Fattigdom mærker børns fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdom mærker børns fremtid"

Transkript

1 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214

2 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214

3 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: Ansvarshavende redaktør Direktør Lars Andersen Redaktion Kommunikationschef Mikkel Harboe - Kommunikationsmedarbejder Sarah Steinitz Hovedforfattere Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers - Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Derudover har følgende bidraget Stud. polit Joachim Vilhelm Koch- Stud.scient.oecon Troels Lund Jensen Omslag: Tombola November 214 2

4 Fordeling & Levevilkår 214 Indhold Rapportens hovedkonklusioner 4 TEMA 1 ULIGHED OG FATTIGDOM I DANMARK 6 1 Indkomster og arv deler kommuner og byer 7 Stigende ulighed over de sidste 1 år 7 Størst ulighed på Sjælland 9 Store indkomstforskelle mellem de enkelte områder i Danmark 12 De rigeste og fattigste sogne ligger klods op ad hinanden 14 Personer, der arver mest, har selv høje indkomster 17 2 Færre lever i fattigdom i Danmark 23 Fordobling af fattige siden Afskaffelsen af fattigdomsydelser har mindsket fattigdommen 27 Fattigdommen stiger fortsat i en fjerdedel af Danmark 29 Færre fattige men der er stadig grund til fattigdomsbekæmpelse 32 3 Fattigdom hæmmer børns uddannelseschancer 35 Svag stigning i langvarigt fattige børn 36 Fald i fattige børn med samlevende forældre 37 Tidspunktet for fattigdom har stor effekt på 9. klasses eksamen 39 Svage elever har svært ved at få en uddannelse 4 Børnefattigdom giver et stort ressourcetab 42 TEMA 2 SOCIAL ARV I DANMARK 44 4 Færre bryder den sociale arv 45 Hver anden 25-årig med ufaglærte forældre står uden uddannelse 46 Piger og efterkommere er bedst til at bryde den sociale arv 48 Den amerikanske drøm udleves bedst i Jylland 5 To ud af tre med ufaglærte forældre har uddannelse som 31-årig 52 Det kræver politisk vilje at skabe flere mønsterbrydere 54 5 Dagtilbud og folkeskolen skaber mønsterbrydere 57 Dagtilbud skaber mønsterbrydere 58 Størst effekt af dagtilbud for ufaglærtes børn 61 Folkeskolen er vigtig for at bryde den sociale arv klasse kan ligeledes være med til at bryde den sociale arv 63 Redskaber til at bryde den sociale arv 66 3

5 Fordeling & Levevilkår 214 Rapportens hovedkonklusioner Fordeling & Levevilkår 214 er opdelt i to temaer Ulighed og fattigdom i Danmark og Social arv i Danmark. Tema 1: Ulighed og fattigdom i Danmark Første kapitel i tema 1 om ulighed og fattigdom ser nærmere på indkomster og arv i det danske samfund siden 22. I forbindelse med krisen har vi set et fald i uligheden, men efterfølgende er indkomstuligheden vokset igen. Uligheden i det danske samfund er således tilbage på udviklingstrenden fra før krisen. I takt med, at uligheden er vokset bliver det sociale danmarkskort mere opsplittet. Mens indkomsterne i nogle kommuner vokser kraftigt, er indkomstfremgangen i andre kommuner mindre. Helt ned på enkelte områder i Danmarks storbyer kan man se, at der bliver større og større forskel på rigmandskvarterer og områder med lave indkomster. Indkomster er dog ikke det eneste, der deler Danmark. Hvert år efterlades betragtelige summer af arv til de personer der i forvejen har de højeste indkomster. Det er med til at forstærke forskellene. I kapitel 2 Færre lever i fattigdom i Danmark kortlægges den danske fattigdom. Det seneste dataår er der sket et fald i antallet af fattige i Danmark. Faldet i fattigdommen er primært sket blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Afskaffelsen af fattigdomsydelserne har medvirket til at reducere fattigdommen. Selv om fattigdomskurven har taget et nøk ned, er der stadig mange fattige i Danmark. Lidt mere end 44. personer er fattige efter den officielle fattigdomsgrænse. Fattigdom er dog ikke kun et økonomisk problem, men har stor effekt på bl.a. børnenes opvækst og præstation i skolen. Kapitel 3 ser nærmere på børnefattigdom. I kapitlet præsenteres analyser af, hvordan børn, der har været ramt af fattigdom, klarer sig i folkeskolen. Analyserne viser, at chancen for at bestå 9. klasses afgangsprøve falder kraftigt ved blot ét års fattigdom i løbet af barndommen. Samtidig har over halvdelen af de elever, som var ramt af fattigdom i folkeskoletiden og ikke bestod afgangsprøven, stadig ikke nogen ungdomsuddannelse 5 år efter, de gik ud og de er heller ikke i gang med at tage en. 4

6 Fordeling & Levevilkår 214 Tema 2: Social arv i Danmark Tema 2 ser nærmere på den sociale arv i Danmark. Kapitel 4 viser, at andelen af mønsterbrydere fra ufaglærte hjem er faldet fra 59 til 54 procent siden 21. Det betyder, at der i dag er færre personer, som har ufaglærte forældre, der selv får en uddannelse, end tilfældet var for 1 år siden. Det er især på Sjælland samt Lolland-Falster, at mange sidder fast i den negative sociale arv. Modsat er der relativt flere mønsterbrydere i Vest- og Midtjylland og på Bornholm. Selv om der i dag er færre, der bryder den negative sociale arv viser analyserne i publikationens femte kapitel, at den danske folkeskole spiller en vigtig rolle i at hjælpe unge fra uddannelsesfremmede hjem til at få en ungdomsuddannelse. De unge, der i folkeskolen klarer sig godt i dansk og matematik, har lettere ved at bryde den negative sociale arv. Udover folkeskolen kan en endnu tidligere indsats også have effekter. Børn, der enten var i dagpleje eller vuggestue som 2-årig, klarer sig bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev passet hjemme, når man tager højde for baggrundsforhold. 5

7 Fattigdom Fordeling mærker & Levevilkår børns fremtid 214 TEMA 1 ULIGHED OG FATTIGDOM I DANMARK KAPITEL 1 Indkomster og arv deler kommuner og byer KAPITEL 2 Færre lever i fattigdom i Danmark KAPITEL 3 Fattigdom hæmmer børns uddannelseschancer 6

8 Indkomster og arv deler kommuner og byer 1 KAPITEL Indkomster og arv deler kommuner og byer I takt med, at uligheden er vokset over de sidste 1 år bliver det sociale danmarkskort mere opsplittet. Mens indkomsterne i nogle kommuner vokser kraftigt, er indkomstfremgangen i andre kommuner mindre. Helt ned på enkelte områder i Danmarks storbyer kan man se, at der bliver større og større forskel på rigmandskvarterer og områder med lave indkomster, som i øvrigt ligger klods op ad hinanden. Samtidig efterlades hvert år betragtelige summer af arv til dem med høje indkomster, og det er med til at forstærke forskellene. Uligheden har været stigende i Danmark over de senere år. Der er dog stor forskel på ulighedsbilledet rundt om i landet. I takt med at befolkningen lever mere adskilt end tidligere, er der nogle især nordsjællandske kommuner, der har store indkomstfremgange, mens andre kommuner i f.eks. Sydsjælland halter efter. I de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på indkomsterne. I det rigeste sogn i København, Garnisons sogn, har beboerne mere end dobbelt så stor disponibel indkomst som beboerne i byens fattigste sogn, Tingbjerg. Uligheden er steget over de seneste 1 år Samtidig med den polariserende indkomstudvikling efterlades der hvert år betydelige summer i arv, som især tilfalder dem, der i forvejen tjener mest. De 1 pct. efterladte, som står til at modtage den største arv, har selv en nettoformue på knap 1 mio. kr. Samtidig har de 1 pct. efterladte, som står til ikke at modtage arv, fordi deres sidste forælder dør med gæld, selv en nettogæld på næsten 45. kr. Dem, der arver mest, er også dem, der tjener mest. Mens de, hvis forældre dør med gæld, døjer også ofte selv med gæld Stigende ulighed over de sidste 1 år Danmark er som land blevet markant mere ulige de seneste 1 år. Det kan man se på Ginikoefficienten, som er et mål for uligheden i et land og måles på en skala fra til 1, hvor betyder, at alle personer har samme indkomstniveau, og 1 svarer til, at én person besidder hele indkomstmassen. I figur 1 er indkomstuligheden fra 22 til 212 målt ved Gini-koefficienten, og som det fremgår, har der været en stærk stigning i uligheden over den 1-årige periode. Gini-koefficienten fra gået fra godt 22 i 22 til mere end 27 i 212. Det er en stigning på 5 point, svarende til knap 22 pct. Gini-koefficienten fra gået fra godt 22 i 22 til mere end 27 i 212

9 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 1. Gini-koefficient i Danmark Gini Gini Danmark Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre I forbindelse med krisen har vi set et fald i uligheden i 28 og 29, men efterfølgende er indkomstuligheden vokset igen. Indkomstuligheden i samfundet var således i 211 tilbage på udviklingstrenden fra før krisen. I forbindelse med krisen har vi set et fald i uligheden i 28 og 29 Uligheden i Danmark var i 211 tilbage på den samme udviklingstrend, som vi så før krisen Fra 211 til 212 har der dog kun været en lille stigning i uligheden. Dette skyldes blandt andet, at regeringen i 212 afskaffede de såkaldte fattigdomsydelser. Opgøres uligheden på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets lovmodel-data, ses der faktisk et marginalt fald fra 211 til 212, mens der på Danmarks Statistiks grundlag ses en marginal stigning. Afskaffelsen af fattigdomsydelser har dæmpet stigningen i ulighed 8

10 Indkomster og arv deler kommuner og byer Størst ulighed på Sjælland I figur 2 er udviklingen brudt op på henholdsvis Sjælland (inkl. Lolland-Falster og Bornholm), Fyn og Jylland. Uligheden på Sjælland ligger i hele perioden på et højere niveau end uligheden på Fyn og i Jylland. Figur 2. Gini-koefficient for Sjælland, Fyn og Jylland Gini Gini Sjælland Fyn Jylland Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre En del af forklaringen på stigningen i indkomstuligheden i de forskellige landsdele skal findes i forskellene kommunerne imellem. På Sjælland ser vi på den ene side de nordsjællandske kommuner med meget høje indkomster og på den anden side Vest- og Sydsjælland samt Lolland- Falster, hvor indkomsterne er noget mindre. I tabel 1 er indkomsterne i 22 og i 212 vist for henholdsvis de fattigste og rigeste kommuner for hver landsdel. På Sjælland er der stor forskel mellem de nordsjællandske kommuner med meget høje indkomster og Vest- og Sydsjælland, hvor indkomsterne er markant mindre I Gentofte, den rigeste kommune på Sjælland, har indbyggerne en gennemsnitlig indkomst på knap 392. kr., mens indbyggerne i den rigeste kommune på Fyn (Middelfart) har en gennemsnitlig indkomst på godt 24. kr. I Jylland er det Skanderborg, der er den rigeste kommune med en gennemsnitlig indkomst på omkring 259. kr. Indbyggerne på Lolland har en gennemsnitlig indkomst på knap 24. kr., hvilket er lavere end i både den fattigste fynske kommune (Langeland; 25. kr.) og den fattigste jyske kommune (Morsø; 214. kr.). Tilsammen betyder det, at indkomstforskellene mellem de sjællandske kommuner er væsentlig større end indkomstforskellene mellem de fynske og jyske kommuner. Lolland kommune er den kommune i Danmark, hvor den gennemsnitlige indkomst er lavest 9

11 Indkomster og arv deler kommuner og byer Tabel 1. Forskel på rigeste og fattigste kommuner, opdelt på landsdele Sjælland 22 Sjælland 212 Bund: Lolland (1. kr.) 172,6 Bund: Lolland (1. kr.) 23,6 Top: Hørsholm (1. kr.) 299,3 Top: Gentofte (1. kr.) 391,7 Forskel top-bund (faktor) 1,7 Forskel top-bund (faktor) 1,9 Fyn 22 Fyn 212 Bund: Langeland (1. kr.) 17,7 Bund: Langeland (1. kr.) 24,7 Top: Middelfart (1. kr.) 197, Top: Middelfart (1. kr.) 24,5 Forskel top-bund (faktor) 1,2 Forskel top-bund (faktor) 1,2 Jylland 22 Jylland 212 Bund: Vesthimmerland (1. kr.) 178,8 Bund: Morsø (1. kr.) 214,3 Top: Skanderborg (1. kr.) 27, Top: Skanderborg (1. kr.) 259, Forskel top-bund (faktor) 1,2 Forskel top-bund (faktor) 1,2 Anm.: Personer med store negative indkomster er udeladt. Faste 214-priser. Fanø (der har de højeste indkomster i Jylland), Ærø, Samsø og Læsø er udeladt på grund af få borgere. Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre I figur 3 er indkomstforskellene mellem Danmarks kommuner illustreret på et Danmarkskort. De mørkeste kommuner er den fjerdedel af kommunerne, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er størst, mens de lyseste områder er de kommuner, hvor indkomsten i gennemsnit er lavest. Som det fremgår af figur 3, er langt de fleste af de rigeste kommuner placeret nord for København. Blandt den rigeste fjerdedel er dog også tre jyske kommuner; Odder, Skanderborg og den meget lille Fanø kommune. Nordsjælland huser de fleste af landets rigeste kommuner. Odder, Skanderborg og Fanø hører dog også blandt de rigeste Langt de fleste af de rigeste kommuner i Danmark er placeret nord for København Mens Sjælland huser mange af landets mest velhavende kommuner, er også en række af de kommuner, der befinder sig blandt den fjerdel af kommuner med de laveste gennemsnitlige indkomster, beliggende på Sjælland. De fattigste kommuner målt på gennemsnitsindkomster ligger særligt i Sydsjælland (inkl. Lolland-Falster), Region Syddanmark og Nordjylland. De fattigste kommuner ligger særligt på Sydsjælland (inkl. Lolland-Falster), Region Syddanmark og Nordjylland 1

12 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 3. Indkomster i Danmark Anm.: Disponible indkomster i 1. kr., 212. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Figur 4 viser væksten i kommunernes gennemsnitlige disponible indkomst i perioden i 1. kr. De mørke felter er de områder, der har oplevet størst vækst i de seneste 1 år, mens de lyseste områder indikerer de steder, hvor der har været lavest vækst i disponibel indkomst. De kommuner, som har haft mindst indkomstfremgang, ligger overvejende i den sydlige del af Danmark Som det fremgår af figur 4, har bl.a. Nordsjælland oplevet størst vækst, mens Lolland Falster, Langeland og Sønderjylland er blandt de områder, der har oplevet lavest vækst. Der er altså stor forskel på, hvor meget den disponible indkomst er vokset rundt om i landet når man ser på kommunerne i forhold til hinanden. Zoomer man ind på storbyerne i Danmark København, Odense og Århus så kan man genfinde den skæve udvikling på sogneniveau, hvor der ligeledes er stor forskel på udviklingen i indkomsterne. Lolland-Falster, Langeland og Sønderjylland er blandt de områder, som har haft mindst vækst i indkomsterne 11

13 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 4. Vækst i disponible indkomster Anm.: Disponible indkomster i 1. kr., 212. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Store indkomstforskelle mellem de enkelte områder i Danmark Over de sidste 1 år er den gennemsnitlige disponible indkomst i de 1 rigeste sogne i Danmark steget med over 4 pct. I den anden ende er indkomsterne i de 1 fattigste sogne steget med omkring 15 pct. Væksten i de rigeste områder har med andre ord været mere end 2,5 gange højere end væksten i de fattigste områder. Over de sidste 1 år er den gennemsnitlige disponible indkomst i de 1 rigeste sogne i Danmark steget med over 4 pct. Sogne i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm dominerer listen over sogne med højest disponibel indkomst Tabel 2 og 3 viser hhv. de 1 sogne med højest disponibel indkomst og de 1 sogne med lavest disponibel indkomst. Af tabellerne kan man se, hvordan væksten i indkomsterne har udviklet fra 22 til 212. Mens for eksempel Hellerup sogn har haft en relativ stigning i disponibel indkomst på 6 pct., er indkomsterne kun vokset med 1 pct. i Tingbjerg. 12

14 Indkomster og arv deler kommuner og byer Tabel 2. Top 1 sogne med højest disponibel indkomst Sogn Kommune Gns. Indkomst 212 (1. kr.) Gns. Indkomst 22 (1. kr.) Relativ vækst (22-212) Rungsted Hørsholm 553,1 42,9 37,3 Maglegårds Gentofte 48,5 329,9 45,7 Ny Holte Rudersdal 478,3 329,5 45,2 Skovshoved Gentofte 469,3 321, 46,2 Vedbæk Rudersdal 466, 353,5 31,8 Hellerup Gentofte 456,7 285,1 6,2 Taarbæk Lyngby-Taarbæk 436,5 343,8 27, Jægersborg Gentofte 432,4 323,4 33,7 Risskov Århus 428, 28,1 52,8 Søllerød Rudersdal 413,1 322,7 28, Vægtet gennemsnit 46,9 326,9 41, Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Faste 214-priser. Sogne med indbyggere under 1 personer er udeladt. Seneste dataår er 212. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Generelt dominerer sogne i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm listen over sogne med højest disponibel indkomst. Rungsted Sogn i Hørsholm er landets rigeste sogn målt på gennemsnitsindkomsten, som er på godt 553. kr. På listen over top 1 finder man også Risskov i Århus, som er det eneste sogn uden for Nordsjælland her er indkomsten omkring 428. kr. Rungsted Sogn i Hørsholm er landets rigeste sogn Sammenligner man de gennemsnitlige disponible indkomster med indkomsterne fra 22, kan man se, at de er steget betragteligt. Den største relative vækst ses i Hellerup Sogn i Gentofte, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er steget med godt 6 pct. over de seneste 1 år. Tabel 3. Bund 1 sogne med lavest disponibel indkomst Sogn Kommune Gns. Indkomst 212 (1. kr.) Gns. Indkomst 22 (1. kr.) Relativ vækst (22-212) Tingbjerg København 153,4 139,3 1,1 Den største relative vækst i indkomst ses i Hellerup Sogn, hvor den gennemsnitlige disponible indkomst er steget med godt 6 pct. over de seneste 1 år Vollsmose Odense 158,9 138,9 14,4 Gellerup Århus 161,2 135,5 19, Sem Mariagerfjord 176,2 157,9 11,6 Kingo-Samuel København 177, 152, 16,4 Sønder Skast Tønder 177,5 158,7 11,8 Strynø Langeland 178,7 16,9 11,1 Ansgarkirkens København 179,4 159,1 12,8 Nørrelands Holstebro 179,5 158,1 13,6 Omø Slagelse 179,7 164,2 9,4 Vægtet gennemsnit 17, 147,2 15,5 Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Faste 214-priser. Sogne med indbyggere under 1 personer er udeladt. Seneste dataår er 212. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 13

15 Indkomster og arv deler kommuner og byer Mens de nordsjællandske kommuner dominerer listen over de rigeste sogne, ligger de fattigste sogne mere spredt rundt i landet. Det fattigste sogn i Danmark målt på gennemsnitlig disponibel indkomst er Tingbjerg sogn i København med en gennemsnitlig indkomst på godt 153. kr., hvilket er mindre end en tredjedel af indkomsten i Rungsted. Det fattigste sogn i Danmark er Tingbjerg sogn i København med en gennemsnitlig indkomst på godt 153. kr. Vollsmose og Gellerup i henholdsvis Odense og Århus er ligeledes på listen over de 1 fattigste sogne og her er det interessant at bemærke, at der inden for det forholdsvis lille område Århus kommune udgør både er et sogn fra top 1 og et sogn fra bund 1. I perioden fra har den relative vækst i gennemsnitlig disponibel indkomst været væsentlig lavere i de fattigste sogne sammenlignet med de 1 rigeste. I de fattigste sogne ser man en gennemsnitlig relativ vækst på ca. 15,5 pct., mens man i de 1 rigeste sogne ser en vækst på omkring 41, pct. De i forvejen rige sogne i Nordsjælland løber altså stærkt fra de fattigste sogne som eksempelvis Tingbjerg og Vollsmose. I de fattigste sogne ser man en relativ vækst på ca. 15,5 pct., mens man i de 1 rigeste sogne ser en vækst på omkring 41, pct. De rigeste og fattigste sogne ligger klods op ad hinanden Selv om mange af de rigeste sogne befinder sig i Nordsjælland, mens de fattigste ligger mere spredt ud over landet, er der også områder, hvor rige og fattige sogne ligger klods op ad hinanden. Det gælder især de store byer København, Århus og Odense hvor socialt udsatte boligområder udgør en stor kontrast til de fremadstormende velhaverenklaver. Særligt i de store byer ligger de rige og fattige sogne klods op ad hinanden I Danmarks største byer ligger de rigeste og de fattigste områder klods op ad hinanden Figur 5 illustrerer sognene i København og Frederiksberg kommune, hvor de mørkeste felter angiver den rigeste fjerdel af sognene, mens den lyse farve angiver den fattigste fjerdedel målt på gennemsnitlig disponibel indkomst. Det rigeste sogn er Garnisons sogn, som ligger i København K og med sine lidt over 2.6 indbyggere har en gennemsnitlig disponibel indkomst på kr. Det er mere end dobbelt så højt som den gennemsnitlige disponible indkomst blandt Tingbjergs ca. 6.2 personer. Det rigeste sogn i København er Garnisons sogn i indre København 14

16 Indkomster og arv deler kommuner og byer Som man kan se på kortet, grænser nogle af de rigeste sogne på Frederiksberg og Østerbro op til de fattigste sogne på Nørrebro. Figur 5. Disponibel indkomst på sogneniveau i Københavns og Frederiksberg Kommuner Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Faste 214-priser. Sogne med indbyggere under 1 personer er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Figur 6 viser et kort over Århus kommune. Det fattigste sogn er Gellerup, som er et sogn i Brabrand, den vestlige del af Århus og det rigeste sogn er Risskov, som er en forstad i den nordlige del af Århus by. I Århus er Gellerup det fattigste sogn, mens Risskov er det rigeste I enkelte sogne har indkomsterne fået vokseværk, mens indkomstfremgangen andre steder er til at overse Århus kommune er ligesom København præget af stor spændvidde i indkomstfremgangen. Inden for en afstand af 8 kilometer ligger altså ikke bare kommunens rigeste og fattigste sogn, men også to sogne som befinder sig på henholdsvis landets bund 1 liste og top 1 liste. 15

17 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 6. Disponibel indkomst på sogneniveau i Århus Kommune Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Faste 214-priser. Sogne med indbyggere under 1 personer er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Figur 7 viser et kort over sognene i Odense Kommune. Her ser man, at Vollsmose sogn er det fattigste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159. kr., og Thomas Kingos sogn er det rigeste med en gennemsnitlig disponibel indkomst på godt 33. kr. I Odense er Vollsmose det fattigste sogn, mens Thomas Kingos sogn er det rigeste Vollsmose sogn er det fattigste i Odense med en gennemsnitlig disponibel indkomst på knap 159. kr. Vollsmose sogn udgøres af omkring 1.5 personer og grænser blandt andet op til Åsum sogn, der med sine knap 5 indbyggere tilhører den rigeste fjerdedel af sogne i Odense Kommune. Thomas Kingos sogn grænser op til blandt andet Ansgars sogn og Sankt Knuds sogn, der begge er blandt de 25 pct. fattigste sogn i Odense kommune. 16

18 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 7. Disponibel indkomst på sogneniveau i Odense Kommune Anm: Personer med store negative indkomster er udeladt. Indkomster er opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Faste 214-priser. Sogne med indbyggere under 1 personer er udeladt. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Som vi har kunnet se indtil nu, er der væsentlige forskelle på den disponible indkomst rundt om i landet. I nogle kommuner og særligt i enkelte sogne har indkomsterne fået vokseværk, mens indkomstfremgangen i andre kommuner og sogne er til at overse. Også inden for kommunerne i især de store byer er der fra sogn til sogn stor forskel på indkomsterne, og de rige og fattige sogne ligger mere eller mindre side og side. Udviklingen i indkomster er dog ikke det eneste, der de senere år har medvirket til en øget polarisering. Når det kommer til fordeling af arv, er det ligeledes personer i toppen af indkomstpyramiden, der har trukket det længste stå. Udviklingen i indkomster er ikke det eneste, der har medvirket til en øget polarisering Personer, der arver mest, har selv høje indkomster Der er store forskelle på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. Mens de 1 pct., der har de største formuer, efterlader i omegnen af 6 mio. kr. til deres efterladte, efterlader dem med mindst formuer store gældsbeløb. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de højeste indkomster og formuer, mens de efterladte med de laveste e indkomster og nettogæld står til at modtage den mindste arv. Se mere om, hvordan formuerne er beregnet i boks 1. De efterladte, der står til at arve de største formuer, har selv de højeste indkomster og formuer Udviklingen i de efterladte formuer varierer dog noget fra år til år. Det, at meget store formuer er fordelt hos få familier medfører, at de efterladte formuer kan varierer over tid, de kan således være relativt lave i nogle år, for så i enkelte år at være store. 17

19 Indkomster og arv deler kommuner og byer Blandt de enlige, der døde i 212, blev der i gennemsnit efterladt en nettoformue på knap 86. kr. Det fremgår af tabel 4, som viser både gennemsnittet og medianen for de efterladte nettoformuer i 21 og 211, samt hvordan formuerne har udviklet sig over den 1-årige periode. Blandt de enlige, der døde i 212, blev der i gennemsnit efterladt en nettoformue på knap 86. kr. Som det ses var gennemsnittet af den efterladte formue i 21 på 611. kr., mens det ti år senere var 86. kr. Gennemsnitsformuerne dækker over store spredninger på de efterladte nettoformuer. Hvis man kigger på medianen 1 af den efterladte nettoformue, ses det, at den i 21 var på godt 12. kr. og i 211 på godt 13. kr. Niveauet for medianen er altså væsentlig mindre end gennemsnittet, hvilket skyldes, at der blandt de mest formuende efterlades meget store nettoformuer, som trækker gennemsnittet betragteligt op. Tabel 4. Efterladt nettoformue af enlige afdøde Nettoformue i 21 Nettoformue i 211 Vækst i kr. Vækst i pct. 1. kr. Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 4,6 Median 122,2 131,3 9,1 7,4 Anm: Tabellen viser nettoformuen i 21 og 211 for enlige personer, der er døde i hhv. 22 og 212. Alle priser er fremskrevet til 214-niveau med prisudviklingen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. For at illustrere den store spredning i efterladte nettoformuer er de afdøde inddelt i 1 lige store grupper efter størrelsen på den efterladte nettoformue, hvilket ses i tabel 5. Boks 1. Opgørelse af formuer I denne analyse ses der på, hvor store nettoformuer enlige personer efterlader, når de dør. Konkret er der set på størrelsen af nettoformuen i det sidste hele år, de har levet. Der er analyseret på nettoformuerne i 211 for de personer, der døde i 212, og dette er sammenlignet med nettoformuerne i 21 for personer, der døde i 22. Nettoformuen er opgjort som kontant ejendomsværdi, indestående i pengeinstitutter samt kursværdi af værdipapirer fratrukket realkreditgæld og gæld til pengeinstitutter samt pantebrevsgæld. Eventuelle pensionsformuer indgår ikke i nettoformuen, ligesom værdi af andelsbolig, bil, båd, kontanter mv. ikke indgår. 1. decil er de 1 pct. af de afdøde med den mindste nettoformue, mens 1. decil er de 1 pct. med den største nettoformue. Af tabellen fremgår det, at de 1 pct. med den laveste efterladte nettoformue i gennemsnit ikke har en formue, men derimod efterlader en nettogæld. I 211 var denne nettogæld på godt 225. kr. over 16. kr. større end 1 år tidligere i 21. De 1 pct., der har lavest formue i Danmark, efterlader faktisk gæld De 1 pct. af de afdøde, som efterlod den største nettoformue, efterlod en nettoformue på næsten 6 mio. kr. I 21 var den gennemsnitlige efterladte nettoformue for 1. decil godt 3,6 mio. kr.. Det vil sige, at den gennemsnitlige nettoformue for denne gruppe er steget med mere end 2,3 mio. kr., svarende til 65 pct. siden 21. De 1. pct., der har størst formue, når de dør, efterlader næsten 6 mio. kr. 1 Medianen er nettoformuen for den person, der er præcis i midten af formuefordelingen. Det vil sige, at halvdelen af de afdøde har en nettoformue, der er større end medianen, mens den anden halvdel af de afdøde har en nettoformue, der er mindre end medianen. 18

20 Indkomster og arv deler kommuner og byer Tabel 5. Decilfordeling af nettoformuen for enlige afdøde Nettoformue i 21 Nettoformue i 211 Vækst i kr. Decil 1. kr. 1 pct. med den mindst efterladte nettoformue -62,2-226,9-164,7 2 4, -1,7-5,7 3 13,7 17,6 3,9 4 31,5 43,1 11,6 5 77,5 86,8 9, , 21,3 17, ,9 42,4 26, ,9 746,5 62, , ,9 176,6 1 pct. med den største efterladte nettoformue 3.637, , ,4 Gennemsnit 611,1 859,5 248,4 Anm: Tabellen viser nettoformuen i 21 og 211 for enlige personer, der er døde i hhv. 22 og 212. Alle priser er fremskrevet til 214-niveau med prisudviklingen. Decilfordelingen er foretaget på baggrund af størrelsen af nettoformuen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Ser man på, hvordan den efterladte arv fordeler sig i de danske kommuner, er der et iøjnefaldende overlap med billedet af, hvordan indkomsterne fordeler sig i kommunerne. De nordsjællandske kommuner er dem, hvor både indkomster og arv er størst Igen træder de nordsjællandske kommuner ud som de mest formuende kommuner. I top 3 befinder Gentofte, Rudersdal og Dragør sig. Den efterladte arv fordeler sig nogenlunde som billedet af, hvordan indkomsterne fordeler sig i Danmark De kommuner med de mindste efterladte nettoformuer er Ishøj, Fredericia og Lolland med henholdsvis 35. kr., 355. kr. og 375. kr. De kommuner med de mindste efterladte nettoformuer er Ishøj, Fredericia og Lolland 19

21 Indkomster og arv deler kommuner og byer Figur 8. Gennemsnitlig efterladt nettoformue fordelt på kommuner Anm: Figuren viser nettoformuen i 211 for enlige personer, der er døde i 212. Alle priser er fremskrevet til 214-niveau med prisudviklingen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. I tabel 6 er der set på de personer, som mister deres enlige forælder i 212. Disse personer er inddelt i deciler efter størrelsen på deres forældres efterladte nettoformue, dvs. størrelsen af den potentielle arv før arveafgift mv. Hermed kan man se, om der er en sammenhæng mellem den nettoformue, som forældrene efterlader, og børnenes egen indkomst og formue, før den bliver påvirket af en eventuel arv. Af tabellen fremgår en tydelig sammenhæng mellem børnenes indkomst og forældrenes efterladte nettoformuer. Jo større den efterladte nettoformue er, desto større er børnenes egen bruttoindkomst og egne nettoformuer. De 1 pct. af de efterladte, som har en forælder med de største nettoformuer, har en gennemsnitlig bruttoindkomst på knap 545. kr., hvilket er næsten dobbelt så meget som de 1 pct. af de efterladte, hvis forældre har de mindste nettoformuer. Der er tydelig sammenhæng mellem børnenes indkomst og forældrenes efterladte nettoformuer Ser man på de efterladtes egne nettoformuer, træder samme sammenhæng frem. De 1 pct. efterladte, som står til at modtage den største arv, har selv en nettoformue på knap 1 mio. kr. Samtidig har de 1 pct. efterladte, som står til at modtage den mindste arv (som i gennemsnit er 2

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere