RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL"

Transkript

1 E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET Effektundersøgelse gennemført d november 2012

2 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver efterskole efter UVM bek. 785 af 18/07/2008 Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Skolen modtager støtte jf. Tilskudsbekendtgørelsen BEK 604 af 24/06/2009, og som følge heraf er skolen underlagt rigsrevisionens krav om forvaltningsmål i det offentlige. På baggrund af Rigsrevisionens publikation Begrebet god offentlig revisionsskik en vejledning har skolens bestyrelse udpeget tre forvaltningsmål: sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, og bestyrelsen har tillige fastlagt en form, der skal afdække og beskrive hvorvidt skolen opfylder krav om god forvaltning i forhold til disse områder. METODE I forhold til forvaltningsmålet sparsommelighed vil skolen benytte benchmarkingmateriale til belysning af udgifter på sammenlignelige efterskoler, og bestyrelsen vil kommentere og konkludere opfyldelse af forvaltningsmålet herudfra. Hvad angår forvaltningsmålene effektivitet og produktivitet har skolen foretaget en kvalitativ og kvantitativ måling blandt de eksterne fagpersoner, som betjener skolens elever, da UU-vejledere og sagsbehandlere med deres faglige baggrund og brede referenceramme vurderes at have de bedste forudsætninger for objektivt at kunne bedømme, i hvor høj grad skolen formår at føre eleverne frem til det bedst tænkelige individuelle udviklingsniveau, hvilket for en skole må være ensbetydende med effektivitet og produktivitet, når disse to vanskeligt håndterbare forvaltningsmål skal sættes ind i en pædagogisk sammenhæng (begrundes nærmere på side 5). I forbindelse med fremtidssamtalerne i uge 46 er samtlige UU-vejledere og sagsbehandlere indbudt til møde på skolen, og det er vores erfaring, at der er massivt fremmøde. Samtalerne har fokus på elevernes individuelle udvikling og generelle trivsel, og vi ser derfor samtalerne som en rigtig god anledning til, at de eksterne fagpersoner på et kvalificeret grundlag kan udtale sig om skolens pædagogiske indsats og effekten heraf. Til dette formål blev der udarbejdet et spørgeskema, som blev præsenteret for samtlige vejledere og sagsbehandlere og evt. andre eksterne fagpersoner. Spørgeskemaet er bygget op efter Likerts skala med 7 svarmuligheder (helt enig, overvejende enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig, overvejende uenig, helt uenig). Indeværende rapport fremlægger en sammenfatning på undersøgelsen, en konklusion samt en oversigt over baggrundsmaterialet og en matematisk udregningsmodel. SAMMENFATNING I første del af dette afsnit sammenfattes svarene fra den kvantitative undersøgelse med en procentsats til hvert enkelt udsagn 1, hvor procentsatsen angiver den samlede enighed. I den sidste del af dette afsnit gengives alle kommentarerne fra den kvalitative del i undersøgelsen foruden oplysninger om svarprocent mm. 1 Matrix er beskrevet i bilag 2. 2

3 1. Jeg modtog indkaldelsen i god tid. 94,0 % 2. Den individuelle undervisningsplan gav fyldestgørende information om eleven. 82,2 % 3. Jeg har været godt informeret om mødets formål og dagens program. 88,1 % 4. Mødet er fastlagt på et tidspunkt i skoleåret, hvor de første måneder kan evalueres og i god tid til planlægningen af fremtiden 96,4 % 5. Mødet var velorganiseret og forløb i overensstemmelse med programmet (modtagelse, lokaleanvisning, mødestart- og slut-tidspunkt). 96,0 % 6. Der er skabt gode rammer omkring mødet, og det er medvirkende til at skabe en konstruktiv dialog med familien og den unge. 96,0 % 7. Skolen stiller passende ressourcer til rådighed ved mødet i form af lærere, og der deltager netop det antal fagpersoner, som jeg skønner nødvendigt. 90,5 % 8. Mødet ledes myndigt og mødelederen etablerer en god og tillidsfuld atmosfære. 90,5 % 9. Mødelederen er velforberedt og formår at formidle et tydeligt og ærligt billede af elevens faglige og sociale standpunkt. 89,3 % 10. Der afsættes den nødvendige tid til behandling af hvert enkelt punkt, og der gives passende taletid til eleven, familien mm. samtidig med at mødelederen formår at drage konklusioner, lukke debatten og fortsætte dagsordenen. 78,6 % 11. Skolens værkstedsmetodik og de specifikke pædagogiske tiltag omkring eleven modsvarer elevens læringsmæssige forudsætninger. 89,3 % 12. Den pågående undervisning vurderes at udmønte sig i en faglig fremgang, der må betegnes som meget tilfredsstillende på det aktuelle forudsætningsgrundlag for den enkelte elev. 89,3 % 13. Den miljømæssige påvirkning (struktur, omgangsform, pædagogik) som eleven udsættes for på skolen samt den eventuelle specifikke socialpædagogiske støtte vurderes at udmønte sig i en social udvikling, der må betegnes som meget tilfredsstillende på det aktuelle forudsætningsgrundlag for den enkelte elev. 86,9 % 14. Med udgangspunkt i elevens evner og muligheder har skolen ført en åben og god dialog med eleven om fremtidsønsker og muligheder. 97,6 % 15. Skolen fremlægger en klar og velbegrundet anbefaling af det kommende års skolegang/uddannelse. 89,3 % 16. Skolens vejledning er grundig og kompetent, og den sker så rettidig, at eleven gives de bedste muligheder for hhv. optagelse et nyt sted eller revisitering. 85,7 % 17. Den Obligatorisk Selvvalgte Opgave har givet eleven mere selvindsigt og en bredere forståelse for Uddannelse 80,9 % Vi modtog 16 besvarelser fra: 5 sagsbehandlere 10 UU-vejledere 1 andre samarbejdspartnere (f.eks. familiebehandlere) 0 ikke-oplyst 3

4 KONKLUSION Af de deltagende sagsbehandlere og UU-vejledere havde en stor del mellem 1½ og 3 timers kørsel til skolen, og de har prioriteret at deltage i de indkaldte fremtidsmøder blandt mange andre arbejdsopgaver. Det vil også af denne grund derfor være naturligt at antage, at de har forventning til kvalitet - både hvad angår form og indhold i møderne. Vi mener derfor, at kunne konkludere, at besvarelserne er valide. Samtidig har skolens samarbejdspartnere med deres faglige baggrund en særlig god forudsætning for at vurdere det kvalitative indhold i arbejdet spørgsmål som relaterer sig til skolens produktivitet, hvilket kvalificerer besvarelsernes gyldighed. I undersøgelses-øjemed tolker vi værdien effektivitet som planlægning, struktur og organisation af møderne, da formen er afgørende for, at møderne opleves som udbytterige og effektive. Med andre ord handler effektivitet primært om det mekaniske; om styring og formalia. Spørgsmål 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 relaterer sig til værdien effektivitet. Produktivitet forstås som pædagogisk indsats omsat til udvikling for den enkelte elev og skolens evne til at producere kommunikation (f.eks. mundtlig og skriftlig formidling af den pædagogiske indsats, øvrigt mødeindhold samt non-verbal kommunikation). Produktivitet forstås dermed, som den værdi skolens medarbejdere frembringer; eller med andre ord som det organisk betingede. Spørgsmål 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 relaterer sig til værdien produktivitet. Nogle spørgsmål relaterer sig således til både effektivitet og produktivitet. Når vi nu har identificeret de to forvaltningsmål i de enkelte spørgsmål, er det muligt at fastlægge en gennemsnitlig værdi for dem hver især, og den vil være: Effektivitet: 76,9 % Produktivitet: 88,2 % Det er en vanskelig øvelse at omsætte værdier til tal, men på de beskrevne præmisser formår vores undersøgelsen at opstille nogle subjektive værdi-ord til et objektivt og målbart resultat, som kan konkluderes at være rigtig flot og særdeles tilfredsstillende. Den kvalitative del af undersøgelsen bekræfter, uddyber og begrunder konklusionen. Besvarelser bidrager til den kvalitative undersøgelse, og de er overvejende positive og rosende, samtidig med at nogle enkelte fremsætter ønsker og forslag til forbedringer. Samlet set kan man sige, at besvarelserne her udtrykker stor tilfredshed på tre områder: 1) skolens forståelse af elevens situation 2) skolens pædagogiske indsats samt 3) skolens kommunikation. Derudover er det interessant at bemærke, at arrangementet efterlader et meget positivt indtryk hos de professionelle samarbejdspartnere, hvoraf mindst én tilsyneladende ikke tidligere har været på skolen. Det er desuden meget vigtigt at notere denne kommentar: Stor ros til planlægningen og logistik, som sikrer udnyttelse af tid og indsats, da den netop meget eksplicit understreger oplevelsen af effektivitet. 4

5 BAGGRUNDSMATERIALE Dette bilag viser, hvorledes de samlede besvarelser fordelte sig. Vi modtog 15 besvarelser. 1. Jeg modtog indkaldelsen i god tid Helt enig 11 overvejende enig Den individuelle undervisningsplan gav fyldestgørende information om eleven Helt enig 6 overvejende enig Jeg har været godt informeret om mødets formål og dagens program. overvejende enig Mødet er fastlagt på et tidspunkt i skoleåret, hvor de første måneder kan evalueres og i god tid til planlægning af fremtiden Helt enig 11 MØDETS AFVIKLING 5. Mødet var velorganiseret og forløb i overensstemmelse med programmet Der er skabt gode rammer omkring mødet, og det er medvirkende til at skabe en konstruktiv dialog med familien og den unge. Helt enig 11 overvejende enig Skolen stiller passende ressourcer til rådighed ved mødet i form af lærere, og der deltager netop det antal fagpersoner, som jeg skønner nødvendigt. Helt enig 12 overvejende enig Mødet ledes myndigt og mødelederen etablerer en god og tillidsfuld atmosfære. Helt enig

6 9. Mødelederen er velforberedt og formår at formidle et tydeligt og ærligt billede af elevens faglige og sociale standpunkt. Helt enig 8 overvejende enig Der afsættes den nødvendige tid til behandling af hvert enkelt punkt, og der gives passende taletid til eleven, familien mm. samtidig med at mødelederen formår at drage konklusioner, lukke debatten og fortsætte dagsordenen. Helt enig PÆDAGOGISK INDSATS Med baggrund i det udleverede konferenceoplæg og tilbagemeldingen på mødet er det min vurdering at: 11. Skolens værkstedsmetodik og de specifikke pædagogiske tiltag omkring eleven modsvarer elevens læringsmæssige forudsætninger. Helt enig Den pågående undervisning vurderes at udmønte sig i en faglig fremgang, der må betegnes som meget tilfredsstillende på det aktuelle forudsætningsgrundlag for den enkelte elev. 13. Den miljømæssige påvirkning (struktur, omgangsform, pædagogik) som eleven udsættes for på skolen samt den eventuelle specifikke socialpædagogiske støtte vurderes at udmønte sig i en social udvikling, der må betegnes som meget tilfredsstillende på det aktuelle forudsætningsgrundlag for den enkelte elev. Helt enig Helt enig 7 1 2

7 VEJL EDNING OG OPFØLGNING Ud fra tilbagemeldingen og samtalen på mødet er det min vurdering at: 14. Med udgangspunkt i elevens evner og muligheder har skolen ført en åben og god dialog med eleven om fremtidsønsker og muligheder. overvejende enig Skolen fremlægger en klar og velbegrundet anbefaling af det kommende års skolegang/uddannelse. Helt enig 8 overvejende enig Skolens vejledning er grundig og kompetent, og den sker så rettidig, at eleven gives de bedste muligheder for hhv. optagelse et nyt sted eller re-visitering Den Obligatorisk Selvvalgte Opgave har givet eleven mere selvindsigt og en bredere forståelse for uddannelsesretning Helt enig Bilag 2 MATEMATISK NØGLE TIL LÆSNING AF UNDERSØGELSE Eksempel på udregning ved 26 svar: Svar Tillagt procentsats Procentuel værdi for hvert svar Helt enig 100 % 7,143 (100/14) Overvejende enig 83,3 % (83,3/14) Delvis enig 66,6 % 4,760 (66,6/14) Hverken enig eller uenig 50 % 3,570 (50/14) Delvis uenig 33,3 % 2,380 (33,3/14) Overvejende uenig 16,6 % 1,190 (16,6/14) Helt uenig 0 % 0,000 (0/14) Ex. 1) Hvis 14 af 14 svarer helt enig er udregningen: 14 x 7,143 = 100% Ex. 2) Hvis 7 af 14 svarer helt enig, 3 svarer delvis enig og 4 svarer hverken enig eller uenig er udregningen: (7 x 7,143) + (3 x 5,950) + (4 x 4,760) = ,9 % 2

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015

Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015 Semesterevaluering Organisation og Ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X Spørgeskema til deltagere og deres leder Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen x x x X Metoden - kort fortalt Spørgeskema til deltagere og deres ledere er en skriftligt,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

VEJLEDNING OM BESTYRELSESEVALUERING

VEJLEDNING OM BESTYRELSESEVALUERING VEJLEDNING OM BESTYRELSESEVALUERING Vejledning om bestyrelsesevaluering, opdateret den 29. august 2018 Anbefalinger for god Selskabsledelse, november 2017 INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. EJERSKAB AF EVALUERINGSPROCES...

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Vejledning om bestyrelsesevaluering

Vejledning om bestyrelsesevaluering Vejledning om bestyrelsesevaluering Anbefalinger for god Selskabsledelse Opdateret 29. august 2018 Indhold 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 4 3. Valg af evalueringsprocedure... 4 4.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

EFTERSKOLEN HELLE FRITIDSSTØTTE OVERSIGT OVER YDELSER

EFTERSKOLEN HELLE FRITIDSSTØTTE OVERSIGT OVER YDELSER EFTERSKOLEN HELLE FRITIDSSTØTTE OVERSIGT OVER YDELSER 2018-19 Gældende for skoleåret 2018/2019 OVERSIGT OVER YDELSER 2018-19 - E N V E J L E D N I N G T I L S K O L E N S S A M A R B E J D S P A R T N

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

EVALUERING AF NY SSO-PROCES 2018 v. Mette Petersen og Steffen Auring

EVALUERING AF NY SSO-PROCES 2018 v. Mette Petersen og Steffen Auring EVALUERING AF NY SSO-PROCES 2018 v. Mette Petersen og Steffen Auring I skoleåret 2017/18 har vi på HF & VUC København Syd startet Projekt Fra kursist til studerende på HF-enkeltfag. Som en del af dette

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Tilfredshedsanalyse Vinderup Realskole. Totalrapport

Tilfredshedsanalyse Vinderup Realskole. Totalrapport Vinderup Realskole Totalrapport Denne rapport er en sammenskrivning af en omfattende tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt skolens forældre i maj 0. Vinderup Realskole skal fortsat udvikle sig, og

Læs mere

Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde:

Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde: Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde: Hvad kendetegner det gode samarbejde? Fælles målformulering Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Dansk 9. klasse Du har generelt deltaget aktivt i timerne!

Dansk 9. klasse Du har generelt deltaget aktivt i timerne! Evaluering af den samlede undervisning 15-16 Langelands Efterskoles profil er kreativ, og vores elever har alle stor interesse i et af vores 4 linjefag musik, teater, kunst og film. Vi har i skoleåret

Læs mere

Målet med denne kursusgang er at I får

Målet med denne kursusgang er at I får Samarbejde, Læring og Projektplanlægning SLP 8 Det gode samarbejde: Hvad kendetegner det gode samarbejde? Fælles målformulering Samarbejdsaftale Gruppemødets organisering Kommunikationen i gruppen Uddelegering

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune

Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport. - i Mariagerfjord kommune Grundlag for udarbejdelse af kvalitetsrapport - i Mariagerfjord kommune Organisation vedr. udarbejdelse af kvalitetsrapporten kommunalbestyrelsen Skolechef og skole-fagenheden kvalitetsgruppen Organisationen

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTRET UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED GENOPTRÆNINGSCENTRET

GENOPTRÆNINGSCENTRET UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED GENOPTRÆNINGSCENTRET GENOPTRÆNINGSCENTRET UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED GENOPTRÆNINGSCENTRET Februar 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Genoptræningscentrets primære opgave at udføre genoptræning og træning

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Det gode skole/hjem samarbejde På Ørkildskolen

Det gode skole/hjem samarbejde På Ørkildskolen Det gode skole/hjem samarbejde På Ørkildskolen Ved starten af skoleåret 2017/18 indledtes en proces med den hensigt, at afdække hvad det gode skole/hjem samarbejde på Ørkildskolen består af. Processen

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Undervisningsmiljørapport Djurslands Efterskole

Undervisningsmiljørapport Djurslands Efterskole Undervisningsmiljørapport Djurslands Efterskole 2017-2020 1. Indledning 96 % af skolens elever har besvaret denne undervisningsmiljøvurdering (91 ud af 95 elever) i maj 2017. Eleverne har udfyldt skemaet

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 Behandlingsskolerne

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 Behandlingsskolerne FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 16 Behandlingsskolerne I løbet af marts 16 gennemførte vi på Behandlingsskolerne en forældretilfredshedsundersøgelse. Formålet var at få belyst forældrenes tilfredshed

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Nedenfor ses elevernes svar på indplaceringen fra 1-10 efterfulgt af nogle sammenfattende kommentarer til deres øvrige udsagn.

Nedenfor ses elevernes svar på indplaceringen fra 1-10 efterfulgt af nogle sammenfattende kommentarer til deres øvrige udsagn. I juni 2019 gennemførtes med elevhold 18-19 en undersøgelse af elevernes oplevelse af skolens evne til at få skolens værdigrundlag til at stemme overens med hverdagen. Lever skolen op til det værdigrundlag

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Lys på Mørks skole 2017.

Lys på Mørks skole 2017. Lys på Mørks skole 07. Lys på Mørks skole 07. Forklaring: Lys på Mørks skole er en sammenlignelig evaluering af skolen foretaget af forældre, elever og ansatte. Den er enkel i opbygningen, og giver indikationer

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt E 5 evaluering(er) for BNKI Rådgiver A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion for Excellent

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Faglig evaluering på Efterslægten. Karin Blæhr - Pædagogisk leder Jeanette Jensen - Lærer og klasseteamkoordinator

Faglig evaluering på Efterslægten. Karin Blæhr - Pædagogisk leder Jeanette Jensen - Lærer og klasseteamkoordinator Faglig evaluering på Efterslægten Karin Blæhr - Pædagogisk leder Jeanette Jensen - Lærer og klasseteamkoordinator Evalueringsstrategi på Efterslægten Vekselvirkning ml. screening, formative og summative

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE Indhold 3 Hvorfor denne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Børne- og familieinstitutionen Wibrandtsvej, Københavns Kommune. Torsdag den 16. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Børne- og familieinstitutionen Wibrandtsvej, Københavns Kommune. Torsdag den 16. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Børne- og familieinstitutionen Wibrandtsvej, Københavns Kommune Torsdag den 16. februar 2012 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde

Bilag Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde Bilag 8.2 20161212 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2015-16 Evaluering af Metropols bestyrelsesarbejde 2015-2016 I det følgende præsenteres resultaterne af evaluering af Professionshøjskolen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling.................. 3 2 Guide Dirigentens

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Beboernes netværk er en væsentlig resurse ift. samarbejdet med beboerne, og samtidig er der en stor sikkerhed, tryghed og tillid for beboerne i at have en god kontakt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG

SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG SPECIALUNDERVISNING OG DANSK SOM ANDETSPROG Skolens praksis Skolens støttecenter varetages af skolens leder, viceskoleleder og afdelingsleder for støttecenteret. Der er tilknyttet et antal lærere til varetagelse

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for PAU 2015

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for PAU 2015 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) for PAU 2015 Side 1/18 Indhold Grundlag for analysen... 4 Skema 1: Fordelinger af besvarelser i VTU en 2015... 5 Tabel 1: Hvornår har din arbejdsplads senest haft

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere