BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf K. Madsen (L) Kirsten Grethe Jensen (V) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Deltog X X X X X X X Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa Etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning Ombygning af 10 boliger i Dolmer Have Revideret ældrebolighandlingsplan...15 Norddjurs Kommune

3 1. Etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa Som led i gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape har Norddjurs Kommune den 15. august 2011 afholdt licitation på etableringen af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa. Byggeriet indeholder: 42 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesarealer. I alt m 2 Etablering af 250 m 2 serviceareal Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 63,53 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 4,85 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 3,88 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet../. Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Af det samlede anlægsbudget udgør budgetterede udgifter til håndværkerydelser 41,04 mio. kr. Den efterfølgende tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne. 1

4 Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S Vej- og gartnerentreprise MB Anlæg & Teknik Tømrerentreprise Tømrerfirmaet Henrik Hedeager Tagentreprise Phønix Tag Århus Gulventreprise LH-Gulve A/S Inventarentreprise Svane Køkkenet, Randers Malerentreprise Lundorff El- og elevatorentreprise Ryomgaard El VVS- og sprinklerentreprise VVS Per Møller Ventilationsentreprise Danklima Entreprise I alt De samlede håndværkerudgifter på baggrund af det udbudte byggeri er således ca. 0,92 mio. kr. højere end den afsatte budgetramme. Ud over udgiften til håndværkere og byggerådgivere skal budgetrammen indeholde udgifter til køb af den eksisterende bygning, tilslutningsafgifter, byggesagsgebyrer, bygherreleverancer, vinterforanstaltninger, uforudsigelige udgifter mv. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har været i færd med at vurdere, om det er muligt at foretage tilpasninger af byggeriet, så håndværkerudgifterne reduceres. På baggrund af gennemgangen er det velfærdsforvaltningens vurdering, at det vil være muligt at foretage de nødvendige tilpasninger, således at den samlede budgetramme for byggeriet overholdes. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive redegjort for hvilke tilpasninger, der kan foretages på byggeriet. Det skal dog bemærkes, at der i henhold til EU udbudslovgivningen først kan forhandles med entreprenørerne om de endelige tilpasninger efter kontraktindgåelsen. Der er således ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at angive præcise beløb på, hvad de enkelte tilpasninger vil medføre af økonomiske besparelser. 2

5 Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på kr. pr. bolig. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 1,846 mio. kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 65,47 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for etableringen af 42 plejeboliger ved Grønnegården. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 42 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at de foreslåede tilpasninger af byggeriet godkendes 2. at byggeriet påbegyndes i november at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 3

6 4. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 5. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til kr. (inkl. moms) 6. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 7. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 8. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 9. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 10. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 11. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne 12. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 13. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 14. at der godkendes en starthusleje på kr. pr. m2 15. at skema B for etablering af 42 plejeboliger ved Grønnegården i Grenaa godkendes med en anskaffelsessum på kr. (inkl. moms) 4

7 16. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. På voksen- og plejeudvalgets møde præsenterede Norddjurs Kommunes byggerådgiver et forslag til tilpasninger af byggeriet med henblik på at opnå en besparelse på 1,02 mio. kr../. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget indstiller, at forslaget anvendes som grundlag for, at forvaltningen kan foretage de nødvendige tilpasninger sammen med entreprenørerne, således at anlægsrammen overholdes../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 5

8 2. Etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning Som led i gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape har Norddjurs Kommune den 9. august 2011 afholdt licitation på etableringen af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning. Byggeriet indeholder: 26 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesarealer. I alt m 2 Etablering af 75 m 2 serviceareal Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 39,33 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 2,01 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 1,61 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet../. Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Af det samlede anlægsbudget udgør budgetterede udgifter til håndværkerydelser 23,50 mio. kr. Den efterfølgende tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne. 6

9 Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise HUJ A/S Vej- og gartnerentreprise MB Anlæg & Teknik Tømrerentreprise Ålsrode Tømrerfirma A/S Tagentreprise Phønix Tag A/S Gulventreprise -- Genudbud (afsat) Inventarentreprise Ålsrode Tømrerfirma A/S Malerentreprise Malerfirma Andreassen El- og elevatorentreprise Søndergaard ApS VVS- og sprinklerentreprise Per Møller ApS Ventilationsentreprise FagTek A/S I alt De samlede håndværkerudgifter på baggrund af det udbudte byggeri er således ca. 1,98 mio. kr. højere end den afsatte budgetramme. Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud ikke er mulighed for at afsætte et tilfredsstillende beløb til dækning af samtlige udgifter, hvis byggeriet skal gennemføres i den udbudte form. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har derfor været i færd med at vurdere, om det er muligt at tilpasse byggeriet, således at det kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive redegjort for hvilke tilpasninger, der skal foretages på byggeriet. Det skal bemærkes, at byggeriet ikke har været i EU-udbud, og at der derfor er mulighed for at optage forhandling med entreprenørerne med henblik på at tilpasse entrepriserne til den afsatte budgetramme inden den endelige kontraktindgåelse. Det er forvaltningens vurdering, at med en nedsættelse af salgssummen på grunden på 1,0 mio. kr. vil det være muligt at foretage tilpasninger af byggeriet for 0,98 mio. kr., således at den samlede budgetramme overholdes. Finansieringen af prisreduktionen på byggegrunden kan ske via et restpuljebeløb på 4,7 mio. kr. i ældrebolighandlingsplanen, der er afsat til inventar i servicearealer, 7

10 flyttehjælp, usikkerhed vedr. indeksregulering mv. Prisreduktionen påvirker derfor ikke den samlede budgetramme for ældrebolighandlingsplanen. Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på kr. pr. bolig. Det bemærkes, at en andel af den kommunale indtægt ved salg af grund skal tilføres boligerne på Elme Allé 8, da en del af grunden, der bygges på, har været udmatrikuleret til boligerne. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 1,487 mio. kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 39,23 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 26 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at de foreslåede tilpasninger af byggeprojektet godkendes 8

11 2. at gulventreprisen genudbydes i begrænset udbud 3. at byggeriet påbegyndes i oktober at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 5. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 6. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til kr. (inkl. moms) 7. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 8. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 9. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 10. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 11. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 12. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne 13. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 9

12 14. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 15. at der godkendes en starthusleje på kr. pr. m2 16. at skema B for etablering af 26 plejeboliger ved Møllehjemmet i Auning godkendes med en anskaffelsessum på kr. (inkl. moms) 17. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. På voksen- og plejeudvalgets møde præsenterede Norddjurs Kommunes byggerådgiver et forslag til tilpasninger af byggeriet med henblik på at opnå en besparelse på 1,07 mio. kr../. Forslaget er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget indstiller, at forslaget anvendes som grundlag for, at forvaltningen kan foretage de nødvendige tilpasninger sammen med entreprenørerne, således at anlægsrammen overholdes../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 10

13 3. Ombygning af 10 boliger i Dolmer Have Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. november 2010 skema A for ombygning af 10 boliger i Dolmer Have. Den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen er på et møde den 14. april 2011 forelagt tegninger af de ombyggede boliger. Norddjurs Kommune har nu gennemført et udbud i fagentrepriser med tildelingskriteriet laveste pris. Kommunens byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Nedenstående tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud på håndværkerydelserne Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum Murerentreprise Murerfirma Bent Klausen ApS Tømrerentreprise CPC Entreprise VVS-entreprise Per Møller ApS El-entreprise Elcon Grenaa A/S Malerentreprise Malerfirma Andreassen I alt Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 11,70 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 1,13 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 0,90 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet.,/, Anlægsbudgettet for byggeriet er vedlagt som bilag. Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2 pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på kr. pr. bolig. Ud over udgiften til håndværkere og byggerådgivere skal budgetrammen indeholde udgifter til køb af den eksisterende bygning, tilslutningsafgifter, byggesagsgebyrer, bygherreleverancer, vinterforanstaltninger, uforudsigelige udgifter mv. 11

14 Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud er mulighed for at afsætte et tilfredsstillende beløb til dækning af samtlige udgifter, og at der derfor er grundlag for at gennemføre byggeriet inden for den afsatte budgetramme. Byggesummen vil således ikke medføre en ændring af den samlede anlægs- og driftsøkonomi for ældrebolighandlingsplanen. På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2010 blev der givet en anlægsbevilling på kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 12,11 mio. kr. I løbet af efteråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for ombygningen af 10 boliger i Dolmer Have. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 10 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeriet påbegyndes i november

15 2. at budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes 3. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne 4. at der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til kr. (inkl. moms) 5. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med salg af grund, der skal anvendes til plejeboliger 6. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer 7. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer 8. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet 9. at der tildeles et samlet rådighedsbeløb på kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer 10. at der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne. 11. at der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen 12. at der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning 13. at der godkendes en starthusleje på kr. pr. m2 13

16 14. at skema B for etablering af 10 plejeboliger i Dolmer Have ved ombygning godkendes med en anskaffelsessum på kr. (inkl. moms) 15. at skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på kr. (ekskl. moms) Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen../. På mødet blev skema B for plejeboliger og servicearealer samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet udleveret. 14

17 4. Revideret ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommunes ældrebolighandlingsplan er nu kommet så langt, at beboerne er flyttet ind i de nye byggerier på Skovstjernen, Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten (delvist). Beboerne i de ombyggede boliger i Allingåbro og Ørsted er ligeledes flyttet ind. Desuden forventes arbejdet med ombygning af Vestervang til en handicapinstitution at starte op primo oktober Endelig har der netop været afholdt licitation på byggerierne af 42 plejeboliger ved Grønnegården og 26 plejeboliger ved Møllehjemmet samt ombygningen af 10 kommunalt ejede boliger ved Dolmer Have. Byggeriet ved Møllehjemmet medfører en justering af kommunens indtægt ved grundsalg. Samtidig er det i takt med ældrebolighandlingsplanens gennemførelse muligt at foretage en mere præcis fordeling af de forskellige følgeomkostninger i form af udgifter til flyttehjælp, genhusning af beboere mv. Som følge heraf er der nu udarbejdet et forslag til en revideret ældrebolighandlingsplan, hvor der er taget højde for følgende: Forøgelse af den kommunale nettoudgift med 1,0 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af plejeboliger ved Møllehjemmet (som følge af nedsat grundpris). Udgifter til flyttefirmaer mv. i forbindelse med beboernes indflytning i de nye boliger. Udgifter til tomgangshusleje i forbindelse med ombygningen af Vestervang. Udgifter til genhusning af beboere fra Dolmer Have på Lyngbygård../. En samlet opgørelse over udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen er vedlagt som bilag. Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at den samlede udgift til ældrebolighandlingsplanen fortsat vil holde sig inden for den afsatte budgetramme på 1,0 mio. kr. 15

18 Det skal bemærkes, at der i ældrebolighandlingsplanen ikke er indregnet mulige indtægter ved salg af Hedebo-Centret, Lyngbygård, Nørrevang og Voldby Plejehjem. Velfærdsdirektøren indstiller, at det reviderede forslag til ældrebolighandlingsplan godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 16

19 Niels Erik Iversen Jytte Schmidt Olaf K. Madsen Kirsten Grethe Jensen Lars Sørensen Inger K. Andersen Pia Bjerregaard 17

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2011 Sted : Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato : 27. januar 2011 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Deltog Niels

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : 15.35 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

SKEMA A (BASCON TDA OG ØL) m2 boligareal inkl. moms = 74% fordeling

SKEMA A (BASCON TDA OG ØL) m2 boligareal inkl. moms = 74% fordeling SKEMA A 30.11.16 (BASCON TDA OG ØL) Fra Skema A budget pkt. 2 3.600 m2 boligareal inkl. moms = 74% fordeling 1.289 m2 serviceareal inkl. moms 26% fordeling Sammenligningsgrundlag udbud Bolig (74%) og serviceareal

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB

BERETNING OG BYGGEREGNSKAB Sag nr. MM1-740/741 BERETNING OG BYGGEREGNSKAB STAMDATA Adresse: Matr. nr.: Ejer: Tilsynskommune: Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand. 18-q, Jersie By, Jersie. Solrød Kommune. Solrød Kommune. Sags

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

Referat. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl.

Referat. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. Djurs Mad I/S Referat Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 16:20 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (næstformand) Marianne Kirkegaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 06. december 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden :

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden : Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 19. maj 2016 Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 1. Resume Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Bygningsafdelingen Magistratens 3. Afdeling Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Indstilling. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst.

Indstilling. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. februar 2013. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Anlægsbevilling

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/ Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ /. Version 2,

Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/ Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ /. Version 2, Indstilling vedr. licitationsresultat/ Udbudspakke 04/ E800/04-1900 Byggeplads Nyt Aalborg Universitetshospital/ 2015-06-01/. Version 2, 2015-06-03 Nyt Aalborg Universitetshospital/ Region Nordjylland/

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere