KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste"

Transkript

1 KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

2 Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den ud på? 4 2. Hvordan søger du om hjælp? 5 3. Hvem skal sørge for at skaffe oplysninger til din sag? 6 4. Kan andre hjælpe og deltage i din sag måske møde for dig? 7 5. Hvad skal en kommune gøre notater om? 8 6. Hvorfor og hvordan får du aktindsigt? 9 7. Hvornår kan du komme med bemærkninger til din sag? Kan du sætte en sag i stå for at komme med et nyt indlæg? Kan du forlange en skriftlig afgørelse? Begrundelse hvad skal den indeholde? Hvad må kommunen normalt oplyse om dig over for andre? Hvor lang tid må kommunen være om at behandle din sag? Hvordan klager du? 14 Hvilke regler er der henvist til i denne pjece? bagside 2

3 Indledning Denne pjece forsøger at give svar på en række praktiske spørgsmål, som man kan komme ud for, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder. Pjecen retter sig både til de enkelte medlemmer og til tillidsrepræsentanterne i medlemsorganisationerne i Danske Handicaporganisationer (DH). Der er vigtigt at kende de spilleregler, der gælder for sagsbehandlingen. Inden du svarer på spørgsmål, og giver oplysninger til forvaltningen, bør du være velforberedt og kende de vigtigste betingelser for det, du søger om. Kontakt din medlemsorganisation eller andre, der har erfaring fra tilsvarende sager. Enhver forvaltning eller myndighed har pligt til at yde vejledning til borgerne inden for dens sagsområde. Begynd med at anmode om vejledning. Pjecen er bygget op som en række spørgsmål og svar på områder, som er fælles for de fleste sagstyper. Hvert afsnit slutter med en oplysning om, hvad DH anbefaler. Henvisning til lovbestemmelser findes bagest i pjecen. Den rigtige afgørelse En rigtig afgørelse er, sådan som begrebet anvendes i denne vejledning, en afgørelse, der opfylder de formelle sagsbehandlingsregler spillereglerne og dermed følgende krav: 1. Vejledningspligt, se afsnit Notatpligt, se afsnit Aktindsigt, se afsnit Partshøring, se afsnit Sagen er fuldt oplyst, se afsnit Afgørelsen er skriftlig, se afsnit Afgørelsen inden for rimelig tid, og kommunens sagsbehandlingstid, se afsnit Begrundelsen dækkende og forståelig, se afsnit Tavshedspligt, se afsnit 10. Overholdelse af disse spilleregler har stor betydning for sagens udfald. Den rigtige sagsbehandling øger retssikkerheden og fremmer dermed også mulighederne for en indholdsmæssig rigtig afgørelse. Danske Handicaporganisationer (DH) er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over medlemmer og dækker alle typer handicap. Læs mere på 3

4 1 Vejledningspligten hvad går den ud på? Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede, herunder henvise til den rigtige myndighed. Kommunen skal ikke kun være opmærksom på mulighederne for hjælp efter den sociale lovgivning; i mange tilfælde kan det være relevant at pege på muligheder i andre lovgivninger eller andre dele af den kommunale forvaltning. Kommunen skal ikke kun rådgive og vejlede om regler og tilbud, når borgeren beder om det, men også på eget initiativ. Reglerne her skal bidrage til, at du forstår sagsbehandlingen, og at sagen afgøres af den rigtige myndighed. DH anbefaler, at du henviser til denne vejledningspligt, såfremt din ansøgning afvises med henvisning til en enkelt lovbestemmelse. Rådgivning og vejledning er en social ydelse, som kan ydes enten alene eller sammen med anden hjælp. Der kan klages over afslag på rådgivning og vejledning. Hvis kommunens vejledning viser sig at have været forkert eller mangelfuld, hvorfor kommunen senere f.eks. ændrer på satser og tilbud, så har du ret til at blive stillet, som om kommunens oprindelige vejledning var korrekt. Hvis du lider et økonomisk tab som følge af kommunens fejl, kan kommunen i nogle tilfælde være erstatningspligtig. 4

5 2 Hvordan søger du om hjælp? Der er ingen formkrav til, hvordan du søger om støtte. Du kan således søge både mundtligt og skriftligt. Myndighederne hvad enten det er kommunen eller andre har pligt til at vejlede dig. Du kan derfor altid begynde med at bede om vejledning. Så får du at vide hos hvem bistand skal søges, og efter hvilke regler. skal du bede om et møde med sagsbehandleren. Du har ret til at få et møde, så du kan forelægge din sag mundtligt. Du har også ret til at få sagsbehandlingen sat i stå, indtil et sådant møde har været afholdt. Får du afslag på dette, skal du anmode om en begrundelse og evt. anke afslaget til Ankestyrelsen. Når du søger om hjælp, skal du sikre dig, at kommunen ved, at du har søgt om hjælp og ikke kun har bedt om rådgivning. Det er derfor altid en god idé at bede kommunen om en kvittering på, at du har søgt om hjælp. En sådan kvittering kan også dokumentere, hvornår du har søgt om hjælp. Bed om at få en skriftlig bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. DH anbefaler, at du altid selv sørger for at kunne dokumentere, hvad du har søgt om hjælp til, hvornår og til hvem, du har gjort det. Det kan du f.eks. gøre ved at sende en skriftlig ansøgning, selv beholde en kopi og få en skriftlig bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. Det er praksis på de fleste områder, at der ikke ydes hjælp eller bistand til noget, man selv har betalt, inden der er kommet svar på en ansøgning eller en klage. I den forbindelse er en kvittering for ansøgningen også nyttig. Hvis du ønsker at tale med den, der behandler din sag, DH anbefaler, at du beder om at få alle betydende udsagn fra kommunen skriftligt. 5

6 3 Hvem skal sørge for at skaffe oplysninger til din sag? Det er udtrykkeligt i loven bestemt, at det er kommunen, der har ansvaret for at indhente alle nødvendige oplysninger, for at din sag kan blive korrekt afgjort. Du skal naturligvis give de oplysninger, du er i besiddelse af og fortælle, hvor kommunen kan indhente manglende oplysninger. Det kan både dreje sig om offentlige og private instanser. Du vil blive anmodet om at give dit samtykke til at indhente de nødvendige oplysninger. Kommunen kan i særlige tilfælde indhente oplysninger uden dit samtykke, men skal forinden have forsøgt at få dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i praksis er helt umuligt for sagsbehandleren at have kendskab til enhver konsekvens af at leve med handicap, og at det derfor ofte er nødvendigt for dig at fortælle ting, som efter din mening er en selvfølge, at sagsbehandleren selv ved. Du kan ikke være sikker på, at sagsbehandleren eller en lægekonsulent ved noget som helst om lige nøjagtig dit handicap. DH anbefaler, at du sikrer dig, at sagen er oplyst fuldt ud, særligt med hensyn til alle faktiske forhold. Det er altid vigtigt at få den rette afgørelse fra begyndelsen, se afsnit 12: Hvordan klager du?. DH anbefaler, at du beder om at se sagens akter, inden den afgøres. Så kan du rådføre dig med andre om, hvorvidt der mangler noget i sagen. 6

7 4 Kan andre hjælpe og deltage i din sag måske møde for dig? Enhver kan som hovedregel lade sig repræsentere af andre. En myndighed kan dog forlange, at du selv medvirker, når dette er af betydning for sagens afgørelse. Repræsentation kan ske på to forskellige måder. Enten ved en bisidder eller en partsrepræsentant. Forskellen mellem de to måder er: Bisidder Alle har ret til, at en anden person en bisidder deltager som støtte i mødet med forvaltningen. Du vælger selv, hvem det skal være. En bisidder lytter, gør notater og giver råd. Formelt set har en bisidder ikke taleret, men i praksis deltager en bisidder ofte i samtalen med myndigheden. sidder ved siden af dig eller overfor dig, så I kan have øjenkontakt. Partsrepræsentant En partsrepræsentant påtager sig på samme måde som en advokat eller revisor at føre sagen. Det betyder, at det er partsrepræsentanten, der skal høres i sagen, og som modtager afgørelsen. Du vælger selv i givet fald, om du vil lade dig repræsentere af en anden, og i bekræftende fald af hvem. Du vælger også selv, om du vil lade dig repræsentere under hele sagen eller eventuelt kun under en del af den eller ved et enkelt møde. Det er hensigtsmæssigt, at du på forhånd drøfter det forestående møde med din bisidder, så bisidderen er klar over, hvad du har brug for at få sagt og brug for at spørge om. Så kan bisidderen holde styr på, at du får sagt og spurgt om det hele. I bør også drøfte, om du foretrækker, at din bisidder DH anbefaler, at man gør brug af en bisidder, når man går til et møde i forvaltningen. Det er klogt at ringe, maile eller skrive til forvaltningen og oplyse, at man medbringer en bisidder, og hvem denne er. 7

8 5 Hvad skal en kommune gøre notater om? En forvaltningsmyndighed som f.eks. en kommune har notatpligt. Notatpligten omfatter alle oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som er af betydning for sagens afgørelse. Oplysninger, som ikke allerede fremgår af sagens dokumenter og bilag. Den gælder uanset, hvordan oplysningerne er kommet til kommunens kendskab. Notatpligten omfatter såvel mundtlige som skriftlige oplysninger, uanset hvor de kommer fra. Det kan f.eks. være fra dig, en anden sagsbehandler, en anden myndighed eller fra et register eller en anden sag. Notatet bør angive, hvorfra en oplysning stammer. Forvaltningen skal også gøre notater om bl.a. myndighedens egne iagttagelser, undersøgelser, målinger, økonomiske beregninger og oplysninger eller sagkyndige erklæringer, lægeerklæringer eller lignende. Oplysninger, som bidrager til at dokumentere eller til at skabe klarhed om faktiske omstændigheder af betydning for afgørelsen af din sag, skal der også gøres notater om. Du har altid ret til at blive gjort bekendt med de notater, der ligger i din sag. Notater er omfattet af aktindsigt. DH anbefaler, at du får oplyst, om der er gjort notater i din sag, og at du beder om at få kopi af alle notater. 8

9 6 Hvorfor og hvordan får du aktindsigt? Ved at bede om aktindsigt kan man kontrollere, at myndigheden ligger inde med alle oplysninger, og at de er korrekte. Det giver mulighed for at rette forkerte eller upræcise oplysninger. I en klagesag kan det også være relevant at bede om fornyet aktindsigt hos klageinstansen. Dels kan der være fremkommet nye oplysninger, dels kan man kontrollere, hvilke dokumenter kommunen har fremsendt til ankeinstansen. Alle har ret til at se de breve, erklæringer, beregninger, notater m.v., der ligger i ens egen sag. Man kan anmode om at få kopier af sagens akter. Er der tale om særlig omfattende sagsakter, kan myndigheden dog henvise dig til at gennemlæse akterne hos myndigheden. En begæring om aktindsigt skal som udgangspunkt afgøres af myndigheden/kommunen inden for 10 dage. Hvis man ikke får aktindsigt, kan man klage til Ankestyrelsen. sende kopi af alle akter, notater m.v. til dig efterhånden, som de indgår i sagen. Du skal være opmærksom på, at kommunerne tilbyder løbende elektronisk aktindsigt gennem deres sagsbehandlingssystem. Der skal indgives særskilt begæring herom ved brug af NemID. DH anbefaler, at man altid benytter sig af retten til løbende aktindsigt. Men man skal gøre det i god tid, inden afgørelsen træffes. Formålet er at finde ud af, om kommunen har de oplysninger, den skal have, og rette de oplysninger som er forkerte. DH anbefaler, at din begæring om aktindsigt suppleres med: Endvidere anmoder jeg om løbende aktindsigt i alle nye oplysninger, som indgår i min sag. Vær opmærksom på, at når der er anmodet om aktindsigt, skal myndigheden udsætte sagens afgørelse, indtil borgeren har fået adgang til at gøre sig bekendt med akterne. Vær endvidere opmærksom på, at kommunen som hovedregel har pligt til at give løbende aktindsigt med regelmæssige mellemrum. Det betyder, at myndigheden af sig selv skal 9

10 7 8 Hvornår kan du komme med bemærkninger til din sag? Kan du sætte en sag i stå for at komme med et nyt indlæg? En forvaltningsmyndighed/kommunen har pligt til at høre dig i sagen, hvis den har fået oplysninger, som du må antages ikke at kende. Det kaldes partshøring. Pligten til partshøring gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for borgeren eller er af væsentlig betydning. At partshøre betyder med andre ord, at du får tilsendt eller udleveret dokumenter i sagen, som du ikke forventes at kende indholdet af, eller som du ikke ved indgår i sagen. I praksis betyder det, at kommunen skal partshøre over alle oplysninger, som borgeren ikke selv har bidraget med til sagen og heller ikke har fået kopi af. Du skal dels have mulighed for at sætte dig ind i de nye oplysninger, dels have mulighed for at komme med bemærkninger til oplysningerne inden for en rimelig frist, som kommunen fastsætter. Du kan efter begæring altid få denne frist forlænget i en passende kortere periode, medmindre der gælder en lovbestemt svarfrist for den pågældende afgørelse, hvilket er sjældent. Du har under hele sagsforløbet mulighed for at anmode kommunen om, at sagens afgørelse udsættes, hvis du f.eks. ønsker at komme med en udtalelse eller ønsker at komme med supplerende oplysninger. Der er dog undtagelser herfor, bl.a. hvis udsættelsen vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse. DH anbefaler, at du anmoder om udsættelse, hvis du mener, der mangler oplysninger i sagen, som du ønsker at bidrage med. DH anbefaler, at du samler informationerne til kommunen, så du ikke udsætter sagen mere end højst nødvendigt ved løbende at fremkomme med nye oplysninger. Hvis kommunen glemmer at partshøre ikke overholder sin høringspligt er afgørelsen som udgangspunkt ugyldig. DH anbefaler, at du altid kontrollerer, om partshøringen er blevet overholdt. Det kan du gøre ved at begære aktindsigt og gennemgå sagens akter. 10

11 9 10 Kan du forlange en skriftlig afgørelse? Begrundelse hvad skal den indeholde? Ja, som hovedregel kan du forlange en skriftlig afgørelse. Skriftlige afgørelser skal være ledsaget af en begrundelse. Begrundelse kan dog udelades, hvis afgørelsen giver dig fuldt ud medhold. Er en afgørelse meddelt mundtligt, kan du efterfølgende forlange en skriftlig afgørelse, medmindre afgørelsen giver dig fuldt ud medhold. Myndigheden skal besvare din henvendelse inden 14 dage, men altid hurtigst muligt. Skriftlighed er den bedste form for bevissikring. Mundtlige aftaler kan så godt som aldrig dokumenteres. En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag på en ansøgning om hjælp, skal begrundes. Begrundelsen skal indeholde tre dele: 1. Kommunens konkrete vurdering. 2. De oplysninger, der er lagt vægt på. 3. De juridiske regler, der er anvendt ved afgørelsen (afgørelsens hjemmel). Det er vigtigt, at du forstår begrundelsen for afgørelsen. Ankestyrelsen har udarbejdet en god vejledning, der hedder At skrive en afgørelse. Den er enkel og klar og giver et godt indtryk af, hvad der kræves af en fuldt dækkende og forståelig begrundelse. DH anbefaler, at du skriver, både når du søger om noget og klager (anker) over en afgørelse eller andet. Hvis du gør det mundtligt over for din sagsbehandler, skal du samtidig bede om at få dette bekræftet skriftligt af sagsbehandleren inden en uge. Sker dette ikke, bør du selv søge eller klage skriftligt. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan det medføre, at afgørelsen ikke gælder. DH anbefaler, at du kontrollerer, om begrundelserne lever op til kravet om at være fuldt dækkende og forståelig. DH anbefaler, at du altid forlanger en skriftlig afgørelse, hvis du ikke får fuldt medhold. 11

12 11 Hvad må kommunen normalt oplyse om dig over for andre? Udgangspunktet er, at de ansatte i en offentlig forvaltning har tavshedspligt. Det vil sige, de ansatte må ikke videregive oplysninger om dig hverken til andre forvaltningsmyndigheder eller til personer uden for forvaltningen. Men der er undtagelser. Man skelner mellem oplysninger om rent private forhold og almindeligt fortrolige oplysninger. Oplysninger om private forhold Rent private forhold drejer sig bl.a. om race, religion og hudfarve, politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold, samt oplysninger om helbredsforhold. Videregivelse af oplysninger om sådanne rent private forhold må kun ske i ganske særlige tilfælde, og normalt kun, hvis du giver dit samtykke til det. Almindeligt fortrolige oplysninger Almindeligt fortrolige oplysninger drejer sig bl.a. om økonomi, boligforhold, arbejds- og ansættelsesforhold. Videregivelse af oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder, som er almindeligt fortrolige, må finde sted, når de er af væsentlig betydning for løsning af andre forvaltningsmyndigheders opgaver. Men de må ikke videregives til private. Kommunens tavshedspligt er ikke mindst relevant i forhold til, med hvem de må drøfte borgerens sag. For eksempel når en 3. part er inde i billedet som leverandør af den service, kommunen har bevilget, eller når en borger har personlig assistance. Kommunen kan ikke frit udveksle oplysninger med 3. part. DH anbefaler, at du klager, hvis du anser tavshedspligten for tilsidesat. 12

13 12 Hvor lang tid må kommunen være om at behandle din sag? Kommunen skal behandle alle ansøgninger og spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen er samtidig forpligtet til at fastsætte generelle frister for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal offentliggøres. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper. Du skal have skriftlig besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes. Det skal oplyses, hvor lang tid du herefter kan forvente, der vil gå, før forvaltningen træffer en afgørelse. Der er ingen regler, for hvor korte eller lange fristerne skal være. Det er op til de enkelte kommuner at træffe afgørelse herom og offentliggøre hvilke frister, der gælder i kommunen. Du skal være opmærksom på, at fristerne nogle gange er fastsat i selve loven, og så er det dem, der gælder. For eksempel fremgår det af pensionsloven, at kommunen skal træffe afgørelse i en pensionssag senest tre måneder efter, at sagsbehandlingen er påbegyndt. God forvaltningsskik kræver, at alle sager behandles hurtigst muligt. En sag må ikke ligge stille. Langvarig sagsbehandling kræver en særlig god og saglig årsag til, at den ikke kunne afsluttes hurtigere. Hvornår begynder fristen at løbe? Fristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over at en borger har brug for hjælp. Sagsbehandlingen varer, indtil borgeren har fået sin afgørelse. Men der er ikke klare anvisninger i loven på dette område. Fristen regnes dog senest fra forvaltningens modtagelse af din klare, skriftlige og daterede begæring. Kommunen er forpligtet til at offentliggøre fristerne, men ikke på en bestemt måde. Det vil sige, det kan ske på internettet, i lokalpressen, kommunale vejvisere e.l. Informationerne skal være tilgængelige for alle. Sanktioner Kommunen bliver ikke straffet, hvis den ikke overholder de svarfrister, den selv har fastsat. Der er ingen særlige regler om sanktioner. Men Ankestyrelsen kan og bør i forbindelse med behandling af klagesager se efter 1. om borgeren har fået sin afgørelse inden for den fastsatte frist, 2. om borgeren har fået skriftlig besked, hvis fristen ikke er overholdt og, 3. om afgørelsen er truffet inden for rimelig tid. Hvis en myndighed ikke fastsætter en frist, kan man klage til borgmesteren eller til statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne. Ved behandling af klagesager gælder særlige regler, se herom i afsnit 13: Hvordan klager du?. DH anbefaler, at du begærer oplysning om, hvilken sagsbehandlingsfrist, der er fastsat for din sag. 13

14 13 Hvordan klager du? Der findes ingen krav til, hvordan din klage skal se ud. Du kan både klage mundtligt og skriftligt. Du bør altid klage skriftligt. Det er en fordel at udtrykke sig klart, kort og let forståeligt. En skriftlig klage kan sendes som brev, pr. fax eller via . Husk at datere klagen og gem en kopi. Man kan efterfølgende bede om myndighedens bekræftelse af, at klagen er modtaget, med oplysning om, hvornår svar kan forventes. En klage kan bygges op på følgende måde: Kommunen skal give klagevejledning, når en afgørelse er truffet, hvor bl.a. fristen for at klage skal fremgå. Alle klager skal sendes til kommunen, der skal revurdere afgørelsen. Det kaldes remonstration. Herved kan afgørelsen blive helt eller delvist ændret eller fastholdt. Klagefristen, der er på 4 uger, regnes fra din modtagelse af afgørelsen (principielt 2 dage efter brevets datering) og udløber ved kontortids ophør på fristdagen. Hvis kontoret er lukket på fristdagen, udløber fristen ved kontortids ophør på den nærmest følgende hverdag. Vær opmærksom på, at kontortiden nogle dage ophører tidligere end normalt/forventeligt. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, idet din klage ellers vil blive afvist af Ankestyrelsen. Skriv præcist, hvad du klager over, og det du søger om. Skriv, hvorfor du mener afgørelsen er forkert. Skriv, hvad du vil have ændret. Skriv din kritik af den begrundelse, som afgørelsen indeholder. Oplys dine øvrige ønsker: f.eks. indsigt i sagens akter, partshøring eller en personlig samtale om sagen. Bland ikke flere sager sammen. Skriv en særskilt klage i hver enkelt sag. Vedlæg evt. en kopi af den afgørelse, du klager over. Såfremt kommunen ikke giver dig medhold i din klage, sender kommunen klagen til afgørelse i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelse er endelig. Ankestyrelsen behandler sager, som anses for at være af generel eller principiel betydning i et ankemøde. Alle andre klagesager afgøres administrativt af Ankestyrelsen. Kommunen skal inden for fire uger tage stilling til din klage. Såfremt denne frist ikke overholdes, skal du have besked om, hvorfor og hvor lang tid, der så kan forventes at gå, før du får svar. Ankestyrelsen bekræfter altid modtagelsen af din klage og oplyser, hvor lang tid klagen forventes at være under behandling. Ankestyrelsen oplyser også navnet på sagsbe 14

15 handleren, og det kan generelt anbefales at vente med at sende kommentarer til Ankestyrelsen, indtil man har fået styrelsens bekræftelse af modtagelsen og dermed sagsbehandlerens navn, så kommentarerne kan sendes til rette vedkommende og dermed ikke lander et forkert sted. Manglende klagevejledning medfører ikke ugyldighed, men kan begrunde, at din klage ikke kan afvises, selvom den er indgivet for sent eller fremgangsmåden er forkert. Der kan klages over indholdet af en afgørelse eksempelvis afslag på ansøgning om førtidspension. Men der kan også klages over den måde en sag er behandlet på, hvis kommunen tilsidesætter reglerne om, hvordan sagen skal behandles. Rådgivning og vejledning betragtes også som en ydelse, der kan klages over. Klager over personalets optræden, sagsbehandlingens tilrettelæggelse, ekspeditionsfejl eller sagsbehandlingstiden kan ikke behandles af klageinstanserne. Klage over disse forhold sendes til borgmesteren eller til statsforvaltningens tilsyn med kommunerne. DH anbefaler, at man altid sikrer sig en bekræftelse på, at kommunen har modtaget klagen. DH anbefaler, at du kontakter din medlemsorganisation for at få bistand til at vurdere, om din klage må anses for at være af generel eller principiel betydning for den fremtidige praksis på området. Dette er af betydning for begrundelsen af din klage og dennes behandling i Ankestyrelsen. 15

16 Hvilke regler er der henvist til i denne pjece? Emne Regler Bisidder Retssikkerhedsloven 4 og Forvaltningsloven 8 Partsrepræsentant Forvaltningsloven 8 Ret til aktindsigt Forvaltningsloven 9-18 Undtagelser fra aktindsigt.... Forvaltningsloven 12, 14 og 15 Notatpligt Offentlighedsloven 6, stk. 1 Partshøring Forvaltningsloven Nyt indlæg og ret til at afgive en udtalelse Forvaltningsloven 21 Begrundelse Forvaltningsloven Vejledningspligt Forvaltningsloven 7 og 25 Klagevejledning Forvaltningsloven 25 Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger... Forvaltningsloven Sagens oplysning Retssikkerhedsloven Frister for afgørelser Retssikkerhedsloven 3 Klageregler Retssikkerhedsloven Udsættelse af sagen..... Forvaltningsloven 11 Inhabilitet Forvaltningsloven 3-6 Forvaltningslovens område... Forvaltningsloven 1 og 2 Om den nærmere forståelse af forvaltningsloven, se Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986), hvor alle lovens regler er gennemgået og uddybet. Du kan finde vejledningen og alle disse love på hjemmesiden (brug søgefunktionen på siden). Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 3. udgave, oktober 2013 Udgivet af Danske Handicaporganisationer Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Tryk: KLS Grafisk Hus A/S. Trykt CO2 neutralt. Danske Handicaporganisationer Blekinge Boulevard Taastrup

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Kommunernes Landsforening Revideret november 2003 Hvem omfatter loven? Den registrerede Parten i en sag, hvori der

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende Ansat i HTK Nogle love, du skal kende Kære medarbejder Som kommunalt ansat varetager du opgaver, hvor du kommer meget tæt på kommunens borgere og deres personlige situation. Det kan for eksempel dreje

Læs mere

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018

Ankestyrelsens. statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl. i September 2018 Ankestyrelsens September 2018 statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2017 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 ALLE SAGSOMRÅDER 5 KAPITEL 3 KOMMUNALE SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESSAGER

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed DINE SOCIALE RETTIGHEDER Retssikkerhed Forord Denne pjece handler om din retssikkerhed, når du er i kontakt med offentlige myndigheder som din kommune eller dit hospital. Pjecen giver dig svar på en række

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

God forvaltningsskik. i Varde Kommune

God forvaltningsskik. i Varde Kommune God forvaltningsskik i Varde Kommune God forvaltningsskik for sagsbehandling i Varde Kommune Varde Kommune ønsker, at borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter skal opleve, at behandlingen af deres

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering

Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering Procedurer for sagsbehandling og datahåndtering Greenland Business A/S Revideret den 7. december 2017. Hvornår har vi en sag?... 3 Oprettelse af en sag... 3 Begrænsninger for adgangen til at søge støtte...

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Politiklagemyndigheden behandler og træffer afgørelse i adfærdsklager og efterforsker sager, hvor der er

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere