Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012."

Transkript

1 Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: Cc Ole Askehave, Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev H Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer i området 562-LD, Jyske Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til 20, stk. 2, nr. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 (herefter råstofloven). Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning af 14. januar 2014 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til en årlig indvinding på m³ sand, grus og sten i en del af auktionsområde /200, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning, miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. rapporterne: Råstofundersøgelser i efterforskningsområde /200, Jyske Rev (GEUS), j.nr. NST og NST og Miljøredegørelse for indvinding af marine råstoffer, område /200, Jyske Rev, (Orbicon januar 2014). Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november Materialerne forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton, asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver. Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i tilladelsesperioden med en intensitet på op til 1 mio. m³ om året. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af m³ i alt over en 5-årig periode svarende til m³ pr. år. Vederlag betales således med udgangspunkt i en årlig indvinding på m³ om året. Tilladelsen gælder for en samlet indvinding på m³ i eneretsperioden, dog maksimalt m³ om året. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Tilladelsen er gældende fra den 20. marts 2015 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 20. marts Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): Ø. Længde N. Bredde ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Områdets nordøstligste hjørne skæres af en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 1000 m omkring centerpositionen ʾE og ʾN. Der må ikke indvindes indenfor denne afgrænsning. Der henvises til Fællesområdebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 12. december 2013, for områder 562-LC, Jyske Rev A. Ved ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om en ny biologisk undersøgelse med særlig vægt på de arealer, der indeholder naturtype 3. Områdernes afgrænsning er vist på bilag 1. 2

3 Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår. 1 Forudsætninger for indvinding 1.1 Kvalitetssikring Inden igangsættelsen skal Thyborøn NordsøRal A/S til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Thyborøn NordsøRal A/S skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i tilladelsen stillede vilkår, overholdes. Vilkåret har hjemmel. råstoflovens 21, stk. 2, nr Indvindingsplan Thyborøn NordsøRal A/S skal inden arbejdets igangsættelse udarbejde en indvindingsplan. Indvindingsplanen skal indeholde en beskrivelse af indvindingsoperationen, af den planlagte udformning af indvindingsområdet efter endt indvinding samt retningslinjer for arbejdets udførelse. Indvindingsplanen skal godkendes af Naturstyrelsen. Vilkåret har hjemmel. råstoflovens 21, stk. 2, nr Indvindingsfartøjer og positionsbestemmelse Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne tilladelse skal sendes til Naturstyrelsen, jf. vilkår og Der skal gives oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det. Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. Indvindingsfartøjer skal endvidere være udstyret med og anvende AIS (Automatic Identification System). Et indvindingsfartøj kan først benyttes, når Naturstyrelsen har bekræftet, at AISsystemet har kontakt til fartøjet, og at IMO-nummer og MMSI-nummer er indtastet korrekt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsmetoder Indvindingen kan ske ved slæbesugning. 3

4 Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på havbunden. Arbejdet skal af hensyn til besejlingssikkerheden tilrettelægges, så der ikke sker dybdeforringelser. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 og Marinarkæologiske forhold Et eventuelt vilkår afventer høringssvar fra Kulturstyrelsen. 2.3 Bundforhold efter indvinding Havbunden i området skal efter endt indvinding fremtræde med så jævn overflade som muligt, og skrænthældninger må ikke overstige 1:6. Havbunden i området skal efter endt indvinding efterlades med et restlag af det indvundne råstof med et gennemsnit på 1 meters tykkelse. 3 Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Under indvindingsaktivitet skal fartøjets position mindst hvert 5. minut dokumenteres via AIS. Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Registrering af indvundne råstoffer Der skal løbende ske registrering af indvundne råstoffer i området. For hver last skal mængde, position og råstoftype registreres. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Marinarkæologiske genstande og vrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt vrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i Kulturstyrelsens Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen som bilag 2. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Slutkontrol 4.1 Efter endt indvinding Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, gennemføres en samlet undersøgelse af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen af 14. januar 2014 bilagt de rapporterede undersøgelsesresultaterne samt undersøgelser i forbindelse med en eventuel ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden. 4

5 Undersøgelsen skal godkendes af Naturstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. skal godkendes af Geodatastyrelsen. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. Program for efterbehandling skal godkendes af Naturstyrelsen. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Dokumentation og indberetninger I dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndigheder m.fl. for at opfylde de i tilladelsen stillede vilkår. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. Indvindingsplan fremsendes til godkendelse, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. Meddelelse om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes, fremsendes, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1 og nr Under indvinding Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 7. Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles til Naturstyrelsen med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. Der skal senest 2 uger efter udgangen af hvert kvartal ske indberetning til Naturstyrelsen om indvindingen, jf. 9 i bekendtgørelse nr af 3. oktober Indberetningen skal foretages elektronisk i det af Naturstyrelsen anvendte filformat. Hertil skal anvendes Naturstyrelsens program Lastregistrering. Ved indberetningen skal som indvindingsområde anføres 562-LD og som tilladelsesnummer Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder skal indberettes, jf. vilkår nr Oplysninger om indsættelse af nyt materiel i indvindingsperioden meddeles før indsættelse af nyt fartøj, jf. vilkår 1.3. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 1. 5

6 5.1.3 Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. Undersøgelsesprogram, jf. vilkår 4.1, fremsendes til godkendelse. Afsluttende resultater, jf. vilkår 4.1, skal fremsendes på kortform og i elektronisk form senest 6 måneder efter indvindingens ophør. Det skal dokumenteres, at alle vilkår om lokalisering og skrænthældning er overholdt. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og vrag uanset alder indberettes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Geodatastyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Meddelelse om afslutning af indvinding fremsendes og opmålingsprogram for slutopmåling fremsendes til godkendelse, jf. vilkår 4.1. Afsluttende opmålingsresultater fremsendes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes. Vilkåret har hjemmel i råstoflovens 21, stk. 2, nr. 8. Indberetning om indvundne råstoffer fremsendes kvartalsvis til Naturstyrelsen, jf. råstoflovens 29 og 9 i bekendtgørelse nr. 657 af 27. maj Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Thyborøn NordsøRal A/S skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Thyborøn NordsøRal A/S skal tåle de kontrolforanstaltninger, som politiet, toldvæsenet, søværnet, fiskerikontrollen eller andre offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet. 7 Vederlag Der betales vederlag for indvindingen i henhold til bekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden (vederlagsbekendtgørelsen). Beregningen sker efter vederlagsbekendtgørelsens 2 og 3 om vederlag i eneretsområder udlagt efter auktion. Der skal årligt betales et arealvederlag på kr. pr. km² indvindingsareal. Indvindingsarealet er 3,4 km². Arealvederlaget betales forud. 6

7 Der skal endvidere årligt betales et produktionsvederlag for indvundne mængder på 2,56 kr. pr. m³, dog minimum 50 % af den årlig mængde, der fremgår af denne tilladelse ( m³ pr. år). Har Thyborøn NordsøRal A/S ikke i et enkelt år indvundet den årlige mængde, kan denne indvindes i de følgende år uden yderligere omkostninger. Mængderne opgøres på baggrund af tilladelseshavers kvartalsvise indberetning til Naturstyrelsen. Produktionsvederlaget betales årligt bagud. Opkrævning af vederlag sker en gang årligt, ved udløbet af det kvartal, hvori tilladelsen er meddelt. Vilkåret er stillet med hjemmel i råstoflovens 21, stk. 3.] Supplerende oplysninger I det følgende er til orientering nævnt en række regler, som er relevante for råstofindvinding på havet. Opregningen er ikke udtømmende. Tilladelsesindehaveren skal selv være opmærksom på, hvilke andre regler der gælder, herunder om de nævnte regler bliver ændret i tilladelsesperioden. Sikkerhed til søs Der gøres opmærksom på, at arbejdet er omfattet af bekendtgørelse nr af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. Oplysninger fra Ledningsejerregistret (LER) Der gøres endvidere opmærksom på 9 i lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011, hvorefter enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, forud for iværksættelse af gravearbejdet skal indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. Råstofafgift Der skal betales råstofafgift i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2011 Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser I henhold til råstoflovens 24, stk. 3, kan tilladelse efter lovens 20 til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. råstoflovens 24, stk. 1. I henhold til 9 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden, kan Naturstyrelsen tilbagekalde tilladelsen ved manglende betaling af vederlag. Straffebestemmelser Overtrædelse af vilkår eller begrænsninger i tilladelsen kan straffes, jf. 44 i råstofloven. 7

8 Sagens grundlag Thyborøn NordsøRal A/S har ved auktion den 7. november 2012 vundet retten til efterforskning efter råstoffer i auktionsområde /200, Jyske Rev. Tilladelsen til efterforskning er dateret 13. og 14. marts 2013, Naturstyrelsen og Naturstyrelsen Ansøgningen om tilladelse til efterforskning var i høring i perioden 18. december 2012 til 28. januar Retten til efterforskning indebærer samtidig eneret til indvinding efter ansøgning. Til grund for behandling af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer fra selskabet Thyborøn NordsøRal A/S af 14. januar 2014 i et delområde af auktionsområde /200, har ligget ansøgningen om tilladelse til indvinding af m³ materiale pr. år i op til 5 år samt resultater af den gennemførte efterforskning. Af ansøgningen fremgår, at Thyborøn NordsøRal A/S ønsker at indvinde sand-, grus- og stenressourcer ved Jyske Rev som supplement til landbaserede forekomster, hvor specielt stenressourcer af samme høje kvalitet er sparsomme. Ansøgningen er bilagt vurdering af de biologiske og ressourcemæssige forhold i og omkring de ansøgte områder inklusive en miljøkonsekvensvurdering af en indvinding på op til 1 mio. m³ om året i den 5-årige eneretsperiode. Det undersøgte område er på 30,6 km² og det ansøgte indvindingsområde er på 3,4 km², og udgør således ca. 11 % af det undersøgte område. Vanddybden ligger i intervallet 20 til 38 m. Området er overordnet karakteriseret ved få arter på de sandede og grusede arealer. I enkelte delområder blev der registreret stenbestrøninger, naturtype 3. I den 500 m brede påvirkningszone blev der registreret enkelte stenrev, naturtype 4. De biologiske undersøgelser omfatter ikke prøvetagning og derfor ikke infauna, jf. kravene i bekendtgørelse nr af 3. oktober Den akustiske kortlægning af overfladesedimentet i det ansøgte område viser, at havbunden består af substrattype 1 (sand og silt), der dækker 15 % af det ansøgte indvindingsområde, substrattype 2 (sand, grus og småsten), der dækker 78,4 % af det ansøgte indvindingsområde og substrattype 3 (grus, småsten xxxx), der dækker 6,6 % af arealet. Substrattype 4 forekommer ikke det ansøgte område, men alene i den del af påvirkningszonen, der er omfattet af den cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 1000 m omkring centerpositionen ʾE og ʾN, jf. bilag 1. Naturtype 1 er relateret til substrattype 1 og forekommer på vanddybder omkring 30 m. Naturtypen er karakteriseret ved ganske få arter med lave individantal alle associeret med sandbunden. Naturtype 2 er relateret til den absolut dominerende substrattype 2, der er kendetegnet ved en vis heterogenitet, der ud over sand, grus og sten indeholder enkelte større sten med en dækningsgrad op til 10 %. På enkelte lokaliteter blev der observeret markante bølgeribber. Faunaen var, sammenlignet med naturtype 1, suppleret med arter associeret til de større sten. Der blev ikke registreret alger på den hårde bund. Dybdeinterval m. 8

9 Naturtype 3 indeholder stenbestrøninger, der dækker fra 10 % til 25 % af bunden og forekommer i 2 begrænsede delområder på samlet 0,2 km². På enkelte verifikationslokaliteter blev algen Blodrød ribbeblad registret. En mindre del af det nordlige delområde er omfattet af den nævnte beskyttelseszone. For begge delområder gælder, at en eventuel udvidelse af indvindingsmængden forudsætter en detaljeret biologisk undersøgelse af blandt andet de 2 arealer med naturtype 3. Naturtype 4 er relateret til stenrev, biogene rev eller boblerev, men disse er ikke registreret i det ansøgte indvindingsområde. I miljøvurderingen af det ansøgte indvindingsområde og i miljøkonsekvensvurderingen af den ansøgte aktivitet konkluderes, at området er uden særlige biologiske værdier, da området er særdeles arts- og individfattigt og uden beskyttelsesværdige eller sårbare biologiske elementer. Natur- og substrattype 1 og 2 er generelt vidt udbredt i på Jyske Rev. Det konkluderes at der alene vil være en begrænset påvirkning af flora- og fauna i indvindingsområdet, idet der først og fremmest indvindes i arealer med specielt substrattype 2 svarende til knap 80 % af det ansøgte areal. Netop indvinding af grus og groft sand indebærer, at sedimentspredning som følge af indvindingsaktiviteten vil være langt under de 500 m, som angiver påvirkningszonen. Området karakteriseres som dynamisk med tydelige bølgeribber på bunden. Det forventes derfor, at områdets bundfauna relativt hurtigt vil kunne reetableres, da hovedparten af de forekomne arter har mobile larvestadier, der vil rekolonisere fra naboområder. For at tilgodese rekoloniseringen i området skal der efter endt indvinding efterlades et restlag af det indvundne råstof (substrattype 1 og 2) på i gennemsnit 1 meters tykkelse, jf. vilkår 2.3. Miljøvurderingen konkluderer ligeledes, at den ansøgte indvinding, der foregår i et begrænset område og i et begrænset tidsrum, ikke vil medføre forstyrrelse eller forringe de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, Thyborøn Stenvolde (N247) og Sandbanker ud for Thyborøn (N248), der ligger henholdsvis ca. 16 km og ca. 34 km øst for området. Heller ikke udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området, Lillefiskerbanke (N257), der ligger ca. 24 km vest for det ansøgte område. Det ansøgte område er ikke omfattet af de 16 udvalgte og prioriterede områder af betydning som yngle- eller rasteområde for marsvin og er således ikke udpeget som vigtigt for bestanden af marsvin. Spættet sæl formodes kun at optræde i området udenfor yngletiden, hvor den ikke er specielt følsom over for forstyrrelser og ofte ses i nærheden af indvindingsfartøjet. Samlet vurderes den ansøgte indvindingsaktivitet ikke at medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for de marine pattedyr i et omfang, der influerer på arternes udbredelse i området. Det nærmeste område af international betydning for havfugle omfatter dele af Skagerrak syd for Norske Rende og ligger i en afstand af minimum 10 km fra ansøgningsområdet. Med denne afstand og med indvindingens begrænsede påvirkningsområde taget i betragtning, vil der ingen påvirkning være af dette område. 9

10 Med hensyn til internationalt udpegede Fuglebeskyttelsesområder er afstanden til de to nærmeste (Fuglebeskyttelsesområder (F23, Agger Tange og F39, Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø) ca. 45 km, hvorfor en væsentlig negativ påvirkning af disse kan afvises. Der forventes en yderst begrænset påvirkning af bestande af fisk og af fiskeriet. Nærmeste tobisbanke er knap 10 km øst for området og de meget store tobisbanker ligger ca. 20 km nord for området. Området er ikke kendt som gydeog opvækstområde og endelig er der tradition for et godt samarbejde mellem fiskere og indvindere langs Vestkysten om koordinering af aktiviteter. Der er ikke registreret kulturhistoriske fortidsminder i Kulturstyrelsens database indenfor undersøgelsesområdet. Høringssvar m.m. Udkast til afgørelse har været i høring i perioden 18. december 2014 til 15. januar Der er i forbindelse med høringen af ansøgningen modtaget følgende høringssvar: Danmarks Fiskeriforening har den 13. januar 2015 indsendt kommentarer til høringen. De giver i deres svar udtryk for, at det er afgørende, at tilladelser til forskellige aktiviteter i danske farvande ikke ødelægger områderne for andre brugere, der også har aktiviteter i og tæt på områderne. Ved råstofindvinding bør der især være fokus på, at områderne ikke for fremtiden direkte ødelægges for anvendelse til f.eks. fiskeri eller andre aktiviteter ved intensivt sugning i mindre områder af havbunden, hvilket signifikant kan ændre habitatet i negativ retning. Danmarks Fiskeriforening giver også udtryk for, at der i tilladelserne bør fokuseres mere på, hvordan råstofferne indvindes samt, hvordan området vil se ud efter endt råstofindvinding. Det skal tilstræbes, at områderne - hvis muligt - efterlades i en sådan stand, at f.eks. fiskeri i områderne ikke bliver umuliggjort ved forekomsten af større sugespor i området, der potentielt vil kunne tage årtier for naturen at jævne ud. Danmarks Fiskeriforening bemærker, at der ved råstofindvinding skal sikres en dialog mellem råstofindvindere og fiskere, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt, så der tages hensyn til flest mulige interesser i de udlagte områder. Endelig bemærker Danmarks Fiskeriforening at der altid bør udarbejdes en VVM redegørelse for råstofaktiviteter, da de fysiske aktiviteter er utroligt voldsomme for områderne. Grænsen for krav om VVM redegørelse ved m3 eller m3 pr. år, udnyttes lige til grænsen hver gang en tilladelse gives, hvilket dermed betyder at grænserne ikke har nogen reel virkning. Der bør udvikles et værktøj der bedre kan tage stilling til, om de forskellige råstofaktiviteter bør indeholde en VVM redegørelse for det specifikke område. Værnsfælles Forsvarskommando har den 14. januar 2015 indsendt kommentarer til høringen. Værnsfælles Forsvarskommando har ingen indvendinger mod udstedelse af 10

11 tilladelse til råstofindvinding i det i ref. A nævnte område. Det bemærkes i høringssvaret, at Søværnet er ikke bekendt med forhindringer, eller forekomster af gammelt ammunitionsmateriale (UXO) inden for det nævnte område. Kulturstyrelsen har i mail af 20. januar 2015 anmodet De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George om høringssvar og indsendt høringssvar den 26. januar I høringssvaret påpeges det, at der er registreret ét vrag ca. 1200m sydvest for indvindingszonen på position N Ø. Da dette ikke er vurderet at overskride evt. usikkerheder for positionering, har De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George ingen indsigelse mod det planlagte arbejde. Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette dog straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens 29 h. Partshøring De indkomne høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening og Værnsfælles Forsvarskommando har været sendt i partshøring i perioden 18. december 2014 til 15. januar Thyborøn NordsøRal A/S er i mail af den 19. januar 2015 anmodet om bemærkninger til de vedlagte høringssvar. På af vegne Thyborøn NordsøRal A/S bemærker Ole Askehave A/S Konsulentfirma til høringssvaret fra Danmarks Fiskeriforening at det første afsnit er imødekommet i de undersøgelser, der er foretaget i og omkring området i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget til indvindingsansøgningen. Det andet afsnit er der taget hånd om i form af betingelser i indvindingstilladelsen. Det tredje afsnit kan besvares med, at der er løbende kontakt mellem råstofindvindere og fiskere i området. Thyborøn NordsøRal A/S deltager gerne i yderligere dialog og samarbejde, såfremt der er behov for det. I det fjerde afsnit er der tale om en misforståelse, idet grænsen for krav om VVM er 1 mio. m3 pr. år eller 5 mio. m3 i alt. Ansøgningsmængden er således langt fra VVM grænsen. På af vegne Thyborøn NordsøRal A/S har Ole Askehave A/S Konsulentfirma ingen kommentarer til høringssvar fra Værnsfælles Forsvarskommando. Afgørelse vedrørende VVM-pligt Som grundlag for afgørelsen har Naturstyrelsen i henhold til 1, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) vurderet, om den ansøgte indvinding i øvrigt må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed underlægges krav om gennemførelse af en VVM redegørelse. Naturstyrelsen har lagt de følgende relevante kriterier i bekendtgørelsens bilag 2 til grund for vurderingen. Projektets karakteristika Ansøgningen omfatter indvinding af omkring m³ årligt i en 5-årig periode svarende til i alt m³ i den 5-årige tilladelsesperiode. Indvindingen foregår ved slæbesugning. 11

12 Da de direkte fysiske effekter på havbunden ikke strækker sig udenfor områdets afgrænsning, og da sedimentspredningen i forbindelse med indvindingen vurderes at være begrænset til selve indvindingsområdet og dets umiddelbare omgivelser, og da indvinding i nærliggende indvindingsområder ligeledes ikke påvirker omgivelserne, vurderer Naturstyrelsen, at indvindingen ikke vil medføre akkumulerede effekter. Da der indvindes i naturlige, juvenile råstofforekomster, produceres der ikke affald og frigøres eller produceres ingen forurenende stoffer ved indvindingen. Emissioner fra fartøjernes motorer vil være uden særlig betydning på grund af indvindingens begrænsede omfang. Der vurderes ikke at være særlig risiko for ulykker. Alle fartøjer er udstyret med AIS til overvågning af fartøjets bevægelser. Projektets placering Indvindingsområdet er på 3,4 km² og er placeret på Jyske Rev godt 50 km vest for Thyborøn. Området er beliggende ca. 16 km. Vest for Natura 2000-områderne, Thyborøn Stenvolde (N247), 34 km vest for, Sandbanker ud for Thyborøn (N248) og endelig ca. 24 km øst for Natura 2000-området, Lillefiskerbanke (N257). Området ligger på vanddybder mellem 20 og 38 meter. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning Den direkte miljøpåvirkning består dels af en afgravning af råstofressourcen i det ansøgte område, og dels af en spredning af suspenderet sediment. Resultaterne af den gennemførte kortlægning af naturtyper på havbunden og miljøvurderingen viser, at substrattype 2 er dominerende i det ansøgte område med en dækning på knap 80 % svarende til ca. 2,7 km². Et mindre areal på ca. ½ km² indeholder substrattype 1, der primært består af sand. Substrattyperne 3 indgår i 2 meget små arealer mod øst på samlet 0,2 km². Der er ikke registreret stenrev, biogene rev eller boblerev ( naturtype 4) i det ansøgte område. De til substrattype 1 0g 2 tilhørende naturtyper kendetegnes som arts- og individfattig med en fauna associeret til det kraftige bølge- og strømklima, der karakteriserer området. For at tilgodese en genindvandring af bundfauna i området, efter at indvindingen er ophørt, er der stillet vilkår om, at der skal efterlades et restlag på 1 m af det oprindelige bundsubstrat. I miljøvurderingen konkluderes, at den potentielle sedimentation udenfor indvindingsområdet vil være ubetydelig, da de væsentligste sedimentfraktioner er groft sand og grus. Miljøvurderingen vurderer ligeledes, at den ansøgte indvinding ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i de 3 Natura2000-områder, der som nævnt ligger henholdsvis 16, 24 og 34 km fra det ansøgte område. 12

13 Området ligger ikke i nærheden af kendte eller udpegede kerneområder for marsvin, og den ansøgte indvinding vurderes derfor ikke at medføre forstyrrelser eller forringe fourageringsforholdene for marsvin i en grad, der influerer på artens antal eller fordeling i området. Heller ikke for spættet sæl vil indvinding i området have betydende effekt på arternes livsgrundlag. Indvindingsaktiviteterne medfører støj fra fartøjet under indvinding og transport. Da området er beliggende i størrelsesordenen 50 km vest for Thyborøn, forventes der ikke at forekomme støjgener på land. Råstofindvindingen vil ligeledes på grund af afstanden til kysten ikke medføre erosion i kystzonen. Sejladsmæssige forhold Med hensyn til det generelle forhold vedrørende arbejder på havbunden forudsættes, at tilladelseshaver efterlever gældende retningslinjer fra Søfartsstyrelsen vedrørende arbejder på havbunden. Sammenfattende vurdering Naturstyrelsen har samlet vurderet, at indvindingen kan gennemføres uden, at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet, og uden at der vil ske en væsentlig påvirkning af de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nævnte Natura2000-områder. Naturstyrelsen har ligeledes vurderet, at den ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig negativ effekt på antallet og fordelingen af marsvin og sæler i farvandsområdet. Naturstyrelsen har ligeledes vurderet, at indvinding i det ansøgte område kan gennemføres uden væsentlig gener for fisk og fiskeri. Naturstyrelsen vurderer således at den ansøgte aktivitet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke underlægges en VVM-redegørelse. Naturstyrelsen har ud fra en samlet vurdering af de forsyningsmæssige og udnyttelsesmæssige forhold meddelt tilladelse til indvinding af op til i alt m³ om året i det ansøgte område frem til 20. marts Begrundelse for afgørelsen Ved meddelelse af tilladelse skal der, jf. lovens 20, stk. 5, lægges vægt på en vurdering efter lovens 1 og 3. Det skal således sikres, at råstofudnyttelsen sker efter en samlet vurdering af en række samfundsmæssige hensyn. På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering, en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, beskyttelse af arkæologiske interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed, infrastrukturanlæg, ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. Naturstyrelsen har til grund for sagens afgørelse lagt vægt på ansøgning fra selskabet Thyborøn NordsøRal A/S dateret 14. januar 2014, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning, miljøundersøgelse og miljøvurdering, jf. rapporterne Råstofundersøgelser i efterforskningsområde /200, Jyske Rev 13

14 (GEUS 2013), og Miljøredegørelse for indvinding af marine råstoffer, område /200, Jyske Rev (Orbicon januar 2014) samt høringssvar fra Danmarks Fiskeriforening, Værnsfælles Forsvarskommando og Kulturstyrelsen i forbindelse med høring af ansøgning og udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev. Danmarks Fiskeriforening påpeger i deres høringssvar, at det er afgørende, at tilladelser til forskellige aktiviteter i danske farvande ikke ødelægger områderne for andre brugere, der også har aktiviteter i og tæt på områderne. Naturstyrelsen skal hertil bemærke, at: Råstofindvinder og fiskerierhvervet opfordres til at indgå en dialog om sameksistens for at sikre at selve råstofindvindingn så vidt muligt foregår i sameksistens mellem de to erhverv, jf. nedenfor. Naturstyrelsen vurderer ikke, at indvindingen vil påvirke mulighederne for fiskeri tæt på områderne. Af hensyn til bl.a. fremtidige muligheder for fiskeri inden for området er der stillet vilkår om, at havbunden i området efter endt indvinding skal fremtræde med så jævn overflade som muligt, og skrænthældninger ikke må overstige 1:6. Havbunden i området skal også efter endt indvinding efterlades med et restlag af det indvundne råstof med et gennemsnit på 1 meters tykkelse. Dette vilkår er med til at sikre, at der efter ophør af indvinding sker en hurtigere rekolonisering af området. Vilkåret har desuden et miljøformål. Naturstyrelsen har derfor samlet vurderet, at råstofindvindingen kan gennemføres uden væsentlige gener for andre aktiviteter i eller tæt på indvindingsområdet. Danmarks Fiskeriforening bemærker desuden, at der i tilladelserne bør fokuseres mere på, hvordan råstofferne indvindes samt, hvordan området vil se ud efter endt råstofindvinding. Naturstyrelsen er usikker på hvad Danmarks Fiskeriforening mener med, at der skal være mere fokus på hvordan råstofferne indvindes. Råstofindvinding sker enten ved slæbesugning eller stiksugning. Naturstyrelsen kan dog oplyse, at der ikke findes konkret viden, der beskriver en sammenligning af, hvordan de to indvindingsmetoder påvirker miljøet. Naturstyrelsen bemærker hertil at der stilles vilkår om, at der efter endt indvinding skal gennemføres en samlet undersøgelse af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som dokumenteret i ansøgningen. Der henvises i øvrigt til ovenstående svar vedr. vilkår om, hvordan havbunden skal efterlades efter endt råstofindvinding. Derudover påpeger Danmarks Fiskeriforening, at det skal tilstræbes, at områderne - hvis muligt - efterlades i en sådan stand, at f.eks. fiskeri i områderne ikke bliver umuliggjort ved forekomsten af større sugespor i området, der potentielt vil kunne tage årtier for naturen at jævne ud. Naturstyrelsen henviser til ovenstående svar på Danmarks Fiskeriforening høringssvar vedr. ødelæggelse af områderne for andre brugere. Danmarks Fiskeriforening bemærker også, at der ved råstofindvinding skal sikres en dialog mellem råstofindvinder og fiskere, så aktiviteter kan koordineres i det omfang dette er muligt, så der tages hensyn til flest mulige interesser i de udlagte områder. Naturstyrelsen er enig med Danmarks Fiskeriforening i, at det er vigtig at sikre en dialog ml råstofindvinder og fiskerierhvervet for at sikre sameksistens mellem de to erhverv. Naturstyrelsen opfordrer derfor til, at de to erhverv indgår en dialog inden tilladelsen træder i kræft. Endeligt påpeger Danmarks Fiskeriforening, at der altid bør udarbejdes en VVM redegørelse for råstofaktiviteter, da de fysiske aktiviteter er utroligt voldsomme for områderne. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at der skal laves en VVMvurdering, hvis der søges om råstofindvinding i et internationalt naturbeskyttelsesområde eller hvis der søges om indvinding på mere end 1 mio. m3 pr. pr. år eller på mere end 5 mio. m3 i alt. Derudover skal der i øvrige tilfælde 14

15 laves en vurdering af om indvindingen i øvrigt må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Som grundlag for afgørelsen har Naturstyrelsen i henhold til 1, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM) vurderet, at den ansøgte aktivitet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke underlægges en VVM-redegørelse. Naturstyrelsen tager de øvrige høringssvar til efterretning. De nærmeste fuglebeskyttelsesområder ligger på kysten ca. 45 km øst for det ansøgte område. Ingen af arterne på de to fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag skønnes at forekomme i nævneværdigt omfang i det ansøgte område, og vil derfor heller ikke blive påvirket af indvindingsaktiviteten. Det ansøgte område har ikke betydning som yngle- eller rasteområde for marsvin og er således ikke udpeget som vigtigt for bestanden af marsvin. Sæler yngler på land, hvor de er særligt følsomme for forstyrrelser. Samlet vurderes den ansøgte indvindingsaktivitet ikke at medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for de marine pattedyr i et omfang, der influerer på arternes udbredelse i området. Det ansøgte område ligger ikke i umiddelbar nærhed af kendte fiskepladser for tobis og det vurderes generelt, at den ansøgte indvindingsaktivitet kun i ubetydeligt og midlertidigt omfang vil påvirke fisk og fiskeri. For at tilgodese rekoloniseringen i området skal der efter endt indvinding efterlades et restlag af det indvundne råstof (substrattype 1 og 2) på i gennemsnit 1 meters tykkelse, jf. vilkår 2.2. Naturstyrelsen vurderer samlet, at indvindingen kan gennemføres, uden at værdifulde biologiske habitater går tabt i og omkring indvindingsområdet. Naturstyrelsen vurderer således, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), at indvindingen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og der er derfor ikke krav om en vurdering efter bekendtgørelsens 7, stk. 2. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, at indvindingen ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b. Naturstyrelsen vurderer ligeledes, jf. naturbeskyttelseslovens 29 a, at indvindingen ikke vil indebære forsætlig forstyrrelse af arter, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens bilag 3, med skadelig virkning for arten eller bestanden eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven. Naturstyrelsen vurderer endelig, at indvindingen kan gennemføres, uden at der i øvrigt sker væsentlig påvirkning af de interesser, der er nævnt i lovens 3. Naturstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. råstoflovens 3, meddelt tilladelse til indvindingen. Klagevejledning Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens 26, stk. 2, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, 15

16 natur og miljø. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens 26 a, stk. 1 og 2. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 19. marts Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Der logges på eller som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Med venlig hilsen Thomas Behrendt Klinggaard

17 Bilag 1 Indvindingsområde 562-LD, Jyske Rev Geografiske koordinater (WG84) Ø. Længde N. Bredde ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Områdets nordøstligste hjørne skæres af en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 1000 m omkring centerpositionen ʾE og ʾN. Der må ikke indvindes indenfor denne afgrænsning. 17

18 Der henvises til Fællesområdebekendtgørelsen, bekendtgørelsen nr af 12. december 2013, for områder 562-LC, Jyske Rev A. Vilkår for indvinding i området: Der må i området i alt indvindes m³ årligt, dog således at den samlede indvundne mængde i området ikke overstiger m³. Ved fremtidig ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmålinger og fornyet biologisk screening, herunder af de omkringliggende arealer med naturtype 3. 18

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013

NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej Glostrup. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. thobk 10. juni 2013 NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc Christian Hans Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00035 Ref. thobk 10. juni 2013 Sendt til: soematerialer@ncc.dk Tilladelse til

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlægget Den uendelige bro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune Aarhus Events. Dokk 1, Hack Kampmanns plads 2 8000 Århus C Pr. mail: niels@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01906-22 Ref. Thomas Larsen 16-08-2016 Tilladelse til opstilling af skulptur

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Guldborgsund Kommune cbw@guldborgsund.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03281-12 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vordingborg Spildevand A/S Brovejen 10, Masnedø 4760 Vordingborg Pr. mail: laha@vordingborgforsyning.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03474-15 Ref. Thomas Larsen 19-12-2016 Tilladelse til ny udløbsledning

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Byggeselskabet Mogens de Linde Att.: Hans Jørgen Jacobsen Pr. mail: hjj@e-box.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02122-24 Ref. Thomas Larsen 05-09-2016 Tilladelse til renovering i form af ny kajkant og opfyld

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Att.: Gitte Frøkjær, fge@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02214-11 Ref. Thomas Larsen 13-07-2016 Tilladelse til ny kajkant ved Bassin 5,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår nedenfor. Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Pr. mail: heive@vejle.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/05070-4 Ref. Thomas Larsen 20-01-2017 Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Jens K. Kvist Olesen Baunevænget 6 8410 Rønde Pr. mail jkkvist@mail.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02447-13 Ref. Thomas Larsen 23-08-2016 Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Strandvejen 207, matr.nr.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Københavns Lufthavne A/S Søren Herskind Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kystdirektoratet J.nr. 16/02453-18 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til s.herskind@cph.dk Tilladelse til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Juelsminde Havn & Marina Haavnen 6 B 7130 Juelsminde Pr. mail: mail@juelsmindehavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01308-13 Ref. Thomas Larsen 21-01-2016 Tilladelse til at etablere træmole og havnekran i

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01656 Ref. sah Den 15. januar 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer, på de vilkår som fremgår nedenfor. EASTWIND WATERSPORTS ApS Nordre Fasanvej 137 2000 Frederiksberg Kystdirektoratet J.nr. 17/01221-10 Ref. Jacob Hansen Rye 14-06-2017 Tilladelse til udlægning af to markeringsbøjer ved Balka Strand, Bornholm

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at husbåd ved Fabriksmestervej, på de vilkår som fremgår nedenfor. Anders Berggren Fabriksmestervej 10 1437 København K Pr. mail: ab@bukkenbruse.com Kystdirektoratet J.nr. 16/02497-24 Ref. Thomas Larsen 19-08-2016 Tilladelse til husbåd ud for Fabriksmestervej 10 Z, matr.

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme.

Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Til borgmesteren: Tak for jeres ansøgning om at deltage i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med et projekt til fremme af den lokale og regionale turisme. Tillykke! Som det fremgik af vores mail

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Sendt pr. mail til info@naestvedhavn.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00577-14 Ref. Lotte Beck Olsen 16-06-2017 Tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sejlrende uden for dækkende værker til Køge Havn udvides og uddybes på de vilkår som fremgår nedenfor. Køge Kommune, att.: Jens Christian Kaas Torvet 1 4600 Køge Kystdirektoratet J.nr. 14/00796-16 Ref. Thomas Larsen 26-11-2014 Tilladelse til at uddybe og forlænge sejlreden uden for nye dækkende værker ved

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³.

Denne tilladelse gælder for indvinding af sand op til i alt 2,6 mio. m³ med en maksimal årlig indvindingsmængde på op til 1,3 mio. m³. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00034 Ref. thobk 4. april 2014 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-PA, Thyborøn Kystdirektoratet meddeles hermed

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S RN Shipping A/S MSE Grus ApS Landsplanområdet

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Limfjordsrådets Sekretariat Niels Erik Vedel Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Kystdirektoratet J.nr. 16/02538-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 11-08-2016 Sendt på mail til niels.vedel@aalborg.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tlf. 4598455000 post@frederikshavn.dk Naturbeskyttelse 7321-00063 Ref. jimho Den 7. september 2016 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Kystdirektoratet J.nr. 16/03025-14 Ref. Anni Lassen 28-11-2016 Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven med oprenset sediment

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Foreningen Perlestranden v. formand Frede Iversen fredeomoe@email.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01326-11 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til udsætning af badeplatform ved Omø Havn, Slagelse Kommune

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Saelan Dyssegårdsvej 39 2870 Dyssegård Kystdirektoratet J.nr. 13/01062-12 Ref. Thomas Larsen 05-08-2014 Tilladelse til anlæggelse af "project space" på betonklodsen nord for Dokøen ved Holmen Nord i Københavns

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der anlægges 2 spildevandsledninger over Mariager Fjord, på de vilkår som fremgår nedenfor. Mariagerfjord Vand a/s Islandsvej 7 9560 Hadsund Pr. mail: mail@mfv.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01277-21 Ref. Thomas Larsen 07-03-2016 Tilladelse til krydsning med 2 spildevandsledninger mellem Dania

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Sendt på mail til jc@thisted.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02244-11 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til renovering

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Troels Jørgensen Entreprise ApS Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00753 Ref. Lho/pen Den 24. januar 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-BA Halk Hoved Tilladelseshaveren, jf. ovenstående,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Sælvig Havn 8305 Samsø Kystdirektoratet J.nr. 15/00872-17 Ref. Anni Lassen 28-10-2015 Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmaterialer ved Sælvig Færgehavn, Samsø Kommune Kystdirektoratet giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søværnets Skole, Center for Våben Gnibenvej 55 4583 Sjællands Odde Pr. mail til ssk-mynu-vbc@mil.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01382-19 Ref. Thomas Larsen 14-09-2016 Tilladelse til 10 fortøjningsarrangementer

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aarhus Lystbådehavn, Att. Ejvind Nielsen Fiskerivej 8, 1. tv. 8000 Århus C Kystdirektoratet J.nr. 15/01106-12 Ref. Jeppe Bech Carlsen 16-12-2015 Tilladelse til renovering af to T-stykker på eksisterende

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt CBM Center for Byg og Miljø Poul og Annette Møller Kumlegård Hovedvejen 61 Øm 4000 Roskilde 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 17. november

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ombygning og udvidelse af eksisterende slæbested, på de vilkår som fremgår nedenfor. Aarhus Kommune, Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks 619 8100 Århus C Att.: Søren Clausen - scla@aarhus.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01293-10 Ref. Thomas Larsen 11-02-2016 Tilladelse til ombygning og

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Taarbæk Havn v/ Niels Bolt Jørgensen 2930 Klampenborg Kystdirektoratet J.nr. 16/00042-10 Ref. Anni Lassen 22-02-2016 Tilladelse til bypass efter KBL på søterritoriet nord for Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EFhabitatdirektivets 1 - Landzonetilladelse, hestebokse - Dalbyovervej 44, Hører til journalnummer: 01.03.03-P16-93-16 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 19-07-2016

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Øresundsakvariet, Københavns Universitet Michael Hansen Strandpromenaden 5 3000 Helsingør Kystdirektoratet J.nr. 16/02246-15 Ref. Peter Lomholt Langdahl 18-07-2016 Sendt på mail til michansen@bio.ku.dk

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere