TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet"

Transkript

1 TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

2 Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud Lokaletilskud Særlige forhold - lokaletilskud Jolleordning Gebyrordning Administrationstilskud og regnskab Øvrige kommunale tilskud og adresser side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15

3 Forord I Helsingør Kommune er der gode muligheder for at opnå tilskud til det frivillige foreningsarbejde. I denne pjece kan I først og fremmest få mere at vide om mulighederne for tilskud til idrætsog fritidslivet indenfor folkeoplysningslovens rammer. Folkeoplysningsloven sikrer, at godkendte foreninger kan få tilskud til deres aktiviteter for medlemmer op til 25 år. Loven er en rammelov, hvilket betyder, at hver kommune har sin egen lokale tilskudsmodel. Støtte til foreningslivet kan derfor variere fra kommune til kommune. I Helsingør Kommune er det Forenings- og Fritidsudvalget, der har ansvaret for at fastlægge lokale retningslinjer for tildeling af tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser og alle tvivlsspørgsmål afgøres i udvalget. Som udgangspunkt er det Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, der administrerer tilskudsordningen. Nogle tilskud administreres og fordeles dog af den paraplyorganisation, som jeres forening er medlem af. I pjecen finder I også information om den lokale gebyrordning, foreningens regnskabsforpligtelse samt krav til at blive godkendt som folkeoplysende og dermed tilskudsberettiget forening. Bagerst i pjecen kan I læse om andre kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde, som både foreninger, borgergrupper og enkeltpersoner kan søge. God fornøjelse med jeres foreningsarbejde. Helsingør Kommune, august

4 Er jeres forening tilskudsberettiget? Spejdergrupper, idrætsforeninger og øvrige foreninger kan søge om tilskud til deres aktiviteter for børn og unge, hvis de er godkendt efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Formål En folkeoplysende forening skal primært have et formål med foreningsdannelsen og formålet skal fremgå af foreningens vedtægter. Bestyrelse Jeres forening skal have en bestyrelse bestående af mindst fem medlemmer, der vælges af medlemmerne eller medlemsorganisationerne i foreningen. Demokrati Foreningen skal ligeledes være demokratisk opbygget. Det vil sige, at medlemmerne skal have indflydelse på foreningens ledelse. Der skal bl.a. afholdes demokratiske valg til bestyrelsen, hvilket typisk sker ved en årlig generalforsamling. Medlemsskab Foreningen skal primært bygge på aktive medlemmer - og så skal I have mindst fem betalende medlemmer i foreningen. Åbenhed Jeres forening skal være åben for alle borgere, der uanset etnisk, religiøs eller politisk baggrund, kan tilslutte sig foreningens formål. Tilhørsforhold Foreningen skal være hjemmehørende i Helsingør Kommune og foreningens aktiviteter skal primært foregå her. Fællesskab Foreningens formål skal være almennyttigt. Det betyder, at formålet skal have en værdi, som kommer fællesskabet til gode, uden involvering af kommercielle interesser. Aktiviteter Foreningens aktiviteter skal være kontinuerlige. Det betyder, at der skal være tale om faste og planlagte aktiviteter, som forventes at forløbe over hele året. Særlige forhold Herudover må foreningen ikke modtage tilskud efter anden lovgivning eller en anden kommunal bestemmelse og foreningen må heller ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Vedtægter Det betyder, at jeres foreningsvedtægt skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål Valg til bestyrelsen samt antal af medlemmer i bestyrelsen. Regnskabs- og formueforhold samt valg af revisor. Foreningens hjemsted Betingelser for medlemsskab Tegningsret for foreningen Procedure for vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. I kan som inspiration finde et eksempel på en standardvedtægt på Foreningsportalen. 4

5 Før I går i gang Inden I går i gang med at søge tilskud, er der en række praktiske forhold, som skal være på plads i jeres forening. Er foreningen godkendt? Først skal I sikre jer, at foreningen er godkendt som tilskudsberettiget forening. Det er Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab der godkender foreningen som tilskudsberettiget efter de nævnte bestemmelser i folkeoplysningsloven. Erklæring om børneattester Dernæst skal foreningen indsende en erklæring om indhentning af børneattester til kommunen. Erklæringen indsendes til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab én gang årligt enten i forbindelse med indberetning af foreningens medlemstal eller i forbindelse med lån af lokaler m.v. Dette gælder også for foreninger uden børne- og ungeaktiviteter. CVR-nummer og NemKonto Alle tilskud fra en offentlig myndighed skal jf. lovgivningen overføres til foreningens NemKonto via et CVR-nummer. Det kræver, at foreningen både har en NemKonto og et CVR-nummer inden tilskuddet kan udbetales. Langt de fleste foreninger har et CVR-nummer, så spørg jeres kasserer, hvis I ikke kender foreningens CVR-nummer. Nye foreninger eller foreninger uden CVRnummer kan gratis oprette et CVR-nummer via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Det er foreningens pengeinstitut, der skal sikre at CVR-nummeret bliver tilknyttet foreningens NEM-konto. Foreningsportalen En del tilskud kan eller skal søges via kommunens Foreningsportal. Det kræver et brugernavn og en adgangskode, som er sendt til foreningens kasserer. Så spørg jeres kasserer, hvis I ikke kender foreningens brugernavn og adgangskode. Generelt Bestemmelser i folkeoplysningsloven og praktiske forhold kan virke voldsomt, hvis det er første gang, I som frivillige ledere skal søge tilskud. Langt de fleste frivillige foreninger i Helsingør Kommune er allerede godkendt som tilskudsberettiget forening og har styr på de praktiske forhold. Så gå blot i gang med at undersøge mulighederne for at opnå tilskud til det frivillige foreningsarbejde. 3 5

6 Medlemstilskud Puljen yder tilskud til foreningernes medlemmer i aldersgruppen 4-25 år, som er bosiddende i Helsingør Kommune og har været medlem i mindst tre måneder. Tilskuddet udregnes på baggrund af foreningernes indberettede medlemstal samt oplysninger om kontingentsatser. Tilskuddet pr. medlem kan højst svare til 50 % af foreningens årlige kontingent pr. medlem. Hvis en forening har uforholdsmæssige store kontingentrestancer, kan foreningens samlede medlemstilskud nedsættes tilsvarende. Praktiske oplysninger Hvert år i februar måned modtager foreningerne en meddelelse fra Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab om indberetning af medlemstal. Det sker gennem annoncering i lokalaviser og via foreningens oplyste mailadresse. Medlemstallet opgøres pr og tallene skal angive årets højeste medlemstal for medlemmer registreret som kontingentbetalende i mindst 3 måneder. Medlemsindberetningen for alle foreninger skal sammen med en underskrevet erklæring om indhentning af børneattester ske til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab senest. 15. marts. Udbetaling af foreningens samlede medlemstilskud sker i maj måned. Særlige forhold Da idrætsforeningerne i Helsingør Kommune bidrager med den største del af indbetalte gebyrer, er der afsat en særskilt pulje på kr. til supplerende medlemstilskud. Ordningen gælder for idrætsforeninger med medlemskab af Helsingør Sports Union. 6 3

7 Aktivitetstilskud Puljen yder tilskud til foreningernes aktiviteter for børn og unge mellem 4-25 år. For spejdergrupper og idrætsforeninger er det de respektive paraplyorganisationer, der administrerer og fordeler tilskuddene. Dog kræver det medlemskab af den respektive paraplyorganisation. Spejdergrupper og idrætsforeninger uden tilknytning til paraplyorganisationen skal søge på samme vilkår, som øvrige foreninger. Helsingør Sports Union & Fællesrådet Ovennævnte paraplyorganisationer afgør selv, hvilke aktiviteter, der kan søges om tilskud til, men følgende forhold kan tages i betragtning ved aktivitetstilskuddenes fordeling: 1. Udvidelse af foreningens formål til også at omfatte nye aktiviteter 2. Medborgerskabsfremmende aktiviteter, som for eksempel Integration. 3. Sundhedsfremmende aktiviteter for eksempelvis inaktive borgere 4. Aktiviteter for eller med handicappede 5. Aktiviteter for socialt udsatte grupper 6. Rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter for de årige 7. Antal tilmeldte turneringshold eller enkeltpersoner i turneringer, stævner, lejre m.v. 8. Aktivitetstimetal pr. uge, under hensyntagen til sæsonlængden for aktiviteten 9. Nødvendige rejseudgifter til stævner, lejre m.v. 10. Grundtilskud til foreningers drift, varieret i forhold til medlemstal Ansøgningsfrist: løbende Øvrige foreninger Øvrige foreninger kan tildeles aktivitetstilskud efter kriterium 10 på baggrund af medlemstal og udgifter til administration. Administrationsudgifterne skal stå i et rimeligt forhold til medlemstallet. Herudover kan I søge om tilskud til særlige arrangementer. Ansøgningsfrist: Hvert år 15. marts Ansøgning sendes til Center for Sundhed, Idræt & Medborgerskab 7

8 Kursus- og uddannelsestilskud Puljen yder tilskud til kurser og uddannelse for frivillige ledere, instruktører og trænere, der er tilknyttet foreningen. Deltagernes minimumsalder er fastlagt til 13 år. Uddannelsen eller kurset skal have et indhold, der øger deltagernes viden om- og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen (folkeoplysende virksomhed). Tilskud til kurser og uddannelse ydes med 75 % af dokumenterede udgifter - dog max 2.500,- kr. og minimum 100 kr. pr. deltager. Dokumenterede udgifter omhandler kursusafgift samt udgifter til ophold og transport med billigste offentlige transportmiddel. Generalforsamlinger, konferencer, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen. Idrætsforeninger Idrætsforeninger med tilknytning til Helsingør Sports Union skal søge om tilskud hos HSU sekretariat via unionens hjemmeside eller foreningsportalen. Adresse findes bagerst i pjecen. Spejdergrupper Spejdergrupper med tilknytning til Børne og Ungdomsorganisationernes Fællesråd skal søge om tilskud direkte hos Fællesrådet. Adresse findes bagerst i pjecen. Øvrige foreninger Alle øvrige foreninger skal søge om tilskud hos Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab via Foreningsportalen. Generelt Ansøgninger samt fornøden dokumentation skal i alle tilfælde indsendes senest 6 uger efter uddannelsen eller kurset. 8

9 Materialetilskud Puljen yder tilskud til foreningers indkøb af særlige materialer/materiel til foreningens lokaler eller aktiviteter. Det er foreningernes egne paraplyorganisationer, der fordeler materialetilskud indenfor hver sit interesseområde. Idrætsforeninger Idrætsforeninger med tilknytning til Helsingør Sports Union skal søge om tilskud hos HSU sekretariat. Ansøgning og fordeling af tilskud sker én gang årligt i januar måned. Ansøgninger om materialetilskud, hvortil egen/anden finansiering eller eget arbejde indgår, vil blive prioriteret ved fordelingen af tilskud. Yderligere oplysninger findes på HSU s hjemmeside. Spejdergrupper Spejdergrupper med tilknytning til Børne og Ungdomsorganisationernes Fællesråd skal søge om tilskud direkte hos Fællesrådet. Ansøgning om og fordeling af tilskud sker én gang årligt i januar måned. Yderligere oplysninger fås ved direkte henvendelse til Fællesrådet. Øvrige foreninger Foreninger uden tilknytning til en paraplyorganisation, skal søge om tilskud hos Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab via Foreningsportalen. Særlige forhold Paraplyorganisationernes årlige fordeling af materialetilskud fremsendes til orientering til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 9

10 Lokaletilskud Puljen yder tilskud til driftsudgifter til lokaler eller lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger og som anvendes til aktiviteter for børn og unge op til 25 år. Ordningen gælder primært i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan anvise et egnet lokale til foreningens aktiviteter. Dog gælder en række andre undtagelser, som I kan læse mere om på næste side. Til egne lokaler eller lejrpladser ydes tilskud til følgende driftsudgifter: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. Udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning og rengøring og til evt. fornødent tilsyn. Til lejede lokaler eller lejrpladser ydes tilskud til følgende driftsudgifter: Det aftalte godkendte lejebeløb. Afholdte udgifter til ordinær vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, opvarm-ning, belysning og rengøring og til evt.fornødent tilsyn Lejrpladser skal ligge i Danmark eller Sydslesvig Beregning af lokaletilskud Tilskud til idrætsforeninger og spejdergrupper ydes primært med 100 % af ovennævnte driftsudgifter, mens tilskud til øvrige foreninger ydes med 75 %. Har en forening mere end 10 % aktive medlemmer, der er fyldt 26 år, ydes kun tilskud for andelen af medlemmer op til 25 år. Det betyder, at en forening med eksempelvis 400 aktive medlemmer, hvoraf 300 medlemmer er op til 25 år, kan få tilskud svarende til 75 % af driftsudgifterne. Der sker dog ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Det skal bemærkes, at inden beregning af lokaletilskud fradrages eventuelle leje- eller fremlejeindtægter. Hvis driftsudgifter eller lejeudgifter pr. time ved egne og lejede lokaler, herunder ridehaller overstiger 120,75 kr. (2012-priser), ydes der kun tilskud efter aktivitetstimer. Dette gælder dog ikke idrætshaller. Ansøgningsfrist: Hvert år 15. marts Ansøgning sendes til Center for Sundhed, Idræt & Medborgerskab 10

11 Særlige forhold - lokaletilskud Nye ansøgninger Som forening skal man være opmærksom på særlige forhold ved nye ansøgninger om lokaletilskud. En kommune kan nemlig undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Ved et egnet offentlig lokale forstås: At lokalet skal ligge i foreningens lokalområde Det skal rumme mulighed for et socialt liv udover aktiviteten Der skal være plads til rekvisitter og udstyr Der skal være mulighed for særpræg og udsmykning At størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: fra nye foreninger om nye lokaler om udvidelse af timetal om ombygning og udvidelse m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav Kommunen kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse. driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau for en/et til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen. der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Kommunen kan beslutte, at der ikke ydes tilskud til: egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen. 7 11

12 Jolleordning Jolleordningen omfatter søspejdergrupper, sejlklubber m.v. tilknyttet en havn i Helsingør Kommune. Der ydes refusion for registrerede bådpladser til joller, som benyttes af medlemmer op til 25 år med bopæl i kommunen. Bådpladserne kan enten være ejet af klubben eller det enkelte medlem. I ordningen indgår endvidere, at der stilles to afgiftsfrie pladser til rådighed for klubbernes instruktions- og følgebåde. Joller defineres som sejlbåde, der er beregnet til at blive trukket op på land efter endt brug. Refusionen udregnes efter Helsingør Nordhavns gældende takster for de største jolletyper, som f.eks. Flipper, Snipe eller OK. Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når vinteropbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere. Praktiske oplysninger: Ansøgning om refusion sker én gang årligt ved at indsende fornøden dokumentation til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Der er ingen ansøgningsfrist. 12

13 Gebyrordning I Helsingør Kommune er idræts- og fritidsaktiviteter som udgangspunkt gratis for frivillige foreninger, når der ses bort fra opkrævning af et mindre gebyr for benyttelse af lokaler i såvel kommunale som selvejende institutioner. Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler. Praktiske oplysninger: Opkrævning for sidste sæsons benyttelse af faciliteter udsendes hvert år i september måned af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Opkrævningen baseres på foreningernes anvendelse af faciliteter ifølge kommunens bookingsystem og årlige banefordelingsplan. Der opkræves ikke gebyr for stævner og turneringer under et anerkendt forbund. Faciliteter kan afmeldes senest 7 dage før brug. Det gælder både hele dage og enkelte timer. Der opkræves ikke gebyr for rettidige afmeldte dage/tider. Gebyroversigt Klasselokaler eller lokaler svarende hertil Festlokaler eller lokaler svarende hertil Gymnastiksale eller sale svarende hertil Haller Udendørsbaner (7-mands) Udendørsbaner (11-mands) Svømmehal - 50 m. bane Atletikstadion årligt Tennisbane - årligt gebyr pr. bane Klubfaciliteter Borupgårdskolen - årligt Gebyr pr. aktivitetstime: 5,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. 15,00 kr. 10,00 kr. 15,00 kr. 15,00 kr kr kr kr. 13

14 Administrationstilskud og regnskab Paraplyorganisationer En stor del af de frivillige foreninger er alt efter interesseområde medlemmer af en paraplyorganisation. De fleste lokale idrætsforeninger er medlemmer af paraplyorganisationen Helsingør Sports Union - i daglig tale HSU. Spejdergrupperne er tilknyttet Børne- og ungdomsorganisationernes Fællesråd i daglig tale Fællesrådet. Paraplyorganisationerne modtager hvert år et administrationstilskud til at dække udgifter til mødevirksomhed m.v. Derudover administrerer paraplyorganisationerne særlige områder af den kommunale tilskudsordning som for eksempel tildeling af aktivitetstilskud. Lokale samvirker Lokale samvirker, som samler folkeoplysningsområdets interesser i et lokalområde, tildeles efter ansøgning et beløb på 1,00 kr. pr. indbygger i lokalområdet - dog max kr. og min kr. pr. ansøger. En forening kan dog kun være tilsluttet én paraplyorganisation og et lokalt samvirke. Praktiske oplysninger - lokale samvirker Ansøgninger om administrationstilskud til lokale samvirker indsendes senest 1. oktober for det efterfølgende år til Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Foreningers regnskabsforpligtigelse Paraplyorganisationerne og foreningerne skal altid aflægge regnskab for udbetalte tilskud. Paraplyorganisationerne kan efter ansøgning til Forenings- og Fritidsudvalget overføre ikke forbrugte tilskud til næste år. Øvrige ikke forbrugte tilskud tilbageføres med henblik på udbetaling i næste års samlede pulje. Foreningerne skal hvert år indsende beretning og regnskab. Ifølge folkeoplysningsloven skal foreninger hvert år indsende en beretning. Beretningen skal indeholde oplysninger om foreningens folkeoplysende virksomhed (aktiviteter) i det forløbne år. Forenings- og Fritidsudvalget beslutter i 3. kvartal af året, hvem der skal indsende beretning for næste driftsår således, at foreningen allerede ved driftsårets begyndelse er opmærksom på, at der skal indsendes beretning senest 1.4. efterfølgende år. 14

15 Øvrige kommunale tilskud og adresser Udviklingspuljen Puljens formål er at støtte og styrke udviklingsarbejdet indenfor folkeoplysningsområdet i Helsingør Kommune. Puljen administreres af Forenings- og Fritidsudvalget Idrættens Sundhedspulje Puljen støtter lokale idrætsforeningers og borgergruppers iværksættelse af nye motionsfremmende aktiviteter. Puljen administreres af Helsingør Sports Unions sekretariat Frivilligt socialt arbejde Puljen støtter udvikling og fornyelse af det frivillige sociale arbejde indenfor idræt, hvor dette ikke kan sikres på anden måde. Puljen administreres af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Integrationsrådet Rådet kan søges om støtte til aktiviteter der fremmer aktivt medmedborgerskab for borgere med etnisk minoritetsbaggrund eller understøtter mødet mellem borgergrupper på tværs af kulturel og national baggrund. Forenings- og Fritidsudvalget Stengade Helsingør Mail: Helsingør Sports Union Stengade Helsingør Mail: Spejdernes Fællesråd v/ Catharina Bengtsson Århusvej 25 B 3000 Helsingør Integratiosrådet Stengade Helsingør Mail: Hvis du vil vide mere... Du kan læse mere om tilskud og puljer på Foreningsportalen. Her kan du også gode råd og tips til det frivillige foreningsarbejde samt søge ledige lokaler og idrætsfaciliteter

16 Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Stengade Helsingør Mail: Billeder venligst udlånt af: Torben Sørensen og Helsingør Kommunes billeddatabase Benyttet ifølge licensvilkår hos Creative Common Licenses

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger

Tilskudsordning for foreninger Indhold Tilskudsordning for foreninger... 2 Hvem kan få tilskud?... 3 Hvad kan foreningerne få støtte til?... 5 Administration... 11 Takster og puljer... 13 Ikræfttræden og ophævelse... 14 1 Tilskudsordning

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune Gældende fra og med 1. januar 2016 1 Indhold Tilskudsordning for foreninger 3 Hvem kan få tilskud 5 Hvad kan foreningerne få støtte til? 9 Administration

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere