Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup."

Transkript

1 April 2013 LOKALPLAN Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frejlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Sejlflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup

2 Indhold og kontaktoplysninger Oversigtskort... 3 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 6 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Servitutter Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Vejledning Hvad er en lokalplan? Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Tværsnit... Bilag 4 Bindingskort... Bilag 5 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Mail: April 2013 Side 2

3 Oversigtskort Universitetsboulevarden Selma Lagerløfs Vej Lokalplanens område Postgårdsvej Hadsund Landevej Hadsundvej Postgårdsvej Sdr. Tranders Bygade Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget Mål 1: April 2013 Side 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Region Nordjylland besluttede i 2007, at der skulle arbejdes for en samling af Aalborg Sygehus på én lokalitet. På grundlag af et omfattende udredningsarbejde, herunder vurdering af alternative placeringer, besluttede Regionsrådet i december 2008 at pege på Aalborg Øst som placering for et nyt Universitetshospital. Denne placering blev i efteråret 2009 godkendt af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Første fase af hospitalet finansieres af kvalitetsfondmidler på i alt 4,1 mia. kr. - her kaldet Kvalitetsfondprojektet. Det nye Universitetshospital skal rumme de samme specialer, som Aalborg Sygehus har i dag. Herudover skal der sikres mulighed for indpasning af relaterede funktioner som psykiatri, klinikker, institutioner, undervisning, patienthotel, service mv. indpasset som en naturlig del af et tidssvarende hospitalsområde. Planlægningen af området skal sikre helhed og sammenhæng, dels i forhold til de omkringliggende områder og bydele, men også internt i området, idet udbygningen forventes at ske i etaper over en længere årrække. Til sikring af disse planlægningsmæssige intentioner blev Lokalplan "Nyt Universitetssygehus ved Selma Lagerløfs Vej" og Kommuneplantillæg nr udarbejdet i Lokalplanens formål var, at fastlægge de overordnede rammer for etableringen af det nye hospital, og skulle også udgøre et vigtigt grundlag for den efterfølgende arkitektkonkurrence, der blev afholdt i efteråret 2011/foråret Arkitektkonkurrencen blev afgjort i sommeren 2012 og vinderprojektet fra konsortiet Indigo er udmøntet i denne lokalplan, der - i forhold til Lokalplan indeholder byggeretsgivende bestemmelser og omfatter hele det kommuneplanlagte område. Der er lagt vægt på, at lokalplanens bestemmelser samtidig er "langtidsholdbare" grundet den lange tidshorisont for områdets fulde udnyttelse. Planen sikrer således fleksibilitet og robusthed bl.a. i forhold til fremtidige bygningsudvidelser og den løbende udvikling inden for sundhedsteknologi, byggeindustri mv. Konkrete formål ift. hospitalskomplekset er at sikre, at dette - både visuelt og funktionelt - bindes sammen omkring en central forbindelsesgade, samt at sikre optimale fysiske rammer for et tæt samarbejde med Universitetet (SUND). Et andet formål knytter sig til brugernes adgang til rekreation i omgivelserne - både større landskabsrum og mere intime gårdrum og -haver. Endelig er det et formål at sikre tilslutningsmuligheder dels til de omgivende veje, herunder Egnsplanvej, og dels til et højklasset tracé for kollektiv trafik samt et stinet. Det nye Universitetshospital placeres i Øst Aalborg som en del af Universitetsområdet. Konkret ligger lokalplanområdet øst for Universite- April 2013 Side 4

5 Redegørelse tet lige på kanten af det åbne land. Mod nord grænser området op til Universitetsboulevarden, mod øst til Hadsund Landevej, mod vest til Selma Lagerløfs Vej, og mod syd følger grænsen linjeføringen for den planlagte Egnsplanvej. Se luftfotoet på s. 3 samt strukturkortet på s. 5. Udbygningen af lokalplanområdet vil således betyde, at byfronten flyttes mod øst. Lokalplanområdet er på ca. 92 ha og ligger delvist i landzone og delvist i byzone. Landskabet med de karakteristiske læhegn og spredte gårde. Området anvendes i dag overvejende til jordbrug og rummer spredt beliggende landbrugsejendomme, herunder Postgården, et gartneri og større landbrug med dyrehold. Postgården, hvis hovedbygning er fredet, har en markant placering på toppen af bakken og fremtræder med herregårdskarakter. For en nærmere beskrivelse af Postgårdens bygningsmæssige og kulturhistoriske karakteristika henvises til miljørapporten, der foreligger som et særskilt dokument. Alle ejendomme i området vejforsynes fra Postgårdsvej, der gennemskærer den centrale del af området. Lokalplanens område - sammenhæng med hovedstrukturen for Universitetsområdet. Lokalplanområdet ligger på kanten af en bakketunge fra Lerbjergbakken. Mod nordøst munder bakken ud i Romdrup Ådal og tilsvarende Th. Sauers Vej Egensevej Universitetsboulevarden bussluse bussluse bussluse Lokalplanens område Hadsund Landevej Sdr. Tranders Vej Egnsplanvej Boliger Butikker og service Erhverv AAU Universitetssygehus AAU, bybånd Grøn struktur, rammelagt Grøn struktur, lokalplanlagt Regnvandsbassin GISTRUP April 2013 Side 5

6 Redegørelse Fra lokalplanområdet er der udsigt over landskabskabskilen Romdrup Ådal og Indkildedalen mod syd og sydøst. i Indkildedalen mod syd. Områdets placering i denne "overgangszone" giver en helt særlig landskabskarakter. Terrænet ligger således højt i den vestlige del af området, som er et bakket morænelandskab. Det højeste punkt ligger omkring Postgården. Herfra falder terrænet jævnt, men alligevel markant, mod de tilstødende ådale - et terrænfald på ca. 19 meter fra vest mod øst. Mod nordøst flader terrænet ud i et lavtliggende plateau (ca. 4 m over havet), som er hævet havbund fra Stenalderhavet. Fra området er der fine udsigter og kig over ådalene samt til Lundby Bakker. Beplantningsmæssigt er området præget af åbne marker, der afgrænses af levende hegn. Herudover er de spredt beliggende ejendomme typisk "pakket ind" i grønt. For en mere dybdegående beskrivelse af landskabet i lokalplanområdet henvises til miljø rapportens afsnit "Landskab". Der er begrænsede naturinteresser i området. Nord for Postgården er registreret en mindre beskyttet sø og langs sydsiden af Universitetsboulevarden - i den grønne korridor - er der registeret et moseområde. Lokalplanområdet berøres endvidere af diverse beskyttelseszoner omkring naturgasledning, højspændingsledninger og olieledninger, jf. bindingskortet på Bilag 5. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet vil udgøre en del af Aalborgs bygrænse mod øst ved Hadsund Landevej. Umiddelbart øst og syd for planområdet ligger det åbne landområde mellem Aalborg og byerne Gistrup og Klarup. Arealerne anvendes overvejende til landbrugsdrift. Den åbne landskabskile syd og øst for området er - udover at være en grøn kile - også en form for forsyningskorridor med diverse ledningsan- April 2013 Side 6

7 Redegørelse Postgården 3 sø Områdets vestlige grænse ved Selma Lagerløfs Vej og Universitetsområdet. Til venstre - på højdedraget - ses Postgården med omgivende beplantning samt den 3-beskyttede sø. læg for el og gas samt godsbanen, der forløber mellem Aalborg Midtby og Østhavnen, jf. Bilag 5, Bindingskort. Den tilbageværende luftledning syd for området kabellægges på sigt, som det er sket med de øvrige ledninger i lokalplanområdet. Langs lokalplanens sydlige afgrænsning er Egnsplanvej under etablering. Egnsplanvej er en ny to-sporet landevejsforbindelse mellem Hadsund Landevej og Nordjyske motorvej, som skal sikre bedre trafikal fremkommelighed mellem den østlige bydel og det overordnede vejnet. Vejen forventes at stå færdig i Vest for lokalplanområdet ligger Universitetsområdet der, foruden en lang række offentlige funktioner, også rummer boliger og erhverv. Som et bælte vest for Hadsundvej og Selma Lagerløfs Vej ligger en række arealer udlagt til blandet bolig og erhverv. På nogle af arealerne er der overvejende opført kontorer og undervisningslokaler, mens andre endnu henligger ubebyggede. Bæltet med blandet bolig og erhverv afrundes mod nord - ud mod Universitetsboulevarden - af bydelscentret, som rummer en større dagligvarebutik (Føtex). Tilsvarende afrundes bæltet mod syd af boligområdet Broager med parcelhuse og rækkehusbebyggelser. Mod nord grænser området op til Universitetsboulevarden og de nord for beliggende bykvarterer i Aalborg Øst. Her ligger bl.a. parcelhuskvarteret Tornhøjparken samt bæltet med offentlige funktioner langs Humlebakken, bl.a. med skole, institutioner, idrætsfaciliteter mv. Længere mod nordøst ligger de store erhvervsområder i det østlige Aalborg - bl.a. industrikvarteret ved Lundeborgvej samt det kommunale forbrændingsanlæg Reno Nord. April 2013 Side 7

8 Redegørelse Hovedstrukturplan, der viser vinderprojektet for området. April 2013 Side 8

9 Redegørelse Lokalplanens indhold Etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital bør også ses i sammenhæng med de mange andre igangværende udviklingsinitiativer i den østlige del af Aalborg Kommunes vækstkorridor. Indpasningen af hospitalet på den aktuelle lokalitet giver den bedst tænkelige synergieffekt - strukturelt såvel som økonomisk og forskningsmæssigt. Resultatet af denne massive indsats forventes at blive landets højst estimerede og mest moderne område inden for forskning og udvikling. Helt konkret kan nævnes forstadskonkurrencen "City in between" og foranalysen af Aalborg Letbane. City in between, der udmøntes i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania, har til formål at fastlægge en strategi for en international og bæredygtig forstad i det østlige Aalborg. Boformer, mobilitet, mødesteder og lokale ressourcer er centrale omdrejningspunkter i konkurrencen, som skal give bud på visioner og værktøjer til en mere bæredygtig byudvikling i fremtidens forstæder. Den igangværende forundersøgelse af Aalborg Letbane foretages for bl.a. at analysere passagergrundlag, tekniske og økonomiske aspekter samt finansiering, organisering og udviklingsmuligheder for et højklasset kollektivt tracé i Aalborg, herunder det voksende pres i korridoren mellem Midtbyen og Universitetet. Undersøgelsen skal desuden belyse hvordan letbanen kan understøtte byudviklingen, herunder grundlaget for en evt. forlængelse af tracéet fra Universitetshospitalet til Gistrup/ Klarup. Forundersøgelsen forventes afsluttet i sommeren Lokalplanen har sit afsæt i de overordnede formål og krav til det nye Universitetshospital, der blev stillet i den afholdte projektkonkurrence. Rammerne for konkurrencen er - ud over plangrundlaget i form af Lokalplan med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg - bl.a. specifikke krav til funktioner, logistik, robusthed ift. fremtidige udvidelser og ændringer i struktur og drift. Herudover stilles krav til hospitalets arkitektur, landskabsmæssige og infrastrukturelle sammenhæng samt den tekniske forsyning af området. Endelig er det forudsat, at der i udformningen af hospitalet er indarbejdet bæredygtighedselementer, med udgangspunkt i den overordnede visionen for bæredygtighed, som blev defineret ifm. det indledende planarbejde. Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til hospitalsformål, herunder anlæg og offentlige funktioner samt service- og erhvervsfunktioner med funktionsmæssig tilknytning til Universitetshospitalet. Ønsket er, at skabe basis for at udvikle et fremtidssikret hospitalsmiljø. Universitetshospitalet og det tilhørende hospitalsmiljø vil bl.a. skulle rumme funktionstilknyttede aktiviteter som administration, forskning/ undervisning, laboratorier, stald til forsøgsdyr, kapel, renseanlæg og serviceby m.m. Servicebyen indeholder centralkøkken, cantraldepot, sterilcentral, sygehusapotek m.m. som er direkte driftsrelaterede funktioner for hospitalet. Desuden vil der være behov for at etablere servicefunktioner og erhverv med naturlig tilknytning til hospitalet, fx frisør, kiosk/minimarked, café, restaurant, patienthotel, børneinstitu- April 2013 Side 9

10 Redegørelse Visualisering af hovedindgangen til Nyt Aalborg Universitetshospital. tion, bibliotek mv. som er rettet mod patienter og ansatte bl.a. som et supplement til den almindelige pleje eller dagliglivet i almindelighed. God og nem adgang til den omgivende natur og interne opholdsarealer spiller en helt central rolle i moderne hospitalsdrift, da det beviseligt har en stor positiv betydning for patienternes helbredelse og rekreation. I hovedstrukturen for lokalplanområdet indgår således et klart defineret grønt netværk af park- og naturområder, gårdrum osv. Endelig indgår Universitetshospitalet i en trafikal og forsyningsmæssig sammenhæng bl.a. i forhold til veje, stier, parkeringsanlæg, særlige trafikanlæg samt teknisk forsyning ift. vand, spildevand mv.. De særlige trafikanlæg omfatter en helikopterlandingsplads samt et højklasset kollektivt tracé for bus og evt. letbane. Øvrige tekniske anlæg er overvejende til områdets lokale forsyning, herunder mindre transformerstationer, regnvandsbassiner o.l. Park/skov på bakken Forbindelsesgade/bygade på kanten Åben engkarakter på fladen Landskabskarakterne trækkes ind i bebyggelsen Princip for indpasning og sammentænkning af bebyggelsesstruktur og landskabskarakterer. A Hovedstruktur og bygningsmæssige sammenhænge Karakteristisk for hovedstrukturen i området er den nøje landskabsmæssige indpasning, hvor rygraden i hospitalsbyggeriet er lagt i overgangen mellem morænebakken og det flade åbne landskab i Indkildedalen, jf. princippet på figuren ved siden af samt hovedstrukturplanen s. 8. Samtidig er hovedstrukturen inspireret af den oprindelige landskabskarakter, idet hovedstrukturen indeholder træbevoksning med varierende tæthed i form af lunde, trægrupper og solitære træer på bakken mod vest og et åbent englandskab øst for bygningerne, men hvor de store parkeringsområder suppleres med læhegnsbeplantning. Fladen mod øst holdes åben som fugtig/tør eng med større områder, hvor planter, græsser og blomster får lov at udvikle sig frit. Forskellen mellem landskabets forskellige karakterer mod øst og vest afspejles derved også i beplantningen. Den bymæssige sammenhæng til Universitetet afspejles tydeligt i det kurvede forløb langs bakkeskråningen, April 2013 Side 10

11 Redegørelse der fortsætter på modsatte side af Selma Lagerløfs Vej langs Bertil Ohlins Vej. I løsningen er der envidere lagt vægt på at optimere udsigtskvaliteterne mest muligt fra hele bygningskomplekset. Infrastrukturen er tilrettelagt med et internt vejnet bygget op omkring en primær østlig fordelingsvej, med direkte adgang til parkeringsområderne samt stikveje til hospitalets forskellige funktioner. Akut trafik vil ske fra Selma Lagerløfs Vej mod vest direkte til den Fælles Akut Modtagelse (FAM), mens hovedindgangen for ambulante patienter mv. er orienteret mod P-områderne mod øst. Infrastrukturen omfatter også et tracé for kollektiv trafik (bus/evt. letbane), der etableres i direkte forlængelse af busgaden i Universitetsområdet. Ud over primære stiforbindelser samt anlæg for regnvandshåndtering fastlægger hovedstrukturplanen ikke konkrete anvendelser af lokalplanområdets nordligste del mod Universitetsboulevarden. Arealet kan således betragtes som perspektivområde for hospitalet på længere sigt, herunder eventuelle udvidelser af universitetet eller relaterede funktioner. Lokalplanforslaget giver mulighed for et samlet byggeri på ca m 2. Anlægsprojektet - 1. etape af det nye hospitalskompleks - udgør ca m 2 ekskl. universitetsdelen (SUND) på ca m 2. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter. Visualisering af det fuldt udbyggede lokalplanområde set fra luften med retning mod nordvest. April 2013 Side 11

12 Redegørelse Kvalitetsfondprojektet ligger strategisk velplaceret i den sydlige del af området og udgør tyngdepunktet i hovedstrukturen. Her er hospitalets hovedfunktioner og SUND disponeret i klart definerede enkelthuse omkring en central forbindelsesgade, jf. illustrationerne s. 13. De enkelte funktioner er nøje placeret i intern sammenhæng inden for byggefelt 1-3. Dette sikrer, at hospitalet kan fungere som en selvkørende enhed helt fra start og at effektive patientforløb, samarbejde og vidensdeling på tværs af hospitalet, sundhedsuddannelsen og forksningen gives så gunstige betingelser som muligt. Konkret omfatter kvalitetsfondprojektet - jf. Bilag 2 samt illustrationerne på s følgende funktioner: Fælles Akut Modtagelse (FAM), operation/billeddiagnostik, ambulatorier, intensiv, Børn & Unge/Fødegang, forskning/uddannelse samt to ovenpå liggende sengebygninger. Hertil kommer servicebyen, der etableres længere mod nord - i det lave område - hvor der sikres niveaufri ad- Princip for placeringen af de forskellige bygningsmæssige funktioner i hospitalsområdet. Kvalitetsfondprojektets bygninger er vist med gult. Kvalitetsfondsprojekt Reservebebyggelsesmulighed Onkologi Psykiatri Kapel, børnehave og vuggestue, patienthotel Ambulatorier Serviceby SUND Kvalitetsfondsprojekt Reservebebyggelsesmulighed Onkologi Psykiatri Kapel, børnehave og vuggestue, patienthotel Ambulatorier Serviceby SUND April 2013 Side 12

13 Redegørelse gang til hospitalets tunnelsystem. Tunnelsystemet giver adgang til hospitalets kælderetage, hvor der foruden personale- og patientfaciliteter indpasses patologi, dyrestald mv. SUND kan tilbygges hospitalet i den nordlige ende af forbindelsesgaden i et såkaldt integrationsområde, der også ligger i tilknytning til hospitalets hovedindgang. Jævnfør illustrationen s. 14. Selve integrationsområdet udmønter ønsket om at sikre de bedst mulige fysiske rammer for et innovativt forskningsmiljø med stor fokus på synergi mellem forskning, uddannelse og den behandlingsmæssige indsats. Hovedstrukturen omfatter endvidere forskelllige fremtidige udbygningsmuligheder. 2. etape forventes at omfatte indpasning af ambulatoriefunktioner fra Medicinerhuset og Onkologisk Afdeling på Sygehus Syd. Det samme gælder en række af Region Nordjyllands øvrige sundhedsfunktioner som patienthotel, psykiatrisk Sygehus, sygehusapotek, centraldepot mv.. Ambulatorier, patienthotel og onkologi placeres i nordlig forlængelse af forbindelsesgaden. Her vil onkologien ligge i tæt tilknyt- Operation Billeddianogstik Forskning/uddannelse FAM Hovedindgang Børn & Unge Ambulatorier Intensiv Kvalitetsfondsprojekt/Klinisk struktur De forskellige bygninger placeres så der opstår nærheder mellem de vigtigste funktioner. Særligt placeres FAM centralt med direkte adgang til Billeddiagnostik, Operation, Intensiv og Børn og Unge-bygningen. Sengebygning/Udsigt, lys og luft Ovenpå de elektive og akutte funktioner placeres sengebygninger som to åbne korsformer. I denne højde kan man se langt i alle retninger og de gode udsigtsforhold udnyttes optimalt af de retningsløse figurer der giver alle sengestuer del i det omgivende landskab. Gaden/Forbinder de enkelte huse Hospitalets funktioner placeres omkring den centrale gade som selvstændige bygningsvolumener så der opstår de mindst mulige afstande mellem funktioner med stor grad af interaktion. Over den offentlige gade forbindes de enkelte funktioner så der opnås bedst mulige transportveje og arbejdsgange. Transportcentre/Stærke forbindelser Centralt i de to sengetårne placeres hospitalets vertikale nerve, i form af to transportcentre. Disse forbinder sengebygningerne med det øvrige hospital og lander i to centrale punkter på hospitalsgaden med direkte forbindelse til hospitalets indgange. April 2013 Side 13

14 Redegørelse KVALITETSFONDSPROJEKT SUND SUND - udvidelse Hovedindgang Indgang HOSPITALSUDVIDELSER ning til en eventuel onkologisk rådgivning på Postgården. De grønne skov/park arealer her kan desuden danne ramme for nye institutioner (Byggefelt 6), fx i form af skovbørnehave. Syd for Postgården bliver der supplerende byggemuligheder for SUND, ligesom kapellet - som en slags satellit - indpasses i de træbevoksede omgivelser, der giver den nødvendige ro og intimitet. Indpasning af Psykiatrisk sygehus vil ske længst mod syd, hvor funktionen vil ligge optimalt ift. både FAM og Børn & Unge-afsnittet. Endelig omfatter hovedstrukturplanen en række byggemuligheder længst mod nord. Her kan der indpasses både hospitals- og universitetsfunktioner, som alle tænkes betjent fra en centralt beliggende bygade. Sygehusapotek, centraldepot mv. indpasses på tilsvarende vis som en udvidelse af servicebyen. Byggefelterne 6 og 7 er ikke stramt afgrænsede på samme måde, som byggefelterne til selve hospitalskomplekset. Dette er med til at gøre lokalplanen både robust og "langtidsholdbar", så også uforudsete fremtidige behov og udviklingstendenser kan håndteres inden for planens rammer. Dog indeholder planen overordnede principper for indpasning af bebyggelse, bl.a. solorientering og visuelle forbindelser til det omgivende landskab samt grøn sammenhæng ved disponering af opholdsarealer. Veje, stier og parkering Det nye Universitetshospital skal sikres en både hensigtsmæssig og god forbindelse til det omkringliggende vejnet. Den overordnede vejadgang vil ske via to kryds, dels fra Hadsund Landevej mod øst og dels fra Egnsplanvej mod syd. Herudover vil der i mindre omfang være vejadgang fra Selma Lagerløfs Vej mod vest til fx FAM, SUND, Postgården mv. Selma Lagerløfs Vej's sekundære rolle skal understøttes ved, at vejens nuværende karakter ændres til bygade. Jævnfør de overordnede principper for trafikstrukturen på figuren s. 15. Den interne vejstruktur er bygget op, så den ambulante trafik serviceres fra øst ved hovedindgangen og de primære P-områder, og akuttrafikken - som er mere begrænset - fra syd og vest med bl.a. ambulancekørsel til FAM og trafik til fødegangen mv. Den østlige og sydlige vejstruktur etableres som et lukket system, hvor trafikken fordeles til de forskellige hospitalsfunktioner og parkeringsområderne fra en primær fordelingsvej. Trafik til servicebyen og til fremtidigt byggeri omkring bygaden i den nordlige del af området vil også blive afviklet herfra. Fra vest kan etableres fire sekundære vejadgange ind i området til henholdsvis FAM, operationsafsnittet/sund, til Postgårdsområdet samt til byggefelt 7 længst mod nord. Ambulancetrafikken afvikles via den sydligste overkørsel. Stinettet udformes, så der opnås en optimal sammenbinding af hospitalet, de eksisterende byområder og Universitetet. Konkret etableres tre primære stiforbindelser til Universitetsområdet mod vest. Stitilslutning til Selma Lagerløfs Vej skal udføres som to niveaufri skæringer mod syd samt én tilslutning i niveau mod nord. Den interne placering af disse stier skal primært sikre god adgang til hospitalets hovedadgang og SUND's bygninger, men også til de øvrige funktioner, persona- April 2013 Side 14

15 Redegørelse leindgange mv. Fra nord er der stiforbindelse til området via den eksisterende stitilslutning ved Bundgårdsparken. Stinettet vil også omfatte et mere finmasket net af stier, fx rekreative stier i landskabsområderne (S og E) og stiforbindelser i og mellem de mange udendørs opholdsarealer og gårdrum. Stierne har central betydning til brug for motion og rekreation for patienter, studerende mv. I de store P-områder mod øst integreres stierne i grønne kiler med fx græsbede til opsamling/fordampning af regnvand. På den måde skabes en stemningsfuld spadseretur, når man ankommer til hospitalet. Parkering til kvalitetsfondprojektet etableres på arealerne mellem Hadsund Landevej og hospitalets hovedindgange. Første etape omfatter i alt ca p-pladser. Parkeringsarealerne udbygges løbende i takt med den etapevise udbygning. Parkeringsarealer nær indgangene etableres med befæstede flader a.h.t. kørestolsbrugere og gangbesværede. De øvrige parkeringsarealer anlægges med grønne gennemtrængelige overflader, der tilgodeser nedsivning af regnvand samt underopdelt af Principper for trafikstrukturen i lokalplanområdet. p tracé/m. stop stier, princip Selma Lagerlöfs Vej P P Hadsund Landevej P H H P P Parkering Ambulancer P Hadsundvej Patienter, besøgende og personale Varetransport Kollektivt tracé/m. stop Kommende Egnsplanvej Primære stier, princip April 2013 Side 15

16 Redegørelse læhegnsbeplantning. På denne måde indgår store dele af parkeringsområderne også som en naturlig del af landskabskarakteren mod øst med den åbne ubebyggede engflade. I tilknytning til stinettet skal der etableres gode faciliteter for cykelparkering til områdets brugere. Der etableres således klynger af overdækket cykelparkering ved hospitalets hovedindgang og ved de decentrale personaleindgange - i alt ca pladser. Kollektiv trafik For et Universitetshospital med en hel region som opland er det vigtigt, at der er en god kollektiv trafikbetjening. Betjeningen af lokalplanområdet skal således ses i tæt sammenhæng med etableringen af et kollektivt trafiktracé med bus og evt. letbane mellem Aalborg Busterminal og Universitetet. En del af tracéet er under udførelse i form af en selvstændig busvej og sti langs Universitetsboulevarden på strækningen mellem Sohngårdsholmsvej og Gigantium. I udbygningsplanerne for tracéet indgår en østlig forlængelse ind i lokalplanområdet og evt. længere mod øst til Klarup mv. I den forbindelse gennemføres også en forundersøgelse af en eventuel Aalborg Letbane. Den kollektive trafikkorridor indgår derfor som et centralt strukturerende element i hovedstrukturen for hospitalsområdet. Konkret tilkobles korridoren lokalplanområdet ved Bertil Ohlins Vej og videreføres parallelt med den centrale bygade og forbindelsesgade ned forbi servicebyen, hospitalets hovedindgang og de primære parkeringsarealer mod øst til Psykiatrien og Børn & Unge-afsnittet i syd. Ved "endestationen" gives mulighed for at indpasse velfærdsbygning o.l. til den daglige drift. Grundet korridorens placering på ydersiden af det primære bygningskompleks sikres mulighed for på sigt, at forlænge forbindelsen mod øst til Klarup og Storvorde. Den kollektive trafikkorridor vil i første omgang rumme de eksisterende busforbindelser til Universitetsområdet, Gistrup og Klarup men anlægges, så den dobbeltrettede busgade evt. senere kan overgå til letbane. Den eksisterende busdækning omfatter linjerne: Visualisering af Universitetshospitalet set fra terræn i parkeringsområderne mod øst. April 2013 Side 16

17 Redegørelse Metro 2, Linje 14, Linje 54 og Linje 918X med i alt 14 afgange i timen i spidstimerne. Selma Lagerløfs Vej betjenes desuden af Linje 12 med 4 afgange i timen. Behovet for kollektiv trafikdækning forventes at stige yderligere i takt med områdets udbygning. Eksempel på facadeudtryk i den vestvendte del af byggefelt 1 samt 5. Eksempel på facadeudtryk i den østvendte del af byggefelt 1 samt byggefelt 2. Bebyggelsens udformning Det nye Universitetshospital er et stort bygningsanlæg, men den arkitektoniske bearbejdning får mere bebyggelsen til at fremtræde som en ny bydel end som et monument. Arkitekturen er primært udviklet med afsæt i landskabet, men også med henblik på at sikre robusthed og fleksibilitet ved fremtidige udvidelser samt - ikke mindst - et udpræget hensyn til brugerne ift. at skabe udsyn og gode dagslys- og indeklimaforhold i hele bebyggelsen. Det primære sigte med planen er, at det fuldt udbyggede område - uanset det langsigtede udbygningstempo vil fremtræde som en visuel helhed. Jævnfør endvidere visualiseringer s. 16 og 17. Skalaen af hospitalskomplekset varierer fra 3 til 8 etager plus en ovenliggende tekniketage. Herudover kan der opføres eventuelle mindre bygninger - fx teknikbygninger, pavilloner, cykelparkering o.l. - som knytter sig naturligt til driften af hospitalet. De maksimale bygningshøjder er fastsat for de individuelle byggefelter varierer fra 10 m (1-2 etager) til 45 m (8+1 etage). Bebyggelsen er disponeret med de primære akutte og ambulante funktioner i de laveste bygninger, mens de højeste bygningsvoluminer er indrettet med en overliggende administration og sengebygning. Fremtidigt byggeri i byggefelt 6 og 7 skal opføres i en skala, der giver god visuel sammenhængskraft i hele lokalplanområdet, og også ind i naboområderne - bl.a. Universitetet. Bebyggelsen kan således opføres i 5 etager, men med mulighed for at bygge lavere. Eksempel på facadeudtryk på sengebygninger (byggefelt 4). Principper for design og materialevalg til hospitalsbebyggelsens facader er fastsat ud fra visuelle hensyn såvel som dagslys, indeklima, vedligehold, bæredygtighed mv. Variationer i facadeudtrykket er på denne Visualiseringen, der viser udsigten til Indkildedalen mod øst set fra hospitalets sengebygninger. Bemærk sengebygningernes transparente og lette facadeudtryk. April 2013 Side 17

18 Redegørelse måde med til at understøtte og markere forskelle i funktionsbehovet i de forskellige bygningsafsnit. Konkret opererer planen med overordnede bestemmelser for facadeudtryk i kvalitetsfondprojektet (1. etape), 2. byggeetape samt SUND's bygninger (Byggefelt 1, 2, 3, 4 og 5). Eksempler på disse facadeudtryk ses på illustrationerne s. 17. For byggeri i byggefelterne 6 og 7 gives tilsvarende vide rammer for facadeudformning og materialevalg. Dette sikrer den nødvendige robusthed ift. uforudsete fremtidige behov og udviklingstendenser inden for den offentlige sektor, byggebranchen mv. Byggeri i tæt tilknytning til Postgården er - grundet hovedbygningens fredningsstatus - omfattet af særlige bestemmelser. Det gælder både ift. byggeriet højde, omfang og udformning. Grønne områder, opholdsarealer mv. Hovedstrukturplanen for området omfatter et klart defineret landsskabskoncept til ophold og rekreation. I alt skal min. 10 % af grundarealet udlægges til udendørs ophold. Landskabskonceptet er inspireret af den eksisterende landskabskarakter med den delvist træklædte bakke (område S) og den åbne engflade (område E), hvor der er regnvandsbassiner, regnvandsrender/-grøfter, som integreres i de store parkeringsflader (område P), hvor der er læhegn. Træbevoksningens varierede tæthed fremkommer bl.a. som følge af en eventuel etablering af helikopterlandingspladsen inkl. sikkerhedsafstande samt den forholdsvis tætte bebyggelse i byggefelt 6. Herudover omfatter den grønne struktur mere intime opholdsarealer i form af forskellige typer gårdrum og -haver helt tæt på eller integreret i bebyggelsen. Gårdrummene er både nærrekreative oaser til enten fordybelse eller aktivitet, og samtidig det grønne bindeled mellem den delvist træklædte bakke og det åbne flade englandskab, jf. principskitserne på s. 37 samt de på s. 19 viste referencefotos. Gårdrummene får derfor henholdsvis karakterer, der præges af træbevoksning med varieret tæthed og åben eng. Overgangen fra gårdrum til hhv. "træbevoksning" og "engkarakter" kan ske gradvist inden for byggefelterne. Lokalplanen fastlægger således en række overordnede bestemmelser for lokalplanområdets grønne struktur og beplantningsmæssige karakter, så arealerne får den ønskede - både rekreative og landskabsmæssige - kvalitet samt en god indbyrdes funktionel og visuel sammenhæng. Planen indeholder således ikke detaljerede løsninger omkring indretning, plantevalg, belægningsmaterialer, inventar osv. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM) Nyt Aalborg Universitetshospital rummer en række funktioner og anlæg, der er opført på bilagene til bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning. April 2013 Side 18

19 Redegørelse Referencefotos - inspiration til udformning af grønne områder, gårdrum, stier, parkeringsområder mv. Bakken og Fladen/skov oppe - læhegn nede Læhegn/ Lokal afledning af regnvand/ Parkering/ Blød trafik/sammenkobling og tilgængelighed Gårdrum/ Der gives mulighed for at etablere helikopterlandingsplads på terræn umiddelbart vest for hospitalets Fælles Akut Modtagelse/FAM. På grund af nærheden til boligområdet Broagervej vest for Hadsundvej/Selma Lagerlöfs Vej vurderes det, at helikopterlandingspladsen vil være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 7b: Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse. Nyt Aalborg Universitetshospital er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. Aalborg Kommune har derfor vurderet, at anlægsprojektet for 1. etape af Nyt Aalborg Universitetshospital er omfattet af VVM-pligt i kraft af anlæggelsen af en helikopterlandingsplads som en del af hospitalet og på grund af de betydelige bygge- og anlægsarbejder. VVM-redegørelsen indgår i miljørapporten. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Planen er screenet og scopet med det resultat, at der er udarbejdet en miljøvurdering, som beskriver, hvordan planens realisering forventes at April 2013 Side 19

20 Redegørelse Bæredygtighed i lokalplanen påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Scopingen og miljørapporten findes i en særskilt rapport: "Nyt Aalborg Universitetshospital - Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering". Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Social Lokale værdier Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner: Natur Økonomi Miljø Natur - Lokalplanen sikrer en variation af grønne områder, der veksler mellem våde og tørre naturtyper, tæt og åben bevoksning med dertil hørende varieret plantevækst. Hertil kommer begrønning af gårdrum og evt. facader og tag, som alt sammen medvirker til at øge biodiversiteten i området. - Planen fastsætter bestemmelser for etablering af naturtilpassede regnvandssøer. Det vil sige søer med lave brinker over og under vandoverfladen. - Lokalplanen sikrer arealer med beskyttet natur i områdets nordlige del. - Disponeringen og indretningen af området understøtter kommuneplanens grøn-blå struktur på Lerbjerg-bakken og i Romdrup Ådal. Social - Planen muligggør indpasning af undervisning, institutioner, enkeltstående butikker samt et bredt udbud af rekreative arealer, som supplerer og understøtter det lokale byliv. - Det sikres, at de fælles opholdsarealer udgør mindst 10 % af arealet. - Der sikres rekreative stiforbindelser rundt i området. - Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til områdets funktioner. Lokale værdier - Bygningsstrukturen understøtter visuelt den oprindelige landskabskarakter med bakken og engfladen. - Lokalplanen understøtter den bymæssige sammenhæng mellem Universitetsområdet/Gistrup/Klarup og den øvrige del af Aalborg by. - Lokalplanen sikrer fysiske rammer, der kan medvirke til at styrke samarbejdsrelationerne mellem Universitetet og hospitalet. - Lokalplanen sikrer og respekterer fredningsværdierne på Postgården. Der stilles således særlige krav ved etablering af nybyggeri i dette område. - Karakteren af Selma Lagerløfs Vej ændres til bygade med lavere hastighed. Miljø - Nybyggeri skal som minimum opføres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement, under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi. April 2013 Side 20

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Juni 2014 LOKALPLAN 1-1-115 Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14 Aalborg Midtby Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Skalborg Sønderholm. Sejlflod Nibe Valsted. Nøvling.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Skalborg Sønderholm. Sejlflod Nibe Valsted. Nøvling. November 2014 LOKALPLAN 3-3-109 Boliger, Hasserisvej 124 Hasseris Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Hjallerup Sulsted Aabybro Dronninglund Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. September 2014 LOKALPLAN 1-1-118 Boliger, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade Aalborg Midtby Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere