Klar til skole og fritidshjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til skole og fritidshjem"

Transkript

1 Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6 Sproglig udvikling 7 Kultur og Kulturelle udtryksformer 8 Alsidig personlig udvikling og personlige kompetencer 9 Natur og naturfænomener 11 Gode råd til skole og institution 13 Gode råd til forældre 15 2

3 3

4 Klar til Skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart I Fredensborg Kommune sætter vi rammen om børnenes opvækstmiljø. I skoler og dagtilbud binder vi billedligt stærke røde tråde i børnenes liv og udvikling. De stærke røde tråde danner det tykke reb, som bidrager til, at børn der vokser op i kommunen trives godt, lærer godt og leger godt. Vi ønsker, at børn trives, leger og lærer mest muligt således, at de har et godt børneliv nu og her, og så de er bedst muligt forberedt på skolegang og det videre liv. I årene frem mod skolestart støtter både forældre og pædagogerne i dagtilbud børnene fra de første spæde skridt op gennem vuggestue og børnehave. Institutionerne arbejder i samarbejde med forældrene på at udvikle børns sprog, motorik, forståelse af fællesskab og meget, meget mere gennem leg og læring. Vi forventer, at de indsatser institutioner og forældre gør, for at hjælpe børnene på vej i deres udvikling, vil medføre at et barn, som forlader børnehaven for at starte i skole, har en række vigtige og forskellige kompetencer og færdigheder med i rygsækken. Kompetencer der gør ham eller hende: - Klar til Skole og fritidshjem For at hjælpe såvel fagpersonale i institutioner, forældre samt skolens og fritidshjemmets personale har vi sat ord på de kompetencer, som vi forventer at børn, der starter i skole har. Vi har også sat yderligere ord på, hvordan forældre kan støtte op om børnenes udvikling og hvorfor. I dette materiale beskrives mål for kompetencer og færdigheder for børn i seksårsalderen. Materialet udvides inden for kort tid med mestringsmål for de treårige børn. Målene er vejledende og beskriver tegn på, at barnet er godt på vej i sin udvikling. Målene er opdelt ud fra seks lærerplanstemaer, som alle 0-6 års institutioner og dagplejere i Danmark arbejder med. Disse er; Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Kulturelle udtryksformer og værdier, Alsidig personlig udvikling, Krop og bevægelse og Natur og naturfænomener. På de næste sider beskrives hvert tema med mestringsmål og anbefalinger til både institution, forældre og skole. Det er vigtigt, at personale i skoler tager målene til sig og bibeholder fokus på aktiviteter, der understøtter børnenes videre udvikling af kompetencer i forhold til målene Sociale kompetencer Sproglig udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Krop og bevægelse Natur og naturfænomener 4

5 Sociale kompetencer Når børnene oplever fællesskabet ved at være sammen i grupper og færdes blandt andre børn, udvikles deres sociale kompetencer. Her lærer de, hvad det betyder at være sammen med andre og at tage et socialt ansvar. I fællesskabet tillærer barnet sig naturligt evnen til at kommunikere følelser og behov gennem krop og sprog. Identiteten og de sociale kompetencer skabes i sociale sammenhænge, hvor barnet spejler sig, efterligner og responderer på andres handlinger. Samtidig lærer barnet sig spilleregler for lege og samvær og er med til at forme aktiviteter og skabe regler for legen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af sociale kompetencer, viser sig blandt andet ved, at barnet: Tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen Fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ven Hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber Snakker med andre om sine tanker og følelser Lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler Udtrykker tolerance og accept over for andre samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromisser Fortæller om, at regler i lege og spil skal overholdes og overholder selv regler i lege og spil Kan deltage i fællesaktiviteter, hvor man fx skal vente på tur og lytte til andre. Give plads til at andre kan tale Forhindrer at andre udelukkes fra fællesskabet og kan sætte sig i andres sted Kan udsætte egne behov Kender sig selv både som vinder og taber Kan lege konstruktive lege både ud fra egen struktur, men også ud fra andres struktur Kan deltage i samling, lytte vente på tur Kan klare mindre opgaver selvstændigt Accepterer hinandens forskelligheder Kan sige til og fra over for andre Kan etablere fællesskaber Kan klare lettere konflikter Kan lytte til historier i større grupper 5

6 Krop og bevægelse I vores tids forskning er der stor opmærksomhed på sammenhængen mellem motorik og hjernens udvikling. Det motoriske center findes i storhjernen, og det er her, der i første omgang modtages impulser fra fx benene, når man går op ad en trappe. Efterhånden som hjernen opdager, at det at gå op ad en trappe gentages i et bestemt mønster, så overtager lillehjernen. Det er i lillehjernen, at vi lagrer de rutinepræget bevægelsesmønstre, og erfaringen viser, at jo mere kroppen kan på rygraden, jo mere overskud har kroppen til ny læring. Et barn, der fx ikke har udviklet krydsbevægelser, kan få udfordringer med at forstå læseretningen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af kompetencer om krop og bevægelse, viser sig blandt andet ved, at barnet: Klarer af-og påklædning samt toiletbesøg Hjælper til med praktiske gøremål Handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige opfordringer Beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og når de er kede af det Fortæller om og beskriver sin krop og alle sanser Mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt Har et udviklet saksegreb og kan holde korrekt på en blyant Kan kaste/gribe en bold retningsbestemt Veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse Udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer Har en udviklet balance: kan stå på et ben, klatre, snurre rundt, hinke, slå kolbøtter og cykle Kan benævne de fleste kropsdele Kan selv hælde op i en kop og kan pudse næse og vaske hænder. 6

7 Sproglig udvikling Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling samt planlagte og uplanlagte aktiviteter i hverdagen. Den sproglige udvikling er en proces, hvor barnet omformer og udvikler sin viden, sin forståelse og sine færdigheder. Derfor er det godt at sætte fokus på, hvordan det pædagogiske sprogarbejde udføres i hverdagen. Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af sproglige kompetencer, viser sig blandt andet ved, at barnet: Svarer meningsfuldt på spørgsmål om Hvem, Hvad, hvordan og hvorfor Genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted Siger lange komplekse sætninger med fordi og som at Fortæller om sine oplevelser sammenhængende Håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget Snakker om og kan benytte forskellige teknologier Benytter ord, tal og bogstaver i leg og kan tælle til mindst 20 Tolker, hvad logoer og skilte symboliserer Genkender de fleste bogstaver og skriver enkle ord eksempelvis sit navn Kender læseretningen og kan følge rytmen i ordenes stavelser Har en begrebsverden, som omfatter ord Anvender forholdsordene foran, bagved ect. Kan tale efter tur og have en forståelse for dialogen Udtrykke sig gennem billedsprog (Tegne detaljerede tegninger) Kan benævne farver og fortælle rim og remser Kan forstå en sammenhæng mellem tre billeder Kan stille spørgsmål som hvorfor og hvordan Genfortælle en historie i rigtig rækkefælge 7

8 Kulturelle udtryk og værdier Gennem udvikling af kulturelle udtryk og værdier skabes børns forståelse af og tilgang til verdenen omkring dem. Kulturelle udtryk kan være udtryk for og bærer af det fællesskab, børnene indgår i. Det er gennem mødet med andre kulturelle værdier og udtryksformer kunstnerisk, kulturelt, menneskeligt at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder. Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis i dagtilbud, kan børn blive inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder på deres vej Mestringsmål At barnet er godt på vej i udviklingen af kulturelle udtryk og værdier, viser sig blandt andet ved, at barnet: Deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer Fortæller om følelser og ideer, som udløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk Former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser, klæder sig ud og kombinerer nogle af disse Fortæller om forskellige kulturer og traditioner Begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter Begrunder med ord og viser med adfærd en optagethed af etiske dilemmaer Spørger og reflekterer over livet og døden 8

9 Alsidig personlig udvikling og praktisk kompetencer Det er i samspil med omgivelserne, at børn udvikler deres personlighed og deres selvforståelse. Børn spejler sig i andre børn og voksne og trives bedst i en omverden, der er anerkendende og medlevende. Et barn skal opleve sig selv som et unikt I tale og leg forholder sig til og skelner mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert menneske og fyldt mellem med sandhed muligheder, og løgn succesoplevelser og med betydning for andre. Trygge og udfordrende hverdagsrammer giver børn god mulighed for løbende personlig udvikling. I hverdagen skal børn have mulighed for at udforske sig selv, deres medmennesker og deres omverden. Hvis omverdenen responderer med interesse, anerkendelse og tilpasse udfordringer får børnene oplevelsen af at have betydning og oplevelsen af at høre til. Herigennem får børnene mulighed for at udforske deres egne grænser, øve sig i at sige til og fra og på samme tid opnå større selvforståelse. Mestringsmål At barnet er godt på vej i dets alsidige og personlige udvikling samt lærer sig praktiske kompetencer, viser sig ved, at barnet Udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger Udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre sin hjælp Opfodrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab Fortæller, hvad det vil og ikke vil være med til Kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt, kan sige til og fra Argumenterer for at blive lyttet til og forstået Viser mod ved at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter Giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem Håndterer andre børns udfordringer og afvisninger Er nysgerrig og udfordre sig selv Er deltagende og motiveret for fælleslege Har en god selvværdsfølelse Kan selv skabe legerelationer Koncentrerer sig i længere tid Kan sige personlige data. fx navn, adresse, søskendes navn osv. Praktiske kompetencer Kan tage imod en kollektiv besked. Børnene skal kunne tage imod en besked og udføre den 9

10 Kan deltage i planlagte aktiviteter Kan arbejde selvstændigt omkring en opgave/aktivitet fx sidde for sig selv og tegne, spille, bygge eller lave puslespil Er selvhjulpen i forhold til tøj, madpakke, personlig hygiejne (toilet, tørre næse).børnene skal fx selv lægge deres madkasse i køleskabet og pakke deres taske Kan holde rigtigt på en blyant og kunne klippe. Børnene skal fra start lære almindeligt blyantsgreb og lære at klippe fx efter en skabelon Kan skrive sit navn Skal kunne klare at sige farvel og tage imod sine forældre Selv løse små konflikter eller hente hjælp hos voksne Har en god selvværdsfølelse Kan klare at der pludselig kan ske nogle ændringer i fx dagens rytme, aflysning af en aktivitet eller lign. Børnene skal kunne udskyde egne behov fx vente et kvarter med at drikke vand, selvom man er meget tørstig. Kan koncentrere sig/holde fokus på egen aktivitet. Børnene skal kunne lytte til en historie Kan klare at dagen ikke er fuldstændig forudsigelig. Børnene skal kunne klare ikke at blive hørt som den første og måske først næste dag Skal kunne arbejde i fællesskab/makkerpar fx på ture. 10

11 Natur og naturfænomener Gennem færden i naturen skal børnene opnå kendskab til - og forståelsen for naturen og dens ressourcer. Børnene skal gennem aktivitet i og om naturen opnå æstetiske oplevelser og en forståelse af dem selv ift. den omverden, som naturen udgør. Når institutioner arbejder med natur og naturfænomener, er det med tanke på at børnene udvikler en forståelse overfor naturen, årstider, vejret, dyr og planter samt miljøet m.m. Samtidig er det her, barnet lærer de forskellige målekategorier at kende og får en fornemmelse for de processer, der sker i naturen og i vores brug af den. Det sker blandt andet gennem grønne værksteder og besøg med den matrikelløse naturskole. Mestringsmål At barnet er godt på vej med at vende sig til og lære om naturen og naturfænomener, viser sig ved, at barnet Glædes over naturen Får forståelse og respekt for alt levende i naturen Får en forståelse for at færdes i naturen og bevare den Får kendskab til brugen af naturens ressourcer Omtaler og benytter kategorier som vægt, form, længde og antal, når barnet undersøger og reflekterer over naturens materialer Undersøger og spørger til dyrs og planters livsbetingelser Fortæller om dyrs levesteder og levemåder Tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret Fortæller om tegn på døgnets og årstidernes skiften Rydder op, fjerner affald og passer på dyrs og planters liv og betingelser Spørger til, hvad der er spiseligt, giftigt, sundt, usundt, i orden og ikke i orden Tilpasser sin adfærd efter gældende regler og normer 11

12 12

13 Gode råd til institution og skole, der følger barnets udvikling af kompetencer Sociale kompetencer Institutionen arbejder gennem dagenes aktiviteter med udvikling af sociale kompetencer ved at: Have fokus på venskaber på tværs af institutionerne/i institutionen, køn og alder Give børn lyst og udfordre dem i forhold til at skabe nye venskaber Lære børnene at sige til og fra, men også vise dem vejen, så de kan rumme de udfordringer, der venter og eksempelvis ikke være bange for at tabe Give børnene mulighed for at øve sig på at se flere perspektiver på virkeligheden Arbejde pædagogisk med konflikter således at børnene lærer at rumme, at de ikke altid er enige, men at de har et ansvar over for hinanden på trods af mangfoldigheden. Understøtte børnenes venskaber ved at fokusere på leg og beskæftigelse, der hvor børnene har et interessefællesskab samt være bevidst om legens egenskaber til at udvikle og opbygge venskaber Lave interessegrupper, ture, projekter og små forløb Arbejde med roller, regler, samarbejdslege og fælleslege Arbejde med Fri for mobberi Holde samling hver dag Indret stuen så det giver mulighed for fordybelse Krop og bevægelse Institutionen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Sørge for at barnet får den nødvendige motoriske udfoldelse både på legeplads, på ture og inden døre gennem lege, rytmik, gåture og den situerede læring i de hverdagsaktiviteter, som kræver kropslig handling. Det er en god ide, at tilbyde ture ud af huset, hvor fokus er på det grov motoriske Huske at garderoben er et glimrende læringsrum for at udvikle selvhjulpenhed og motoriske kompetencer Sikre at barnet arbejder med sakse, blyanter, farver, perler eller andet, der udvikler finmotorikken Lære barnet rytmer gennem musiske udfoldelser, skabe rum for sang, dans og bevægelse Have en viden om hvad der er individuelt og aldersbestemt Være opmærksom på sammenhæng mellem sund kost og motion samt motion og sprog Arbejde målrettet med motorisk udvikling for det enkelte barn Skolen støtter barnets videre udvikling af kompetencer ved at: Lægge vægt på pauser i form af bevægelse ind i undervisningen Tilgodese de børn, der har udfordringer i forhold til motorikken og styrke dem ved at kunne differentiere i forhold til læring. Tilbyde motoriske muligheder og udfoldelser Sproglig udvikling Institutionen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: I børnehaven udarbejde planer på ugeplan og på årsbasis for hvilke læringsmål, man vil nå, og hvordan man vil arbejde med at understøtte talesproget og skriftsproget på forskellige måder. Der skal desuden ligge en plan for, hvad man vil gøre i forhold til de børn, som ikke når målene informere forældre om konkrete aktiviteter og strategier, der anvendes i løbet af ugen for at nå de læringsmål, der arbejdes hen imod. Børnehaven giver forældrene information om, hvilke aktiviteter de kan lave derhjemme med deres børn, og hvordan forældrene evt. kan inddrages i konkrete aktiviteter i børnehaven I børnehaven at deltage i overleveringsmøde med skolen, hvor der bl.a. oplyses om det enkelte barns sproglige og skriftsproglige udvikling i forhold til læringsmålene samt om hensigtsmæssige pædagogiske metoder over for det enkelte barn 13

14 Foretage sprogvurderinger og skaber et aktivt sprogmiljø, hvor der sættes ord på, hvad der sker omkring barnet Holde samlinger, hvori børnene lærer at anerkende hinanden ved hjælp af sproget. Øve dialogen såvel den lyttende som den talende position. Øve mundmotorikken med puste og sugeøvelser samt øve tungens motorik Skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Tilrettelægge differentierede indsatser i forhold til børnenes forskellige sproglige og skriftsproglige forudsætninger ved skolestart, fx sproggrupper Anvende nogle af de for børnene velkendte aktiviteter fra børnehaven som udgangspunkt for deres fortsatte udvikling Ved første forældremøde at orientere forældrene om den fortsatte talesproglige og skriftsproglige udvikling. Til dette møde kan skolens læsevejleder inviteres og sammen med børnehaveklasselederen gennemgå den kommunale forældrefolder for børnehaveklassen Kultur og kulturelle udtryksformer Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Arbejde med æstetisk stimulering, og kulturelle udtryksformer herunder sprog, musik, krop og bevægelse samt dramatik At tage afsæt i den mangfoldighed som børnene repræsenterer. At nuancere børns reference og øve dem i at anskue verden fra forskellige udgangspunkter Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: I det omfang det er fornuftigt at lade børnene løse konflikter selv. Personalet kan hjælpe og guide børnene, så de får nogle redskaber til at klare konflikten tage udgangspunkt i barnets stærke sider og ressourcer lade børnene selv tage tøj på og af efter ude besøg sætte ord på alle handlinger og følelser Arbejde i mindre grupper med en voksen Arbejde i større grupper med flere voksne Hjælpe barnet med toiletbesøg og mad at lære om håndvask som en fast del heraf. Sikre at det enkelte barn bliver mødt, set og anerkendt gennem fokusbørn Møde børnene med klare tydelige signaler Natur og naturfænomener Institutionen og skolen støtter barnet i sin udvikling ved blandt andet at: Gøre det til en naturlighed at bruge naturen og dens mange muligheder til at skabe en struktureret og situeret læring samt æstetiske sanseoplevelser Anvende naturværksted, lave mad på bål, studere og holde mindre dyr i perioder, at bygge, skille ad m.m. Indsamle materialer på diverse ture til senere brug derhjemme i institutionen Lære, børnene gode måde at færdes i naturen. Eksempelvis, at vi behandler dyr og planter ordentligt, og at vi ikke smider affald Dagligt at tale om vejret eksempelvis regn, storm, regnbue, haglvejr, snevejr; - hvilket tøj skal vi have på ud hvordan mærker vi vejret på vores krop Skabe rum til leg og oplevelser i naturen hvor kommer tingene fra, og hvor forsvinder de hen Årstiderne følges med relevante aktiviteter. Eksempelvis: gårdbesøg i høsten, skovture med indsamling af materiale til aktiviteter hjemme m.m. Ture til skov, sø, strand m.m. 14

15 Gode råd til forældre Er du som forældre nysgerrig på, hvordan du kan understøtte barnets udvikling, så er her et mindre udvalg af gode råd Sociale kompetencer Hav et godt fællesskab imellem hinanden og tal positivt om andre i børnenes nærvær Vær i dialog med andre forældre Snak med børn om venskaber Spørg institution/skole til råds hvis der er noget I er nysgerrige på eller i tvivl om. Krop og bevægelse Lad barnet gå ind i institutionen selv og øver sig på at varetage af-og påklædning Øv øje hånd koordinationen Træn børnene i selv at klare toiletbesøg. Træn krydsbevægelser Øv balancen leg med finmotorik, med f.eks. perler, blyant, saks, LEGO, ipads, modellervoks. Det udvikler den venstre hjernehalvdel som stimulerer den sproglige læring. Børnenes motorik udvikles også når I går ture, cykler, spiller bold og klatrer på legepladsen, øver med kniv og gaffel, tegner, maler, og for eksempel bygger med LEGO. Sproglig udvikling følg med i børnehavens og i skolens arbejde med børnene og lav nogle af børnehavens/skolen anbefalede aktiviteter med børnene tal med jeres barn og sæt ord på dets verden så tit som muligt tal med barnet om skilte og om trykte ord i hverdagens omgivelser (fx at der står mælk på mælkekartonen) Gå evt. ind på og find inspiration til hvordan I kan hjælpe barnets sprog på vej gennem aktiviteter og øvelser Kultur og kulturelle udtryksformer Tal med barnet om forskellighed og mangfoldighed Deltag med barnet i forenings- idrætsliv Støt barnet i en forståelse for at de forskellige situationer og steder som barnet bevæger sig i. Det kan betyde, at barnet har brug for at kunne mestre forskellig adfærd. Der er F.eks. ofte et socialt regelsæt i børnehaven, et hos bedsteforældrene, et på fodboldholdet etc. Alsidig personlig udvikling og praktiske kompetencer Hjælp barnet til at være selvhjulpet med at tage tøj af og på Tegn, skriv, mal og lav andre aktiviteter derhjemme som kræver motoriske færdigheder såvel som koncentration Læs historier og øv bogstaver Være rollemodeller på alle områder Guide barnet til at hjælpe og rumme andre Natur og naturfænomener Gå ture og tal sammen om skoven, stranden eller hvor I er Tal om naturen og miljøet og om hvad vi kan gøre for at bevare dem Tag barnet med i køkkenet og lad det bruge måleredskaber i forbindelse med fx bagning Gå sammen på opdagelse i naturen, kig på dyr og planter Tal om vejret og om hvordan det passer til årstiden Tal om dage, uger, måneder og år Lad barnet mærke naturen med sanserne, smage, dufte, høre og føle. 15

16 Kontakt Birgit Alstrup Center for Skoler og Dagtilbud tlf På kan du se mere om hvordan institutionerne arbejder med leg og læring. 16

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen:

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: Situation Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Beatesmindevej PÆDAGOGISKE LÆREPLANER.... 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER... 2 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV... 2 DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 3 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING... 3 Mål for det 4,5 årige barn:... 3...3 Mål

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven 8 stk. 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere