Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af heste har været i ekstern høring i perioden fra den 18. maj 2016 til den 16. juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af heste har været i ekstern høring i perioden fra den 18. maj 2016 til den 16. juni 2016."

Transkript

1 NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr Ref. henol/bb Den 15. august 2016 Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om hold af heste Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af heste har været i ekstern høring i perioden fra den 18. maj 2016 til den 16. juni Der er modtaget høringssvar fra følgende eksterne høringsparter: Claus Koskelin, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Metal, Arbejdsgiverne Beslagsmede og Håndværksrådet, Datatilsynet, Det Dyreetiske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd, Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Forum for Hestevelfærd (p.v.a. Den Danske Dyrlægeforening, Hestens Værn, Dansk Ride Forbund, Dansk Galop, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Varmblod, Dansk Islandshesteforening, Landsudvalget for Heste/SEGES), Hestens Værn, Landbrug & Fødevarer og Tinglev Rideklub. Bemærkninger til lovforslaget Alle indkomne bemærkninger er blevet gennemgået. I det følgende redegøres for de væsentligste bemærkninger i høringssvarene. Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser på baggrund af høringen har givet anledning til at revidere lovforslaget med hensyn til at foreslå en ændring af hestelovens 5 om opbinding af heste, der gruppeopstaldes, samt til at foreslå en præcisering af lovforslagets 16, stk. 2, 3. pkt., om foldkapacitet i stedet for en ophævelse af bestemmelsen. Miljø- og Fødevareministeriet kan endvidere orientere om, at ministeriet inden for en periode på tre år vil foretage en undersøgelse, der skal kunne give en indikation af, hvor mange heste der holdes enkeltvis, for herefter at vurdere, om der er behov for at indføre et egentligt krav om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste. Øvrige bemærkninger i høringssvarene, som ikke vedrører emner i lovforslaget, vil ikke blive gennemgået nedenfor, men vil indgå i overvejelserne ved en eventuel senere ændring af loven eller i forbindelse med evt. fastsættelse af administrative regler på området. Generelle bemærkninger Dansk Metal, Arbejdsgiverne Beslagsmede, Håndværksrådet, Claus Koskelin, Forum for Hestevelfærd, Hestens Værn, Landbrug og Fødevarer og Tinglev Rideklub er overordnet set positive overfor forslaget. Det Dyreetiske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd, Dyrenes Beskyttelse og Dyrefondet har givet udtryk for utilfredshed med dele af lovforslaget, da de finder, at forslaget på visse områder ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hestens velfærd. Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Tlf CVR EAN

2 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser m.v. Opbinding af heste ( 5) Tinglev Rideklub finder, at der er behov for ændring af reglerne om opbinding af heste således, at heste, der går i løsdrift i 24 timer i døgnet, og som har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes i op til 5 timer. Opbinding i undervisningstiden er begrundet i såvel sikkerhed for børn og unge, som praktisk håndtering, og behovet for opbinding kan i undervisningsmæssig sammenhæng overstige de nugældende to timer. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at gruppeopstaldning/løsdrift kun giver få begrænsninger i hestens normale adfærdsmønster, idet denne opstaldningsform giver god mulighed for bevægelse og social kontakt med artsfæller, hvorfor det efter ministeriets opfattelse ikke er hensigtsmæssigt, hvis opbindingsreglerne begrænser f.eks. rideskoler i at gruppeopstalde heste. Af den grund er det ministeriets vurdering, at der bør indføres en bestemmelse, der giver mulighed for, at heste, der gruppeopstaldes 24 timer i døgnet, og som har lært at stå opbundet, kan opbindes i op til 5 timer én gang i døgnet, hvis opbinding ud over 2 timer er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn. Loftshøjde i stalden ( 6, stk. 1-2) Det Dyreetiske Råd finder, at der er behov for præciseringer af, hvornår fravigelse af krav til loftshøjde formodes at være til væsentlig ulempe for hesten, da rådet er bekymret for, at åbenhed i fortolkningen kan bidrage til at forringe hestenes vilkår. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det altid vil være en konkret vurdering i den enkelte situation om en staldkonstruktion, der kan begrunde en fravigelse af kravet om loftshøjde, er til væsentlig ulempe eller skade for hesten. Det er således ikke muligt at konkretisere yderligere uden kendskab til samtlige staldkonstruktioner. Staldrumfang og indeklima ( 6, stk. 3, og 13) Det Dyreetiske Råd finder, at der er behov for præciseringer af, hvornår indeklimaet vurderes at være tilfredsstillende, da rådet er bekymret for, at åbenhed i fortolkningen kan bidrage til at forringe hestenes vilkår. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det i bemærkningerne til lovforslagets 13 er uddybende beskrevet hvilke parametre, der indgår i vurderingen af et passende staldklima. Herunder er det beskrevet, hvordan det i tvivlstilfælde kan være nødvendigt at foretage målinger af relativ luftfugtighed, kuldioxid og ammoniak samt hvilke værdier, der anbefales som maksimale værdier ved et godt staldklima. Boksstørrelse ( 7 og 9) Det Dyreetiske Råd bemærker, at der i lovforslaget henvises til manglende videnskabelig dokumentation for boksstørrelsens betydning for hestens velfærd, men minder om, at praktiske erfaringer også bør indgå i vurderingen. Rådet understreger endvidere, at boksstørrelser skal ses i sammenhæng med den andel af døgnet, hvor hesten opholder sig inde i boksen, og at der foreligger anbefalinger om, at boksen skal give mulighed for fysisk kontakt med andre heste, så hestens sociale behov tilgodeses. Da der med lovforslaget lægges op til en reduktion af boksstørrelser uden samtidig at sikre mere foldophold og kontakt med artsfæller, vurderer rådet, at der samlet set er tale om forringelser af hestenes vilkår. Det Veterinære Sundhedsråd finder det bekymrende, at kravet til boksstørrelse lempes, og at dette slækker på ambitionsniveauet for dyrevelfærd. Særligt er rådet skeptisk hvad angår lempelsen af kravet til størrelsen på folingsboksen, hvor hoppe og føl kan opholde sig, indtil føllet er 6 måneder. 2

3 Dyrenes Beskyttelse finder det stærkt bekymrende, at kravene til boksstørrelser lempes med henvisning til den af Aarhus Universitets udførte vidensyntese på området. Dyrenes Beskyttelse henviser til, at Aarhus Universitet har konkluderet, at det er tiden, som hestene bruger udenfor boksen, og tiden med social kontakt, som er væsentlig i hestevelfærdssammenhæng. Dyrenes Beskyttelse finder det derfor slående, at netop disse elementer helt er udeladt i lovforslaget. Dyrefondet finder, at det ikke bør komme hestene til skade, at der ikke er videnskabelig dokumentation for boksstørrelsens betydning for hestens velfærd, idet plads naturligvis har betydning for dyrs velfærd. Herudover har flere interessenter fundet, at der bør gælde differentierede regler for boksstørrelser. Således finder Hestens Værn og Forum for Hestevelfærd, at de nugældende krav til boksstørrelser på (2,0 x hestens stangmål) 2 fortsat bør gælde for nyetablerede stalde og stalde, der væsentligt ombygges, mens de foreslåede krav til boksstørrelser alene bør gælde for allerede etablerede hestehold. Argumentationen herfor er, at nogle allerede har implementeret de nugældende krav til boksstørrelser eller har planer herom. Dyrenes Beskyttelse mener tilsvarende, at der bør gælde differentierede krav til boksstørrelser alt efter etableringstidspunkt, men finder dog også, at etablerede hestehold for at kunne benytte bokse på (1,7 x hestens stangmål) 2 skal sørge for, at hestene kommer på fold mindst 2 timer om dagen 7 dage om ugen samt har adgang til social kontakt med andre artsfæller. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at der fortsat ikke findes videnskabelig dokumentation for de boksstørrelser, der i dag fremgår af hesteloven. På baggrund af videnssyntensen fra Aarhus Universitet og rapporten fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste fra 2006 finder Miljø- og Fødevareministeriet, at der i boksen skal være tilstrækkelig plads til, at hesten ubesværet kan vende sig i boksen, rejse og lægge sig samt hvile i bryst- og sideleje, og at dette vil være muligt at opnå ved de foreslåede minimumskrav, som svarer til de af arbejdsgruppen foreslåede minimumskrav i en overgangsperiode. Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det set i lyset af bestemmelserne om boksstørrelsers indgribende karakter for eksisterende hestehold ikke er hensigtsmæssigt, at kravene til minimumsareal ved enkeltvis opstaldning og opstaldning i folingsboks er større, end der er velfærdsmæssige indikationer for. Af den grund og i lyset af praktiske erfaringer finder ministeriet, at bestemmelserne bør lempes i overensstemmelse med det foreslåede, idet det vurderes, at de beskrevne lempelser ikke vil påvirke hestenes velfærd. Miljø- og Fødevareministeriet skal endvidere bemærke, at der henset til, at det vurderes, at de beskrevne lempelser ikke vil påvirke hestenes velfærd, ikke synes at være grundlag for, at opretholde de gældende krav til boksstørrelser for visse hestehold. Det er ministeriets opfattelse, at der alene bør gælde ét minimumskrav til boksstørrelser. Lys i stalden ( 14) Det Dyreetiske Råd finder, at der er behov for præciseringer af, hvornår der vurderes at være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, da rådet er bekymret for, at åbenhed i fortolkningen kan bidrage til at forringe hestenes vilkår. Dyrefondet finder, at heste har behov for dagslys i lighed med mennesker, da det stabiliserer døgnrytmen, giver øget energi, hvorfor en afskaffelse af minimumstørrelse på staldvinduer ikke er dyrevelfærdsmæssigt i orden. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at den foreslåede bestemmelse om lys ikke stiller krav om, at der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, men at der skal være tilstrækkeligt naturligt lys, om nødvendigt suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, jf. den foreslåede 14, stk. 1. For at sikre, at lyset i stalden er tilstrækkeligt til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov, er der opstillet en række krav til lys og indretning af stalden i den foreslåede bestemmelses 3

4 stk. 2. Hvor stor en lysstyrke, der er behov for, afhænger af formålet med lys. I de specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse er der således anbefalinger for lystyrke afhængig af formålet med lys. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at lovforslaget tager højde for hestens døgnrytme ved den foreslåede 14, stk. 2, nr. 2. Foldstørrelse og foldkapacitet ( 16) Det Dyreetiske Råd udtrykker bekymring for den foreslåede ændring til foldareal, herunder muligheden for at fravige mindstekravet for visse heste, når dette ikke er begrundet med veterinære hensyn eller hestens adfærd. Dyrenes Beskyttelse finder, at det bør tilføjes i bestemmelsen om foldstørrelse og - kapacitet, at folden skal have et areal, som sikrer, at heste har mulighed for motion, og at laverestående heste i hierarkiet kan søge væk fra artsfæller. Dette begrundes med, at heste lever i sociale grupper med rangorden, og at lavere rangerede individer vil være mere udsatte for aggression fra højtrangerede individer, hvis de ikke har mulighed for at holde afstand. Derudover påpeger Dyrenes Beskyttelse, at mange folde er dårligt vedligeholdt, hvilket gør det svært eller umuligt for hestene at opholde sig på et tørt areal. Heste, som står i fugt eller mudder, risikerer infektion nederst på benene forårsaget af bakterier, svamp eller mider. Desuden hæmmes hestens bevægelser, hvis den står i mudder, hvilket resulterer i lidt eller ingen bevægelse. Forum for Hestevelfærd og Hestens Værn har begge bemærket, at det er glædeligt, at begrænsningen af antallet af heste på store folde er ophævet. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at der ikke er foreslået ændringer til foldens areal. Der er derimod foreslået indført en bemyndigelsesbestemmelse, der giver ministeren mulighed for at fastsætte regler om, at kravet til foldens størrelse i 16, stk. 2, kan fraviges for bestemte typer af heste, eller hvor veterinære hensyn eller hensyn til hestens adfærd tilsiger det. Når ministeriet foreslårat kravet til, at foldens areal kan fraviges for bestemte typer af heste, skyldes det, at det for hestehold med heste/ponyer af meget små racer efter omstændighederne kan være forsvarligt f.eks. at nedsætte kravet til totalareal eller længde af korteste side. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det af bemærkningerne til den gældende lovs bestemmelse om, at en fold på 800 m 2 højst må benyttes af fire heste ad gangen, fremgår, at formålet er at sikre, at folden er tilstrækkelig stor til, at hestes krav til bevægelse opfyldes, samt at risikoen for skader mindskes mest muligt. Det bemærkes endvidere, at dyreværnslovens generelle bestemmelser gælder ved siden af hestelovens bestemmelser. Såfremt der alligevel opstår situationer, som de af Dyrenes Beskyttelse anførte, finder dyreværnslovens 1, hvorefter dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, anvendelse. Med hensyn til den gældende 16, stk. 2, 3. pkt., og begrænsningen med hensyn til antallet af heste på store folde, er Miljø- og Fødevareministeriet blevet opmærksom på, at man ved at ophæve 16, stk. 2, 3. pkt., om at en fold maksimalt må benyttes af 20 heste, samtidig fjerner et krav til en vis foldkapacitet. Ophæves bestemmelsen vil det således betyde, at selv meget store hestehold vil kunne nøjes med at have én fold på 800 m 2. Dette er ikke i tråd med den gældende lovs forarbejder, hvoraf det bl.a. fremgår, at baggrunden for forslaget om at indføre et krav om en bestemt foldkapacitet pr. hest på opstaldningsstedet var, at det var den af Justitsministeriet nedsatte arbejdsgruppes vurdering, at netop et krav om en vis foldkapacitet ville bevirke, at langt de fleste heste derved i praksis ville komme på fold dagligt, da det i almindelighed vil kræve særlig grund at fravælge foldophold, når faciliteterne er til rådighed. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget for den gældende lovs 16, at bestemmelsen indebærer, at hestehold bestående af mere end 20 heste vil skulle have mere end én fold. 4

5 Det er ikke hensigten, at der ikke fremadrettet skal gælde et krav om en vis foldkapacitet pr. hest på opstaldningsstedet. Bestemmelsen foreslås derfor ændret i stedet for ophævet, så det klart fremgår, at det er en fold af minimumsstørrelse (800 m 2 ), der maksimalt må benyttes af 20 heste på et døgn, hvormed der som hidtil vil gælde et generelt krav om foldkapacitet. Adgang til fold ( 17) Det Dyreetiske Råd finder, at der for alle heste ikke kun de unge bør være krav om adgang til fold med artsfæller, så hestene sikres social kontakt og mulighed for at udfolde social adfærd med andre heste. Rådet mener endvidere, at foldadgang ikke kan erstattes af motion. Det Veterinære Sundhedsråd finder, at også ældre heste end plage skal have adgang til fri bevægelse på fold. Dyrefondet finder, at heste har behov for motion hver dag og ikke kun 5 ud af 7 dage. Dyrenes Beskyttelse finder, at heste skal gives fri bevægelse på fold eller i ridehus mindst 2 timer om dagen 7 dage om ugen. Dette begrundes med, at hestes trivsel afhænger af sundhed, tryghed og afveksling, og at heste har brug for daglig fri bevægelse på fold for at blive mentalt og fysisk stimulerede. Afveksling fra ophold i stalden giver hesten miljøberigelse og aktivering, som øger hestens velfærd ved at være mentalt stimulerende, hvilket dermed modvirker adfærdsproblemer, stereotypier og stress. Ophold på fold giver også mulighed for interaktion med artsfæller i form af pelspleje, leg og kommunikation. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det i forbindelse med fastsættelsen af den gældende lov var Justitsministeriets og arbejdsgruppen om hold af hestes opfattelse, at der ikke burde indføres et krav om, at alle heste skulle på fold dagligt, eller at alle heste skulle på fold med artsfæller. Der indgik en lang række hensyn i vurderingen heraf, bl.a. at der kan være visse grupper af heste, f.eks. konkurrenceheste, hvor hensynet til at undgå, at hesten pådrager sig skader under ophold på fold, vejer tungere end den velfærdsmæssige gevinst ved foldophold. Derudover kan der være veterinære eller adfærdsmæssige hensyn, vejrmæssige hensyn, ligesom der kan være hensyn at tage til brugeren af hesten, herunder navnlig den risiko, der er forbundet med at tage hesten ind og ud af folden, samt de ressourcer der skal bruges herpå, navnlig i større hestehold. Arbejdsgruppen og Justitsministeriet fandt, at en samlet afvejning af de forskellige hensyn måtte føre til, at der ikke burde indføres et ubetinget krav om, at alle heste skal på fold dagligt. Justitsministeriet var enig med arbejdsgruppen i, at det velfærdsmæssige udgangspunkt bedst ville kunne forenes med de modstående hensyn ved at lovfæste et krav om, at der på alle opstaldningssteder for heste skal være mulighed for foldophold, og at heste i mindst fem dage om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelse i mindst to timer dagligt. For så vidt angår føl og plage var Justitsministeriet enig med arbejdsgruppen i, at der for føl og plage op til 2 år skulle gælde et krav om, at når de er på fold, skulle det være sammen med artsfæller. Miljø- og Fødevareministeriet er enige i ovennævnte betragtninger, men har fundet, at der for føl og plage optil 1 år bør gælde et krav om, at motion ikke kan træde i stedet for foldophold, således at føl og plage optil 1 år sikres foldophold med artsfælder mindst 2 timer 5 dage om ugen. Dette skyldes, at det er ministeriets vurdering, at foldophold med artsfæller har stor betydning for føl og plages udvikling og socialisering, og at foldophold med artsfæller på dette tidspunkt i hestens liv er særligt vigtigt i forhold til, at hesten lærer at tolke andre hestes signaler og dermed udvikler en hensigtsmæssig adfærd i relation til andre heste. Håndtering af heste ( 25) Det Dyreetiske Råd bakker op om en undtagelse fra kravet om håndtering af heste, der lever delvist vildt, under forudsætning af, at det sikres, at syge eller tilskadekomne heste kan indfanges om nødvendigt en situation, der så vidt rådet kan vurdere, ikke er taget højde for i lovforslaget. 5

6 Det Veterinære Sundhedsråd finder, at det bør præciseres, hvad der menes med delvist vildt/afgrænsede områder. Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at der er lagt vægt på, at der er tale om heste, der er under tilsyn, således at der kan skrides ind, når sygdom eller skader nødvendiggør dette. Det bemærkes endvidere, at det ikke i alle tilfælde vil være nødvendigt at indfange heste, der lever delvist vildt, da man ofte vil vælge at skyde heste, der kommer til skade. Derudover skal ministeriet bemærke, at dyreværnsloven også gælder for heste. Ministeriet finder således, at der med dette lovforslag og dyreværnsloven er taget højde for den af Dyreetisk Råd anførte situation. Derudover skal Miljø- og Fødevareministeriet bemærke, at det i de specielle bemærkninger til 25 er præciseret, hvad der menes med delvist vildt/afgrænsede områder. Spørgsmålet om social kontakt Miljø- og Fødevareministeriet kan oplyse i relation til spørgsmål om social kontakt, at Det Dyreetiske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd, Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Forum for Hestevelfærd og Hestens Værn alle finder, at heste bør sikres social kontakt til artsfæller, hvoraf flere foreslår, at der indføres en bestemmelse om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste. Miljø- og Fødevareministeriet er opmærksomt på, at heste er flokdyr og har et naturligt behov for kontakt med artsfæller, hvorfor social kontakt har betydning for hestes velfærd. Dette hensyn må dog afvejes overfor andre hensyn, herunder især konsekvenserne af et krav om, at et hvert hestehold skal bestå af minimum to heste. Der findes på nuværende tidspunkt ikke opgørelser, der viser, hvor mange hestehold i Danmark der alene består af én hest. Miljø- og Fødevareministeriet finder det relevant, at dette søges afklaret, og vil derfor inden for en periode på tre år foretage en undersøgelse, der skal kunne give en indikation af, hvor mange heste der holdes enkeltvis, for herefter at vurdere, om der er behov for at indføre et egentligt krav om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste. 6

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2016-17 Fremsat den 27. oktober 2016 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold samt indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt Redegørelse om lovovervågning af lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 472 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Forslag. Lov om hold af heste

Forslag. Lov om hold af heste L 202 (som fremsat): Forslag til lov om hold af heste. Fremsat den 28. marts 2007 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om hold af heste Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/kise Sagsnr.: 2014-15-30-00003 Dato: 29. januar 2015 Notat om høringssvar

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

GUIDE. Lov om hold af heste Få overblik over hesteloven med kommentarer

GUIDE. Lov om hold af heste Få overblik over hesteloven med kommentarer GUIDE Lov om hold af heste 2017 Få overblik over hesteloven med kommentarer 1 2 Formålet med denne guide er at give alle hestefolk et overblik over, hvad Lov om Hold af heste betyder for heste holdet,

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 304 af 30/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV Kapitel Leder og X indhold Lov om hold af heste Vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 Hvem gælder loven for? 04

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold

Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold Revideret august 2017 Vejledning om velfærdskontrol i hestehold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Almindelige bestemmelser... 3 3.1

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 1 I lov nr. 173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Referat af ryttermøde mandag d. 28/10-13

Referat af ryttermøde mandag d. 28/10-13 Referat af ryttermøde mandag d. 28/10-13 1: Orientering fra FU vedrørende den fremtidige sammensætning af FU. Både Helle Steffen og Lene Uldahl stopper deres arbejde i FU til generalforsamlingen i marts.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015

Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015 Kommunernes erfaringer med og håndtering af herreløse katte August 2015-1 - Formålet med denne rapport er på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes indsats overfor herreløse katte at udlede

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 45 Bilag 7 Offentligt Folketinget, Christiansborg att.: Miljø- og Fødevareudvalget 1240 København K. 9.januar 2017 Vedr. L-45 forslag til lov om ændring af lov om hold

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg.

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. oktober 2012 12/09458 ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER OG BEREGNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 22. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 358 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar til ovennævnte punkter. Energistyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 18. december 2015 J nr. 2015-5895 / XB Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om energivirksomheders oplysning til forbrugere om energiforbrug og fakturering Udkast

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere