Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012"

Transkript

1 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status på dagtilbudsområdet... 4 Fase 1 med virkning fra 1. august Ressourcer til sårbare børn i budget Omlægning af særlig pædagogisk indsats... 6 Specialbørnehaven Spiren som videncenter... 6 Ressourcepædagoger i det enkelte dagtilbud... 7 Tosprogsområdet... 7 Private pasningsordninger... 7 Beskrivelse af inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet... 8 Det enkelte dagtilbud... 8 Årsbørnetal... 8 Vægtet børnetal... 8 Børn indmeldt i dagtilbud... 8 Socioøkonomiske forhold... 8 Anvendelse af antal kriterier... 9 Socioøkonomisk profil... 9 Fordeling af ressourcerne i forhold til vægtet børnetal og socioøkonomiske forhold Fordeling af ressourcerne efter inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel Implementering Evaluering Fremtidige reguleringer Andre inklusionsfremmende tiltag på Dagtilbudsområdet Kompetenceudvikling Udviklings- og forskningsprojektet VIDA PPR s ændrede rolle på Dagtilbudsområdet Forældreinitiativer Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 2

3 Indledning Børne- og Skoleudvalget har som en del af indsatsen for arbejdet omkring inklusion på Børn og Ungeområdet ønsket, at der blev udarbejdet en model for ressourcetildeling som understøtter og giver incitament til at arbejde inkluderende. Dagtilbudsområdet har udarbejdet denne inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel som dagtilbudslederne har haft mulighed for at kommentere. Inklusion skal være det bærende princip men med fortsat mulighed for at give særlige tilbud til børn med meget komplekse pædagogiske problemstillinger. For at styrke fællesskabet vil vi styrke almenområdet. Almenområdet skal styrkes via øget inklusion, og det skal ske ved både faglige initiativer og økonomiske incitamenter. Dette skal blandt andet ske ved at: indføre en økonomisk incitamentsstruktur, som omfordeler ressourcerne, så almenområdet (fællesskabet) styrkes for at minimere eksklusion Målet for en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel er at modellen skal understøtte ledelse samt medarbejderes motivation til at arbejde inkluderende ud fra følgende principper: En tidlig indsats ud fra tanken om at tidlig indsats for børnene har stor betydning for børnenes senere livschancer Nærhedsprincippet det lokale fællesskab har en værdi, hvorfor det også er værdifuldt at indsatsen foregår her. Mindst indgribende almenområdets muligheder for barnets udvikling og fællesskab og hvor det er ressourcer, organisering og viden der flytter sig i stedet for barnet Udviklingsprincippet barnet skal være i et udviklingsforløb ikke en kompensation/beskyttelse Kompetenceprincippet almenområdet skal udvikles med tilstrækkelige pædagogiske kompetencer og faglighed. ( f.eks. efteruddannelse, viden fra PPR og evt. videncentre) Sammenhæng mellem opgave og ressourcer et ønske om at ressourcerne er der, hvor opgaven bedst løses og at det sker i robuste enheder med mulighed for prioriteringer såvel fagligt som økonomisk Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 3

4 Tildelingsmodellen skal sammen med øvrige ressourcetildelingskriterier opfattes som en ramme for den samlede opgave i det enkelte dagtilbud med mulighed for prioriteringer Der tilstræbes enkelthed i ressourcetildelingsmodellen Status på dagtilbudsområdet I perioden fra 1. januar 2007 (kommunesammenlægningen) og indtil 1. august 2011 har ressourcerne til sårbare børn været fordelt forskelligartet i de enkelte dagtilbud. En del dagtilbud har fået tildelt et fast beløb, andre dagtilbud har fået tildelt ressourcer i forhold til konkrete børn. Gennemgående er, at ressourcerne hovedsageligt er tildelt til de 3-5- årige. På 0-2-årsområdet har der i dagplejen været afsat ressourcer til, at sårbare børn kunne tælle for to børn hos den enkelte dagplejer. Ressourcer til tosprogede har været indeholdt i den økonomiske ramme i enkelte dagtilbud (Langmark og Søndermark), hvor de resterende har fået tildelt ressourcer i forhold til sprogindsatsen til enkelte børn. Der har været afsat ressourcer til et antal pladser i skærmede enheder samt til specialbørnehaven Spiren. Udviklingen i antal indmeldte børn i Spiren og skærmede enheder: Antal indmeldt børn Januar 2009 Januar 2010 Januar 2011 Januar 2012 Spiren* Skærmede enheder: - Bankager Dagnæs Lund Østbirk *Spiren har udover de nævnte antal børn indskrevet i de enkelte år, hvert år et antal børn indskrevet fra andre kommuner Fase 1 med virkning fra 1. august 2011 Som overgang til en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel indførtes Fase 1 på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. august Ressourcerne til sårbare børn blev her fordelt efter årsbørnetal, en række socioøkonomiske forhold i forhold til forældre til børn med bopæl i de enkelte (skole)distrikter. Fase 1 blev indført med henblik på at igangsætte en omfordeling af ressourcerne med henblik på efterfølgende implementering af en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel 1. august Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 4

5 Ressourcer til sårbare børn i budget 2012 Ressourcetildeling i budget 2012 med henvisning til Fase 1. Enheder/dagtilbud Årsbørnetal 2012 Ressourcer i alt* Særlig ressource i dag Andet (skærmede enheder)** Tosprogsområdet *** Dagplejen Nord Dagplejen Syd Dagplejen Vest Daginstitution Bankager Daginstitution Brædstrup Daginstitution Dagnæs Daginstitution Egebjerg Daginstitution Gedved Daginstitution Hatting Daginstitution Hovedgård Daginstitution Højvang Daginstitution Langmark Daginstitution Lund Daginstitution Midtby Daginstitution Nim Daginstitution Stensballe Daginstitution Søndermark Daginstitution Søvind Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Østbirk Gefionsgården**** Spiren Private dagtilbud Fælleskonto ***** Samlet * Daginstitutionens budget incl. midler til særlige ressourcer og andet excl. tosprogsområdet ** I forhold til faktisk indskrevne børn i skærmede enheder *** Pengene ligger på fælles konto, da de fordeles efter forbrug. Tallene viser fordelingen fra 2011, fremskrevet til 2012 priser. Søndermark og Langmark er tilpasset, så deres forbrug svarer til hele timers tilbuddet er flyttet over på fælleskontoen **** Har kun fået udbetalt til 1. kvartal 2012 ***** Beløbet på tosprogsområdet er til 15 og 30 timers tilbud til tosprogede børn Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 5

6 Omlægning af særlig pædagogisk indsats Som følge af at udviklingen i antallet af børn i de skærmede enheder er markant faldende og børnene i stedet er i inkluderende fællesskaber i det enkelte dagtilbud, omlægges den pædagogiske indsats overfor børn med behov for en særlig indsats til at foregå i det enkelte dagtilbud. Ressourcerne til de skærmede enheder indgår i den samlede pulje til fordeling efter den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. I overgangsperioden forbliver de børn der i dag er i de skærmede enheder i enhederne indtil de skal i skole. Det betyder, at omlægningen vil være fuldt ud implementeret ved udgangen af august måned Specialbørnehaven Spiren som videncenter Specialbørnehaven Spiren er et særligt dagtilbud efter serviceloven 32, som modtager børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Herudover varetager Specialbørnehaven Spiren småbørnsvejledningen. Med det formål at understøtte det enkelte dagtilbud med faglig viden og sparring omkring børn med særlige behov etableres et videncenter i Specialbørnehaven Spiren. I perioden frem til august 2013 hvor den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel er fuldt implementeret skal Specialbørnehaven Spiren samtidig udvikles som specialpædagogisk videncenter på dagtilbudsområdet, med særligt fokus på styrkelse af det tværfaglige samarbejde samt etablering af individuelt tilrettelagte tilbud. Dette forudsætter en fleksibel anvendelse af budget til specialbørnehave og videncenter beskrevet således: Budget til specialbørnehave (pladser) og småbørnsvejledning Fleksibelt budget til specialbørnehave, småbørnsvejledning og videncenter Budget til videncenter Specialbørnehaven Spiren skal fleksibelt tilpasse antallet af pladser til det aktuelle behov og samtidig justere udbud og ressourceforbrug i videncentret, så de samlede ressourcer fastsat i budgettet udnyttes optimalt. Dette betyder, at personalet i perioder kan arbejde hovedsageligt med specialpladserne og i andre perioder kan arbejde hovedsageligt med de udadgående opgaver i videncentret. Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 6

7 Ressourcepædagoger i det enkelte dagtilbud Der er indenfor de seneste 2 år udpeget ressourcepædagoger indenfor sprog, tosprog og udeliv og der vil i løbet af 2012 blive udpeget ressourcepædagoger indenfor inklusion. Ressourcepædagoger skal formidle viden til kolleger, inspirere kolleger i forhold til teori og praksis, udvikle og igangsætte nye tiltag og praksis i dagtilbuddet ud fra teoretisk viden på området. Herudover skal ressourcepædagogerne arbejde med formidling ud fra en inkluderende, legende og dialogbaseret praksis samt arbejde med handleplaner, dokumentation og praksis der virker. Ressourcepædagogerne har en særlig forpligtigelse i forhold til den fokuserede og særlige indsats der er behov for på sprogområdet samt i forhold til sårbare og udsatte børn. Der er en forventning til ressourcepædagogerne om at gennemføre uddannelse som udbydes samt deltage aktivt i netværk. Tosprogsområdet Med det formål at forenkle de administrative arbejdsgange og samtidig give mulighed for større fleksibilitet i opgavevaretagelsen indgår de centralt afsatte ressourcer til tosprogsområdet i fordelingen af midler efter den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. Ressourcerne er hidtil tildelt det enkelte dagtilbud i forhold til det enkelte tosprogede barn, hvor det fremadrettet vil være den socioøkonomiske profil i det enkelte dagtilbud samt vægtet børnetal som vil danne rammen for så vidt angår de tosprogede børn som er indmeldt i dagtilbud. Der afsættes særskilt budget til et sprogstimuleringstilbud på henholdsvis15 og 30 timer ugentligt til tosprogede, der ikke er i dagtilbud og som er vurderet til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Private pasningsordninger Ressourcer til børn med særlige behov i de private pasningsordninger vil fortsat være budgetlagt på dagtilbudsområdets centrale budget og disse midler indgår derfor ikke i den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. Proceduren vil her fortsat være, at der kan tildeles ressourcer til enkelt børn ud fra en konkret vurdering. Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 7

8 Beskrivelse af inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel dækker over den model, der ligger til grund for fordelingen af ressourcer til det enkelte dagtilbud med henblik på at kunne løse inklusionsopgaven. Målet er et så objektivt grundlag som muligt for tildeling af ressourcer. Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i en række socioøkonomiske forhold samt vægtet børnetal i det enkelte dagtilbud. Det enkelte dagtilbud Dagtilbudsområdet i Horsens kommune er organiseret i 3 dagplejedistrikter, 18 daginstitutioner og en specialbørnehave. De 3 dagplejedistrikter samt de 18 daginstitutioner er i den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet benævnt som det enkelte dagtilbud. Årsbørnetal ÅrsbørnetaIlet er udtryk for det gennemsnitlige forventede antal børn indskrevet i det enkelte dagtilbud pr. år. Årsbørnetallet fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Årsbørnetallet danner baggrund for beregning af et vægtet børnetal i den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Vægtet børnetal Vægtningen mellem 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) og 3-5-årige (børnehave) er 0,4:1,0. Det vil sige, at et 0-2-årigt barn tæller 0,4 og et 3-5-årigt barn tæller 1,0. Vægtningen 0,4:1,0 indebærer med henvisning til tidligere ressourcetildelingsmodeller, at der flyttes ressourcer fra 3-5-årige til 0-2-årige med det formål at styrke den tidlige indsats. Ved fastsættelse af vægtningen mellem 0-2-årige og 3-5-årige er der samtidig taget højde for, at indsatsen i forhold de tosprogede børn sker i alderen 3 til 5 år. Dette har en særlig betydning, da ressourcerne hertil indgår i de samlede ressourcer til fordeling. Børn indmeldt i dagtilbud Det er forældre til børn indmeldt i det enkelte dagtilbud som danner det socioøkonomiske grundlag for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet. Ressourcerne tildeles således i forhold til det pædagogiske og økonomiske ansvar det enkelte dagtilbud har i forhold til de aktuelt indmeldte børn. Dette kan have særlig betydning i områder hvor forholdsvis mange børn er indmeldt i kommunale dagtilbud i andre (skole)distrikter eller hvor forholdsvis mange børn er indmeldt i private dagtilbud samt særligt for de 0-2-årige i de områder hvor tilbud om vuggestuepladser er udenfor eget (skole)distrikt eller i de områder hvor procentandelen af vuggestuepladser er højere end gennemsnittet. Socioøkonomiske forhold Socioøkonomiske forhold er en betegnelse, der dækker over forhold baseret på økonomiske og sociale baggrunde. Forældrenes socioøkonomiske forhold indikerer, hvilke vil- Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 8

9 kår et givent barn er vokset op under. Oplysninger om barnets herkomst og familietype samt familiens tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og samlet indkomst er alle forhold som indgår under betegnelsen socioøkonomiske forhold. De socioøkonomiske forhold der benyttes i den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet er følgende: 1. Familietype 2. Herkomst 3. Familiens højeste fuldførte uddannelse 4. Familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året 5. Familiens indkomst i alt 6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien Under hvert enkelt forhold er yderligere defineret et eller flere kriterier. Kriterierne er som følger: 1. Familietype a. Enlige mænd b. Enlige kvinder c. Ikke hjemmeboende børn under 18 år 2. Herkomst a. Indvandrere b. Efterkommere 3. Familiens højeste fuldførte uddannelse a. Grundskole b. Uoplyst 4. Familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året a. Arbejdsløs b. Uden for arbejdsstyrken 5. Familiens indkomst i alt a. Samlet indkomstniveau under eller lig med værdien for 10 pct. percentilen for familier i kommunen 1 6. Andel af indkomsterstattende ydelser for familien Anvendelse af antal kriterier Der skal være tale om opfyldte kriterier i minimum tre forhold (ud af seks forhold), førend et givent barn vil indgå i den socioøkonomiske profil i det enkelte dagtilbud. Såfremt et dagtilbud fx har mange forældre, der er efterkommere af indvandrere, udløser dette ikke i sig selv en høj socioøkonomisk profil. Først i det øjeblik, at kriteriet er kombineret med opfyldte kriterier i minimum to andre forhold, fx grundskole som uddannelsesniveau og enlige kvinder som familietype, medregnes disse. Socioøkonomisk profil På baggrund af ovenstående forhold genereres en socioøkonomisk profil for hvert enkelt dagtilbud. For de 3 dagplejedistrikter er det gældende, at den socioøkonomiske profil er udtryk for et gennemsnit af den socioøkonomiske profil i de enkelte (skole)distrikter i det enkelte dagplejedistrikt. 1 Familier med negativ indkomst sættes til 0 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 9

10 Bankager Brædstrup Dagnæs Egebjerg Gedved Hatting Hovedgård Højvang Langmark Lund Midtby Nim Stensballe Søndermark Søvind Torsted Vestby Østbirk Dagplejen Nord Dagplejen Syd Dagplejen Vest Private institutioner Profilen fortæller, i hvor høj grad dagtilbuddet har forældre, der opfylder kriterierne, og hvor meget disse forældre fylder i dagtilbuddet. Det vil sige, at to dagtilbud, henholdsvis et mindre dagtilbud (eks. 100 årsbørn) og et større dagtilbud (eks. 300 årsbørn), med samme antal kriterieudløsende forældre (eks. 20) ikke får den samme socioøkonomiske profil. Dette skyldes at de kriterieudløsende forældre i det mindre dagtilbud udgør en større del af dagtilbuddets samlede grundlag, end det samme antal gør i det større dagtilbud. Såfremt et dagtilbud har mange børn med familier, der opfylder kriterier i tre eller flere ud af seks forhold, modtager dagtilbuddet en højere andel i fordelingen af midler (den del af midlerne som fordeles i forhold til de socioøkonomiske forhold). 600 Antal børn af familier med 3 eller flere kriterier opfyldt samt årsbørnetal i det enkelte dagtilbud Årsbørnetal i det enkelte dagtilbud Antal børn af familier med 3 eller flere kriterier opfyldt Ovenstående tabel viser antal årsbørn i det enkelte dagtilbud samt antal børn af familier med 3 eller flere kriterier opfyldt i det enkelte dagtilbud. Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 10

11 Bankager Brædstrup Dagnæs Egebjerg Gedved Hatting Hovedgård Højvang Langmark Lund Midtby Nim Stensballe Søndermark Søvind Torsted Vestby Østbirk Dagplejen Nord Dagplejen Syd Dagplejen Vest Private institutioner Fordeling af ressourcerne i forhold til vægtet børnetal og socioøkonomiske forhold Vægtningen mellem vægtet børnetal og socioøkonomiske forhold er 1:1. Det vil sige, at halvdelen af midlerne fordeles ud fra socioøkonomiske forhold og den anden halvdel fordeles ud fra vægtet børnetal. Vurderingen har været, at det enkelte dagtilbud har en robusthed i sin størrelse, som ikke nødvendiggør at der tilføres en særtildeling/grundsats til de mindste dagtilbud. 25,00% Den procentvise andel af budgetterne til hhv. socioøkonomiske forhold og vægtet børnetal fordelt ud på de enkelte institutioner 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Socioøkonomiske forhold i % Vægtet børnetal i % Ovenstående tabel viser det enkelte dagtilbuds procentvise andel i ressourcerne fordelt efter henholdsvis socioøkonomiske forhold og vægtet børnetal. Men henvisning til tidligere beskrivelser er halvdelen af ressourcerne fordelt efter socioøkonomiske forhold og den resterende halvdel er fordelt efter vægtet børnetal. Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 11

12 Fordeling af ressourcerne efter inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel Dagtilbud Fordeling af samlet ressource i dag Samlet ressource fremadrettet Forskel Kommentarer Dagplejen Nord Dagplejen Syd Dagplejen Vest Daginstitution Bankager Ingen skærmet enhed Daginstitution Brædstrup Daginstitution Dagnæs Ingen skærmet enhed Daginstitution Egebjerg Daginstitution Gedved Daginstitution Hatting Daginstitution Hovedgård Daginstitution Højvang Daginstitution Langmark Daginstitution Lund Daginstitution Midtby Daginstitution Nim Daginstitution Stensballe Daginstitution Søndermark Daginstitution Søvind Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Østbirk Spiren 0 0 Private dagtilbud Fælleskonto * I alt * Af de kr. der fremadrettet ligger på fælleskontoen er de kr. afsat til børn uden for dagtilbud, der modtager 15 timers tilbud og de kr. er afsat til børn der modtager 30 timers tilbud Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 12

13 Bankager Brædstrup Dagnæs Egebjerg Gedved Hatting Hovedgård Højvang Langmark Lund Midtby Nim Stensballe Søndermark Søvind Torsted Vestby Østbirk Dagplejen Nord Dagplejen Syd Dagplejen Vest Private institutioner Tildeling i kr Fordeling af midler efter ny model Nuværende model incl. tosprogsstøtte Ny model Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 13

14 Implementering Implementeringen af den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel forløber over en etårig periode fra den 1. august 2012 til den 31. juli 2013 hvor modellen vil være fuldt implementeret. Implementeringen påbegyndes 1. august De dagtilbud der med den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel vil opleve at ressourcetildelingen bliver mindre end den nuværende vil frem til udgangen af 2012 blive kompenseret op til det nuværende beløb. Med det formål at sikre en kvalitativ omlægning af den særlige pædagogiske indsats i de skærmede enheder vil her ligeledes blive kompenseret frem til 1. august Kompenseringen sker inden for det afsatte budget på Dagtilbudsområdet. Evaluering I foråret 2013 evalueres den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel ud fra følgende: En større grad af viden herunder også specialviden i de almene dagtilbud (Oversigt over kompetencer hos pædagoger maj 2012 og maj 2013) En oplevet kvalitet i tosprogsindsatsen fra sprogvejledernes side. En opsamling af muligheder og begrænsninger med den nye ressourcetildelingsmodel set fra dagtilbudsledelsernes synspunkt. Udvikling i antallet af børn i segregerede tilbud ved overgang til skole i perioden 2010 til En oplevet kvalitet i den inkluderende indsats set fra forældrebestyrelsernes synspunkt. Fremtidige reguleringer Ressourcerne til inklusionsfremmende tiltag fordeles hvert år i forbindelse med budgetlægning i forhold til det fastsatte årsbørnetal i det enkelte dagtilbud. Der indhentes nye oplysninger om socioøkonomiske forhold i det enkelte dagtilbud hvert 3. år. Næste gang 1. januar 2013 som indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 14

15 Andre inklusionsfremmende tiltag på Dagtilbudsområdet Sideløbende med implementeringen af den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel er der igangsat flere inklusionsfremmende tiltag på Dagtilbudsområdet i form at efteruddannelse, udviklings- og forskningsprojekt, PPR s ændrede rolle på Dagtilbudsområdet samt initiativer med særligt fokus på forældre. Kompetenceudvikling Der er igangsat et efteruddannelsesprogram på Dagtilbudsområdet for samtlige 1050 medarbejdere. Et efteruddannelsesprogram med opstart 1. august 2011 og forventes afslutning med udgangen af Et efteruddannelsesprogram hvor, Alle ca. 400 pædagoger tilbydes et 7 ugers diplommodul i social inklusion, hvor temaerne er Teorier, begreber og viden om inklusion og eksklusion herunder normaliseringsprocesser ud fra en samfundsmæssig synsvinkel Udvikling af social deltagelse herunder deltagelse i fællesskaber Iagttagelses- og indsatsformer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber. Inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber pædagogik indenfor de almindelige tilbud Supervision, konsultation, brugerinddragelse og andre former for strategier og metoder til udvikling af inkluderende indsats. Alle ca. 200 pædagogmedhjælpere tilbydes et 4 ugers AMU kursus indeholdende følgende temaer Udbredelse af begreberne social inklusion, integration og marginalisering Hvordan tilrettelægges inkluderende og anerkendende pædagogiske aktiviteter ud fra målene i de pædagogiske læreplaner? Samspil og relationers betydning for børns udvikling Kommunikationens indflydelse på inklusion Hvordan skabes et inkluderende miljø i institutionen? Alle ca. 450 dagplejere tilbydes et 3 ugers AMU kursus indeholdende følgende temaer Inkluderende pædagogiske miljøer Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Børns motorik, sansning og bevægelse Alle i ledelse tilbydes tre temaeftermiddage i metoder og begreber i inklusionstænkning samt i hvordan viden implementeres, overføres fra viden til praksis og videreudvikles efterfølgende. Udviklings- og forskningsprojektet VIDA Herudover deltager Dagtilbudsområdet i et treårigt udviklings- og forskningsprojekt sammen med 3 andre kommuner på landsplan kaldet VIDA. Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 15

16 Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter otte mio. kr. til et nyt stort forskningsprojekt, som skal afdække, hvordan man i dagtilbuddene bedst hjælper udsatte børn. Projektet skal ledes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet. Forskningsprojektet vil involvere ca børn i ca. 120 daginstitutioner i fire kommuner. I programmet vil der være forskellige indsatser i forhold til de udsatte børn. I en gruppe af dagtilbud vil der være fokus på børns trivsel og læring. I en anden gruppe af dagtilbud vil der være fokus på børns trivsel og læring (som i gruppe 1) og der vil også indgå forældreinddragelse. En tredje gruppe dagtilbud (kontrolgruppe) vil have almindelig praksis. Effekterne af de forskellige tilbud vil blive fulgt, målt og sammenlignet for at afdække hvilke tilbud, der giver de bedste resultater. Der måles konkret på børns personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Det vil bl.a. sige, at det måles, hvordan børnene f.eks. håndterer konflikter, samarbejde, logik og sprog, og om disse kompetencer udvikler sig i løbet af de tre år, programmet strækker sig over. De opnåede resultater sættes i relation til børnenes sociale baggrund. Derudover er det intentionen at følge effekterne i et langt tidsperspektiv (gennem f.eks. 20 år) for derigennem også at kunne sige noget om de langsigtede effekter. Den kvantitative del af forskningen suppleres med kvalitative studier. Projektet blev igangsat den 1. februar 2011 og forventes afsluttet med udgangen af år Effekterne af dette forskningsprojekt forventes implementeret i arbejdet omkring Inklusion på dagtilbudsområdet i Horsens. PPR s ændrede rolle på Dagtilbudsområdet PPR er i gang med at ændre sin rolle på dagtilbudsområdet med opstart af konferencer i alle dagtilbud og en yderligere konsultativ tilgang til opgaven. Det betyder, at PPRmedarbejderen bevæger sig fra rollen som klinisk ekspert med fokus på problematiske børn til i højere grad at være medinitiativtager og medreflekterende i forhold til at skabe udviklende miljøer for alle børn i dagtilbud. Samtidig øges fokus på kompetenceudviklingen af det primære pædagogiske personale. Modellen fordrer således, at PPR-medarbejdernes arbejde er tæt koordineret med den lokale ledelse i dagtilbuddene. PPR har fortsat et ansvar for at vurdere om de tiltag, der igangsættes i det enkelte dagtilbud er til gavn for barnet. PPR skal kunne vejlede og rådgive dagtilbuddene, så de er i stand til at igangsætte den rette indsats. Forældreinitiativer Konkrete initiativer: I udviklings- og forskningsprojektet VIDA indgår forældreinddragelse i en af grupperne. Inklusion indgår i drøftelserne mellem Børne- og Skoleudvalget og Institutionsforum. Inklusion drøftes i de enkelte forældrebestyrelser Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 16

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var på 228,5

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE Forord Dette dokument beskriver rammer, mål og forudsætninger for Specialpædagogisk enhed. Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Initiativ 1 Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

Initiativ 1 Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Initiativ 1 Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder Titel Forslagets formål Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder For mange børn i udsatte boligområder lever

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen

Notat. Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Notat 22. august 2016 Sagsbeh.:LHJ J.nr.: 00.22.04-A30-7-14 Samkørsel af socioøkonomiske data og karakterer ved folkeskolens afgangseksamen Børne- og Ungestaben På baggrund af drøftelserne i Mønsterbryderudvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The

Læs mere

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose

Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Områ de Søborg, Buddinge, Grønnemose Samlet Bevilling (2018) Kr. 144.783.681,00 Bevilling pr. elev (2018) Kr. 69.541 (Kommunalt gennemsnit) Kr. 71.522 Antal årsværk (lærere) 181,5 Antal årsværk (pædagoger)

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl. 17-19 i Rytterkilden. Tilstede: Helle, Maria, Karina, Karin, Kasper, Lydia, Kamilla, Jesper, Marianne, Lone Afbud: Line, Lu 1. Orientering og debat:

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje).

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune (daginstitutioner og dagpleje). Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.09.16-P24-1-15 Dato:27.4.2016 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Introduktion til dagtilbudsområdet

Introduktion til dagtilbudsområdet BFU 23.4.18 Introduktion til dagtilbudsområdet Dagtilbudsstruktur Personaleressourcer Tildelingsmodel Økonomi Styrelsesvedtægt Strategi for pædagogisk praksis KVALid SUS - status og udviklingssamtaler

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området

Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området Punkt 4. Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området 2018-092812 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender at

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Modtagetilbud til børn i alderen 0 til 6 år med flygtningestatus. Etablering af et Modtagehus på Trehøjevej i Børnenes Univers Grindsted Vest.

Modtagetilbud til børn i alderen 0 til 6 år med flygtningestatus. Etablering af et Modtagehus på Trehøjevej i Børnenes Univers Grindsted Vest. Modtagetilbud til børn i alderen 0 til 6 år med flygtningestatus. Etablering af et Modtagehus på Trehøjevej i Børnenes Univers Grindsted Vest. 1 Indhold Baggrund:... 3 Formål:... 3 Målsætninger:... 3 Organisation:...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen 2 Kære læser Med Retningslinjer

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere