7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab"

Transkript

1 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og kyststrækning. Topografisk kort over landskabskarakterområde 7.

2 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 123 Beliggenhed og afgrænsning Området ligger i den østlige del af Faxe Kommune og grænsen mod øst og nord følger kommunegrænsen til Stevns Kommune. Ådalens modsatte bred og åens videre forløb fortsætter ind i Stevns Kommune, ligesom landbrugslandskabet omkring Store og Lille Torøje fortsætter øst for kommunegrænsen. I syd er området afgrænset af kysten mod Faxe Bugt, mens den sydvestlige grænse følger herregårdslandskabet omkring Vemmetofte Kloster i karakterområde 8. Resten af den vestlige grænse er trukket langs Alslevvej forbi Tågerup, hvor landskabet fremstår tættere bebygget og terrænet skifter fra skrånende mod ådalen til mere jævnt eller svagt bakket. Landskabskarakteren Landbrugslandskabet er opbygget af mellem til store marklodder på det flade til let bølgede terræn. Stevns Å udspringer centralt i området og åen er i ådalen omgivet af engområder, der tilstødes af intensive landbrugsarealer. Der findes fire landsbyer i området samt en del landbrugsejendomme og bebyggelse spredt i landskabet. I den sydlige del præger blokudskiftede gårde landskabets struktur. Området rummer kun et enkelt skovområde, men er mod syd visuelt afgrænset af skovbrynene i de skove, der omkranser Vemmetofte. Der er vandhuller på stort set alle markflader, hvor de fleste er omgivet af bevoksning. Områdets 1,5 km kystlinje er flad og på grund af det flade terræn opleves kystnærheden kun fra den sydligste del, hvor vandfladen i Faxe Bugt kan ses. Udsigt på tværs af Stevns Ådal set syd for Karise.

3 124 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE ANBEFALINGER OG STRATEGISKE MÅL De strategiske mål og anbefalinger for fremtidig forvaltning tager udgangspunkt i kortlægning af landskabskarakteren samt vurderinger af karakterens styrke og tilstand i delområder. Målsætningerne varetager alene landskabet og de landskabelige værdier og forholder sig til fire typer af mulige udviklingstiltag. Strategiske mål for delområder i karakterområde 7.

4 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 125 M1 Vedligeholde Landskabet i delområdet M1 skal vedligeholdes. Den fortsatte landbrugsmæssige drift og sparsomme beplantning vil medvirke til at vedligeholde karakteren. Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Det er i al væsentlighed de to landsbyer, Store Spjellerup og Store Torøje, der udgør bebyggelsesstrukturen, foruden spredte gårde og landejendomme. Begge landsbyer fremstår velafgrænsede i forhold til det åbne land, hvilket skal opretholdes ved at undgå spredt bebyggelse i tilknytning til bygrænserne. Eventuelt fremtidigt byggeri skal søge at lukke huller frem for at udvide landsbyens ydre afgrænsning Skov og skovrejsning. Området bør friholdes for skov, da det er i strid med landskabets karakter, der skal vedligeholdes. Det skovløse landskab vidner om, at det flade landskab er velegnet til opdyrkning. Friholdelse vil samtidig sikre, at der er visuel forbindelse i det flade landskab. Tekniske anlæg. Høje anlæg som vindmøller og master vil have stor indvirkning på oplevelsen af det flade landskab. Denne type anlæg vil være synlige fra store dele af området, og bryde med den nuværende uforstyrrede landskabsoplevelse. M2 Beskytte Landskabet omkring Stevns Å og ådalen skal beskyttes. Ådalen udgør et væsentligt delområde i dette karakterområde og er sårbar overfor ændringer, der slører terrænformen og det naturmæssige præg. Karakteren kan således beskyttes ved at understøtte ekstensiv drift som høslæt, græsning mv. på de skrånende ådalssider. Samtidig kan øget tilgroning af ådalen og tekniske anlæg ændre karakteren og forringe tilstanden. Handlinger og initiativer, der kan understøtte beskyttelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Ådalen og dalsiderne skal friholdes for bebyggelse, mens ubenyttede bygninger til områdets gårde og landejendomme med fordel kan fjernes. Skov og skovrejsning. Ådalens visuelle forbindelse er afhængig af, at der ikke er for tæt bevoksning på de fugtigere jorde i ådalens bund. Ved at bevare de eksisterende tværgående læhegn understreges den kulturhistoriske anvendelse af ådalen. Skovrejsning skal undgås såvel ned til åen som på dalsiderne. Tekniske anlæg. Ådalen skal friholdes for tekniske anlæg. Anlæggene vil virke forstyrrende i det oplevelsesrige landskab. Eventuelle nødvendige strækningsanlæg som elledninger, veje mv. skal krydse ådalen i ret vinkel, så den visuelle belastning begrænses mest muligt.

5 126 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE M3 Vedligeholde Landskabets karakter skal vedligeholdes og er præget af landbrugsmæssig drift og blokudskiftede gårde, der danner struktur i det flade landskab. Kystlinjen fornemmes ikke i det flade landskab, før man befinder sig ganske nær ved vandet, men kyststrækningen skal fortsat friholdes for beplantning, så der om ikke andet kan opnås uhindret udsyn over horisonten. Handlinger og initiativer, der kan understøtte vedligeholdelse af landskabskarakteren: Bebyggelsesstruktur. Bygningerne ved de spredte gårde har omtrent samme størrelse selvom nogle er udbygget og andre ikke længere anvendes til landbrugsmæssige formål. De spredte gårdes beliggenhed er afgørende for oplevelsen af den kulturhistoriske landskabsfortælling og bevaring af bebyggelse bør derfor understøttes. Kulturhistorie. Diger samt vejenes struktur, der bugter sig omkring de firkantede blokudskiftede markfelter, skal bevares. Også gårdenes jævnt spredte placering og de transparente læhegn hjælper til at understøtte oplevelsen af det kulturhistoriske landskab. Skov og skovrejsning. Området bør friholdes for skov, da det er en del af landskabets karakter at være stort set friholdt for beplantning, foruden nogle transparente læhegn. Friholdelse vil samtidig sikre, at der er visuel forbindelse på tværs af markfelterne. Tekniske anlæg. Store landbrugsbygninger bør undgås i området, hvor der er harmoni mellem markfelternes størrelse og gårdene. Harmonien vil blive brudt ved store ladebygninger, maskinhaller mv. Vindmøller i skellet til kommunegrænsen er ikke egentlig forstyrrende for landskabsoplevelsen, men adskillige vindmøller eller vindmølleklynger indenfor synsvidde vil påvirke landskabsoplevelsen negativt.

6 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 127 BESKRIVELSE Naturgrundlag Geomorfologi: Området udgøres af henholdsvis et bundmorænelandskab og en ekstramarginal smeltevandsfloddal med hedeslette. Begge er dannet i sidste istid. Morænelandskabet er skabt under den fremrykkende gletsjer, der har aflejret et tyndt lag moræneler oven på det eksisterende landskab. Ådalen er dannet ved, at smeltevand fra isen har skåret sig gennem morænefladen og udgravet en bred, fladbundet dal (smeltevandsfloddal) med en snoet (såkaldt mæandrerende) å. Ådalen omkring Stevns Å set fra vest mod øst, med Hellested til højre i billedet. Jordtype: Morænelandskabet består af moræneler, mens jordbunden i ådalen udgøres af ferskvandsdannelser, bl.a. tørv. Terræn: Terrænet i morænelandskabet er overvejende jævnt eller bølgende med højder af ca. 20 meter over havet. Omkring ådalen og mod kysten i områdets sydlige del skråner terrænet mod hhv. Stevns Å og kysten ved Faxe Bugt. Vandelementer: Området er præget af Stevns Å, der har sit udspring mellem Smerup og Store Spjellerup og bugter sig herfra mod nord. I områdets nordlige del findes Tryggevælde Å som på denne strækning er stærkt mæandrerende. Åen er genslynget efter en årrække at have været udrettet til fordel for landbrugsdrift af jorden i ådalen. Kyst: Karakterområdets sydlige grænse består af ca. 1,5 km kyst mod Faxe Bugt, der er et afgrænset dansk farvand. Søkort viser, at terrænet under havoverfladen skråner langsomt udadtil og der er ca m ud til en dybde på 4 m. Kysten er sydvendt og derfor i læ for vestenvinden, der er den dominerende vindretning i Danmark. Stranden er en forholdsvis smal sandstrand på 5-10 m uden vegetation. Ovenfor findes en bræmme med buske og træer, hvorefter landskabet går over i intensiv landbrugsdrift.

7 128 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Kortet viser jordbundsforhold og terræn inden for karakterområdet. Jordbunden er overvejende leret med ferskvandsdannelser omkring Stevns Å.

8 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 129 Landskabskarakterens oprindelse Oprindelsen er forbundet til det naturgeografiske grundlag, hvor ådalen ved Stevns Å og sammenløbet med Tryggevælde Å er det mest markante. Her har de våde og næringsrige jorde udgjort et godt grundlag for høslet og græsning. Den centrale og sydlige del består af moræneflade som skråner ganske svagt ned til kysten ved Faxe bugt, hvor der er en lav kystskrænt og enkelte fiskerhuse ved Strandhuse. Den flade og frugtbare morænejord har gjort, at landsbyer og gårde kunne placeres i hele området uden store forskelle for udbyttet af jorden. Et godt eksempel på dette er det blokudskiftede landskab syd for Store Torøje, hvor gårdene ligger på firkantede marklodder spredt på morænefladen. Denne struktur ses tydeligt i dag. Landsbyerne er grundlagt i forskellige perioder mellem 1280 og Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsstruktur: Der findes et enkelt skovområde i den sydlige del af karakterområdet, Hellede Skov vest for Store Spjellerup. Ellers er landskabet intensivt dyrket, bortset fra engene ned til Stevns Å. Der er få levende hegn, men flere vandhuller på markerne er omgivet af bevoksning. Dyrkningsform: Området er intensivt dyrket, bortset fra engene langs Stevns Å. Bebyggelsesstruktur: Der er flere landsbyer i området og stjerneudskiftningsmønsteret anes omkring Store Spjellerup, Store Torøje og Smerup, hvorimod Lille Torøje har et blokudskiftningsmønster. Ingen af landsbyerne har haft en væsentlig byudvikling siden Bykanten af Store Spjellerup set fra vest. Kirken ligger til venstre i billedet. Kulturhistoriske helheder og enkeltelementer: I Hellede Skov findes to fredede gravhøje og spor af yderligere fire høje. Karise Kirke ligger højt hævet over Stevns-ådalen i den østlige udkant af Karise. Den blev bygget som en fæstningskirke, fordi den ligger tæt ved flere vandløb, som på den tid var sejlbare, og som derfor kunne udgøre en risiko for angreb udefra.

9 130 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Spjellerup Hospital (i Store Spjellerup) blev oprettet 1643 under Vemmetofte Kloster. I 1955 var det endnu alderdomshjem/fattiggård med plads til 14 beboere. Ved kommunalreformen i 1970 blev bygningerne indrettet til et kommunalt alderdomshjem, der nu er nedlagt. En af Danmarks ældste landsbyskoler ligger i Store Torøje og blev grundlagt i Bygningen fungerede som skole i ca. 100 år. I 1916 blev skolen restaureret med midler fra Vemmetofte Kloster og indrettet til skolemuseum. Nærheden til Vemmetofte Kloster har således haft stor betydning for udvikling af de to byer, der begge er markant større end den nord for liggende Smerup. Det blokudskiftede landskab syd for Store Torøje udgør en kulturhistorisk helhed og fremstår med de firkantede, næsten kvadratiske lodder med en anden struktur end de omgivende landbrugsområder. Spjellerup Mølle, der er opført i 1903, står i dag tilbage uden møllevinger. Der findes desuden to gamle broer over Stevns Å og Tryggevælde Å. Den ene ligger øst for Karise Kirke (Kirkebro) og den anden ved Tryggevælde (Troldhættebro). Tekniske anlæg: Landevejen mellem Store Heddinge og Faxe gennemskærer området mellem Smerup og Store Spjellerup. En højspændingsledning følger omtrent landevejens tracé, mens en anden ledning krydser Stevns ådal ved Tryggevælde Mark. Der er en campingplads ved Store Spjellerup. Sydøst for Store Torøje er der opstillet fire vindmøller i nord-sydlig retning Tæt ved kommunegrænsen til Stevns Kommune er der opstillet fire vindmøller på stribe, hvoraf de tre kan anes bag det levende hegn.

10 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 131 VURDERING Skala - Middel Rumlig afgrænsning - Transparent Kompleksitet - Enkelt Struktur - Middel Visuel uro - Roligt Støj - Stille Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle forhold Landskabets rumlige og visuelle udtryk er i dette område præget af det jævne til svagt bølgende terræn og den overvejende landbrugsmæssige anvendelse. De små landsbyer i området og spredte gårde bevirker, at der særligt i den sydlige del er en struktur skabt af de firkantede jordlodder, ligesom der i ådalen er en tydelig bræmme af ekstensive jorde ned mod åen. Ved ådalen er der visuel sammenhæng på tværs af åen, selvom den flere steder fremstår tilvokset med krat og træer. Fra den sydligste del af landskabet er der udsigt til Faxe Bugt hen over det åbne landskab, men kystnærheden fornemmes ikke i det flade landskab længere inde i landet. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder og enkeltelementer: Hele ådalen omkring Stevns Å, er et oplevelsesrigt delområde. Området er præget af ekstensiv anvendelse af de våde jorde, og i dalbunden er arealanvendelsen præget af natur- og halvkultur-arealer. Jo længere nord på åen følges, jo mere karakteristisk og markant i landskabet bliver ådalen. Det blokudskiftede landskab, der ligger syd for Store Torøje er også et oplevelsesrigt delområde, idet man her tydeligt oplever kulturlandskabets struktur og landskabskarakterens oprindelse. Strukturen kommer til udtryk gennem de firkantede markfelter,, diger langs markskellene, hvor områdets veje kanter sig med adskillige skarpe sving omkring de firkantede marker samt gårde, der ligger spredt på de enkelte matrikler. Områdets bebyggelse er ikke ændret væsentligt i de sidste 100 år og er med til at gøre området oplevelsesrigt. Kystnærheden fornemmes ikke før man befinder sig nogle hundred meter fra kystlinjen, hvilket skyldes det flade landskab.

11 132 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE De særlige visuelle oplevelsesmuligheder og oplevelsesrige delområder i karakterområde 7.

12 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 133 Langs hele ådalens kant er der rigtig gode muligheder for visuelle oplevelsesmuligheder forbundet med udsigter på tværs af Stevns Å og de mere ekstensivt anvendte arealer. Også ved karakterområdets flade kyst er der visuelle oplevelsesmuligheder og udsigter på tværs af Faxe Bugt, hvor Høje Møn kan ses mod syd i godt vejr. Udsigten opleves kun, hvis man befinder sig tæt på kysten, da det flade landskab ikke byder på egentlige udsigtspunkter længere inde i landet. Havet kan skimtes til højre i billedet, bag en række med buske og træer.

13 134 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Landskabskarakterens styrke Landskabets karakterstyrke i karakterområde 7.

14 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 135 K1 - Karakteristisk: Den opdyrkede moræneflade med landsbyer og spredte gårde udgør de væsentligste landskabselementer i området. Også landskabets oprindelse er knyttet til landsbyerne og de spredte gårde, der fortsat sætter et markant aftryk på strukturen i landskabet. Der er dog sket en løbende udvikling, hvilket særligt ses omkring de to landsbyer Store Torøje og Store Spjellerup, hvor der også er anlagt en campingplads i udkanten af sidstnævnte. K2 - Særligt karakteristisk: Flere af nøgleelementerne findes i dette delområde, hvor særligt Stevns Å og ådalen former landskabet. Delområdet fremstår med særlig tydelig kobling mellem naturgrundlaget (ådalens frodige jorde) og de dyrkede marker med mere ekstensivt præg tæt ved Stevns Å. Tilstanden i ådale er god, særligt mod nord, hvor terrænet træder tydeligere igennem og de to åer, Stevns Å og Tryggevælde Å, løber sammen. K3 - Karakteristisk: I dette område findes også langt de fleste af de karaktergivende elementer. Gårdenes placering på firkantede marker og vejenes udformning med skarpe sving omkring markparcellerne gør, at landskabet her er karakteristisk. Tilknytningen til landskabets oprindelse er stærk, ogden landskabelige udvikling i området har været begrænset, omend flere af gårdene er udbygget gennem tiderne.

15 136 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE Landskabskarakterens tilstand Landskabskarakterens tilstand i karakterområde 7.

16 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 137 Intakthed - Middel Vedligehold - Middel Uforstyrrethed - Forstyrret T1 - Middel tilstand: Delområdets landsbyer er udbygget og der er anlagt en campingplads ved Store Spjellerup. Flere af de tidligere markskel mv. er fjernet, mens det omgivende landbrugsland fortsat er opdyrket og fremstår åbent. Landskabsoplevelsen er forstyrret af tværgående højspændingsledning og landevej, der dog følger samme tracé gennem landskabet. Der er udsigt til vindmøller sydøst for Store Torøje i skellet til nabokommunen. Intakthed - God Vedligehold - Middel Uforstyrrethed - Forstyrret T2 - Middel tilstand: Ådalen er ubebygget. På nogle strækninger tæt ved åen har landskabet naturpræg, mens det på andre strækninger er dyrket stort set ned til åløbet. Her er der uhindret udsyn på tværs af dalen. Arealanvendelsen skifter mellem intensiv og ekstensiv og viser, sammen med de tværgående marklodder, en tydelig forbindelse til naturgrundlag og det karakterskabende terræn. Særligt i den nordlige del af delområdet fremstår Stevns Å ureguleret. Enkelte steder i delområdet krydser tekniske anlæg på tværs af ådalen, hvilket virker forstyrrende. Intakthed - God Vedligehold - God Uforstyrrethed - Uforstyrret T2 - God tilstand: Vejstrukturen følger blokudskiftningen, hvorved landsbyen Lille Torøje fremstår intakt uden væsentlige forandringer. Landskabet er fortsat præget af spredte gårde, læhegn og diger, der er tydelige i det åbne landskab. Disse strukturgivende elementer er meget markante og inddeler det flade område i firkantede jordlodder med tydelige markskel. Kysten fornemmes ikke, og præger hverken arealanvendelse eller landskabets visuelle udtryk. Området er uforstyrret, men der er dog visuel forbindelse til vindmøller i skellet til nabokommunen.

17 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Oversigtskort Landskabskarakterområde 7 Stevns ådal og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 7-1 Oversigtskort.WOR Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 7-1 0

18 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Høje målebordsblade Landskabskarakterområde 7 Stevns ådal og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 7-2 Høje målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 7-2 0

19 0 1 2 km Køge Ringsted 2 3 Stevns Næstved 11 Vordingborg Faxe Kommune Landskabskarakteranalyse Lave målebordsblade Landskabskarakterområde 7 Stevns ådal og morænelandskab O:\A030000\A032185\3_Pdoc\GIS\Kortbilag\ Bilag 7-3 Lave målebordsblade.wor Grundkort: Kort & Matrikelstyrelsen. COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon ATR nr.: A Tegn./Udarb. BJO Kontr. UVA Godk. Mål LHJN 1: (A3) Dato 07. maj 2013 / LHJN Dokument nr. Rev. Bilag 7-3 0

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 1 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensivt udnyttet dalbund og omkringliggende, intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

9 Sørup herregårdslandskab

9 Sørup herregårdslandskab 151 9 Sørup herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab på moræneleraflejringer med store bløde bakker, intensivt landbrug, herregårdslandskab. Herregården ligger skjult bag gamle træer

Læs mere

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE

11 Feddet og bagland. Nøglekarakter. Topografisk kort over landskabskarakterområde 11. 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 196 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 11 Feddet og bagland Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker 1 1 Teestrup issølandskab med morænebakker BESKRIVELSE Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

8 Ringsted Å og Suså ådale

8 Ringsted Å og Suså ådale 135 8 Ringsted Å og Suså ådale BESKRIVELSE Nøglekarakter Smeltevandsflodslette og moræneleraflejringer i ådal omgivet af opdyrkede arealer. Tunneldalen ved Vigersdal Å. Beliggenhed og afgrænsning Grænsen

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne

2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne 40 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 2 Terslev landbrugslandskab med randmoræne Nøglekarakter Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug

10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug 10 Ringsted moræneflade med landsbyer og jordbrug BESKRIVELSE Nøglekarakter Et transparent til åbent, intensivt dyrket morænelandskab med bløde bakker, flere landsbyer og spredt bebyggelse. Bykanten af

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabsanalyse 2011

Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade moræne er inddelt i store rektangulære markstykker adskilt af levende, klippede hegn på jorddiger. I hegnene står enkelte gamle træer som overstandere og rager

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

9 Faxe kyst- og morænelandskab

9 Faxe kyst- og morænelandskab LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 157 9 Faxe kyst- og morænelandskab Nøglekarakter Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal. Topografisk

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

11 Feddet og bagland

11 Feddet og bagland 1 11 Feddet og bagland BESKRIVELSE Nøglekarakter Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form af

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JUNI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 3 - FOUSING - VEJRUM - HJERM LANDBRUGSFLADE INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Anvendelse

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Strøby Småskala Landskab

Strøby Småskala Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Landbrugsfladen deles op i rektangulære små marker af levende hegn. Vejene flankeres af vejtræer som ses i landskabet som lange lige rækker af ensartede fritvoksende træer.

Læs mere

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Skodådalen og Hoed Å samt stationsbyen Trudstrup er karaktergivende for området. Karakterområde 27 Skodå ådal og Trudstrup stationsbymiljø Krydset Århusvej/Stationsgade i Trustrup. Stationsbyens tidligste vækst fandt sted langs de to parallelgader Stationsgade og Skolegade. Beliggenhed

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 10 - JEGINDØ INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og landskabsstrukturer

Læs mere

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 4 Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige

Læs mere

6 Ringsted og Kværkeby landområder

6 Ringsted og Kværkeby landområder 6 Ringsted og Kværkeby landområder BESKRIVELSE Nøglekarakter Morænelandskab med bløde bakker præget af større og mindre byer, spredt bebyggelse samt tekniske anlæg. Det åbne land er karakteriseret ved

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - RESEN-HUMLUM LANDBRUGSLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S

LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S LANDSKABSKARAKTERMETODEN OG BYUDVIKLING A P R O P O S APROPOS - FORORD APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk samlemappe, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. De nye

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDMORS Sydmors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Sydmors strækker sig fra Glomstrup Vig i vest til

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERMETODEN

LANDSKABSKARAKTERMETODEN LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE - ny viden, nye muligheder Landskabskarakteranalyse Kommuneplan / lokalplan / temaplan

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere