Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet"

Transkript

1 Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet

2 Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag betyder, at frafaldet er stort på hf... 8 Pointe 3: Fagligt svage elever vælger sprog, de stærke vælger naturvidenskab og matematik...1 Pointe 4: Elever med høje grundskolekarakterer får også højt eksamensresultatet...11 Pointe 5: Væksten i tilgangen til gymnasiale uddannelser ses også blandt gymnasiefremmede elever...12 Pointe 6: elever kommer med et fagligt lavere niveau fra grundskolen...14 Pointe 7: Andelen af gymnasiefremmede udgør en større andel på hf og hhx...17 Pointe 8: Elever fra gymnasiefremmede hjem opnår dårligere uddannelsesresultater...18 Bilag: Betydning af elevernes sociale baggrund 2

3 Boks 1: Formål, definitioner og begreber Denne analyse afdækker betydningen af elevsammensætningen og elevernes faglige præstationer, herunder om der er en sammenhæng mellem elevernes sociale baggrund og frafaldet på 1. år af de gymnasiale uddannelser, samt om denne sammenhæng ændres over tid. Analysepopulation Der anvendes to forskellige populationer af unge i analysen: 1. De unge, der tilgår en gymnasial uddannelse i perioden fra De unge, der fuldfører den gymnasiale uddannelse i perioden fra Elevernes sociale baggrund opgøres både ved forældrenes højeste fuldførte uddannelse og elevernes grundskolekarakterer. Denne inddragelse af to variable for social baggrund styrker analysens muligheder for at belyse udviklingen hen over skift i karakterskala i grundskolen (fra og med 28). Ved alene at se på studenterårgangene fra 28 og frem undgås problemstilling omkring ændring af karakterskalaen for gymnasiekaraktererne. Definition af gymnasiefremmede Elever fra gymnasiefremmede hjem defineres som elever, hvis forældre enten har grundskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Indplacering efter grundskolekarakterer På grund af skift fra 13-skala til 7-trinsskala indplaceres eleverne efter deres grundskolegennemsnit i kvartiler. I flere af figurerne er eleverne indplaceret efter gennemsnit af folkeskolens afgangsprøver (FSA) i de bundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i 9. klasse. Det bemærkes, at karaktererne kun er indsamlet siden 22, hvorfor der er relativt mange elever med uoplyste karakterer fra grundskolen på hf, da hf især tiltrækker de ældre elever. Det er angivet, såfremt elever med uoplyste karakterer ikke er medtaget i opgørelserne. I var gennemsnittet for elevernes afgangsprøver på de fire kvartiler: 1. kvartil: Under 4,6 2. kvartil: 4,6-6,6 3. kvartil: 6,6-8,6 4. kvartil: Over 8,6 Indplacering efter valg af fag/fagkombinationer Studenterne er indplaceret efter om de har et fag/fagkombination på minimum det angivne niveau på deres studenterbevis. Bemærk dog, at for hf og hhx-studenter, hvor det er angivet, at de har matematik på C-niveau, da er det ikke et minimums-niveau, men det niveau studenten har haft matematik på. Faggrupperne er ikke gensidigt udelukkende, dvs. en student kan godt indgå både i gruppen af studenter med fx samfundsfag på A-niveau og musik på A-niveau. På stx er studenterne indplaceret i følgende grupper: - Mat A + Fysik B + Kemi B/Biotek. A: Matematik på A-niveau, fysik på mindst B-niveau og enten kemi på mindst B-niveau eller bioteknologi på A-niveau. - Mat A + Fysik B/Kemi B: Matematik på A-niveau og enten fysik eller kemi på mindst B-niveau. - Samfundsfag A: Samfundsfag på A-niveau - Biologi A: Biologi på A-niveau - Musik A: Musik på A-niveau - Mindst to sprog A: Mindst to sprog på A-niveau På hf er studenterne indplaceret i følgende grupper: - Mat B/Fysik A/Kemi A/Biologi A: Matematik på mindst B-niveau eller fysik, kemi eller biologi på A-niveau. - Samfundsfag B + Mat C: Samfundsfag på mindst B-niveau og matematik på C-niveau - Mindst et sprog A + Mat C: Mindst et sprog på A-niveau og matematik på C-niveau - Idræt B + Mat C: Idræt på B-niveau og matematik på C-niveau Eleverne er grupperet i kvartiler, som er opdelt således: 1. kvartil, -25 pct. betyder, at eleven lå blandt den fjerdedel med de laveste karakterer i grundskolens 9. klasse. 2. kvartil, 25-5 pct. betyder, at eleven lå blandt den fjerdedel med de næstlaveste karakterer i grundskolens 9. klasse. 3 kvartil, 5-75 pct. betyder, at eleven lå blandt den fjerdedel med de næsthøjeste karakterer i grundskolens 9. klasse. 4. kvartil, 75-1 pct. betyder, at eleven lå blandt den fjerdedel med de højeste karakterer i grundskolens 9. klasse. På hhx er studenterne indplaceret i følgende grupper: - Mat mindst B: Matematik på mindst B-niveau - Mindst to sprog A + Mat C: Mindst to sprog på A-niveau og matematik på C-niveau - På htx er studenterne indplaceret i følgende grupper: - Matematik A: Matematik på A-niveau - Matematik B: Matematik på B-niveau Test af analyseresultater Der er ved relevante resultater gennemført regressionsanalyser for at sikre, at resultaterne er signifikante ved korrektion for baggrundsforhold. Det er nævnt i teksten, hvor resultaterne er testet for baggrundsvariable. Betydning af elevernes sociale baggrund 3

4 Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf Andelen af fagligt svage elever fra grundskolen, der starter på en gymnasial uddannelse, er steget fra 1 pct. til 14 pct. i perioden 28-. På hf har andelen af fagligt svage elever været stigende fra 32 pct. af tilgangen i 28 til 43 pct. i. Hf er den af de gymnasiale uddannelser, som løfter flest fagligt svage elever igennem en gymnasial uddannelse. Samlet set har der været en svag stigning i andelen af nye gymnasieelever, som var blandt de fagligt svageste 25 pct. i grundskolen, jf. figur 1. Denne svage stigning dækker dog over stor variation mellem de gymnasiale uddannelser Andelen på hf er steget fra 32 pct. til 43 pct. i perioden 28-, mens den på stx kun er steget fra 5 pct. til 7 pct. i samme periode. Hf løfter ikke bare den største andel, men også det største antal fagligt svage elever gennem en gymnasial uddannelse, jf. figur 2. Figur 1: ratatem quam Andel af tilgangen med et karaktergennemsnit i de bundne prøver fra grundskolen, der lå blandt de laveste 25 pct. af 9. klasses årgangen i afgangsåret, tilgangsår Htx Hhx Hf Under 5 5,-6,99 7,-8,99 9, og over Hf Hhx Htx Alle Anm.: Elever med et uoplyst karaktergennemsnit er ikke medtaget. For hf-uddannelsen gælder dette pct. af tilgangen. Betydning af elevernes sociale baggrund 4

5 Figur 2: ratatem quam Antal studenter med et karaktergennemsnit i de bundne prøver fra grundskolen, der lå blandt de laveste 25 pct. af 9. klasses årgangen i afgangsåret, tilgangsår Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 5,-6,99 7,-8,99 9, og over En uddybning af disse tendenser viser, at det ikke kun er antallet af de 25 pct. fagligt svageste i grundskolen (-25 %), som er steget markant på hf, jf. figur 4. Også antallet af tilgangselever fra den næstnederste kvartil for karaktergennemsnit i grundskolen (25 %-5 %) er steget ganske betragteligt på hf, mens antallet fra de to kvartiler for de højeste karaktergennemsnit i grundskolen er forblevet konstant. På de treårige gymnasiale uddannelser har den stigende tilgang ikke på samme måde ændret elevgrundlaget markant, jf. figur 3, figur 5 og figur 6. Figur 3-figur 6: Antal elever tilgået en gymnasial uddannelse fordelt på gymnasial uddannelse og kvartil for karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse, tilgangsår 28- Figur 3: Figur 5: Hhx Figur 4: Hf Figur 6: Htx Betydning af elevernes sociale baggrund 5

6 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag betyder, at frafaldet er stort på hf Frafaldsprocenten inden for første år er markant højere på hf end på de øvrige gymnasiale uddannelser. Dette skyldes i høj grad, at hf-uddannelsen har et fagligt svagere elevgrundlag end de øvrige uddannelser. Således har særligt elevernes grundskolekarakterer stor betydning for frafaldet, men også forældrenes uddannelsesbaggrund har betydning. Frafaldsprocenten inden for første år af uddannelsen er generelt højere på hf end på de øvrige gymnasiale uddannelser, jf. figur 7. Dertil kommer, at frafaldsprocenten på hf har været stigende fra 21 til 212. Blandt de ældre elever (19 år eller derover) er billedet dog væsentligt anderledes; her er frafaldsprocenten inden for første år højest på stx, jf. figur 8. I 212 var der dog kun knap 6 elever på stx i denne aldersgruppe mod godt 4.2 på hf. Figur 7: ratatem quam Andel af tilgangen, der er frafaldet uddannelsen inden for første år fordelt på gymnasial uddannelse og tilgangsår, tilgangsår ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Hf Hhx Htx Alle Betydning af elevernes sociale baggrund 6

7 Figur 8: ratatem quam Andel af tilgangen, der er frafaldet uddannelsen inden for første år fordelt på gymnasial uddannelse og tilgangsår, 19 år eller derover, tilgangsår ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Hf Hhx Htx Alle Elevernes faglige niveau fra grundskolen har tilsyneladende stor betydning for frafaldet, jf. figur 9. Af figuren ses ligeledes, at frafaldet er nogenlunde konstant over tid for alle fire grupper af elever med forskelligt fagligt niveau fra grundskolen. Afstanden mellem gruppernes frafaldsprocenter forbliver således stabil over tid. Den stabile udvikling gør sig dog ikke gældende for alle fire uddannelser, jf. figur 1-figur 13. Frafaldsprocenten er højest blandt elever, hvis karaktergennemsnit fra grundskolen var blandt de laveste 25 procent af 9. klasseårgangen. Denne tendens ses på alle fire gymnasiale uddannelse, og på alle fire uddannelser er frafaldsprocenten for de 25 pct. fagligt svageste nogenlunde ens på omkring 2 pct., jf. figur 1-figur 13. Omvendt er frafaldsprocenten for de fagligt stærkeste elever væsentligt højere på hf end på de treårige uddannelser. Det bemærkes hertil, at det stigende frafald, der de sidste par år ses på hf genfindes i alle elevgrupper uanset faglig baggrund. jf. figur 11. ratatem quam Figur 9: Andel af tilgangen, der er frafaldet uddannelsen inden for første år, fordelt på kvartil for karak-tergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse og tilgangsår, ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Betydning af elevernes sociale baggrund 7

8 Figur 1-figur 13: Andel af tilgangen, der er frafaldet uddannelsen inden for første år fordelt på gymnasial uddannelse, kvartil for karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse og tilgangsår, Figur 1: Figur 5: 12: Hhx Hhx Figur 11: Hf Figur 13: Htx Forældrenes uddannelse har også betydning for frafaldet inden for første år på uddannelsen, således at elever fra gymnasiefremmede hjem har et større frafald end elever af forældre med en gymnasial baggrund, jf. figur 14. Figur 14: ratatem quam Andel af tilgangen, der er frafaldet en gymnasial uddannelse inden for første år, fordelt på forældrenes uddannelsesbaggrund og tilgangsår, % % % % % % % 5. 2% 5,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Betydning af elevernes sociale baggrund 8

9 Det tyder således på, at både grundskolekarakterer og forældrebaggrund har betydning for frafaldet. Der er dog stor korrelation mellem grundskolekarakterer og forældrebaggrund. Ved korrektion for disse forhold samt for øvrige baggrundsparametre, såsom køn, alder og herkomst, fastholdes konklusionen om, at grundskolekaraktererne og forældreuddannelse begge har signifikant betydning for fuldførelse af den gymnasiale uddannelse, jf. bilag. Betydningen af grundskolekaraktererne er dog markant større end betydningen af forældrenes uddannelse, jf. figur 15. Det ses ved, at forskellige grundskolekaraktergruppers sandsynlighed for at fuldføre varierer med to til seks procentpoint afhængig af om elevens baggrund er gymnasiefremmed eller ej. Derimod varierer fuldførelsen for de gymnasiefremmede med op til 22 procentpoint afhængig af grundskolekarakter, mens den varierer med op til 26 procentpoint for de ikke-gymnasiefremmede. Ud over fagligt niveau fra grundskolen og forældreuddannelse har også elevernes køn og herkomst betydning for frafaldet. Således er drenge mere tilbøjelige til at falde fra end piger, ligesom elever af udenlandsk herkomst er mere tilbøjelige til at frafalde end elever af dansk herkomst, jf. bilag. Figur 15: ratatem quam Den beregnede sandsynlighed for fuldførelse af den gymnasiale uddannelse med variation over fagligt niveau fra grundskolen og forældreuddannelse % % % % % % % 5. 2% 93% 91% 87% 8 84% 7 71% 6 5,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Anm.: Estimaterne i modellen er ikke linerære og effekterne afhænger af referencepersonen. Sandsynlighederne i tabellen er derfor ikke et gennemsnitligt billede, men et eksempel med en bestemt referenceperson, hvor forældreuddannelse og grundskolekarakterpercentil varieres. Referencepersonen er en kvinde på 17 år af dansk herkomst, som startede på en STX uddannelse i 21, hvor andelen af gymnasiefremmede på institutionen var under 45 procent og andelen af elever med udenlandsk herkomst var under fem procent.. Betydning af elevernes sociale baggrund 9

10 Pointe 3: Fagligt svage elever vælger sprog, de stærke vælger naturvidenskab og matematik På alle fire gymnasiale uddannelser gælder, at fagligt stærke elever i højere grad end fagligt svage elever vælger naturvidenskabelige fag og matematik på højt niveau. Fagligt svage elever vælgere i højere grad end stærke elever sprogfag. For alle fire gymnasiale uddannelser ses en sammenhæng mellem fagligt niveau i grundskolen og valg af fag på den gymnasiale uddannelse. På stx ses forskellen ved, at de fagligt stærke elever i højere grad end de svage elever vælger kombinationen matematik A-niveau og både fysik og kemi mindst B-niveau, jf. figur 16. Omvendt vælger en større andel af de fagligt svage elever sprogfag på højt niveau. Lignende tendenser ses på hhx og htx, hvor andelen med matematik B- henholdsvis A-niveau er væsentligt større blandt fagligt stærke elever, jf. figur 18 og 19. På hf ses lignende tendenser, således at de fagligt stærke elever i langt højere grad vælger enten matematik eller naturvidenskabelige fag på A- eller B-niveau, jf. figur 17. De fagligt svage elever vælger oftere samfundsfag eller idræt på B-niveau. Figur 16-figur 19: Studenter 211- fordelt efter gymnasial uddannelse, fagvalg og kvartil for karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse Figur 16: % 1% 1% 1% 7% 9% 9% 9% 46% 44% 3 31% 13% 12% 6% 11% 12% 37% 33% 8% 18% 2 33% 7% 11% Mat A+Fysik B+Kemi B/Biotek A Mat A+Fysik B/Kemi B Biologi A Samfundsfag A Mindst to sprog A Musik A Uden gruppe 32% Figur 17: Hf % 7% 1% 18% 1% 1% 1% 17% 9% 9% 16% 9% 1 8% 8 16% % 37% 46% 44% 14% 8 11% 6% 9% 6 33% 16% 6 21% 2 31% 33% % 7% 4 11% 51% 13% 12% 42% 34% 8% 28% 6% 32% 11% 12% 18% MatA+FysikB+KemiB/BiotekA B/Fysik A/Kemi A/Biologi MatA+FysikB/KemiB A Samfundsfag B+Mat Biologi AC Samfundsfag Mindst ét sprog A A+MatC Mindst to sprog IdrætB+MatC A Musik A Uden gruppe Figur 18: Hhx 14 4% 1 17% 13% 9% 1 37% 4 43% 8 46% 6 89% 4 77% 68% 59% Figur 19: Htx % 26% 34% 42% 86% 74% 66% 58% Mat mindst B Mindst to sprog A + Mat C Uden gruppe Matematik A Matematik B Anm.: De opstillede faggrupper er ikke udelukkende, hvorfor en student kan optræde i mere end én kategori. Kategorien Uden gruppe indeholder de studenter, som ikke falder i minimum en af de valgte faggrupper. Betydning af elevernes sociale baggrund 1

11 Pointe 4: Elever med lave grundskolekarakterer får også lavt eksamensresultatet Hovedparten af elever med en faglig svag baggrund fra grundskolen opnår et eksamensresultat under 5 ved studentereksamen. Hovedparten af eleverne med et karaktergennemsnit blandt de laveste 25 pct. af 9. klasseårgangen opnår et eksamensresultat under 5 ved studentereksamen, jf. figur 2. Figur 2: ratatem quam Andel fagligt svage studenter med et eksamensresultat under 5, fordelt på gymnasiale uddannelse ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Under 5 Hhx Htx Studenterårgang 7,-8,99 9, og over Hf Hhx Htx Alle Note 1: Fagligt svage i grundskolen er her defineret som elever med et karaktergennemsnit i de bundne prøver, der lå blandt de 25 pct. laveste af 9. klasses årgangen. Ved korrektion for øvrige baggrundsparametre, såsom køn, herkomst og forældreuddannelse fastholdes konklusionen om, at grundskolekarakteren har en signifikant betydning for studenternes opnåede eksamensresultat, ligesom også forældreuddannelsen har signifikant betydning, jf. bilag. Der er således sammenhæng mellem elevernes grundskolekarakterer og deres efterfølgende eksamensresultat. Undervisningsministeriet har i forbindelse med beregninger af socioøkonomiske referencer for de gymnasiale eksamensresultater beregnet forklaringsgrader for en række baggrundsvariable, hvor studenternes eksamensresultat er den afhængige variabel. Heraf ses også, at det faglige niveau fra grundskolen har den største forklaringsgrad i forhold til elevernes senere opnåede eksamensresultat, jf. tabel 1. Tabel 1 Forklaringsgrad for udvalgte variable i forhold til eksamensresultat Hf Hhx Htx Karaktergennemsnit 9. klasse FSA 31 % 39 % 34 % 49 % Forældreuddannelse 3 % 2 % 3 % 9 % Herkomst 2 % 2 % 1 % 2 % (Socioøkonomiske referencer for gymnasiale eksamensresultater ) Betydning af elevernes sociale baggrund 11

12 Pointe 5: Væksten i tilgangen til gymnasiale uddannelser ses også blandt gymnasiefremmede elever En større andel af grundskolens gymnasiefremmede elever påbegynder en gymnasial uddannelse. Det betyder dog ikke, at gruppen af gymnasiefremmede fylder mere i gymnasiet. Her forbliver andelen konstant i perioden 27-, hvilket skyldes, at gruppen af gymnasiefremmede generelt fylder mindre i befolkningen givet et stigende uddannelsesniveau. Andelen af gymnasiefremmede og ikke-gymnasiefremmede, som går direkte i gymnasiet efter grundskolen, er steget for begge grupper. For de ikke-gymnasiefremmede har stigningen været fra 47 pct. i 25 til 53 pct. i, dvs. seks procentpoint, mens den for de gymnasiefremmede er steget fra 26 pct. i 25 til 34 pct. i, svarende til en stigning på 8 procentpoint, jf. figur 21. Figur 21: ratatem quam Andel grundskoleelever, som går direkte i gymnasiet efter grundskolen, fordelt på gymnasie-fremmede og ikke-gymnasiefremmede, tilgangsår ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under 5 7,-8,99 9, og over s databank Det betyder dog ikke, at andelen af gymnasiefremmede i gymnasiet har været stigende. I perioden 25- har andelen af gymnasiefremmede i gymnasiet ligget stabilt på pct. Det skyldes, at andelen af gymnasiefremmede i grundskolen falder som følge af et stigende uddannelsesniveau i befolkningen generelt, jf. figur 22. 1) Elever fra gymnasiefremmede hjem defineres her som elever, hvis forældre enten har grundskolen/uoplyst eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, jf. også boks 1 oven for. Betydning af elevernes sociale baggrund 12

13 Figur 22: ratatem quam Andel gymnasiefremmede i 9. klasse vist sammen med andel gymnasiefremmede i gymnasiet ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under Andel 5 gymnasiefremmede i 9. 7,-8,99 klasse 9, og over Andel gymnasiefremmede i gymnasiet s databank Betydning af elevernes sociale baggrund 13

14 Pointe 6: Andelen af gymnasiefremmede udgør en større andel på hf og hhx På hf og hhx udgør gymnasiefremmede elever en langt større andel af tilgangen end på htx og stx. har den mindste andel, men det største antal af elever fra gymnasiefremmede hjem. Andelen af elever fra gymnasiefremmede hjem på de gymnasiale uddannelser har været stabilt siden 27, jf. figur 23. Der er dog stor forskel de gymnasiale uddannelser imellem. Hvor gymnasiefremmede elever udgør hhv. 59 pct. og 56 pct. af tilgangen på hf og hhx, så udgør de kun 37 pct. på stx og 45 pct. på htx. I perioden 25 til ses et mindre fald i andelen af gymnasiefremmede på hhx og htx, mens der ses en mindre stigning på hf og en uændret elevsammensætningen på stx. Figur 23: ratatem quam Andel elever fra gymnasiefremmede hjem fordelt på gymnasial uddannelse og tilgangsår, ,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under 5 7,-8,99 9, og over Hf -2 Hhx2-5 Htx Alle Betydning af elevernes sociale baggrund 14

15 Selv om andelen af gymnasiefremmede er stabil i perioden 27-, så er antallet samlet steget med godt 6.4 elever, svarende til en stigning på 34 pct., jf. figur 24. Figur 24: ratatem quam Elever tilgået en gymnasial uddannelse fordelt efter om de kommer fra gymnasiefremmede eller ikke-gymnasiefremmede hjem og tilgangsår, % 5 54% % 46% ,-6,99 27 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under 5 7,-8,99 9, og over Hf -2 Hhx2-5 Htx Alle Den overordnede elevsammensætning fsva. herkomst på de gymnasiale uddannelser er relativt stabil i perioden 25-, hvor 9-1 pct. af tilgangen udgøres af elever med udenlandsk herkomst, jf. figur 25. Omvendt ses en mindre ændring i kønssammensætningen, hvor andelen af drenge stiger fra 44 pct. af tilgangen i 25 til 47 pct. i, jf. figur 26. Særligt ses en stigning i andel drenge på hf og hhx, et fald i andel drenge på htx, mens kønssammensætningen er stabil på stx. ratatem quam Figur 25: Andel elever med udenlandsk herkomst fordelt på gymnasial uddannelse og tilgangsår, % % % % % % 5. 2% 5,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under 5 7,-8,99 9, og over Hf Hhx Htx Alle Betydning af elevernes sociale baggrund 15

16 Figur 26: ratatem quam Andel drenge fordelt på gymnasial uddannelse og tilgangsår, % % % % % % 5. 2% 5,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under Hf 5 Hhx Htx 7,-8,99 9, Alle og over Betydning af elevernes sociale baggrund 16

17 Pointe 7: elever kommer med et fagligt lavere niveau fra grundskolen Grundskoleelever fra gymnasiefremmede hjem kommer med lavere karaktergennemsnit fra 9. klasses bundne prøver end grundskoleelever, som kommer fra ikke-gymnasiefremmede hjem. Der er forskel på det faglige niveau fra grundskolen for elever fra hhv. de gymnasiefremmede og de ikke-gymnasiefremmede, jf. figur 27. Blandt de gymnasiefremmede er 5 pct. af eleverne i den fagligt bedste halvdel, mens det samme gælder for 7 pct. af elever fra ikke-gymnasiefremmede hjem. Figur 27: ratatem quam Tilgang til gymnasiale uddannelser fordelt på forældrebaggrund og kvartil for karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse % 29% 3 21% 21% 9% 5,-6,99 Htx Hhx Hf Hf Hhx Htx Studenterårgang Under 5 7,-8,99 9, og over Hf -2 Hhx2-5 Htx Alle Ikke gymnasiefremmede Betydning af elevernes sociale baggrund 17

18 Pointe 8: Elever fra gymnasiefremmede hjem opnår dårligere uddannelsesresultater Betydningen af forældreuddannelse for elevernes uddannelsesresultater er nogenlunde stabil over tid, således at studenter fra gymnasiefremmede hjem i højere grad end andre studenter falder fra den gymnasiale uddannelse, får et lavere eksamensresultat, i mindre grad er i gang med en videregående uddannelse to år efter studentereksamen og i højere grad frafalder den videregående uddannelse. Studenternes faglige niveau har dog langt større betydning, end hvorvidt studenten kommer fra et gymnasiefremmed hjem. elever opnår dårligere uddannelsesresultater end deres klassekammerater fra ikke-gymnasiefremmede hjem, og analysen peger på, at denne betydning af forældreuddannelse for frafald, eksamensresultat og overgang til videregående uddannelse er stabil i perioden Således ses, at frafaldsprocenten for fagligt svage elever stabilt er ca. to procentpoint højere blandt de gymnasiefremmede end blandt de ikke gymnasiefremmede, jf. figur 28. Samme mønster og tendenser for frafalds- procent mellem gymnasiefremmede og ikke gymnasiefremmede ses også blandt de fagligt stærke elever. Forskellen i frafaldsprocenten er langt større, når man sammenligner elever med forskelligt fagligt niveau fra grundskolen. Således ses en forskel i frafaldet på ca. 17 procentpoint mellem fagligt svage og fagligt stærke elever fra grundskolen, både for de gymnasiefremmede og de ikke-gymnasiefremmede elever. Figur 28: ratatem quam Andel elever, som frafalder første år på den gymnasiale uddannelse, fordelt på kombinationer af forældreuddannelse og fagligt niveau fra grundskolen, tilgangsår % % % % % % 5. 2% ,-6,99 Htx Hhx Hf Gym.fremmed/fagligt svag 28 i grundskolen Ikke gym.fremmed/fagligt svag i grundskolen Hf Hhx Htx Studenterårgang Under Hf Gym.fremmed/fagligt 5 Hhx stærk Htx 7,-8,99 i grundskolen 9, Alleog over Ikke gym.fremmed/fagligt stærk i grundskolen Anm. Fagligt svag i grundskolen inkluderer elever, hvis karaktergennemsnit i grundskolen lå blandt de 25 pct. laveste af en 9. klasses årgang. Fagligt stærk i grundskolen inkluderer omvendt elever, hvis karaktergennemsnit var blandt de 25 pct. højeste af en 9. klasses årgang.

19 Særligt stor er afstanden mellem gymnasiefremmede og ikke-gymnasiefremmede, når man ser på eksamensresultatet blandt elever, som var fagligt stærke allerede i grundskolen. Figur 29 viser i denne sammenhæng, at inden for gruppen af fagligt stærke fra grundskolen er der en afstand på procentpoint i andelen der får 9 og over i eksamensresultat til studentereksamenen mellem elever der kommer fra gymnasiefremmede og ikke-gymnasiefremmede hjem. For både gymnasiefremmede og ikke-gymnasiefremmede elever, som var fagligt stærke i grundskolen, ses en stigende andel med højere eksamensresultater fra 211 og frem. Figur 29: ratatem quam Andel studenter med et lavt og højt eksamensresultat fordelt på kombinationer af forældreuddannelse og fagligt niveau fra grundskolen, studenterårgang % % % % % % 5. 2% Studenterårgang Gym.fremmede/fagligt svag i grundskolen - under 5 ved gym.eksamen 5,-6,99 Htx Hhx Hf Ikke 28 Gym.fremmed/fagligt 28 gym.fremmede/fagligt svag 28 svag i grundskolen i grundskolen andel under ved gym.eksamen Ikke gym.fremmed/fagligt svag i grundskolen Gym.fremmede/fagligt Hf Hhx stærk Htx i Studenterårgang grundskolen - andel 9 og over ved gym.eksamen Under Hf Gym.fremmed/fagligt 5 Hhx stærk Htx 7,-8,99 i grundskolen 9, Alleog over Ikke gym.fremmede/fagligt gym.fremmed/fagligt stærk i grundskolen - andel 9 og over ved gym.eksamen Anm. Fagligt svag i grundskolen inkluderer elever, hvis karaktergennemsnit i grundskolen lå blandt de 25 pct. laveste af en 9. klasses årgang. Fagligt stærk i grundskolen inkluderer omvendt elever, hvis karaktergennemsnit var blandt de 25 pct. højeste af en 9. klasses årgang. Også studenternes overgang til videregående uddannelse er præget af, hvorvidt de kommer fra et gymnasiefremmed eller ikke-gymnasiefremmed hjem, jf. figur 3. Studenter fra gymnasiefremmede hjem er i mindre udstrækning end studenter fra ikke-gymnasiefremmede hjem i gang med en videregående uddannelse to år efter studentereksamen. Betydningen af forældrenes uddannelsesniveau er dog mindsket over tid for de, som var fagligt stærke i grundskolen, og hvor de fagligt stærke fra ikke-gymnasiefremmede hjem havde en overgangsfrekvens, som var 11 procentpoint højere blandt 25 studenterne, så er afstanden mindsket til fem procentpoint blandt 211 studenterne, jf. figur 3. Igen ses, at afstanden mellem studenter med forskelligt fagligt niveau men samme forældreuddannelse er større end forskellen mellem studenter med samme faglige niveau og forskellig forældreuddannelse. Det afspejler, -at betydningen af studenternes faglige niveau er større end betydningen af forældrenes uddannelse. Betydning af elevernes sociale baggrund 19

20 Figur 3: ratatem quam Andel som er i gang med eller har fuldført en videregående uddannelse to år efter fuldførelse af gymnasial uddannelse, fordelt på kombinationer af forældreuddannelse og fagligt niveau fra grundskolen, studenterårgang % % % % % % 5. 2% Studenterårgang Studenterårgang Gym.fremmede/fagligt Gym.fremmed/fagligt svag i i grundskolen - under 5 ved gym.eksamen 5,-6,99 Htx Hhx Hf Gym.fremmed/fagligt svag 28 i grundskolen Ikke gym.fremmede/fagligt gym.fremmed/fagligt svag i grundskolen - andel under 5 ved gym.eksamen 25 Ikke gym.fremmed/fagligt svag i grundskolen Gym.fremmede/fagligt Hf Hhx stærk Htx i Studenterårgang grundskolen - andel 9 og over ved gym.eksamen Under Hf Gym.fremmed/fagligt 5 Hhx stærk Htx 7,-8,99 i grundskolen 9, Alleog over Ikke gym.fremmede/fagligt gym.fremmed/fagligt stærk i grundskolen - andel 9 og over ved gym.eksamen Ikke -2 gym.fremmed/fagligt 2-5 stærk 5-7 i grundskolen 7-1 Anm.: Fagligt svag i grundskolen inkluderer elever, hvis karaktergennemsnit i grundskolen lå blandt de 25 pct. laveste af en 9. klasses årgang. Fagligt stærk i grundskolen inkluderer omvendt elever, hvis karaktergennemsnit var blandt de 25 pct. højeste af en 9. klasses årgang. Jo højere eksamensresultatet er, desto lavere er sandsynligheden for at frafalde inden for første år af den videregående uddannelse, jf. figur 31. Dertil kommer, at også forældreuddannelsen har en betydning. Studerende fra gymnasiefremmede hjem frafalder i højere grad den videregående uddannelse inden for første år på uddannelse, uanset deres opnåede eksamensresultat ved studentereksamen. Forskellen er dog kun på mellem 1,5 procentpoint og 2,5 procentpoint, alt afhængig af eksamensresultat. Studenternes opnåede eksamensresultat har altså størst betydning for frafaldet på den videregående uddannelse. Figur 31: ratatem quam Andel af studenter fra 211, der er frafaldet den påbegyndte videregående uddannelse inden for første år på uddannelsen fordelt på eksamensresultat og forældreuddannelse % 18% % 16% % % % 3 12% % % 3 6% % 4% 5. 2% 2% 17% 93% 91% 87% 8 84% 7 71% 13% 13% 6 11% 11% 8% 5,-6,99 Htx Hhx Hf Under 5 5,-6,99 7,-8,99 9, og over 212 Hf Hhx Htx Under 5 7,-8,99 9, og over Ikke gymnasiefremmede Betydning af elevernes sociale baggrund 2

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere