2. Patientkontorets opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Patientkontorets opgaver"

Transkript

1 Patientkontorets årsberetning 2013

2 Indhold 1. Indledning Patientkontorets opgaver Patientkontorets organisation Fokusområder i Patientkontoret i Henvendelser til Patientkontoret Antallet af henvendelser 5.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret? 5.3 Årsag til henvendelsen 5.4 Hvad giver henvendelsen anledning til? 6. Patientkontorets undervisningstilbud og vidensdeling Efteruddannelse af patientvejledere Profilering af Patientkontoret Udvikling af Patientkontoret Ny lovgivning Patientmobilitetsdirektivet 2 Patientkontorets Årsberetning 2013

3 1. Indledning Sundhedslovens 51, stk. 8 foreskriver, at Patientkontoret skal udarbejde en årsberetning for sin virksomhed og indsende den til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 3

4 2. Patientkontorets opgaver Patientkontorets opgaver er reguleret i Sundhedslovens 51: 51. Regionsrådet opretter et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg m.v., ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet, jf d. Stk. 3. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende de i stk. 1 nævnte opgaver og skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. Stk. 4. Med patientens mundtlige eller skriftlige samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til patientvejledere på patientkontorerne om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for rådgivning og bistand til patienten. Samtykke kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den patientvejleder, der modtager oplysninger. Videregivelse af oplysninger skal indføres i patientjournalen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne videregives. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse og registrering af oplysninger og samtykke. Stk. 5. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om patientkontorernes opgaver og funktioner. Stk. 7. Regionsrådet fastsætter nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for, hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 8. Patientkontorerne udarbejder årsberetninger for deres virksomhed. Årsberetningerne indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Med hjemmel i Sundhedslovens 51 er der derudover ved bekendtgørelse 1 følgende om patientkontorets opgaver: fastsat 1. Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet. Stk. 2. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil. 2. Patientkontorerne skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienten med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed, jf. 1 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Stk. 2. Bistand efter stk. 1 omfatter også forhold vedrørende private sygehuse og klinikker. 3. Patientkontorerne bidrager til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen. 4. Patientkontorerne skal videresende relevante oplysninger til regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 830 af 25. september 2003 om de amtskommunale patientkontorers opgaver og funktioner. 4 Patientkontorets Årsberetning 2013

5 Patientkontoret skal således informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelser, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring samt om adgangen til behandling i udlandet. Patienter, der henvender sig med ønske om at benytte det frie - og det udvidede frie sygehusvalg henvises i Region Nordjylland til at tage kontakt til Enheden for Sygehusvalg. Enheden for Sygehusvalg kan hjælpe patienten med at undersøge mulighederne for en hurtigere tid på et andet sygehus og med viderehenvisning dertil. Patientkontoret skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontoret skal endvidere være patienten behjælpelig med at udforme og videresende klager eller erstatningskrav til rette myndighed. Denne bistand omfatter også forhold vedrørende private klinikker og sygehuse. Patientkontoret skal endvidere bidrage til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen. Patientkontoret skal videreformidle relevante oplysninger til Regionsrådet, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regionens sundhedsvæsen. Henvendelser til Patientkontoret skal til brug for aktivitetsopgørelser og kvalitetsarbejde registreres efter principper, der er nærmere fastlagt af regionen. 1 Bekendtgørelse nr af den 21. december 2006 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner. 5

6 3. Patientkontorets organisation Patientkontoret er organisatorisk placeret i Patientdialog, som er den del af Regionssekretariatet i Region Nordjylland. Patientkontoret er fysisk placeret i Regionshuset i Aalborg. Patientkontorets ansatte, patientvejlederne, er uafhængige af Regionssekretariatet i forbindelse med løsning af opgaver, som hører under Patientkontoret. Patientkontorets ansatte refererer til lederen af Patientdialog. Patientkontorets opgaver varetages af 5 patientvejledere med uddannelsesmæssig forskellig baggrund. Der er således en socialrådgiver, en ergoterapeut, en sygeplejerske, en kontoruddannet og en jurist. Patientkontorets leder er ligeledes jurist. Patientkontoret kan kontaktes: telefonisk på (hverdage kl. 9-12) via mail: via brev: Region Nordjylland, Patientkontoret, Niels Bohrs Vej Aalborg Ø ved uanmeldt personlig henvendelse i træffetiden (torsdage kl ) ved personlig henvendelse på Patientkontoret (efter aftale) Information om patientkontoret og generel information om patientrettigheder m.v. findes på hjemmesiden tientrettigheder.rn.dk. Patientkontoret opdaterer løbende hjemmesiden. 6 Patientkontorets Årsberetning 2013

7 4. Fokusområder i Patientkontoret i 2013 I 2013 har Patientkontoret særligt haft fokus på følgende områder: Profilering af Patientkontoret Udvikling af Patientkontoret Grænseoverskridende sundhedsydelser - patientmobilitetsdirektivet Ret til hurtig udredning Øjenlægeområdet (privatpraktiserende øjenlæger) Hjælp til at klage og søge erstatning Områderne beskrives i de næste afsnit. 7

8 5. Henvendelser til Patientkontoret 5.1 Antallet af henvendelser Patientkontoret har i 2013 registreret henvendelser til Patientkontoret. En lille stigning i forhold til Den måde henvendelserne fordeler sig på, kan aflæses af nedenstående tabel: Telefon Brev/mail Hotline for læger Personligt fremmøde I alt Som tidligere år repræsenterer de telefoniske henvendelser langt størstedelen af Patientkontorets henvendelser, svarende til 83% af alle henvendelser. 12 % af henvendelserne til Patientkontoret modtages skriftligt. Langt størstedelen via mail. Knap halvdelen af de skriftlige henvendelser kan besvares umiddelbart, medens de resterende kræver yderligere skriftlig eller mundtlig korrespondance. Sidstnævnte skyldes primært manglende eller mangelfulde oplysninger i henvendelserne til Patientkontoret. Antallet af henvendelser på Hotline for læger 2 er faldet markant i 2013 og udgør nu kun 0,4% af det samlede antal henvendelser. Faldet er ikke udtryk for, at lægerne ikke kontakter Patientkontoret, men udtryk for at de ikke kontakter Patientkontoret via Hotline for læger. Det er Patientkontorets vurdering, at der fremadrettet fortsat er behov for at sprede kendskabet til dette tilbud. Se mere om profilering af Patientkontoret i afsnit 8. Endeligt udgør henvendelserne ved personligt fremmøde 3 % af de samlede henvendelser i Antallet af personligt fremmødte er fortsat stigende, omend der blot er tale om en mindre stigning i forhold til En lille del af tallet dækker over de patienter, der møder op i Patientkontorets åbne træffetid om torsdagen fra kl , medens langt den største del dækker over de patienter, som efter aftale med en patientvejleder møder op på Patientkontoret for at få hjælp til at klage og søge erstatning. Patientkontoret registrerer ikke, hvor meget tid der anvendes på de enkelte henvendelser. Der anvendes dog langt mere tid på de patienter, som møder op på Patientkontoret end på de patienter, der kontakter Patientkontoret telefonisk. De seneste års stigninger i antallet af personligt fremmødte har betydet, at patientvejlederne i dag anvender betydelig mere tid på bistand til patienter i klage og erstat- 2 Hotline for læger er en direkte linje til patientvejlederne forbeholdt læger. Hotline for læger er åben i samme tidsrum som patienttelefonen, dvs. hverdage kl Patientkontorets Årsberetning 2013

9 ningssager end tidligere. Det er afgørende at påpege, at ovenstående tabel alene afspejler den først kontakt til en patientvejleder. De efterfølgende kontakter til patienter som opfølgning på en henvendelse registreres ikke. 5.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret? Henvendelserne er fordelt i nedenstående grupper: Patient Pårørende Sygehus/ sektor Kommune Primær sundhed Politiker Andre I alt Pr. 1. januar 2012 er der sket en forenkling af registreringen i Patientkontoret. Således registreres de fire forholdsvis små grupper Kommune, Primær Sundhed, Politiker og Andet samlet i gruppen Andre. Som det fremgår af tabellen, stammer den overvejende del af henvendelserne til Patientkontoret fra patienterne selv. Således udgør patienthenvendelser 71 % af alle henvendelser til Patientkontoret i Denne tendens er samstemmende med tidligere års fordeling af henvendelser til Patientkontoret. En anden stor gruppe af personer, som kontakter Patientkontoret, er pårørende. Antallet af henvendelser fra pårørende udgør 18 % af det samlede antal henvendelser. Patientkontoret yder som udgangspunkt de pårørende generel rådgivning og vejledning. Hvis henvendelsen fra en pårørende retter sig mod konkrete forhold vedrørende et familiemedlems retsstilling, kræver Patientkontoret et samtykke fra patienten selv for at kunne arbejde videre med henvendelsen. Antallet af henvendelser fra sundhedspersoner udgør 7 % af det samlede antal henvendelser i Sammenlignet med tidligere år er der sket en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra sundhedspersoner. Baggrunden for stigningen i antallet af henvendelser fra sundhedspersonale i 2012 og 2013 er ikke afdækket. En del af forklaringen er formentlig den stadigt mere komplicerede lovgivning på sundhedsområdet, der medfører en højere grad af tvivl om patienternes rettigheder og sundhedspersonalets ansvar. Eksempelvis reglerne om ret til hurtig udredning og reglerne om grænseoverskridende sundhedsydelser efter patientmobilitetsdirektivet. Se mere herom i afsnit 10. De resterende 4 % stammer fra henvendelser fra Andre. Dette kan f.eks. være fra en kommune, ansatte i den primære sundhed, politikere og andre. Henvendelserne stammer primært fra de praktiserende læger og deres personale. 9

10 5.3 Årsag til henvendelsen Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg Ønske om omvisitering Behandlingsgaranti livstruende sygdomme/ pakkeforløb Forskningsmæssig/eksperimentel og højt specialiseret behandling Genoptræning Hjælpemidler Grænseoverskridende sundhedsydelser Øjenlægers ventetider Andet Patienters retsstilling Aktindsigt Videregivelse af helbredsoplysninger Befordring Bestilling af transport Klage Vejledning ifm. frit og udvidet frit sygehusvalg Andet Klager og erstatning vedrørende sygehuse Patientombuddet Patientforsikringen Utilfredshed med patientforløb Klage over service og/eller personalets adfærd Andet Klager og erstatning vedrørende Praksissektor Patientombuddet Patientforsikringen Utilfredshed med patientforløb Klage over service Klage over personalets adfærd Andet Tal fra 2012 vedr. klage og erstatninger I alt På baggrund af ændringer i registreringen fra 2012 kan der ikke foretages en direkte sammenligning med tallene fra Se dog bemærkninger nedenfor. 10 Patientkontorets Årsberetning 2013

11 Ovenstående tabel viser de registrerede årsager til henvendelser til Patientkontoret i Tabellen afspejler samtidig bredden i de områder, som Patientkontoret informerer, rådgiver og vejleder om. Det er vigtigt at bemærke, at en henvendelse til en patientvejleder ofte har flere årsager. Derfor vil der være flere registrerede årsager end det samlede antal henvendelser i alt. Netop derfor overstiger tallet årsager til henvendelse på 5113 det samlede antal henvendelser i 2013 på Pr. 1. januar 2012 er der sket en forenkling af registreringen af henvendelser til Patientkontoret. Således kan der for nogle felters vedkommende ikke ske en direkte sammenligning med de foregående år. Det vil nedenfor løbende blive forklaret, hvilke tal der sammenlignes. Der ses et stort fald i det registrerede antal årsager til henvendelser fra 2012 til Årsagen til faldet er ukendt. De henvendelser som omhandler reglerne om frit - og udvidet frit sygehusvalg udgør i alt 622 henvendelser svarende til 6% af de samlede årsager til henvendelser. I 2011 udgjorde dette tal (inklusiv feltet ønske om omvisitering ) i alt Der er således sket et drastisk fald fra 2011 til Dette fald er forventet, idet patienter, der er henvist til diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling på et sygehus i Region Nordjylland, og konkret ønsker vejledning og/eller omvisitering nu vejledes/omvisiteres af Enheden for Sygehusvalg. Patientkontoret henviser således disse patienter til at kontakte Enheden for Sygehusvalg. Enheden for Sygehusvalg er Region Nordjyllands centrale visitationsfunktion, som fra sin etablering den 1. januar 2011 varetager viderehenvisning under det frie - og udvidede frie sygehusvalg samt visitering til udbuds- og samarbejdssygehuse for alle regionens sygehuse. Der er medio 2012 blevet etableret en telefonisk velkomstbesked på patienttelefonen, som går i gang førend patienten telefonisk kommer igennem til en patientvejleder. I velkomstbeskeden bliver telefonnummeret til Enheden for Sygehusvalg oplyst med information om, at de patienter, der ønsker omvisitering, skal kontakte Enheden for Sygehusvalg. Med denne funktion ydes patienterne en bedre service. Velkomstbeskeden er en del af forklaringen på faldet i antallet af registrerede henvendelser vedrørende frit- og udvidet frit sygehusvalg. I alle indkaldelsesbreve informeres patienter desuden om, at tage kontakt til Enheden for Sygehusvalg, hvis de ønsker omvisitering. Ved forespørgsler til Patientkontoret om omvisitering og fritvalgsregler yder Patientkontoret generel vejledning om de regler, der dækker området, og henviser til Enheden for Sygehusvalg ved konkrete ønsker om omvisitering. Henvendelser vedrørende lange ventetider på ambulante konsultationer hos de 11

12 praktiserende øjenlæger i Region Nordjylland, har Patientkontoret modtaget i flere år, men på grund af et stigende antal henvendelser i 2012 har henvendelserne i 2012 fået deres eget registreringsfelt i Patientkontorets registreringsdatabase. I 2013 var årsagen til henvendelsen til Patientkontoret i 984 tilfælde ventetid hos de praktiserende øjenlæger i Region Nordjylland, primært i den nordlige del af Region Nordjylland. En stigning i antal henvendelser på 252%. Patientkontoret har siden 2012 løbende været i dialog med Primær Sundhed, som varetager opgaverne i relation til de praktiserende speciallæger, herunder informeret Primær Sundhed om antallet af henvendelser og årsagen til henvendelserne. Situationen vedrørende ventetid på at blive udredt, behandlet eller kontrolleret hos en praktiserende øjenlæge i Region Nordjylland er spidset mere og mere til i Særligt nye patienter og kontrolpatienter fra den øjenlægepraksis i Brønderslev, der lukkede i efteråret 2013, har haft svært ved at få tid hos en øjenlæge i den nordlige del af Region Nordjylland i Foranlediget af den tilspidsede situation tog Patientkontoret initiativ til en ordning, hvorefter de patienter, der ikke selv kunne få en akuttid eller en kontrol- 12 Patientkontorets Årsberetning 2013

13 tid hos en praktiserende øjenlæge i Region Nordjylland, blev informeret om muligheden for at få hjælp hertil hos Primær Sundhed. Mod slutningen af 2013 spidsede situationen yderligere til, som følge af at endnu en privatpraktiserende øjenlæge (i Frederikshavn) informerede sine patienter om, at han ophørte med at drive praksis i Frederikshavn primo Ultimo 2013 oplevede flere og flere patienter, at de blev taget som gidsler i en forhandling om løsning af udfordringerne på øjenområdet mellem de praktiserende øjenlæger og Region Nordjylland. Den tilspidsede situation, der opstod i slutningen af 2013 på øjenlægeområdet, førte til, at Patientkontoret i slutningen af 2013 gjorde Direktionen i Region Nordjylland opmærksom på, at situationen på øjenlægeområdet nu var uacceptabel og krævede handling set fra Patientkontorets side. Der har i 2013 været 592 henvendelser omhandlede spørgsmål vedrørende befordring. Dette tal udgør 12 % af de samlede årsager til henvendelser. Der er sket et fald i antallet af henvendelser vedrørende befordring siden 2012, hvilket var forventet, idet Patientkontoret på patienttelefonens telefoniske velkomstbesked informerer om kontaktoplysninger til Kørselskontoret i Region Nordjylland. Faldet i antal henvendelser vedrørende befordring formodes at skyldes, at mange af de patienter, som tidligere fejlagtigt kontaktede Patientkontoret for at bestille kørsel til sygehusbehandling, nu kontakter Region Nordjyllands Kørselskontor direkte. Ved forespørgsler vedrørende befordring yder Patientkontoret generel vejledning om reglerne på området eventuelt suppleret af patientvejlederens kontakt til Region Nordjyllands Kørselskontor. Patientkontoret har i 2013 oplevet et fald i antallet af henvendelser vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser i forhold til 2011 og Henvendelserne i denne gruppe omhandler danskeres muligheder for behandling i EU og tredjelande, samt borgere fra EU og tredjelandes muligheder for at modtage behandling i Danmark. I den sidstnævnte gruppe fyldte henvendelser fra patienter, pårørende og sygehuspersonale vedrørende kvinder fra tredjelandes muligheder for at få graviditetsundersøgelser og føde på sygehusene i Region Nordjylland, meget tilbage i Baggrunden for de mange spørgsmål på dette område er med overvejede sandsynlighed uklarhed om de bagvedliggende regler. Der er behov for en snarlig afklaring af reglerne med henblik på videreformidling til praktiserende læger og speciallæger samt det sygehuspersonale, som kommer i berøring med den pågældende patientgruppe. Årsagen til faldet i antal henvendelser vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser er ukendt, men formodes at skyldes, at henvendelser fra sygehuspersonale, patienter og pårørende vedrørende kvinder fra tredjelandes muligheder for graviditetsundersøgelser og for at føde i Region Nordjylland nu i højere grad rettes til administrationen frem for til Patientkon- 13

14 toret. Se i denne forbindelse også afsnit 10.1 om Patientmobilitetsdirektivet, der forventes at give anledning til flere henvendelser til Patientkontoret om grænseoverskridende sundhedsydelser. Patienters retsstilling er i 2013 registreret som årsag til henvendelsen 336 gange. Dette er en stigning på 164% sammenlignet med 2012, hvor antallet udgjorde 204. Et område, der siden 2009 har fyldt mere og mere. Det er ukendt, hvad årsagen til den massive stigning er. En mulig forklaring kan være en stadig mere kompliceret lovgivning på sundhedsområdet, således at såvel patienter og sundhedspersonale har brug for vejledning om patienters retsstilling. Registreringen af klager og erstatning vedrørende sygehuse og Primær Sundhed foregår fra 2012 efter nedenstående kriterier: Klager og erstatning vedrørende sygehuse og Primær Sundhed Sygehuse Praksissektor Patientombuddet Patientforsikringen Klage over service og/eller personalets adfærd Andet I alt I alt 1210 patienthenvendelser vedrørte klage og erstatning efter undersøgelse og behandling modtaget på regionens sygehuse og i den primære sundhedssektor. Dette tal udgør 23 % af det samlede antal årsager til henvendelser til Patientkontoret. Patientkontorets opgave i relation til klage- og erstatningssager, i såvel primær som sekundær sektor, er at yde vejledning og rådgivning om love og regler, herunder regler på klage- og erstatningsområdet. Vejledningen kan have forskellig karakter. Én patient henvises til en relevant hjemmeside, en anden patient har brug for at vende udvalgte formuleringer i klagen/ anmeldelsen, mens en tredje ønsker at aftale et personligt møde med patientvejlederen, hvor patient og patientvejleder sammen kan udfærdige en klage og/eller anmelde et erstatningskrav. Endelig bistår Patientkontoret med at sende klager og erstatningskrav videre til rette myndighed. For patientvejlederen kan opgaven i relation til en enkelt patients klage- og erstatningssag have et ikke ubetydeligt omfang, idet der ofte er flere telefoniske eller personlige kontakter i relation til hver patients/pårørendes sag. 4 I dette tal er ikke medtaget rækkerne sygehuse og Primær Sundhed, da disse blot stedligt placerer klagen ikke årsagen til denne, hvilket er fokus med optællingen. 14 Patientkontorets Årsberetning 2013

15 5.4 Hvad giver henvendelsen anledning til? Nedenstående tabel viser, hvilke tiltag en henvendelse giver anledning til hos patientvejlederen: Tilsendt en vejledning Råd og vejledning Kontakt til relevant afdeling/ kontor Hjælp til udformning af klage- og erstatningsmeddelelser Viderestilling til sygehus/sektor Viderestilling til Enheden for Sygehusvalg Viderestilling til Kørselskontor Henvist til anden myndighed end Region Nordjylland Videresendelse af klage Oplysninger vedr. øjenlægers ventetider I alt En henvendelse til patientkontoret udløser ofte flere handlinger fra patientvejlederens side, hvorfor det samlede antal af handlinger på 4858 overstiger det totale antal henvendelser til Patientkontoret på 4325 i Hvad en given henvendelse gav anledning til ved patientvejlederen er i det ovenstående registreret under det eller de områder, som efter en konkret vurdering udgjorde kernen af handlingen. Der er sket et fald i registrerede handlinger fra 2012 til 2013 på 8 %. Årsagen til faldet er ukendt. Patientkontorets primære opgave er at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder, således udgør rådgivning og vejledning 53 % af de registrerede handlinger. Denne andel er samstemmende med tidligere års fordeling. Antallet af kontakter til relevant afdeling/kontor og Viderestillinger til sygehus/sektor er faldet de seneste år. Baggrunden herfor er, at alle omvisiteringer under frit og udvidet frit sygehusvalg pr. 1. januar 2011 konkret foregår i Enheden for Sygehusvalg. Omvisitering af patienter affødte naturligt handlinger som blev registreret i de to ovenstående grupper. I tråd hermed er der i 2012 sket en stigning i kategorien Viderestilling til Enheden for Sygehusvalg. I 2013 er sidstnævnte 15

16 dog faldet markant igen. Faldet skyldes formentlig, at velkomstinformationen på Patientkontorets telefon informerer om kontaktoplysninger på Enheden for Sygehusvalg, såfremt patienten ønsker konkret vejledning om fritvalgsregler og omvisitering. Videre skyldes faldet, at patientvejlederne i stigende omfang oplyser patienten om telefonnummeret til Enheden for Sygehusvalg i stedet for at viderestille. Sidstnævnte fordi patienterne ofte har brug for at kontakte Enheden for Sygehusvalg flere gange, og fordi der i perioder kan være ventetid på telefonen hos Enheden for Sygehusvalg. Hjælp til udfyldelse af klageskemaer og erstatningsanmeldelser er steget de seneste år og optager således mere og mere af patientvejledernes tid. Den fulde baggrund for den massive stigning kendes ikke. En del af forklaringen kan være introduktionen af nye klagemuligheder pr. 1. januar 2011, samt en tendens som nationalt viser en generel stigning i antallet af klager til Patientombuddet og anmeldelser til Patientforsikringen. Opgaven med Hjælp til udformning af klager og erstatningsanmeldelse er tidskrævende og indebærer ofte flere kontakter og ofte et personligt møde mellem patient/pårørende og en patientvejleder. I 2012 er der tilført registreringen en ny kategori i form af feltet Øjenlægers ventetider. Henvendelser vedrørende lange ventetider til ambulante kontakter til praktiserende øjenlæger har eksisteret i flere år, men har nu på grund af det høje antal henvendelser, fået sin egen kategori. Ved sådanne kontakter foretages en konkret vurdering af patientens ressourcer. På baggrund heraf gives enten vejledning i, hvor patienten selv kan finde øjenlægernes kontaktoplysninger og vejledende ventetider på alternativt oplyses patienten om øjenlægernes kontaktoplysninger og vejledende ventetider. Som følge af den ovenfor i afsnit 5.3. beskrevne situation på øjenlægeområdet ultimo 2013 gav en lang række henvendelser vedrørende de praktiserende øjenlægers ventetider anledning til kontakt til Primær Sundhed med henblik på at finde en pragmatisk løsning for de patienter, der ikke selv kunne få en akuttid eller en kontroltid hos en privatpraktiserende øjenlæge i Region Nordjylland. Videre gav antallet af henvendelser og situationen på øjenlægeområdet i 2013 anledning til en del drøftelser såvel i Patientkontoret som med Region Nordjylland, herunder Primær Sundhed. 16 Patientkontorets Årsberetning 2013

17 6. Patientkontorets undervisningstilbud og vidensdeling Som ansat i det danske sundhedsvæsen er det væsentligt at kende patienternes rettigheder, idet dette kendskab danner en del af fundamentet for pleje og behandling af høj kvalitet. I de seneste år er patienternes processuelle krav i forbindelse med sygehusbehandlingen blevet til nye rettigheder. Eksempler på disse regler er frit og udvidet frit sygehusvalg samt sygehusenes forpligtelse til at oplyse om disse, maksimale ventetider ved livstruende sygdomme, patienternes mulighed for at modtage undersøgelse og behandling i udlandet m.fl. Alle disse nye rettigheder er funderet i ofte komplekse regelsæt. Derfor er undervisning i patientrettigheder særdeles vigtigt for regionens ansatte. I undervisningssituationen bliver patientvejlederen konfronteret med de praktiske udfordringer, som sundhedsvæsenets personale oplever i det daglige arbejde. Denne konfrontation kvalificerer undervisningen, og den er samtidig med til at øge patientvejledernes forståelse for sundhedspersonalets hverdag. I 2013 har patientvejlederne varetaget følgende undervisningsopgaver: Sekretærer er undervist i patientrettigheder generelt Lægesekretærer undervist i patientens hjælp i systemet Anæstesisygeplejersker er undervist i juridiske problemstillinger indenfor anæstesiologien, herunder autorisationsloven, reglerne om aktindsigt, informeret samtykke samt den nye lov om klage- og erstatningsadgange i sundhedsvæsenet Sygehusansatte er undervist i regler om ret til hurtig udredning i sygehusregi (somatikken) Frivilligekorpset (patient til patientvejledningen) på Aalborg Universitetshospital er undervist i tavshedspligt Frivilligekorpset (patient til patient rådgivere og nye frivillige) på Aalborg Universitetshospital er to gange undervist i Hvem er patientkontoret og hvad kan patientkontoret hjælpe med? 17

18 Patientkontoret har for år tilbage undervist i 12-mandsgrupper for praktiserende læger, hvor undervisningen hovedsaglig har omhandlet frit - og udvidet frit sygehusvalg, behandling i udlandet samt den dengang nye lov om klage og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet. Kontakten til de praktiserende læger vil fremadrettet blive udbygget og opprioriteret. Kontakten og undervisningen forventes at ske i et samarbejde med Enheden for Sygehusvalg. I 2013 har patientvejledere deltaget i følgende arbejdsgrupper: Kontaktforum arbejdsgruppe vedrørende klagesager, Patientombuddet Tværregional arbejdsgruppe om implementering af Patientmobilitetsdirektivet Styregruppe vedrørende venteinfo, Statens Seruminstitut er tovholder. 18 Patientkontorets Årsberetning 2013

19 7. Efteruddannelse af patientvejledere I 2013 har patientvejlederne deltaget i følgende efteruddannelse/kurser: Patientvejlederseminar i Aalborg, hvor Patientkontoret i Region Nordjylland var vært. Udover gennemgang af den nyeste lovgivning på sundhedsområdet ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, var emnet grænseoverskridende sundhedsydelser. 2 patientvejledere har i 2013 taget i kurset Sygesikring ved rejse mellem EU-lande, udbudt af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) 4 patientvejledere har deltaget i Konference om retssikkerhed i Sundhedsvæsenet udbudt af FYI Events Denmark Alle patientvejledere har deltaget i kurset min sundhedsjournal, Koncern IT 19

20 8. Profilering af Patientkontoret De senere år har patienter m.fl. jævnligt ytret ønske om, at de langt tidligere i deres forløb havde haft kendskab til Patientkontoret og de muligheder for hjælp, som Patientkontoret kan tilbyde. På baggrund af disse patientønsker og patientvejledernes oplevelser af, at ej heller sundhedspersonalet i fornødent omfang kender til Patientkontorets kompetencer, og den hjælp, som Patientkontoret kan yde såvel dem som patienterne, har vi i Patientkontoret i 2012 besluttet at profilere Patientkontoret. Arbejdet startede i 2012, hvor vi lagde en strategi for profilering af Patientkontoret, blandt andet i samarbejde med Koncern Kommunikation. Profileringsarbejdet startede op i 2012 med udarbejdelse af et visitkort og en profileringspjece, der beskriver, hvad Patientkontoret kan hjælpe med, og hvordan man får kontakt til Patientkontoret m.v. Visitkort og profileringspjecen blev trykt og udsendt i 2013 til såvel praktiserende læger, praktiserende speciallæger som offentlige sygehuse i Region Nordjylland. Profileringspjecen blev i 2013 oversat til engelsk og tysk og findes i disse oversættelser i en elektronisk udgave, som er tilgængelig på hjemmesiden anmelde utilsigtede hændelser. Pjecen er ligeledes udsendt til såvel praktiserende læger, praktiserende speciallæger som offentlige sygehuse i Region Nordjylland. Sideløbende med udarbejdelse og udsendelse af ovennævnte materiale, har Patientkontoret ved deltagelse i en række arrangementer profileret Patientkontoret, herunder i forbindelse med Torvedag på Aalborg Universitetshospital (1 gang) Introduktion af frivilligekorpset på Aalborg Universitetshospital (patient til patient vejledningen) (3 gange årligt) Markedsplads på Aalborg Universitet, intro til nyansatte (8 gange årligt) Sundhedsfagenes dag (den 25. september 2013) I forbindelse med ovennævnte arrangementer har 1-2 patientvejledere deltaget med en lille stand med en roll-up, hvorfra der er uddelt visitkort og profileringspjecer. I 2013 udarbejdede Patientkontoret endvidere pjecen Hvem kan du kontakte? Denne beskriver, hvilke muligheder patienter har for at klage, søge erstatning samt Visitkort Profileringspjece 20 Patientkontorets Årsberetning 2013

21 9. Udvikling af Patientkontoret Sideløbede med profilering af Patientkontoret, jf. ovenfor i afsnit 8, har vi i Patientkontoret arbejdet på at udvikle, herunder kvalitetssikre vejledningen i Patientkontoret i Region Nordjylland. I 2013 har vi udarbejdet et hæfte (43 sider), der beskriver de patientrettigheder, der oftest spørges til. Hæftet findes kun elektronisk grundet behovet for hyppige opdateringer som følge af lovændringer m.v. Hæftet findes på hjemmesiden www. patientrettigheder.rn.dk. I 2013 afløste hæftet en noget mindre rettighedspjece Dine rettigheder som patient og i 2014 er det meningen af hæftet skal omskrives til ren hjemmesidetekst på regionens nye platform. Hæftet og hjemmesiden er et led i digitaliseringen af patientkontorets vejledning til borgerne. Udover rettighedspjecen har Patientkontoret arbejdet på at højne kvaliteten af vores rådgivning i Det har vi gjort ved at reducere antallet af patientvejledere til 5, så vi får flere henvendelser pr. patientvejleder. Derudover fokuserer vi på videndeling såvel i dagligdagen som på ugentlige møder mellem patientvejlederne. Vi har i 2012/2013 udarbejdet en elektronisk model for videndeling, som vi i de kommende år når ressourcerne tillader det vil arbejde på at udbygge. Rettighedspjece 21

22 10. Ny lovgivning Patientmobilitetsdirektivet Direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser regulerer patienters adgang til behandling i andre EU/EØS-lande. Direktivet skulle være implementeret i dansk ret den 25. oktober 2013, men blev det først den 1. januar I perioden fra den 25. oktober 2013 til implementering kunne patienterne støtte ret direkte på direktivet. Den manglende rettidige implementering af patientmobilitetsdirektivet i dansk ret gav ikke anledning til de store udfordringer for Patientkontoret i Region Nordjylland. Direktivet indeholder blandet andet en række bestemmelser om information til patienterne. Denne information danner grundlaget for, at borgerne kan udnytte deres ret til at modtage behandling i andre EU/EØS-lande. Det er i direktivet bestemt, at informationsopgaven skal løses af nationale kontaktpunkter. I Danmark er det vedtaget, at de regionale patientkontorer skal løfte de nationale kontaktpunkters informationsopgave. Det vil sige, at Patientkontoret skal vejlede såvel danske borgere som borgere fra andre EU/EØS-lande om deres rettigheder generelt, og specifikt, hvis de ønsker behandling henholdsvis i et andet EU/EØS-land eller i Danmark. For at være klar til denne opgave har Region Nordjyllands Patientkontor med én person deltaget i en arbejdsgruppe under Danske Regioner, hvor alle landets fem patientkontorer deltog. På disse møder er forskellige områder, som er knyttet til opgaven som nationalt kontaktpunkt, blevet drøftet: Vejledningsopgaven generelt herunder er det afklaret, at vejledningen hovedsagligt sker på dansk, men at der også skal kunne tilbydes enkel vejledning på engelsk eller tysk, samt henvisninger til relevante hjemmesider på andre sprog. Der er til brug for dette udarbejdet en mini-parlør med nyttige fagord- og vendinger. Der er udarbejdet flowcharts, som i oversigtsform beskriver den lovgivning, som er knyttet op på forskellige måder en borger kan modtage behandling i Danmark eller i et andet EU/EØS-land. Målet med disse flowcharts er at kvalificere patientvejlederens vejledning. Med direktivet er der åbnet op for, at danskere kan modtage kommunale ydelser efter sundhedsloven i et andet EU/EØS-land, samt at borgere fra andre EU/EØS-lande kan modtage kommunale ydelser i Danmark. Disse ydelser er f.eks. forebyggelse og sundhedsfremme, omsorgstandpleje hjemmesygepleje og genoptræning. Vejledningen om disse ydelser er langt hen ad vejen en ny opgave for patientvejlederne, hvorfor der er udfærdi- 22 Patientkontorets Årsberetning 2013

23 get en kort beskrivelse af de forskellige ydelser. Der var i arbejdsgruppen enighed om, at patientkontorernes vidensniveau skulle begrænse sig til generel viden om ydelserne, samt at de borgere, som henvender sig, skal henvises til at tage kontakt til den relevante kommune, som i detaljer vil kunne oplyse om kommunens tilbud. De nationale kontaktpunkter skal kunne vejlede om klage og erstatningsadgange, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, anvendelsen af kvalitetsstandarder samt vejlede om autoriserede sundhedspersoner. I arbejdsgruppen blev det aftalt, at udenlandske borgere, som ønsker vejledning vedrørende ovenstående, skal have samme vejledning som danske borgere vil få. Endelig skal de nationale kontaktpunkter være behjælpelige med afklaring af danske og udenlandske fakturaers indhold. Denne opgave løses i Region Nordjylland i et tæt samarbejde mellem Koncern Økonomi og det nationale kontaktpunkt. Fra deltageren i arbejdsgruppen har der været løbende vidensudveksling med de øvrige patientvejledere. 23

24 Maj 2013 Foto: Region Nordjylland Layout: Region Nordjylland Patientkontoret Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Øst Tlf

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6

1. Indledning Patientkontorets organisation Henvendelser til Patientkontoret...6 Patientkontorets årsberetning 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Patientkontorets organisation...5 3. Henvendelser til Patientkontoret...6 3.1 Antallet af henvendelser 3.2 Hvem henvender sig til Patientkontoret?

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i

1. Patientkontoret Henvendelser til Patientkontoret i Fokusområder og ny lovgivning i Patientkontorets årsberetning 2016 Indhold 1. Patientkontoret...3 1.1 Patientvejlederne 1.2 Tilgængelighed 2. Henvendelser til Patientkontoret i 2016...6 2.1 Antal henvendelser 2.2 Hvem henvender sig til

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland

Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning Regionssekretariatet Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2015 Henvendelse om årsberetningen til: Region Midtjylland Patientkontoret Skottenborg 26 Postbox 21

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land Ansøgning om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land For at kunne modtage en forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, er udgangspunktet:

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden

Årsberetning Patientkontoret. Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden der skal vises her. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Normal - Patientkontoret Årsberetning 2015 Enhed for Patientvejledning Region Hovedstaden Indhold 1. Indledning. 3 2. Opgaver og funktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. 7. juli 2010 j. nr. / sendte den 26. marts 2010 bekendtgørelse og vejledning om rapportering

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Høringssvar lovforslag vedrørende implementering af patientmobilitetsdirektivet

Høringssvar lovforslag vedrørende implementering af patientmobilitetsdirektivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Høringssvar lovforslag vedrørende implementering af patientmobilitetsdirektivet 14-08-2013 Sag nr. 13/1359 Dokumentnr. 36318/13 Anne Martens Tel. E-mail: Ministeriet

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere