Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse"

Transkript

1 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

2

3 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer og vanskeligheder i det sygeplejefaglige ansvar side 18 Sygeplejerskers faglige ansvar i fremtiden side 26 Ledelse og det sygeplejefaglige ansvar side 30 Arbejdet med det sygeplejefaglige ansvar i det 21. århundrede side 36 Ordliste side 40 3

4 Nye tider nye krav nye tider Hvorfor arbejde med det sygeplejefaglige ansvar? 4 Det er nødvendigt, fordi sygeplejersker og ledende sygeplejersker i disse år med opbrud og forandring i sundhedsvæsenet møder talrige nye faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og krav. Den faste grund under fødderne det sygeplejefaglige fundament og den faglige autoritet udfordres over en bred kam af patienter, borgere, pårørende, politikere og tværfaglige samarbejdsparter. Vanetænkning og hævdvundne forskrifter og skikke er passé. Nøgleordene er flexibilitet og omstilling. Sygeplejersker skal på en troværdig måde være i stand til at begrunde, legitimere og synliggøre deres sygeplejefaglige bevæggrunde, handlinger og mål. Det kræver et solidt fagligt ståsted med indsigt i, viden om og forståelse af omfanget af det sygeplejefaglige ansvar for at leve op til de krav, som stilles af omverdenen og af sygeplejerskerne selv. Dansk Sygeplejeråds kongres maj 2000 tog derfor initiativ til at igangsætte arbejdet med at belyse og tydeliggøre det sygeplejefaglige ansvar for sygeplejersker og ledere. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev en omfattende rapport, hvor mange sygeplejefaglige betingelser og faktorer er fremlagt sammen med faktuelt baggrundsmateriale. Der bliver stillet en del spørgsmål også polemiske spørgsmål til anvendelse i sygepleje. Flere af spørgsmålene kan der sjældent gives rigtige svar på. Men selvom de endegyldige svar ikke findes, stilles sygeplejersker og ledere af sygeplejen over for spørgsmålene. Sygeplejerskehandlinger og ledelsesdispositioner skal findes i sygeplejerskers praksis.

5 Denne pjece bygger på hovedlinierne fra arbejdsrapporten, og er derfor ikke udtømmende. Den er tilgængelig for alle (fodnote) og skal ses som startskud til og afsæt for en konstruktiv debat på arbejdspladser og uddannelsessteder om det sygeplejefaglige ansvar en debat der forhåbentlig vil øge sygeplejerskers refleksion over det sygeplejefaglige ansvar samt betydningen og rækkevidden af det ansvar i de problemfyldte situationer, som man både som sygeplejerske og ledende sygeplejerske kommer ud for. Patienter og borgere kan kun få gavn af de faglige debatter, når sygeplejersker handler aktivt og forankrer initiativerne i praksis. Fodnote Arbejdsrapporten er med sin brug af fagsprog og indforståethed først og fremmest henvendt til sygeplejersker, ligesom den giver baggrund for de udsagn om sygepleje og sygeplejefaglige ansvarsforhold der er anvendt i pjecen. Desuden indeholder rapporten en omfattende litteraturliste.

6 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen ansvar identificering af det sygeplejefaglige ansvar Sygeplejersker har fagligt ansvar for: at udøve, udvikle, formidle og lede sygepleje, som til sammen er sygeplejerskers virksomhedsområde at yde sygepleje til mennesker, som har behov for det, i alle aldersgrupper fra fødsel til død at inddrage sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og palliative dimensioner, når de yder sygepleje at yde faglig forsvarlig sygepleje, som er kendetegnet ved, at den udøves på et sagkyndigt grundlag på en omsorgsfuld måde i samarbejde med patienten/borgeren/pårørende og med resultater, som relaterer sig til patientens/borgerens behov at anvende alle deres kompetencer som f.eks. den analytiske, kritiske, faglige, etiske, sociale, kommunikative og læringsmæssige at yde sygepleje alle steder, hvor patienter og borgere har behov for det: i det offentlige sundhedsvæsen, i primær- og sekundærsektor, i private institutioner, firmaer, foreninger og lignende 6

7 I samarbejde med de centrale myndigheder, arbejdsgivere og sygeplejerskeprofessionen fastlægges det aktuelle samfundsmæssige behov for ændringer i sygeplejerskeuddannelsen og muligheder for videreuddannelse. Dette påvirker det sygeplejefaglige ansvar. baggrund baggrunden for det sygeplejefaglige ansvar Sygeplejefaget udvikler sig konstant i en proces mellem teori og praksis som en praksisdisciplin gør det. Uanset om den selvstændige praksis eksisterer alle fagprofessioner i en vekselvirkning med det omgivende samfund. Sygeplejerskers mellemlange videregående uddannelse og mulighed for akademisk videreuddannelse er bl.a. grundlag og forudsætning for, at sygeplejersker kan kalde deres fag en profession. En profession, der imødekommer de krav, der stilles om selvstændighed og egen teori- og praksisregulering. Sygeplejersker opfatter i dag deres fag som en profession ud fra professionskriterier. (Se ordliste). At have status som en profession betyder, at professionens udøvere eksempelvis stiller krav til, hvordan sygeplejerskers faglige identitet og etik udmønter sig, og til at fagets udøvere udvikler faget. Sygeplejersker opnår anerkendelse, indflydelse og ansvar som fagprofessionelle ved at handle og agere som udøvere af en profession med et selvstændigt kerneområde. 7

8 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen Sygeplejersker har først og fremmest et fagligt ansvar over for patienter, borgere og pårørende. Dernæst kommer sygeplejerskers faglige ansvar i spil over for arbejdsgivere, tilsynsmyndigheder, tværfaglige kolleger, samarbejdspartnere inden for især sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder sidst, men ikke mindst over for egen profession. Spørgsmål til refleksion 1 fire former for fagligt ansvar Sygeplejerskers faglige ansvar opdeles i professionelt ansvar, stillingsbetinget ansvar, etisk ansvar og juridisk ansvar. Sygeplejerskers professionelle ansvar er bundet til den faglige identitet, faglige udvikling, fastlæggelse af kvalitet og standarder, udvikling, forskning og anvendelse af resultaterne i praksis. Hvordan udvikler sygeplejersker deres faglige identitet? Sygeplejerskers stillingsbetingede ansvar centrerer sig om kvalitet, kommunikation, samarbejde, loyalitet, ytringsfrihed, synlig prioritering og forbrug af ressourcer. Hvordan varetager sygeplejersker svage gruppers selvbestemmelse? Er bagudrettet dokumentation og fremadrettet planlægning af sygepleje ligeværdige? 2 Spørgsmål til refleksion Hvilke krav stiller det til sygeplejersker, hvis vidensgrundlaget i sygeplejerskeuddannelsen kun holder i 5 år? Og hvilke krav stiller det til lederne? Hvilke redskaber har sygeplejersker til at prioritere sygepleje blandt grupper af patienter og borgere? Hvad skal der til, for at man kan modtage kritik fra patienter og borgere på en ligeså åben måde som ros? Er det en given ting, at sygeplejersker blandt sundhedsvæsenets medarbejdere er de bedste til at koordinere? 8

9 Sygeplejerskers juridiske ansvar er forankret i kendskabet til og overholdelse af den eksisterende lovgivning inden for sundhedsvæsenet etc. 4 Spørgsmål til refleksion Hvem er fagligt og juridisk ansvarlig for det totale patient- og brugerforløb? Hvad skal der til for at hindre/mindske systemfejl? Sygeplejerskers etiske ansvar er knyttet til de sygeplejeetiske retningslinier og iagttagelse af dem. Når sygeplejersker konfronteres med et etisk dilemma har de ansvar for at handle ud fra en etisk analyse: identificering, vurdering, valg og evaluering af valget. 3 Spørgsmål til refleksion Hvordan kan en arbejdsplads konsekvent arbejde med den etiske analyse? Er alle holdninger acceptable på en arbejdsplads? 9

10 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen Sygeplejerskers ansvar er at leve op til kravene i den gældende lovgivning, herunder Bekendtgørelse af lov om sygeplejersker, Borgerlig straffelov og Lov om patienters retsstilling og Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende. lovgivning lovgivning i relation til det sygeplejefaglige ansvar En autorisation betyder, at den pågældende sygeplejerske bliver godkendt til at udøve virksomhed som sygeplejerske. Autorisationen er lovbestemt, og er de nationale myndigheders bekræftelse på, at den autoriserede opfylder de formelle kompetencekrav, der er knyttet til erhvervstitlen sygeplejerske og virksomheden som sygeplejerske. Sundhedsstyrelsen udøver tilsynsforpligtelsen. Grundlaget for dette er den aktuelle uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for sygeplejerskeuddannelsen og den gældende professionelle faglige standard. Autorisationen giver sygeplejersken et fagligt ansvar for at overholde de formelle forpligtelser: Pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, tavshedspligt, pligt til at sikre information og samtykke og pligt til at dokumentere virksomhedsudøvelsen. 10

11

12 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen Spørgsmål til refleksion Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed er den enkelte sygeplejerskes selvstændige ansvar. Hvilken betydning har sygeplejerskers autorisation for patienter, borgere og arbejdsgivere i dagens Danmark? Er det en selvfølgelig del af arbejdet som sygeplejerske at søge ny viden, udvikle og forske i sygepleje? Borgerlig straffelov pålægger alle offentligt ansatte tavshedspligt om fortrolige oplysninger. I visse situationer har man som ansat pligt til at bryde tavshedspligten. Spørgsmål til refleksion Hvis der er konflikt mellem loyaliteten over for patienten, de pårørende og loyaliteten over for ledelsen, hvad skal sygeplejersken så gøre? I hvilke situationer bliver sygeplejersker nødt til at bryde tavshedspligten og videregive oplysninger til andre instanser? Hvad kan den enkelte sygeplejerske gøre for at støtte svage grupper og svækkede patienter i forbindelse med et presset patientforløb? Har sygeplejersker tavshedspligt om, hvad der foregår i sundhedsvæsenet, når det drejer sig om generelle forhold? Hvordan kan sygeplejersken støtte patienten, hvis der er problemer som følge af faggruppers forskellige værdisæt, mål og opfattelser af, hvad der er essentielt og som ikke stemmer overens med den pågældende patients og borgers opfattelse? 12

13 Spørgsmål til refleksion Pligten til at sikre information og samtykke fremgår af Lov om patienters retsstilling, som alle sygeplejersker er forpligtede til at overholde. Dokumentation af sygeplejerskers virksomhedsudøvelse er en del af pligten til at udøve omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med virksomheden som sygeplejerske. Hvordan varetager sygeplejersker svage gruppers selvbestemmelse? Hvordan sikrer sygeplejersker i det daglige arbejde, at reglerne for korrekt videregivelse af patient- og borgeroplysninger bliver overholdt? Spørgsmål til refleksion Hvad skal der til, for at sygeplejersker altid dokumenterer og noterer deres sygeplejehandlinger? Og resultater? Hvordan sikrer sygeplejersker, at kvalitetsmålinger måler det, de skal måle? Er sygeplejefaglige indikatorer en tilstrækkelig garanti herfor? Hvilken betydning har kvalitetsmål og dokumentation af kvalitet for prioriteringer og sociale processer? 13

14 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen Sygeplejerskeuddannelsen giver basisviden inden for teoretisk og praktisk sygepleje, således at sygeplejersker bl.a. opnår kritisk og analytisk kompetence. Den kompetence sætter sygeplejersker i stand til at vurdere, begrunde og udvikle deres professionelle virke i forhold til patienter og borgere. Sygeplejersker skal kunne udføre kvalitets- og udviklingsarbejde og følge, anvende, medvirke til og kritisk tage stilling til forskningsarbejde. vilkår 14 grundlag og vilkår for det sygeplejefaglige ansvar Sygeplejerskers udførelse af sygepleje er bundet af, hvor og i hvilken sammenhæng den udøves og af kompleksiteten i patientens og borgerens behov for sygepleje, observation og overvågning. Sygeplejerskers udøvelse af sygepleje er tillige afhængig af relationer til patient, borger, pårørende, kollega, samarbejdspart og af betingelser og aftaler med ledelsen. Sygeplejersker har selvstændigt ansvar for egne vurderinger og handlinger. Sygeplejersker har ret og pligt til at sige fra over for opgaver, som de ikke magter eller ikke er kompetente til at udføre. Omend sygeplejerskers arbejdspladsafhængige faglige ansvar evt. kun relaterer sig til en del af virksomhedsområdet, har sygeplejersker naturligvis fortsat det fulde faglige ansvar, som grunduddannelsen har kvalificeret hende/ham til. Sygeplejersker har altid pligt til at sige fra over for rutiner, instrukser og ordinationer, som betyder en uforsvarlig ydelse til patienter og borgere. Alle sygeplejersker skal handle efter bedste praksis og i overensstemmelse med professionens etiske regler og derfor holde deres faglige viden à jour.

15 At udøve sygepleje, som tager hensyn til, om det er meningsfyldt for patienten/borgeren måske endda morsomt kan gøre situationen lettere, samtidig med at målet for plejen bliver opnået. Marit Kirkevold, professor i klinisk sygepleje, ph.d. 15

16 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen Sygeplejersker har selvstændigt, sygeplejefagligt ansvar inden for sygeplejerskers virksomhedsområde: at yde sygepleje, at formidle, koordinere, lede og udvikle sygepleje. dilemma sygeplejerskers ansvar er fyldt af dilemmaer Følgende praksiseksempler illustrerer aspekter af sygeplejerskers faglige ansvar. De rummer dilemmaer som nødvendiggør, at sygeplejersker træffer valg og finder bæredygtige løsninger både på kort og på lang sigt. En patient, som har været gennem en stor operation skal udskrives til eget hjem. Patienten er meget utryg ved situationen p.gr.a. bl.a. den smertestillende medicin, et stort plejebehov, og fordi han skal være alene så mange af døgnets timer. Afdelingen har overbelægning, men sygeplejersken argumenterer for, at patienten skal blive 2 dage mere på sygehuset for at sikre en tryg overgang til eget hjem og til de sygeplejersker, som skal overtage plejen. Hvilke sygeplejefaglige argumenter kan sygeplejersker anvende i denne situation? Spørgsmål til refleksion 16

17 Spørgsmål til refleksion Der skal ansættes en ny sygeplejerske på hjerteafdelingen. Den primære opgave er at vejlede og oplære patienter og pårørende i ernæring. To sygeplejersker er udvalgt efter første runde. Den absolut bedst kvalificerede er meget overvægtig, den anden er slank med en veltrænet krop. Hvilke sygeplejefaglige argumenter er der for valget mellem den ene og den anden af sygeplejerskerne? Afdelingens sygeplejersker har fået tilbud om at indgå i et tværgående udviklingsprojekt, som vil forbedre patientplejen. Der er ikke mulighed for at tilføre ressourcer, og afdelingen er i forvejen meget trængt plejemæssigt. Der er kommet en ny afdelingssygeplejerske på afdelingen, som går i gang med at ruske op i de gamle faglige og administrative rutiner. Hun blev ansat med det for øje. Nogle medarbejdere føler sig gået for nær, knurrer og truer med at sige op. Spørgsmål til refleksion Hvordan kan der skabes rammer og mulighed for overensstemmelse mellem de ydre krav om udvikling, sygeplejerskers behov og krav til videreudvikling og afdelingens ressourcer? Hvilke ledelsesmæssige vilkår skal være til stede, for at afdelingssygeplejersken kan fortsætte sit arbejde? Spørgsmål til refleksion 17

18 Udfordringer og vanskeligheder i det sygeplejefaglige ansvar Kravet er, at der skal ydes sygepleje til den rigtige patient/borger af den rigtige medarbejder på den rigtige måde på det rette tidspunkt. udfordring Spørgsmål til refleksion Hvad er fokus for sygepleje på den konkrete arbejdsplads? Hvilke krav er der til viden og praktiske færdigheder? Hvilke beslutninger skal sygeplejersken tage i situationen? Hvor meget tid har sygeplejersken til rådighed? Hvilket ansvar har hun? Hvem samarbejder hun med? På hvilken måde foregår samarbejdet? afgrænsning i forhold til andre faggrupper Grænsen mellem sygeplejerskers udøvelse af sygepleje og andre faggruppers indsats varierer, og er afhængig af den konkrete sammenhæng og praksissituation: Grænsefladerne mellem sygeplejefaget og andre fag skal afklares på de enkelte arbejdspladser med udgangspunkt i patientforløb og praksissituationer ud fra patienters og borgeres behov. Afgrænsningen er betinget af relationer, tid, sted og samfundsforhold. Allerede nu er sygeplejersker en knap ressource, som kun skal og bør anvendes i de situationer og forløb, hvor en sygeplejerskes kompetence gør mest gavn for de fleste. 18

19 sygeplejerskers praksissituationer Sygeplejerskers udøvelse af sygepleje afhænger af i hvilken praksissituation, det foregår. Følgende oversigt er en forenklet illustration af sygeplejerskers praksissituationer: Situationer, hvor fokus er rettet mod varetagelse af grundlæggende sygepleje Situationer, hvor fokus er rettet mod medicinsk behandling Akutte/kritiske situationer Rehabilitering Forebyggelse og sundhedsfremmende foranstaltninger Lindrende pleje og behandling Det er i dag et problem for sygeplejerskeprofessionen, at samfundet som sådan ikke er vidende om, hvad sygeplejerskers ansvarsområde dækker over, og hvad man som patient eller borger kan forvente af sygeplejersker. 19

20 Udfordringer og vanskeligheder i det sygeplejefaglige ansvar Spørgsmål til refleksion Hvilke resultater kan skabes for en patient som kun vil ligge på ryggen, når patienten ikke kan finde ro ved at ligge på siden? Spørgsmål til refleksion Spørgsmål til refleksion Hvilke resultater kan skabes for en diabetespatient, som har svært ved at følge ernæringsplanen med henvisning til at dette forringer patientens livskvalitet? Hvilke resultater kan skabes for en patient der under hjertestopbehandling aspirerer maveindhold til lungerne og efterfølgende ikke trækker vejret ordentligt? I patientens livstestamente står, at han ikke ønsker livsforlængende behandling. Resultater af sygeplejerskers faglige arbejde kan anskues i relation til praksissituationerne. Et godt resultat for en sengeliggende patient er når sengelejets komplikationer som decubitus, urinvejsinfektion, obstipation, atrofi af led og muskler etc. undgås på baggrund af sygeplejerskens viden om og indsats i forhold til forebyggelse. For en diabetiker er et godt resultat at kunne leve et almindeligt godt liv. Et godt resultat for en patient i en akut/kritisk situation er at patienten overlever uden mén på baggrund af sygeplejerskens professionelle indsats i denne tværfaglige situation. 20

21 Et godt resultat i patienforløbet opnåes i et konstruktivt samarbejde mellem sygeplejersker og andre faggrupper i primær og sekundær sektor mhp. at sikre sygepleje og optræningsprogrammer for borgere, som f.eks har pådraget sig hjerneblødning eller anden kronisk lidelse. Formålet med indsatsen er at forbedre patientens livskvalitet, undgå genindlæggelser og andre ressorcerkrævende foranstaltninger. Spørgsmål til refleksion Hvordan sikres udveksling af relevante oplysninger om patientens tilstand, herunder også medicinstatus, når denne ikke er i stand til at underskrive en samtykkeerklæring? Et godt resultatet for en døende er at få en værdig død. Den enkelte sygeplejerske, den enkelte leder og sygeplejerskeprofessionen har ansvar for, med udgangspunkt i patienters og borgeres behov for sygepleje, at styrke, tilskynde, konsolidere sygeplejerskekolleger til udvikling og formidling af sygepleje og det sygeplejefaglige ansvar. Spørgsmål til refleksion En psykisk noget afvigende patient har været indlagt i længere tid med cancer. Der er pårørende, men patienten har ikke og ønsker ikke familiekontakt. Hun er svær at passe, og ingen blandt personalet har god kontakt til hende, hun er døende. Der er kort tid igen, men hun vil ikke have tilkaldt pårørende. Hvilke resultater kan skabes, når der ydes sygepleje til denne patient? 21

22 Udfordringer og vanskeligheder i det sygeplejefaglige ansvar Al professionel fagudøvelse af sygepleje er karakteriseret ved at patienter og borgeres behov og problemer bliver defineret. dokumentation 22 dokumentation og beskrivelse af sygepleje Sygeplejersker har et selvstændigt fagligt ansvar for at definere patienter og borgeres problem i forskellige praksissituationer. Ud fra det skal sygeplejersker yde sygepleje eller sikre patienter og borgere en sygepleje, som indebærer er ensbetydende med den bedste løsning og resultat i øjeblikket og på længere sigt. Sygeplejersker har som professionel faggruppe brug for et specifikt fagsprog for at kunne beskrive og synliggøre deres praksis og indsats. Fagsprog, som kan sikre systematisk planlægning og dokumentation af sygepleje er under udvikling. De tydeliggør, på hvilken baggrund og på hvilken måde sygeplejerskers handlinger dikteres af patienters og borgeres situation og behov for sygepleje. Sygeplejerskers fagsprog er ved at blive standardiseret, det drejer sig eksempelvis om følgende: NANDA, NIC, NOC og ICNP. VIPS er en struktureringsmodel, som indeholder en indeksering med søgeord. (Se ordliste). For at sikre høj sygeplejekvalitet for patient og borger er det vigtigt, at der findes et præcist og entydigt fagsprog, som kan beskrive, hvilke behov en patient og borger har for sygepleje, hvordan sygepleje bliver udført og hvilke resultater, der opnås for patient og borger.

23 Det er af væsentlig betydning, at sygeplejerskerne holder fast ved kerneområderne i sygeplejefaget, nemlig varetagelse af patientens basale behov, således at værdighed, integritet og tryghed bevares, lidelse lindres og sundhed og velvære fremmes. Marit Kirkevold, professor i klinisk sygepleje, ph.d. tværfaglig kommunikation og samarbejde Udviklingen går mod, at de forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet anvender den samme begrebsmodel, når der kommunikeres, og at der er en forståelsesmæssig samordning eller semantisk integration mellem de forskellige fagsprog. Et godt patient- og brugerforløb forudsætter, at faggrupperne samarbejder konstruktivt. 23

24 24

25 ansvar for udførelse af sygepleje Sygeplejersker har ikke monopol på udførelse af sygepleje, men har ansvar for den sygepleje, de selv udfører. Andre faggruppers ressourcer skal anvendes i patient- og brugerforløbet, der hvor deres kompetencer bedst kommer til udfoldelse. Sygeplejersker har ikke ansvar for andre faggruppers udførelse af sygeplejeopgaver, hvis opgaverne ligger inden for de andre faggruppers uddannelsesmæssige kompetence. Det sygeplejefaglige ansvar bliver diffust, hvis sygeplejersker ikke definerer, hvem der har det sygeplejefaglige ansvar, der tales om, og hvad det sygeplejefaglige ansvar inkluderer.

26 Sygeplejerskers faglige ansvar i fremtiden Behovet for professionel sygepleje vil efter al sandsynlighed stige i de næste årtier. Spørgsmålet om, hvem der kan og vil pleje mennesker med behov for sygepleje er presserende. Sygepleje kan udøves af alle mennesker og af andre faggrupper. fremtiden behov for sygepleje Sygeplejersker har ansvar for sygeplejekvalitet. Den enkelte sygeplejerske må derfor fortsat udvikle sin faglige kompetence for at kunne udføre sygepleje på et fagligt niveau, der kan leve op til de kvalitetskrav, der stilles af patienter, borgere, organisationer, af professionen og af tilsynsmyndighederne. 26 Allerede nu er sygeplejersker en knap ressource, som kun skal og bør anvendes i de situationer, hvor en sygeplejerskes kompetence gør mest gavn for de fleste. Sygeplejerskeprofessionen har derfor al mulig grund til at overveje, hvad der tjener patienters og borgeres interesser, og hvad der tjener sygeplejens interesser. Nytænkning med henblik på at sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at varetage samfundets behov for sygepleje er den store udfordring for sygeplejefaget i fremtiden. Marit Kirkevold, professor i klinisk sygepleje, ph.d.

27 tværfaglighed Fagkampe er nedbrydende, og ubetinget fastholdelse af monofaglighed i det danske sundhedsvæsen er ikke en farbar vej. Videreudvikling af både faglighed og tværfaglighed i teams ikke kun hos plejeuddannede, men også i andre og nye faggrupper, patientgrupper og pårørende kan blive et kraftcenter i et nyt årti til at opnå holdbare resultater. Holdbare resultater som er orienteret om helheden for den enkelte patient og borger. Nye aktører, med nye uddannelser og ny viden, kommer til at udfordre de traditionelle faggruppers monofaglige ansvarsområder inden for sundhedsvæsenet. Ligestillede medlemmer i et team, bestående af blandt andet læger og sygeplejersker, må med hver deres ressourcer og faglige ansvar finde deres plads i teamet. Udfordringen for sygeplejersker er at holde fast ved fagets kerne og det faglige ansvar og samtidig være fleksible. Dermed ved sygeplejersken, hvad hun/han kan bidrage med i teamet. Skal man ændre på faggruppesammensætninger, skal man tage udgangspunkt i en drøftelse af opgaver, ansvar og kompetence. 27

28

29 Spørgsmål til refleksion Hvem skal pleje vore syge, gamle og handicappede, hvis ingen søger ind på uddannelserne? rekruttering Arbejdskraftmangel inden for sundhedsvæsenet især på plejeområdet er et faktum inden for visse lokale områder, og breder sig muligvis til andre dele af landet tilgangen til fagene taget i betragtning. Uanset hvordan denne udfordring løses, bliver sygeplejerskers nuværende faglige ansvarsområde berørt. Sygeplejerskeprofessionen skal tage ansvar for problemet og give begrundede forslag til forsvarlig løsning af mangelproblemet. Samarbejde om og udvikling af den pleje, som pårørende, venner og ikke uddannede varetager for patienter og borgere, der har behov for pleje, er en udfordring for alle sygeplejersker. Spørgsmål til refleksion Forholder det sig sådan, at body work is dirty work? sygepleje og køn Sygepleje er stadig i år 2002 også et fysisk arbejde, som hovedsageligt udføres af kvinder. Spørgsmålet er, hvilken betydning det har for prestigen og omdømmet af plejefagene. Sygeplejerskeprofessionen er ansvarlig for at arbejde med denne problemstilling, fordi det drejer sig om kvalitet og udvikling af den sygepleje, der udføres. 29

30 Ledelse og det sygeplejefaglige ansvar Den ledende sygeplejerske har ansvar for, at der med udgangspunkt i patient- og brugerforløbene findes en faglig beskrivelse af det område og den periode i den konkrete organisation/institution, som kræver en sygeplejerskes kompetence at udføre. Beskrivelsen skal være velbegrundet. Eksempelvis ved at påvise, at det pleje-, forebyggelses- og ressourcemæssigt er et hensigtsmæssigt tiltag. sygeplejerske. ledelse Det overordnede sygeplejefaglige ansvar påhviler den faglige leder, som er uddannet Ledende sygeplejersker har på det ledelsesniveau, hvor den enkelte befinder sig, ansvar for at skabe rammer og muligheder for, at den enkelte sygeplejerske, gruppen af sygeplejersker og andre medarbejdere sikres efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling inden for det respektive fagområde. Med baggrund i patienters og borgeres behov for sygepleje på den konkrete institution skal ledende sygeplejersker analysere medarbejdernes behov for uddannelse og kompetenceudvikling for sammen med sygeplejersker og andre medarbejdere at tage initiativer mhp. specifik og generel undervisning og uddannelse. Rettesnoren for, hvornår en sygeplejerske er tilstrækkelig kompetent tager udgangspunkt i det indhold, som aktuelt findes i sygeplejerskeuddannelsen og den viden, der kræves i den givne praksissituation. 30

31 På de enkelte arbejdspladser, hvor sygepleje udøves svarende til patientens eller borgerens konkrete behov og problemstillinger, har den ledende sygeplejerske ansvar for, sammen med de øvrige sygeplejersker, at analysere hvilke patientbehov og krav, der er for sygepleje. Den ledende sygeplejerske skal sikre politisk forståelse for og opbakning til at skabe en kultur og et arbejdsmiljø med læring, udvikling og forskning i sygepleje i fokus. De politiske ledere har ansvar for at afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til efter- og videreuddannelse og til kompetenceudvikling. Ledende sygeplejersker har ansvar for kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejdet inden for det respektive fagområde og for at ny viden og forskningsresultater vurderes og anvendes. Ledende sygeplejersker skal sørge for afprøvning og anvendelse i praksis af den bedst tilgængelige viden inden for sygeplejefaglige kliniske retningslinier. Ledende sygeplejerskers rolle i arbejdet med den sygeplejefaglige udvikling er central for, om det kan lykkes at videreføre en sygepleje, hvor sygeplejersker opfattes som initiativrige og forudseende medspillere og igangsættere i det danske sundhedsvæsen. Synergieffekt mellem teori og praksis kan udnyttes konstruktivt ved at sætte spørgsmål om teori og praksis til debat. F.eks. i et netværkssamarbejde mellem ledende sygeplejerskekolleger på andre institutioner, sygeplejeskoler og mellem sygeplejersker og øvrige medarbejdere på institutionen. 31

32 Ledelse og det sygeplejefaglige ansvar ledelse og udførelse af sygepleje går hånd i hånd Ledende sygeplejerskers og sygeplejerskers sag er altid patienter og borgere. Det er et fagligt ledelsesansvar at analysere, vurdere og sikre den bedste koordinering af patienter og borgeres plejeog behandlingsforløb gennem sundhedsvæsenet ved at disponere de personalemæssige ressourcer bedst muligt. De kritiske tidspunkter i et patient-/brugerforløb kræver de mest kompetente medarbejdere. Ledende sygeplejersker har ansvar for den overordnede kvalitet og prioritering, og for at fastlægge de rammer og retningslinier, som skal være med til at sikre, at sygepleje og omsorg hos patienten kan udføres fagligt forsvarligt. En faglig forsvarlig sygepleje betyder, at den skal udøves på et sagkyndigt grundlag på en omsorgsfuld måde i overensstemmelse med aktuel viden og afprøvet praksis. Det kan ske ved at understøtte sygeplejersker og andre medarbejdere i at udøve sygepleje af kvalitet (se ordliste) til den enkelte patient og borger og til grupper af patienter og borgere. De sygeplejeydelser, der tilbydes den enkelte kan også prioriteres således, at forebyggelse og sundhedsfremme bliver en del af det samlede tilbud til alle patienter og borgere. Ledende sygeplejersker har et særligt ansvar i deres kommunikation og samarbejde med medarbejdere og andre, fordi de fungerer som rollemodel i organisationen. Lederens kommunikation og samarbejde med medarbejderne, giver signaler om og mønster for, hvordan medarbejdere kommunikerer med patienter, borgere og andre. 32

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere