Fælles fremtid - fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles fremtid - fælles ansvar"

Transkript

1 Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi

2 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi for de kommende års indsats. En indsats, der skal medvirke til at virkeliggøre byrådets vision og planer for Haderslev Kommunes udvikling. Kernen i strategien er værdier og medborgerskab. Værdibaseret ledelse og samarbejde Vi skal tage vores kompetencer og høje uddannelses niveau alvorligt og tro på, at vi sagtens kan producere service og myndighed til og sammen med borgerne uden flere regler. Vi skal ikke kun tro på vores faglighed og kompetencer, men også give vores kommune et menneskeligt ansigt. Den administrative strategi arbejder med at omsætte byrådets vision samt eksisterende politikker og planer til daglig praksis. Den er et bevidst supplement til de indsatser, som allerede er sat i gang for eksempel på sundheds-området. Derfor er det ikke alle dele af byrådets vision, der er direkte synlige i strategien. Vi sætter hælene i over for mere regelstyring. I stedet for regler skal vi udvikle virksomheden i respekt for de rammer, som lovgiver, nationale aftaleparter og vores lokale politikere beslutter. Det skal vi gøre gennem dialog med hinanden. I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling. Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at skabe og udvikle fremtidens muligheder. Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige, tydelige og nemt tilgængelige. Haderslev Kommunes vision, vedtaget af Byrådet, 15. december Med den administrative strategi Fælles fremtid fælles ansvar inviterer vi alle til at deltage i indsatsen. Ikke i en fælles styret proces, men ved at man lokalt bruger tankesættet og omsætter det til praksis. Som ansatte i Haderslev Kommune har vi et stort ansvar. Jeg glæder mig til, at vi sammen kan virkeliggøre byrådets vision og planer for Haderslev Kommune. Willy Feddersen kommunaldirektør Medborgerskab Medborgerskab er kernen i byrådets vision og planer. Medborgerskab er for byrådet vejen til innovation og udvikling, og derfor er det en naturlig del af den administrative strategi. Medborgerskab er meget mere end frivilligt arbejde. Det er også borgernes medproduktion, når vi leverer service og myndighed, og når vi udvikler vores kommune. Vi skal, i alt hvad vi foretager os, have fokus på vores eksistensberettigelse og med hinanden og borgerne vurdere, om den service og myndighed, vi har ansvaret for, giver mening for borgerne. Vi er borgernes kommune, og må aldrig blive selvtilstrækkelige og miste jordforbindelsen til vores eksistensberettigelse: borgerne, virksomhederne og foreningerne i Haderslev Kommune. Det betyder ikke, at vi skal føje den enkelte borger i alt. Det kan vi ikke, da den kommunale virksomhed henter sin legitimitet i det repræsentative demokrati og dermed den lovgivning, som Folketinget vedtager, og de beslutninger, som byrådet træffer for os i Haderslev Kommune. Vores eksistensberettigelse er opfyldt, når vi er i stand til at forene borgere og rammer gennem medproduktion. Vi er guider for borgerne, erhvervslivet og foreningerne, og skal hjælpe dem til at finde veje. De beslutninger, vi selv har været med til at tage, er de stærkeste. Den administrative strategi fungerer sideløbende med de politisk vedtagne strategier som et understøttende element. Strategien sigter efter få og indholdsrige indsatsområder, da det sikrer en øget fokusering og mulighed for større grad af koordinering mellem indsatsområderne. De strategiske indsatsområder er: den åbne, nysgerrige og samarbejdende kommune levesteders kvaliteter lokal erhvervsudvikling værdibaseret ledelse og samarbejde værktøjer i virksomhedens styring. De strategiske indsatser er ikke udtømmende for organisationens virke, men deres mål fokuserer på indsatser, der gør en forskel, når byrådets vision skal omsættes til virkelighed. Strategien placerer sig i samspillet mellem det politiske niveau, administrationen og civilsamfundet Til dem der sidder og tænker Åh nej! Endnu en strategi endnu en plan oven i alt det andet, som vi også skal nå! vil jeg sige: Hensigten er faktisk at lette vores daglige arbejde. Det sker ved at øge oplevelsen af sammenhæng både mellem visionen og den daglige drift men også i forhold til vores borgere, og på tværs af organisationen. Willy Feddersen 2 3

3 Den åbne, nysgerrige og samarbejdende kommune Vi kan ikke fortsat løfte alle de opgaver, vi gør i dag, ud fra den samme organisering. Derfor vil vi gerne åbne op i forhold til omverdenen, så vi skaber en forståelse hos det omgivende samfund om, at rammerne for det kommunale arbejde er ændret. Fokus på at skabe forståelse i det omgivende samfund er ikke nok. Som ansatte skal vi være opsøgende og engagere os med mulige samarbejdspartnere. Derfor skal vi være nysgerrige i vores almindelige møde med borgere, virksomheder og foreninger. Vi er allerede nået et stykke ad vejen, men vi skal langt videre. For kun gennem vedvarende, ærlig interesse og åbenhed kan vi som kommune være i fortsat dialog med borgere, virksomheder og foreninger. Medborgerskabet er grundlaget for udvikling og innovation. Det er nødvendigt, at vi alle signalerer og agerer åbenhed, nysgerrighed og samarbejde for at understøtte udvikling og innovation på alle planer af den kommunale organisation. Det handler om at udfordre grænserne hos os selv og hinanden, og at turde opsøge og opdyrke det aktive medborgerskab. Hvis vi vil skabe udvikling og innovation er det vigtigt, at vi er gerrige efter nyt, at vi interesserer os positivt for hinandens måde at løse opgaver på, og at vi opfatter nysgerrighed fra andre som en kilde til udvikling og innovation. Ny forståelse og handlinger der matcher For at Haderslev bliver en åben, nysgerrig og samarbejdende kommune sætter vi fokus på at få omsat ord til handling over alt i organisationen. Vi sætter særligt fokus på tilgangen til opgaveløsningen samt involvering af og mødet med borgere, erhvervsliv og uddannelser. Der er behov for en præcisering af, hvad der skal til for at indgå i nye samarbejdsformer. Vi igangsætter vi en proces, hvor vi præciserer, hvad vi ønsker af samspillet mellem ansatte og borgere, virksomheder og foreninger. I 2013 udarbejder vi en proces- og tidsplan, der omfatter alle ansatte, og målretter den til den enkelte arbejdsplads. I 2013 udarbejder vi en politik for det aktive medborgerskab. Opsøge/opdyrke nye aktører og nye arenaer Vi kan med fordel løse flere opgaver, både i kommunalt regi og uden for, med nye samarbejdsmetoder. Især fordi flere opgaver kræver mange forskellige aktørers medvirken. For at udvikle opgaveløsningen må vi gøre os erfaringer og skabe succeshistorier, så vi frigør kreativitet og mod til at indgå i arbejdet og afprøve forskellige metoder. I løbet af 2014 skal hvert serviceområde have taget initiativ til mindst to nye aftaler om samarbejde om ny opgaveløsning. Levesteders kvaliteter Haderslev Kommune har gennem de seneste 10 år udviklet sig til at være en typisk bosætningskommune. Udviklingen er dels sket som følge af tab af arbejdspladser, dels fordi Haderslev Kommune ligger attraktivt for bosætning. Adgangen til beskæftigelse er stor, da der er adgang til en god overordnet infrastruktur. Dette, kombineret med at Haderslev Kommune har adgang til rekreative, kulturelle og naturmæssige værdier, giver mulighed for at udvikle levestedernes kvaliteter. For at opretholde og udvikle positionen som bosætningskommune, er det afgørende, at livsvilkårene til stadighed tilpasses nuværende og kommende generationers behov for gode levesteder. Udvikling af levesteder Vi skal udvikle og forny levesteder gennem projekter, der tager udgangspunkt i beboernes/ borgernes medproduktion. Projekterne skal øge livskvaliteten gennem udvikling af boligerne, det offentlige rum og/eller de mellemmenneskelige relationer. I 2013 udarbejder vi, på baggrund af en demografisk analyse, en bruttoliste over relevante levesteder. Vi igangsætter to indsatser i 2014 og mindst to indsatser i 2015, som vi planlægger og udvikler i samspil med berørte borgere. Tre af fire indsatser skal være afsluttet og gennemført inden udgangen af strategiperioden. Etablering af rammer og muligheder for udvikling for fællesskaber Inden udgangen af juni 2013 foretager vi en analyse af demografiske udfordringer i fire forskellige geografiske områder. På baggrund af de demografiske udfordringer udarbejder vi forslag til forskelligartede projekter og afprøver indsatser i samarbejde med borgere, foreninger, organisationer og kommune. Udviklingsarbejderne løber i 2013 og januar 2014 har vi udarbejdet en statusbeskrivelse på udviklingsområderne. 4 5

4 Lokal erhvervsudvikling Antallet af arbejdspladser er faldet mærkbart gennem de seneste 10 år, og det er især industriarbejdspladserne, der er blevet færre af. Tilsvarende har det været vanskeligt at tiltrække nye og videnstunge arbejdspladser. Derudover er Haderslev Kommune udfordret af, at arbejdskraften generelt har et uddannelsesefterslæb. Vi skal fokusere på, hvad omverdenen efterspørger fra os og bruge vores viden til at udvikle virksomheder og arbejdspladser. et er at bruge den store kommunale virksomhed som et aktiv i erhvervsudviklingen at tænke den kommunale virksomhed som en væsentlig aktør til, i fællesskab med andre, at udvikle erhvervslivet - herunder uddannelsessektoren. Virksomhedskontakt Vi vil understøtte den lokale erhvervsudvikling gennem en særlig virksomhedskontaktordning til de 40+ største og mest komplekse virksomheder og ved at tilbyde alle virksomheder kommunal erhvervsservice 24 timer i døgnet. Værdibaseret ledelse og samarbejde Værdibaseret ledelse og samarbejde har siden kommunalreformen været tæt koblet til til LETT værdierne, og den dialog der løbende har været om emnet er ofte gået på, hvorvidt adfærd har været i overensstemmelse eller i strid med LETT værdierne. Derfor er der behov for et bredere sigte i forhold til værdibaseret ledelse og samarbejde. Der er behov for dialog og konkrete handlinger på områder, som i dag er regelstyrede, og som måske kan styres ved en værdibaseret tilgang. Minimum 10 af virksomhederne i målgruppen har i løbet af strategiperioden gjort brug af ordningen med henblik på erhvervssparring og/eller gennemførelse af konkret erhvervstiltag inden 5. oktober Inden for strategiens tidsramme skal minimum 5 henvendelser gennem virksomhedskontakten have ført til myndighedsbehandlinger. I DI s undersøgelse af erhvervsvenlighed i 2015 ligger Haderslev Kommune i den bedste tredjedel blandt alle kommune. Virksomheder og jobs i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Vi skal fokusere på et kreativt iværksættermiljø, hvor forskellige organisationsformer etableres, hvor private, foreningsmæssige, uddannelsesmæssige og kommunale muligheder smelter sammen. Det kan skabe usikkerhed og forvirring, når der ledes og samarbejdes værdibaseret i en regelstyret virkelighed. Vi skal derfor udbrede kendskabet til værdibaseret ledelse og samarbejde. Vi har brug for at skabe et fælles fundament for samarbejde. Værdibaseret ledelse og samarbejde skal være et redskab til at frigøre alle ansattes potentiale for at deltage i innovation og udvikling. Et fælles billede af værdibaseret ledelse og samarbejde For at rykke hele organisationen i forståelsen af værdibaseret ledelse og samarbejde er der behov for, at vi etablerer en organisatorisk forståelse for kernen i værdibaseret ledelse og samarbejde. Det vil være naturligt, at det er ledelsen, der tager denne opgave på sig. I 1. halvår 2013 gennemfører vi en virksomhedsanalyse for at afdække muligheder og behov. I løbet af 2013 gennemfører vi et visionsseminar for uddannelsessteder, Vækstforum Syddanmark, kommune og studerende. Seminaret er for unge iværksættere med fokus på at udvikle kreative miljøer herunder oplevelsesøkonomiske, iværksætterservice, statslige støttemuligheder m.m. Etablering af første virksomhed inden for målgruppen inden udgangen af 1. halvår 2014 Etablering af nye uddannelser For at fastholde lokale arbejdspladser og lokal erhvervsudvikling er det en forudsætning, at der kan rekrutteres kompetent arbejdskraft. Haderslev er hjemby for en række uddannelser, der understøtter udviklingen af den lokale arbejdskraftsreserve. Det vil være oplagt at forstærke indsatsen på uddannelsesområdet, så lokale virksomheder kan fastholde og udbygge deres positioner med basis i lokal arbejdskraft. Inden sommerferien 2013 etablerer vi et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen, som skal være med til at udvikle målrettede erhvervsfaglige uddannelser. Vi arbejder for, at der i 2015 er etableret 2 4 nye uddannelser, der tager udgangspunkt i den lokale arbejdskrafts kompetencer og efterspørgsel fra regionale virksomheder. Inden sommerferien 2013 har vi lavet et redesign af ledelsesudvikling i SLG (den store ledergruppe). SLG skal sammen med tillidsrepræsentanter og MED-systemet danne grundlag for det videre forståelsesarbejde med værdibaseret ledelse og samarbejde. Vi arbejder målrettet med at skabe forståelse for ledelsesgrundlaget i hele organisationen. Kendskab til værdibaseret ledelse og samarbejde I forlængelse af et arbejde med at få sat de forståelsesmæssige rammer omkring værdibaseret ledelse skal vi arbejde med at udbrede kendskabet til værdibaseret ledelse. Inden udgangen af 2013 kan 80 % af medarbejderne (og 100 % af lederne) fortælle om forskellen mellem en værdistyret og en regelstyret organisation. (Skal indgå som et tema i den kommende trivselsundersøgelse). Afskaffelse af regelsæt der hindrer værdibaseret arbejde Regler og værdibaseret samarbejde kan være hinandens modsætninger, da reglerne ikke altid giver plads til særlige hensyn i en give situation. Derfor er det vigtigt, at vi går reglerne i Haderslev Kommune efter for at sikre en overensstemmelse mellem værdibasere ledelse og reglerne i organisationen. I 1. kvartal 2014 har vi opgjort eksisterende personalemæssige aftaler, som vi muligvis kan erstatte med værdibaseret ledelse. I 2014 har vi valgt, hvilke regler vi ønsker til debat (sker via en temadag for MED). Inden udgangen af 2015 har vi afskaffet 60 % af de regelsæt, der hindrer udbredelse af værdibaseret ledelse og samarbejde. 6 7

5 Værktøjer i virksomhedens styring Med et udgangspunkt hvor kommunen i de kommende år står over for reducerede økonomiske rammer og en demografisk udvikling, der viser flere ældre borgere i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vi fokuserer på, hvordan Haderslev Kommune smidigt kan sikre en optimering og effektivisering i alle dele af den kommunale organisation. et er at optimere og effektivisere produktionen. et er at overholde budgettet og sikre et ajourført beslutningsgrundlag. Vi skal hele tiden fokusere på, hvordan Haderslev Kommune kontinuerligt kan tilpasse de hårde redskaber til formålet. Synliggøre resultater i Haderslev Kommunes udvikling Vi har behov for større fokus på, i hvilket omfang og i hvilken grad vi når de politiske og administrativt fastsatte mål og delmål. Den mest effektive metode er kontinuerligt at synliggøre de opnåede resultater. Kommunen er en stor og kompleks organisation, der varetager en mangfoldighed af opgaver både som myndighed og som servicevirksomhed. Ved at synliggøre vores resultater forventer vi en øget interesse og mulighed for medinddragelse af såvel borgere, brugere og medarbejdere i det politiske og daglige arbejde. Med vedtagelsen af budget 2015 har alle dele af organisationen defineret på hvilke områder, de ønsker at blive målt. ene trykprøves over for et relevant panel med sæde af borgere, brugere, politikere mv. Vi dokumenterer de første synlige primo I 2016 afholder vi en event, der har fokus på inspiration, videndeling og image, og hvor vi præsenterer resultaterne af de målinger, som organisationen i 2015 ønskede at blive målt på. Oprydning i eksisterende IT systemer Det er målet at optimere brugen af IT-systemer ved at kortlægge de eksisterende systemer, kontrakter og ikke mindst funktionalitet, integration og snitflader mellem systemerne med henblik på at kunne reducere licenser og systemer. et er at optimere vores brug af IT, så vi reducerer systemer, hvor der er den samme funktionalitet. Resultatet skal være en forenklet brug af systemer baseret på tværgående fokus og samarbejde. Inden udgangen af juni 2013 har vi kortlagt alle kommunens IT-systemer, IT-kontrakter, funktionalitet, integration og snitflader i systemerne. Med kortlægningen udarbejder vi anbefalinger i forhold til at nedbringe antallet af licenser, systemer og programmer. Inden udgangen af juni 2015 har vi reduceret systemer, programmer og licenser i henhold til anbefalingerne fra kortlægningen i Implementering af Ledelsesinformationssystem (LIS) Et nødvendigt værktøj til at synliggøre og dokumentere resultater er et lokalt baseret ledelses informations-system (LIS), der skal supplere FLIS (fælles ledelsesinformationssystem) med relevante yderligere data til brug for dokumentationen af mål og resultater mv. et med et lokalt ledelsesinformations system (LIS) er at lette arbejdsgange, planlægning, daglig styring og forebyggelse samt dokumentation. Inden udgangen af 2013 har vi lavet en kort-lægning og analyse af behovet for et lokalt LIS. Analysen skal dokumentere det behov, vi ved, er til stede. Det konkrete arbejde frem til udgangen af 2015 Strategien fokuserer på omsætning til konkrete handlinger. Det ledelsesmæssige fokus i forhold til udmøntningen af strategien ligger naturligt i dagligdagen for alle ledelseslag, mens det overordnede ansvar ligger i direktionen og hos CLF. Allerede ved udarbejdelsen af strategien er der en erkendelse af, at den udvikling der kommer til at foregå over de kommende år, hele tiden vil udfordre strategien. CLF sørger løbende for at tage temperaturen på strategien og dens omsætning. Helt konkret gør de det ved ½-årlige samlinger, hvor CLF forholder sig til strategien som et hele de delmål, der skulle have været gennemført siden sidste møde de delmål, som ligger ude i fremtiden. Store ledergruppe, SLG, får en central rolle i at omsætte strategien i den kommunale virksomhed. På et seminar løbet af foråret 2013 drøfter SLG muligheder og begrænsninger i at omsætte strategien til konkrete handlinger. Midtvejspejling i foråret Evaluering af forløbet ultimo Hoved-MED inddrages i forbindelse med ordinære møder med samme frekvens som SLG. Anden information og dialog: Der planlægges drypvise, åbne kaffemøder mv. på centrale adresser. et er at skabe løbende dialog om og opmærksomhed på fremdriften i strategien. Intranettet (blog) og sociale medier som Facebook kan anvendes ad hoc. Eventuelt indstifte en årlig innovations-pris. et er at fejre konkrete initiativer, som gør en forskel i dagligdagen. Eventuelt nedsætte leder-/medarbejderpanel for at afspejle omsætningen af strategien. Alternativt kvalitative interviews (fokusgrupper) eller forskellige spørgeskemaundersøgelser. Eventuelt iagttage, hvor ændrede handlinger er synlige i dagligdagen (antroplogisk observation). Derudover kan det være relevant at anvende de traditionelle informationskanaler (ugebreve og Agenda). Hermed er der løbende fokus på at holde strategien på sporet samtidig med, at der er mulighed for løbende tilretninger af planen. En proces, hvor CLF hele tiden er tæt på strategiens omsætning, gør også, at slutevaluering i klassisk forstand bliver overflødig. 8 9

6 Bilag Bilag 1 Den samfundsmæssige sammenhæng Strategien tager udgangspunkt i Haderslev Kommunens vision. Derudover er der en række elementer, der allerede arbejdes med i Haderslev Kommune: Planstrategien Det er Byrådets fokusering af de strategier og indsatsområder, som byrådet særligt vil fokusere på i de kommende år. Planstrategien følges op af kommuneplanen. 17, stk. 4 udvalg I forlængelse vedtagelsen af Planstrategi 2011 nedsatte Byrådet 3 udvalg, der var sammensat af politikere, medarbejdere, borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. De tre udvalg har arbejdet på at få sat retning i forhold til 3 særlige indsatsområder. Bosætning og markedsføring Velfærd og frivillighed Energirigtigt byggeri Tværgående administrative indsatser I forlængelse af organisationsændringen, som blev gennemført i 2012 er der sat fokus på 4 tværgående indsatser for administrationen: Sundhed og forebyggelse Det aktive medborgerskab Rehabilitering, uddannelse og job til matchgrupperne 2 og 3 Indsats for uddannelse og job til unge med særlige behov Haderslevreformen I slutningen af 2010 vedtog Byrådet en reform på børne- og familieområdet i Haderslev Kommune. Reformen fokuserer på at få barnet i centrum. Demografi Haderslev Kommune er udfordret af, at der bliver markant flere ældre i forhold til øvrige aldersgrupper over de kommende år. Tab af arbejdspladser Som resten af landet er Haderslev Kommune ikke gået fri af den økonomiske krise, og det har betydet tab af mange arbejdspladser. Alene fra 2009 til 2010 tabte Haderslev Kommune ca. 12% af arbejdspladserne i kommunen 1. Derfor er der stort fokus på at få skabt rammerne for at skabe nye arbejdspladser, og for at fatsholde eksisterende arbejdspladser. Ubalance mellem uddannelse og job Kombinationen af en demografisk udvikling med færre mennesker i den erhvervsaktive alder og den økonomiske krise gør, at de jobs der er mest udsatte er for de ufaglærte. Derfor er der behov for at skabe målrettede uddannelser til de kommende års jobmarkeder. Nulvækst De globale økonomiske udfordringer skaber problemer i forhold til at skabe økonomisk vækst i samfundet som et hele, og det smitter også af på Haderslev Kommune. Den offentlige sektor har forsigtige skøn i forhold til væksten i forbruget, og de samme tendenser gør sig gældende i den private sektor. Den kommunale økonomi er stram, og der kommer ikke store udvidelser i den henseende i de kommende. Fokus er derfor på at få skabt rammerne for, at kommunens erhvervsliv kan blomstre for at komme fri af Nulvæksten. Flere ældre går på pension over de kommende år, og derfor vil der være en ændring i de ydelser, kommunen leverer til borgerne. De offentlige udgifter udgør en stor andel af den samlede økonomi både historisk og internationalt. Der er ikke forventninger om tilførsel af yderligere midler til den offentlige sektor. Kommunerne står over for et forventningspres, som blandt andet indbefatter større udgifter til ældre og sundhed, krav om styrkelse af folkeskolen samt et udgiftspres på det sociale område. De nye teknologiske muligheder sætter på den ene side kommunen under pres. På den anden side giver de også mulighed for at udvikle nye velfærdsteknologiske- og digitale løsninger, der kan frigøre ressourcer, give borgerne nye tilbud og udvikle det aktive medborgerskab. Bilag 2 Den teoretiske sammenhæng De primære udviklere af strategien har været det Centrale LedelsesForum CLF. Selv om der har været en bred inddragelse og diskussion af de enkelte strategiske indsatser, har der været en opmærksomhed på, at der har været brug for at spejle indsatsområderne op i forhold til de behov, der er i den organisation, som vi alle er en del af. Derfor er alle potentielle indsatsområder blevet spejlet op i mod de strategiske arenaer, som Kurt Klaudi Klausen har udviklet gennem sin årelange forskningsindsats. CLF s arbejde med strategien har taget afsæt i Kurt Klaudi Klausens teori. Han beskriver den selv som en teoretisk knagerække, der kan bruges til at kategorise og trykprøve strategiske tiltag. De 8 strategiske arenaer er: Arena for produktion. Den tekniske omverden. Den sociale arena. Den sociale omverden. Den politiske beslutningsarena. Den politiske omverden. Arenaen for bevidsthedsdannelse, videnproduktion, opfattelse og meninger. Den diskursive omverden. Arena for visioner og tro. Det vi tror på uden nødvendigvis at kunne forklare det. Den kulturelle arena. En omverden af værdier. Arena for arkitektur og æstetik. Den fysisk designede og kunstnerisk udvirkede omverden. Konkurrence/markedet (Er kun af marginal betydning i denne sammenhæng). Samtidig er det vigtigt, at det omgivende samfund og den landspolitiske tendens tænkes ind i strategien, og her er der en række store tendenser, som det er vigtigt at holde sig for øje. I forhold til alle de indsatsområder, der har været i spil, er der blevet taget stilling til, hvilke barrierer der har været for at gennemføre indsatsområdet, samt hvilke muligheder der lå inden for de strategiske arenaer, når der bliver taget udgangspunkt i det enkelte indsatsområde. Et helt grundlæggende fundament for kommunerne samlet er, at budgetterne skal overholdes, samtidig med at de økonomiske rammer ikke udvides over de kommende år. Haderslev Kommune har i flere år haft godt styr på økonomien, og der har været en flot evne til at overholde de politisk vedtagne budgetter. Befolkningsudviklingen Oven i de stramme økonomiske rammer ligger der også et pres fra den befolkningsudvikling, som Haderslev Kommune står over for i de kommende år. Haderslev Østjysk bybånd 0 24 år -9% 6% år -11% 2% 65+ år 39% 54% Syddanmark -4% -7% 44% Hele landet 1% -2% 45% De strategiske arenaer er også brugt til at se på, hvor der vil være behov for udvikling i organisationen, og hvor der er nok indsatser, som allerede er i gang. Denne skelnen betyder, at der er en bevidsthed om, at der er en række allerede eksisterende tiltag, som allerede understøtter visionen og som naturligt skal fortsætte sideløbende med udmøntningen af strategien. CLF s arbejde med de mange arenaer landede på, at indsatsområderne i overvejende grad skulle virke inden for to af arenaerne: arenaen for bevidsthedsdannelse, videnproduktion, opfattelse og meninger. Arbejde indenfor denne arena har potentiale til at skabe opbakning på basis af fælles forståelse. den anden arena, som indsatsområderne især skal virke inden for er den kulturelle arena. Arbejde inden for denne arena kan skabe samspil mellem enhed og mangfoldighed. For at omsætte de strategiske indsatser arbejdes der med konkrete, operationelle mål såkaldte SMARTe mål. Omsætningen af de strategiske indsatser i SMARTe mål giver den direkte mulighed for styring; samt en synlighed i forhold til de ønskede indsatser, der ønskes fremmet. 1 Sammenligning af tal fra KONTUR 2011, side 20 og KONTUR 2010, side 20. Hentet fra 2 Tabellen viser den forventede procentvise udvikling fra 2011 til 2031 i antallet af borgere i 3 forskellige alderskategorier. Kilde: Danmarks Statistik

7 Byrådssekretariatet Gåskærgade Haderslev

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere