Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet har modtaget høringssvar fra følgende organisationer: DA, KL, LO, AC, FTF, Lederne, PROSA, A-kassernes Samvirke, ASE, Kristelig Fagbevægelse og Frie Funktionærer. I organisationernes høringssvar er der overordnet givet udtryk for opbakning til initiativerne i forslaget til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Ankestyrelsen, Rigsrevisionen og Datatilsynet har ikke haft bemærkninger til lovforslaget. Organisationernes bemærkninger til lovforslaget: AK-Samvirke kan tilslutte sig intentionerne bag aftalen og anser den for væsentlig i bestræbelserne på at redde de ekstraordinært mange ledige, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. AK-Samvirke beklager, at Samvirke ikke har været inddraget i løsningen og etableringen af akutjob og udbetaling af jobpræmie, da a-kasserne skal spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. AK-Samvirke finder, at det er uklart, om målgruppen omfatter personer, der er udmeldt af a-kassen efter 1. oktober 2012 herunder om den fortsatte udstedelse af erklæringer. Efter Samvirkes forståelse af aftalen, skal lovens anvendelsesområde også omfatte tidligere medlemmer af en a-kasse, hvor dagpengeretten er udløbet i den angivne periode. Kommentar: Det er en forudsætning for at være omfattet af målgruppen, at den ledige er medlem af en a-kasse, og at pågældendes dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 og senest den 30. juni Den 1. oktober 2012 skal pågældende således være medlem af en a-kasse og have dagpengeret. Er man først omfattet af målgruppen, falder man ikke efterfølgende ud af målgruppen, hvis man mister sin dagpengeret. Man er ikke længere omfattet af målgruppen, hvis man genoptjener retten til dagpenge, eller hvis man ikke bevarer medlemskabet af kassen, mens man er ledig.

2 AK-Samvirke er uforstående overfor, hvorfor erklæringen kun har en gyldighedsperiode på 4 uger. Kommentar: Hensigten med udstedelsen af erklæringen er at kunne give et så aktuelt billede som muligt af den lediges dagpengesituation, således at arbejdsgiveren via attesten, kan være sikker på, at den ledige på ansøgningstidspunktet er omfattet af målguppen, og at ansættelsesforholdet potentielt giver ret til en jobpræmie. AK-Samvirke finder det uklart, hvilke kriterier der skal opfyldes for at udstede en fornyet erklæring. Kommentar: Som nævnt ovenfor er erklæringen dokumentation for, at pågældende er omfattet af målgruppen. Det betyder, at den ledige løbende skal opfylde de samme betingelser som ved førstegangsudstedelsen. Der er dog ikke krav om aktuel dagpengeret, jf. ovenfor. Pågældende skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter de almindelige rådighedsregler, herunder være aktivt arbejdssøgende. AK-Samvirke foreslår at erklæringen gives gyldighed i hele den resterende periode frem til 1. juli Kommentar: Der henvises til det ovenfor anførte om gyldighedsperiode og aktualitet. AK-Samvirke finder, at udstedelsen af erklæringen og afgrænsningen på 13 uger er upraktisk, da opgørelsen af de 13 uger kun kan ske i forbindelse med dagpengekørslerne. Samvirke foreslår derfor, at erklæringen udstedes i forbindelse med hver dagpengekørsel. Kommentar: Afgrænsningen af målgruppen, herunder kravet om tilbageværende dagpengeret på højst 13 uger, fremgår udtrykkeligt af aftale om akutjob. Det fremgår videre, at den ledige løbende kan anmode sin a-kasse om udstedelse af en erklæring om, at de er omfattet af målgruppen. Det betyder, at de ledige på et hvilket som helst tidspunkt kan anmode om en erklæring uafhængigt af a-kassens dagpengekørsel. A-kassen må derfor basere sin vurdering af, om pågældende er omfattet af målgruppen, på de oplysninger, der ligger ved sidste dagpengekørsel suppleret med oplysninger om arbejde, sygdom, ledighed mv. frem til erklæringstidspunktet. Dette kan evt. ske på tro og love erklæring fra medlemmets side. For a-kasserne består der inden for disse rammer metodefrihed til selv at tilrettelægge administrationen, herunder om de vil tilrettelægge administrationen således, at der automatisk udstedes en ny erklæring ved hver dagpengekørsel. Ak-Samvirke ønsker en afklaring af den foreslåede regel om, at ansættelsesforholdet skal være uafbrudt for at kunne udløse en jobpræmie til arbejdsgiveren. Det anføres videre, at perioder uden løn, men hvor pågældende fort- 2

3 sat er ansat (ferie uden løn og søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage mm.), kan have betydning for opgørelse af det gennemsnitlige timetal på 32 timer i hver af 26 ugers perioderne. Kommentar: Afholdelse af ferie, søgnehelligdage mm. betragtes ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet. Afholdelse af fx ferie uden løn, vil kunne have betydning for opgørelsen af det gennemsnitlige antal løntimer i henholdsvis 26 eller 52 ugers perioden. Det bemærkes, at hvis pågældende er ansat i en fuldtidsstilling på 37 timer, vil timetalskravet kunne opfyldes på trods af afholdelse af fx ferie uden løn i ca. 3,5 uger i en 26 ugers periode. Det forudsættes, at arbejdsgiveren i forbindelse med etablering af ansættelsesforholdet er opmærksom på, at der kan forekomme søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, ferie mm. uden løn i ansættelsesperioden. AK-Samvirke finder, at der ikke er overensstemmelse mellem kravet om mindst 13 ugers beskæftigelse i lovforslagets 2, stk. 1, og 4 om varigheden mere end 13 uger for at et akutjob kan forlænges og dermed give ret til en jobpræmie. Med disse formuleringer mener Samvirke, at et job på præcist 13 uger ikke vil kunne forlænges efter 4. Kommentar: Der er ikke tale om en uoverensstemmelse. For at en stilling kan opslås som et akutjob, er det en betingelse, at varigheden er 13 uger eller mere. Det afgørende i lovforslagets 4 er, at jobbet oprindeligt har opfyldt betingelserne for at være akutjob. Det afgørende i 4 er således, at det forlængede ansættelsesforhold kommer til at opfylde 26 ugers kravet. Det forudsættes således, at også akutjob på præcist 13 uger kan forlænges efter 4. AK-Samvirke foreslår i relation til arbejdsgiverens indsendelse af dokumentation for udbetaling af jobpræmie, jf. 5, stk. 2, at arbejdsgiveren afgiver de relevante oplysninger på tro og love, således at tro og love erklæringen ikke kun omfatter arbejdsgiverens oplysning om, at stillingen har været opslået som et akutjob. Der henvises til, at oplysningerne herefter kan valideres via oplysninger i indkomstregisteret. Kommentar: Ved udarbejdelsen af lovforslaget er der lagt vægt på, at administrationen skal være så smidig og ubureaukratisk som muligt. Udgangspunktet for administrationen af jobpræmieordningen er, at arbejdsgiveren indsender en ansøgning vedlagt relevant dokumentation. Der er i lovforslaget lagt op til, at a-kasserne får mulighed for at indhente oplysninger i indkomstregisteret til brug for administrationen, hvilket giver a-kasserne mulighed for at validere arbejdsgiverens oplysninger. Der henvises særligt til lovforslagets 5, stk. 2 og 4, og de specielle bemærkninger hertil. Efter de foreslåede regler er der således lagt op til en vis metodefrihed for a-kasserne. Det vil inden for forslagets rammer være muligt at etablere en administration baseret på en erklæring fra arbejdsgiveren på tro og love om 3

4 ansættelsens varighed, omfang, ansættelsesforholdets start og eventuelt sluttidspunkt, og at ansættelsen ikke har været afbrudt. Det forudsætter, at a- kassen skal validere arbejdsgiverens oplysning i indkomstregisteret. I tilfælde, hvor oplysningerne i registeret ikke er tilstrækkelige, skal a-kassen indhente yderligere oplysninger direkte hos arbejdsgiveren. AK-Samvirke peger på, at a-kasserne skal udbetale jobpræmie til arbejdsgiverne, som ikke er medlemmer af en a-kasse, og at a-kasserne ikke honoreres for dette arbejde. Samvirke finder det derfor urimeligt og uantageligt, at man i denne situation pålægger a-kasserne et udvidet økonomisk ansvar (refusion og tilbagebetalingssituationer), herunder i situationer, hvor staten ikke har lidt et tab. Kommentar: Det er korrekt, at a-kassen efter lovforslaget risikerer at miste statsrefusionen for den udbetalte præmie i sager, hvor udbetalingen af en jobpræmie skyldes fejl eller urigtige oplysninger fra arbejdsgivere, fordi det ved udmøntningen af reglerne om jobpræmie, herunder reglerne om a- kassernes ret til refusion og tilbagebetaling af med urette modtagne jobpræmie, er valgt at benytte de regler (lov og bekendtgørelser, vejledninger) og principper, der er gældende for arbejdsløshedsdagpenge, jf. lovforslagets 6 og 7. Det betyder bl.a., at 6, stk. 2, i bekendtgørelse om a-kasserne ret til refusion for udbetalte ydelser, finder direkte anvendelse. Heraf følger, at en a- kasse har ret til refusion, hvis urigtige oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere, er skyld i at udbetalingen er sket med urette. A-kassen har dog ikke krav på refusion, hvis kassen vist eller burde vide, at oplysningerne var urigtige. Det fremgår videre af bekendtgørelsens 8, at direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen i ganske særlige tilfælde kan give en a-kasse ret til refusion for beløb, der er udbetalt med urette, hvor refusionsretten i øvrigt ikke følger af 4-7 i bekendtgørelsen. DA lægger vægt på, at udmøntningen af akutjobbene, herunder opslag på Jobnet.dk, sker på en administrativ nem måde, og anbefaler, at opslaget kan ske i en særskilt model i Jobnet.dk, således, at der laves en skabelon for jobopslaget. Kommentar: Der er valgt en løsning, der kan sættes i værk umiddelbart efter aftalens indgåelse. Det er valgt, at opslag af akutjob skal ske på Jobnet.dk, fordi Jobnet.dk er en jobbank, som mange arbejdsgivere allerede kender og bruger med veludviklede og velfungerende funktionaliteter. Samtidig er alle ledige i målgruppen vant til at bruge Jobnet. Opslag af akutjob er således tilrettelagt på en administrativ nem måde, ved at arbejdsgiveren 4

5 anfører, at der er tale om et akutjob, og ledige fra målgruppen opfordres til at søge jobbet. DA støtter, at identifikationen af et akutjob kan baseres på en tro og lov erklæring fra arbejdsgiveren. Men DA ser gerne, at opslag om akutstillinger kan gemmes, så der til stadighed kan findes en kopi af jobopslaget. Kommentar: Forslaget om, at arbejdsgiverne ved en tro og love erklæring indestår for, at stillingen har været slået op som et akutjob, skal sikre en enkel og smidig administration. Der vurderes derfor ikke at være behov for, at der lovgives om, at der skal gemmes kopier af jobannoncer, der har været opslået som akutjob. DA mener, at dokumentationskravene ved administrationen af jobpræmieordningen virker meget tung og papirbaseret, og henviser til, at ordningen i større omfang baseres på oplysninger i indkomstregisteret kombineret med oplysningerne i jobnet.dk om akutjobbene, jf. ovenfor, og a-kassernes egne oplysninger om erklæring om, at den ansatte er omfattet af målgruppen. Kommentar: Der henvises til det anførte om samme problemstilling i bemærkningerne til AK-Samvirkes høringssvar. DA finder, at bestemmelsen i 5 om ansøgning af jobpræmie bør suppleres med en bestemmelse om, at a-kasserne ikke kan anmode arbejdsgiverne om supplerende oplysninger, hvis arbejdsgiverne allerede har indberettet til indkomstregisteret. Kommentar: Udgangspunktet for administrationen af jobpræmieordningen ifølge lovforslaget er, at de almindelige regler for a-kassernes administration, jf. kapitel 14 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., finder anvendelse. Det betyder, at i det omfang indkomstregisteret ikke indeholder de fornødne oplysninger, eller der er tale om fejlagtige oplysninger, så kan a-kassen rette henvendelse til arbejdsgiveren, jf. 91, stk. 10. Der henvises endvidere til det anførte om samme problemstilling i bemærkningerne til AK-Samvirkes høringssvar. DA ønsker, at der i lovforslaget indsættes en bemyndigelsesbestemmelse til at ministeren kan fastsætte nærmere regler om a-kasser og jobcenterets opgaver med at understøtte virksomhederne i at oprette akutjob og varetage administrationen af jobpræmieordningen. Kommentar: Der er tale om en midlertidig ordning, og det er ved udmøntningen af aftalen valgt at gennemføre det på en nem og ubureaukratisk måde ved bl.a. i videst muligt omfang af benyttet eksisterende og dermed kend- 5

6 te administrative regelsæt og procedurer. Det er derfor vurderet, at der ikke er behov for en særlig bemyndigelsesbestemmelse. DA finder det ligeledes afgørende, at der som led i opfølgningen tilvejebringes data til aftaleparterne om, hvor langt hver part er i at opfylde sine forpligtigelser. Det indebærer, at AMS bør stille data til rådighed, som kan danne grundlag for, at DA kan se, hvor stor en andel af de opslåede akutjob, der er opslået af virksomheder på DA-området. DA anbefaler samtidig en tæt opfølgning på afgangen fra ledighed for målgruppen af ledige, fx ved en særlig markering i Beskæftigelsesministeriets DREAM-register om, at en ledig hører til i målgruppen, samt at der findes oplysninger baseret på særskilte indberetninger fra a-kasserne om, hvem, der har fået udstedt er erklæring fra a-kassen. Kommentar: Alle akutjob skal registreres på Jobnet.dk. På baggrund af data fra Jobnet.dk kan der udarbejdes en statistik, som løbende følger op på, hvor mange akutjob der er blevet slået op. Statistikken påtænkes offentliggjort på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal Jobindsats.dk. Statistikken vil kunne fordeles på de sektorer (privat hhv. offentlig sektor, herunder statslig/ regional/kommunal sektor), hvorved det vil være muligt at følge særskilt op på, i hvilket omfang de enkelte sektorer bidrager til den aftalte målopfyldelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i samarbejde med DA søge at finde en løsning, der muliggør at DA kan følge op på antal opslåede akutjob på virksomheder indenfor DA-området. I aftalen om akutjob er det aftalt, at der løbende skal følges op på, i hvilket omfang ledige indenfor akutpakkens målgruppe afgår til job. DA finder, at 2, stk. 2, i lovforslaget med krav om, at et akutjob skal opslås som et job på mindst 13 uger, kan læses som om, at virksomheden forpligter sig til at have medarbejderen ansat i tre måneder. DA giver udtryk for bekymring for, om virksomhederne tør binde an med en ansættelse, hvor der er risiko for, at matchet i mellem virksomhed og ansat ikke passer, eller at lønmodtageren inden 3 måneder finder anden beskæftigelse. På den baggrund finder DA, at det bør tydeliggøres, at betingelsen for et akutjob er en forventet varighed på mindst 13 uger. Kommentar: Der er i overensstemmelse med aftalen et krav om, at akutjob opslås som stillinger af mindst 13 ugers varighed. Det er et krav med hensyn til opslaget. I øvrigt gælder de almindelige ansættelsesretlige regler. Beskæftigelsesministeriet finder derfor, at der ikke er behov for en tydeliggørelse. DA anfører, at fristen for ansøgning om jobpræmie i lovforslagets 5, stk. 3, indebærer, at en arbejdsgiver kan risikere ikke at få ret til præmie, hvis 6

7 ansættelsesforholdet ophører mere end 13 uger efter 26 ugers perioden s udløb. Kommentar: Det fremgår af lovforslaget, at arbejdsgiveren har mulighed for at ansøge om jobpræmie allerede efter den første 26 ugers periode. Herved kan den nævnte risiko elimineres. LO finder det positivt, at regeringen og arbejdsgiverne tager et ansvar og tilbyder reelle job til de mange, der står til at falde ud af dagpengesystemet efter nytår. Aftalen er et afgørende bidrag til at løse den udfordring, som møder de mange, der står til at falde ud af dagpengesystemet. Det er positivt, at der er tale om reelle job, der også giver ret til genoptjening. Det er positivt, at hovedparten af jobbene tilbydes de ledige allerede i år, og at der er sat helt konkrete mål for antallet af job, som matcher den målgruppe, der står til at miste dagpengeretten inden for kort tid. LO påpeger i forhold til opfølgningen på loven, at det er centralt, at opfølgningen sker i sammenhæng med den første akutpakke, således at opfølgningen er koordineret. Akutjob er jo et parallelt redskab, som skal anvendes til at løse den overordnede udfordring med at hjælpe de arbejdsløse, som har risiko for at miste deres dagpengeret pga. den forkortede dagpengeperiode. Samtidig finder LO det centralt, at opfølgningen på både akutpakke I og akutpakke II sker transparent og med fokus på dels indsatsen og brugen af redskaberne, men i høj grad også med fokus på effekten. Kommentar: I aftalen om akutjob fremgår det, at der løbende skal følges op på, i hvilket omfang ledige indenfor akutpakkens målgruppe afgår til job. Det vil således være muligt at følge op på arbejdsmarkedsstatus for ledige omfattet af Akutpakke I. LO anfører, at det ikke er klart defineret, hvordan a-kasserne skal afgrænse ledige med tre måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden. LO foreslår, at definitionen præciseres til at omfatte ledige, der forventes at have 13 uger eller mindre tilbage. Begrundelsen er, at det kun er i forbindelse med den månedlige dagpengekørsel, at a-kasserne kan se præcist, hvor mange uger medlemmerne har tilbage af dagpengeperioden. I resten af perioden frem til den næste dagpengekørsel anvendes begrebet: forventede uger tilbage. Kommentar: Forslaget vil være en udvidelse af målgruppen, således som den er defineret i aftale om akutjob. Der henvises endvidere til kommentaren til AK-Samvirkes bemærkninger vedrørende samme problemstilling. LO anfører, at kravet om, at erklæringen om, at den ledige er i målgruppen for akutjob, højst må være 4 uger gammel, er en administrativ belastning for 7

8 a-kasserne, idet kasserne kan komme til at udstede flere erklæringer til det samme medlem. Kommentar: Der henvises til kommentaren til AK-Samvirkes bemærkninger vedrørende samme problemstilling. LO mener ikke, at det er rimeligt, at a-kassen bliver stillet til ansvar for tilbagebetaling af den fejlagtigt udbetalte jobpræmie og mister retten til refusion fra staten, når det er arbejdsgiveren, der har givet forkerte oplysninger. Kommentar: Der henvises til kommentaren til AK-Samvirkes bemærkninger vedrørende samme problemstilling. LO finder, at det bør afklares, om loven står i modsætning til hhv. Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse samt Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal, som blev indgået i 2007 mellem aftaleparterne på det offentlige område som led i den daværende regerings udspil om en kvalitetsreform. Kommentar: Lovforslaget er ikke i et modsætningsforhold til de nævnte regelsæt. Som det fremgår af de specielle bemærkninger til 4 i lovforslaget indebærer bestemmelsen ingen fravigelse af reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse. Det samme gælder for så vidt angår de ansættelsesretlige rammer, LO henviser til. Forslaget i 4 har alene betydning i den situation, hvor en arbejdsgiver, inden for disse rammer lovligt kan forlænge den midlertidige ansættelse, således at ansættelsesforholdet når op på en varighed af mindst 26 uger og dermed kan udløse præmie til arbejdsgiveren. FTF finder, at aftalen om akutjob er et godt supplement til akutpakken, og finder det rimeligt og fornuftigt, at arbejdsgiverne forpligter sig til at fremskaffe reservere jobs til målgruppen. FTF mener. FTF finder videre, at der er behov for en præcisering af, at medlemmet skal være medlem af en a-kasse på tidspunktet for udstedelse af erklæring om, at den ledige er omfattet af målgruppe. Kommentar: Der henvises til kommentar vedrørende samme problemstilling rejst af AK-Samvirke. FTF anfører, at der ved administrationen af jobpræmieordningen kan være vanskeligheder med at dokumentere, at stillingen har været slået op som et akutjob. Det foreslås derfor, at a-kassen ikke skal kontrollere opfyldelsen heraf. Kommentar: Det fremgår af lovforslaget 5, stk. 2, at dokumentationen for, at stillingen har været opslået som en akutstilling, er en tro og love erklæring fra arbejdsgiveren. 8

9 FTF anfører videre, at det bør være muligt, at ledige kan opnå ansættelse i et akutjob, som den ledige selv skaffer, uden at det har været opslået i jobnet. Kommentar: Det fremgår af aftalen, at En del af de ledige i målgruppen vil erfaringsmæssigt finde job på egen hånd inden for den tilbageværende periode med ret til dagpenge eller umiddelbart herefter. Det indebærer, at det reelle behov for akutjob for ledige i målgruppen vil være mindre end den samlede målgruppe. Det fremgår også af aftalen, at de stillinger, arbejdsgiverne tilvejebringer som led i aftalen, skal opslås som akutjob i Jobnet. dk. Lederne støtter intentionerne med lovforslaget og intentionerne med at synliggøre jobåbningerne. Lederne stiller spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at erklæring om, at den ledige er omfattet af målgruppen, højst må være 4 uger gammel. Det bør derfor overvejes at fastsætte en længere frist. Kommentar: Der henvises til kommentaren til LOs og AK-Samvirkes bemærkninger vedrørende samme problemstilling. Lederne finder behov for en præcisering af i hvilke situationer, der kan være behov for validering af oplysninger til brug for arbejdsgivernes ansøgning om jobpræmie. Kommentar: Der henvises til kommentaren til LO og AK-Samvirkes bemærkninger vedrørende samme problemstilling. Lederne finder endvidere behov for en afklaring af, hvorledes kravet om rådighed skal forstås i forbindelse med udstedelse af erklæring om, at den ledige er omfattet af målgruppen. Kommentar: Det er en betingelse for udstedelse af erklæring om, at den ledige er omfattet af målgruppen, at den ledige er til rådighed efter de almindelige rådighedsregler på erklæringstidspunktet. Der henvises til kommentaren til ASE`s bemærkninger vedrørende samme problemstilling. KL spørger, om det er en betingelse for at få udbetalt jobpræmie, at arbejdsgiver har udbetalt løn i henholdsvis 26 eller 52 uger. Spørgsmålet skal ses i lyset af, at en person ansat i akutjob fx typisk vil afholde ferie uden løn. Kommentar: En forudsætning for udbetaling af præmie er bl.a., at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, og at det har et omfang på mindst 32 9

10 timer om ugen i gennemsnit inden for hver 26 ugers periode, jf. lovforslagets 3. Afholdelse af ferie betragtes ikke som afbrydelse af ansættelsesforholdet, men afholdes ferien uden løn, vil det selvfølgelig have betydning for vurderingen af opgørelsen af gennemsnittet af antal timer i henholdsvis 26 eller 52 ugers perioden. Det bemærkes, at hvis pågældende er ansat i en fuldtidsstilling på 37 timer, vil timetalskravet kunne opfyldes på trods af afholdelse af ferie uden løn i ca. 3,5 uger i en 26 ugers periode. ASE peger på, at reglerne om udstedelse af erklæring efter lovforslagets 2, stk. 3, sammenholdt med målgruppebeskrivelsen i 1, kan betyde, at arbejdsløshedskassen skal udstede en erklæring til personer, som ikke (længere) har dagpengeret. Dette er særligt et problem i forhold til forudsætningen om, at den ledige skal stå til rådighed, hvilket a-kassen ifølge ASE`s opfattelse vil have svært ved at påse. Kommentar: Det er korrekt, at der kan være tilfælde, hvor arbejdsløshedskassen skal udstede en erklæring til ledige uden dagpengeret. I forhold til rådighedsspørgsmålet bemærkes, at det ifølge de specielle bemærkninger til 1 i lovforslaget er en forudsætning for at medlemmet er omfattet af målgruppen, at pågældende står fuldt ud til rådighed efter de almindelige regler. Det betyder, at a-kassen skal sikre, at pågældende er tilmeldt Jobnet.dk som arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager, og pågældende skal bekræfte jobsøgningen hver 7. dag. A-kasserne har mulighed for at kontrollere om pågældende er tilmeldt Jobnet.dk via opslag. ASE anfører videre, at det bør præciseres, at den ledige skal stå til rådighed ved ansættelsens påbegyndelse og at der ikke består en rådighedsforpligtigelse under ansættelsen. Kommentar: Der vurderes ikke at være behov for en præcisering, da det er en forudsætning for oprettelse af et akutjob, at der er tale om ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår uden nogen form for løntilskud. AC anfører at det for at få en rettidig og valid belysning af lovforslagets effekt er nødvendigt løbende i de kommende måneder at opgøre, hvor mange udfaldstruede (akutbrevsmodtagere), som bliver matchet til de opslåede akutjob i Jobnet. AC finder således, at en opgørelse af antal udbetalte jobpræmier er utilstrækkelig, da den først vil kunne laves i andet halvår Kommentar: I aftalen om akutjob er det aftalt, at der løbende skal følges op på, i hvilket omfang ledige indenfor akutpakkens målgruppe afgår til job. 10

11 Kristelig Fagbevægelse bemærker, at det er organisationens forventning, at det i loven sikres, at der ikke ved indførelsen af en fortrinsadgang for målgruppen derved opstår en forskelsbehandling ud fra forskelsbehandlingslovens og lighedsgrundsætningen. Kommentar: Den foreslåede ordning rejser efter Beskæftigelsesministeriets opfattelse ikke spørgsmål i forhold til forskelsbehandlingsloven eller den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Beskæftigelsesministeriet henviser for så vidt angår den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning til beskæftigelsesministerens svar på spørgsmål 13 fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg til lovforslaget. FRIE Funktionærer finder det urimeligt, at en offentlig arbejdsgiver får mulighed for at fravige kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer ved at give ledige i målgruppen fortrinsadgang. FRIE Funktionærer finder endvidere, at der bør arbejdes med varige løsninger, så der ikke skal indføres nye administrative rutiner og IT-systemer. Endelig tvivler FRIE Funktionærer på, at jobpræmien på kr. til arbejdsgivere vil give en reel motivation til at oprette nye job. Kommentar: Høringssvaret giver ikke Beskæftigelsesministeriet anledning til kommentarer i forhold til lovforslaget. PROSA finder det overordnet positivt, at regeringen fremsætter lovforslaget. PROSA er dog af den opfattelse, at initiativet skal suppleres med en række yderligere tiltag. Kommentar: Høringssvaret giver ikke Beskæftigelsesministeriet anledning til kommentarer i forhold til lovforslaget. 11

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Lovforslag nr. L 46 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Anvendelsesområde 1. Loven

Læs mere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Forslag. Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere 2012/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 30. oktober 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Svar på høring om lovforslag om akutjob

Svar på høring om lovforslag om akutjob Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 2 Offentligt Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 1060 København K Svar på høring om lovforslag om akutjob Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 30. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Forslag. Lov om jobordning for veteraner Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2016-17 Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om jobordning for veteraner Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lov om jobordning for veteraner

Lov om jobordning for veteraner Forsvarsministeriet Forslag til Lov om jobordning for veteraner Anvendelsesområde 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske skader pådraget

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Forslag. Lov om jobordning for veteraner

Forslag. Lov om jobordning for veteraner 2016/1 LSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006735 Fremsat den 11. november 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

Betænkning. Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 5. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere [af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 48 - Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til ministeren ang. lovforslag om ændring af funktionærloven (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune Notat Til: Til: Kopi til: Økonomiudvalget Orientering og drøftelse Den 15. november 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere