Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firmabil / Egen bil. Skat 2015"

Transkript

1 Firmabil / Egen bil Skat 2015

2 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3 Skattefri befordringsgodtgørelse 2.4 Modregning 2.5 Dokumentation og bogføring 2.6 Indberetning 3. Leasing 3.1 Leasingbiler med lav beskatning 3.2 Gen-leasing og re-leasing 3.3 Flex-leasing 3.4 Split-/dele-leasing 4. Valg af bilordning 4.1 Gratis App til flere platforme 2

3 Valg af bilordning er et kompliceret spørgsmål, som kræver grundige overvejelser og analyser. Det helt store spørgsmål for mange er, om det er en fordel at have en firmabil til rådighed som fri bil, eller om man skal vælge at have egen bil med mulighed for refusion for erhvervsmæssig kørsel. Svaret kræver ofte omfattende beregninger og forudsætter et indgående kendskab til regler og praksis for beskatning af fri bil samt betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Deloitte har udviklet en meget let tilgængelig beregningsmodel, som ud fra få parametre giver en meget præcis indikation af, hvilket valg der er det mest optimale i den konkrete situation. Modellen kan downloades som App fra og er yderligere beskrevet i afsnit 4. Denne publikation indeholder en kort introduktion til regler og praksis for beskatning af fri bil samt for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil gældende pr. 1. januar

4 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet Beskatning af fri bil forudsætter, at bilen er stillet til rådighed af en arbejdsgiver til privat brug, og reglerne gælder således først og fremmest for medarbejdere. En samlever eller ægtefælles brug af firmabilen medfører ikke yderligere beskatning. Det er kun medarbejderen, der kan få stillet fri bil til rådighed og dermed blive beskattet. Reglerne gælder også for personer, der er medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn m.m. samt for selvstændigt erhvervsdrivende, der har valgt at bruge reglerne i virksomhedsordningen. 1.2 Beregningsgrundlag Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning. Beregningsgrundlaget afhænger af, om bilen er over eller under 36 måneder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver anskaffer bilen (indgåelse af bindende aftale om køb, leje eller leasing). Beregningsgrundlaget ændrer sig ikke for en firmabil (fra regelsættet for nye biler til regelsættet for brugte biler) medmindre bilen faktisk handles (skifter ejer) på et tidspunkt, der ligger mere end 36 måneder efter 1. indregistrering. Køb af en firmabil ved udløb af leasingperioden anses for ejerskifte, ligesom et sale-and-lease-back arrangement gør. Hvis en firmabil overdrages til et andet (koncern-) selskab, f.eks. som led i en omstrukturering, kan det anses for et reelt ejerskifte, hvorimod salg og tilbagekøb af samme bil ikke accepteres skattemæssigt, medmindre der er en klar forretningsmæssig begrundelse for arrangementet. Nye biler (under 36 måneder) Som beregningsgrundlag for nye biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter 1. indregistrering, anvendes nyvognsprisen. Dette er en datoregel. Efter de første 36 måneder nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris. Dette er en månedsregel og nedsættelsen sker ud fra bilens alder i antal måneder regnet fra den måned, hvori bilen blev indregistreret første gang. 4

5 Nyvognsprisen Nyvognsprisen er bilens pris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør. Jævnfør gældende praksis skelnes der mellem normalt tilbehør og ekstra tilbehør ud fra registreringsafgiftsloven. Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr, herunder også ekstra udstyr på f.eks. kampagnemodeller, hvis udstyret monteres af fabrika tions- eller importørvirksomheden. Efter registreringsafgiftsloven kan ekstra udstyr og arbejdsydelser undtages fra registreringsafgift, hvis udstyret leveres og monteres af forhandleren efter aftale mellem forhandler og bruger, og udstyret er særskilt anført på slutsedlen som ekstra tilbehør. Brugte biler (over 36 måneder) Beregningsgrundlaget for brugte biler, der er anskaffet mere end 36 måneder efter 1. indregistrering, opgøres til arbejdsgiverens købspris, inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter (modsat løbende reparations- og vedligeholdelsesudgifter). For brugte biler skelnes der ikke mellem normalt tilbehør og ekstra udstyr. Det er bilens samlede købspris/faktura, som udgør beregningsgrundlaget. 5

6 1.3 Skattepligtig værdi Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres til: 25% af de første kr. af beregningsgrundlaget og 20% af resten. Uanset om beregningsgrundlaget opgøres med udgangspunkt i nyvognsprisen, 75% af nyvognsprisen eller købsprisen, skal det altid udgøre minimum kr. Den skattepligtige værdi forøges med et miljøtillæg. Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi. Miljøtillægget udgør den årlige ejerafgift/vægtafgift inkl. tillæg for dieselbiler uden partikelfilter, men ekskl. udligningsafgift (for visse diesel biler) og privatbenyttelsesafgift gange 1,5, det vil sige tillæg med 150%. Hvad indgår i den skattepligtige værdi Driftsmæssige udgifter ved brug af firma bilen er indeholdt i den skattepligtige værdi, og arbejdsgiver kan afholde sådanne udgifter, uden medarbejderen beskattes yderligere. Det er udgifter, der kan betegnes som ordinære driftsudgifter, f.eks. udgifter til benzin/diesel, forsikringer, vægtafgift, ejerafgift samt reparationer og vedligeholdelse, herunder kør-videre-produkter såsom olie, vask, sprinklervæske mv. Udgifter til garage, parkeringsplads, parkeringsafgifter, færgebilletter, biltog, motorvejs- og broafgifter samt indkøb af f.eks. skiboks, barnestol og lign. er ikke udgifter af driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i den skattepligtige værdi. Hvis arbejdergiver afholder sådanne udgifter, er der tale om et skattepligtigt gode, som skal beskattes særskilt. 6

7 Eksempel: Bilen er indregistreret første gang den 20. oktober Beregningsgrundlaget nedsættes fra og med oktober 2014, uanset om bilen først er leveret senere f.eks. i november/december 2011 og uanset hvornår den pågældende medarbejder har fået bilen stillet til rådighed Jan-sep 2014 Okt-dec Nyvognspris Nedslag, efter 36 mdr Beregningsgrundlag % af kr % af beløb herover + Miljøtillæg (grøn ejerafgifter = kr.) Skattepligtig værdi pr. år Skattepligtig værdi pr. måned Egenbetaling Hvis medarbejderen i indkomståret har betalt arbejdsgiveren med beskattede midler for at have bilen til rådighed, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende år med et tilsvarende beløb. Det er uden betydning, om egenbetalingen sker ratevis over året eller som en samlet betaling én gang om året. Udgifter, som medarbejderen selv betaler, reducerer som hovedregel ikke den skattepligtige værdi. Hvis medarbejderen betaler for ordinære driftsudgifter, kan de refunderes af arbejdsgiveren som udlæg efter regning, eller de kan modregnes i den skattepligtige værdi jf. nedenfor, som egenbetaling, hvis arbejdsgiver ikke ønsker at refundere disse. Betaling efter indkomstårets udløb eller til andre end den arbejdsgiver, der har stillet bilen til rådighed, reducerer ikke den skattepligtige værdi. 7

8 Betaler medarbejderen f.eks. for køb af benzin i udlandet eller andre ordinære driftsudgifter kan det modregnes som egenbetaling og dermed reducere den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende indkomstår. Det er dog en betingelse: At medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiver, og At arbejdsgiveren bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling. En medarbejder har ikke mulighed for selv at korrigere eller reducere den skattepligtige værdi af fri bil. Det kan kun ske af arbejdsgiver. Lønomlægning Det har ingen betydning for beskatningen, at en firmabilordning indgår som en del af en samlet lønpakke, eller at medarbejderen direkte bidrager til finansieringen ved at acceptere en generel og reel lønreduktion. En reduktion af brutto-/kontantlønnen anses ikke for en egenbetaling i skattemæssig forstand, fordi der netop ikke er tale om en betaling med beskattede midler. Der skal således ske fuld beskatning efter de almindelige regler, og en lønreduktion kan ikke modregnes i eller nedsætte den skattepligtige værdi. 1.4 Rådighed Hvis bilen kun er til rådighed for privat brug en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi med det antal måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Èn måned skal i denne forbindelse forstås som en sammenhængende 30-dages periode og ikke en kalendermåned. Har bilen eksempelvis være til rådighed i perioden 1. januar 20. juni og 10. august 31. december, skal medarbejderen beskattes af 11/12 af årsværdien, idet den bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. Også ved lejlighedsvis lån af en firmabil skal medarbejderen beskattes efter de almindelige regler. Det betyder, at en medarbejder skal beskattes for et helt år dog er der fradrag for det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Det betyder i princippet, at en låne-/rådighedsperiode på blot få timer medfører beskatning af værdien af fri bil for minimum én måned (1/12 af årsværdien). 8

9 Ved bilskift midt i en kalendermåned bør der i princippet ske beskatning af to biler i den pågældende måned, idet alene rådigheden over en firmabil medfører beskatning af min. én måned. Hvis begge biler ikke har været til rådighed samtidig, accepteres det dog, at kun den dyreste af bilerne beskattes i den pågældende måned. Det samme gælder, hvis en medarbejder skifter job midt i en måned og har fri bil til rådighed begge steder. Her skal den første arbejdsgiver beregne og beskatte værdi af fri bil for hele måneden på helt almindelig vis. Den nye arbejdsgiver skal også beregne værdi af fri bil for hele tiltrædelsesmåneden, men kan mod dokumentation tage hensyn til og modregne værdi af fri bil hos den tidligere arbejdsgiver. Opmagasinering/stilstandsforsikring Et ofte stillet spørgsmål er om man kan undgå beskatning af biler, som enten er sat til opbevaring, eller som f.eks. er omfattet af en stilstandsforsikring. Praksis er imidlertid ret klar på dette punkt, og hverken en stilstandsforsikring eller afmontering og deponering af nummerplader hos f.eks. et forsikringsselskab er i sig selv tilstrækkeligt til at undgå beskatning af fri bil. Det afgørende for at undgå beskatning af en fri bil er, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse og det kræver som udgangspunkt, at bilen afregistreres i CRM, og pladerne afleveres til SKAT. 1.5 El-biler El-biler er som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse. El-biler er fritaget for registreringsafgift indtil udgangen af 2015 og beregningsgrundlaget udgør alene anskaffelsesprisen inkl. moms. El-biler er ligeledes fritaget for ejerafgift og dermed skal den skattepligtige værdi heller ikke forhøjes med det særlige miljøtillæg. For at være fritaget for registreringsafgift og ejerafgift er det et krav, at der er tale om et egentlig eldrevet køretøj, dvs. en bil med et drivkraftsystem, som udelukkende består af en elmotor. 9

10 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil Hvis medarbejderen benytter egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan arbejdsgiveren godtgøre omkostningerne ved at udbetale en skattefri befordringsgodtgørelse (km-penge). Arbejdsgiver kan derimod ikke afholde eller refundere faktiske udgifter vedrørende medarbejderens private bil uden skattemæssige konsekvenser. Hvis medarbejderen har udgifter til f.eks. broafgifter, færgebilletter mv. i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, kan udgifterne dog dækkes af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. For at få dækket udgifterne, er det en forudsætning, at medarbejderen afleverer originalbilag. 2.1 Egen bil For at kunne få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, er det en betingelse, at medarbejderen kører i sin egen bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i medarbejderens eget navn. En bil, der er leaset i eget navn (privatleasing), sidestilles med egen bil. En bil, der er indregistreret i ægtefællens eller samleverens navn, anses også for at være egen bil, så længe parterne har fælles økonomi. En bil, der er indregistreret i et af forældrenes navne, anses tilsvarende for at være egen bil for barnet, når det kan dokumenteres, at barnet er den reelle ejer af bilen, har finansieret købet og afholder de løbende udgifter til bilen. 10

11 2.2 Erhvervsmæssig kørsel Der er i lovgivningen fastlagt følgende objektive kriterier for, hvilken befordring der anses for erhvervsmæssig: Befordring mellem sædvanlig bopæl og en arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Befordring mellem arbejdspladser. Befordring inden for samme arbejdsplads. 60-dages reglen betyder, at kørslen ikke længere vil blive anset for erhvervsmæssig, når en medarbejder har kørt fra sin bopæl til en arbejdsplads i mere en 60 arbejdsdage inden for 12 måneder. Derfor er medarbejderen heller ikke længere berettige til at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse. Når det skal vurderes, om 60-dages reglen er overholdt, er det ikke afgørende, om kørslen sker i egen bil, en andens bil eller med offentlig befordring. Det afgørende er, om medarbejderen blot har befordret sig mellem bopæl og den specifikke arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en forudgående 12-måneders periode. Hvis medarbejderen har et kørselsmønster, der indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en 12-måneders periode, anses kørslen for at være erhvervsmæssig. Der er ikke umiddelbart krav om at føre kontrol med, at reglen overholdes. Skattemyndighederne kan dog med fremadrettet virkning i indtil 12 måneder give skriftligt pålæg om, at det dokumenteres, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel (f.eks. ved kørselsregnskab). 11

12 2.3 Skattefri befordrings godtgørelse Både danske og udenlandske arbejdsgivere og hvervgivere kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejderen for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. For 2015 har Skatterådet fastsat følgende satser: 3,70 kr. pr. km. for de første km 2,05 kr. pr. km. herudover. Det er den samlede årlige kørsel i det pågældende indkomstår, der er afgørende for, om kørslen berettiger til høj eller lav sats. Ved erhvervsmæssig kørsel ud over km i det enkelte kalenderår, nedsættes kilometersatsen. Har en medarbejder flere arbejdsgivere samtidig eller i løbet af året, gælder kilometergrænsen for hver enkelt arbejdsgiver. Det er den faktiske kørsel i kalenderåret altså det faktiske kørselstidspunkt som er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes. Befordringsgodtgørelsen skal således beregnes efter de satser, der var gældende på datoen for kørslen selvom udbetalingen først sker med lønudbetalingen i det efterfølgende indkomstår/kalenderår. Udbetaler arbejdsgiver skattefri befordringsgodtgørelse med satser, som er lavere end Skatterådets satser, kan medarbejderen ikke tage fradrag for differencen mellem den modtage godtgørelse og Skatterådets satser. Udbetales der ingen godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel i egen bil, kan medarbejderen i stedet tage ligningsmæssigt fradrag (efter reglerne og med satser for befordring mellem hjem og arbejde). Hvis der udbetales godtgørelse med satser, der er højere end de anførte satser, er hele beløbet skattepligtigt som personlig indkomst, medmindre der sker en opdeling på udbetalingstidspunktet, og den andel af beløbet, som overstiger 12

13 satserne, behandles som løn. Der skal så indeholdes AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udbetalingen. 2.4 Modregning Faste månedlige eller årlige udbetalinger af godtgørelse er skattepligtige og anses for løn (A-indkomst), ligesom befordringsgodtgørelse er skattepligtig, hvis den fragår helt eller delvist i en forud aftalt kontantløn. Der gælder således et modregningsforbud. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af skattefri godtgørelse. Hvis der samtidig med udbetaling af godtgørelse er indgået aftale med medarbejderen om, at han/hun skal gå ned i løn, udvise løntilbageholdenhed eller der blot aftales en lavere løn ved ansættelsen, vil den udbetalte godtgørelse være skattepligtig. Godtgørelsen skal afregnes via et bogføringsbilag, som skal indeholde: Modtagerens navn, adresse og cpr-nummer Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål og eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen Kravet til arbejdsgivers kontrol betyder, at man skal være omhyggelig med udfyldelse af bogføringsbilagene, og at bilagene skal indeholde alle nødvendige oplysninger, således at det også er muligt at udføre en reel kontrol af de udbetalte beløb. 2.5 Dokumentation og bogføring For at medarbejderen kan få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, er det en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antal kørte kilometer. 13

14 Efter vores opfattelse må betingelserne anses for at være opfyldt, hvis ovennævnte punkter kan identificeres via et løn-/medarbejder-nr. Det vil sige, hvis navn og cpr-nr. samt satser og beregning blot fremgår af den lønseddel, hvor udbetalingen sker, og de øvrige oplysninger om dato, formål og adresse m.m. er registreret i et it-system, anses dokumentationskravene for opfyldt. Arbejdsgiver skal effektivt kunne kontrollere antal kørte kilometer, og derfor skal den, der godkender udbetalingen, kunne identificere den anførte destination. Det er som udgangspunkt ikke nok blot at angive et firmanavn eller en intern betegnelse. Den nøjagtige adresse skal anføres. Bogføringsbilag mv. bør attesteres af den person, der udfører kontrollen. 2.6 Indberetning Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er omfattet af indberetningspligt, og arbejdsgiver skal således indberette de beløb, der er udbetalt for året, i felt 48 til eindkomst. 3. Leasing Hvis arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for en medarbejder, skal medarbejderen beskattes efter samme regler, som gælder for firmaejede biler, og beregningsgrundlaget fastsættes, som om bilen var anskaffet af arbejdsgiver på leasingtidspunktet. Leases bilen højst 36 måneder efter bilens første indregistreringsdato, værdiansættes bilen med udgangspunkt i bilens nyvognspris. Er leasingaftalen indgået mere end 36 måneder efter første indregistrering, skal bilen værdiansættes til den pris, bilen har på aftaletidspunktet. Hvilken pris, bilen har på dette tidspunkt, er naturligvis et skøn. 3.1 Leasingbiler med lav beskatning Selvom reglerne for beskatning af firmabiler er ens uanset om arbejdsgiver køber eller leaser bilen, så er det dog i dag således, at selv den helt samme bilmodel med samme udstyrspakke ofte har et lavere beskatningsgrundlag, hvis den leases. Dette skyldes dog alene, at leasingselskaberne (som ejer af bilen) kan anskaffe bilen til en lavere pris end den pris, en almindelig arbejdsgiver kan anskaffe samme bil til. 14

15 At leasingselskaber også har mulighed for kun at afregne en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften for den periode, som leasingperioden/-aftalen dækker, påvirker derimod ikke beskatningsgrundlaget. Forholdsmæssig beregning og afregning af registrerings afgift benævnes ofte flex-leasing og er særskilt omtalt i afsnit 3.3 nedenfor. 3.2 Gen-leasing og re-leasing Skatterådet har i 2011 i to bindende svar taget stilling til, hvordan beregningsgrundlaget for leasede firmabiler skal fastsættes, når der sker re-/genleasing af samme bil efter udløb af en oprindelig leasingaftale efter 36 måneder. Skatterådet konkluderer, at man ikke blot kan fortsætte med at anvende det oprindelige beregningsgrundlag, medmindre det direkte fremgår af den oprindelige leasingaftale, at leasingtager kan vælge at forlænge aftalen på i øvrigt uændrede vilkår. I andre tilfælde skal det anses for indgåelse af en ny leasingaftale, og derfor vil der være tale om en ny aftale for en brugt bil (over 36 måneder). Det er så ikke længere nyvognsprisen, men den faktiske markedspris på dette tidspunkt, som skal anvendes som beregningsgrundlag, hvilket i visse situationer kan betyde en væsentlig ændring af beregningsgrundlaget og dermed beskatningen af fri bil. Efter vores opfattelse er der blot tale om en præcisering af praksis og ikke en praksisændring. Det er normalt en fordel, at beregningsgrundlaget skal opgøres efter regelsættet for brugte biler og til en aktuel markedspris for en bil, der er minimum 36 måneder gammel og ikke blot til 75% af nyvognsprisen. Men om dette nu også er til favør for leasing-biler, er ikke umiddelbart ligetil at svare på, da leasingbiler jf. ovenfor meget ofte har et ekstremt lavt beregningsgrundlag (nyvognspris). Herudover medregnes værdien af ekstraudstyr og tilbehør ikke i nyvognsprisen, og derfor kan det i visse situationer vise sig, at den aktuelle handelspris for en sådan leasingbil er højere end de 75% af nyvognsprisen selvom bilen er over 3 år gammel. Det kan således sag- 15

16 3.3 Flex-leasing Det som i daglig tale omtales flex-leasing er den situation, hvor leasingselskabet har mulighed for at afregne forholdsmæssig registreringsafgift. Mange steder beskrives modellen som løbende afregning af afgiften, men dette er ikke korrekt. tens tænkes, at det vil være mere fordelagtigt, hvis man kunne fortsætte med det oprindelige lave beregningsgrundlag uden indregning af ekstraudstyr og så oven i købet reduceret til 75% frem for at skulle opgøre beregningsgrundlaget til den faktiske markedspris. Hvis en leasingkontrakt løber over 3 år, og kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår, vil det fortsat være nyvognsprisen, der skal anvendes som beregningsgrundlag, dog reduceret til 75%. Der er tale om en helt særlig regel, som giver leasingselskaber mulighed for kun at afregne en forholdsmæssig andel af den samlede registreringsafgift. Dette er en undtagelse fra de almindelige regler om betaling af fuld registreringsafgift ved første indregistrering af bilen her i landet. Registreringsafgiften beregnes på ganske normal vis, og herefter opkræves leasingselskabet en forholdsmæssig andel svarende til leasingperioden. Afgiften betales dog up front, og der er således ikke tale om løbende betaling. Det er kun leasingselskaber, der erhvervsmæssigt leaser biler ud, som kan anvende reglen, og privatpersoner har således ikke mulighed for at benytte reglen. 16

17 Det er et krav, at bilen skal være ejet af et leasingselskab, og det er dette selskab, som efter ansøgning har mulighed for at afregne forholdsmæssig afgift på grundlag af den konkrete leasingkontrakt. Og bilen skal indregistreres på almindelige danske nummerplader. Den forholdsmæssige afgift opkræves af SKAT og består af en andel af registreringsafgiften, som er proportional med leasingperiodens længde. Herudover beregnes og betales en kompensationsrente, beregnet af restafgiften, og som er udtryk for en kompensation for den likviditetsfordel, der er forbundet med at betalingen af den resterende afgift udskydes. Flex-leasing og forholdsmæssig betaling af registreringsafgift har som sagt ingen betydning for opgørelse af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil og har derfor alene en betydning for den bagvedliggende finansiering og dermed leasingydelsen. Der findes en række formelle krav, som skal være opfyldt i forbindelse med flexleasing og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, herunder godkendelse fra SKAT m.m. Som udgangspunkt må det forventes, at de formelle krav er opfyldt, og at de leasingselskaber, der udbyder flex-leasing, har styr på reglerne. Delafgiften beregnes pr. hele påbegyndt måned af den på normalvis opgjorte samlede afgift på baggrund af bilens alder, som: 2% ved 0 3 måneder 1% ved 4 36 måneder og 0,5% ved over 36 måneder 17

18 3.4 Split-/dele-leasing Skattemyndigheder er i flere omgange blevet spurgt om, hvorvidt det er muligt at indgå aftaler om split-/dele-leasing, og helt tilbage i 2001 godkendte det daværende Ligningsrådet deleleasingmodellen. Senere har det nuværende Skatteråd afgivet bindende svar på deleleasingordninger i koncernforhold (2007), og i 2010 har Skatterådet bekræftet, at en medarbejder ikke skulle beskattes af bil i en splitleasingordning. Om det kaldes split- eller deleleasing er uden betydning. Modellen går ud på, at der indgås to selvstændige leasingaftaler: En aftale mellem leasingselskab/ arbejdsgiver, som fortrinsvis dækker arbejdstiden og den erhvervsmæssige kørsel En aftale mellem leasingselskab/ medarbejder, som fortrinsvis dækker fritiden og den private kørsel Modellen tilsigter at sikre, at såvel arbejdsgiveren som medarbejderen betaler præcis hver deres andel af de samlede omkostninger på baggrund af et detaljeret kilometerregnskab. Idet medarbejderen selv betaler og bærer hele den økonomiske risiko for bilens udgifter, der vedrører den private kørsel, har arbejdsgiveren ikke stillet fri bil til rådighed for privat benyttelse, og derfor skal der ikke ske beskatning efter de almindelige regler for beskatning af fri bil. SKAT har godkendt ordningen under forudsætning af, at følgende krav til udformning af leasingaftaler og kilometerregnskab er opfyldt: Dele-leasingaftaler Der indgås skriftlige separate leasingaftaler mellem henholdsvis leasingselskab/arbejdsgiver og leasingselskab/ medarbejder. Leasingaftalerne skal være uafhængige, og parterne må alene hæfte for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet. Arbejdsgiveren har fortrinsret til at anvende bilen i arbejdstiden, og medarbejderen har fortrinsret til at anvende bilen på andre tidspunkter (fritiden). 18

19 Leasingydelsen samt alle driftsudgifterne for hver af parterne betales direkte til leasingselskabet. Leasingydelsen, der dækker de samlede omkostninger til bilens drift, værdiforringelse samt forrentning, fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer. Leasingaftalerne forudsættes at være identiske, så hver part betaler samme ydelse pr. kørt kilometer. Kilometerregnskab (kørebog) ved dele-leasing For at sikre at arbejdsgiveren kun afholder udgifter for erhvervsmæssig befordring, er det en forudsætning, at der løbende føres et detaljeret kilometerregnskab (fuldstændig kørebog) for den faktiske kørsel fordelt på henholdsvis erhvervsmæssigt og privat kørte kilometer. Kilometerregnskabet skal være tilgængeligt i arbejdsgiverens virksomhed, og detaljeringsgraden bør være den samme som dokumentationskravet ved udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig befordring i egen bil, se afsnit 2.3. Split-/dele-leasing i praksis Arbejdsgiveren må, som det fremgår, på ingen måde finansiere, hæfte eller garantere for medarbejderens forpligtelser over for leasingselskabet. Hver part har fortrinsret til at anvende bilen i et angivet tidsrum, men der er dog fleksibel mulighed for, at hver part kan anvende bilen på andre tidspunkter, blot der afregnes for det faktiske forbrug, og der totalt set betales det samme pr. kørt kilometer. 19

20 Godkendelse af ordningen er som nævnt betinget af, at der foreligger et fuldstændigt kilometerregnskab over henholdsvis de erhvervsmæssigt kørte kilometer (som afregnes af arbejdsgiveren) og de privat kørte kilometer (som afregnes af medarbejderen). Hvis kilometerregnskabet ikke anses for fuldstændigt, er der risiko for, at det ikke godkendes af skattemyndighederne. Hvis hele arrangementet tilsidesættes, vil konsekvensen være, at der skal ske beskatning af fri bil, og medarbejderens andel af de samlede udgifter kan ikke anses for en egenbetaling, som kan modregnes i værdien, fordi der ikke er tale om betaling direkte til arbejdsgiveren, jf. afsnit 1.3. Aconto-leasingydelsen beregnes for hver part på grundlag af deres forventede kørselsbehov og betales direkte til leasingselskabet. På grundlag af kilometerregnskabet slutafregner leasingselskabet regelmæssigt med hver part efter fælles retningslinjer. For at ordningen skal kunne fungere i praksis og samtidig leve op til SKATs forudsætninger, vil det være et krav, at alle driftsudgifter (inkl. udgifter til benzin) med den forholdsmæssige andel afregnes direkte over for leasingselskabet af hver af parterne. På denne måde sikres det, at der i den enkelte ordning er vandtætte skodder mellem aftaleparterne. Ved etablering af dele-leasing i hovedaktionærforhold og mellem koncernforbundne selskaber opfordrer vi til varsomhed, da skattemyndighederne har særlig fokus herpå. Dele-leasing kan ikke bruges for en selvstændigt erhvervsdrivende, hvis virksomhedsordningen anvendes, idet der her er tale om én og samme juridiske person. Hvis en blandet benyttet bil, der er leaset, holdes uden for virksomhedsordningen, kan den erhvervsmæssige del godtgøres efter faktiske udgifter, og dermed vil modellen i praksis virke på samme måde som dele-leasing. 20

21 4. Valg af bilordning Valget mellem egen bil eller firmabil påkalder sig generelt stor opmærksomhed. Udgangspunktet for at vælge firmabil eller egen bil baseres primært på de økonomiske konsekvenser for både arbejdsgiveren og medarbejderen. Det er vanskeligt at give et entydigt svar på, hvornår det er mest økonomisk fordelagtigt for såvel arbejdsgiver som for den enkelte medarbejder at vælge den ene model frem for en anden, da det beror på en konkret beregning i hver enkelt situation. For arbejdsgiveren er det oftest afgørende, at omkostningerne som udgangspunkt er ens, dvs. uanset om medarbejderen får en firmabil stillet til rådighed, eller medarbejderen får udbetalt mere i løn samt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. For medarbejderen er det afgørende, hvilken løsning der er mest økonomisk fordelagtig, og det kan afgøres ud fra en konkret beregning afhængig af bl.a. bilens pris, kørselsmønster samt anskaffelsestidspunktet. Typisk viser beregninger, at medarbejderen skal vælge fri bil, hvis antal erhvervsmæssige kilometer er lavt i forhold til private kilometer. Omvendt kan det være en fordel for medarbejderen at vælge egen bil, hvis der køres meget erhvervsmæssigt specielt hvis der er tale om en billig bil da udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er med samme sats, uanset hvilken bil medarbejderen anvender (ny, brugt, billig eller dyr). 4.1 Gratis App til flere platforme Deloitte har udviklet en meget let tilgængelig beregningsmodel, som ud fra få parametre giver en meget præcis indikation af, hvilket valg (firmabil eller egen bil) som er det økonomisk mest optimale i den konkrete situation. Vores model beregner ud fra en forudsætning om, at de samlede årlige omkostninger til en firmabilordning finansieres ved en tilsvarende lavere løn, dvs. valget mellem firmabil og egen bil er neutralt for arbejdsgiver. 21

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen

FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen FLEX- OG SPLITLEASING vejen til drømmebilen Hvem er? LEASING.DK Leasing.dk er et veletableret leasingselskab, der er stiftet i 2004. Vi er et selvstændigt og finansielt uafhængigt leasingselskab, der løbende

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere