Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag"

Transkript

1 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning i overensstemmelse med 210 stk. 2 i Sundhedsloven. Idet Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen per 1. marts 2012 er fusioneret, dækker indeværende dokument også rådgivning fra den tidligere Lægemiddelstyrelse. Generelt Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at kommunen har udarbejdet sundhedsberedskabsplanen på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse kommunen kan med fordel rykke denne om i et bilag til planen. Det samme gør sig gældende for afsnittet Kvalitet og kvalitetssikring. Risiko og sårbarhedsvurdering er rykket til bilag 4; s.19 Kvalitet og kvalitetssikring er rykket til et bilag 6; s. 40 og ændret til overskriften Uddannelsesaktiviteter Det er positivt, at man er opmærksom dels på de forskellige principper, der ligger til grund for planen, dels på nødvendigheden af at revidere planen på baggrund af blandt andet et ændret trusselsbillede og erfaringer fra hændelser og øvelser. Kommunen skriver på s. 4, at sundhedsberedskabsplanen bliver online-baseret, sådan at den løbende kan justeres. Dette er naturligvis glædeligt Sundhedsstyrelsen skal blot gøre opmærksom på, at kommunen til enhver tid bør have udprintede, opdaterede kopier tilgængelige, i det tilfælde at ITsystemerne går ned. Kommunen beskriver på s. 3 sundhedsberedskabets overordnede opgaver. Til denne liste kan med fordel tilføjes og planlægges for følgende: Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr Bistå regionen ved massevaccination Om nødvendigt sende forbindelsesofficer til den lokale beredskabsstab Der udskrives daglig kørselslister til næste dag. Fredag udskrives kørselslister til lørdag, søndag og mandag. Ved eventuelt nedbrud af IT i Rebild Kommune vil der fortsat være adgang til opdaterede kørselslister fra KMD via Mobilecare. I tilfælde af planlagte afbrydelser af omsorgssystem udskrives rutinemæssigt kørselslister for kommende dage. Jfr. beskrivelse på s. 39 under ITnedbrud - opgaver Indarbejdet; s. 4 Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr. Bistå regionen ved massevaccination. Om nødvendigt sende forbindelsesofficer til det lokale beredskab. Sundhedsberedskabsplanens struktur og de fem kerneopgaver Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at kommuner opbygger deres sundhedsberedskabsplaner efter den struktur, som er beskrevet i bilag 21 i Indarbejdet; kap. 5 Forvaltningen har fulgt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i alle indsatsplaner i bilag 5 1

2 Sundhedsstyrelsens Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab (2011): Krisestyringsorganisation, Indsatsplaner (herunder instrukser og action cards) og appendiks. Derfor er det glædeligt, at Rebild Kommune lader til at være bekendt med denne udgivelse. Kerneopgave 1: Aktivering og drift Der bør være én døgnbemandet indgang til kommunens sundhedsberedskab dette er ikke tilstrækkeligt tydeligt beskrevet i planen. Døgnvagten bør have mulighed for at iværksætte uopsættelige tiltag, indtil kontakten til beslutningstager(e) er etableret. Det bør ligeledes tydeligere fremgå, hvem der har mandat til at aktivere planen. Indsatsplaner fra s Indarbejdet; s. 2 Forvaltningen har i Sundhedsberedskabsplanen tydeliggjort, at der er én døgnbemandet indgang til kommunens beredskab. Ligeledes er det tydeliggjort hvem der har mandat til at aktivere planen. Formanden for krisestaben/sundhedsberedskabet omtales flere gange, men først i telefonlisten anføres det, at denne er direktøren med særligt ansvar for Center Sundhed, Center Pleje og Omsorg og Center Arbejdsmarked. Dette kan med fordel stå tydeligere og tidligere i selve planen. Kerneopgave 2: Informationshåndtering Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at kommunen er opmærksom på at planlægge for informationshåndtering. Kommunen kan med fordel mere detaljeret beskrive, hvordan det sikres, at der udarbejdes og løbende opdateres et situationsbillede, samt hvordan bemandingen i forbindelse med øget overvågning af forskellige informationskanaler planlægges håndteret. Kerneopgave 3: Koordination og samarbejde På s. 6 anføres det, at praksiskonsulenten er kommunens bindeled til de praktiserede læger. Om end det er positivt, at kommunen er opmærksom på nødvendigheden af at inddrage de praktiserede læger, anbefaler styrelsen generelt, at man på forhånd indgår skriftlige aftaler, hvor man koordinerer et evt. samarbejde med eksterne parter. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til apoteker (omtales på s. 15), region og nabokommuner (omtales på s. 9) et givent samarbejde med disse parter kan med fordel koordineres på forhånd. Det er glædeligt, at kommunen er opmærksom på, at den kan indhente rådgivning hos embedslægeinstitutionen i forbindelse med udbrud af smitsom Indarbejdet jfr. svar ovenfor. Forvaltningen har imødekommet høringssvaret og omformuleret kap. 4 Informationshåndtering og krisekommunikation, så det tydelig fremgår hvordan det sikres, at man løbende når frem til et fælles/samlet situationsbillede. Herunder hvad de respektive ledere er ansvarlige for at indrapportere om situationens udvikling til krisestaben. Høringssvaret giver anledning til at præcisere, at der er i Rebild Kommune ansat en praksiskonsulent, som koordinerer kontakten til de øvrige praktiserende læger i området. Det kan blive aktuelt, f.eks. ved behov for øget tilsyn med borgerne efter udskrivelse, eller behov for anden hjælp ved de praktiserende læger. Rebild Kommune forudsætter i en ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. 2

3 sygdom samt CBRNE-hændelser. Kerneopgave 4: Krisekommunikation Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at også denne kerneopgave er medtænkt i planen. Normalt vil Fordeling af information internt og eksternt (afsnit 4.3) og Dokumentation (afsnit 4.4) høre under informationshåndtering. Kerneopgave 5: Operativ indsats indsatsplaner, instrukser og action cards I Del II: Indsatsplaner anfører kommunen at have udarbejdet action cards på en række områder. Temaerne for disse er yderst relevante (særligt glædeligt er det, at IT-nedbrud er medtænkt), men læseren bliver i tvivl om, hvorvidt der er tale om indsatsplaner (jf. overskriften) eller netop action cards. De udarbejdede planer/action cards har under alle omstændigheder mere karakter af indsatsplaner. Disse omfatter flere funktioner/personers opgaver i situationen, derimod er et action card typisk en handlingsorienteret anvisning på en enkelt bestemt funktion eller opgave, oftest til én eller få personer. Jfr. svar på forrige side. Indarbejdet; s. 20 Forvaltningen har imødekommet høringssvaret og ændret overskriften for bilag 5 til Indsatsplaner. Eksempler: Indsatsplan for ekstraordinær udskrivning herunder Instruks for koordinering af hjemtagne, sygehus-kommune Action card til kommunens visitator på sygehuset Indsatsplan for smitsomme sygdomme herunder Instruks for massevaccination Action card for leder af vaccinationscenter Indsatsplanerne kan med fordel opbygges efter den skabelon, som er beskrevet i Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab: opgaver, ledelse, organisation, bemanding og materiel/udstyr samt procedurer. Indarbejdet; s.24 Forvaltningen har indarbejdet en instruks for massevaccination. Jfr. svar på side 1. CBRNE-beredskab, herunder smitsomme sygdomme Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at man har udarbejdet en indsatsplan for CBRNE-hændelser. Til de oplistede opgaver på s. 12 kan med fordel tilføjes og planlægges for: Varetage pleje og omsorg for syge borgere, som vurderes at kunne opholde Indarbejdet; og 27. Varetage pleje og omsorg for syge borgere, som vurderes at kunne opholde sig i eget hjem Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme 3

4 sig i eget hjem Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne. Kommunen kan med fordel udarbejde en instruks omkring hygiejniske foranstaltninger i forbindelse med udbrud af smitsom sygdom. I kontaktlisten kan man med fordel tilføje de øvrige CBRNEekspertberedskaber til de allerede oplistede. Det drejer sig om: Center for Biosikring og -Beredskab (Statens Serum Institut), Nukleart Beredskab (Beredskabsstyrelsen) og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste 1. Der henstilles til, at relevante medarbejdere i kommunen orienteres om ekspertberedskaberne, fx i forbindelse med uddannelsesaktiviteter på området. Det angivne telefonnummer til Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution er til vagttelefonen. De øvrige kontaktoplysninger er: telefon: (mandagtorsdag: , fredag ), Embedslægerne Døgnvagt Vest kan udenfor almindelig dagtid kontaktes på (føromtalte vagttelefon). Indarbejdet s. 16 Følgende er tilføjet Bilag 2 Sundhedsberedskabets alarmeringsliste : Statens Serum Institut. Beredskabsstyrelsen Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste. Forvaltningen har imødekommet høringssvaret og suppleret med telefonnumre til Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution i dagtimerne. Ekstraordinær udskrivning Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at kommunen er opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at hjemtage ekstraordinært udskrevne patienter. På s. 9 anføres det, at AMK/hospitalet har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med borgeren ved ekstraordinært udskrevne patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der foreligger aftaler på skrift omkring dette. Som allerede beskrevet vil det ligeledes være hensigtsmæssigt på forhånd at aftale skriftligt med de praktiserende læger, hvordan de forventes at bidrage til et evt. samarbejde. Krisestøttende beredskab Kommunen mangler at planlægge for og beskrive det krisestøttende beredskab. (Står på side14 ) Forvaltningen vil følge op på om, der skal arbejdes videre med det forslag. Jfr. svar på side 2. Indarbejdet; s. 21 Forvaltningen har imødekommet høringssvaret ved at beskrive det krisestøttende beredskab

5 Dette kan med fordel gøres med udgangspunkt i føromtalte opbygning: opgaver, ledelse, organisation, bemanding og materiel/udstyr, procedurer og instrukser/action cards. Det er bygget op som forslået. Mens regionerne har ansvaret for det kriseterapeutiske beredskab, bør kommuner planlægge for et krisestøttende beredskab. Det krisestøttende beredskab etableres inden for kommunens tilstedeværende ressourcer og består af umiddelbar omsorg og praktisk hjælp samt information om krisereaktioner og mulighed for yderligere hjælp. Kommunen kan læse mere i Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab samt i Sundhedsstyrelsens rapport Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser, som netop har været i høring, og som forventes udgivet i foråret Lægemiddelberedskab Kommunen bør planlægge for og beskrive lægemiddelberedskabet. Også dette kan gøres med udgangspunkt i opgaver, ledelse, organisation, bemanding og materiel/udstyr, procedurer og instrukser/action cards. Indarbejdet; s. 22 Forvaltningen har imødekommet høringssvaret og indarbejdet en beskrivelse af lægemiddelberedskabet med udgangspunkt i den af Sundhedsstyrelsen forslåede opbygning. Kommunen skal forholde sig til følgende opgaver i planlægningsfasen og i en akut situation: Vurdering af behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner samt den kommunale tandpleje, både hvad angår type og mængde Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr der ikke eller kun sjældent anvendes i dagligdagen Aftale med regionen omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald mv. Distribution til hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner mv. Kontakt til Sundhedsstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer. Vurdering af behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner samt den kommunale tandpleje, både hvad angår type og mængde Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr der ikke eller kun sjældent anvendes i dagligdagen Aftale med regionen omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald mv. Distribution til hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner mv. Kontakt til Sundhedsstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer. 5

6 Øvrige forslag Bilag 3: Dagsorden for møder i krisestaben Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at man har udarbejdet en generisk dagsorden for møder i krisestaben. Som et af punkterne nævnes Bemanding af støtte-funktioner. Disse støttefunktioner nævnes ikke eksplicit andre steder i planen, og det er derfor uklart, præcis hvad der menes hermed. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at kommunen konkretiserer, hvilke støttefunktioner, man forestiller sig at have brug for fx IT- og servicemedarbejdere eller sagsbehandlere, der kan fungere som sekretariatsfunktion for krisestaben. Kommunen kan med fordel sikre sig, at de medarbejdere, der sandsynligvis vil indgå som en del af krisestyringsorganisationen under en given hændelse, deltager i planlagte øvelser. Uddannelse, øvelser og evaluering Kommunen kan med fordel i højere grad beskrive, hvordan og hvornår man forestiller sig at afholde øvelser, samt hvilke uddannelsesaktiviteter man påtænker i forhold til relevante medarbejdere. Det er fint, at evaluering allerede er beskrevet i planen. Sammenfatning Rebild Kommune har lavet en udmærket sundhedsberedskabsplan, som imidlertid mangler væsentlige aspekter såsom krisestøttende beredskab og lægemiddelberedskab. Planen kan desuden gøres mere operationel ved at udbygge indsatsplanerne som foreslået ovenfor. Ingen kommentarer. Indarbejdet; s. 18 Høringssvaret giver anledning til at præcisere at der med støttefunktioner menes IT medarbejdere, sagsbehandlere, servicemedarbejdere m.fl. Forvaltningen vil tage det med i overvejelserne ved en revidering af Sundhedsberedskabsplanen. Forvaltningen har fulgt rådgivningen. Sundhedsberedskabsplanen er udbygget med en beskrivelse af det krisestøttende beredskab og lægemiddelberedskab. 2. Region Nordjylland Den 23. juni 2014 modtog Region Nordjylland Sundhedsberedskabsplan for Rebild Kommune i høring. I henhold til Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK 1150 af 09/12/2011) skal kommunalbestyrelsen, forud for vedtagelse af sundhedsberedskabsplanen, indhente en udtalelse fra Regionsrådet. Ingen kommentarer. Rebild Kommunes sundhedsberedskabsplan behandles i Regionens Forretningsudvalg d. 11. august og i Regionsrådet d. 19. august

7 Regionsrådet har følgende bemærkninger til Sundhedsberedskabsplan for Rebild Kommune. Overordnede bemærkninger til sundhedsberedskabsplanen Der er tale om en god og let overskuelig plan, som er gjort handlingsorienteret med operative indsatsplaner, som beskriver, hvorledes kommunens personale skal håndtere ekstraordinære situationer. Region Nordjylland bemærker med tilfredshed, at Rebild Kommune har udarbejdet operative planer for indsatser, som kræver samarbejde med Region Nordjylland. Her tænkes specifikt på kommunens indsatsplan vedrørende krisestøttende beredskab samt planlægning i forhold til at kunne modtage ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse/hospital i regionen. Specifikke kommentarer Side 2 Betegnelsen Region NORDS AMK anvendes. Den rette betegnelse er AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) i Region Nordjylland. Kapitel 2, 3 og 4: Anvendelse af betegnelse for beredskabsniveauer For ikke at skabe forvirring bør det sikres, at det i gennem hele planen er de samme begreber, der anvendes for de forskellige beredskabsniveauer. På side 6 og 12 anvendes begreberne rødt, gult og grønt beredskabsniveau, mens begreberne niveau A samt beredskabsniveau 1 og 2 anvendes på side Kapital 3.1 I kapitel 3.1 anvendes betegnelsen kriseplaner, mens betegnelsen indsatsplaner anvendes i bilag 5. Desuden anvendes betegnelsen kriseplan Aktivering af psykologisk krisehjælp i afsnit 3.1, mens betegnelsen Krisestøttende beredskab anvendes i bilag 5. Planen kan med fordel tilrettes, således at der er en ensartet brug af betegnelserne gennem hele planen. Indarbejdet; s. 2 Forvaltningen har rettet til: AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) i Region Nordjylland. Forvaltningen anvender betegnelsen Krisestøttende beredskab gennem hele Sundhedsberedskabsplanen. Kapitel 5, dot 2 vedrørende ekstraordinær udskrivning fra sygehuse til kommuner Der gøres opmærksom på, at det, i overensstemmelse med handleplan for ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehuse til kommuner, er hospitalet/sygehuset der, ved ekstraordinær udskrivning, er ansvarlig for at udlevere hjælpemidler, der er nødvendige som led i den behandling der har fundet sted på hospitalet/sygehuset. Kommunen er ansvarlig for tilvejebringelse af varige hjælpemidler, eksempelvis på grund af varig nedsat Forvaltningen er enig i denne betragtning. 7

8 fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligesom kommunen er ansvarlig for at tilvejebringe hjælpemidler som led i en genoptræningsplan for patienten. Hospitalet/sygehuset medgiver lægemidler til ekstraordinært udskrevne patienter til hele den førstkommende hverdag efter den ekstraordinære udskrivelse. Kapitel 5, dot 2 og indsatsplanen Krisestøttende Beredskab s. 21 vedrørende kontakt til AMK Kommunen kan også kontakte AMK via direkte telefonnummer. Telefonnummereret medsendes som bilag til dette høringssvar. Telefonnummeret bør ikke fremgå eksplicit af Rebild Kommunes sundhedsberedskabsplan, da dette ikke må være offentligt tilgængeligt, og derfor bør opbevares fortroligt af kommune. Kapitel 5, dot 3 vedrørende praktiserende læger I Rebild Kommunes plan er det beskrevet, at; Ved pandemier og lignende foretages vaccinationen af de praktiserende læger i regionen. I forhold til dette bemærker Region Nordjylland, at situationen vil være afgørende for, hvorledes vaccinationsindsatsen håndteres. Der henvises til Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland s , hvor det er beskrevet, hvorledes et eventuelt behov for massevaccination forventes at blive håndteret. Ved behov for massevaccination vil det formodentlig ske i et samarbejde mellem Region Nordjylland og relevante kommuner. Krisestøttende Beredskab Det er uklart, om det er tænkt ind i planlægningen, at der kan forekomme situationer, hvor det kan være relevant at aktivere kommunens krisestøttende beredskab, uden at det er nødvendigt at aktivere regionens kriseterapeutiske beredskab. Et eksempel kunne være en trafikulykke, hvor en skoleelev fra Rebild Kommune bliver dræbt. To kammerater overværer ulykken. Men herudover er der ikke en masse vidner til ulykken eller øvrige dræbte/tilskadekomne, hvorfor Regionens kriseterapeutiske beredskab ikke aktiveres. I en sådan situation kan det imidlertid være relevant, at kommunen vurderer, om det er nødvendigt, at kommunen aktivere et krisestøttende beredskab af hensyn til de kammerater, der overværede ulykken samt øvrige skolekammerater. Hvis både regionens kriseterapeutiske beredskab og kommunens krisestøttende beredskab er aktiveret er det ledelsen for det kriseterapeutiske beredskab i Rebild Kommune har modtaget kontaktoplysningerne til AMK, og opbevarer det fortroligt. Indarbejdet; s. 14. Forvaltningen er enig i denne betragtning, og indarbejder følgende i Sundhedsberedskabsplanen: Ved behov for massevaccination vil det formodentlig ske i et samarbejde mellem Region Nordjylland og relevante kommuner. Indarbejdet; s. 21. Der kan forekomme situationer, hvor det kan være relevant at aktivere kommunens krisestøttende beredskab, uden at det er nødvendigt at aktivere regionens kriseterapeutiske beredskab. Et eksempel kunne være en trafikulykke, hvor en skoleelev fra Rebild Kommune bliver dræbt. To kammerater overværer ulykken. Men herudover er der ikke en masse vidner til ulykken eller øvrige dræbte/tilskadekomne, hvorfor Regionens kriseterapeutiske beredskab ikke aktiveres. I en sådan situation kan det imidlertid være relevant, at kommunen vurderer, om det er nødvendigt, at kommunen aktivere et krisestøttende beredskab af hensyn til de kammerater, der overværede ulykken samt øvrige skolekammerater. 8

9 Region Nordjylland, som har det overordnede koordinerende ansvar i forhold til den krisestøttende/-terapeutiske indsats. Lægemiddelberedskab I indsatsplanen for lægemiddelberedskab er det under Ledelse og organisation anført, at regionen ved ekstraordinær udskrivning vil give patienten medicin med til 48 timer. Dette er ikke korrekt, idet det i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for ekstraordinær udskrivning er aftalt, at regionen vil medgive medicin til hele den førstkommende hverdag efter udskrivelsen. Pandemisk influenza/epidemi Det kan overvejes, om indsatsplanen for pandemisk influenza/epidemi skal omfatte pandemi generelt og ikke blot influenza, da pandemier også kan opstå på grund af andre typer af infektionssygdomme end blot influenza. Indarbejdet; s. 23. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for ekstraordinær udskrivning er aftalt, at regionen vil medgive medicin til hele den førstkommende hverdag efter udskrivelsen. Forvaltningen vil tage det med i overvejelserne ved en revidering af Sundhedsberedskabsplanen. 3. Aalborg Kommune Aalborg Kommune har modtaget et høringsudkast til Sundhedsberedskabsplan for Rebild Kommune. Ingen kommentarer. Vi noterer med tilfredshed, at Rebild Kommune har udarbejdet en overskuelig og tilgængelig plan for Sundhedsberedskabet, hvor en niveaudeling af hændelser er med til at øge planens anvendelighed. Desuden noterer vi, at planen i opbygning i vidt omfang i følger de retningslinjer, som Beredskabsstyrelsen har udarbejdet. Der er dog visse elementer i planen, som vi undrer os over. I forhold til alarmeringsproceduren er der elementer, som vi ikke finder hensigtsmæssige for eksempel at det er borgmesteren eller dennes stedfortræder, der vurderer krisens omfang og aktiviteter. Vi mener, at en sådan vurdering er en beredskabsfaglig opgave, som skal fortages af en beredskabskyndig person - eksempelvis beredskabschefen. Forvaltningen er enig i denne betragtning, og har ændret det de steder i Sundhedsberedskabsplanen, hvor det fremgår. Desuden noterer vi os, at der i indsatsplanerne mangler udfyldelse af risikovurderingsskemaer, for eksempel ved beskrivelsen af lægemiddelberedskabet og CBRNE-hændelser. Det kan selvfølgelig skyldes, at der er tale om et høringsudkast, og at de omtalte skemaer er udfyldt i den endelige version Forvaltningen har efterfølgende udfyldt risikovurderingsskemaer. 9

10 4. Vesthimmerlands Kommune Høringssvar til Rebild Kommune Med udgangspunkt i fremsendte sundhedsberedskabsplan fra Rebild Kommune, kan det herved oplyses, at Vesthimmerlands Kommune ikke har bemærkninger til planen. Ingen kommentarer. 10

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagKB_131217_pkt.17.01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Forslag, 18. november 2013 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune

Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Rødovre Kommune Udkast [under udarbejdelse] 14/009506-1 Del 1 Krisestyringsorganiseringen Indledning Formål med sundhedsberedskabsplanen Formålet med sundhedsberedskabsplanen er

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. xx/xx xxxx - Ajourført af Center for Kultur og Idræt d. 5/ Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. xx/xx xxxx - Ajourført af Center for Kultur og Idræt d. 5/ Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014 Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisering... 4 1.0 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Næstved Kommune DEL 1 Den generelle del af sundhedsberedskabsplanen, som skal benyttes i alle situationer Aktivering og drift af Sundhedsberedskabet Informationshåndtering Krisekommunikation

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018 2021 FORSLAG Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...9 Kerneopgave

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune

juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune juni 2016 Sundhedsberedskabsplan Thisted Kommune 2017-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Sundhedsberedskabsplanens formål... 4 1.2 Sundhedsberedskabsplanens lovgrundlag... 4 1.3 Planens præmisser...

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2016-2019 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2016 Alarmering af Sundhedsberedskabet i Jammerbugt Kommune Forbindelsesofficer fra Nordjyllands Beredskab på tlf. 7015 1514

Læs mere

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB 2011 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsstyrelsen, 2011 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune Vedtaget den XX.XX.XXXX

Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune Vedtaget den XX.XX.XXXX Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune 2018-2021 Vedtaget den XX.XX.XXXX Sundhedsberedskabsplan for Skanderborg Kommune dækkende for perioden 2018-2021 Skanderborg Kommune Skanderborg Fælled 1

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 DELPLAN TIL GULDBORGSUND KOMMUNES GENERELLE BEREDSKABSPLAN: PLAN FOR FORTSAT DRIFT UDARBEJDET AF SUNDHED OG OMSORG I KOORDINATION MED LOLLAND FALSTER

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan

Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april Sundhedsberedskabsplan Odsherred Kommune Omsorg og sundhed, Sundhedstjenesten april 2017 Sundhedsberedskabsplan 2017-2021 1 Indholdsfortegnelse Indledning : Formålet med sundheds beredskabsplan s 4 1. Kerneopgave Aktivering

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland, Att. Kvalitetsdirektør Peder Ring s rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland har den 28. september fremsendt

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Roskilde Kommune (Revideret 2017)

Roskilde Kommune (Revideret 2017) 1 Roskilde Kommune UDKAST TIL Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 (Revideret 2017) Udkast af 17. oktober 2017 1 Sundhedsberedskabsplan for Roskilde Kommune 2014-2017 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Formål...

Læs mere

Indhold 1.0 Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af

Indhold 1.0 Indledning Overordnede opgaver Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af Sundhedsberedskabsplan 2013 Indhold 1.0 Indledning... 2 1.1 Overordnede opgaver... 3 1.2. Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet... 4 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab... 5

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /17926bd2-e43... file:///d:/migration%20server/work/20131205t095616.302/20131205t095616.646/17926bd2-e43... Page 1 of 2 05-12-2013 From: K.F.B. Bøtker Sent: 12-11-2013 12:39:36 To: Jesper Sejersen Subject: SV: Plan for

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold

INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Beredskabsplan INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Version: 1 af 22-09-2017 Gældende for: Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: MIDK Godkendt af: RECJ INDSATSPLAN FOR AKTIVERING AF KRISESTAB Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan

Sundheds- beredskabsplan Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland August 2013, Høringsversion Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 Høringsversion, august

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsberedskabsplan. for. Ikast-Brande Kommune Sundhedsberedskabsplan for Ikast-Brande Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Indledning... 5 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 5 Planens præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Politisk godkendt: Senest ajourført: 10. oktober 2013 af Karen Skønager og Kenneth Achner Senest afprøvet: Indholdsfortegnelse 0. Forord... 4 Formålet med Tønder Kommunes sundhedsberedskabsplan...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for

Sundhedsberedskabsplan for Sundhedsberedskabsplan for Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING AKUT AKTIVERING Jens Kjær Souschef 51562360 Kate Bøgh Direktør 8964 2101 / 2010 0213 Søs Fuglsang

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet

Sundhedsberedskabsplan. - plan for fortsat drift af sundhedsområdet Sundhedsberedskabsplan - plan for fortsat drift af sundhedsområdet Holstebro Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord...1 Del 1 Krisestyringsorganiseringen...2 1.1 Indledning...2 Formål med sundhedsberedskabsplanen...2

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

BilagSSU_171205_pkt. 03_01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune

BilagSSU_171205_pkt. 03_01. Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune Sundhedsberedskabsplan Hvidovre Kommune 11. november 2017 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 Indledning... 4 1.1 Overordnede opgaver... 6 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet... 7

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere