Fælles fremtid - fælles ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles fremtid - fælles ansvar"

Transkript

1 Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi

2 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi for de kommende års indsats. En indsats, der skal medvirke til at virkeliggøre byrådets vision og planer for Haderslev Kommunes udvikling. Kernen i strategien er værdier og medborgerskab. Værdibaseret ledelse og samarbejde Vi skal tage vores kompetencer og høje uddannelses niveau alvorligt og tro på, at vi sagtens kan producere service og myndighed til og sammen med borgerne uden flere regler. Vi skal ikke kun tro på vores faglighed og kompetencer, men også give vores kommune et menneskeligt ansigt. Den administrative strategi arbejder med at omsætte byrådets vision samt eksisterende politikker og planer til daglig praksis. Den er et bevidst supplement til de indsatser, som allerede er sat i gang for eksempel på sundheds-området. Derfor er det ikke alle dele af byrådets vision, der er direkte synlige i strategien. Vi sætter hælene i over for mere regelstyring. I stedet for regler skal vi udvikle virksomheden i respekt for de rammer, som lovgiver, nationale aftaleparter og vores lokale politikere beslutter. Det skal vi gøre gennem dialog med hinanden. I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling. Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at skabe og udvikle fremtidens muligheder. Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige, tydelige og nemt tilgængelige. Haderslev Kommunes vision, vedtaget af Byrådet, 15. december Med den administrative strategi Fælles fremtid fælles ansvar inviterer vi alle til at deltage i indsatsen. Ikke i en fælles styret proces, men ved at man lokalt bruger tankesættet og omsætter det til praksis. Som ansatte i Haderslev Kommune har vi et stort ansvar. Jeg glæder mig til, at vi sammen kan virkeliggøre byrådets vision og planer for Haderslev Kommune. Willy Feddersen kommunaldirektør Medborgerskab Medborgerskab er kernen i byrådets vision og planer. Medborgerskab er for byrådet vejen til innovation og udvikling, og derfor er det en naturlig del af den administrative strategi. Medborgerskab er meget mere end frivilligt arbejde. Det er også borgernes medproduktion, når vi leverer service og myndighed, og når vi udvikler vores kommune. Vi skal, i alt hvad vi foretager os, have fokus på vores eksistensberettigelse og med hinanden og borgerne vurdere, om den service og myndighed, vi har ansvaret for, giver mening for borgerne. Vi er borgernes kommune, og må aldrig blive selvtilstrækkelige og miste jordforbindelsen til vores eksistensberettigelse: borgerne, virksomhederne og foreningerne i Haderslev Kommune. Det betyder ikke, at vi skal føje den enkelte borger i alt. Det kan vi ikke, da den kommunale virksomhed henter sin legitimitet i det repræsentative demokrati og dermed den lovgivning, som Folketinget vedtager, og de beslutninger, som byrådet træffer for os i Haderslev Kommune. Vores eksistensberettigelse er opfyldt, når vi er i stand til at forene borgere og rammer gennem medproduktion. Vi er guider for borgerne, erhvervslivet og foreningerne, og skal hjælpe dem til at finde veje. De beslutninger, vi selv har været med til at tage, er de stærkeste. Den administrative strategi fungerer sideløbende med de politisk vedtagne strategier som et understøttende element. Strategien sigter efter få og indholdsrige indsatsområder, da det sikrer en øget fokusering og mulighed for større grad af koordinering mellem indsatsområderne. De strategiske indsatsområder er: den åbne, nysgerrige og samarbejdende kommune levesteders kvaliteter lokal erhvervsudvikling værdibaseret ledelse og samarbejde værktøjer i virksomhedens styring. De strategiske indsatser er ikke udtømmende for organisationens virke, men deres mål fokuserer på indsatser, der gør en forskel, når byrådets vision skal omsættes til virkelighed. Strategien placerer sig i samspillet mellem det politiske niveau, administrationen og civilsamfundet Til dem der sidder og tænker Åh nej! Endnu en strategi endnu en plan oven i alt det andet, som vi også skal nå! vil jeg sige: Hensigten er faktisk at lette vores daglige arbejde. Det sker ved at øge oplevelsen af sammenhæng både mellem visionen og den daglige drift men også i forhold til vores borgere, og på tværs af organisationen. Willy Feddersen 2 3

3 Den åbne, nysgerrige og samarbejdende kommune Vi kan ikke fortsat løfte alle de opgaver, vi gør i dag, ud fra den samme organisering. Derfor vil vi gerne åbne op i forhold til omverdenen, så vi skaber en forståelse hos det omgivende samfund om, at rammerne for det kommunale arbejde er ændret. Fokus på at skabe forståelse i det omgivende samfund er ikke nok. Som ansatte skal vi være opsøgende og engagere os med mulige samarbejdspartnere. Derfor skal vi være nysgerrige i vores almindelige møde med borgere, virksomheder og foreninger. Vi er allerede nået et stykke ad vejen, men vi skal langt videre. For kun gennem vedvarende, ærlig interesse og åbenhed kan vi som kommune være i fortsat dialog med borgere, virksomheder og foreninger. Medborgerskabet er grundlaget for udvikling og innovation. Det er nødvendigt, at vi alle signalerer og agerer åbenhed, nysgerrighed og samarbejde for at understøtte udvikling og innovation på alle planer af den kommunale organisation. Det handler om at udfordre grænserne hos os selv og hinanden, og at turde opsøge og opdyrke det aktive medborgerskab. Hvis vi vil skabe udvikling og innovation er det vigtigt, at vi er gerrige efter nyt, at vi interesserer os positivt for hinandens måde at løse opgaver på, og at vi opfatter nysgerrighed fra andre som en kilde til udvikling og innovation. Ny forståelse og handlinger der matcher For at Haderslev bliver en åben, nysgerrig og samarbejdende kommune sætter vi fokus på at få omsat ord til handling over alt i organisationen. Vi sætter særligt fokus på tilgangen til opgaveløsningen samt involvering af og mødet med borgere, erhvervsliv og uddannelser. Der er behov for en præcisering af, hvad der skal til for at indgå i nye samarbejdsformer. Vi igangsætter vi en proces, hvor vi præciserer, hvad vi ønsker af samspillet mellem ansatte og borgere, virksomheder og foreninger. I 2013 udarbejder vi en proces- og tidsplan, der omfatter alle ansatte, og målretter den til den enkelte arbejdsplads. I 2013 udarbejder vi en politik for det aktive medborgerskab. Opsøge/opdyrke nye aktører og nye arenaer Vi kan med fordel løse flere opgaver, både i kommunalt regi og uden for, med nye samarbejdsmetoder. Især fordi flere opgaver kræver mange forskellige aktørers medvirken. For at udvikle opgaveløsningen må vi gøre os erfaringer og skabe succeshistorier, så vi frigør kreativitet og mod til at indgå i arbejdet og afprøve forskellige metoder. I løbet af 2014 skal hvert serviceområde have taget initiativ til mindst to nye aftaler om samarbejde om ny opgaveløsning. Levesteders kvaliteter Haderslev Kommune har gennem de seneste 10 år udviklet sig til at være en typisk bosætningskommune. Udviklingen er dels sket som følge af tab af arbejdspladser, dels fordi Haderslev Kommune ligger attraktivt for bosætning. Adgangen til beskæftigelse er stor, da der er adgang til en god overordnet infrastruktur. Dette, kombineret med at Haderslev Kommune har adgang til rekreative, kulturelle og naturmæssige værdier, giver mulighed for at udvikle levestedernes kvaliteter. For at opretholde og udvikle positionen som bosætningskommune, er det afgørende, at livsvilkårene til stadighed tilpasses nuværende og kommende generationers behov for gode levesteder. Udvikling af levesteder Vi skal udvikle og forny levesteder gennem projekter, der tager udgangspunkt i beboernes/ borgernes medproduktion. Projekterne skal øge livskvaliteten gennem udvikling af boligerne, det offentlige rum og/eller de mellemmenneskelige relationer. I 2013 udarbejder vi, på baggrund af en demografisk analyse, en bruttoliste over relevante levesteder. Vi igangsætter to indsatser i 2014 og mindst to indsatser i 2015, som vi planlægger og udvikler i samspil med berørte borgere. Tre af fire indsatser skal være afsluttet og gennemført inden udgangen af strategiperioden. Etablering af rammer og muligheder for udvikling for fællesskaber Inden udgangen af juni 2013 foretager vi en analyse af demografiske udfordringer i fire forskellige geografiske områder. På baggrund af de demografiske udfordringer udarbejder vi forslag til forskelligartede projekter og afprøver indsatser i samarbejde med borgere, foreninger, organisationer og kommune. Udviklingsarbejderne løber i 2013 og januar 2014 har vi udarbejdet en statusbeskrivelse på udviklingsområderne. 4 5

4 Lokal erhvervsudvikling Antallet af arbejdspladser er faldet mærkbart gennem de seneste 10 år, og det er især industriarbejdspladserne, der er blevet færre af. Tilsvarende har det været vanskeligt at tiltrække nye og videnstunge arbejdspladser. Derudover er Haderslev Kommune udfordret af, at arbejdskraften generelt har et uddannelsesefterslæb. Vi skal fokusere på, hvad omverdenen efterspørger fra os og bruge vores viden til at udvikle virksomheder og arbejdspladser. et er at bruge den store kommunale virksomhed som et aktiv i erhvervsudviklingen at tænke den kommunale virksomhed som en væsentlig aktør til, i fællesskab med andre, at udvikle erhvervslivet - herunder uddannelsessektoren. Virksomhedskontakt Vi vil understøtte den lokale erhvervsudvikling gennem en særlig virksomhedskontaktordning til de 40+ største og mest komplekse virksomheder og ved at tilbyde alle virksomheder kommunal erhvervsservice 24 timer i døgnet. Værdibaseret ledelse og samarbejde Værdibaseret ledelse og samarbejde har siden kommunalreformen været tæt koblet til til LETT værdierne, og den dialog der løbende har været om emnet er ofte gået på, hvorvidt adfærd har været i overensstemmelse eller i strid med LETT værdierne. Derfor er der behov for et bredere sigte i forhold til værdibaseret ledelse og samarbejde. Der er behov for dialog og konkrete handlinger på områder, som i dag er regelstyrede, og som måske kan styres ved en værdibaseret tilgang. Minimum 10 af virksomhederne i målgruppen har i løbet af strategiperioden gjort brug af ordningen med henblik på erhvervssparring og/eller gennemførelse af konkret erhvervstiltag inden 5. oktober Inden for strategiens tidsramme skal minimum 5 henvendelser gennem virksomhedskontakten have ført til myndighedsbehandlinger. I DI s undersøgelse af erhvervsvenlighed i 2015 ligger Haderslev Kommune i den bedste tredjedel blandt alle kommune. Virksomheder og jobs i samarbejde med uddannelsesinstitutioner Vi skal fokusere på et kreativt iværksættermiljø, hvor forskellige organisationsformer etableres, hvor private, foreningsmæssige, uddannelsesmæssige og kommunale muligheder smelter sammen. Det kan skabe usikkerhed og forvirring, når der ledes og samarbejdes værdibaseret i en regelstyret virkelighed. Vi skal derfor udbrede kendskabet til værdibaseret ledelse og samarbejde. Vi har brug for at skabe et fælles fundament for samarbejde. Værdibaseret ledelse og samarbejde skal være et redskab til at frigøre alle ansattes potentiale for at deltage i innovation og udvikling. Et fælles billede af værdibaseret ledelse og samarbejde For at rykke hele organisationen i forståelsen af værdibaseret ledelse og samarbejde er der behov for, at vi etablerer en organisatorisk forståelse for kernen i værdibaseret ledelse og samarbejde. Det vil være naturligt, at det er ledelsen, der tager denne opgave på sig. I 1. halvår 2013 gennemfører vi en virksomhedsanalyse for at afdække muligheder og behov. I løbet af 2013 gennemfører vi et visionsseminar for uddannelsessteder, Vækstforum Syddanmark, kommune og studerende. Seminaret er for unge iværksættere med fokus på at udvikle kreative miljøer herunder oplevelsesøkonomiske, iværksætterservice, statslige støttemuligheder m.m. Etablering af første virksomhed inden for målgruppen inden udgangen af 1. halvår 2014 Etablering af nye uddannelser For at fastholde lokale arbejdspladser og lokal erhvervsudvikling er det en forudsætning, at der kan rekrutteres kompetent arbejdskraft. Haderslev er hjemby for en række uddannelser, der understøtter udviklingen af den lokale arbejdskraftsreserve. Det vil være oplagt at forstærke indsatsen på uddannelsesområdet, så lokale virksomheder kan fastholde og udbygge deres positioner med basis i lokal arbejdskraft. Inden sommerferien 2013 etablerer vi et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommunen, som skal være med til at udvikle målrettede erhvervsfaglige uddannelser. Vi arbejder for, at der i 2015 er etableret 2 4 nye uddannelser, der tager udgangspunkt i den lokale arbejdskrafts kompetencer og efterspørgsel fra regionale virksomheder. Inden sommerferien 2013 har vi lavet et redesign af ledelsesudvikling i SLG (den store ledergruppe). SLG skal sammen med tillidsrepræsentanter og MED-systemet danne grundlag for det videre forståelsesarbejde med værdibaseret ledelse og samarbejde. Vi arbejder målrettet med at skabe forståelse for ledelsesgrundlaget i hele organisationen. Kendskab til værdibaseret ledelse og samarbejde I forlængelse af et arbejde med at få sat de forståelsesmæssige rammer omkring værdibaseret ledelse skal vi arbejde med at udbrede kendskabet til værdibaseret ledelse. Inden udgangen af 2013 kan 80 % af medarbejderne (og 100 % af lederne) fortælle om forskellen mellem en værdistyret og en regelstyret organisation. (Skal indgå som et tema i den kommende trivselsundersøgelse). Afskaffelse af regelsæt der hindrer værdibaseret arbejde Regler og værdibaseret samarbejde kan være hinandens modsætninger, da reglerne ikke altid giver plads til særlige hensyn i en give situation. Derfor er det vigtigt, at vi går reglerne i Haderslev Kommune efter for at sikre en overensstemmelse mellem værdibasere ledelse og reglerne i organisationen. I 1. kvartal 2014 har vi opgjort eksisterende personalemæssige aftaler, som vi muligvis kan erstatte med værdibaseret ledelse. I 2014 har vi valgt, hvilke regler vi ønsker til debat (sker via en temadag for MED). Inden udgangen af 2015 har vi afskaffet 60 % af de regelsæt, der hindrer udbredelse af værdibaseret ledelse og samarbejde. 6 7

5 Værktøjer i virksomhedens styring Med et udgangspunkt hvor kommunen i de kommende år står over for reducerede økonomiske rammer og en demografisk udvikling, der viser flere ældre borgere i Haderslev Kommune, er det vigtigt, at vi fokuserer på, hvordan Haderslev Kommune smidigt kan sikre en optimering og effektivisering i alle dele af den kommunale organisation. et er at optimere og effektivisere produktionen. et er at overholde budgettet og sikre et ajourført beslutningsgrundlag. Vi skal hele tiden fokusere på, hvordan Haderslev Kommune kontinuerligt kan tilpasse de hårde redskaber til formålet. Synliggøre resultater i Haderslev Kommunes udvikling Vi har behov for større fokus på, i hvilket omfang og i hvilken grad vi når de politiske og administrativt fastsatte mål og delmål. Den mest effektive metode er kontinuerligt at synliggøre de opnåede resultater. Kommunen er en stor og kompleks organisation, der varetager en mangfoldighed af opgaver både som myndighed og som servicevirksomhed. Ved at synliggøre vores resultater forventer vi en øget interesse og mulighed for medinddragelse af såvel borgere, brugere og medarbejdere i det politiske og daglige arbejde. Med vedtagelsen af budget 2015 har alle dele af organisationen defineret på hvilke områder, de ønsker at blive målt. ene trykprøves over for et relevant panel med sæde af borgere, brugere, politikere mv. Vi dokumenterer de første synlige primo I 2016 afholder vi en event, der har fokus på inspiration, videndeling og image, og hvor vi præsenterer resultaterne af de målinger, som organisationen i 2015 ønskede at blive målt på. Oprydning i eksisterende IT systemer Det er målet at optimere brugen af IT-systemer ved at kortlægge de eksisterende systemer, kontrakter og ikke mindst funktionalitet, integration og snitflader mellem systemerne med henblik på at kunne reducere licenser og systemer. et er at optimere vores brug af IT, så vi reducerer systemer, hvor der er den samme funktionalitet. Resultatet skal være en forenklet brug af systemer baseret på tværgående fokus og samarbejde. Inden udgangen af juni 2013 har vi kortlagt alle kommunens IT-systemer, IT-kontrakter, funktionalitet, integration og snitflader i systemerne. Med kortlægningen udarbejder vi anbefalinger i forhold til at nedbringe antallet af licenser, systemer og programmer. Inden udgangen af juni 2015 har vi reduceret systemer, programmer og licenser i henhold til anbefalingerne fra kortlægningen i Implementering af Ledelsesinformationssystem (LIS) Et nødvendigt værktøj til at synliggøre og dokumentere resultater er et lokalt baseret ledelses informations-system (LIS), der skal supplere FLIS (fælles ledelsesinformationssystem) med relevante yderligere data til brug for dokumentationen af mål og resultater mv. et med et lokalt ledelsesinformations system (LIS) er at lette arbejdsgange, planlægning, daglig styring og forebyggelse samt dokumentation. Inden udgangen af 2013 har vi lavet en kort-lægning og analyse af behovet for et lokalt LIS. Analysen skal dokumentere det behov, vi ved, er til stede. Det konkrete arbejde frem til udgangen af 2015 Strategien fokuserer på omsætning til konkrete handlinger. Det ledelsesmæssige fokus i forhold til udmøntningen af strategien ligger naturligt i dagligdagen for alle ledelseslag, mens det overordnede ansvar ligger i direktionen og hos CLF. Allerede ved udarbejdelsen af strategien er der en erkendelse af, at den udvikling der kommer til at foregå over de kommende år, hele tiden vil udfordre strategien. CLF sørger løbende for at tage temperaturen på strategien og dens omsætning. Helt konkret gør de det ved ½-årlige samlinger, hvor CLF forholder sig til strategien som et hele de delmål, der skulle have været gennemført siden sidste møde de delmål, som ligger ude i fremtiden. Store ledergruppe, SLG, får en central rolle i at omsætte strategien i den kommunale virksomhed. På et seminar løbet af foråret 2013 drøfter SLG muligheder og begrænsninger i at omsætte strategien til konkrete handlinger. Midtvejspejling i foråret Evaluering af forløbet ultimo Hoved-MED inddrages i forbindelse med ordinære møder med samme frekvens som SLG. Anden information og dialog: Der planlægges drypvise, åbne kaffemøder mv. på centrale adresser. et er at skabe løbende dialog om og opmærksomhed på fremdriften i strategien. Intranettet (blog) og sociale medier som Facebook kan anvendes ad hoc. Eventuelt indstifte en årlig innovations-pris. et er at fejre konkrete initiativer, som gør en forskel i dagligdagen. Eventuelt nedsætte leder-/medarbejderpanel for at afspejle omsætningen af strategien. Alternativt kvalitative interviews (fokusgrupper) eller forskellige spørgeskemaundersøgelser. Eventuelt iagttage, hvor ændrede handlinger er synlige i dagligdagen (antroplogisk observation). Derudover kan det være relevant at anvende de traditionelle informationskanaler (ugebreve og Agenda). Hermed er der løbende fokus på at holde strategien på sporet samtidig med, at der er mulighed for løbende tilretninger af planen. En proces, hvor CLF hele tiden er tæt på strategiens omsætning, gør også, at slutevaluering i klassisk forstand bliver overflødig. 8 9

6 Bilag Bilag 1 Den samfundsmæssige sammenhæng Strategien tager udgangspunkt i Haderslev Kommunens vision. Derudover er der en række elementer, der allerede arbejdes med i Haderslev Kommune: Planstrategien Det er Byrådets fokusering af de strategier og indsatsområder, som byrådet særligt vil fokusere på i de kommende år. Planstrategien følges op af kommuneplanen. 17, stk. 4 udvalg I forlængelse vedtagelsen af Planstrategi 2011 nedsatte Byrådet 3 udvalg, der var sammensat af politikere, medarbejdere, borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. De tre udvalg har arbejdet på at få sat retning i forhold til 3 særlige indsatsområder. Bosætning og markedsføring Velfærd og frivillighed Energirigtigt byggeri Tværgående administrative indsatser I forlængelse af organisationsændringen, som blev gennemført i 2012 er der sat fokus på 4 tværgående indsatser for administrationen: Sundhed og forebyggelse Det aktive medborgerskab Rehabilitering, uddannelse og job til matchgrupperne 2 og 3 Indsats for uddannelse og job til unge med særlige behov Haderslevreformen I slutningen af 2010 vedtog Byrådet en reform på børne- og familieområdet i Haderslev Kommune. Reformen fokuserer på at få barnet i centrum. Demografi Haderslev Kommune er udfordret af, at der bliver markant flere ældre i forhold til øvrige aldersgrupper over de kommende år. Tab af arbejdspladser Som resten af landet er Haderslev Kommune ikke gået fri af den økonomiske krise, og det har betydet tab af mange arbejdspladser. Alene fra 2009 til 2010 tabte Haderslev Kommune ca. 12% af arbejdspladserne i kommunen 1. Derfor er der stort fokus på at få skabt rammerne for at skabe nye arbejdspladser, og for at fatsholde eksisterende arbejdspladser. Ubalance mellem uddannelse og job Kombinationen af en demografisk udvikling med færre mennesker i den erhvervsaktive alder og den økonomiske krise gør, at de jobs der er mest udsatte er for de ufaglærte. Derfor er der behov for at skabe målrettede uddannelser til de kommende års jobmarkeder. Nulvækst De globale økonomiske udfordringer skaber problemer i forhold til at skabe økonomisk vækst i samfundet som et hele, og det smitter også af på Haderslev Kommune. Den offentlige sektor har forsigtige skøn i forhold til væksten i forbruget, og de samme tendenser gør sig gældende i den private sektor. Den kommunale økonomi er stram, og der kommer ikke store udvidelser i den henseende i de kommende. Fokus er derfor på at få skabt rammerne for, at kommunens erhvervsliv kan blomstre for at komme fri af Nulvæksten. Flere ældre går på pension over de kommende år, og derfor vil der være en ændring i de ydelser, kommunen leverer til borgerne. De offentlige udgifter udgør en stor andel af den samlede økonomi både historisk og internationalt. Der er ikke forventninger om tilførsel af yderligere midler til den offentlige sektor. Kommunerne står over for et forventningspres, som blandt andet indbefatter større udgifter til ældre og sundhed, krav om styrkelse af folkeskolen samt et udgiftspres på det sociale område. De nye teknologiske muligheder sætter på den ene side kommunen under pres. På den anden side giver de også mulighed for at udvikle nye velfærdsteknologiske- og digitale løsninger, der kan frigøre ressourcer, give borgerne nye tilbud og udvikle det aktive medborgerskab. Bilag 2 Den teoretiske sammenhæng De primære udviklere af strategien har været det Centrale LedelsesForum CLF. Selv om der har været en bred inddragelse og diskussion af de enkelte strategiske indsatser, har der været en opmærksomhed på, at der har været brug for at spejle indsatsområderne op i forhold til de behov, der er i den organisation, som vi alle er en del af. Derfor er alle potentielle indsatsområder blevet spejlet op i mod de strategiske arenaer, som Kurt Klaudi Klausen har udviklet gennem sin årelange forskningsindsats. CLF s arbejde med strategien har taget afsæt i Kurt Klaudi Klausens teori. Han beskriver den selv som en teoretisk knagerække, der kan bruges til at kategorise og trykprøve strategiske tiltag. De 8 strategiske arenaer er: Arena for produktion. Den tekniske omverden. Den sociale arena. Den sociale omverden. Den politiske beslutningsarena. Den politiske omverden. Arenaen for bevidsthedsdannelse, videnproduktion, opfattelse og meninger. Den diskursive omverden. Arena for visioner og tro. Det vi tror på uden nødvendigvis at kunne forklare det. Den kulturelle arena. En omverden af værdier. Arena for arkitektur og æstetik. Den fysisk designede og kunstnerisk udvirkede omverden. Konkurrence/markedet (Er kun af marginal betydning i denne sammenhæng). Samtidig er det vigtigt, at det omgivende samfund og den landspolitiske tendens tænkes ind i strategien, og her er der en række store tendenser, som det er vigtigt at holde sig for øje. I forhold til alle de indsatsområder, der har været i spil, er der blevet taget stilling til, hvilke barrierer der har været for at gennemføre indsatsområdet, samt hvilke muligheder der lå inden for de strategiske arenaer, når der bliver taget udgangspunkt i det enkelte indsatsområde. Et helt grundlæggende fundament for kommunerne samlet er, at budgetterne skal overholdes, samtidig med at de økonomiske rammer ikke udvides over de kommende år. Haderslev Kommune har i flere år haft godt styr på økonomien, og der har været en flot evne til at overholde de politisk vedtagne budgetter. Befolkningsudviklingen Oven i de stramme økonomiske rammer ligger der også et pres fra den befolkningsudvikling, som Haderslev Kommune står over for i de kommende år. Haderslev Østjysk bybånd 0 24 år -9% 6% år -11% 2% 65+ år 39% 54% Syddanmark -4% -7% 44% Hele landet 1% -2% 45% De strategiske arenaer er også brugt til at se på, hvor der vil være behov for udvikling i organisationen, og hvor der er nok indsatser, som allerede er i gang. Denne skelnen betyder, at der er en bevidsthed om, at der er en række allerede eksisterende tiltag, som allerede understøtter visionen og som naturligt skal fortsætte sideløbende med udmøntningen af strategien. CLF s arbejde med de mange arenaer landede på, at indsatsområderne i overvejende grad skulle virke inden for to af arenaerne: arenaen for bevidsthedsdannelse, videnproduktion, opfattelse og meninger. Arbejde indenfor denne arena har potentiale til at skabe opbakning på basis af fælles forståelse. den anden arena, som indsatsområderne især skal virke inden for er den kulturelle arena. Arbejde inden for denne arena kan skabe samspil mellem enhed og mangfoldighed. For at omsætte de strategiske indsatser arbejdes der med konkrete, operationelle mål såkaldte SMARTe mål. Omsætningen af de strategiske indsatser i SMARTe mål giver den direkte mulighed for styring; samt en synlighed i forhold til de ønskede indsatser, der ønskes fremmet. 1 Sammenligning af tal fra KONTUR 2011, side 20 og KONTUR 2010, side 20. Hentet fra 2 Tabellen viser den forventede procentvise udvikling fra 2011 til 2031 i antallet af borgere i 3 forskellige alderskategorier. Kilde: Danmarks Statistik

7 Byrådssekretariatet Gåskærgade Haderslev

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi for de kommende års

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere