MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK DAGSORDEN FOR MIGRATION DA DA

2 I. Indledning Mennesker har alle dage migreret fra et sted til et andet. Mennesker forsøger at komme til Europa af forskellige grunde og ad forskellige veje. De søger lovlige veje, men de sætter også deres liv på spil i flugten fra politisk undertrykkelse, krig og fattigdom, eller de søger familiesammenføring, iværksætteri, viden og uddannelse. Ethvert menneskes migration har sin egen historie. Misvisende og stereotype historier fokuserer ofte kun på bestemte former for strømme og ser bort fra den komplekse natur af dette fænomen, som påvirker samfundet på mange forskellige måder og kræver en nuanceret indsats. Denne dagsorden samler de forskellige foranstaltninger, som Den Europæiske Union skal træffe nu og i de kommende år, med henblik på at etablere en sammenhængende og overordnet tilgang, således at vi kan høste migrationens fordele og håndtere dens udfordringer. Det absolut vigtigste er forpligtelsen til beskytte dem, der er i nød. De tusindvis af migranter, der sætter deres liv på spil for at krydse Middelhavet, har chokeret os alle. Kommissionens første og øjeblikkelige reaktion var at fremlægge en 10-punkts handlingsplan. Europa- Parlamentet og Det Europæiske Råd har givet deres støtte til denne plan, og medlemsstaterne har også forpligtet sig til at tage konkrete skridt til at forhindre yderligere tab af menneskeliv. Reaktionen var øjeblikkelig, men utilstrækkelig, og kan ikke stå alene. Hasteforanstaltninger har vist sig nødvendige, fordi den fælles europæiske politik på området har været utilstrækkelig. Mens de fleste europæere har vist forståelse for migranternes situation, er det et faktum, at der i hele Europa er tvivl om, hvorvidt vores migrationspolitik er i stand til at håndtere presset fra tusindvis af migranter, behovet for at integrere migranterne i vores samfund, eller de økonomiske udfordringer i et Europa med faldende befolkningstal. I et forsøg på at sætte en stopper for den menneskelige elendighed, som forårsages af de personer, der udnytter migranter, må vi benytte os af EU's globale indflydelse og anvende en bred vifte af værktøjer for at håndtere de underliggende årsager. Nogle af disse årsager er dybt rodfæstede, men skal løses. Globaliseringen og den hastige udvikling af moderne kommunikationsformer har skabt muligheder og større forventninger. Andre årsager er krig og kriser fra Ukraine til Mellemøsten, Asien og Nordafrika. Følgerne af global fattigdom og internationale konflikter ophører ikke ved de nationale grænser. Europa bør fortsat være en sikker havn for de mennesker, der flygter fra forfølgelse, og en attraktiv destination for studerende, forskere og arbejdstagere med talent og iværksætterånd. Det er en vanskelig balancegang at leve op til vores internationale forpligtelser og værdier og samtidig beskytte vores grænser og skabe de rette vilkår for Europas økonomiske velstand og samfundets samhørighed, og det forudsætter en koordineret indsats på europæisk plan. Der er derfor behov for en række foranstaltninger og en konsekvent og klar fælles politik. Vi må genskabe tilliden til vores evne til at samordne europæiske og nationale bestræbelser på at håndtere migration, til at opfylde vore internationale og etiske forpligtelser og til at arbejde effektivt sammen i overensstemmelse med principperne om solidaritet og fælles ansvar. Ingen medlemsstat kan håndtere migration effektivt alene. Det står klart, at vi har brug for en ny, mere europæisk tilgang til tingene. Dette indebærer, at vi må anvende alle de politikker og redskaber, vi har til rådighed og koordinere vores interne og eksterne politikker bedst muligt. Alle aktører: medlemsstater, EU-institutioner, internationale organisationer, civilsamfund, lokale myndigheder og tredjelande må arbejde sammen for at realisere en fælles europæisk migrationspolitik. 2

3 II. Øjeblikkelige foranstaltninger Den første del af denne europæiske dagsorden for migration er en reaktion på det behov for hurtig og beslutsom handling, der er opstået på baggrund af den menneskelige tragedie i Middelhavet. Det Europæiske Råds erklæring af 23. april og Europa-Parlamentets resolution, der blev vedtaget få dage senere 2, viser, at der er enighed om, at der skal handles hurtigt for at redde menneskeliv, og at der er vilje til at optrappe EU's indsats 3. Denne hurtige reaktion skal også tjene som model for EU's reaktion på fremtidige kriser, uanset hvilken af de fælles ydre grænser, der kommer under pres fra øst til vest og fra nord til syd. Redning af menneskeliv til søs Europa kan ikke blot forholde sig passivt, mens menneskeliv går tabt. Eftersøgnings- og redningsaktioner vil blive intensiveret for at genoprette det aktivitetsniveau, der var gældende under den italienske Mare Nostrum-ordning. Med henblik på at tredoble budgettet for Frontex fælles operationer Triton og Poseidon har Kommissionen allerede fremlagt et ændringsbudget for 2015, og den vil forelægge sit forslag til budget for 2016 inden udgangen af maj. Efter gennemførelsen vil forslaget både øge disse operationers kapacitet og udvide deres geografiske rækkevidde, således at Frontex kan opfylde sin dobbelte opgave med at koordinere operationel grænsestøtte til medlemsstater, der er under pres, og hjælpe med at redde migranter til søs 4. Sideløbende med denne forøgelse af EU-finansieringen er flere medlemsstater i færd med at indsætte forskelligt materiel (skibe og luftfartøjer) i området. Dette positive udtryk for solidaritet skal opretholdes, så længe migrationspresset står på. Den nye operationelle plan for Triton vil blive fremlagt ved udgangen af maj 5. Fokus på kriminelle menneskesmuglernetværk Der skal sættes ind over for de kriminelle netværk, der udnytter sårbare migranter. Den højtstående repræsentant/næstformand har allerede fremlagt forslag til mulige operationer som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP-operationer) med henblik på systematisk at identificere, opbringe og destruere fartøjer, som anvendes af menneskesmuglere. Sådanne folkeretlige tiltag vil sende et stærkt signal om EU's vilje til at handle Det Europæiske Råds særlige møde den 23. april 2015 erklæring: Denne del af den europæiske dagsorden for migration indarbejder og udbygger de initiativer, der indgår i den køreplan, som Kommissionen fremlagde som opfølgning på Det Europæiske Råds erklæring fra mødet den 23. april. EU's fælles politik for asyl, immigration, visum og kontrol ved de ydre grænser er baseret på afsnit V (Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I henhold til traktaternes protokol 21 og 22 deltager Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås på grundlag af afsnit V i TEUF. Det Forenede Kongerige og Irland kan inden tre måneder efter, at et forslag eller initiativ er blevet forelagt, eller på ethvert tidspunkt efter dets vedtagelse, meddele Rådet, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af sådanne foreslåede foranstaltninger. Danmark kan til enhver tid i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser underrette de øvrige medlemsstater om, at det ønsker fuldt ud at gennemføre alle relevante foranstaltninger vedtaget på grundlag af afsnit V i TEUF. Denne støtte skal lægges oven i den betydelige bistand, som de pågældende medlemsstater modtager fra fondene for indre anliggender, som Italien målt i absolutte tal og Malta målt pr. indbygger drager størst fordel af. Da Triton og Poseidon er operationer, der koordineres af Frontex og vedrører beskyttelsen af de ydre grænser, bygger de på Schengenreglerne, som Irland og Det Forenede Kongerige ikke deltager i (jf. fodnote 25). Dette forhold forhindrer ikke, at skibe fra Det Forenede Kongerige kan deltage i eftersøgnings- og redningsaktioner i Middelhavet i samordning med Triton og Poseidon. 3

4 Der vil blive gjort mere for at indsamle og sikre en bedre udnyttelse af oplysninger, som kan tjene til at identificere og sætte ind over for menneskesmuglere. Europol vil straks styrke sin nyligt oprettede ordning til indsamling af fælles maritime oplysninger (JOT MARE) med fokus på menneskesmugling. Dette vil munde ud i ét enkelt kontaktpunkt for agenturernes samarbejde om menneskesmugling 6. Frontex og Europol vil også udarbejde profiler af fartøjer, der kunne tænkes at blive benyttet af menneskesmuglere, for at kunne identificere sådanne potentielle fartøjer og overvåge deres bevægelser. Endelig vil Europol identificere retsstridigt indhold på internettet, som menneskesmuglerne bruger til at tiltrække migranter og flygtninge, og stille krav om, at dette slettes. Reaktion på massiv tilstrømning til EU: flytning Medlemsstaternes asylsystemer står i dag over for et hidtil uset pres, og med sommerens komme må der forventes en fortsat tilstrømning af mennesker til EU's randstater i de kommende måneder. EU bør handle, før presset bliver uacceptabelt højt: Den massive tilstrømning har bevirket, at den lokale modtagelses- og indkvarteringskapacitet allerede er udnyttet til det yderste. For at håndtere situationen i Middelhavsområdet vil Kommissionen inden udgangen af maj foreslå, at der gøres brug af den nødordning, der er omhandlet i traktatens artikel 78, stk Forslaget vil omfatte en midlertidig mekanisme til fordeling af personer, som tydeligvis har brug for international beskyttelse, for at sikre, at alle medlemsstater deltager i den fælles indsats i rimeligt omfang. Den modtagende medlemsstat vil være ansvarlig for at behandle ansøgningen i overensstemmelse med gældende regler og garantier. En fordelingsnøgle udfærdiget på grundlag af kriterier så som BNP, indbyggertal, arbejdsløshedsprocent og tidligere antal asylansøgere og genbosatte flygtninge findes i bilaget. Dette skridt skal ses som en forløber for en varig løsning. EU har nemlig brug for en permanent ordning til fordeling af ansvaret for et stort antal flygtninge og asylansøgere mellem medlemsstaterne. Kommissionen vil derfor fremlægge et forslag til ny lovgivning inden udgangen af 2015 med henblik på at få indført en obligatorisk og automatisk flytningsordning, således at mennesker med et klart behov for international beskyttelse fordeles inden for EU i tilfælde af en massiv tilstrømning 8. Der vil ved brug af ordningen blive taget hensyn til den indsats, som medlemsstaterne allerede gør på frivillig basis. Indtil disse to foranstaltninger er gennemført, er det nødvendigt, at medlemsstaterne viser solidaritet og fordobler indsatsen for at hjælpe de lande, der står i forreste række. En fælles fremgangsmåde ved ydelse af beskyttelse til fordrevne personer, der har behov herfor: genbosætning Ud over flytning af personer, der allerede opholder sig på EU's område, er EU forpligtet til at øge sin indsats for at hjælpe fordrevne personer, der har et klart behov for international beskyttelse. Dette er et fælles ansvar for det internationale samfund, idet FN s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) udfører opgaven med at identificere situationer, hvor folk ikke kan opholde sig sikkert i deres hjemlande. Sådanne udsatte personers skæbne kan ikke overlades til kriminelle netværk af menneskesmuglere og menneskehandlere. De skal have mulighed for lovligt og sikkert at rejse ind i EU. UNHCR har opstillet et mål på Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EF-Fiskerikontrolagenturet og Eurojust bør også bidrage til dette arbejde. Forslaget vil ikke gælde Danmark og vil kun gælde Det Forenede Kongerige og Irland, såfremt de gør brug af deres ret til at deltage (jf. fodnote 3). Fodnote 3 indeholder oplysninger om anvendelsesområdet for et sådant forslag. 4

5 genbosætningssteder i EU pr. år senest i år Nogle medlemsstater har allerede ydet et væsentligt bidrag til den globale genbosætningsindsats, mens andre ikke er fremkommet med tilbud og i mange tilfælde ikke yder et alternativt bidrag i form af modtagelse og imødekommelse af asylansøgninger eller hjælp til at finansiere andres indsats. Inden udgangen af maj vil Kommissionen fremsætte en henstilling, hvori det foreslås at indføre en EU-genbosætningsordning, inden for rammerne af hvilken der tilbydes pladser. Ordningen vil omfatte alle medlemsstater og bygge på fordelingskriterier som BNP, indbyggertal, arbejdsløshedsprocent samt tidligere antal asylansøgere og genbosatte flygtninge, jf. bilaget, og den vil tage højde for medlemsstaternes frivillige indsats. På EU-budgettet vil der blive afsat øremærkede midler på yderligere 50 mio. EUR i 2015/2016 til støtte for ordningen. Om nødvendigt vil dette blive fulgt op af et forslag til en retligt bindende bevilling efter Ud over denne fælles indsats opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til at gøre brug af de eksisterende muligheder under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og til at forpligte sig til at stille yderligere genbosætningssteder til rådighed inden for rammerne af deres nationale programmer med en tilhørende hurtig justering af finansieringen. Medlemsstaterne bør desuden fuldt ud anvende de øvrige retsmidler, der står til rådighed for personer med behov for beskyttelse, herunder private/ikke-statslige sponsorater og humanitære opholdstilladelser samt familiesammenføringsregler. Partnerskaber med tredjelande med henblik på at forebygge migration EU kan også straks tage skridt til at gøre sin indflydelse gældende i oprindelses- eller transitlandene. Kommissionen og Tjenesten for EU s Optræden Udadtil (EU- Udenrigstjenesten) vil arbejde sammen med partnerlande med henblik på at indføre konkrete foranstaltninger til at forhindre farlige rejser. For det første bør EU gøre mere for at hjælpe de lande, der er særligt hårdt ramt af fordrevne flygtninge. Der vil blive indført nye regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer eller bygget videre på eksisterende, idet de nye vil blive startet i Nordafrika og Afrikas Horn, mens det eksisterende program i Mellemøsten vil blive videreudviklet. Der stilles 30 mio. EUR til rådighed i 2015/2016, som bør suppleres med yderligere bidrag fra medlemsstaterne. For det andet vil der blive oprettet et pilotcenter med mange funktioner i Niger inden årets udgang. Centret vil i samarbejde med IOM og UNHCR og landets myndigheder forene tilvejebringelsen af oplysninger, lokal beskyttelse og genbosætningsmuligheder for mennesker i nød. Sådanne centre i oprindelses- eller transitlande skal bidrage til at give et realistisk billede af, hvor stor chancen er for, at migranters rejser går godt, og de skal tilbyde ulovlige migranter mulighed for støttet frivillig tilbagevenden. For det tredje vil migration specifikt indgå i de missioner, der allerede er iværksat i lande som Niger og Mali som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), og som vil blive styrket for så vidt angår grænseforvaltning. Der vil blive afholdt et særligt topmøde i Malta i efteråret med de vigtigste partnere, herunder Den Afrikanske Union, med det formål at udvikle nogle fælles tiltag til at fjerne årsagerne til illegal migration, til at beskytte mennesker i nød samt til at forhindre menneskesmugling og menneskehandel. Dette arbejde vil være tæt forbundet med bredere politiske initiativer med henblik på at fremme stabilitet. Af særlig betydning er de tiltag, der udføres under ledelse af den 9 10 Erklæring fra UNHCR's vicedirektør, "Progress Report on Resettlement", møde i det stående udvalg for ExCom, Geneve, Fodnote 3 indeholder oplysninger om anvendelsesområdet for et sådant forslag. 5

6 højtstående repræsentant/næstformanden med henblik på at stabilisere situationen i Libyen med fuld støtte til de FN-ledede bestræbelser på at fremme en proces, der kan lede frem til oprettelse af en national samlingsregering. De vedvarende bestræbelser på at løse krisen i Syrien er blevet ledsaget af 3,6 mia. EUR i form af humanitær bistand, stabiliseringsbistand og udviklingsbistand i Syrien og til at hjælpe syriske flygtninge i lande som Libanon, Jordan, Tyrkiet og Irak. Disse er blot nogle af de mest åbenlyse politiske kriser, som vil have stor indflydelse på migrationen til EU i de kommende måneder. Der vil også blive lagt stor vægt på at fremme de eksisterende samarbejdsrammer med partnerne i øst, Vestbalkanlandene og Asien. Anvendelse af EU's redskaber til at hjælpe de mest udsatte medlemsstater Der vil blive gjort mere for at hjælpe de medlemsstater, der er direkte konfronteret med den massive tilstrømning. Kommissionen vil for det første anlægge en "brændpunktstilgang", hvor Det Europæiske Asylstøttekontor, Frontex og Europol vil arbejde på stedet med de udsatte medlemsstater for hurtigt at identificere og registrere immigranter og optage deres fingeraftryk. Agenturernes indsats vil komplementere hinanden. De, der søger om asyl, vil straks blive kanaliseret ind i asylproceduren, hvor Det Europæiske Asylstøttekontor vil hjælpe med at behandle asylansøgningerne hurtigst muligt. For dem, der ikke har behov for beskyttelse, vil Frontex hjælpe medlemsstaterne ved at koordinere tilbagesendelsen af illegale migranter. Europol og Eurojust vil bistå værtsmedlemsstaten med undersøgelser, således at menneskesmuglings- og menneskehandelsnetværk kan optrevles. Kommissionen vil for det andet stille yderligere 60 mio. EUR til rådighed i form af nødhjælpsmidler, som også skal omfatte støtte til modtagelsen og kapaciteten til at yde sundhedspleje til migranter i de medlemsstater, som er under særligt pres 11. En behovsvurdering af sat i gang. Nøgleaktioner En støttepakke til tredobling af tildelingen til Triton og Poseidon i og til finansiering af en genbosætningsordning, der omfatter hele EU. Øjeblikkelig støtte til en eventuel FSFP-mission vedrørende menneskesmugling. Et forslag om at aktivere nødordningen i artikel 78, stk. 3, TEUF inden udgangen af maj på grundlag af fordelingsnøglen i bilaget. Et forslag til en permanent fælles EU-flytningsordning i nødsituationer inden udgangen af En henstilling om en EU-genbosætningsordning inden udgangen af maj, der om fornødent følges op af et forslag til en mere permanent strategi efter mio. EUR til regionale udviklings- og beskyttelsesprogrammer. Pilotcenter med mange funktioner, der skal etableres i Niger inden udgangen af Medlemsstaterne kan i dette øjemed anvende midler fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden. De lande, der oplever den største tilstrømning af immigranter og asylansøgere kan også anmode om passende bistand fra EU s civilbeskyttelsesordning. 6

7 III. Fire hovedelementer skal sikre bedre migrationsforvaltning Migrationskrisen i Middelhavet har sat fokus på de umiddelbare behov. Men den har også afsløret en hel del vedrørende de strukturelle begrænsninger i EU's migrationspolitik og de redskaber, man råder over. Dette er en mulighed for EU til at imødegå behovet for at finde den rette balance i sin migrationspolitik og sende et klart signal til borgerne om, at migration kan bedre forvaltes kollektivt af alle EU-aktører. Som skitseret af kommissionsformand Juncker i hans politiske retningslinjer skal en håndfast bekæmpelse af ulovlig migration, menneskehandlere og -smuglere og sikring af Europas ydre grænser kombineres med en stærk fælles asylpolitik samt en ny europæisk politik for lovlig migration. Det er klart, at dette kræver en øget sammenhæng mellem forskellige politikområder, såsom udviklingssamarbejde, handel, beskæftigelse, udenrigsanliggender og indre anliggender. Klare og velimplementerede regler for lovlige måder at komme ind i EU på (både gennem en effektiv asyl- og visumordning) vil reducere push-faktorer mod ulovligt ophold og indrejse, hvilket bidrager til at forbedre sikkerheden ved Europas grænser samt sikkerheden i forbindelse med migrationsstrømme. EU skal fortsat tilbyde beskyttelse til dem, der har behov for det. Unionen er ligeledes nødt til at anerkende, at de kvalifikationer, der er nødvendige for en dynamisk økonomi, enten ikke altid er umiddelbart til rådighed på det europæiske arbejdsmarked eller vil tage tid at udvikle. Migranter, som er rejst lovligt ind i medlemsstaterne bør derfor ikke mødes med modvilje og hindringer de bør på alle måder hjælpes til at integrere sig i det nye samfund. Dette bør betragtes som centralt for de værdier, som europæerne bør være stolte af, og bør udbredes til partnere verden over. Samtidig skal EU dog drage konsekvenserne, når migranter ikke opfylder kriterierne for at blive. Afviste asylansøgere, der forsøger at undgå tilbagesendelse, personer, hvis visum er udløbet, og migranter, der permanent opholder sig ulovligt udgør et alvorligt problem. Dette undergraver tilliden til ordningen. Det leverer stærke argumenter til dem, der ønsker at kritisere eller fordømme migration. Det gør det sværere at integrere de migranter, som opholder sig retmæssigt i EU. EU skal fortsat engagere sig ud over sine grænser og styrke samarbejdet med sine globale partnere, tackle de underliggende årsager og fremme forskellige former for lovlig migration, der fremmer cirkulær vækst og udvikling i oprindelses- og bestemmelseslandene. Disse overvejelser vil blive behandlet mere generelt i den strategiske undersøgelse, der blev iværksat af den højtstående repræsentant/næstformanden for at vurdere virkningerne af ændringer i det globale miljø, og i den kommende gennemgang af den europæiske naboskabspolitik, som også sigter mod at fremsætte forslag til et mere målrettet samarbejde om emner af fælles interesse, herunder migration, i tæt partnerskab med vores naboer. Denne dagsorden indeholder fire indsatsniveauer for en europæisk migrationspolitik, som er fair, solid og realistisk. Når de er gennemført, vil de give EU en migrationspolitik, der respekterer 7

8 retten til at søge asyl, imødekommer den humanitære udfordring, indebærer en klar europæisk ramme for en fælles migrationspolitik, og også fungerer på lang sigt 12. III.1 Der skal være mindre incitament til ulovlig migration Der er mange forskellige grunde til ulovlig migration. Men det ender ofte med dyb skuffelse. Rejsen er ofte langt farligere end forventet, ofte prisgivet kriminelle netværk, som sætter fortjeneste over menneskeliv. Personer, der ikke lever op til kriteriet om asyl, risikerer hjemsendelse. De, der lever skjult i Europa, har en usikker tilværelse og kan være lette ofre for udnyttelse. Det er i alles interesse at gøre noget ved de grundlæggende årsager til, at mennesker søger et liv andetsteds, at slå ned på menneskesmuglere og menneskehandlere og at sørge for, at tilbagesendelsespolitikkerne er klare og forudsigelige. Tackling af de grundlæggende årsager til ulovlig og tvungen fordrivelse i tredjelande Mange af de grundlæggende årsager til migration hænger sammen med globale problemer, som EU har forsøgt at gøre noget ved i mange år. Migration bør anerkendes som et af de centrale områder, hvor en aktiv og engageret ekstern politik fra EU's side er af direkte betydning for EU-borgerne. Borgerkrig, forfølgelse, fattigdom og klimaændringer bidrager alle direkte og umiddelbart til migration, så forebyggelse og afbødning af disse trusler er af afgørende betydning for debatten om migration. Partnerskab med oprindelses- og transitlandene er altafgørende, og der findes en række gældende bilaterale og regionale samarbejdsrammer for migration 13. Disse samarbejdsrammer vil blive forbedret ved at styrke EU-delegationernes rolle vedrørende migration i vigtige lande. Delegationerne vil især rapportere om større migrationsrelaterede udviklinger i værtslandene, bidrage til at integrere migrationsspørgsmål i udviklingssamarbejdet og række ud til værtslandene for at sikre en koordineret indsats. Europæiske migrationsforbindelsesofficerer vil blive udstationeret i EU-delegationer i tredjelande i tæt samarbejde med netværket af indvandringsforbindelsesofficerer 14 og med de lokale myndigheder og civilsamfundet med henblik på at indsamle, udveksle og analysere oplysninger. Et godt eksempel på, at der er meget at vinde ved at optrappe samarbejdet, er Tyrkiet. Siden begyndelsen af 2014 har Tyrkiet modtaget 79 mio. EUR som et bidrag til bestræbelserne på at håndtere presset på landets flygtningeforvaltningssystem og til at forebygge farlige rejser i det østlige del af Middelhavet. Anvendelse af en særlig Frontex-forbindelsesofficer i Tyrkiet vil bringe samarbejdet et skridt videre. Med et budget på 96,8 mia. EUR i perioden spiller EU's eksterne samarbejdsbistand, og i særdeleshed udviklingsbistand, en vigtig rolle i håndteringen af globale problemer som fattigdom, manglende sikkerhed, ulighed og arbejdsløshed. Disse problemer er blandt de vigtigste årsager til ulovlig og tvungen migration. Dette omfatter støtte til regioner i Afrika, Asien og Østeuropa, hvor de fleste indvandrere, som kommer til Europa, stammer fra. 12 For så vidt angår omfanget af de foranstaltninger, der allerede gælder og/eller vil blive foreslået på grundlag af afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til at gennemføre dagsordenen, se fodnote 3 om Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks særlige stilling 13 Rabatprocessen, Khartoumprocessen, Budapestprocessen, Pragprocessen, migrations- og mobilitetsdialogen imellem EU og Afrika. 14 Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar Indvandringsforbindelsesofficerer er repræsentanter for medlemsstaterne, der er ansat i et tredjeland, med henblik på at lette de foranstaltninger, som EU har truffet til bekæmpelse af ulovlig indvandring (EUT L 64 af , s. 1). Det Forenede Kongeriges og Irlands har valgt at deltage i denne forordning (se fodnote 3). 8

9 Ud over at håndtere grundlæggende årsager er EU med til at afbøde virkningerne af krisen på lokalt plan. Dette kræver en vedvarende indsats: Mere end 70 % af verdens flygtninge og internt fordrevne personer er fordrevet i fem år eller mere. EU er en førende international bidragyder til flygtninge og har siden begyndelsen af 2014 bevilget 200 mio. EUR i udviklingsbistand til igangværende projekter og mere end 1 mia. EUR i humanitær bistand til flygtninge og internt fordrevne personer. Strategiske overvejelser er nu i gang med henblik på at maksimere virkningen af denne støtte, og resultaterne heraf forventes at foreligge i Bekæmpelse af menneskesmuglere og menneskehandlere Foranstaltninger til bekæmpelse af kriminelle netværk af menneskesmuglere og menneskehandlere er først og fremmest et middel til at forhindre, at kriminelle netværk udnytter migranter 15. De ville også udgøre et negativt incitament til ulovlig migration. Målet skal være at omdanne menneskesmuglernetværk fra at være aktiviteter med "lav risiko og stort afkast" til at være aktiviteter med "stor risiko og lavt afkast" for kriminelle. Kommissionen vil fremlægge en handlingsplan inden udgangen af maj. Samarbejde med tredjelande er af afgørende betydning. Hovedparten af menneskesmuglerne er baseret udenfor Europa, og de, som arresteres på bådene i Middelhavet, er normalt det sidste led i kæden. Samarbejde om at slå ned på lokale og internationale kriminelle grupper, der kontrollerer smuglerruter, vil være et vigtigt fokusområde for det styrkede samarbejde, som er beskrevet ovenfor. EU-agenturer kan også bistå medlemsstaternes myndigheder med at intensivere deres indsats mod kriminelle netværk af menneskesmuglere. Agenturene bistår med at identificere menneskesmuglere, efterforske dem, retsforfølge dem samt indefryse og konfiskere deres aktiver. En central del af arbejdet vil være en øjeblikkelig indsats for at identificere, opbringe og destruere fartøjer, inden de anvendes af kriminelle netværk (se ovenfor). Proaktiv finansiel efterforskning med henblik på beslaglæggelse og inddrivelse af kriminelle aktiver og foranstaltninger mod hvidvaskning af penge i forbindelse med menneskesmugling vil blive understøttet af øget samarbejde med finansielle efterretningsenheder om kapitalstrømme og nyt samarbejde med finansielle institutioner, såsom banker, internationale pengeoverførselstjenester, og kreditkortselskaber. Disse foranstaltninger vil også trække på den forbedrede informationsudveksling, som er fastsat i den europæiske dagsorden for sikkerhed. Med henblik på at styrke de instrumenter, der er til rådighed for anklagere til at behandle smuglernetværk, vil Kommissionen forbedre EU's nuværende retlige ramme for tackling af menneskesmugling og de, der tjener på det 16. Kommissionen vil også gennemføre de initiativer, der 15 Denne indsats vil også blive videreført som led i den europæiske dagsorden om sikkerhed og den maritime sikkerhedsstrategi. Smugling af migranter og menneskehandel er to forskellige, men indbyrdes forbundne kriminelle aktiviteter begået af kriminelle netværk. Forskellen mellem de to er, at migranterne i førstnævnte tilfælde er villige til at deltage i den ulovlige migrationsproces ved at betale for en menneskesmuglers ydelser med henblik på at krydse en international grænse, mens de i det andet er ofre, tvunget til ekstreme former for udnyttelse, der kan være knyttet til grænsepassage. I realiteten er de to fænomener ikke lette at adskille, idet personer, der starter deres rejser på frivillig basis, også er sårbare over for netværk baseret på arbejdsmæssig eller seksuel udnyttelse. 16 Nogle af de foranstaltninger, som Unionen vedtog inden den 1. december 2009 med hensyn til politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, finder ikke længere anvendelse på Det Forenede Kongerige siden den 1. december 2014 på grundlag af artikel 9 og 10 i protokol nr. 36 til traktaterne, som fastsatte en særlig "samlet opt-out" og "opt-back-in" procedure (jf. afgørelser vedtaget af Kommissionen og Rådet om de af Det Forenede Kongerige meddelte foranstaltninger, EUT L 345 af , s. 1 og EUT C 430 af , s. 1). I 2002 vedtog EU regler om at slå ned på menneskesmugling: direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EUT L 328 af , s. 17) og rammeafgørelse 2002/946/JHA om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EUT L 328 af , s. 1). Det Forenede Kongerige og Irland valgte at deltage i både direktivet og rammeafgørelsen. Dog 9

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3408 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Et fælles europæisk asylsystem

Et fælles europæisk asylsystem Et fælles europæisk asylsystem Indre anliggender Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.04.2002 KOM(2002) 175 endelig GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

DANMARK PRESSES AF NYT EU-FORSLAG OM FORDELING AF ASYLANSØGERE

DANMARK PRESSES AF NYT EU-FORSLAG OM FORDELING AF ASYLANSØGERE NOTAT DANMARK PRESSES AF NYT EU-FORSLAG OM FORDELING AF ASYLANSØGERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK NOTAT SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske udlændingepolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere