ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)"

Transkript

1 Djwhal Khul 1

2 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) 2

3 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet om åndelig vejledning er især vanskeligt, fordi det er baseret på en medfødt, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre, instinktive, åndelige reaktion udnyttes i dag af mange velmenende reformatorer, som imidlertid ikke for alvor har beskæftiget sig med emnet eller forstår den ydre reaktion på et subjektivt incitament. I de fleste tilfælde er det de blinde, der leder de blinde. Man kan definere fænomenet vejledning som den metode, hvormed et menneske ved hjælp af selvsuggestion bringer sig i en passiv modtagelig tilstand (under dette stadie), og i denne tilstand bliver opmærksom på tilbøjeligheder, stærke drifter, stemmer, klart formulerede befalinger, tilskyndelse til forskellige former for adfærd og karriere, der bør følges, samt almindelige antydninger af aktivitetsområder som Gud foreslår den opmærksomme, passivt modtagende person at dyrke. Fra denne tilstand af næsten sublimeret opmærksomhed over for de subjektive områder for væren og tænkning føres mennesket over i en strøm af aktivitet, som kan give tilværelsen en permanent drejning (ofte ganske harmløs og somme tider yderst positiv), eller som kun har en midlertidig virkning, der forsvinder så snart trangen til at reagere er udtømt. Men under alle omstændigheder gives kilden eller oprindelsen til den vejledning det diffuse navn Gud den betragtes som guddommelig og omtales som den indre Kristus eller som en åndelig vejledning. Der anvendes mange lignende betegnelser afhængig af, hvilken tankeretning den pågældende tilhører, eller som det er lykkedes at fange dette menneskes opmærksomhed. 1 Esoteric Psychology II, p

4 Man kan se, at denne tendens til subjektiv vejledning af en eller anden art udvikler sig mere og mere, efterhånden som menneskeheden bliver mere subjektivt orienteret, mere bevidst opmærksom på de indre verdener og mere interesseret i meningen med tilværelsen. Det er grunden til, at jeg vil foretage en relativ omhyggelig analyse af de mulige kilder til vejledning, sådan at man i det mindste kan forstå, at hele emnet er større og mere kompliceret, end man troede. Det vil også være klogt at forsikre sig om oprindelsen til den vejledning, der tilbydes, og på den måde med større sikkerhed vide i hvilken retning man føres. Glem ikke, at blind og tankeløs overgivelse til vejledning (som den praktiseres for øjeblikket) i sidste instans forvandler et menneske til en passiv, letpåvirkelig robot. Skulle denne praksis blive almindelig udbredt og de nuværende metoder blive faste vaner, vil menneskeheden miste sit mest guddommelige eje den frie vilje. Der er imidlertid ingen umiddelbar fare for det, hvis verdens intelligente mænd og kvinder vil tænke dette problem igennem. Der vil også blive inkarneret så mange fremskredne sjæle, at denne fare ikke vil blive en virkelig trussel, og desuden er der i dag alt for mange disciple i verden, hvis stemmer højt og tydeligt taler for det frie valg og den intelligente forståelse af Guds plan. Det vil måske være en fordel at omtale de forskellige tankeretninger, der tilbyder vejledning, eller hvis metoder og doktriner tager sigte på at udvikle det indre, lyttende øre, men som ikke er i stand til at oplyse kilderne til vejledningen eller til at skelne mellem de forskellige lyde, stemmer og såkaldte inspirerede anvisninger, som det lyttende øre kan udvikles til at registrere. De følelsesbetonede mennesker i alle de forskellige kirker og trosretninger er altid tilbøjelige til at finde en flugtvej fra tilværelsens problemer og vanskeligheder ved hele tiden at leve med en fornemmelse af Guds vejledende tilstedeværelse samt med en blind accept af, hvad der generelt kaldes Guds vilje. At øve sig i at fornemme Guds nærværelse er afgjort et vigtigt og nødvendigt skridt, men man bør forstå, hvad det betyder, og konstant ændre sin oplevelse af dualitet til en oplevelse af identifikation. Guds vilje kan give sig udtryk i, at visse livsbetingelser 4

5 og -forhold er påtvunget, og at det ikke er muligt at undslippe. De accepteres, og man gør bogstavelig talt intet for virkelig at forandre eller forbedre (eller måske undgå) forholdene. Skæbnen og situationen fortolkes sådan, at man beslutter sig til at leve roligt og lydigt inden for de afstukne grænser, der ikke kan overskrides. En sindstilstand af underkastelse og følgagtighed udvikles uundgåeligt, og ved at betragte den situation, de befinder sig i, for et udtryk for Guds vilje, bliver de i stand til at udholde alt. I nogle af de mere sublimerede stadier af denne følgagtighed giver det sensitive menneske sin underdanighed stemme, men forstår ikke, at stemmen er dets egen. Det betragter stemmen som Guds stemme. For disse mennesker ville forståelse og erkendelse af den store lov om årsag og virkning (der virker fra liv til liv) og fortolkningen af problemerne som en lektie, der skal læres, betyde frigørelse fra passivitet og blind, uintelligent accept. Livet kræver ikke føjelighed og accept. Det kræver, at man skal skelne mellem gode og mindre gode egenskaber, og at man udvikler den kampånd, der skaber orden, forståelse og i sidste instans deltagelse i en nyttig, åndelig aktivitet. Mennesker, der deltager i aktiviteter inden for de tankeretninger (de har mange navne), der for eksempel kaldes Mental Science, New Thought, Christian Science og andre, er også tilbøjelige til at glide over i en passiv tilstand baseret på selvsuggestion. Den gentagne bekræftelse af den udtalte, men ikke virkelig erkendte guddommelige kendsgerning, vil efterhånden fremkalde en reaktion fra livets formside, en reaktion, der (selvom den ikke kan kaldes vejledning) ikke desto mindre opfattes som en slags vejledning og udelukker den frie vilje. Dette er en reaktion i stor målestok og forskellig fra den, der er beskrevet ovenfor. Hvor der i det ene tilfælde er en blind accept af en uheldig skæbne, fordi det er Guds vilje, og den vilje derfor må være god og rigtig, gøres der i det andet tilfælde et forsøg på at få det subjektive menneske til at acceptere det omvendte forhold. Det får at vide, at der ikke findes forkerte tilstande, undtagen dem, det selv skaber, og at der ikke findes smerte og heller intet ubehageligt. Det opfordres til at erkende, at det er guddommeligt og arving til evigheden, og at de ulykkelige hændelser er resultatet af dets egen skabende fantasi. Det får at vide at de i virkeligheden slet ikke eksisterer. 5

6 I begge tankeretninger læres og lægges der vægt på den sandhed, at skæbnen er udtryk for loven om årsag og virkning, og at mennesket inderst inde er guddommeligt, men i begge tilfælde befinder selve mennesket sig i en passiv position og som offer for enten en grusom skæbne eller sin egen guddommelighed. Jeg har nøje overvejet denne formulering, fordi det er mig magtpåliggende at oplyse mine læsere om, at det aldrig har været meningen, at skæbnen skulle gøre mennesket til et hjælpeløst offer for omstændighederne eller til et selvhypnotiseret redskab for en bekræftet, men uudviklet guddommelighed. Mennesket er udset til at være den intelligente hersker over sin egen skæbne og en bevidst eksponent for sin iboende guddommelighed den indre Gud. Desuden har esoterikerne, teosofferne og rosenkreuzerne (særligt i de esoteriske skoler) deres egen forestilling om vejledning. Den har en anden karakter end de to, der er beskrevet oven for, men resultaterne er ikke desto mindre meget de samme, og de reducerer den studerende til én, der bliver vejledt og ofte styret af indbildte stemmer. Ofte påstår organisationens ledere at være i direkte forbindelse med en mester eller hele hierarkiet af mestre, som giver ordrer. Disse ordrer gives videre til organisationens menige medlemmer, og der forventes øjeblikkelig og blind lydighed. I forbindelse med undervisningen, der kaldes esoterisk udvikling, holdes et lignende forhold til mesteren eller Hierarkiet op som mål, og en opfordring til at arbejde eller meditere og man får aspiranterne til at tro, at de en dag vil høre mesterens stemme, som giver vejledning og fortæller, hvad man skal gøre, og hvordan man skal deltage i forskellige opgaver. Mange af de psykologiske vanskeligheder, der er i esoteriske grupper, kan føres tilbage til denne holdning og til dette forfængelige mål, der er stillet i udsigt. I lyset af dette kan følgende kendsgerninger ikke gentages for ofte: 1. At målet for al undervisning, der gives i de ægte esoteriske skoler, er at sætte mennesket i bevidst forbindelse med sin egen sjæl og ikke med mesteren. 2. At mesteren og Hierarkiet af mestre kun arbejder på sjælens plan som sjæle med sjæle. 6

7 3. At bevidst reaktion på impulser fra Hierarkiet og den hierarkiske plan afhænger af den sensitivitet, der kan udvikles og gøres permanent i forholdet mellem et menneskes sjæl og dets hjerne via tænkeevnen. 4. At følgende punkter bør huskes: a. Når et menneske er bevidst opmærksom på sig selv som en sjæl, kan det komme i forbindelse med andre sjæle. b. Når det bevidst er en discipel, kan det komme i forbindelse med og samarbejde intelligent med andre disciple. c. Når det er en indviet, bliver andre indviede en kendsgerning i dets liv og bevidsthed. d. Når det er en mester, opnår det himmerigets frihed og arbejder bevidst som en af Hierarkiets ældre medlemmer. Men og det er af allerstørste vigtighed alle disse differentieringer har relation til grader i arbejdet og ikke til personers status. De angiver sjælsudvidelser og ikke kontakt med personligheder med stadig højere status. Reaktionen på sjælens verden, hvor det esoteriske Hierarki udgør hjerte og sind, afhænger af, i hvor høj grad sjælens udvikling er realiseret på det fysiske plan. Den vejledning, som mange esoteriske skolers tilhængere så ofte reagerer på, kommer ikke fra Hierarkiet, men fra den astrale afspejling af Hierarkiet. Der reageres således på en illusorisk, forvrænget, menneskeskabt fremstilling af en stor åndelig kendsgerning. De kunne hvis de foretrak det reagere på selve virkeligheden. Bortset fra de almindelige esoteriske skoler, der findes i verden i dag, er der grupper af mennesker, der praktiserer forskellige former for meditation og yoga. Dette gælder både Østens og Vestens aspiranter. Nogle af disse mennesker arbejder på grundlag af ægte viden og derfor helt sikkert. Andre er dybt uvidende, ikke alene 7

8 med hensyn til teknik og metode, men også om de resultater, der kan forventes af deres anstrengelser. Resultater må der uundgåeligt blive, og det vigtigste resultat er, at bevidstheden vendes indad, at der udvikles en introspektiv holdning, og at manden eller kvinden orienteres mod de indre subjektive verdener og tilværelsens mere subtile planer som regel den astrale verden og sjældent sjælenes sande, åndelige verden. Den mentale natur påvirkes sjældent, og de fremgangsmåder, der følges, gør som regel hjernecellerne negative og passive, mens tænkeevnen forbliver inaktivt og ofte ikke er vågen. Det eneste bevidsthedsområde, der er synligt, er således det astrale. Den fysiske og håndgribelige verden lukkes ude, og den mentale verden lukkes ligeledes ude. Jeg vil bede jer om at tænke dybt over denne udtalelse. Oxford-bevægelsen har også lagt stor vægt på behovet for vejledning, men har tilsyneladende ikke udviklet nogen virkelig forståelse af emnet eller været opmærksom på de omfattende undersøgelser af de alternative kilder til Guds stemme. Mystikere af alle slags, med et naturligt anlæg for det introspektive, passive liv, hører i dag stemmer, modtager vejledning og følger impulser, som de påstår, kommer fra Gud. Overalt er grupper optaget af at gøre mennesker bekendt med det åndelige liv, eller af opgaven med at udforske Guds plan eller at samarbejde med den på en eller anden måde. Nogle af disse grupper arbejder intelligent, og har somme tider ret i deres teorier og bestræbelser, men de fleste af dem er på vildspor, idet de stort set er astrale i deres natur. Resultatet af alt dette er dobbelt. På den ene side udvikles der en håbefuld stemning blandt verdens åndelige tjenestearbejdere, når de ser, hvor hurtigt menneskeheden orienterer sig mod det meningsfyldte, de sande åndelige værdier og de esoteriske fænomener. De indser, at hele menneskeheden i dag på trods af fejltagelser og misforståelser i bevidstheden stræber indad mod centret for åndeligt liv og fred. Det andet resultat er erkendelsen af, at der under denne omstillingsproces til finere værdier opstår virkelig farefulde perioder. Medmindre der etableres en umiddelbar forståelse af de psykologiske tilstande og muligheder, og medmindre menneskehedens mentalitet vækkes til forståelse og sund fornuft, vil man inden udgangen af dette århundrede (skrevet i sidste århundrede) være nødt til at gennemgå en periode med dyb psykologisk og racemæssig uro. For eksempel er der to faktorer, som i dag har stor psykologisk virkning på menneskeheden: 8

9 1. Uvished, frygt og bekymring påvirker i alle lande den store menneskemasse i en meget negativ retning, stimulerer astralt og nedsætter på samme tid den fysiske vitalitet. 2. Indstrømningen af højere åndelige kræfter fremkalder alvorlige og udbredte problemer blandt de mere intelligente og mystisk orienterede mennesker, idet de beskyttende æteriske barrierer nedbrydes, og dørene til astralplanet slås op på vid gab. Sådan er nogle af de farer, der er forbundet med åndelig stimulering. Derfor har det stor betydning for os at studere, fra hvilke kilder, en stor del af den såkaldte vejledning kan komme. For at gøre hele sagen mere overskuelig og effektiv vil jeg ganske kort informere om disse kilder og uden nogen lang kommentar. Det vil give den seriøse og intelligente forsker mulighed for at forstå, at problemet er større og langt vigtigere end normalt antaget, og det kan føre til en mere omhyggelig analyse af de forskellige former for vejledning og en forståelse af, hvilke mulige styrende kræfter den stakkels uvidende nybegynder kan blive offer for. 1. Vejledning eller instruktion, der kommer fra den mand eller kvinde på det fysiske plan, der vejleder den person, der som regel ubevidst, søger hjælp. Det er i det store hele en hjerneforbindelse af elektrisk art, oprettet gennem bevidst fysisk kontakt og kraftigt støttet af den kendsgerning, at nybegynderen ved nøjagtig, hvad vejlederen ville sige i enhver given situation. 2. Nybegynderens eller mystikerens indadvendte holdning bringer hele det underbevidste ønskeliv op til overfladen. Da dette menneske har en forkærlighed for det mystiske og sandsynligvis normalt stræber efter godhed og det åndelige liv, antager ønskelivet form af visse umodne tendenser i retning af religiøs aktivitet og praksis. De fortolkes imidlertid som en bestemt ude fra kommende vejledning, der formuleres på en sådan måde, at de for dette menneske bliver Guds stemme. 9

10 3. Generhvervelsen af gamle åndelige aspirationer og tendenser, der stammer fra et tidligere liv eller fra tidligere inkarnationer. De er dybt begravet i personens natur, men kan bringes op til overfladen ved gruppestimulering. På den måde genaktiveres åndelige holdninger og ønsker, som ikke tidligere har vist sig i dette liv. De opleves som helt nye og enestående, og de betragtes som guddommelige befalinger, der kommer fra Gud. De har imidlertid altid været til stede (omend latent) i den indre natur, og de er resultat af en ældgammel stræben eller hældning mod guddommelighed en tendens, der ligger dybt i ethvert medlem af menneskeheden. Det er den fortabte søn, der taler med sig selv og siger: Jeg vil stå op og gå et afgørende øjeblik, som Kristus på en smuk og enestående måde gør det klart i lignelsen. 4. Den opfattede vejledning kan også slet og ret skyldes en sensitivitet over for stemmer, befalinger og velmente appeller fra gode sjæle, der er på vej tilbage til inkarnation. Menneskehedens åndelige dilemma i dag får mange fremskredne sjæle til hurtigt at vende tilbage til livet på det fysiske plan. Mens de svæver på grænsen til det ydre liv og venter på at blive genfødt, kontaktes de ofte subjektivt og ubevidst af inkarnerede mennesker navnlig om natten når bevidstheden er ude af det fysiske legeme. Det de siger (ofte godt men som regel ligegyldigt og somme tider temmelig uklogt), huskes i de bevidste, vågne timer og fortolkes af begynderen som Guds stemme, der giver vejledning. 5. Vejledningen kan også være af en astral, emotionel natur, og er da et resultat af de kontakter, aspiranten (fast i sin stræben men svag i sin mentale polarisering) har skabt på astralplanet. Disse kontakter indbefatter så mange muligheder, at jeg ikke kan komme nærmere ind på dem her. De er alle præget af blændværk, og mange velmenende ledere af grupper og organisationer henter inspiration fra disse kilder. De indeholder imidlertid ingen sand og eviggyldig, guddommelig vejledning. De kan være ganske harmløse, rare, venlige og velmenende de kan give næring til den emotionelle natur, fremkalde hysteri eller aspiration, de kan udvikle ambitiøse tendenser i deres offer og føre det ud på illusionens afveje. Men de er ikke Guds stemme eller stemmen fra et medlem af Hierarkiet, og de er heller ikke mere guddommelige end en hvilken som helst almindelig lærers stemme på det fysiske plan nødvendigvis er guddommelig. 6. Den erkendte vejledning kan også være resultatet af, at et menneske telepatisk stiller ind på en andens eller andres tanker. Dette sker ofte for de mere intelligente typer, og de, der er mentalt fokuseret. Det er en form for direkte, men ubevidst telepati. Vejledningen kommer således fra andres tanker eller fra en fokuseret gruppetænkning hos en åndelig gruppe, som den pågældende bevidst eller ubevidst kan være beslægtet med. Vejledningen kan gives bevidst eller ubevidst og kan være af en god, dårlig eller irrelevant kvalitet. 7. Den mentale såvel som den astrale verden er fuld af tankeformer, og de kan kontaktes af mennesket og fortolkes som vejledning. Disse tankeformer kan af og til benyttes af menneskehedens ledere til at hjælpe og styre menneskeheden. De kan også anvendes af uønskede væsener og kræfter. Derfor kan de være meget nyttige, men når de af et menneske fortolkes som guddommelig vejledning og ufejlbarlig ledelse (der kræver blind og ubetinget lydighed), bliver de en trussel for sjælens handlefrihed og har ingen virkelig værdi. 10

11 8. Vejledning kan således komme fra alle typer af inkarnerede og diskarnerede mennesker med en karakter, der rækker fra det meget gode til det meget dårlige. Det kan være en hjælp, som sande indviede og mestre, gennem deres arbejdende disciple og aspiranter, tilbyder til de mentale og astrale aktiviteter, der udføres af intelligente mænd og kvinder, inklusive det følelsesbetonede og egoistiske menneske. Man bør huske, at en sand indviet eller discipel aldrig forsøger at styre et andet menneske, eller fortæller det, hvad det skal gøre i form af en direkte befaling. Men mange mennesker stiller ind på den undervisning, der gives disciple af øvede tænkere, eller de opfatter telepatisk de kraftfulde tankeformer, der skabes af verdens tænkere eller medlemmer af Hierarkiet. Heraf kommer de mange eksempler på misfortolkning af såkaldt registreret vejledning. Mennesker tilegner sig somme tider det, der er tiltænkt en gruppe, eller et stikord, som en mester giver en discipel. 9. Vejledning kommer også fra et menneskes egen magtfulde, integrerede personlighed, men ofte forstår det ikke, hvor vejledningen kommer fra. Personlighedens ambitioner, begær eller stolte hensigter kan arbejde sig ned fra mentallegemet og blive overført til hjernen, og dog kan mennesket i denne hjernebevidsthed opfatte dem som noget, der kommer fra en eller anden ydre kilde. Imidlertid responderer det fysiske menneske hele tiden på ordrer og impulser fra sin egen personlighed. Dette sker ofte for tre slags mennesker: a. De, hvis sjæl eller personlighed er på sjette stråle. b. De, der gennem overstimulering af solar plexus har åbnet sig for astralplanets blændværk. c. De, der af en eller anden grund er modtagelige over for Fisketidsalderens aftagende energi. 10. Vejledning kan, som I ved, komme fra et menneskes egen sjæl, når det gennem meditation, disciplin og tjenestearbejde har skabt en kontakt, og der således er en direkte kommunikationskanal fra sjæl til hjerne via tænkeevnen. Er denne kanal klar og direkte, er der tale om sand guddommelig vejledning, der kommer fra den indre guddom. Den kan imidlertid blive fordrejet og misfortolket, hvis tænkeevnen ikke er udviklet, karakteren endnu ikke er forædlet, og mennesket ikke er fri af dominerende indflydelse fra personligheden. Tænkeevnen må udnytte meddelelserne eller vejledningen på den rigtige måde. Hvor opfattelsen af den indre guddommelige stemme er sand og ægte, da og kun da er vejledningen ufejlbarlig, og den indre Guds stemme kan tale tydeligt med sit redskab mennesket på det fysiske plan. 11. Når denne sidstnævnte form for vejledning er etableret, stabiliseret, plejet, udviklet og forstået, bliver andre former for åndelig vejledning mulig. Årsagen er, at den vil passere igennem eller blive underkastet de værdinormer, som sjælen i sig selv udgør. Sjælens bevidsthed er en del af en altomfattende bevidsthed. Erkendelsen af sjælens bevidsthed er en gradvis og fremadskridende proces, når der er tale om mennesket på det fysiske plan. Hjernecellerne må vækkes langsomt, og der må udvikles en evne til at fortolke impulserne korrekt. Når et menneske for eksempel bliver bevidst om Guds plan, vil det måske tro, at denne plan bliver meddelt af en mester eller et medlem af Hierarkiet eller måske vil det betragte sin viden som noget, der overføres gennem dets egen direkte kontakt med en tankeform af planen. Men hvis denne viden modtages og fortolkes på den helt rigtige måde, vil det forstå, at det simpelthen erkender det, som sjælen automatisk 11

12 ved, fordi den er et aspekt af den universelle sjæl og en integreret del af det planetariske Hierarki. Der findes andre kilder til vejledning, inspiration og åbenbaring, men de ovenstående må være tilstrækkelige i relation for de psykologiske formål i det aktuelle studie. 12

13 13

Af Alice A. Bailey (redigeret og oversat af Niels Brønsted) Fra»Esoteric Psychology II«Oversættelse i Teosofia, maj-juni 1987

Af Alice A. Bailey (redigeret og oversat af Niels Brønsted) Fra»Esoteric Psychology II«Oversættelse i Teosofia, maj-juni 1987 ÅNDELIG VEJLEDNING Af Alice A. Bailey (redigeret og oversat af Niels Brønsted) Fra»Esoteric Psychology II«Oversættelse i Teosofia, maj-juni 1987 Spørgsmålet om åndelig vejledning er meget vanskeligt, fordi

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Tjeneste Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Som afslutning på denne række breve vil jeg i dag give jer noget, der kan bruges

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Hvad er en. esoterisk skole? Alice A. Bailey.

Hvad er en. esoterisk skole? Alice A. Bailey. 1 Hvad er en esoterisk skole? Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er en esoterisk skole? Af Alice A. Bailey Fra The Unfinished Biography (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der findes

Læs mere

Discipelskabets Vej. Kenneth Sørensen.

Discipelskabets Vej. Kenneth Sørensen. 1 Discipelskabets Vej Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskabets Vej Af Kenneth Sørensen Et af de centrale emner i den esoteriske lære er discipelskabets vej. Ofte vil ordet fremkalde kristne

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere