitetshospital - Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering". Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Social Lokale værdier Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner: Natur Økonomi Miljø Natur - Lokalplanen sikrer en variation af grønne områder, der veksler mellem våde og tørre naturtyper, tæt og åben bevoksning med dertil hørende varieret plantevækst. Hertil kommer begrønning af gårdrum og evt. facader og tag, som alt sammen medvirker til at øge biodiversiteten i området. - Planen fastsætter bestemmelser for etablering af naturtilpassede regnvandssøer. Det vil sige søer med lave brinker over og under vandoverfladen. - Lokalplanen sikrer arealer med beskyttet natur i områdets nordlige del. - Disponeringen og indretningen af området understøtter kommuneplanens grøn-blå struktur på Lerbjerg-bakken og i Romdrup Ådal. Social - Planen muligggør indpasning af undervisning, institutioner, enkeltstående butikker samt et bredt udbud af rekreative arealer, som supplerer og understøtter det lokale byliv. - Det sikres, at de fælles opholdsarealer udgør mindst 10 % af arealet. - Der sikres rekreative stiforbindelser rundt i området. - Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til områdets funktioner. Lokale værdier - Bygningsstrukturen understøtter visuelt den oprindelige landskabskarakter med bakken og engfladen. - Lokalplanen understøtter den bymæssige sammenhæng mellem Universitetsområdet/Gistrup/Klarup og den øvrige del af Aalborg by. - Lokalplanen sikrer fysiske rammer, der kan medvirke til at styrke samarbejdsrelationerne mellem Universitetet og hospitalet. - Lokalplanen sikrer og respekterer fredningsværdierne på Postgården. Der stilles således særlige krav ved etablering af nybyggeri i dette område. - Karakteren af Selma Lagerløfs Vej ændres til bygade med lavere hastighed. Miljø - Nybyggeri skal som minimum opføres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement, under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi. April 2013 Side 20

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. April 2013 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. November 2012 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Juni 2011 LOKALPLAN 4-4-104. Nyt Universitetssygehus ved Selma Lagerlöfs Vej Universitetsområdet

Juni 2011 LOKALPLAN 4-4-104. Nyt Universitetssygehus ved Selma Lagerlöfs Vej Universitetsområdet Juni 2011 LOKALPLAN 4-4-104 Nyt Universitetssygehus ved Selma Lagerlöfs Vej Universitetsområdet Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Januar 2014 STARTREDEGØRELSE Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Redegørelse for bæredygtighed

Redegørelse for bæredygtighed April 2013 Redegørelse for bæredygtighed i Lokalplan 4-4-109 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Februar 2014 LOKALPLAN 4-3-102 Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej Gug Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Maj 2014 STARTREDEGØRELSE Boliger i Gammel Hasseris, Bygaden 44-50 Hasseris Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere