VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen Skattemæssige forhold Regnskabsaflæggelse Definition på et partnerselskab Nærmere om komplementaren Reglerne for aktieselskaber gælder med de fornødne tilpasninger Stiftelse af et partnerselskab Ledelsen i partnerselskaber Medarbejderrepræsentation Fusion og spaltning af partnerselskaber Omdannelse af partnerselskaber Opløsning af partnerselskaber Indledning Aktieselskabsloven har siden 1917 indeholdt bestemmelser, der har omtalt virksomhedsformen kommanditaktieselskab. I 1996 blev virksomhedsformen relanceret under det supplerende navn partnerselskab. Relanceringen i 1996 medførte, at der blev foretaget visse ændringer i reguleringen for denne virksomhedsform. I forbindelse med udarbejdelsen af selskabsloven blev det vurderet, at reguleringen for kommanditaktieselskaber som udgangspunkt var hensigtsmæssig. På enkelte punkter blev reguleringen dog ændret og præciseret, herunder således at hovednavnet for denne virksomhedsform blev ændret til partnerselskaber. Formålet med denne vejledning er at give et overblik over de regler, der gælder for partnerselskaber, herunder ikke mindst på de punkter, hvor partnerselskaber adskiller sig fra aktieselskaber og anpartsselskaber Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen Virksomhedsformen partnerselskab var oprindelig tiltænkt opstartsvirksomheder, da der erfaringsmæssigt ofte kan være store underskud i begynderfasen. Grundtanken bag partnerselskaberne og de to typer af virksomhedsdeltagere, jf. også afsnit 2 nedenfor, var en virksomhedsform tiltænkt iværksættere, hvor initiativtageren/ideskaberen (som komplementar) Oktober

3 og en række investorer (som kommanditister) i fællesskab kunne anvende partnerselskabsformen som rugekasse for en forretningside eller lignende. På trods af disse intentioner med hensyn til brugen af virksomhedsformen har virkeligheden vist sig at være en lidt anden. Siden der i 1996 blev fastsat nye regler for partnerselskaber, har virksomhedsformen især været anvendt indenfor bestemte brancher som f.eks. ejendomssektoren, privathospitaler/klinikker og værksteder for bilsyn og anden servicevirksomhed, og specielt kædevirksomheder. De seneste par år er også en række advokat- og revisionsvirksomheder blevet etableret som partnerselskaber. Et udtræk fra CVR-registeret viser, at der den 1. oktober 2010 var 224 partnerselskaber, mens der på denne dato var ca aktieselskaber og anpartsselskaber Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold er ikke omfattet af denne vejledning, men overordnet set adskiller partnerselskaber sig skattemæssigt ser fra aktieselskaber og anpartsselskaber med følgende karakteristika: Et partnerselskab betragtes ikke som et selvstændigt skattesubjekt, og er dermed ikke omfattet af selskabsskatteloven. Selvstændig skattesubjektivitet efter selskabsskatteloven forudsætter nemlig, at ingen hæfter personligt for selskabets forpligtelser. I et partnerselskab er der mindst en selskabsdeltager, komplementaren, der hæfter personligt. Kommanditaktionærer og komplementarer beskattes personligt af deres andel af selskabets resultat d.v.s. både ved overskud og tab Regnskabsaflæggelse Partnerselskaber har pligt til at aflægge årsregnskaber efter årsregnskabsloven ligesom aktieselskaber og anpartsselskaber. Årsregnskabsloven indeholder ikke særlige bestemmelser om regnskabsaflæggelsen for partnerselskaber, og der er således ikke forskel på kravene til en årsrapport for et partnerselskab og en årsrapport for et aktieselskab eller anpartsselskab. Årsrapporten for et partnerselskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Oktober

4 2. Definition på et partnerselskab Et partnerselskab er i selskabslovens 5, nr. 21 defineret som et kommanditselskab, jf. 2, stk. 2 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Et kommanditselskab er kendetegnet ved, at der er to forskellige typer af selskabsdeltagere, kommanditisten, som hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser og komplementaren, der hæfter ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Der skal være mindst to forskellige fysiske eller juridiske personer som selskabsdeltagere. I et partnerselskab skal kommanditisternes begrænsede indskud desuden være indbetalt i overensstemmelse med reglerne om indbetaling af kapital for aktieselskaber og fordelt på aktier. Partnerselskabet adskiller sig således fra et almindeligt K/S på følgende hovedpunkter: 1. Selskabskapitalen skal følge reglerne om indbetaling af selskabskapitalen svarende til, hvad der gælder for aktieselskaber og anpartsselskaber. 2. Selskabet skal have en fast kapital. 3. Selskabet skal have en struktur svarende til et aktieselskabs. Kommanditaktionærerne har - med respekt for komplementarernes rettigheder - indflydelse på selskabets anliggender qua deres indflydelse på selskabets generalforsamling. Efter selskabslovens 359 er partnerselskaber pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte kommanditaktiselskab, partnerselskab eller forkortelsen P/S. Dette gælder både med hensyn til partnerselskabets hovednavn og eventuelle binavne Nærmere om komplementaren Alle såvel fysiske som juridiske personer kan være komplementar i et partnerselskab. Både i partnerselskaber og kommanditselskaber, der stiftes efter den 1. juli 1996, skal komplementarer have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Af eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser kan nævnes: komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan med et antal medlemmer, evt. formanden komplementaren har vetoret overfor ændring af selskabets vedtægter - eller ændring kan kun foretages med komplementarens godkendelse komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet komplementaren indgår i selskabets tegningsregel Oktober

5 Af eksempler på økonomiske beføjelser kan nævnes: komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets overskud eller af bruttoindtægter komplementaren er tillagt en rimelig andel i kommanditselskabets likvidationsprovenu - eller af indtægt ved salg af selskabets aktiver komplementaren modtager forrentning af indskud/egenkapital i kommanditselskabet komplementaren modtager forrentning af komplementarens egenkapital som kompensation for den personlige og ubegrænsede hæftelse komplementaren har foretaget kommanditistindskud af en rimelig størrelse Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at komplementaren skal have økonomisk beføjelse i forhold til den ubegrænsede hæftelse. Hvis komplementaren tillige har foretaget indskud som kommanditist vil de økonomiske beføjelser, som følger af komplementarens aktier, ikke være tilstrækkelige. Hvis komplementaren er en juridisk person, er det i forbindelse med vurderingen af de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser vigtigt at have for øje, at komplementaren skal betragtes som en selvstændig uafhængig, juridisk person. Ledelsen i partnerselskabet skal således altid lave en selvstændig vurdering i forhold til komplementarens interesser og økonomiske situation. Ovenstående lister kan ikke anses for en udtømmende gennemgang, idet der altid vil være tale om en konkret vurdering baseret på partnerselskabets forhold. For at komplementaren kan siges uigenkaldeligt at have fået tillagt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, stilles der krav om, at rettighederne fremgår af vedtægterne eller alternativt en tilsvarende forpligtende aftale. 3. Reglerne for aktieselskaber gælder med de fornødne tilpasninger I henhold til selskabslovens 358 finder lovens regler om aktieselskaber med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber. Formuleringen de fornødne tilpasninger skal forstås i sammenhæng med de tilpasninger, som måtte være nødvendige i forhold til aktieselskabers faste struktur omkring vedtægter, tegningsret og kapitalforhold. I modsætning til aktieselskaber er der i partnerselskaber en komplementar, der som modsvar på sin personlige hæftelse skal have nogle økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Oktober

6 Dette medfører eksempelvis, at et partnerselskab skal have en kapital på minimum kr indbetalt af kommanditaktionærerne. Et partnerselskab skal have en ledelse svarende til ledelseskravene for aktieselskaber, jf. også afsnit 5 nedenfor. Det vil imidlertid være muligt som følge af selskabsformen, at komplementaren eksempelvis tillægges en vetoret overfor valg af medlemmer til bestyrelse eller tilsynsråd eller en af bestyrelsen eller tilsynsrådet udpeget direktør. Der kan imidlertid ikke tillægges komplementaren udpegnings- eller afskedigelsesret af en direktør, da denne beføjelse tilhører det øverste ledelsesorgan, jf. selskabslovens 111. Komplementaren kan derimod tillægges udpegningsret til et eller flere medlemmer af det øverste ledelsesorgan, dog ikke flertallet, jf. selskabslovens 120. Komplementaren kan som nævnt foretage indskud i selskabet. Der er endvidere intet i vejen for, at komplementaren erhverver kommanditaktier. Det er herved ikke i strid med lighedsgrundsætningen i 45, at en sådan selskabsdeltager har visse væsentlige økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser som følge af selskabsforholdet. Denne afvigelse ses begrundet i denne særlige selskabstype. Som det tidligere er nævnt, er der i partnerselskaber tale om tilpasninger i forhold til de almindelige regler for aktieselskaber. Dette forhold er tidligere beskrevet og følger af den særlige selskabsdeltager i form af den ubegrænset hæftende komplementar. På de øvrige punkter skal partnerselskaber følge reguleringen for aktieselskaber uden ændringer. Som et par eksempler herpå kan nævnes: at selve ledelsesstrukturen skal følges som for aktieselskaber og at de krav, der er i selskabsloven, om en fast kapital som er fordelt på aktier i selskabet, også skal være opfyldt. Reglerne om udbetaling af udbytte, herunder ekstraordinært udbytte, fra et partnerselskab vil følge reglerne herfor for aktieselskaber og anpartsselskaber, ligesom et partnerselskab vil kunne erhverve egne kapitalandele efter reglerne i selskabslovens kapitel 12. De regler, der gælder, når et selskab skal ophøre (ved likvidation, tvangsopløsning og betalingserklæring), gælder tilsvarene for partnerselskaber, dog skal komplementaren medunderskrive på en betalingserklæring, jf. også nedenfor. 4. Stiftelse af et partnerselskab Et partnerselskab stiftes som udgangspunkt på samme måde som et aktieselskab. Oktober

7 Der gælder dog visse yderligere krav udover de almindelige regler for aktieselskabers stiftelse, når der er tale om stiftelse af et partnerselskab. Disse yderligere krav omhandler de oplysninger, der skal fremgå af stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Ved stiftelse af partnerselskaber skal følgende således også fremgå: At stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysning om den eller de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, bopæl, og eventuelt CVR-nummer, Hvorvidt den eller de fuldt ansvarligere deltagere skal foretage indskud og i bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget. De regler, der i øvrigt gælder om kommanditaktionærernes indflydelse i selskabet, nærmere betegnet som de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, skal fremgå af vedtægterne. Vedtægterne for et partnerselskab skal således opfylde de krav, der gælder til vedtægterne for et aktieselskab, samt de særlige krav der gælder for partnerselskabet, hvilket vil sige: De regler der gælder om retsforholdet mellem kommanditaktionærerne og komplementarerne skal indarbejdes i vedtægterne. Partnerselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet kommanditaktieselskab, partnerselskab eller forkortelsen P/S. 5. Ledelsen i partnerselskaber Den nye selskabslov giver mulighed for at vælge imellem to forskellige ledelsesstrukturer i aktieselskaber (kapitalselskaber). Det samme gør sig gældende for et partnerselskab. Partnerselskaber kan ligesom aktieselskaber vælge mellem to modeller. Den ene model er, at der vælges en bestyrelse og en direktion, hvor bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, mens direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse. I den alternative model ledes selskabet af en direktion, der både varetager den overordnede, strategiske ledelse samt den daglige ledelse af kapitalselskabet, mens et tilsynsråd, der er valgt af generalforsamlingen, fører tilsyn med direktionen. I aktieselskaber og dermed også i partnerselskaber er det ikke muligt at vælge en ledelsesmodel kun med en direktion, således som det er tilfældet i anpartsselskaber. Oktober

8 Det er også vigtigt at holde fast i, at det forhold, at der er en komplementar i et partnerselskab, ikke medfører, at det er muligt at undlade en direktion i selskabet. Der er dog ikke noget i vejen for, at komplementaren, når denne er en fysisk person (hvilket dog er meget atypisk), både kan være komplementar samt vælges til direktør. Ansættelsen af komplementaren som direktør henhører dog under det øverste ledelsesorgans kompetence, dvs. enten bestyrelsen eller tilsynsrådet. Der kan således ikke tillægges en særlig ret for komplementaren til at være direktør i henhold til vedtægten. Dette følger af det almindelige over-/underordnelsesforhold mellem det øverste ledelsesorgan og direktionen. Hvis komplementaren er en juridisk person, er det ikke muligt for det øverste ledelsesorgan at ansætte komplementaren som direktør, da der er krav om, at direktøren skal være en fysisk person, medmindre der er tale om et rederipartnerselskab, jf. selskabslovens 112, stk. 2. Direktøren i et sådant rederipartnerselskab kan være et enkeltmandsfirma eller et interessentskab. Det kan være en forudsætning for stiftelsen af et partnerselskab, at komplementaren skal være direktør for partnerselskabet. Afskediges komplementaren herefter som direktør, vil denne muligvis som følge af de almindelige aftaleretlige regler kunne opsige partnerselskabsaftalen, og derved fratræde som komplementar. Selskabet må herefter enten omdanne sig til et aktieselskab, likvidere eller vælge en anden komplementar. Hvis du ønsker, at vide mere om den nye ledelsesstruktur, henvises der til Erhvervsstyrelsens vejledning om ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer. 6. Medarbejderrepræsentation Da et partnerselskab i store træk følger strukturen og reglerne, herunder reglerne om ledelse for et aktieselskab, vil der også i et partnerselskab være mulighed for at vælge selskabsrepræsentanter/koncernrepræsentanter, hvis partnerselskabet i øvrigt opfylder reglerne i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Selskabsrepræsentanter og koncernrepræsentanter vælges til det øverste ledelsesorgan, det vil sige enten til bestyrelsen, hvis en sådan findes, ellers til tilsynsrådet. 7. Fusion og spaltning af partnerselskaber I henhold til selskabslovens 358 finder selskabslovens regler om aktieselskaber med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber, jf. også afsnit 3 ovenfor. Dette fører umiddelbart til, at partnerselskaber også kan fusionere og spalte, idet der hverken i lovteksten eller bemærkninger er anført, at der skulle gælde en undtagelse med hensyn til spaltninger. Oktober

9 Erhvervsstyrelsen har tidligere haft en administrativ praksis om, at det ikke var muligt for et partnerselskab at deltage i en fusion eller spaltning. Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2010 ændret praksis, således at partnerselskaber i et vist omfang kan deltage i fusioner og spaltninger, jf. nedenfor. Spørgsmålet er herefter, hvilke selskabstyper som et partnerselskab kan deltage i en fusion eller spaltning med. Der er ingen tvivl om, at ligesom aktieselskaber og anpartsselskaber ikke kan deltage i spaltninger med virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, så kan partnerselskaber ligeledes ikke deltage i spaltninger med sådanne virksomheder. Spørgsmålet er imidlertid, om et partnerselskab kan deltage i en fusion eller spaltning, hvor de øvrige deltagende selskaber er aktieselskaber og anpartsselskaber. På et meget væsentligt punkt adskiller partnerselskaber sig fra aktieselskaber og anpartsselskaber, idet der i partnerselskaber er en eller flere deltagere (komplementarerne), der hæfter ubegrænset for partnerselskabets forpligtelser, mens samtlige deltagere i et aktieselskab eller anpartsselskab har begrænset hæftelse for selskabets forpligtelser. Det må som følge heraf antages, at denne afgørende forskel er en hindring for, at et partnerselskab kan deltage i en fusion eller spaltning med et aktieselskab eller anpartsselskab, og dette gælder, uanset om partnerselskaber skulle være det indskydende selskab eller et af de modtagende selskaber i en spaltning eller det fortsættende selskab eller et af de ophørende selskaber i en fusion. Dette skal også ses i sammenhæng med den væsentlige skattemæssige forskel, der er på aktieselskaber og anpartsselskaber på den ene side og partnerselskaber på den anden. Hvis et partnerselskab skal deltage i en fusion eller spaltning med et aktieselskab og/eller anpartsselskab, vil det således være nødvendigt først at omdanne virksomheden til et aktieselskab, som herefter vil kunne deltage i fusionen eller spaltningen. Et partnerselskab kan således alene deltage i fusioner eller spaltninger med andre partnerselskaber. Hvis et partnerselskab deltager i en fusion eller spaltninger med et eller flere andre partnerselskaber, vil det være nødvendigt at foretage visse tilpasninger til selskabslovens sædvanlige fusions- eller spaltningsregelsæt, idet der som nævnt i samtlige de deltagende partnerselskaber er en eller flere komplementarer, der hæfter ubegrænset for den enkelte virksomheds forpligtelser, og som modsvar herpå har en række økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Oktober

10 Det vil således i forbindelse med en fusion eller spaltning, hvor der deltager partnerselskaber, være nødvendigt blandt andet at tage stilling til, hvorledes denne ubegrænsede hæftelse skal håndteres i samtlige de deltagende selskaber. Spaltninger og fusioner er karakteriseret ved, at der er tale om en transaktion, hvor der gælder universalsuccession, og som følge heraf vil hæftelsen for de pågældende forpligtelser, der overføres fra det indskydende selskab i en spaltning eller de ophørende selskaber i en fusion, som led i transaktionens gennemførelse blive overført til de modtagende selskabers komplementar, og det er naturligvis afgørende, at vurderingsmændene i forbindelse med udarbejdelse af en eventuel erklæring om kreditorernes stilling tager denne udskiftning af komplementaren med i betragtning. Hvis der er tale om en spaltning af et partnerselskab med to eller flere kommentarer til to eller flere nye selskaber, der opstår som led i spaltningen, og hvor de hidtidige komplementarer fordeles ud i de nye selskaber, vil der udover de sædvanlige krav ved spaltninger endvidere være krav om, at samtlige komplementarer skal samtykke i spaltningen. 8. Omdannelse af partnerselskaber Omdannelse fra en virksomhedsform til en anden kræver, at der er lovhjemmel hertil. Hvis der ikke er en sådan lovhjemmel, vil det ikke være muligt at omdanne sig, og man vil derfor være nødsaget til at opløse den eksisterende virksomhed og derefter etablere virksomheden i den nye virksomhedsform. I henhold til selskabsloven er der visse omdannelsesmuligheder for partnerselskaber. I henhold til selskabslovens 323 kan et aktieselskab således omdanne sig til et partnerselskab, ligesom et partnerselskab i medfør 324 kan omdanne sig til et aktieselskab. Selskabsloven indeholder ikke mulighed for, at et anpartsselskab kan omdanne sig til partnerselskab, eller at et partnerselskab kan omdanne sig til anpartsselskab. I sådanne tilfælde vil man således være nødsaget til at anvende aktieselskab som en mellemstation, således at man eksempelvis omdanner anpartsselskabet til et aktieselskab for derefter at foretage en videre omdannelse til et partnerselskab. Ved en omdannelse til eller fra partnerselskab er det et krav, at vedtægterne skal tilpasses, så de opfylder kravene til den ændrede virksomhedsform. Hvis der eksempelvis er tale om et aktieselskab, der skal omdannes til et partnerselskab, vil det således være et krav, at vedtægterne for aktieselskabet tilpasses til reglerne for partnerselskaber, hvilket blandt andet vil indbefatte, at der i vedtægterne skal indbygges regler om komplementaren, herunder om de forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder, jf. også afsnit 2.1. ovenfor. Oktober

11 Hvis der derimod er tale om omdannelse af et partnerselskab til aktieselskab, vil det være et krav, at samtlige vedtægtsbestemmelser, der har været affødt af, at der hidtil har været en komplementar, udgår. I forhold til omdannelse af partnerselskaber til aktieselskaber er det vigtigt at være opmærksom på, at komplementaren også efter omdannelsen hæfter for de forpligtelser, der er indgået i partnerselskabet, før omdannelsen er gennemført. Omdannelsen fra aktieselskab til partnerselskaber eller fra partnerselskab til aktieselskab har virkning fra, vedtægterne er tilpasset, og når omdannelsen er registreret i Erhvervsstyrelsens itsystem. 9. Opløsning af partnerselskaber Selskabsloven indeholder ikke særlige regler for opløsning af partnerselskaber. Det vil således være selskabslovens almindelige regler om opløsning af aktieselskaber, der også vil gælde i forhold til partnerselskaber. Solvente partnerselskaber vil således kunne opløses ved en likvidation, jf. 217 til 224, samt ved en såkaldt betalingserklæring, jf. selskabslovens 216. Insolvente partnerselskaber opløses ved konkurs. Endelig kan et partnerselskab sendes til tvangsopløsning, hvis selskabet lider af en række grundlæggende mangler. Det drejer sig blandt andet om manglende indsendelse af årsrapporter og manglende ledelse og eventuel revisor. I forhold til opløsning ved erklæring, jf. selskabslovens 216, skal det bemærkes, at en sådan opløsning for aktieselskaber og anpartsselskaber kræver, at samtlige selskabets kapitalejere underskriver en erklæring. Erhvervsstyrelsen stiller i henhold til styrelsens administrative praksis krav om, at hvis partnerselskaber anvender denne opløsningsmetode, så skal komplementaren som følge af den pågældendes hæftelse også underskrive denne erklæring. Som nævnt ovenfor i afsnit 2 er et partnerselskab ligesom et kommanditselskab karakteriseret ved, at der er to forskellige typer selskabsdeltagere. Det drejer sig om kommanditisterne, som hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser, og komplementaren, der hæfter ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Som nævnt ovenfor må komplementaren og kommanditisterne derfor ikke være en og samme person, hvilket svarer til, hvad der også gælder i kommanditselskaber Hvis komplementaren og kommanditisterne i et kommanditselskab bliver den samme juridiske eller fysiske person, betragtes kommanditselskabet som opløst uden videre. Registreringen af et partnerselskab er imidlertid en retsevneregistrering, og hvis denne situation med sammenfald mellem kommanditisterne og komplementaren derimod opstår i et partnerselskab, så vil Erhvervsstyrelsen give selskabet en frist på fire uger, hvor de enten skal have en ny komplementar eller kommanditist, således at der atter er forskel herpå, eller der skal træffes Oktober

12 beslutning om opløsning af selskabet, f.eks. en beslutning om at træde i likvidation. Hvis Erhvervsstyrelsen ved udløbet af 4 ugers fristen konstaterer, at selskabet ikke har bragt forholdet i orden, vil styrelsen uden yderligere varsel sende partnerselskabet til tvangsopløsning i skifteretten. Oktober

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktieog anpartsselskaber 56 UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, juli 2006 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 622. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 Partnerselskab Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen Cand.Merc.Aud. Kandidatafhandling Dato: 14. januar 2014

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere